Het nieuws van den dag

554 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 19 April. Het nieuws van den dag. Seen on 10 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/tb0xp6wd3f/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Sgrtlgsie faargang | H> 94 2 centlemen per nummer Brussef, Zettd&g 13 en Maandag 20 ÂpriS 1914 HET NIEUWS VAN DEN DAG abonnementen k 4 iraai. F»'"*- 8 frank. Krioima * * 11 ~ ■ :lanien tan hrt poltTtrbond » .80 - BESTUUR EN OPSTEL î Zandstraat, 16 TELEFOON 171 DAGBLAD Gesticht door Jan HXTYGHE BUREEL DER KLEÏNE AANKONDÏGÏNGEN : Zandstraat, 6 TELEFOON 7948 ■——nu —m IM «MM—■■nwfl— AANKONDIQINGEN : Gavraagde en aangeiotfen plaaisen. 4» bladz., per kleine regel .. Î8«. la de week. . 60 c. 'sZondags. . 75 e. M., s Zondags ; 40 e. Yoor 2 groote regels. , , „, lederm regel meer : 30 c. in de week; ~ bladz., per regel, n 2 fr. en 40 c. 's Zondags. Rechterlijke herstell., prregel 2 fr. Eor het bevorderen I der vakkennissen I Lr eeni"6 dagen spraken wij over cle valkvereè-■eiieen en°over het profijt dat de kleine burgerij ■lâ uit trekken : lioe spijtig dat de wet van 31 Hart 1898, die wij toen nogmaals uitgelegd hebben, K meer gekend en niet beter benuttigd wordt! ■ jjaitaar te verstaa.n, en hunne gezamelijke be-B^en voort te helpen in wettelijk erkende vereeni-■j«n, zou de kleine burgerij hare onkosben veel ■men Terminderen en hare inkomsten. vergrooten ! ■iris meer: zij zou ook meer bekwaamheid kunnen Hdosn. en door eene be,teste vakkannis meer per-■[niijke weerde aan hare leden verzekeren. Hoé Vhet mogelijk dat er zooveel aaibachtslàediem, op Raïigen. altijd in den ouden slenter blijven, terwijl K, hun yerstand bijeen te leggen, gezamelijk zou- ■ kunnen vooruitgaan en beter werk aan hunnet Hautsn bezorgen t Beter werk is beter betaald; en K 2Ullen nooit genoeg herhalen dat zulke fijnei Bbaétslieden, die grondig Iran vak bestudeerd Hibea. in België broodnoodig zijn: in vergelijking ■et de naburige landen. hebben wij er veel te kart ! H dit is de groote reden, waarom wij schier van Kl-, als wij een fijn afgewerkt stuk begeeren, naa.i* Ht buitenland uitzien, en Duitschers of Fransoheo Ken komen. In ons eigen la.nd gaan die vreemde-1 K- >■ dus met de hoogste loonen weg ; en ons vollr K giders den groven en minst betaalden arbeid Briaktenl Het is het tegenovergestelde da,ts zoul Blet?! waar zijn. B^'elnu! de wet van 1898 spoort de vakvereenigin-B-; aan om beroepscholen te stichten en ook om. Hrilniizen in te richten voor leerjongens en begin-^■icgen. die in de nij.verheid of in den haaidel willen Hpraitgaan; de goede weg is daar: waarom heeft K: hem zoo zelden ingeslagen '! Als de gemeente ■tprovincie of de Staat zulke scholen inricht, zou d? ^Banghèbbende vakvereeniging ten minste één of Btij vertegenwoordigers moc-ten hebben in de be-^■fcommîssie, iom te zorgen dat het leerprogramnia ^■.pkats vaji in de lue lit te z weven en stof in de oogen ^Ktrooien opreoht praktisch uitgedach'b weze en tôt ^■opleiden derjeugd strekke. Indien het dé rnoèite Berd is, kàn de vereeniging dan zulke school onder-■twti, ?r kinders en de leerjongens liamr eigeno n&rtoe sturen, en de oud-leerlingen besoher-^K9 en vooiuitlielpen. ledereen weet dat er mildo aan zulke instellingen geschonken worden ; ^■«rons inzien, is zullcs een der beste maatrege-de katholieke regeering getroffen heeft. Al-men moet medewerken, en niet ailes va.n ^Ba8taat alleen verwachten. « Help u zelven, zoo M a G od », is een gulden spreuk, die meer dan K ts pas komt. '3 niet overbodig hier eene groote waarheid ^Bwhalen, die wij meermaals reeds over de syndi-werklieden gezegd en uitgelegd hebben : svndikaat, eene vakvereeniging of hoe zulke> ^■taïdealieeten mogen, zijn niet gesticht om oorlog ■ tegen wie het ook weze, klassens,trijd is oelwit niet; en het grootste verwijti dac wij des- V de sooialistisohe volksuitbuiters toestu-1S jùst van ze in oorlogstuigen te doen ontaar-Kr; ® ze tegen den stand der kleine burgers ■ » fferkgevers te misbruiken. Zoo iets is onver- 1 oorzeker, als de xechten harer leden ■scicncien worden, heeft de vereeniging het recht plicht dezen ter herte te nemen, en ze •!nmn0 ^ra<î^t te doen gelden : ieniand die U° ??n=erap(l wordt, moet zich natuurlijk ver-alr dit ka.n de gewone gang der zaken 00rlag maê' ni'et gedurig woeden; en 'Mlijk mogen syndikaten niet gesticht zijn om s*and tegen den andere op te stoken, ■«ttWMtiijd .îffli te prediken. Hoofdzakelijk L ' va'cvereenigingen om de bekwaamheii de>r K,i . veiP'°oten en de vakkennis t-e bevorderen ; ■h :.. ^ ^ g'rondregel niet erkent, dwaalt iam- «tvanhetgoedespooraf. eo^ter de vi'aag op: buiten de beroep- ^Kve-w,v!a:rVan ^00ger spraken, wat kan eene Hnwagmg nog- in dien aa^d doek? Bslaen,-p?fn,tfnQsctend brengen ; en wederom hier ^fcdworrlt 7", eenen weg, diète veel verwaar-H^ten màf ?.. 11 eerst en vooral eene bibliotheék H::. Jj pondère boeken en tijdschriften, die ■"d Wdpn°% ^sol^idene ambachten die beoe-iBïifUv lns*'8e ambachtslieden, kleinei nijve-^Bttiga inli"c<hf7S zullen daar bij gelegenheid vele Hkche bedriiv-nPvi Putten' die in hunnei dage-B"2'! ookdri,?8! toepasselijk zijn. Nu en dan ^■>?«sor bii?nnfl n eenen derL anderen bevoegden ^B1"® 'die hp+ J eJ° ^essen doen ge-ven over zekere ^■!°ver aieiinr^ eîeren van ^eit a-mbacht betreffen, komen 7n%S ?lsels die bij den vreemde in ■Ks uitm/ , , .^«n hebben bij de: land-benren'^m^ om hunnen stand Eeoaan ■ ^ reuzeûsta-ppen is onze veldarbeid B;! elders° km^r^™11 zou dezelfde goede uitslag ■Iets-waaron .verkregei1 worden? ■Jeea verstnr,;,i-:'1JZi0n^er sfceunen, is het aanleeren ^de^,boekhoaden- dat nu nog dik--^ndelaars en winkeliers t? beiano-°ra w^e. handel drijft, is dit van . kuanen ^ zouden meer dan een ■Pe 'lèiiiip ' lw?zen> '(vaar het ongeluk eener is. Eeile v , n een gebrekkig bœkliouden te ■f*'6lesint-o u..i. ve^8mging is van zelfs aangeduid K" v°°r te vullen. ûttichtân^ jdea dev. ieerjongens en ge-u?« invlœd i?û leertijd aangaat, welken Het l-lv „ nfn de vakvereenigingen uit-bot &u duidelijk vaststellen van het ('for <Ien leerio , Pa^eQ der proef die na drie ^K. "et?een ^ j6tl te d.oorstaaii is, het toezichti kriifft -î'n.Q6^durende die driei jaar te ver-^■"IjbevoegijVip: î." va^t om zoo te zeggen onder eî yw î ' erl zonder veel moeite zouden zij 1 r leden kunnen doea benae»en in den beoordeelingsraad, die na drie jaar uitspraak1 moet doen lover de bekwaamlieid van den nieuwen gast. Daarvoor moeten zij in betrekking komen met de « secreta.riaten 'Voor leerlingen » ; die nu al in 16 gemeenten bestaa.n, maar veel talrijker dienen' te zijn. ledereen weet dat de Staat leerbeurzen en prijzen uitlooft om zulke verstandige vakopleiding meer in voege te brengen. Overigens voor ailes wat wij hier aanduiden, kun-nen er geldelijke toelagen bekomen worden van wegé den Staat, de provincie en de gemeenten. Hoe nuttig ware zulke werking der vakvereenigingen voor het opbeuren der kleine burgerij 1 Eendracht maakt macht ; en wij wenschen vurig dat onze vlaamscho1 middenstand la-achtdadig de wet van den 31 maart 1898 tôt haai" eigen voordeel wilde toepassen. hier~en daar Nog de wapenscîiouw. — De groote wapenscliouw, die te Brussel plaats grijpt ter gelegenheid van het be-zoek der deensche vorsten, zal opgeluisterd worden door eene indrukwekkende plechtigheid. Be koning zal hefc vaandel overhandigen aan het 2e - regiment karabiniers, dat er nog geen bezat, aangezien hetl regiment nog maar onlangs ingesteld is. Draadlooae telegraaï. — De koning, die altoos veel belang stelt in al de wetensohappelijke kwesties, heeft liet- eerevoorzitterschap aanveei'd van de internationale kom'missie \-oor wetensohappelijke draadlooze tele-eraaf, die' over eenige weken te Brussel vergaderde. Z. M. heeft insgelijks het eerevoorzitterEcliap aan^enomen van het nationaal belgisch komiteit. Dat komitait aal korte-Jings. met de andere vreemde nationale komiteiten, zijne toezichfcswerken en studies beginnen over de "uitstra^ lingen van den grooten posb, die opgesteld is te Laeken. Voor desi vrede. — Het komiteit' van het Interpar-lementaix Verbond voor den ivrede vergaderde zater-dag morgend te Brussel, in eene der za.len van den Senaat. Duitschland wa-s vertegenwooxdigd door MM. lliickhoff en Hauptmann; Oostenrijk door baron von Plener ; België door MM. de Sadeïeer en Houzeau de Lehaie: Denemarken door MM. Mathesen en Eorgbjerg; Bngeland door lord Weaxdeale en M. Ch. Pirie; Hon-garië door ilM. de Lnckacz en Grafcz; ifoorss-egen door M. Horst; ÎS'ederland door MM. Tvdeman en van der Does de Yillebois. Het verslag van M. Lange over de werkzaamheden van het jaar werd goedgekeurd. net komiteit heeft besloren dat de interparlementaire conferencie zal ge-houdeu worden te, Stockholm, den 19 a.ugusti aan-staand;. Er znllen versla'gen voorgedragen worden door: M. La Fontaine (België), over het verplichtend seheids-gereeht; M. Milioukoff over de straffen op de ver-krachting van het oorlogsrecht ; door den deensohen tninister van oorlog over de onzijdigheid ; door M. Lammascli over de stral'bepalingen op de verspreiding van valsche beriohten om tôt den oorlog aan te zetten. Droevige verjaardag. — *t Te den 19 april 1906, vandaag dus juist acht jaar, dat! het eerste belgisch schoolsohip « Graaf de Smet de Naeyer », door den' Atlantisclien Oceaan verzwolgen word. Men weeti dat er bij de ramp 34 slaohtoffers waren. Denkea o£ uitvoeren. — Een socialistisch blad schrijft dat, als de rooden door het « petitionnement >> het algemeen stemrecht niet verkrijgen, zij opnieuw aan de algemeene werkstaking moeten denken. Er zal i ongetwijfeld niemand zijn om de rooden te beletten daaraan te denken. Maar, om te beletten die gedaclite uit te vceren, zullen er honderd duizenden zijn. De les van 1913 is al te liard geweest voor de ongelukkige werklieden, die zich door de akelige socialistisciie volks-hedriegers heten meesleepen. Een tweede avontuur zou op hetzelfde uitloopen: da,t weten de werklieden en vangen laten zij zich nooit meer! L G v 8 ns dun r 18. — De tegenstrevers, die in hunne kiesmeetin.^en geene grieven tiegen de kathoiHeken. lcun-nen aanhalen, vinden niet bet'ur dan te liegen dat de tegenwoordige levensduurts de sohuld is der katholieke regeering! L'en geleerde engelschman, M. John Kers-kaw, heeft juist den staat opgemaakt dbr klimming in den prijs van het. bestaan over heel de wereld, van 1900 tôt 1912. Hij geett volgende cijfers op: Canada, 51 p. h.; Frankrijk, 13; Vereenigde-Staten, 39; Japan, 38; Oostenrijk, 35; België, 32; Duitschland, 30; Nederland, 23; Ttusland, 21 ; Italie, 20 ; Noorwegen, 19 ; Nieuw-Zee-land, 16 ; Australie, 16. Et zijn dus vijf groote Staten die meer te klaaen hebben dan wij, en 'fc zijn er juist die geene katholieke regeering hebben. Besmettelijke veeziekten. — In de. tweede helft der maand meert werden er vier gevallen van 3not en huidworm waargenomen : op een peerd te Ander-lecht, op twee peerden, rechtstreeks uit Engeland in-gevoerd, en op een peerd dat geslaclit was voor den vleeschhandel. Het mond- en klauwzeer kwam voor te O.-L.-Vrouw-Lombeek in twee hoeven, te St-Quintens-Lennick in eene hoeve ; te Godveerdegern op een erf. De aantegaste dieren -waren: 26 lioornbeesten en 29 zwijnen. De razernij werd waargenomen te Bergen op een hond, en te Opont op twee runddieren. De kool-ziekte kwam voor bij 14 runddieren en het boutvuur bij 9. Gnnoozele kindsreji. — Wordt «TiVooruiti » nu ge-sclireven voor of door onnoozele kinderen? 't Is wat men zich a.fvraagt als men in dat! blad leest dat « het. kle-rikalism bleek stond van angst en dat heel het belgisch kapitalism zich in uiterste ontzetting afvroeg wat- er in de naaste toekomst zou gaan gebeuren ». Weet men waarvoor het « klerikalism bleek stond » en waarvoor lieel België beefde? Wel voor de « algemeene » werkstaking van verleden jaar! Alsof niet elk verstandig menscli op voorhand wist dat lieel de beweging op nul zou uitdraaien! Als er toen iemand gebeefd heeft, dan waren het wel de roode vetlevers, die vireesden dat zij een deeltje hunner dikke jaarwedden zouden moeten afstaan .aan de arme snullen, die op hun bevel honger leden. Neen, t Vooruit », als ge met niets ernstiger kunt af-komen, liaal dan naaar de ladder op ! Alcoolisai. — Over 20 jaar, toen Noorwegen aan het alcoolism was overgeleverd, stierven er 300 kinderen op de duizend • vôôr zij één jaar oud waren. Heden is NoOrwegen het soberste land van de wereld en de kindersterite is er gedaald tôt 80-90 per ctui-zend. In Beieren gebeurt het tegendeel: 300 kinderen Of) duizend sterven in hun eerste levensjaar. Op de 237,000 kinderen die er geboren worden in één jaar, zijn er omtrent 6,500 doodgeboornen. Op de 230,000 die levend ter wereld komen, sterven er 69,000 vôôr één jaar. Dit is een der gevolgen vaa het yreeselijk bierverbruik. staatkundiq 0VERZICHT FRJLNKFtlJIL Zocals men weet, zullen er binnen eenige dagen wet-gevende kiezingen plaats grijpen. Deze zullen een oypr-groot belang hebben, want het kiezerskorps schijnt zijne huidige vertegenwoordigers rnoede. De laatste sohandaien hebben inderdaad zonneKlaar bewezen dat godsdienstha.-tende volksvertegenwoordigers en ministers, zooals Cail-laux, Monis en anderen, die overal met hunne « vader^ landsliefde » en « algemeeen belang » rondleuren, een heel ander doel hebben: eerst hunne zakken met groote zorg vullen en dan overal nog vet betaalde eerepost-jes najagen. De Kamers, zooals zij nu samengesteld waren, zijn eene zeer onnauwkeurige uitdrukking van 's lands wil; door onreehtveerdige kieswetten zijn de godsdiensthaters er in gelukt eene groote meerderhekjf te behouden. In Frankrijk wordt inderdaad, in elke kiesomschrijving één volksvertegenwoordiger gekozen. Nu, in de stre-ken waar er nogal veel katholieken wonen, heeft men de arrondissementen zooveel mogelijk uitgebreid, opdat de vijand zeer weinig volksvertegenwoordigers zou hebben. De godsdiensthaters zitten, daarentegen, met 50 bf 60,000 jin kleine omschrijvingen ; zij kunnen dus in Kamer en Senaat heel gemakkelijk eene aanzienlijke Idrogmeerderheid bekomen. Daar de kiezers bovendieq! niet verplicht zijn te stemmen is het bij vele _ katholieken en rustige lieden eene betreurenswaardige ge-woonte geworden zich moedeloos te ontliouden. De Ka-,mer heeft wel reeds driemaal eene nieuwe kieswet ges-temd, doch telkens heeft de Senaat haar verworpen. Terwijl de aanhangers van de tallooze partijen die in Frankriik bestaan, nu oyeral meetingen en voordrachten geven, kondigt Z. Em. kardinaal Amettle, aai"tsbissohopi van Parij«, een herderlijken brief af, waai'in_ hij de katholieke kiezers hunne plichten klaar en duidelijk voor oogen 'legt. Vooreerst wordt er op gewezen dat diegenen door nalat-ighoid zouden zondigen die aan de kiezingen geen deel zouden nemen en alzoo door hunne onthou-ding, de godsdiensthaters in de Kamers helpen. Z. Em. kardinaal Amette drukt er ook op dat het niet voldoende is voor dezen of genen kandidaat liclitzinnig te stemmen. Neen, de katholiek moet wikken en wegen wie, onder de soms talrijke kandidat-en, het meest diensten aan het vaderland zal bewijzen, of het- ten minste geen nadeel zal berokkenen. Om den goeden uitslag der kiezingen van den hemel af te smeeîcen, wordt er voor den 23, 24 en 25 april een plechtig trideeum vooigeschreven. Al de geloovigen van 't bisdom woi-den dringend verzocht op die dagen met hetzelfde inzicht tôt de H. Tafel te naderen. DUITSOHZjJLJSI D — In 1854 had tusschen Denemarken en Fruissetf een oorlog plaats waaraan het gevecht- van Duppel, de or de duitschers gewonnen, zoo goed aïs een einde stelde. Keizer WilUelm heeft het noodig geoordeeldj deze overwitining te gedenken en heeft daaroni zaterdag den volgenden brief doen afkondigen: Aan mijn léger, Het is heden de vijftig'ste verjaring vali den dag-, waarop Cle slag geleverd werd die moest beslissen over den noordelijken vooruitgang van Duitschland. Vijftdg jaar is het geleden dat de machtige vesting van den vijand. Duppel, aan den onweerstaant»rrn aanval van mijn dapper leger, bezweek. De glorierijke dagen van Alsen. de verovering der eilanden van Friesland volg-den. Het gewenscht doel was bereikt. Volkeren, die sedert lang van het gemeene raderland gescheiden waren, die de bitterlieid van het vreemd juk hadden moeten iondergaan en niettemin duitschers gebleven waren In . hunne gevoelens en hunne daden waren teruggewonnea aan Pruisen en bijgevolg aan Duitschland. Een werk van wereldsch geschiedkundig belang was iiet vcor Pruisen. Na lango jaren zwakte was Pruisen terug newust geworden van de ontzaglijke kiàchten, die in hem verblijven. Steunend op een leger, in menigen veldsiag zoo te lande al3 te water beproefd en ver-vuld met een wettigen trots en een verrechtveerdigd v&rtrouwen in zich zelf, voelt het zich op de lioogte van aile taken en dit vertrouwen heeft niet ' gelogen. Uit do dagen van Duppel en Alsen is, na groote en bloedige vèldslagen, als prijs onzer overwinning de zoo vurig yexlangde eenheid van Duitschland gesproten, zijn do keizer eu het keizerrijk geboren. Heden, na oeno halva eeuw, voel ik de noodzakelijkheid allen, die hun leven en hun bloed voor de grootheid en de cer van Pruisen gegeven hebben, uit ter hart-e te bedanken. De hooge wapenfeiten onzer voorvaders zijn nog aan-wezig in 't geheugen der zoous en kleinzoons. Ik weet dat deze laàtsten in hunne getrouwo verkleefdheid je-g-ens mij en jegens het vaderland gelijk zij zondeni doan als eene vijandelijke hand aan de goederen moest raken, ten koste van zulke dierbare opofferingen ver-worven.MONTENEOJRO De hoofdmannen der weerspannige Iloti en Gru-dastammen hebben zich aan het montenegrijnsche gezag onderworpen. Deze stammen zullen dezelfde rechten als de montenegrijnsche onderdanen genieten, en de op-standelingen zullen niet vervolgd worden. Eene voorbeeldige bestraffing was hen toegezegd in <reval zij weigerden het. montenegrijnsch gouvernement te erkennen. De inointenegrijnsche troepen hebben nu het Hoti- en Grudagrondgebied bezet en door de overmuoht het vrijlieidsgevoel der inwoners tôt zwijgen gebracht. Jk.ZjBA.I--J IJîl Hier ook wordt de toekomst maar dais ter ingozien. Do onerillaoorlog is, inderdaad, in Albanie voor goed aan den °-ang. Vier honderd soldaten van het regelmatig nrieksoh leger hebben te Vebeck, ten noerden va.n Lis-kovitch, eelie afdeeling! albaneesche gendarmerie aan-"evallen en te Viglista komea de epirootsolie opstan-delino-en steeds in grooter getal bijeen, met het inzicht eene "beslissende bestormiug van Koritza te beprooven. Een aant.al vrouwen en meisjes uit. Janina zijn naar Ar^yroeastro gekomen, waar zij zich bezig houdeu met de înrichting van den verplaegdienst en met' de zorg voor de uitrusting der troepen. Onder leiding van miss Iphicenia Georgitsis werken zij aan de uniformen voor het °leo-er. Twee engelsche damen hebben de leiding op zich genemen vaS het Rood-Kruis. Een oproep. ge-daari aan de epirtoosche vrouwen verblijvende in Grie-kenland en in den vreemde, bracht ruim 100,000 fr. op. TXJHK.IJS De toestand in turksch Thracië veregert van dag tôt dac ondanks de oîfioieele beloften van de turk-sche re^eerrng, aangaande eene goede behandeling van de bevolking van griekschen oorsprong. Geen dag gaat voorbi| of talrijke christenen verlaten het land en sche-pen te Tyrolon in. Het patriarlcaat heeft reeds her-haaldelijk bij de turksche regeering geprotesteerd, doch deze heeft geantwcord met de uitdrijving te bevelen van den griekschen advokaat Argyropoulos, Dr Pralsof en M. Lavolis, een gfiekseh koopman, die te Smyrna serbleveuj | m&2Z.lCO i De onderhandelingen tusschen de ainerikaanscae ea mexikaansche regeeringen aangaande het groeten van de vlag der Vereenigde Staten docr de troepen van président Huerta. schijnen op vredelievende wijze te zullen aflcopen. Het oorïogsgevaar is in aile geval verdwe-nen. Verscheidene regimenten amerikaansche scheeps-soldaten die uit San "Diego naar Mexico moesten ver-trekken, hebben tegenbevel ontvahgen. Président Huerta geeft zich nog niet heel en ga-nsch verloren. Hij heeft nu aan de amerikaansche regeering gevraagd dat de groet aan de amerikaansche vlag schot voor schot door de amerikaansche vloot zou be-antwoord worden. Dooh de Vereenigde Staten eisohen dat de groet uit 21 kanonschoten zou bestaan, en ver-klaren dat hunne oorlogschepen antwoorden zullen wan-neer al de sc.hoten zullen gelcst. zijn. Met te vragen da.t de salvoschoten beurteliags zouden gelost worden heeft generaal Huerta een goeJen indruk op de mexikaansche openbare meening willen maken. Doch alhoewel hij nog wat tegenstribbelt en op kleinigheden aandringt, zal hij tcch eindigen met te dansen zcoals Amerika fluit. De bnder-admiraal Mayo1, te Tampico, heeft aan déni krijgsbevelhebber dezer stad laten kiezen tusschen het groeten va.n de amerikaansche vlag aan boord van de aviso Dolphin-:», of de vlag aan wal te heischefl en haar daar te groeten. Generaal Huerta mag daarmee doen wat hij wii, maar de bannier van Amerika groeten dat moet en zal hij, wat aan zijnen hoogmoed en eerzucht een gevoeligem knak zal geven. — fr 11— 11 Een krach van versdieideee miijoens te Brassel Het parket van Brussel houdt zich tegenwoordig met eeno echte financieele ramp bezig, die verscheidene adellijke lamilies, groote eigenaars en misschien ook talrijke kleine renteniers treft. Tôt nu toe heeft het parkel nog maar drie klachten ontvangen en reeds beloopt de ontbrekende som meer daai vier miljoen^ Zielner in welke omstandigheden de krach ontdekt werd.-Het huis A. C,.. Op de Gulden Vlièslaan, niet ver van de Naamsche Poort, bevindt zich een groot en prachtig gebotiw, doori een ouden v.isselagent, M. A. O..., betrokken. Dteze is zeer goed gekend in do financiewereld en was rel geachr door den belgischen atlel, die zijne bijzonderste kliënteel uitmaakte en een blind vertrouwen in hem hadden. C... handelde al de lina-ncieele kwestieg zijner klanten af, die in provincie of in den vreemde ver-bleven en die hem de sleutels toevertrouwden. van de kofferforts, welke zij in de banken dér hoofdstaisl bezat en. Do wisselagent moest op bevel de weerden zijnen klanten verkoopen of er nieuwe bijkoopen. Hij was ook gelas t de intrestkoepious op te trekkeu. Dezen laatsten tijid was C... ook gelast de titels te doexr zegelen;1 kra.ch>tens de nieuwe belastingwet. De jaarlijkach.8 inventarîs En opdat de klanten veel betrouwen zouden hebbeît in het huis C..., hield de wisselagent eraan hun elfe jaar een volledigen inventaris te sturen. Deze meldda omstandig het bezit der klanten en al de financieele operaties door het huis gedaan. De klanten stelden' zich tevreden met dit papier eens te overzien, zonder! te onderzoeken of lietgeen er op vormeld stond wel overeenkwam met hetgeen zich in den kofferfort bei vond. Zij hadden. te blind vertrouwen in den wisseli agent. Deze betaalde hun regelmatig den intrest en; zulks was hun voldoende. Onveidiende gelukwensohiiig Tusschen de klanten van A. O... bevond zich graaj de O..., woonaohtig te Parijs en die aan de familie vaa graaf do L.... van België verbonden is. Graaf de O... bezit in eene baulc der Koningstraafc een kofferfort met 900.000 fr. titels in, in de Beurs gekwcteerd. De sleu-tel van dezen kofferfort was t'oevertrouwd aan het huis O..., dat de intrestkoepons optrok en de op-. £>rengst aan den eigenaar deed geworden. Over acht dagen verwitt-igde de graaf den wisselagent dat hij maar niet mocht vergeten de. titels te doen zegelen. O! stel u maar gerust, mijnheer de graaf, antwoordde deze, daar is al lang voor gezorgd. Uiterst t^vredéni over het init-iatief van 'C... stuurda de graaf dezen een briefje van gelukwensching . Ônverwacht bssoek Dlat zulks den wisselagent plezier deed, kan men licht vercnderstellen. Doch geen geluk is volmaakt en. zulks mce,st O... ook ondervinden. De graaf kondigde flan dat hij eens naar Brussel ging komen om zelf den inventaris zijner weerden op te maken. Ware de bliksem op de woning vaa O... gevallen en had hij er ailes verbrijzcld, c|an zou hij nog zulken schrik niet verwekt hebben als de brief van graaf de O... De wisselagent dacht niet lang na en besloot tea alleri prijze den graaf van Brussel verwijderd te houden. " Eene reddmgsreis Een dag nadien reeds ontving graaf de O.., eenen brief, geteekend door eenen bsdien.de van. het finan-ciehuis. Deze liet nem weten dat hij zijn brief wel ontvangen had, doch hem voor het oogenblik aanraadde van zijne reis naar Brussel af te zien. « De wisseli agent moest op reis gaan, schreof hij, en zou alzoo iuiet in staat zijn zijn hocggeachten klant naar de bank te vergezellen om hem in den inventaris bij te staan.tj A. O... stelde al zijne liocp in die zoo ge-zegde reis. « Sk zal liet ael£ doen » Hij was bijna zekers dat de graaf zijne reis zou" uit-stellen en eens uitgesteld zou hij niet meer aan den! inventaris denken. Ongeduldig wachtte hij het antwoord van den graaf af. Gelukkig liet het zich niet lang wachten. « Het zou mij uiterst aangertaam geweest zijn, mijnheer O.., te ontmoeten, schreef de graaf weer, maar als hij er niet is, dan zal ik het wel zelf doen. Dat men mij maar den sleutcl van mijn koffer-fqrt geeft' ». Daaraan had O.... zich niet yerwaoht# Wat nu gedaan? « Do sleutel is verlorsn » Zijne eerste poging mislukte, een tweede zou mis» schien beter gaan, hoopte men. Het was echter zoo niet. De uitslag, dien men bekwam, was juist heb tegenovergestelde van hetgeen mon verhoopb had. Men schreef den graaf dat hij niet naar Brusseï hoefde te komen, daur liet toch vruchteloos was. Meul had den sleutel van zijn kofferfort verloren. Daar1 moet iets niet in den haak zijn » dacht de graaS bij zich zelf en nog denzelfden dag kwam hij "naar Brussel. C.... Bekent Vrijdag namiddag kwam graaf do C... in de belgischei hoofdsted toe. Hij nam aan de Zuidstatie eenen autotaxi en deed zich naar het financiehuis der Gulden Vlièslaan voeren. Het was A. G... zelf, die hem ont-yiag. Deze begon te weepeu en ^ekende hem da,t he#

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het nieuws van den dag belonging to the category Katholieke pers, published in Brussel from 1885 to 1965.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods