Het nieuws van den dag

728 0
29 December 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 29 December. Het nieuws van den dag. Seen on 17 April 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/vh5cc0w85v/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Vier-en-dertigste jaargang. — Nummer 36 Voorioopig 10 centiemen per nummei Brosse!, Zondag 29 en fendag 30 Dacembsr 19f0 • ESSE-reir^ ï-LViXxirF&axi— . : HET NIEUWS VAN DEN DAG AANKONDIGINGEN Per kleine regel , . . . 1 ir. Tusschen de Nieuwstijdingen, per regel 3 en 4 fr. Sturfgevallen per regel 3 fr* BESTUUR EN OPSTEL! Zandstraat, 16 TELEFOON 171 DAGBLAD N Gesticht door Jan HUYGHE BUREEl DER KLEINE AANKONDIGINGEN : Zandstraat, 6 TELEFOON 7948 ABONNEMENTEN: Van af 1 Jaouart tôt 31 Maart 1919 : 5 fr. De Kathoîieke Partij Ttg-enwoordig spreken de socialisten te veel yan hujme partij ; en wij, katholieken, wij zvr ijgtu te veel over do onze. Rechte en links roepen de socialisten ver-gadcringen en meetingen biiccB; w.i.u* de drie socialistisclie ministers opgehemeld wcidcn. en waar aile klokken den txiomf luiiJen van het rood programma. De klas-serstrp wordt er heviger dan, ooiti aiange-vuurd ; en met bedreigingen op de lippen, beveelt men aan Koning", Kamers en regee» ririg de eischen der partij in te willigen. Ijoet wat wij willen, klinkt heb ruw kom- mando; anders werken wij niet mode tôt don heropbouw van België. En wab antwoorden de katholieken'! Dur-ven zij tegen die verwaaade en onvader-landscbe houding stout hunnen man staan, 011 seggen ; — « België is ons aller vader-land; ton allen prijze moet bet uit den af-gror.d gered worden; en indien gij bet met ons niet redden wilt, zullen wij het redden zc-nôer u? » Zulks ware klaar en duidelijk gesproken, en zou aan iedereen doen verstaan ai welken icant de echte vriendeu van het Vaderland staan. Welnu, neen! er zijn te weinig mannen, die cen juist besef hebben van den toe-etand. en ook van den plicht der kathoîieke paxtrj. Het meeste deel zwijgt, of spreekt van eendraoht, van overeenkomst, van sa-menwerking, tôt een gemeenzaam doel. Dit is waar, en meer dan een ander zijn wij voor de cendracht; maar wij mogen ons nifi laten foppen. Er zijn twee soorten van cendracht, een ware en een valâche. De ware eendraoht bestaat in iedereens rechteai te erkennen en op dien grondslag eene overeenkomst. op te bouwen tôt het bewerkein vin België's herstel. In dieu zin heeft de Koning gesproken; en zulke eendraoht staan wij voor uit al de kraohten onzer ziel. Maar er is ook een valsche eendrachtl ot liever een loensche dwingelandij, die bestaat in bet afpersen van allêrhajide voor-icchten ten prtSfijbe van eene enkele partij Al- do DuHscheTS aan het ongelukkig België honderden en honderden miljoenen &f-peisten moesten wij wel toegeven aan hunne brutalo macht, om nog greotere rampen to veimijden. Is zulks cendracht? Neen! van den eenen kant, is bet eene gemeene afzet-terij en een echto bandietenstreek ; en van den anderen kant, bukten wij bet hoofd voor ccno wœste overmacht, Çns dunkt dat de socialisten nu bezig1 zijn eene polit icke af-zutterij te plegçn; en bet is jnist hier dat de kathoîieke partij baren plicht moet kwij-ten en hare recliten doen gelden. Gcdwee het hoofd bukken, past ons nict, wanb de overmacht is niet aan den kaiït der socialisten, hoc hard en geweldig zij ook schreeuwen mogen. Onze kathoîieke partij is ingcsteld geweest oui onze vrijbeid te besehermen tegen allesi trouweloozen aauslag. Op politick gebied vindt onze vrijheid harc waaxborg in de grcndwet, die onze voorvaderen van 1830 met hun bloed bezegeld hebben. Juist daarom is. onze lta-tlioiieke partij eene grondwettelijke partij. Op sociaal gebied vindt onze vrijheid hare kraeht. in den vrede tusschen de vcrschillige stauden der maatschappij, die malkaar mo£; teu verstaan. Ais er oorlog woedt, zijn er altijd overwinnaars en overwonnenen ; en het is n:et het vrije recht maar het geweld dat nitspradk doet. Daarom zign wij tegen den kkssenstrijd; maar wij zoeken zoo veel mo-g<ilijk aan elkeen to geven hetgeon waarop liij recht heeft. Elk het zijne I is altijd onze leus geweest. Op godsdienstig gebied vindt onze vrijheid hare waarborg in bet recht dat wij hebben vrii en vrank onzen godsdienst te belijden eu na to leven overal en in ailes. De meeste aanslagen teger oaze vrijheid van godsdienst en geweten werden in de laatste jaren ge-pleegd tegen de zielen der schoolkinderen, die men buiten God en Iverk opleiden wilde. Daarom hebben wq altijd de vrije kathoîieke scholen voorgestaa,n en de gelijkheid van allé scholen voor de wet verdedigd. Eerbied voor de Grondwet, vrede en ver-zoening der inaatschappelgke standen, gelijkheid der scholen: dit waren steeds de drie hoofdpunten van ons katholiek programma^ wier verdediging ook do bijzondei'ste plicht is tler kathoîieke partij. , i .Welnu i hoo verre staan wij ? Om te beginnen, eischen onze roode ïegen-strevers dat de grondwet onmiddellijk, zonder den minsten uitstel, overtreden en afgeschaft ■B'cwle in een harer gewichtigste liepalingen, ûaaelijk in de manier waarop de grondwet moet herzien wcr.ien. Tegen het liorzien zelf der grondwet zijn wij niet, maar wij zijn tegen allen staatsaanslag, omdat- alzoo de deur \va-gonwijd open gaat voor andere staat«aansla(gen, waar vrœg of laat al onze duurbare vrij-heden zouden in vergaan. De pliclit onzer gi'ondvrettelijke kathoîieke partij is de gi-ond-■wet, die onze groote bescherming is, ten £tllen prijzo te verdedigen. Ttgen de verzoening der maatschappelijke Standen, "verheft men nu weder het vaandel •*ao dea akeligen kla6s.cnstrijdj en de werk- lieden worden meer daàa ooit tegen de andere klassen in het harnas gejaagd. De minste toe-geving op dit gebied ware het katholiek pro-giaonma. aan flarden scheuren, en het behan-delen als het beruchte vodje papier, waax de meineedige keizer Wiihelm en zijn rijkskan-selier over gesproken hebben. Voor wat de vrijheid der scholen aangaat-, die zaak heeft ons altijd na.uw juin het hert gelegen, omdat wij daar de toekomst von ons land en de eer en de deugd onzer kinderen in betxokken zien. Ook daar maken onze tegen-strevers zien gereed om in den duik, en met looze streken, onze rechten te ki-enken. Onder1 den oorlog zelf, toen de vaderlandsche een-diacht al het overige zou moeten in het ver-getelboek gerchoven hebben, lieeft de gods-dieesthaat in de scholen gewoed; en nu hebben wij al het eene of het' andere hooren uit-lekken over mUeu-vve valstrikken -waarin men ons zou willen vangen. Voorwaar, een oog in het zeill is hier het wachtwooid ; en onze kathoîieke partij, die vroeger met krachtda-digheid onzra rechten verdedigd heeft, moet nu nog een heerlijke en moeilijke taak ver-vullen.Leve de eendraoht, ja; maar er moet spraak ziji van eene eeudra-chi, die onze rechten eer-biedigt. Daaxvoor zal en moet de kathoîieke partij zorgen. i < — ^ Fans Benedietus XV m de ïrede Op Kerstdag1 heeft Z. II. de Pa.us, in de Zaal van het Consistorie, het II. Kollege ontvangen, dat hem zijne Kerstmiswenschen kwam aanbiedcn. Drie en twintig kardinaals, talrijke bisschoppcn en prelaten waren aan-wezig.in zijn antwoord op het Adres hem door de kardinaals cangeboden, bestatigde de H. Vader dat bet de eerste maal was dat hij do gelukwenschcn ter gelege|nlieid van het Kerstfeest kon ontv~angen, mi het stalien der vijandelijkheden. Da Paus wendda zijne gcdachfcen naar de gïooto volkcrenbonden, die opgeroepeîi zijn om ain de wereld den. vrede to veïzekeren. De II. Vader wenschte d:it de Vicdcscun-ferencie zou bezield zijn met deu gtest waar-van liij do bewaker is, en voegdc erbij dat hij, elke-n dag van uit het Yatilauui den bijstand des Kernels over de wcrkzaamîieden van het geschiedkundig Congi-es zxl inrbepen. De Paus deelde zijn vast besluit mede van aan de xeehtveerdige beraadslagingen van het Vredescongres den steun te sChcîtlken van het gezag dat hij op de geloo>rigen hcefl, opdat javeral waar er katholieken zijn, de gehoorzaamheid zou vergemakkclijkt worden, aan de besluiten die zullen genomen wordcin om op aarvle een rechtveerdigen cla blijven-den vi-ede te doen heerscheln. « De onmeteli]ke stoim, zegde Z. II. Bmîs>-dietns XV, die over de aardo gegaan is, lieefb er zeer pijnlijke sporen van varwoesting niigelatcn. Het is nog meer te vreeizen dat het oxkaan in de harten der mcnschen de ncodlottige cveiblijfsels van een ouden wrok lieefb nagelaten : kieinen van tweeldrachb, wraak en weerwraak. » En de Vader der Gluistenheid vra-igt zich af of liet niet eene vaderlijke taak is deize die bestaat in het hcelen van 'de zeUeluke kwalen des oorlogs, niet min ernstig dan do stoffelijke vei-vvoestingen, en in heit af-weoren van nieuwo gevaxen, van niejuwo rust-stooinissen, dio zouden kunnen vooitspruitsn uit den haat en uit de ovcrdxeveue nationale driften. « Gelukkig zouden wij ons achten indien de zoe-n van rechtveeidigheid en vrcjde kon veigczeld gaan van don geest der brocBer-lieide, want hei is de liefdewet. die. al-lec-n de kindere'n van denzelfderi Vader in eene bewoijdoiensweerdige eendrachb omsluit en die, onder de menschen van goedcln wil, een eclit huL~geziu sticht. » De Paus besloot met to zeggen dat hij hoopto dat zijn werk weerklink zou vinden in de besluiten die door de Vredesconfet-rencie zullen ge-nomon worden. HET BE!~GISCH LEGER Se roï i/B-K ors léser vcrîseeîlijkt Wij hebben in ons vorig nummer de schitte-rende ontvangst gemeid van de 132e fransebe lcgerafdeeling in do stad Gent. Op het ban-ket, door de stad ter eere van on.'o dappere Bondgenooten gegeven, bracht M. Braun, bur-gemeester, een heildronk uit op het fransche loger. De fransohe generaal Desgouttes, die aan den Yzer als bevelvoorend oppcrofficier optrad, maakte den lof van het ibelgisch loger in de volgendo redevoerinj; welke hij uitsprak: « Ik houd«er aan lucht te geven aan mijne gevoelens, zoo voor het belgisch loger als voor het belgisch volk, sedert maarsclialk Foch mij afveerâigde bij den Koning der Belgen. « De dappere -weerstand van de Belgen liet ons toc het evenwicht te herstellen. Het belgisch leger wist don vijand gedurende vier jaar tegen te houdon in de moerassen van den Yser. De belgische soldaten liad-den intusschen al de mogelijke smarten te onderstaan, vsrro van hunne lieerdsteden en van hunne naastbestaandon. Maar zij werden in de loopgraehten en in de gasthuizen van eerste linie gesteund door hun moedigen Koning en door hunne bewonderensweerdige Ko-ningin. En dank aan dien steun van elken dag, bleef het" zedelijb peil der troepen uit-muntend.« ïoen de groote offensief begon, veroverde het belgisch leger, in een onweerstatanbaren stormloop ,het woud van Ilouthulst «n de vlaamsche lisuvelenrei, en zulks op een taaien en hardnekkigen vijand. De Franschen traden dan op. 't Was de worsteling van den 14 october. Een schitterend wapenfeit werd vol-trokken: do verovering der vlakten van den Yzer en van Thielt. 't Was de bevrijding. « De amerikaanscho troepen kwamen zich bq ons voegen. Den 31 october werden de vlakten tusschen de Leie en de Schelde stor-menderhand op den vijand heroverd. Die derdo zegopraal voerde de Belgen tôt voor de poor-ten van Gent. « Er was een nieuw offensief besloten voor 11 november. Er vvas kwestie de Schelde over te stekeu en de duitschers uit de stad Gent te verdrijven, zonder op die stad een enkel kanonschot te lossen. De overtocht der Scheldo werd gedaan voor dien datum en, als het uur van den waponstilstand sloeg, waren de belgisclic troepen te Gent, en de fransche troepen bezetten Geei'aardsbergen, balver wege Brussel. Als de vijand het goed oordeelde den wapenstilstand te aanveerden. dan was het omdat hij zich verloren voelde en het ook erkende. « De Belgen hebben zich dapper verdedigd met de Franschen, do Engelschen en de Ame-rikanen. Wanneer de kogels het noodige zui-veringswerk gettaan hebben, schijnt het be-grijpelijk dat dezen die komen bevrijd te worden goed onthaal verloenen aan hunne bevrgders. Maar dit onthaal overtreft al wat men zou kunnea b^denken en die gesteldheid treft men a.au tôt aiin do grenzen van den Ehijn. « Allen, van den eenvoudigsten soldaat tôt de generaals, zijn wij diep getroffen door de ontvangst welke ons te Gent te beurt valt. Ik druk er mijne levendigo dankbaarheid en erkentelqkheid over uit. « Gent is de zeer oude en zeer roemrijke hoofdplaats van uwc oude provincies. Soldaten en officiers werden er ontvangen als zonen, als broeders. « Eone diepe aandooning overmeestert ons. Wij zullen het niet vergoten en nooit zal eene scluvdnw die goodo vriendschap, die rechtzinnige en hartelijke broederlijkheid van de soldaten der twee legers, van de burgers der twee landen, komen verbleeken « Leve het vrije en onafhankelijke Belgie ! > De acMcrsïaïïîge iîîSlîc5evergoc«iSisscn Het Nationaal Hulp- en Voedingskomiteit en haro bijinriclitingen, aîsook do « Société Coopérative d'Avances et de Prêts s worden overetolpt met vragen tôt uitbetaling van de achterstalligc militaire vorgoedingen. Deze. achterstaljige sommai zullen door het ministeiie van Biiinaulandsciie zakon uii.be-taald werden, zoodra het belanghebbend Be-stuur van de Krijgsoverheid de onmisbaro in-lichtingen 2al bekomen hebben over den wer-kelijken dieiist van iederen stlliat. Er dient, iridordaod, opgemorkt to worden dat ,volgens do van kracht zijnde wet, de vergoeding niet versciiuldigd is gedurende den tijtl van de vorloven zonder soldij, waarvan talrijice soldaten, tijdens den veidtocht, ge-noton hebben, en evenmin gedlirende den duur van de gebourlijko desertie. De reciithcbbenden mogon dus ten voile gerust zijn: zij zullen de hen verschuldigde som in haar geheel ontvangen. Op 't gepast oogenblik zullen zij, bij middel van plak-kaaxten en door <te dagbladen verwittigd worden welke formaliteiten zij, voor het ontvangen van hun gcld, zullen. moeten vervullen. ï?e scfcooIïo2<aSsa eisîruîHiâ De: Mini s ter van oorlog komt de eenheden. en diensteii van het loger, die schoollokalcta gebiiiikten, om er troepen te logeetren, te verzoeken deze onmiddellijk te ontruimew, uit-genomen in geval van nood. In 'b veivolg zal hetl loger dejgelijke lokalen niet meer mogon rekwisiticnetren, tonzij in uitzonderlijke ge-vallen en na vcxslag te hebben gedaan aan den Minister. Drrze maal.regelen worden genomen opdat de scholen opnieuw eu zoo spoedig mcgelijk zouden geopond worden. BeSsîsclie oiîîcîerew ïk SEoKaKd Een besluit, waaxdoor aan de belgische officieren, in Holland terugge liouden, om rodenen van dienst, eene dagelijksche vergoeding wordt toegekend van 7 fr. bovon huune gewone toelage, werd beknibbeld. Men heeît beweerd dat zij, dientengcvolge, zonder aannemelijko -reden, bëvooideeligd waren boven hunne makkers van liet veiJlcgor. Deze opmerkingen zijn ougegrond. De vergoeding van T fr. wordt tijdelijk toegekend aan deze officieren, in kleinen getalle, om zo sch&dcloos te stellcn: lo voor liet verlies op den wisselkcers ; 2o voor do levensduurte die vocr hen des te grooter is, in Holland, daar zij, zooals do andere officieren, geen militaire magazijnen, siachlerijen, bakkerijen, c-nz. ter hunner beschikking hebben. Dezelfde vergoeding van 7 fr. werd sinds lang en voor dezelfde redenen toegekend aan de in Enge-land dienstdoenJe officieren. Het \\as reclit-veerdig dezen maatregel toepasselijk te maken op de officieren die om vereischten viui don dienst in Holland verblijven. In îteS La ma eiïfeo osîiîîoscïi To Midden der .Vlaamsche Moeren, gelegen in don uiterston westhoek van West-Vla-an-deren ,ligt het verwoest dorpje Moero en doorheen do puinen loopt er een ijzerenweg in de ric'nting van een zwartdonkor bosch, aan den uithoek van het dorpje. Deze spoor-weg is nieuw aangelegd door de duitschers met een moorddadig doel. De spoorlijn loopt in het bosch door tusschen de boomen en de heesters. Hier is het Lajigenboombosch, eetn woud van lioogstammige eiken en beukeD, waarvan de grond begroeid is met heesters en kreupelhout. Hier eu daar slingert een weg door het dichtgroeiend hout en do donkerto van heb bosch werd op verre afstanden opge-helderd door de klaarto welke doordringt in openo plekken. Eene dordsche stilte heersclit hier en bevangt u met een bang gevoel, dat u nog klemmender om het hart prangt wanneer ge wcet dat in dit bosch een monster vergcnolen ligt, dat pnlapgs nog dood en vernjeling verspreidde tusschen weerlooze ]ie-den. Een smalie voetwegel docr het dichtel struikgewas voert u langs hooge en dikke boomen naar eene opene plaats, te midden van net bosch, plaats welke aan het oog verborgen gehouden wordt door dichte kunst-matige hagen, gemaakt uit takkebosschen. On-derweg ontwaart ge coiiige reusachtige trech-ters, door houwitsers geslagen. Onze vliegers hebben hun be3t gedaan om het monster te treffen ,doch zij hebben het niet kunnen ra-ken. De voetwegel dringt langs eene diepe gracht door naar de opene plaats. Plots staat go voor het monster, groots en indruk-wekkend; sclirikaanjogend door zijno i-eus-achtige afmetingen. Het is de « Grosse Ber-tha ?, het monsterkanon van het Langen-boombcsch dat Duinkerke beschoten heeft. Het ligt verscholen in eene diepe holte van dertig meters doorsnedo, gansoh gemetst in gewapend béton. Deze holto geeft u den in-druk van eene reusacht.ige kuip. Van het ka-non is van op don rand der betonkuip niets te zien dan den loop, 19 meters lang, die een gapenden muij vertoont çroot genoeg om een mcnsch te laten doorkruipen De laadstukken van het kanon, de munitiekamer en de ver-blijfposteu der kanonniers zijn overdekt met een stalen pantser. Heel de stelling is om-ring door lioogstammige boomen, die oncl elkander verbonden zijn door de kunstmaii^.: hagen, waarvan we hooger spreken. Over het kanon zelf is een gewelf van takkebosschen aangebracht, zoodat de loop alieen er uit steeki. Deze loop is geschilderd in ros-groeni-| streepen, de kleuren van do doode bladeren en van het groene loof. Bij middel van ijzeren ladders, die in den beionwand der kuip gemetst zijn, daalt men naa- de di. pt"1, waar men eerst de f;cnuilplaats der kanonniers bereikt, overdekt met eeno dikke stalen pantserplaat, welke z-icli ook uitstrekt over de laadstukken van het monster. In de munitiekamer liggen nog vijf houwitsers, ongeveer twee meters lang on van de dikte van een normaal menscii. Vijftig kilometers ver, te Duinkerke, gingen deze verveerlijlce houwitsers ontploffon en weer-looze lieden, vrouwcn, kinderen en ouder-lingen verraderlijk dooden. Kecht voor het kanon, eveneens onder eene pantserdekking, staat do windas, welke do houwitsers optrolc ter hoogte van het laad-stuk, watir zij langs een gepolferd en dus glad halfrond vak in den loop van liet monster afglqden. Er is spraak dat België dit, kanon ton ge-sohenke zal bieden aan de stad Duinkerke, die er zoo vrocselijk onder geleden heeft. Wij kunnen die meening niet deelen, omdat dit. monster te Duinkerke heel zijne beteekenis en gansch zijno wreede schoonheid zal ver-liezen. Hier in het bosch van Langea boom, te midden van onze vlaamsche slagvelden, hoort dit kanon thuis, on zal het tôt de harten spreken der bezoekers, die er weidra zullen naar toe stroomen. Dit bozœk naar het Lan-gonbooinbosch, evenals naar onze Yzerslag-velden ,zal eene bedevaart wezen, waardoor onze mcnschen en vooral onze kinderen zullen leeien welke wreedheden,welke barbaarscli-lieden en onmensclielijke doeningen de Duitschers in dezen oorlog aangewond hebben tôt de bekamping van het recht en de ''vrijheid.Ilefc kanon van liot Langenboomboscb, zooals het daar nu nog staat in zijno betonkuip, bedekt met zijn stalen pantser, omringd door de kunstmatige hagon en takkebosschen, don monstermuil gapend in de lioc^te gericht, te midden van dit donker» en stillo woud, doet een monsch huiveren van afschuw en is eone blijvendc gotuigenis van den kwaden geost, van de baibaarschhcid en de snoodo lafheid der duitschers. — — De Legerbewegîng Ce belgssefec bczeSîing Do \raag wordt gesteld of de Bolgcn het rochl hebben opeischingen in DuitscbJand (te doen, eu »f deze opeischingen, die men « terug-nemingen » zou kunnen noemen, door liet vol-kerenrecht toegclabon zijn. Er bostaat geen twijfel aangaande liet recht tôt. opeisohingen ; dit recht behoort 'aan de verbondene mogendheden, waarvan de legers het duitsch grondgebied bezetten, wel te verstaan, in de bezette streken, bij uitsluiting van het overige van Duitschiand. Er is geen onderscheid te maken tusschen het geval dat de bezetting voortspruit uit eene geweldd;idigc verovering of van een min of meer vrijwilligen aftocht van den vijand. Do Conventie van Don Haag is desaangaande zeer uitdrukkelijk. De wapenstilstand sehorst maar alieen de kri'igsvexiichtingcn op, doch nergens in de be-f.alingen van gemeldo Conventie wordt gevon-den dat hij de gevolgen van de bezetting vvijzigt. Er staat wel geschreven dat do opeischin-geni of rekwisities in waren en van diensten, aan do gemeenten of aan de inwoners alieen voor de noodwendigheden van liet bezettings-legor mogen opgeicgd worden. Do Duitschers hebben in ons land en in Frankrijk deze bepaling geschonden, en men zou aan de bezeUende overheid in Duitsch-land niet ten kwade kunnen duiden moesten zii den vijand met gelijke munt betalen, al was het maar om de Duitschers, op gevoc-lige wijze, aan het verstand te brengen hoe liunno gezagvoerdors huis gehouden hebben in de belgische en fransche gewesten, die zoolang onder hunnen looden liiel uitgeporst geworden zijn. Moet Duitschland lijden, zooveel te erger, en deze beschouwing moet ons niet togen-houden, indien dit lijden van Duitschland naodig is om het kwaad te vergoeden, ol de gevolgen te verzachten van wat Duitschland ons en onze Zuiderbuxen bcrokkend heeft Men weeb dab de belgische regeering reedi maatregelen genomen heeft om de belgisclu e-igenaara terug in heb bezit te stellen vai het gestolen goed. . . ,, Dat is reeds voldoening geven aar het bij^ zonder belang, doch men hoopt dat het algei meen belang niet zal vergeten worden, waxw neer het erop zal aan komen den vijand tel behandelen zooals hij ons, ten tijde zijncH brutale macht, behandeld heeft. Wel te verstaan, onze bedoo,'iD.g betireftj alieen sboffelgke zaken, en goenrzins het on< kristelijk en onmenschelijk «0<g voor oogt tand voor tand » ; geen Bslg geen Bond! genoot is er bekwaam toe, al was het} maar een oogenblik, zich te vergrijpen aan; den persoon van den minst>n der gewezea' onaeidanen van Wiihelm van Hohenzollern. I Moorden, branden, mishandelen, stelen zijn werkwoorden die alieen door de Duitschers vervœgd worden, en die in - de spxaakleer, van ridderlijke soldaten en eerlijke lieden: niet te vinden zijn. , Ec FranscEaezs ïe Mssnheim Op bevel van maaxschalk Foch is er eefii bataljon fransch voetvolk de stad Mannheim binnen gcrukt. Die troejoen zullen er niet! hestendig in gamizeen blijven. Ze zijn enkcl! en alieen gelast met de bewaking van een1 naburig kamp waar voor het oogenblik rond! de 10,000 gevangenen op hunne in vrijheid-, stelling waehten. De maatregel, door maar-t schalk Foch genomen, is ten zeorste begrij-i pelijk, nadat men vernam dat verscheidenei gevangenen vermoord en de anderen brutaaï behandeld werden. | Qe Iran-ic&c verléezera Don 27 december werd in de fransche Kamen eene meedealing gedaan over de verliezen1,, die het leger tôt den 1 november ondergaan] lieeft. Werden gedoed: 31,300 officiers eu 1,040,000 soldaten. Het getal ontbrekenden beloopt: 3,000 officiera en 3.11,000 soldaten,; 'en het getal krijgsgevangenen: 8,300 officiers en 438,000 manschappen. \~ Te Koloszwor C^osgasië) De rumoensehe troepen, 't zij vier duizencl manschappen, twee batterijen, zcventig offi-i ciers, hebben IColoszwar bezet-, onder de ben velen van generaal Jeresco. Zij namen bezifi van de posterqen en telegrafcn en van de. openbare besturen, zonder oene levende ziel1 op straat- te ontmoeten. De bevolking bijf wijze van protestât!e, had zich in hare won ningen opgesloten. HÎER EN^ DAAR ! BERICHT, Wij ve?zoeken onze lezsrs van heden af de veskoopers in bslgisch geid te willen betalen, daar wij op ons fcureel geene marken meer aannemen. De Koning te Audenaerrle. — Z. Ml, , koning Albert heeft, ' incognito, een bezoelfl gebracht aan do stad Audcnaexde, die zoqf eig door het bombardement geleden heofti;1 Z. M. had ten stadliuize een onderhoud melj M. Doutreligne, burgemeester, die geidurenda tweo maanden do stiengheid van do duitschej1 gevangenschap beleefde. Do Koning vertrokT daaxna naar Kortrijk. Ministerieel bezoak. — M. baron de Bro* queville, minister van binnenlandsche zaken,. bezoehi. de stad Audenaerdo en werd er ten stadhuize ontvahgen door den burgemeester.-, De minister belcofde verscliillende gewichtigû verbeteringen in te voeron, oncler andere, eeni autobus-dienst voor de gemeenschappen, toe»i zending van 300 ton steenkolen per week, als; men het noodig vervoermaterieel vindt. M. de Broquevillo bezooht de verschillendel plaatsen der stad waar het bombardement de meeste verwoestingen aanriclitte: de stade'* bibliotheek en het muzeum, beiden erg bev schadigd, en het justiciepaleis dat in rooki opging met bijna al de arohieven. Ce ÏJankbiljettea. — In verwisseling van1 de marken vraiigt het pubiiek zulke gi'ootei hoeveelheden belgische bankbriefjes van 5,. 2 en 1 fr., dat de Nationale Bank weidra' verplicht zal zqn er te moeten weigeren* Zulke vragen z^n niet gewettigd, aangezieni er tcgonwoordig veel meer kleine bonkbiljet-i ten in omloop zijn, als hot noodig is om inl al do behoeften te voorzien. Vanaf augustus 1914 tôt heden hebben de Nationale Bank en de «Société Générale»' twee lionderd vior-en-veertig miljoe'n, negen* en-voertig duizend, twee honderd (244,049,200), biljetten ran 5, 2 en 1 fr. uitgegeven. En meest al deze bankbriefjes zijn in Bel-i gië geblevon. Waa-rom worden zij verdoken gehouden? Dat de bezitters ervan ze in omi loop brengen, en er zal klein papieren geld1 te veel zijn. De Ivïarkea, — lu Nederland rollen de duitsche marken met bliksemsnelheid den berg; af. Men geeft er voor een mark nog 27 of 26 centen, en tlan nog tegen den zin 1 Del geldmarkt was, is en blijft de baxometer vaa de financier! der landen. Men ziet erann hoo ellendig heb in de duitscho s'caatskïus moet ge« steld zijn I Belaagrijk berioht. — In Duitschland gevangen gehouden belgische onderdanen als; militairo of burgerlijke gevangenen, ofwel als arbeiders. hebben, bij hunno bevrijding, alsj uitkeering der stortingen door hen gedaan op het oogenblik hunner interneering of als uitbetaling van loon, bankbiljetten van een bij. zonder type ontvangen, uitgegeven hetzij door de Beichsbank, hetzij door andere duitsche ficancieclo instellingen ; zij schijncn, in hooldi zaak te bestaan uit biljetten va,n 50 mark, welke den datum van 2 october 1918 dragen^ Voorloopig mogen deze biljetten niet in-gewisseld worden tegen nationale munt, noch' aangenomen tôt kwijting der inschrijvingen op Schatkistbons 5 t. h. Maatregelen worden getroffen om don houdeis aile nadeel te vet* mijden,- i Bij de spoorwegen. -- Don 31 januari aanstaande zullen talrijke ambtenaars en be-diendon die, in de vier afgcloopen jarea, i den ouderdom hunner op pensioenstelling be-! reikt hebben, moeten vervangen worden. E< i zullen tijgevolg'een cantal b-ovorderingen e» b«noeniingen geschieden. .. > . /

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het nieuws van den dag belonging to the category Katholieke pers, published in Brussel from 1885 to 1965.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods