Het nieuws van den dag

674 0
01 December 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 01 December. Het nieuws van den dag. Seen on 28 May 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/qz22b8wt21/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Vler-en-clertigste jaargang. Nummer 13 Voorioopig | o centicmen per nummer Brussel, Zondag 1 en Maandag 2 December 1918 IET NIEUWS VAN DEN DAG AANKONDIGINGEN Per klcine regel i fr. Tusschen de Nieuwstijdingcn, per regel 3 en 4 fr-Sterfgevalleji per regel 3 fr. BESTUUR EN OPSTEL! Zandstraat, 16 TBLEPOON 171 DAGBLAD Gesticht door Jan HITYG-HFI BUREEL DER KLEINE AANKONDIGINGEN : Zandstraat, 6 TELEFCON 7948 ABONNEMENTEN: De pri'zen zullen latcr vastgesteîd worden. De Troonrede en de Eendraeht In verhevene woorden heeft Koning Albert in zijne troonrede cvor de eendraeht ge-sprcken, en getoond niet alieen dat zij wen-schelijk, maar ook dat zij mogelijk is. In de vie* acrlogsjaren, zoo sjirak hij, heeft het. verschil van politieke zienswijze nooit eenige verdeeldheid te weeg gebracht: ingezien liet gemeenzame doel, dat iedereen beoogde, deeel iedereen zijn best ten goede van. het vader-land. En de triomf dien we nu beleven, toent dat die politiek de beste is. Waarorn, zoo zei hij nog, zou die eendraeht. niet blijven bestaan'.' Wâaxom zouden wij in ijdele twisten onze krachton en onzen tijd verspillen? En daarop deed hij een heer-lijk programma uiteen van België's herop-bouvv <4 stoffeiijk en maa.tschappelijlc ge-tied: iedereens begeerten worden er vexvuld eu iedereens redite u erkend. In het bijzonder, iets dat ons nauw ter herte ligt, het op-losscn der vlaamsche kwestie, met gelijkheid van de beide broedervolkeren der Vlamingen eu Walen, en met het instellen van een vol-ledig vlaamsch onderwijs, ook in de Ilooge-schooi van Gent, werd ons voor eene aan-slaande toekomst beloofd. Welnu, ja ! ua die schoone taal aanhooNrd te hebbeu, vragen wij ens ook af: waarom zou die eendraeht niet blijven bestaanî En met den Koning spreken wij van eene eendraeht, die gesteuud gaat op >;et eerbiedigen van iedereeus meening en op het erkennen van iedereens rechtcn ! Zooals de Koning nog zegde. er kan geen spraak zijn van uiterlijkcn dwang', maar van eene overeenkomst des hert-en en des wils. Ma onze roemrijke om-■wenteling van 1830 heeft die eendraeht een tient®! jaren voortbsstaan ; en het zijn de jaren geweest, waarcp de grondslagen van 's lands voorspoed moesten geiegd worden. Nu dat de oorlog een groot deel des lands ver-woest en veiurmd heeft, en nu dat ailes wederom moet heringericht woiden, is het voerzeker hcogst noodig dat iedereen zich ûaartoe inspanne en aile oude veeten lato jaren. Lâ».t, ons klaar zijn. Eelgcen voor den oorlog zoo veel kwaad gesticht heeft. en zoovoel gosde wetten op de lange bsuiu deed sclinjven, was ten eerste die ongelukkige veelsprekcrij in de Kamer, dit» bij het minste voorstel der regeering de ïcdevoeringeu der Kamerneeren, met gebeele dozijnen, als een eclite zondvloed deed af-stroemen. In plaats van .te arbeiden, sprak eu tempe£stte men, alleenlijk om met deze rockencte woôrcienhïekerij bij de kiezers te kunnen pronken. Eeeveel maal zijn wij daar-tS?" Q-pgel«ynen aile .wiiçen : maar , het was boter aan de galg. Om rechtveerdig te. zijn, moeten wij er hier bijvoegen dat de gr»cte schuîd van dit cnvordragelijk misbruik hij de kntholieke volksvertegenwcxuxligei's niet lag. Allen moeten eohter min o-f meer 05 hunne borst kloppen, en verstaan dat men bij de kiezers niet met ijdele woorden, maar met daden moet afkomen. Een ander misbruik, dat in de huidige omstandigheden ten allen prijze dient ver-meden le worden, is die no-odlottige dwars-drijverij, of « obstructicnism », die op het oogenbiik der stemming een aantal Kamer-l<îden uit de zaa.1 deed wegvluohten, om de Kamer met een onvoldoende getal volksvcr-tegeiuvoordigers te la'en, en alzoo een kwade pert. aaii de regeering te spelen. Nu dat de «.trie fwlitieke partrjen ruimsehoots in het ministerie opg-enomen zijn, is aile voorwendsel om met deze doening te herbeginnen, weg-genomen. Laat ons stellig hopen dat het "oeter zal gaan, en dat onze Kamers neerstig zullen zgn in hunnen arbeid. Jlaar hcofdzakelijk is er iets anders, dat Vxteger aile j.i.;.. 0^1. l nu voor goed van kant moet gesohoven blijven. VVi] willen spreken van het aanran-den en het afbrekeu van een andermans ïeeht. dat voor den oorlog dagslijkseh brood ■nas in zekere politieke lu-ingen. Op grond-fsvettelijk gebied hebben wij, katholielcen, recht bp de voile vrijheid des gewetens, het is te teggen, dat wij, die. ook de groote meerderheid des Jands uitmaken, jreoht hebben om ons e_igen leven en onzen eigenen huiskring in te riehten volgens de voorsehriften van ons ka-thciiek gelool. In het bijzonder en in het openbaar hebben wij het recht als katholiek lop te treden zoadex dat iernand ons daarvoor laken of beknibbeien mag; en gelqk wij aan anderidenkenden het voile recht erkennen zick tecnemaal buiten onzen katholieken gcdsdienst te houden, zondor door iemantf )aar;gesproken te worden, zôô ook willein wij ais katlwliel: door iedereen erkend en geëerbie-digd worden. In andere woorden, de anti-kltrikalo en godsdiensthatende politiek van \iceger "mag niet meer herleven, bijzonder ^oor wat het ODderwijs der jeugd aangaat. In zijne troonrede heeft koning Albert hul-3e gebracht aan de zalige werking van den godsdienst, die, zooals hq zei, in de dagen van sma.rteli'ke beproeving een zoo troosten-de toevlucht was voor de geloovigen ; en hjj voegde erbij dat een verschil van gods-dienstige gedachtsn nooit onder den oorlog iemand in het algeheel vervullen zijner militaire plichten vorhinderd heeft. In andere woorden, in het leger heerschte de voile vrijheid van geweten, en onze reohten werden er-feend. Met den Koning wenschen wij dat dezelfde breede geest ook ons politiek en bur-gerlijk leven beziele, en dat er afgezien worde van aile kortziende politiek, die de gemoede-ren zou kunnen verbitt?ren. Eendraeht maakt macht; en gelijk wij al gezegd liebben, er is waarlrik in deze tijden ander werk af te leg-gen dan ijdel krakeed en onvruehtbaar ge-trwist.Wrj hebben liefst de oogen te sluiten voor zekere antiklerikale politiek, die meest op het gebied van het onderwqs, hier en daar nog gewoed heeft gedurende don oorlog, en zulks onder de blikken van den vijand die het land bezette. Dit behoort tôt het verleden ; en vermits wij allen voor de toekomst van een voorspoedig België werken moeten, vra-gen wij niet beter dan aile handen te druk-ken, die ons met oprechtheid ar,ngeboden worden. De koning heeft groot gelijk ons de eendraeht aan te bevelen, die op het erken-Ben van iedereens rechten steunt: leve de «endracht en leve België 1 HET BELGiSCH LEGER Oisze JKîanSer'c te Lutlc Te Luik, waaj de belgische troepen, zonder eenige -\Teemde hulp zoo heldliaftig den overweldigcr het hooM geb'oden hebben, is heb doodvonnis van Duitschland geteekend geworden. De duitsche opperstaf zelf bekent « dat de sptoedige inname en de bezetting van Luik en zijne îorten de allereerste noodzake-lijkheid was voor een zegevierend optreden der Duitschers in het Westen ». Met de wooiden « spoedige inname » beduidden de Duitschers tien maximiunt-ijd van vier dagen. Op vier dagen moest Luik gevallen zijn en moest de weg vrij zijn voor den opmarseh der duitsche troepen, die reeds in massa aan de grens gereed stonden. Want, eer de oorlog verklaard werd, waren de Duitschers reeds opgerukt naar onze grens, en zulks onder « het grootste geheim », zooals de duitsche opperstaf nu zelf bekent. L'e taaie verdediging onzer troepen is een leelijke knoop door hunne rekening geweest. En dat pluimpje mogen de onzen op hunnen hoed steken: dat zij te Luik de bewerkers der eerste ure geweest zijn van de neder-laag van hei, toen zoo machitge Diuitschland. Over Luik is er in 't begin van den oorlog veel geschreven en gewreven geweest, docli in Idien tijd waren de geesten zoo opgehitst en had de verwarring iedereen zoo fel aa.11-gegrcpen, dat er zoo maar in den blinde op los gesenreven werd. De waai'heid over Luik is niet gekend door ons volk, zoo'als die wlaai-heid zou moeten sebitteren in voile pracht ter eere van ons leger. Eerst hoeven onze lezers te weten wat de forten van Luik waren, en het verscliil te begrijpen dat er bestond tusschen de ver-sterkingen van Luik en die van Antwerpen. Luik was geene vetsing, ornringd door wal-len en onafgebroken wat-erversterkingen, en voorzien van poorten, die alieen den toegang tôt de stad verleenèn, 't is te zeggen eene vestirijg die bestemd is om eene belegering to doorstaan eer de stad kan ingenomen worden. De forten van Luik hadden alleenlijk voor dool eene o's errompéling tegen te houden, de opmarsch van vijandeiijke troepen te beletten of te belemmeren. Zelfs kon de stad door den ■vijand bezst worden, zonder dit de forten zwe-gen, hetgeen hier het gevai geweest is. Eai Luik hcelt pmchtig aan zgn doel beantwoord. Den 4 augùsti begon de ajanval op de foi"ten en den 8 augusti moesten zij, ^olgens het p»laji van den duitsclien steuf, allen gevallen zijn om den b augusti zonder verpoozen de overtal-îijke légers <ien doortocht vrij te laten. Dit plan is in duigeh gevallen, want eerst den 17 augusti was de wcg naax het binnenland van Eslgië vrij. Luik was omririgd door_een gordel van 12 ïorton, op afstand v > 2 1/2 tôt 3 1/2 kilo-metew van elkarder. Lo t.ussQhenruiaiten wa-jan nifijjriBjffltgrkt.....De diutscliera -voegen-ei-hij.. diat onze kanons niet meer aan de vereischten Mn den tijd beajatwoordden. Bovendien re-kende de duitsche staf maar op eene verdediging berekend oj> een vredeseffcctief van ongeveer G.OOU nian. En volgens hunne eigen beriohten wus het op die gegevens dat zij lu. î aanvalsplan opbouwden. Luik scheen hun dus een kinderspel. Noch-tans, welk machtig leger stuurden zij er op ail Aa-n den aan val nimen deel de II, VU, IX en X legerkorpsen, met zwaar en zeer zwaar geschut, ongeveer 120,000 man. Tè Vise brak een aan val van het voetvolk het eerst los. Hier meenden de duitschers door te dringen zonder veel moeite, doch zij stootten er 'olp het 12e linie en eene groep belgische gendarmen, die de aanval-lers zulke groote verliezen berokltenden dat zij 's avonds moesten achteruit wijken naar de dorpen langs de hollandsclie grens. We-gen en bruggen voor Visé waren vernieldj, en de duitsche staf bekent zelf dat de troepen onmogelijk voorwaa.ts kondon. De eerste poging was mislukt en de ie augusti was eene zegcpraal voor onze troejien. Den 5 augusti poogden de duit chors door te dringen door de bosschen van Beauregard, nabij Esneux. Hier ook hadden zij zonder den waard gerekend en ziehier hoe jd e duitsche staf de tweede nederlaag zijner troepen vermeldt: « In 't begin was er geen vijand te zien noch te hooren. De voor-marsch ging moeilijk. Bond middernacht, ter-wijl wij in 't diepste van 't woud doorge-drongen waren, brak een levendig mitial-jeus- en gèweervuur los. Onze troepen wilden zijdelings dekking zoeken, doch * car geraak-ten zij verward in pinnek^nsdraad en werden in de zijde gemitraljecrd. Later vernamen wij dat de Belgen zich in het bosch genesteld hadden. Generaal von Ilulsen werd met eene bajonnet doorstoken. ïerzelfdertijd werden wii langs achter beschoten. Tegen den morgend hield het geschut op en de Belgen waren achteruit getrokken. » Wij hoeven daar niets bii te voegen. Den 5 augusti was weer voor ons gewonnen. Den G augusti wilden de Duitschers langs Ougrée door^ringen. De Belgen wachtten ze met de mitraljeuzen af, en beletten den over-tocht der Maas. Hier laten wij weer de Duitsche dokumenten spreken. « Ons ontbraken munifte om den st-rijd voort te zei,ten en daar-om werd den aftoent b^vj.en. Ttj.Icns deze ge-vochten wr-id prins von Lippe gfcd00.1. » Lien 7 augusti bogon de doorbraakpoging nabij lïomsée. Dit dorp was door de Beigen getaarrikadeerd en uit aile huizen spuwden de mitraljeuzen vuur. Het 14e linie sloeg hier den vijand af en doodde den aanvoer-der kolonel Ohultze. En de duitsche staf voegt erbij : « De verliezen aan officiers, on-derofficiers en soldaten waren zeer gevoe-lig. Onze patroelies, die aansluiting zoeh-ten met onze andere regimenten links en redits werden bijna allen neeigeschoten. De onzekerheid van den toestand verplichtte ons aehteruit. te trekken tôt Miagnée. Doeh liier vielen wij onder het vuur der forten en ton 8 ure 's avonds moesten wij giaan schui-len in de ravijncn ten zuid-oosten van Jlagnée. » Dienzelfden dag, 7 augusti, werd er schrikkelijk gevochten rond Herstal ; uit aile huizen knetterden onze mit-raljéuzen en het fort van Pontisse 1mm er de Duitschers onder vuur. De vijand week achteruit tôt Navagné. Het legerkorps der Duitschers beproefde o<<k den 7 augusti de doorbraak langs Queu-de-Bois en Bellaire. Na schrikkelijke verliezen geleden te hebben, gelukten zij erin. Doch de forten bieven de duitsche opmarsch verhinderen. Van den 4 tôt den 8 augusti dus hadden do herhaalde ea yerwoede aanvalien der Duitschers slechts voor gevolg gehad, dat maar op ééne plaats eene tusschenruimte geforceerd was goworden. De overige tus-schenruimten en de forten bieven de mach-tige duitsche légers tegenhouden. De Écrient Het zou ons te ver leiden moesten wij hier al de roemrijke gevechten verhalen, waarin ons v>o0tvblk zich zoo flink onderscheiden heeft. De doorbraakpogingen der duitschers wenden nog op< vele andere punten beproefd, doch even 'VTUchteloos. Laten wij hier alleenlijk vaetstellen, dat na' vier dagen strijd de duitschers nog even ver stondon als den 4o augusti. Eerst den 8 augusti konden zij de bescliieting- der forten aanvangen. Deze ant-wooidden da.pper, en 't was noodig dat de duitschers het zwaar geschut der oosten-rijkers, de bemehte 42 mm kanons, aan-bnachten om onze forten tôt zwijgen te bren-gen. Al onze forten hebben geschoten totdat zij door de duitschers in gruis geiegd waren, en aldus werd de duitsche overweldiging tegen gehouden tôt den 17 a.ugusti inbegrepen, dus 14 dagen lang. Onze forten vislen in de volg-©nde orde: den 12 augusti, Pontisse; den 13 de forten van Cbaudfontaine en Embourg; den 14 de forten van Lders en Fléron ; den 15 augusti deze van Lonçin en Lantin; den 16 deze van E-oncelles en Elémalle en den 17 het fort van Hollogne. Eerst den 17 augusti konden de duitsche legers hunnen inval door ons land voortzett-en, 't zij met eene vertraging, volgens hunne plannen, van negen dagen. Dit kort en maar al te onvolledig over-zicht toont genorgzaam aan dat de verster-kingen van Luik ten voile beantwoord hebben aan de verwachtingen, nximelijk den -\r.eji-den inval zoolang mogelijk tegenhouden. De Duitsclcrs begrepen zelf niet hoe het nand-vol belgische soldaten zich zoo lang hebben kunnen verzetten. Maar zij zouden ver-der nog met onze mannen af te rekenen h.bb.'U Oe duitsche cp aar c'i nan- l\ankrijk werd nog door hen belemm r 1 door de gevechten Van Haelen bij-Diest en de uit\allen van Antwerpen. Aldus maakte het bel-gisch leger idien slag van de Marne mogglijk, en vua dit oegenblik af was Duit.3çhlaud's nederlaag verzekerd. België heeft niet alieen Frankriik maar heel de bései'iii e wereld gered van het duitsch gevaar, en zulks door zijnen heldhaftigen tcg.nitand te Luik. Des-tijds wvrl zu.k; plechti,r erkend in het fian ci I'arism'nt en dè fransche Republiek d-jko-reerde Luik met het kruis van het eerelegioen. BE LEGEMBEWEOING E3eî bclgiscïs lefjcsr Zcoals wij gisteren gemeld hebben, was er van hcogerhand bevel gekomen dat do belgische troepen, die de duitsche grens be-reikt hadden den 28 november, dus verleden drnde.idag, voor de g =.ns moesten blijven liggen en eerst den 1 (Jcoember het Rhijn-land. -moeliten bûaneotu^ken. —Kf-fo-cehtcr aaterdag^duo gisteren, tagen-bevel gekomen, en zaterdag is dan ook eene brigade belgische ruiterij opgerukt en heeft de stad Aken bezet. De datum van 30 november is dus een gesehiedkundige dag voor het belgiscli leger: bezetting van Aken. De bezetting komt wellicht overeen met het verzoek van een volksvertegenwoordiger van Aken, die vrceg dat de troepen zoo rap mogelijk de stad zouden bezetten. Denkelijk is er hier kwestie van ordehandhaving. ScïîEnâsMîî van deit wapensSîïstaiïâ Te Stuttgart hadden de Duitschers vijftig vliegmacbieiièn aehtergelaten, die, volgens de bepalingen van den wapenstilstand, moesten afgcleverd w ci den aan de geallieerden, en zulks in goeden stoat. Deze vliegmacliienen waren verzameld op het vliegplein van Boc-blirjgen, te Stuttgart. Op bevei van het revo-lutionnair komiteit zijn deze vijftig vliegmacliienen vernield geworden. Zulks is regel-recht strijdig tegen do voorwaarden van den wapenstilstand. Ongetwijfeld zulien de geallieerden de noodige vergeldingsmaatregelen weten te treffen. Koning Albert te Luik Zaterdag heeft de stad Luik een der schoonste dagen uit gaiiich hare geschiedenis beleefd. Immers, kening Albert deed zaterdag aan het hoofd zijner troepen, zijne blij-de intrede in de stad Luik. 't Is te Luik dat onze Vorst met zijn^ soldaten den oorlog aangebonden heeft, on de Koning had er dan ook aan gehouden tijdens de eerste dagen der overwinning terug te komen in die stad, welke hij in augusti 1911 al vech-tende had moeten verlaten. De versiering en de bevlagging gaf aan de i^tede een tooverachtig uitzicht. 't Was een bont gewemet van de kleuren der geal-lieerde ianden; aan vele huizen prijkten do %vapenschilden van België en Luik, om-kranst met festoenen van groen en bloemen. Op verseliillende plaatsen waren praalbogcn en zegepoorten opgericht. De volkstoeloop, dio zaterdag de stad om zoo te zeggen tôt proppens toe vulde is te Luik nog nooit te zien geweest. Men kon er letterlijk op de koppen ga-an. De Koning deed rond 10 ure zijne in-trede langs de Bogierlaan. Aan den inkom der stad werd de Vorst verwelkomd door den gouverneur der provincie, den burge-meester van Luik, ornringd door de overige stedelijke overheden. In verheven bewoordia-gen braehten de gouverneur en de burgemees-ter hulde aan den koning; die in 't uur des gevaars geen stond geaarzeld heeft aan 't hoofd zijner troepen ten strijde te trekken voor eer en recht; in deze hulde om-sloten zij ook onze goede Koningin, die in dis pijnlijke uren eene moeder geweest is voor de soldaten. Aan onze dappere helden-scharen werd eere en dank toegezwaaid voor de roemrijke overwinning welke zij behaald hebben. AUerwege weerklonk het goestdriftig gejuich « Leve de Koniug! Leve de Koningin 1 Leve onze prinsenl Leve het leger! » De Koning antwoordde diep ontroerd op deze welkotngroeœn en wees op zijne beurt op den hardnekkinen weerstand, dien Luik in augnsti 1911 geboden heeft aan den over-weldiger.Vervolgens begon de optocht der troepen, met den Koning aan 'I hoofd, veigezeld door ttilrqke generaals en hoegeru officicren, zoo van het belgisch leger als van do geallieerde landen. Het is onmogelijk te beschrijven welke geestdriftige ovatie onze helden te beurt viel op don doortoent.' iiitrede, hield k> ning Albert schou-wing over zijne troepen, en vervolgens had de ontvangst plaafcs ten sUdhuize, MET VREDESKONGRES De tp " 11 van de engelsctie overzeeseto ko-lonies Lie. nu ook hunne afgeveerdigden be-noemd bij het aanstaande vredescongres. Het zijn : voor Canada, sir Robert Borden; voor Australie, M. Hughes; voor Zuid-Alrika, generaal Botha; voor Meuw-Zeeîanc), M. Massey, en voor Indië, de maharadjah van Bikanir, sir Sinha. M. Lloyd George zal in do maand december naar Parijs vertrekkfn. rn zal er omtrent tegelijkertijd als presideot Wil u*. toe .ouièii. Zoodra al de afgeveerdigden vereenigd zijn, men denkt hinnen eene goede veertien dagen, zullen de voorafgaandelijke zittingen van het Vredeskongie j aanvang nemen. De eerste plieht van de afgeveerdigden is het benoe-men van de kommissies, gelast met de studie, tôt in de minste bijzondeiheden, van de versehillende zaken die moeten behandeld worden, alsook met het v >ordragen der verslagen die door het kongres moeten besproken worden. Men denkt dat het kongres drie maanden zal noodig hebben om zijne werkziainheden teein ligen. Men mag dus het teekenen van den vrede maar ver-waelitin tegen de maand april 1919. Erzijn reeds talrijke sekretarissen benoemd en men denkt dat er op het kongres, met de afgeveerdigden en het toegevoegd personeel mede, rond de duizend personen zullen zijn. De amerikaansche komniissie bij het Tredeskon-gres zal aandringtn dat eene der bijzonderste voorwaarden om de vrijheid ter 7ee te verzekeren moet zijn : de totale verwijdering van de duikbooten als uitroeier van handelsschepen in oorlogstijd. Dat is al zeer wel, maar ons dunkt dat het bijzonderste punt van heel litt kongqes, na afhande-ling der kwesùes aanpaande den pas peëindigden krijg. goed en wel moet zijn de totale onruogelijk-making van den oorlog. Volgens in sommige hooge kringen, te Londen, verteld wordt, zou de lotsbestemming van den ge-wezen duitsclien keizer, van den kroonprins en van anderen op het kongres te berde komen. Het inzieht zou namelijk bestaan al die vroegere groot-hedtn wegens hunne overtiedingen vin het Vol-kenrecht gedurinde den algeloopen oorlog, voor het gerecht te dagen.'t Zou niet meer dan redelijk zijn. De moordenaars op groote sehaal dieu en voor-beeldiger gestraft te worden dan de bandiet die eene sluipmoord of eene andere misdaad pleegt. HULDE UIT EEN VREEP4DE Te Santiago, de hocfdstad van de repnfcliek Chili, heeft er, in den tijzondorsten schouwburg, eene groot-sche teteoging plaats gehad ter eere van koning Albert van Eelgie. Er waren ruim 3.000 personen opgekomen, waaronder de bijzc-nderste leden van de regeering, om Belgis en zijn Koning luidruchtig en langdurig toe te juichen. Aan cen banket, dat na de betooging plaats had, namen de hoogst geplaatste personen deel, waaronder de minister van buitenlandsche zaken en al de gezanten van onze Eondgencoten. Er werden verscheidene heil-dronken uitgebracht, waarin onze Koning^verheerlijkt werd als de martelaar van het Recht, de heldhaftige verdediger der wcreldvrijheid. Kortom, 't was een echt prachtig huldebetoog ter eere van onzen geliefden Vorst en terzelfder tijd van ons di:rbaar Vaderland. HIER EN DAAR Een nocrsch. telograsu. — Koning Haa-kon, van Noonvegen, heeft aan onzen Vorst het volgendo telegrain gezonden: « Ik verzoek Uwe Majesteit mijne recht-zinnigste gelukwcnschen te aanveerden ter gelegenheid van Uwcn terugkeer in zijn moe-dig België, op dit oogenbiik verlost. Uwe Majesteit mag verzekerd zijn dat gansch het noorsclie volk de gnvoelens der Belgen deelt over den triornf van het Recht en van de Rechtveerdigheid. » Mijiisterraad. — Zaterdag morgand werd er een ministerraad gehouden, voorgezeten door M. Delacroix. MInisteria van Mationaal Verweer. — Daar de benaming « Ministerie van Oorlog » niet overeenstemt met het algemeen gevoelen onzer bevoikiug en ook niet met de werke-lijkheid, heeft. men, a an hoogerhand, den wensch uitgedrukt voortaan de benaming «Ministerie van Nationaal Verweer.» gebruikt te zien. Koninklijke Academie. — Het zal nog verscheidene maanden aanloopen eer de Ko-ninklijke Academie van België hare verga-deringen zal kunnen hernemen. Immers, het Palais der Academies is totaal éloor de duitschers, leeggeplunderd en is veider in zoo el-londigèn staat gebracht, dat er terdege zal moeten gckuischt en hersteld worden. De Academie zal daarom toch niet gansch wer-keloos blijven, manr iumiddels hare rangen, gedund door de dood, aanvullen. Onder de nieuwe leden noomt men reeds : M. Ad. Max, burgemeester van Brussel, voor de klas van schoone kunsten; generaal Léman, voor de klas der wetenschappen, en M. Ern. Sol-viay, voor de kkus der zedelijke en politieke wetenschappen. Verdiende ffelukwensclian. — De eerste voorzitter en de proknr"ur-generaal bij het Bereenshof van Parais ,h<b <en aan hunne ambt-genooten bij het Be.'o^pshof van Brussel hun broederlijken groet gesfcuurd. Daarbg voegen zij 11.0g hunne gelukwenschen voor den hel-denmeed waarmide enze mrg'str tîn de zaak van het Recht wisten te veraedigen tegen het bçutaal geweld van den gewetenloozen over-weldiger.Prins en-soldat en. — De prinsen Sixtus en Xaveer van Bourbon-Parma, die van het begin af van den oorlog dienst genomen had-elen in het belgisoh leger, werden beiden voor hun heldliaftig geelrog op de Legerdagorde gebracht en vereerd met het Oarlogskruis. De dagorde zegt dat beiden als eene gunst gevxangd hadden, in de eerste dagen van het offensief, om gebezigd te worden aan den inliclitingsdienst in de allereerste Unies, en dat zij er zich op do schitterendste van gekweten hebben. Oude^dornspensiosnsn. — De recht'uib-berflou op het ouderdomspensioen van G5 fr., diô va-n 1915 tôt 1918 niets meer getrokken hebben, zullen, voorloopig, ten laste van het Nationaal Komiteit, eene vergoe-ding van 40 fr. ontvangen. Voor d'3 nùjnwsrk31'2. — Het Nationaal Komiteit heeft besloten aan de oude gepen-sionnoeide mijnwerkers eene vergoeding uit te keeren, z.ooals er gedaan is voor de andere geipensionneerden. De taks er van zal berekend worden op 50 0/0 van het bedrag van het jaa.rlijkscli pensioen. De uitbetaling zal gescliieden aile drie maanden en op voorhand, te rekenen ;vvan den vierden triinestex van 191S. Geene nieuwe bankbrieven. — De Nai ticnale Bank is niet van zin, ten minste toi hiertoe niet, nieuwe bankbrieven te doeD inaken. M. Max, eerevoorzitter. — De brus-sels c lie _ Afdeeling van den Belgischen Pers< bond hield zaterdag avond hare eerste alge< meene vergadering sinds 1914. De brusselsche dag bladschrijvers, behoorend tôt de drie politieke groepen, hebben med algemeene stemmen en onder hartelijk hand-geklap M. Max, burgemeester van Brussel en oud-joumalist, tôt eere-voorzitter hunneï Afdeeling uitgeroepen. Onze postbedienden. — De leden van het Verbond der Postbedienden die tijdeng de bezetting geweigord hebben hunnen dienslj te hernemen, hebben eene vergadering ge-houden en besloten hun ambt te hernemen, op eene voorwaardo dat zij volstrekt in geene aanmking zullen Jtomen met degenen die met het duitsche posibestuur samengewerkt hebben. Zoolang zij deze verzekering niet hebben, weigeren zij allen dienst. In staking. ■— De azubtemiars en bedien-den van het ministerie van wetenschappea en kunsten weigeren hunuen dienst te hernemen, onder de bevelen van een buriner algemeene bestuuiders. Deze bleef zijn ambt beldeeden onder het duitsch bewind en men beticht hem nu dat hij gefoald heeft aan zijn vaderlandschen plicht. De ouderdoms-deken van. het personeel heeft, in naam en met de toestemming van al de ambtenaars, een protestbrief gestuurd aan den algemeenen sokretaris van het defartement. Eene « Ligue du Souvaniï ». — Er is te Brussel eene vaderlandsminnende vereeni-ging tôt stand gekomen, onder den naam van « Ligue du Souvenir », die voor deiel heeft: lo De heldendaden onzer soldaten en van burgers te verkeeriijken ; 2o de herin-nering aan het lqden van België, in zijne worsteling tegen den verdrukker, in de har-ten levendig te houden, met de gruwelen en de niisdaden aan te halen, die door den overweldiger gepleegd zijn. Voor onze krijgsgevaEganen. — Het Belgisch Inliclitingsbureel voor de krijgsge-vangenen is uit den Ilaver te Brussel terug-gekeerd. Er zal, onder het bestuur van M. Yseux, in een gebouw der Bisschol'sheimlaan, te Brussel, eene algemeene ageacie tôt stand komen, die zich met den terugkeer onzer krijgsgevangenen en geinterneerden zal bezig houden. Tôt hiertoe zijn de uit Duitschland leruggekeerde krijgsgevangenen in wanorde uit hunne kampen vertrokken en op goed voile 't uit naar het Vaderiand teruggekeerd. Er is nu spraak van aan de grens een con-centratiekamp te maken, waar de krijgsgevangenen, uit de duitsche galleiën vrijgelaten, zullen ingeschreven worden, en waar men hunnen toestand, onder militair oogpunt,, rcgelen zal. De schikkingen die tôt hiertoe voor de belgische krijgsgevangenen genomen zijn, na-mel^jk nef overbrengen naar de kazerne van het le gidsen, te Brussel, naar de aange-nomen school der IJzerenwegstraat, te Lier, of naar de gemeenteschool, B-iddersstraat, te Leuven, zullen bijgevolg binnen kort afge-sehaft worden. De oiidste burger va:i Brussal. — De brusselsche beroemdheiel, Manneke-Pis, dat leeds eene heele kleerkas kostumen van aile tijdvakken onzer nationale geschiedenis, be-zit, gaat nu het velduniform van het belgisch leger krijgen, met volledige wapenuitrusting. Het schepenkollegie der hoofdstad heeft het aanbod va.n een groep vaderlandsche brus-selaars aanveerd, die voor het nieuw uniform zullen zorgen. Voor de militairen. — De militairen, offj-icieren en soklaten, ingekwartierd bij do inwoners of ten hunent in verlof, kunnen onmiddellijk hunne voedingsbevoorrading be-komen van wege het brusselsch Hulp- en Voe-dingskomiteit. Te dien einde moeten de be-langhebbenden zich wenden tôt het bureel der huishoudkaarten, Zuidlaan, 74, te Brussel, waar het noodige zal gedaan worden zonder uitstel. Men mag er spoe 1 bij zetten. — krijgsoverheid heeft de stad Brussel 1 ■-•-(» medewerking beloofd voor de bevo'orrartriî^ in kolen der gazfabrieken van de omgev, j. Deze moeten met de kolen die ze hebben van dag tôt dag voortgaan, zonder dat zij deu minsten voorralad hebben. Daardoor komt liet dat er in den dag zoo weinig drukking is in do gaz. Wij hopen — en vele anderen met ons — dat de gazfabrieken zoo spoeelig mogelijk zullen voerzien zijn van de noodige kolen. Immers, in do njjverheden, waar er middel is om te kunnen werken, wordt men nu ge-stremd door het gebrek aan gaz. Men zette er dus den vereischten spoed bij. Fransche troepen, — Heden zondag zullen talrijke fransche troepen, voetvolk en geschut, door Brussel trekken. Zij zullen binnen komen langs den Ninoofsclien steenweg, dan langs de Zuidlaan, de Hallepoort en den Leuvenschen steenweg naar Tervuereû trekken.Voor onze helden. — De padvineler3 van Brussel en omgeving zullen zich heden zondag namiddag in stoet naar de Martelaren-plaats enn aar de Nationale Schietbaan be-geven. Ze zullein er bloemengerven neerleg-gen ter eere onzer helden, onzer martelaars en onzer gefusiljeerden. De padvinders ver-gaderen ten 1 1/2 ure op de Gr<"o""-Markt. Voor de familles onzer EO»dat_n. — Disgeiijks worden de bureelen van den Plaat> selijkcn Legerstaf, te Brussel, letterlijk dejor de menigte bestormd. Tusschen deze bevin-clen zich vele personeni, die nog geen nieuws onlvangen hebben van leden hunner familier die onder de wapens zijn en hopen daar iets over hunne bloedverwanten te zullen veruemen. Het is nutteioos zich voor be-doelde iulichtingen in hoogergeiru' de buree-len iaan te bieden. Ten einde ingelicht te zijn over Liet lot van bloedverwanten of aan-verwanten, die van het belgisch leger deel uitmaken, moet men eerst en vooral iulichtingen nemen ten bureele van het Interna-tionaal Bood Kruis, Vereenigingstraat, waar een min of meer volledige lijst berust van de gesneuvelde, gekwoi-ste of verdwenen soldaten, en vervolgens schrijven aan het Bureel van Oorlog^ nog in Den Haver geves-tigd, doch dat, waarschijnlijk binnen kort, naar Brussel zal overgebracht worden.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het nieuws van den dag belonging to the category Katholieke pers, published in Brussel from 1885 to 1965.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods