Het nieuws van den dag

760 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 05 April. Het nieuws van den dag. Seen on 28 January 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/ms3jw87w9h/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Derlîgste jaargaw Hr 82 2 ceritiemen per nummei Brussel, Zontfag 5 en Maandag 6 April 1914 HET NIEUWS VAN DEN DAG ABONNEMENTEN i —a— 8îran4 LtollMd * ' 41 ~ !ji(dî ailier® landeB van het postverbond » .80 - BESTUUR EN OPSTEL : Zandstraat, 16 TELEFOON 171 DAGBLAD Gesticht door Jan HUYGHB BUREEL DER KLEINE AANKONDIGINGEN : Zandstraat, 6 TELEFOON 7948 AANKONDIGINGEN : Gavraagde en aangabodsn plaatsan. 4e bladz., per kleine regel .. 30 c. In de week. . 60 c. 's Zondags. 75 c. M 's Zondags 40 e. voor 2 groote regels. Iederen regel meer : 30 c. in de week ; kladz., Per rescl 2 fr. en 3 fr, 40 c. !s Zondags. Hechterlijke herstell., prregel 2 fr. Oneerlijke concurrencie V"- y De oneerlijke concurrencie is een der plage® L handel en nijverheid; en zij berokkent even L] scliade aan het publiek dat zich slechte1 Lj ia de handen laat stoppen als aan de treffe-iite Jiaadelaars en verkoopers, aan wi© men op leerliike wijze hunne kalanten ontfutselt en hunnqt EttLe vrinst afneemt. De kleine bui-gers lijdeii Lnieestvan; want afzonderlijk zijn zij niet sterk EjseiT om kiachtdadig tegen dit misbruik op ta Wieil Hun dagelijkscli brood staat bovendien op L jpgi, en indien zij zicli tôt het gerecht vvenden, Lieu zij gevaar van, vooraleer de uitspiuak g.edaan La hun bcdrijf ja.mmarlijk ta zien kwijnen en) fervailen. IVij zijn bltijd van gedaclit gewesst dat er vol-lekt aaa aile slechte en oneerlijke mededinging L en perle dient gesteld te. worden. Een kerel, le koopwaren van veïschillenden oorsprong met iander wil verwaflren. en de. eene voor de an der a L doorgaan. mag zulks niet straffeloos doen. L dikwrjls gebemrt dit nochtans niert ? ledetree)} ht lwt geval van den zeepfabriekant, di© om aan U ander de kalanten te ontnemen, dezes vorm en Eiketten. aaii zijuc eigene produktan gegeven had: «les wàs nagemaakt, tôt het papier toe, waarinf le zeep gewikkeld was. Zulke bedriegerij is onver-Lgel:;k. Kwaadsprekerij, lastertaal, na.a,mlooze brie-feu, cnz., om tsgen een mededinger ee.n ongunstigci leening of slechte faam te verwekken. is even oneer-fjk. En nog leelijker is het, vlakaf met bedrog om te lai, zooals bij zoogezegde uitschcidingen van be-jrijij meermaal3 gebeurd is. Wij hebben handelaars ■end,' dii valschelijk gebaarden hun verkoop te llleii staken, ©n die, na hunnen winkel itegen It^en en dureii prijs aan een ander afgestaan te lebben. zicli in dezelfde straat, eenige huizen ver-er. op nieuw vestigden en hunne kalanten mede-tekken. Dit is een hatelijk spel, dat niet sraffe-jos ion mogen plaats grijpen. Het spreekt. van zelfs dat iemands fabriekatic* [iandelsgéheimen verraderlijk koopen of verkoov aies oneerlijkste middel van al is. Ook iemands idieDden of meesterkneclitcn uitkoopen, om hem s te gemakkelijker te onderkruipcil, is onrecht tgen eu zou in aile beschaafde landon streng mos-Ebeteugeld worden. Wert jaren zeggen en herzeggen wij dat de hantas en kleine burgers te dien eïnde vzonden, overeenkomen ien vakvereenig'ingen stich-a «n de oneerlijke concurrencie en de valsche fesnaipers te treffen (en g^rocliterlijk te vsrvol-Ml de doeningen, die wij straks aanduidden, zijn faoad strafbaar voor de wat, juist omdat zij Me verwekken, en omdat de schade moet verdi «orden door dengene die ze veroorznakt heef't. BBeker is iedereen vrij door reklamsn en aankon-pBjen, in gazetten en tijdschriften, zijno koop-pnaaa jiet publiek aan te bevelen en ze wijd Rie bekend te maken ; ruaar hetgeen aan niemand S staat is onder den duim een ander aan te F® of te kleineeren. Om een enkel voorbeeld p'en, leen werkman die de fabriekatiegeheimen ® mien meester vcrraadt, kan met drie maandeaj jaar gevangenis gestraft worden, en ur |w.e geldboste van 50 tôt 2.000 frank bij krijgen. Mseii îs niet genoeg : men moet hatidelend op-pn, en indien elk in het bijzonder er niet toe L !S'. kunnen alleu te zamen, door hunne "ienigmgen, iedereens rechten doen gelden. plgens de vvet van 1898 kan mmers een vak-. igmg m raclite verschijnen, en zij is bevoegcl , u \aIsclie eoneuri'eiiteii oneerlijke verkoopers [Wnegers te doen veroordeelen. ' »rrh l''ic^8n lebben wij met innig genoegen £r ™ ,Jnz,' raad ij®Sint aanhoord te worden. Iww-T81" dan vr083er s tic h te ii de ha.ndelaaj-3 L. V 13-lC1.ett er^enc1® vereenigingen onder mal-Bdrâ?™'U î 200 voortgaa-t, 'zal iedereen £ t z'-in om aan a^e oneerlijke mede- U oll i J ?re mailieren te leeren. In het ver-L, , vakvereenigingen dat kortelings vea--'11, 19ll>' ini^ inderdaad. dat er in de jaren lté vp»»,Ptl .■ achtereenvolgens 39, 43 en 56 il'jaren ^es*i°ht werden. In de vorige k: 12, ]- ' V ?ir-6rl" beliep het getal slechts lorait wrrJ'1 I zyn ^lls een machtigèn sta.p ' kleine 1' '!' en a^es ,^da^ veîhopOù dat handelaars pdmchtio-f. . vooi"ta.a.n hunne macht in hunne 'iioiiale zoe'<:en eu vinden zullen. Onze feu ï-flrl10'i •Clracllt S'eeft macht » bevat een [ils (je ^ al]en moet tôt nut strekken. f> lan'j- vn„!!er bandelspolicie, die wij sedert Ni der «,1;'r «ea zcm<*er liatelrjke dwarsdrij-te^a hebben ..0(>k sedert lang zouden ver-^ dan ïiiii ^ za^ gestemd en in voege ge-R® kunnpii ,i'6n s°hier aile onreclitveerdig-[fflen, iu;,. ',neri straffen en veel misbruiken voor-"liginffen, w?5? ,clG tusschenkomst der vakver-Fpontwern iL W®" den wensch uit dat ffeci besnrekrr, mogelijk in do Kamer te ife SMtaciit • \ "ebben voorwaar al lang ge-Podea eea 7'wiù let Wordt ttd aan de roode volks-f1! zijn. In (v ¥en.°P l^ggen, dat onverbeterlijk ï ki-ïz3rs ffe] fi?eZ11î^ vari mei aanstaande ziillen. fefîen. ' 0611 aar eens voor goed orde in te P het versia<r fi0<. 1 1 ''Uder rtnnf " ^ straks aanhaalden, is er nog K'iafldelaaix ,wa,ai'®P wij de aandacht trekken P11 die ?,ici? ,n.eino burgei'S, en o»k van de werk-?vKeeni<rd i,,k?°e1, ^ari anderen onder mal-rVer«niffin,r tP ®et ware volstrekt mis eene l^.^pen te^s^ift11011^11 als een oorlo=stui° OT'J'- de h-nui î andere standen der maat-rn- zijn teo-p,, 6l?ars die zich met elkaar ver- ■h^3t van"werkliedp11^ jÉpricht' 3uist geliik e®!1 L ' zïa. Van L-i 00 c tegen niemand mag L »ij dieD n^, a®sc;nstrijd willen wij niet weten, Fspoed ^es ei"tuigd zijn dat de vrede en de L6®6 dmirzar,,^"13 en de,r verschillige standen j *e vrede zal 0V6reenkomst moeten gésteund F. . ea mœt heerschen, als elkeem het zijne heeft, en zijne eigene .bek^vaamheid ein bijzondere vakkennis voortdurend ontwikkelen zal. "Voor kleine burgers, even als voor het werkvolk, geldt de groote waarheid dat meerdere- persoonlijke weerde en betere kennis de allereerste vereischten zijn om op meerdere winst te kunnen aanspraak maken. _ Die 'kennis voomit lielpein op aile mogelijke manier: ziedaar het hoofddoel der vakvereenigingen. De le-den bovendien vrijwaren van aile oneerlijke aan-\allen of slechte concurrencie. en hun recht overa] henden staan, valt natuurlijk ook in hunne bevoegd-heid ; en zooals wij liooger zegden, voor het v, elzijn en den vooruitgang van aile standen kunnen eij weergâlooae diensten bewijzen. Die waarheid kart niet dikwijls genoeg lierhaald worden. HIER EN DAAR BelgiS en China, — Yuan-Chi-Eaï, président der c;bineo:Schc Republièk, hceft liet groot-lint der orde van Kia-Ho verlcend aan koning Albert va» Eel^ië. t Js i^one nieuw.; orde, die uitsluitelijk voorbehonden is aa.u de staatshoofden. Onze vorst heeft président Yuan-Chi-Iîaï vereerd met het groot-lint der Loopoldsorde. Jf. Warg-Yuang-Po, de nieriwe chineesehe gezaat te Brnsss], gelast de orde van Kia-Ho aan koning Albert te overliahdigen, zal rond den 20 april te Brussel aankcmtn. Hij zal vorgezeld zijn van zijne echtgenoote. van ziine dric ^onen en van M. Ohou, die aan het gezantschap gehecht is. Handelsrecht. — De interp^rlementaire conferencie van "handeîsrecht zal te Brussel gehouden worden den 18, 19 en 20 juni aansia/uide. levier vreemd Parlement zal te Birussel tien afgeveerdigden lisbben. De zittin-gen der conferencie zullen gehouden worden in den Senaat. Eeno nieuwe gemeence. — De bijzondere kommissié der Kamer. gelast met 'net onderzoek van het wetsontwèrp waarbij Hertsberghe, West-Vlaanderen, als zelfstandige gemeeiite cpgericlit wordt, heeft een gunstig verslag uit-gebracht.Hertsberghe, thans nog afjiangend van de gemeente Oosteainp, is nogal bevolkt en ligt op grooten afstand van het midden dezer gemeente ; er bestaa.n te Hertsberghe eene parochie, eene kerk en eene school. Het wetscntwerp zal waarsehijnlijk na het Paascliverlof door de Kamer en den Senaat gestemd worden. Gpg'epast! — Ileden zondag begint de zoogezegde « roode week »' voor het socialistisch petdtionnement. Daar de inzameling van handteekens ta't hiertoe maar heel bekrompen uitslagen opleverde, gaan de socialisten deze -\.-eek eene groote poging wagen. Men mag' zich dus cveral verwacliten aan het ongewaagd en onge-wenseht bezoek van de roode inaringers en spionnen. Oppcssen is dus de boodschap ! De woongt/achenders moo-ten ongenadig en zonder komplimenten afgesclieept worden ! HrUndvea en scha.pen. — In de maand februari werden er in België ingevoerd: 344 stieren 1002 ossen, 325 kalveren, 1660 kceien. 1240 veerzen, 8585 schapen «i 2775 la.mjneren. Voor de twee eerste maanden van 1914 bedrceg de invoer: stieren, 755; ossen, 1771; kalveren, 883; koeien, 3007; veerzen, 2854; sohapen, 23,121; lammeren, 5994. Peerdenhandel. — De invoer van peerden in Belsrië beliep in de maand februari 1914: dienstpeerden. 2(542; slachtpeerden, 2177; veuléns, 185. Uitvcer: 2815 peerden en 116 veulens. Voor de twee eerste maanden van 1914 was de invoer: 9994 peerden ea 403 veulens. Uitvoer: 5564 peerden en 185 veulens. Xfiet streng gesiceg. — « Vooruit » vindt dat do evertredingen der sociale wetten niet streng gen eg ge-straft werden. De roode huichelaar is dus ran oordeel dat de bestuurder van het socialistisch vlasfabriekske. te Gent, veel te weinig kreeg toen de « klassenjustioie » hem tôt 5 fr. boete voorwaardelijk veroordeelde ! Vooruit » magi-a'ch gelukkig rekenen dat de straffen op de arbeidsoveïîcïedingen niet strenger zijn. 't Zou de roo ijes andtrs op een jaar nogal een oordje kosten, aangozien zij aile minuten voor dergelijke overtredingen te ver-antwoorden hebben. Oorlog aan de vliegen. — *t Komt uit Amerika, maar voor dezen lceer zou het nieuws toeh wel kunnen waar zijn. Bij de ynnkees voert men een ouverbiddelij-ken oorlog tegen de viiegen, en er is zelfs met dat, 'doel een bond rot stand gekomen, eene vereeniging van « vlie-gendooders. - D'ie bond doet overa 1 voordrachten géTseh, terwijl op het cinemadoek jaan de menigte de beste tniddelen geteond worden tôt yerdelging der viiegen, verspreidsters ran besmettelijke ziekten. UIT DEN VREEMDE IN F'HA.JSriCIlXJK. Vorstelijk beaoek. — Het is officieel vastgesteld dat koning Joris V en koningm Mary van. Bngelanci den 21 april te Parijs zullen aankomen en daar tôt den 24 verblijven. Hunne Majesteiten zullen vergezeld zijn door sir Éduard Grey, minister van buitenlandsche zàken, en van een talrijk gevplg. Groote feestelijkheden en ontvangsten zullen ter eere van de engelsche vorsten plaats hebben, aan wier bezoek. in de regeeringskringen, een groot belang gehecht wordt. IN ENG-EIjANIj Aanslag tegen eene kerk. — De suffragetten hebben gepoogd de kerk van Belmont in 't westen vnn Glasgow, te doen springen. Drie. geweldige ontploffm-gen werden gehoord. De deur en de stoep van het gebouw alleen zijn beschadigd. M. Asquith. —• jje eerste minister van Engeland. M. Ascjuith, is vrijdag uit Londen naar East Fife ver-trolcken. waar hij zich aan eene herkiezing als parlements) id moet onderwerpen. ten gevolge zijner benoe-ming tôt minister van oorlog. In Engeland moet de minister die van rnmisterie veranderd zich opnieuwJ voor zijn kiezerskorps aanbieden. Er bevond zich eene groote menigte aan de -statie, waartusschen verschei-dene parlementsle len, die den minister eene geestdrif-tigo ovatie bracliten. Te Nencastle, waar de trein eenige minuten stopte, heeft M. Asquith toi het volk, dat de statie viilde, ge-sproken en het politiek programma der regeoring ver-dedigd. Hij werd toegejuicht. Op het oogenblik dat de trein vertrok poogde eens suffragette strooibiljetten ten voordeele van liet vrou-wenstemrecht in den ministerieelen wagon te werpen. Er bestond een groot gedrang. De suffragette werd! door twee gendarmen a,angehouden «n verloor van ont-roering het bewustzijn. Men heeft de sukkel terug in vrij-heid gesteld. Werkstaking. — Sinds eenige dagen hebben de mijnwerkers van Yorkshire den arbeid gestaakt. Vrijdag namiddag hielden de koolmijneigenaars en de afgeveer-digden van de werkstakers eene bijeenkomst met ge-slcten deuren. Eene overeenkornst is noodzakelijk, daar de prijs der koleu, in de streek, welke door de stokiug geteisterd wordt, reeds 10 shillings per ton gestegen is. Tôt hiertoe zijn de stakers ruât i g. IN TTJFULIJE Sevolutiojiaire hewegiug in Armenië. — Er is in de streek van Bitlis eene revolutionaire beweging van de kurden lontstaan tegen de bestuurlijke hervormingen.^door de turksche regeering ingevoerd. Aan het lioofd dezer beweging staan de cheikh Cheald Eddine en de cheikh Sali m. van Kizau. Deze laat^te werd door de gendarmerie aangehouden. doch door zijne partijgangers ver-lost. Do twee cheikh's, die aan 't hoofd van bandie-ten staan, hebben de stad Bitlis aangovallon. De troe-pen, de gendarmerie, de artillerie en eene afdeeling mi-trailjeuzen, die de stad bezetten, bieden liardae'kkigei» woerstand. De belegering duurt voort. Er zijn verstor-kingstroepen naar Bitlis gezonden, en aile militaire maatregelen zijn genomen om den aanval af te weeren De turksche overheden die, over eenige dagen, de armenianen ontwapend hadden, deelen nu aan gansch de bsvolking va,n Bitlis wapens uit, opdati zij zich zouden kunnen verdedigen. IN ji.J^EA.NIE Te SCoritaa. — Het wordt bsvestigd dati benden macedoniërs en epiroten er in gelulct zijn in de stad Koritza te sluipen, en de woningen van de albaneezen met geweersehoten aangevallen hebben, alsook dat zij de bovenhand op de albaneezen behaald hebben. De mu-snlmannen van den buiten rond Koritza zijn toegesneld om de stad te verdedigen, doch hunne pogingen zouden vruchteloos blijven. De neêrlaag van de albaneesche gendarmerie van Koritza en de tijding dat de hol-landsche niajoor Rueller, van de gendarmerie, gekwetst is. hebben te Durazzo een diepen indruk gemaakt. Men verneemt ook dat de albaneesche garnizoeneii uit een zeker getal steden van zuidelijk Albanie gedre-ven zijn. De albaneezen hebben de stad Koritza aan de vier •hoeken in brand gestoken ! De t, opstandelingen > liebben de gemeente Frasart, alscck eenige dorpen van den omtrek, geplunderd en vele huizen platgebrand. Men zegt dat een groot getal bewoners in de vlammen omgekomen zijn. Prias von Wisd aan 't hooîd der troepen. — Tengevolge van erge tijdingen jjit Koritza. zaterdag te Durazzo toegekcaen, heeft de vorst van Albanie zij -nen ministerraad bijeengeroepen en voorgesteld aan liet hoofd der troepen te vertrekken. Na eene zeer lange beraadslaging, heeft de ministerraad de algemeeno mobilisatie besloton. De veldtocht tegen de epiroten is uitgeroepen. De honding van Gostenrijk en Italie. — Te Wee-nen wordt met nadruk verzekerd dat Gostenrijk zoo-wel als Italie aan de albaneesche regeering de verzeke-ring gegeven hebben dat indien zij kraclitdadig op-. treedt tegen de « grieksche oproerlingen » in Epirus, zij voorzeker door deze twee mogendheden zal goedgekeurdl worden. Dat neemt niet weg dat de regeering van Willem I van Albanie maar bloedig begint. Tvissclienkonist. — Er is door Oostenrijk en Italie een expeditieleger voor Albanie onder de wapens ge-bracbt. De oostenrijksche en italiaansche troepen, voet-volk. ruiterij en artillerie, zullen waarsçhijnlijk reeds op weg zijn om zich ter beschikking van do internationale kommissié vnn Zuid-Albanië te stellen. Deze bataljcns zullen ook gelast zijn met te waken over de schikkingon die door de europeesche kommissié genomen zijn. IN JRUSLA-ND Bloedigs hetengeling. — In de volkswijk van Sint-Petersburg is, zaterdag, de bevolking handgemeen geraakt met de troepen. gezonden om de rust t<> herstellen, die tengevolge eener werkstaking, erg bedreigd is. De troepen hebljen gebruik van hunne wapens gemaakt; twaalf werklieden \\eixlen doodgesclioten. Er zijn tv>-ee hon-derd aanhoudingen godaan. IN M&JZ1CO De slag fcii Torreon. — De slag bij Toraeon die over eenige dagen met tle overgave der stad afliep, begon vrijdag van verleden week. Eerst, werd er een tijd lang, zonder opliouden langs beide kanten dapper gevochten. Generaal Villa bestormdo zelf de stellingen der regeeringstroepen bij klaren dage ; daar hij er echter het leven van (Je yeel manschappen bij inschoot, bo-sloot hij de stad eerst te beschieten. 's Nachits weixl Torreon door generaal Villa's soldaten weer bestormd en veroverd, verscheidene malen door den vijand weerge-nomen en eindelijk door Villa behouden. Naar men be-weert waren de kanonniers der regeeringsgezinden schier allen fransclien en duitschers. Het terrein waarop de slag geleverd werd was 4 mijlen breed en zoo gelegen dat" de meeste gekwetsten niet konden gered worden; zij zijn dan ook zeer talrijk aan honger en dorst omgekomen. Te Torreon zelf werden na het inpalmen der stad. een aa.ntal g'évectifcen .in de straten geleverd. Gelukkiglijk werd geen enkel vreemdeling gedood of gekwetst. De regeeringsgezinden hebben eindelijk de stad ont-ruimd en zijn naar 't zuiden gevlucht, Vrijdag heeft, generaal Villa den vluehtenden vijand op 26 mijlen westwaarts Torreon ingeliaald, de acht'erhoede uiteen gedreven en 123 s oldaten gevangen genomen. De huit. — De oproerlingen hebben te Torreon vier groote kanoris en 1900 houwitsers', alsook verscheidene duizenden geweeren huit gemaakt. De baan, door de regeeringstroepen in hunne vlucht gevolgd^ ligt vol weg-geworpen wapens en kardoezen. Te Tampico. — De opstandelingen bevinden zich op minder dan 5 mijlen afstand van Tampico, en zij? op het punt deze stad te bestormen. Her gerucht is in oniloop dat de regeeringstroepen de stad zonder weer-stand zouden leveren. IN CHINA. De « Witte Wolven. ' » — Voor 't oogenblik bevinden de « Witte Wolven » zich op 26 kilometers afstand van Sian-Eu, in de Provincie Slien-Si. Al de missio-narissen zijn in de stad gevlucht, en staan er onder de besclierming der soldaten. Men hoopt dat er regeeringstroepen uit Tung-Kwan naar Sian-Fu zullen ko-inen om de « Witte Wolven » te b-let'.en deze stad in te palmen. Voor de vreemdelingen die zich te Sian-Fii bevinden valt er nochtans in aile geval te vreezen. De zaak Rochette in de fraosche Kamer Vrijdag namiddag werd in do fransche Kamer de be-spreking over de zaak Rochette voortgezet. M. FOLLEVILLE, verslaggever der zwanskommissie over do zaak Rochette, laakte de handelwijze van den prokureur Fa,lire en \-an den voorzitter van het beroeps-hof. M. Bidault de l'Isle. Hij bestatigt dat M. Fabre, zelfs indien hij moest gehoorzamen, nog het rechfc liad ter zitfiug van het hof de verdaging van het procès te bekampen. Wat M. Bidault de^ Flsle betreft, deze heeft uit vriendschaip voor 31. Fabre, eene daad gepleegd zonder dtwclke het schandaal Rochette niet ware uit-gebrokeii.Men ziet dus dat die verslaggever op den duur al de schuld nog zai ton lasto leggen van twee ambte-naai-p, die door hunne hoogore overheid het mes op do keel gezet worden en to kiezen hadden tusschen: geheorzamen of gebroken worden in hnnne loopbaan. M. Follevillo spreekt. vervolgens over Caillaux en Monis. llij bestatigt dat deze twee M. Fabre ontboden hebben en hem ter kennis bracliten dat de regeering do verschuiving van het procès Rochette wenschte en wildo. Ilij betreurt deze inmenging der regeering. Sprcker onderzookt dan welke maatregelen of straflen er dienen toegepast te worden. Hij traoht met veel wcordenkraam te bewijzen dat Caillaux en Monis niet aan het gerecht kunnen overgelcverd worden; men kun enkel hunne handelwijze afkeuren. Hij besluit met de volgende dagorde neer te leggen. « Do Kamer laakt en keurt de onregelmatige inmenging af van de politiek en de financies in de gereclits-zaken 'en gaat over tôt. de dagorde.' » M, Briand aan 't woord M. Briand klom dan op het spreekgestoelte en hiold eene redevoeriag, waarin hij de beruchte kommissié duchtig over den hekel haakie. Hij, verliaalde eerst hoe hij vernam dat het procès Rochette uitgesteld was. Zoodra hij minisier van justifie werd, ontbood hij 31. Fabre en vroeg hem waarom hij het procès ver-daagd had, hij die vroeger kost wat kost Rochette wilde doen veroordeelen. 't Is toen dat il. Briand de overtuiging opdeed, dat M. Fabre door Mollis en Caillaux gedwongen geweest was te dansen, zooals zij Eloten. Toen ook sprak M. Fabre over zijn dokument. M. Briand overtuigde dan Monis en Caillaux over het bestaan en den inhoud van dit dokument. IIoo is 't mogelijk dat beiden hebben durven beweren dat- zij dit dokument niet konden. M. Briand valt vervolgens hevig uit tegen de be-sluitselen der kommissié. Da eclite besluitselon van deze zaak, zegt hij. zouden moeten zijn: te ver bieden en te beletter. dat de prokureurs heen en weer wandelen van het justieiepaleis naar het ministerie ; te veroordeelen dat zekere tusschenpsrsonen zi.ch verscdiuilen . achter gordijnen terwijl een prokureur aan een minister uitleg g-oeft. De onderzoekskommissie heeft de verautwoordelijk-heiden in dezo zaak niet doen wegen op lien die d<? ware plichtigcn zijn; de kommissié is parti)dig te werk gegaan. En indien de Kamer zich bij haar aansluit, dan keurt zij eene hatelijke onrechtveerdigheid goed, inge-geven door de politieke driften. Het hatelijksto in deze zaak is dat een advokant, die zelf eerst weigert uit eigen beweging de verschuiving van het procès ta vragen, op zekeren dag zijn kliënt, een dief, ziet binneniiomen, die he.m zegt: « Ga de verdaging van mijn procès vragen, het is u op voorhand torgestaan ». Wat de advokaat niet had gedurfd, dat wordt hem door een dief bevolen ! En 't is de dief die gelijk liaalt I Dat is hatelijk en afschuwelijk ! (Luide toojuichingen.) MM. Golly, Baïrès en Sernbat M. Colly hekelt op zijne beurt de kommissié en ver-klaart dat ha.re maatregelen niet streng genoeg zijn.. Hij vraagt dat de Kamer eenvoudig de twee misdadi-gers, Monis en Caillaux, aan het gerecht zou overle-veren.M. Maurice Barrés spreekt in denzelfdon zin en toont aan l<oe pa,rtijdig de kommissié te werk gegaan is. Vervolgens valt M. Barrés op lievige wijze liet règee-ringsstelsel aan. « Vroeger, zegt hij, liad elke partij haar programma, hare gedachten. Nu bestaat dit niet meer. De verschillende pa.rtijen zijn versmolten; vanda ig zijn zij vrienden en morgen vijanden naar gelang de persoonlijke intresten op het spel staan. 't Is aidas dat men deze of gene partij in betrekking ziet met dezo of genc groep financiers. En dat is de laagste graad der parlementaire verrotting. Het nationaal belang, 's lands belangen worden verwaarloosd. Spreker beslaib met de Kamer aan te zetten cle rechtvoerdigheid boven de partijen te stellen en de twee plichtige ministers aan het gerecht over to loveren. M. Sembat eischt ook dat de zaak in handen van het gerecht gegeven worde, en liefst van 's lands op-pergerecht. Do Kamer is niet gemaclitigd in deze za- k alb rechter op te treden, omdat dezo geeno onpartijdige uitspraak kan doen. De rechter moet volgens zijn ge-Wëten do plichtigen straffen of vrijspreken. Wat het verslag der kommissié betreft, dit is veel te zacht voor de plichtigen. Het schandaal vindt zijne oorzaak niet in het feit dat het land bedorven is. Neen, maar het hoofd der regeering is bedorven! Het seliandaa]. is het gevolg van den strijd, dien de verschillende partijen elkander leveren om voor hun persoonlijlc prof'jb 'aàn het bewind te geraken. Redevoering van M. Barthou Al. Barthou herinnert hoe hij in 't bezit gekomon la van het dokument Fabre, dat hem door il. Briand overliandigd werd. « Mcr]t heeft mij beschuldigd dat i\* mij van dit dokument bediend heb als wapen tegen mijne politieke tegenstrevers. Maar 't is op verzo°k van dezo laatsten zelf, dat ik M. Calinette verzocht heb de dokumenten niet af te kondigen. En 't is_ toen M. Calmette vermoord werd dat men hier dierf beweren dat er geen dokumenten bestonden, dat ik de eer rail den vermoorde gewroken heb met de Kamer lezing te geven van het dokument. Ik^ ware een lafaard go* weest, haddc ik anders gehandeld. Het land zal oordeelen over de te verregaande tje^e-vendheid der kommissié voor lien, wier misdrijvcn ge-kend zijn, en hare strengHieid voor hem, dio den moed had de waarheid te doon konnen. » if. Doiumergue. voorzitter van den ministerraad, traoht zich te versehoonen en drijft do onbesehaamdheid zoo-ver no^ to houden staan dat hij liet dokument Fabre niet kende. MM. Briand, Barthou en Bonnefous dienen hem voor de zooveelste maal eene duchtige logenstraf-fing toe. De zitting werd geheven, doch de Kamer besliste ten 9 1/2 ure terug te vergaderen, om in eene nacht-zitting de bospreking te sluiten. Do v, lkstoeloop was zoo groot dat- de policie een bijzondereu ordedic-nsti moest inrichten. ,.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het nieuws van den dag belonging to the category Katholieke pers, published in Brussel from 1885 to 1965.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods