Het nieuws van den dag

625 0
27 February 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 27 February. Het nieuws van den dag. Seen on 05 August 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/nz80k27q63/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

ffsrtiflrta jsargaag *r 60 2 centiemen per nummer Brusse!, VrIJdag 27 Februarl 1914 HET NIEUWS VAN DEN DAG abonnementen 1 I wiW<to 4fran)c. 8 frank. I Toor HolUaid » " 11 — ■ I(0, d, anders landen van het postverbond » .20 - IU.UB HKU UWN VUUAM) BESTUUR EN OPSTEL î Zandstraat, 16 TELEFOON 171 - DAGBLÂD Gesticht deor Jan HTJTGHS BUREEL DER KLEINE AANKONDIGÎKGEN : Zaadstraat, 6 TELEPOON 7948 aankondigingen ! ^ 'esvraaude en aangaboden plaatsen. 4ebladz.,perkleineregel .. S9e In de week. . 60 e. 'sZoadass. . 75 e. Id.,'s Zondags : 40 e roor 2 groote regels. ,, , , Iedtrtn regel meer : 30 e. in de week; 2 bladz- »erresel • • 2 fr' en 3 ?* 40 c.'s Zondags. Reehterlijke herstell., prregel îfr. Soeialistisch bederf Een rat geeft uit wat het in heeft. Als wi ,jç 0nnoembaxe ontucht aanklagen, die bij onz< fiansche zmderburen het volk letterlijk doet uit-Bterven en den huiselijken heerd sahaaidalig ont' eert. worden wij door de socialistische schrijvelaari uiteescholden; dit strekt ons ter eer, en op d< lippen der leeraars van ontucht, i3 aile hoon om de o-oedkeuring van aile treffelijke liedem weerd 5Jet°fiaasch bederf lust ons niet; en ons eigei volk vrillen en zullen wij ervan vrijwarein: de roodi partij van den voortvluehtigen citoyen Furnémon' in Cie, mag er van denken wat zij wil. Het is spijtig om te zeggen : eilaas ! ook in Bel sië begint hetzelfde bederf in te kankèrem ; en lie ïindt natuurlijk bij de roode volksvifanden zijn< nirigste voorstaanders. In steien en dorpen l,oo peu er kerels rond, om in den naam eenor nieorvrar tatsche wetenschap in het » openbaar de ontuch tian te prediken, en om aan vaders en moeders ibij wie het geloof aan het wankelen is, het ver reten tonner heiligste plichten aan te bevelen Ichfce bederversbureelen zijn hier en daar ingericht jn de laagste aanslagen tegen de onscfiuld de: [îtiiideren en tegen het bestaan en blaeien der fa Mie worden er voorbereid. Sederfc lang hebben alli cedsdiensthatera het gamunt op de schoone zie van het kind, "clat zij uit de armen hunner ouder: [naar hunne seholen van ongeloof en bederf willei rukken: nu gaan zij nog verder, en de kiem vai nie leven zoeken zij te dooden, vooraleer de zeges [Gods zijne blijde vruchten hietr op aarde verwek [ken kan. Ziel en liohaam moeten aile beiden aai de vruchtba.re werking des Heeren onttrokken wor denl Wij vragen ons af hoe lang die walgende propa !&ada nog straffeloos in België zal mogen gevoert pardk Sederfc de maand mei van het verledei jaar 1913 ligt er in de kart ons der Kamer eei [wetsontvrerp tegen de openbare schending der ze iden, dat de heer minister van rechtswezen ingedieni teft:anderhalve maand daarna had de heer Woest (et offioieel veirslagy in naam der middenafdeeling |W opgemaakt, zoodanig dat ailes gereed is om er d ■tepreking van te beginnen. Uit ganscher hert Bkwen mj de wefc over de gezQnde woningen goed H usa ons dnnkt dat er buiten de gezondheid vaJ ■tel lichaam, ooF iets moet gedaan worden voo ■ & gçiondheid der ziel en voor het behoude» on ■1er rade ylaa.msche zeden! ■ Set is do eerste keer niet dat wij orop aandrin ■ p: vroeger hebben wij meermaals op aile tonec ■pTOgd dat de slechte voordrachten, geschrifter ■santondigingen en omzendbrieven, die wij hier be ■doslen, rechfcerlijk zouden mogen vervolgd en ge ■itaft worden. Die lichaam- en zielbadervers jage: ■tar eene vails geldwinst, die zq geerna in het slij Hopdoen: somtijds bekennen zq het zelf. Wij herin ■leren ons nog zeer wel dat toen er in het socia ■listisch kongres van April 191,2, te Brussel ieman ■schaade sprak van zekere walgelijke aankoindigir ■?®. der rcode gazettea, hij als eenig antwoord d ■'olïende verklari.ng kreeg — « Wij doen zulks oi ■|eld te slaan, en wij kunnen ze niet missen ! s> Gel ■Pekt altijd goed voor de socialistische bazen. ■ -\aar ons oordeel zou de wefc tegen de openbai ■tending der • zeden bij hO'Ogdringendheid moete ■te berde komen in de Kamer : wij zouden, voorwaa ■Knienwd zijn de roode volksbedriegers hunne oi ■toemt&re leering te hooren verdedigen. Korte d£ ■f-n voor de aanstaande Iriezing van Mei, ware zuli ■tJttig onder menig opzicht, want de kieaers zoi 60118 we,''el:L socialistisch vat ii ■ oMt, in zajjg van gchaamtelooze vuiligheâd. Mi: ■ nwa. ook zouden de rooden uit voorzichtighei I 16 a"es zeggen wat in hun hert schuilt, en hui 1® mon^ gesloten houden : in beide geva.llen waj ■ AUltslao goed; en daarom VTagein wij nogmaa! ■ ■ men die zuivering'swet niet langer zou late ■tonslepen. ■ ,iVan^ere landen wacht men zoo lang niet. Oi Boaz L voor^eeld Duitschland aan te haie: ■ fe.e i Z9j3. zullen zich voorzeker nog herinnere ■ ja . ^uitsche katholieken pp het einde va ■ T(1,,an' een wetsontwerp nederlegden, dat nog : ■ die Vt belgische voorstel gelijkt: de straffç ee fSVeen^°rï WQ,r(len, zijn echter veel strenge ■ zes ne aankondiging in een dagblad is ■ ■ tof i™ n KeVangenis weerd, met eene boete d Btim «m (omtrenfc 2,000 fr.) kan gaan. Oi ■ da W fn3 w'<îr^ befc v"oorstel der katholieken : ■ in °i ^omm'ssie van Bîjksdag onderzocb ■ testant • naain ^er regeering, die nochbans pr I Jv' ,T0T^laar<^0 de ambtsnaar, die daarti ■ teig wae, da,fc hfl met eene innige voldo ■ ^îscha. S°v,gœdkeurde. Een socialistise ■ ^ schoon met eene woedende razen ■ îe|=3 ,'® ^ te sohreeuwen: het was te vergesfs; i ■ LcK>eml-. ,alcn7 die met onze belgische blau\ ■ feense genwens hebben, eisohtein ee: ■ tetm 510 ^ ^7^aad tôt in don worfcel aan ■01 heto»? ^ réèien. Het zal niet lang dure ■ »teldr»r^ laatate dagcn van Januari voorg ■ ^dsiaa/' S "ioor .<iea Kijksdag gestemd, door d- ■ '«erdio-d '^'krachtigd en door den Keizer uitg ■ zou het ook moaten zijn ■ fcoBt L Mien da aocialistTen er tegein opkom ■ ^onrWi° \51&Iaa'I1'â om bekreunen, en ook ni ■ ^ ta hais s'aao ■ losbandige zedeloosheid is ■ hiet nog eens aànklag< ■ m as * ^ «laohtoffers genoeg gemaakt tnn i ^ 'Vl?t Walenland, waar het kathali B^bii 0T>° ®5l0-"ltig ia de zielen niet meer le< i, '«ffisoto rolk. En raefc het laag zint ■ '"eeaiiiir y6,. medebrengt^ hebben wij n H,4len: J;: le° S^boortecijfer op vreeselijka wijze zi ■tes. iQ J a 4? misdad^heid bij ouderen en jonj ■^1d ml»* w1 v^houding etijgen. Wellust gt ■ ÎSiri i1 mtdaoven yan alla edele gevoeieais»! ' © ontuoht leidi naar misdaden en schel stukken. Genietein, meedoen in het leven, zondem iets of iemand te zwichten, en zonder voor ds< schandelijkste wandaad achteruït te deinzen, wordt j het dagelijksch brood van lien, die Gods geboden s niet meer willen kennen; en alzoo komt het dat ■ eer en gezag, plicht en naastenliefde, ja zelfs het • leven van de medemensohen ten prooi vallen aan het ; voldoen der laagste beitstochten. s Uit een terslag, dat onlangs verschenen is, lee-! ren wij dafc het parket van Brussel in het laatste jaar niet. min dan 41,000 zaken bshande-len moest ; l en op dit vreeselijk getal waren er bij de twee dui-5 zend ten laste van kinders ! En de besohuldigingen, 1 die op deze misdadige jeugd wogen, zijn van zulken Bard dat zij bq hoogdringendheid aile wettelijka - maaferegelen tegen de zedeloozei propaganda rec-ht-t veerdigen. Die kereltjes zijn van hun ne eerste ja-ï ren dikwijls bedorven toi; in het merg hunner been- • deren: in sleçhbe cinexrua's, in roode vergaderingen, - in hefc lezen van slechte boeken en gaaetten, hebben 3 zij hefc kwaad leeren smaken; en de woirm van het „ bederf knaagfc in het diepste van ziel en lichaam. De roode wereldhervormers mogen oprechfc fiei , zijn op hun werk I Iiaat en nijd in het hert van , den werkman, bederf in lichaam en ziel, schande - en walgende ontucht : dit en niets anders strooien - zij bij hunne ongelukkige slachtoffiers rond. Is het ? wonder da-fc de uitsla|;en verveerlijk zijn en dat wii L luider dan ooit, om eene strenge beteugeding dezei î propaganda vragen? Er mag niet langer meer ge- nTonlif ncAwlûr» 1 HIER EN DAAR ! In het paleis van Brusseî. — M. Merlin, gouver neur van Fransch-C&ngo, werd donderdag morgend dooi den koning in gehoor ontva,ngen, in het paleis vai Brussel.-Op zijne reis in Afrika ,toen hij van de Kaaj ' naar Banana ging, werd de koning, alsdan nog kroooa.-1 prins, door M. Merlin te Brazzaville ontvangen. De gou 1 verneur tnaakte nu van zijn verblijf te Brussel gebruik on l Z. M. het gebrachfce bezoek terug te brengen. i De Senaat en de Sohoolwet. — De liberale bla-den geven hunne vr/iugde lucht, omdat de kommissie 21 van wetenschappen en kunsten van den Sanaat M. > Fléchet aangeduid heeft als verslaggever van de School-3 wet. De vreugde der liberalen zal echter niet van 3l langen duur wezen. De steimming waarbij M. Fléohei • benoemd werd, is effenaf eene, kwâjongensstreek geweesl j van de oude liberale heeren, die zulks heel goad weten. „ De kommissie, die uiteengegaan was tôt aanstaandea dinsdag, is opniwiw btjeengeroepen voor hed- n vrijdtif morgend. De zaken zullen nu eenei heelo andere wen ding nemen en de Schoolwet, door de Kameir gestemd -1 zal door den Seonaat weldra kunnen besproken en goed x gekeurd worden. Al korat ailes nog ten rechte, tooh ligt er in^ het voorval weer eeno les die de katholieke mandatarissea niet mogen uit het oog verliezen. Wanneer er eene vetr gadering plaats grijpt van eene kommissie, eene afdeelinj of eene andere instelling weilkei betrek heeft op hui ^ politiek ma.ndaat, moeten ze op post zijn. 'b Is liel eenige middel om aile onaangename toestanden te ver miiden. 3. M. Woeste. — Gisteren donderdag is M. Kare e Woeste zgn 78e jaax ingetreden. De geeërde katho lieke volksvert-egenwoordigér is te Brussel geboren il ^ 1837. Den 9 juni aanstaande zal het 40 jaar gelede; ^ zijn dat M. Woeste zijne intrede in de Kamer deed. D diensten door den grijzen Sbaatsman in dit tijdverloo ei aan het iand bewezen, zijn onberekenbaar en moeten al n gemeen erkend worden. Verandering1©!! in hat ministerie. — Heel waai L" schijnlijk zal het Staatsblad van morgen zaterdag d ^ komnklijke besluiten afkondigen, waaj-bq er verande :s ringen gebracht worden in het. ministerie. Er zullei i- 4rie besluiten zijn; een waaTbij het .ontslag aanveier. t. wordt van M. Levie, minister van financies; het tweed .. waarbij het ambt van minister van financies toevei trouwd wordt aan M. Vande Vyvere, thans ministar va spoorwegen; het derde waarbij het ministerie van spooi I" wegen toevertrouwd woidt aan M. Segers, die teven 'e minister van posterijen en \-an zeewezein blijft. ■9 M.- Vande \Tyvere zal zijnen intrek nemen in te n hôtel van M. Levie. M. Segers blijft waar hij nû h Het hôtel van den minister van spoorwegen zal du n geenen bewoner hebben; het zal opnieuw dienen als ve] , gaderplaats der leden van de internationale conferei ' cies. ir»i .n Euichelaars! — De « Peuple » van donderdag no: il gend schrijft het volgend'e: « Een der schoonste kapi: n. tels uit. de geschiedenis van het sooialism en van d T syndikale beweging, in den loop der 19e eeuw eïi in hc ^ begin der 20e eeuw, zal dit zijn van den doorstane strijd voor de bescherming der kindsheid ». Zouden de socialistische beschermers der « kindsheid ondanks hun jeugdigen leeftijd, reeds met volkome m « kir.dschheid » geslagen zijn? Men zou het kunnen ve: .b, onderstellen als men niet wist dat die kerels meestej o- zijn in het liegen en in het huichelen. Indien ze ne 3ej over een klein weinigje geheugen beschikken, dan wete e_ ze wel dat er nooit erger uitbuiters van den kinderei ai-beid geweest zijn dan de socialisten zelf. De veroo deelingen, uit dien hoofde door de roode uitzuigers opgi U1 loopen, zijn daar om zulks ten overvloede eu onwee 3,11 legbaar te staven. Nu vooral is hefc oogenblik slecl re gekozen om met bluf voor den dag te komen als die le van de « Peuple ». 't Is nog maar eenige dagen g' te leden da.t een lid van het personeel van het socialistisc D(| vlasfabriekske, te Gent, terecht stond'om een kind va e_ min dan 13 jaar bijna, 11 uren daags te hebben dot werken. En zulke gebrandmerkten durven medesprekt " over de bescherming der kindsheid I Weet men wat « I ?" Waarheid ? over die kerels zegt? Luistert: « Zou me 111 zulke huichelaars, die in 't openbaar veinzen vol med 3-n lijden te zgn met. de arme kinderen, maar die in hum et daden de grootste ongevoeligheid aan den dag legge aij niet een muilpeer geven? » 't I§ misschien wat brutas maar 't is verdiend! Een verwereldlijker. — M. Bourgeois, gewez; m. icinistex in Frankrijk, is een gekende kloostervervolg ek en _ bijgevolg ook een voorstander van de verwerel aft» lijking der gasthuizen. Dezer dagen moet zijn zoon ee: je,, heelkundige bewerking ondergaan. Papa lcoos de klinie '6(. waar de operatie zou geschieden... en hij koos er ee: G(Q welke door Zusters .betliend wordt. M. Bourgeois is d ook een dier verwereldlijkers die vinden dat de werel > " lijke ziekendieners en diensters goed zijn voor het art volk, dat maar neïnen moet wat men het opdringt. 1 C®* klooatervêrvolgers, die met de species zitten, kunn oa- natuurlijk betalen... en ze kiezen dan ook het besl Invoer van fransch. vee. — Het Staatsblad van donderdag kondigt een ministerieel besluit af over den invoer van koeien en vaarzen, herkomstig uit Frankrijk. Ziehier de hoofdbepaling van dit ministerieel besluit: De invoer van koeien en vaarzen herkomstig uit de departementen van de Manche, van Ile-et-Vilaine, van de Côtes du Nord, van de Finistère en van den Morbihan, is toegelaten langs de tolkantoren Abeele, Momi-gnies, Heer-Agimont en Lamorteau op de hierna aan-gc-duide dagen van zonopgang tôt zonondergang : lo maiandag, 9 maart: 2e zaterdag, 21 maart; 3o donderdag, 2 april ; 4o dinsdag, 14 april ; 5o maandag, 27 april ; 6o zaterfag, 9 med ; 7o vrijdag, 22 mei 1914 en woens-dag, 3 juni 1914. , 'i'o rekenen van 15 juni 1914, zullen gemelde tolkantoren voor den invoer van koeien en vaarzen van voor-noemde departementen opengesteld zijn op 1 en 15 van iedere maand op de gewone uren. Do vaarzen zullen maar aangenwmen worden op voor-waarde ten minste vier tanden van volwassenbeid te hebben en klaarblijkelijke teekens van draGhtigheid te vertoonen. Geschoren Zonder zeep. — 't Is wel gelijlc wij het reeds dikwijls zegden. De socialistische paleizen en de gewone lokalen worden gebouwd met het geld der arme vverklieden. Te Quaregnon hebben de socialisten ainds eenigen tijd een nieuw « Maison du Peuple ». Citoyen Vandervelde ontsluiert in een rood dagblad met welke hulpmiddelen het gebouw kon opgetrokken worden. Hij zegt: « Elders rekent men op de cooperatieven om volks-huizen te hebben. Hier (te Quaregnon) zijn er zekere mistoestanden tusschen de groepen der partij en de plaatselijke cooperatieven. Ook is men anders te werk gegaan: 1,500 werklieden hebben ieder 10 fr. gegeven om de bouwkosten te dekken van het lokaal. » Dus, in algemeenen regel wordt een deel der groote winsten van de cooperatieven gebruikt voor de anti-godsdienstige en antimaatschapp&lijke propagande, als-cok voor den bouw der moederhuizen van die propagande. Het andere deel dient om de bestendige sekretarissen en andere echels der partij te onderhouden. Bij slotsom zijn het. dus altoos de werklieden die geschorën worden zonder zeep. Want de winsten der roode cooperatieven, waar 'de gesyndikeerden willens of niet hunne' inkoopen moeten doen, worden verwezenlijkt met de penningen der proletariërs. 't Zijn deze laatsten die bestendig den geldbeugel in de hand moeten hebben. Arme snullen I UIT DEN VREEMDE ; IJV FJRA.NKJFIIJ1S. De belasting op het inkomen. — De regeering heeft woensdag in den Senaait eene neerlaag geleden 1 docr de v/îrwerping, met 140 stemmen tegen 134, eener wijziging door het gouvernement bijgetreden en eene ' belasting heffend op de inkomstien van allerlei aard. ' De v/erkstaking. — In het koolmijngebied van Bive de Giers is de werkstaking schier volledig, terwijl in heih koolmijngebied van Lens schier al de mijnweirkers aan den larbeid zijn. Er begint gebrek aan kolen be 1 komen in de fabrieken van het Giersdal. Men voorziet dat de werkstaking eene gTootera uibbreiding zaJ. nemen. [ us/ r> xj its cnZaA. isi n De prins van Albanië. — De nieuwe vorst van Albanie is woensdag van Waldenburg te Berlijn aan-ge>komen. Onmiddellijk na zijne aankomst heeft hij de gezanten van Rusland en Italie in gehoor ontvangen. I Vooraleer naar St-Petersburg te vertrekken heeft hij een bezoek afgelegd in het ministerie van buiterQand-i sche zaken. Zijn vertrek naar Triest is vastgesteld oro i den 5 meert ajanstaande. s Woensdag a.vond ten 11 ure is de prins von Wiad ? naar de russische hoofdstrsd vertrokken. Erg geval; schrikkeiijke afloop. — De majoor-generaal Boesz, bevelhebber van de 24e brigade vcet-vodk, te Niesse (Schlezië) wilde dinsdag morgend zijn " ordonnansen wekken, die zici overslapen hadden, deae e soldaten lewamen in Opstand, sloegen hunnen oversten en kwetsten hem licht, waarna zij de vlucût namen. 1 Wcensdag heeft men de twee ordonnansen van den ge-^ neraal dood gevonden op den spoorweg van Niesse naar e' Wimchke. Men denkt dat de ongelukkigen, uit schrik wor de gevolgen hunner daad, zich door een trein lieb-a ben laten vermorzelen. "a IN EN &EZ.,A.ND De luchtvloot. — Woensdag avond heeffc M. de ib minister Asquit-h, in het Lagerhuis, verklaard dat Eh-geland op dit oogenblik een grooter getal watervlieg-s machienen bezit dan welke andere mogendheid ook. ■- Engeland bezit daarbij nog 113 nieuwe en 52 hervormde vliegmachienen van oud model. De minister voegde erbij dait heb engelscîi leger over 250 vliegmachienen beschikken moet. Een vliegmachien '- kan hedendaags twee jaar diensfc doen. De engelsche nijverheid is bij machte om in de levering van vlieg-e machienen te voorzien. Elk hedendaags leger dab niet t va,n vliegmachienen voorzien is, is op voorliand over-n wonnen. Het engelsch leger, besloot M. Asquith, zwak-ker in getalsteTkte dan de legers der andere groote ». niogendheden zijnde, moet een grooter getal vliegmar n chienen dan de a,ndere naties bezitten. > Voor de vloot. — De engelsche regeering hesffc 's een bijgevoegd krediet van 2,500,000 pond sterling voor g de vloot gevraagd. n Do suiïragetien. — Mad. Pankhurst, de « gene-i- raal > der sui'fragetten heeft aan den koning van Enge-land een langen brief geschreven om hem te vragen î- dat hij eene afveerdiging van suffraget.ten in gehoor r- zou willen ontvangen. die zou kunnen uitleggen welk it oneindig goed voor Engeland spruiten zou uit het ver-n leenen van het stemrecht aan de vrouwen. De afveer- > diging zou ook de gelegenheid te baat nemen om bij h den koning te protesteeren tegen de martelingen diê ■n de suffragetten te verduren hebben, van wege'de mi-n nisters die halsstarig weigeren naar de klachten yan n de vrouwen .te luisteren. IN 8JPA.NJE e! Onlnsten te Valencia. — Woensdag morgend werd te Valencia de algemeene werkstaking uitgeroepen. A] D" de winkels, werkhuizen en openbare markten moester l' gesloten worden. Talrijke betoogers hebben den heeler ' ' , dag door de straten doorkruist-, al roepend: « Weg mej het gemeentebestuur ! » Op zeker oogenblik trok d« m stoet naar het stadhuis om er den burgemeester af te er waehten. Deze kwam juist op de plaats aangereden i- Toen hij de betoogers zag, stapte hij uit zijn rijtuif îe en ging te voet naar het stadhuis. Een aantal werk k, stakers die hem achtervolgden, werden door de polich îe uit een gedreven. is Verscheidene tramrijtuigen werden door de betoogen d- bescliadigd en zelfs omvergeworpen. 's Avonds zijn 20( ae jongelingen door de bijzonderste straten der stad ge >e trokken'en hebben er al de lantaarns vernield. De gen 3n darmerie heeft de kwaaddoeners uiteen gedreven. Eer .e. aantal ruststoorders werden door de policie aangehouden Donderdag hebben de werkstakers ruifcen aitgeiworpeii en eenige revolverschoten gelost. Zij dwongen alzoo do burgerwacht tusschen te komen; deze hie0fb in de luchti geschoten en tien belhamels ajangiehoudem, IN A.ZjBA.NIÉ « De toestand in Epirus. — Het wordt bevestigd dat de beweging ten voordeele der zelfstandigheid vam Epirus eene groote uitbreiding neemt, namelijk in d<. streken van Chinarra, Argyrooastro en Delvino. He' epirootsche komiteit zetelt bestendig te Argyrocastro De inwoners van Ohimarra zouden reeds hunne onaf-hankelijkheid officieel uitgeroepen hebben. Sinds woens' dag wappert de revolutionaire vlag in gansch hsV distrikt. IN DE VEREENIGDE S TA. TEN De negers. — Op aanvraag van de engelsche regeering heeft de minister van rechtswezen voorgeno-men een eigenaardig voorstel te onderzoeken dat hem door een neger gedaan werd. De zwartskop, Saw ge-naamd, woont in den Staat Oklahoma en zou gaarne in Elngelsch.-Afrika een koninkrijk stichten, waar hîj natuurlijk als vorst zou regeeren en waarvoor hij nu zooveel negers rnogelijk uit Amerika zou willen aan-werven. Sedert eene voile maand reeds ligt het schip « Liberia » in de haven van New-York gereed om met 250 negers naar Afrika te vertrekken. Naar het schijnï heeft Saw reeds aandeelen van eene t Maatschappij voor uitwijking naar Afrika »» verkocht. Men kan zich înaeilijk voorstellen hoe graag de amerikanen, die de negers niet lijden kunnen, ai de zwarten ineens uit Amerika zouden willen zien verdwijnen. Ook schijïifi het voorstel van Saw veel bijval te genieten. IN BMA.ZIE1E Oiilusten.- in den staat Ceara. — Er zijn otolusten ■uitgebroken in den staat Ceara. In de stad Miguel ' Caimoon hebben de regelmatige troepen slag geleverd aan de opstandelingen. Deze laatsten verloren honderd do'oden en werden op de vlucht gedreven. De regeerings-troepen hadden slechts 15 dooden. IN MEXICO De houding van Japan. — De japansche ministeï van zeewezen heeft aan den japanschen gezant te Mexico volmacht gegeven om, in geval van nood, de hulp van den japanschen kruiser « Idzumo » in te roeuen. Do ontgraving. — In de ministerieele kringen te Washington is men van oordeel dat geene wet beleti van eene amerikaansche patro>elje op mexikaansch grond-gebied te zenden om hefc lijk van M. Benton tie gaan] opgraven, daar er voor 't oogenblik geen eigenlijk gouvernement in Mexico, bestaat. Zulke maatregel heeft een voorgaande, namelijk de tocht van de internationale troepen naar Pelcing. Al de maatregelen zijn ge-nomen om den engelschen consul van Gai veston, ver-gezeld van een blaedvei'wanb van M. Benbon eu een amerikaanschen krijgsdokber, boe te latien naar het graf van M. Benton te gaan, ben einde heti lijk te onderzoeken.Te Londen vreesfc men voor heb leVen' van den engelschen consul, indien .hij den voeb op mexikaansch: grondgebied zeb, daar in den omtrek van Juarez, waar generaa.1 Villa eene echte heerschappij uitoefent, geen enkelen vreemdeling nog in veiligbe)id verkeert. In de laatste weken zijn daar verscheidene amerikanen op ge-heimzinnige wijze verdwenen. Wegen straîuitvoeringen. — M. Michaelis, van New-York, die verleden dinsdag het gevang van Juarea verlaten heeft, en donderdag te El Paso aangekomen is, verklaart dat de duitscher Bauch, amerikaansch onder-daan, on verscheidene amerikanen in gemeld gevang opgesloten zijn. Tijdens de elf dagen die M. Michaelis in het gevang doorbracht, heeft hij, door het vensterken zijner cel, negen persenen, waartusschen zekeren Grey, zien door den kop schieten. Hog eene strafuitvoering. — Vol gen s berichten door de officiers van het amerikaansche leger te El Paso ontvangen, zou generaal Villa de waarheid niet gezegd hebben wanneer hij verklaarde den gevangen genomen amerikaan Bauch terug in vrijheid gesteld te hebben. Bauch zou verleden week vTijdag te Juare? door den kop geschoten zijn. Doodslag te Waarschoof , Dinsdag nach't is er fe Waarschoot' eene vreeselijkfé misdaad gepleegd, die in de gemieente eene onbeschrijf-lijke opsohudding en ontroering verwelît heeft, te meer dat deze rustige parochie, van 's menschen geheugen,' nog nooit door leene moord bezoedeld geweest ia. Eene herbergtwist Dinsdag B.vond, 'feer gelegenheid van Vasïenavond,-heerschte- er in de geineente wab meer drukte dan op gewone avonden. Er ,h:ad dien avond ook een© prijs-kaarting plaats in de herberg der kinders Van Meenen, op het uiteinde der Statiiestraat. gezegd Verfeensmarkt. Tôt laat in den avond was er in de herberg, evenals in de omliggenden, veel beweging. In de herberg c In de Rooze * ontstond er twist tusschen, van den eenen kant de gebroeders Cyriel en Aimé Coopman, 26 en 23 jaar oud. zonen (der weduwe Coopman, landbouwst«r op hefc Hoekje, len Alfons Buysse, wonende rechtover « In de Rooze ». Die veldwachters, den twist hoorende^ gaven bevel de herberg, evenals de naastliggenden, te sluiten. Dat was het beste middel om eene vechtpartij In de herberg be vermijden. Doeh, de jonge twisters lie-pen nog de gemeente rond, in plaats van naar huis te gaan. v. Eet slachtoîfer Maurice De Pauw Buysse ging heen langs den eenen kant en de gebroeders Coopman trokken weg in de rîchting der Sbabieplaats. Alfons Buysse onbmoette wat verder zijnen vriend en gebuur Maurice Die Pauw, wien hij het geval met de Coopmians vertelde. De Pauw is een brave jongeling, geboren te Waarschoot' den 26 october 1888, zoon van Désiré (De Pauw en Eugenie De Vlieger, landbouwers, wonende in de Statiestraat. Deze jongeling begaf zich met Alfons Buysse en eenige andere ka-meraden op zoek naar de gebroeders Coopman, niôt ojm den twist, te herbeginnen maar om eene verzoening tôt stand te brengen. Schijnbare verzoening ' Zij ontmoetten de gebroeders Coopman op dè S'Éatie-plaats. Er werd niet meer getwisb, doesh van weers-kanten eenige goede woorden gesproken en de groep jongelingen, a,lien schijnbaar verzoend, begaven zich njaar de wijk Hoekje, om er samen nog een pintje te drinken. ' Op die wijk, rechtover de woning der gebroeders Coopman, staat de herberg « In' Sleydinghe /. De be-! won ers waren te bed, daar hefc reeds laat in den nachti ' was. De jongelingen wilden er nochtans nog binnien, en door een list wisb Aimé Coopman den herbergier te doen opstaan ,en te openan. Heb heele gezelsohap i trad da herberg binnen en ging er terug aan het dilu-ken. • • J

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het nieuws van den dag belonging to the category Katholieke pers, published in Brussel from 1885 to 1965.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods