Het soete Waesland: kosteloos oorlogsblad voor de soldaten van het Land van Waes

1839 0
01 September 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 01 September. Het soete Waesland: kosteloos oorlogsblad voor de soldaten van het Land van Waes. Seen on 15 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/fx73t9dx88/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Nu m mer 12 Met toelating der militaire overheid September-Octobpr 1918 4 r HET SOETE WAESLAND Kosteioos ooùogsblad voor de soldâtes van het « Land van Waes » Opsiel, Mededeelingen en Steun te zenden aan : HENDR1K HEYMAN, Rue Fohtenelle, 29, Le Havre DE " WAASSCHE VERBROEDERING" Wij liebben op 15 Septeniber te Le Havre eene Yereeniging geisticlit onder de benaming « De Il 'tinselie ( erbroedering s.Deze vereeniging kwain tôt stand eerstens 0x11 een band van innige vriend-scliap te leggen tusschen al de Wazenaars in Le Havre en omstreken verblijvende. Maar liet lioo-ger doel is tocli troost en hulp te verleenen aan onze moedige, onze beminde jongens van Waas-land ."die sedert mœr dan vier jaren voor on s strijden en sterven aan den IJze;r en wier leven soms zoo zwaar is. De standregelen hieronder zijn or liet bewijs van. Onze jongens weten nu dat aan lien wordt ge-daclit en dat. velen zullen tracbten aile maanden een franksken uit te sparen orn iets te kunnen doen voor onze ge-neuvelde, gekwetste oi v'er-moeide soldaten. Wij zijn overtuigd dat dit nieuws even als 011,3 gazetje 'Het Soete Waesland den moed onzer jongens wederom verstejrken zal. Wij weten.dat onze Waassclie soldaten flinke mannen zijn die noçit geweken liebben voor den vijand of voor liet moedig volbrengen van linnnen pliclit te-genover liet Vaderland. Wij zijn fier op lien. Wii willen liet lum betoonen door daden. Wij liebben besloten dat de laatste vergade-ring van de Waassclie V erbroedering n-< den oor-loog zal plaats liebben in de lioofdstad van liet Land van Waas, te Sint-Niklaas. Onze officieële stuklren zullen aan liet gemeentebestuur overhau-digd worden om bewaard te worden in de oor-konden der stad. Maar dien dag zullen 00k onze jongens in Waasland's lioofdstad samén komeu en liet zal ter liunner eere zijn de de TT aassche Y erbroedering feeist zal vieren. •Tona'ens, s'oeden moed ! H et das'bet. in liet Oo»t.eu ! De dag der verloissing is in 't ziclit... Er zijn reeds een zestigtal leden ingeschreven in de Waassche Verbroedering. Het bestuur is samengesteld als volgt : 'Yoorzitter : M. Hcndrik Èeyman; sclirijver : Louis Desutter; scliatbe- waarder : L. JJésiron; bestuursdeden : MM. A. De Sm'ul en A. Brioen. In ons volgende nummer 'zullen wij nadere in-lichtingen gèven over ons werk. Leve de 11 ' a liste] ie l erbroedering ! H. H. * • * * Règlement van inwendigé orde. Art. 1. — Onder de Wazenaars in Le Havre en ©mstreken verblijvende wordt eene vereeniging voor onderlinge oorlogshu'lp gesticht, onder de benaming van « Waasche Y erbroedering ». De Wazenaars in, Frankrijk. Engeland of Holland vèrblijvende kunnen zicli 00k als eerelid aan-sluiten.Art. 2. — De vereeniging heeft voor doel : 1° Het verleenen van hulp aan Wazenaars ge-vangenen in Duitschland ; 2° Het versieren en onderliouden der graven onzer gesneuvelde Waassiclie .soldat en : 8° Het terbulp komièn onzer g^ekwefete sôl-daten ; 4° Aan de Waassclie jongens van 't front een kostelooze verlof te verschaffen ; 5° Het verstrekken van kostelooze raadgevin-gen.Art. -3. — De bijdra^e is bepaald op een frank per maand; voor man en vrouw samen op een frank 50 cent. Art. 4. _— Het bestuur bestaat uit 5 leden : een voorzitter, een sehrijver, een seliatbewaarder en t.wee leden. Art. 5. — Het bestuur is aile zes maanden herkiesbaar. De uittredend leden kunnen herko-zen worden. Art. 6. — De 4e zondag van elke maand heeft er eene algemeene vergadering plaats. Art. 7. —- Het lid dat de vereeniging zou be-nadeeligen kan uitgesloten worden rloor het bestuur.Art. 8. —- Bietwisbare of onvoorzien.e gevallen in de standregelen niet voorzien zullen door het bestuur beslist worden.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het soete Waesland: kosteloos oorlogsblad voor de soldaten van het Land van Waes belonging to the category Frontbladen, published in Sainte-Adresse from 1917 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods