Het Rood Kruis: officieel tijdschrift van het Rood Kruis van België

1675 0
26 September 1915
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 26 September. Het Rood Kruis: officieel tijdschrift van het Rood Kruis van België. Seen on 04 August 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/zs2k64bp72/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Strooibiljet voor de Oorlogsverminkten. (Uitgegeven door het Pruisisch Ministerie van Oorlog.) 1. De door oorlogskwetsuren of de in't vrije gebruik zijner ledematen ge-hinderde kan opnieuw leeren werken, indien hijzelf den beslisten wil daartoe heeft. 2. Daarom mag niemand den moed laten zinken en aan zijn toekomst wan-hopen; hij moet ernstig trachten de voorschriften van den geneesheer vol-ledig na te leven en de vereischte oefeningen met -ijver en geduld te blijven doen. 3. Zelfs hij die één of meer ledematen verloren heeft, kan met geschikte kunstmatige ledematen, die hem door het legerbestuur verstrekt worden, dik-wijls ja gewoonlijk zijn vroegere be-diening hervatten, indien hij zich vol-doende inspant om wat hij nog heeft doelmatig aan te wenden en het gebruik der kunstmatige ledematen te leeren. Het legerbestuur zal hem daartoe met aile krachten helpen. 4. En wie zijn vroeger beroep niet kan hervatten, kan zeker nog iets voortbrengen in een ander beroep; alleen mag hij niet met tegenzin nieuwe bezigheid aanvaarden, doch hij moet er zich met wilskracht en vlijt op toe-leggen.5. leder die't noodig heeft, zal be-voegden raad voor de keuze van een beroep reeds in't lazaret vinden en na zijn vertrek gelegenheid hebben zich in geschikte vakscholen enz. tôt een nieuw beroep voor te bereiden of zich aan zijn oud weer te gewennen. 6. leder vermijde het, zich als een onnuttig lid der maatsschappij te be-schouwen; hij stelle er van den beginne zijn fierheid in, ondanks de voor het vaderland geleden verliezen zoohaast mogelijk een vruchtbaar en brood-winnend lid zijner familie te worden. 7. Elke verwante of vriend, vermijde het, een verminkte in verkeerd geuit medelijden maar gedurig te beklagen en zijn hulploosheid te betreuren. On-der hartelijke deelneming moet hij hem veeleer oprichten, hem sterken in het vertrouwen op een betere toekomst in de hoop op een zelfstandige brood-winning, zooals zij dank aan de genees-kunst, dank aan de nieuwe techniek en dank aan den socialen vaderlandschen zin van ons volk — werkgevers en werklieden —, voor haast allen, ook voor de zwaarst getroffenen bereik-baar is. leder brenge het zijne daartoe bij! Een sterke wil leidt tôt het doel! Merkblatt fur die Kriegsbeschâdigten. (Herausgegeben vom preufiischen Kriegs-ministerium.)1. Der durch Kriegsverwundung oder am freien Gebrauch seiner GliedmaBen Behinderte kann wieder arbeiten lernen, wenn er selbst den festen Willen zur Arbeit hat. 2. Es soll daher keiner den Mut sinken lassen und an seiner Zukunft verzweifeln, er muB sich ernstlich be-miihen, den àrztlichen Vorschriften voll nachzukommen und die notwendigen Uebungen mit Eifer und Ausdauer be-treiben.3. Selbst derjenige, dem ein oder mehrere GliedmaBen fehlen, kann mit geeigneten kunstlichen GliedmaBen, die ihm die Heeresverwaltung liefert, hàufig, ja meistens in seinem alten Beruf wieder tàtig sein, wenn er sich ge-niigendeMùhe gibt, das ihm Verbliebene in richtiger Weise auszuniitzen und den Gebrauch der kiinstlichen Glieder zu lernen. Die Heeresverwaltung wird ihm mit allen Mitteln die Wege dazu ebnen. 4. Und wer in seinem friiheren Beruf nicht mehr tâtig sein kann, kann sicher in einem anderen Berufe noch etwas leisten, nur muB er es sich nicht verdrieBen lassen, mit Tatkraft und FleiB sich in die neue Beschâftigung einzuleben. 5. Jeder, der es bedarf, wird sach-verstàndigen Rat fur die Wahl eines Be-rufs schon im Lazarett finden und nach seiner Entlassung Gelegenheit haben, sich in geeigneten Fachschulen usw. fur einen neuen Beruf vorzubereiten. 6. Jeder hiite sich darum, sich als unniitzes Glied der Gesellschaft zu be-trachten, er setze von Anbeginn seinen Stolz darein, trotz der fur das Vater-land erlittenen Verluste sobald wie môglich wieder ein schaffendes und erwerbendes Glied seiner Familie zu werden. 7. Es vermeide jeder, sei er ver-wandt oder befreundet, einen Ver-stiimmelten in falsch betatigtem Mitleid nur immer zu bedauern und seine Hilf-losigkeit zu beklagen. Bei aller herz-lichen Teilnahme richte er ihn vielmehr auf, stàrke er ihm das Vertrauen auf eine bessere Zukunft, die Hoffnung auf ein selbstâildiges Erwerbsleben, wie es dank der heutigen àrztlichen Kunst, dank der heutigen Technik und dank des sozialen vaterlàndischen Sinnes unseres Volkes, der Arbeitgeber wie Arbeitnehmer, fur fast aile, auch die Schwerbetroffenen erreichbar ist. Helfe jeder an seinem Teile dazu! Starker Wille fiihrt zum Ziele! Avis aux Invalides de la Guerre. (Edités par le Ministère de la Guerre prussien.) 1. Quiconque a perdu l'usage d'un de ses membres à la suite d'une blessure reçue à la guerre, peut réapprendre à travailler, s'il possède la ferme volonté de s'adonner activement au travail. 2. Personne ne doit perdre courage et désespérer de l'avenir. 11 faut au contraire s'efforcer de suivre minu- ! tieusement les prescriptions médicales et exécuter les exercices nécessaires avec persévérance et ardeur. 3. Même celui qui est privé d'un ou de plusieurs membres peut parfois, pour ne pas dire fréqemment, reprendre son ancienne profession, grâce aux membres -artificiels que l'administration de l'armée lui fournit, cela, naturellement s'il se donne la peine d'utiliser convenablememt ce qui lui reste des membres mutilés et d'apprendre à se servir des membres artificiels. L'administration de l'armée mettra à sa disposition tous les moyens qui le conduiront à ce but. 4. Celui qui n'est plus en état de reprendre son ancienne profession, peut certainement se rendre utile dans un autre emploi. Il ne doit pas se désespérer, au contraire, il doit s'appliquer de toutes ses forces à s'initier à sa nouvelle occupation. 5. Tous ceux qui ont besoin d'un conseil en ce qui concerne le choix d'une profession, le trouveront à l'ambulance et, lorsqu'ils quitteront celle-ci, ils auront l'occasion de se préparer à un nouvel emploi ou de s'initier à une nouvelle profession dans des écoles spéciales. 6. Que chacun se garde donc de se considérer comme un membre inutile de la société, qu'il mette toute sa fierté à redevenir, le plus vite possible, un membre actif et productif pour sa famille, malgré les blessures reçues pour la patrie. 7. Que tous les parents et amis d'un mutilé évite de lui témoigner une pitié mal placée, de le plaindre de sa détresse, au contraire, qu'il lui rende le courage par une sympathie cordiale, augmentent sa confiance dans un avenir meilleur, et lui fassent entrevoir la perspective d'une vie de travail honnête, dont il pourra jouir grâce à la sciene médicale actuelle, à sa technique et à l'esprit patriotique du peuple, depuis l'employeur jusqu'à l'ouvrier. Même l'es soldats plus grièvement blessés peuvent avoir cet espoir. Que chacun aide selon ses moyens! Une volonté ferme conduit sûrement au but. 2 Het Rood Kruis. — Das Rote Kreuz. — La Croix Rouge. Nr. 18

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het Rood Kruis: officieel tijdschrift van het Rood Kruis van België belonging to the category Oorlogspers, published in Brussel from 1915 to 1917.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods