Het soete Waesland: kosteloos oorlogsblad voor de soldaten van het Land van Waes

1413 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 01 March. Het soete Waesland: kosteloos oorlogsblad voor de soldaten van het Land van Waes. Seen on 20 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/7d2q52fx3z/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Nummer 9 l Met toelating- der militaire overkeid Maart-April 1918 HETFOETE WAEFLAND Kosteloos oorlogsblad voor de solciaten van het « Land van Waes » Opstel, Mededeelingen en Steun te zenden aan : HENDR1K HÈYMAN, Rue Fohienelle, 29, Le Havre ZALIGE PASCHEN ï Naar oude Vlaamsche en Waassclie gewoonte, {tan al onze lezers — en vooral aan al onze strij-dende Waassche jongens — een zaligen Paschen! Paschen ! Paschen ! 't Is de doorto.elit des Heeren 't Graf ontsneld! (G. Gezelle.) Moclite ook dit jaar ons duurbaar vaderland het graf ontsnellen waarin de Duitsclie over-maclit het nu bijna vier jaren begraven houdt! Mochte dit jaar, het jaar zijn van de verrijzenis uit'liet wee en de verdrukking! Moge de Paasehzon 19.19 ons allen beschijnen in het lieve vaderland, in onze zoete beminde geboortestreek ! Dit is, beste jongens en duurbare streekgenoo-ten, onze vurigste wenscli! HET BESTUUR. Bij Onzen Traeeden Jaarganq Een ernstig oioordje aan de lezers van " Het Soete Waesland " Het was in de maand Maart 1917, dat ons ga-zetje het levensliclit zag. Wij zullen dus in den loop van ons eerste levensjaar 9 nummers hebben uitgegeven met 66 bladzijden; 't is een schoone uitslag en niets is ons zoo 'n aanmoedigende be-looning geweest als de ontelbare dankbetuigingen welke ons van aile zijden en vooral van onze front jongens zijn toegestuurd geworden. Wij zijn er tôt ons groot spijt niet in gelukt, om verscheidene redenen, 12 maal, 't is te zeggen regelviatig om de maand, te vèrschijjnen. Wij hebben vernomen dat onze jongens aan liet front zoozeer aan h un frontbladje houden;'dat somuii-gen daarover hunne teleurstelling hebben uitge-sproken.Wij herhalen hier nogmaa'ls, dat wij ook niets bet.er vragen dan elke maand wat troost en moed te kunnen doen geworden aan onze jongens en vluchtelingen. Maar, met open kaarten spelen is gewonnen. Zieliier dus de toestand: De 9 nummers van Ons Soete- 'Waesland zullen — ailes samen geno-men —•' gek-Qst hèbben: 1.893 fr. 45. De imschrijvinglijsten hebben tôt .15 Maart 1213 fr. 25 opgebraeht. Elkeen kan dus berekenen wat door het bestuur van het blad dient aangevuld te woi'den. Het zal dan ook overbodîg zijn aan te tôonen, dat ééne enJtele reden ons soms weerlioudt regel-matig elke maand te verschijnen: den geldelijken steun voor ons blad. Wij moeten het tôt eere van onze goede jongens van het front zeggen, dat zij hog vooral van hun mager sôldeken eenige centen weten af te doen om ons blad te steunen. Dit zou moeten veranderen. Vooral dezen die steunen kunnen, zouden nu en dan eens moeten in de hoeken hunner giletzakken zoeken en ons, b. v., elke maand een paar franken stiiren... Wij hebben nu omirent 3.000 lezers. Moest elle een KLEIX opofl'eringsken doen, wat zouden wij rap vlot zijn ! Elke Wazenaar z.il met ons t'akkoord zijn om te zeggen: ons bladje MOET blijven bestaan en REGrELMATTG kunnen verschijnen. Het dnet toch zooveei g^ed ,.;n onze iong'ejis. Laten wij dan overal de propaganda vo ir Het Soete Waesland inrichten. Dat onder de vluchtelingen, die in l'rankrijk

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het soete Waesland: kosteloos oorlogsblad voor de soldaten van het Land van Waes belonging to the category Frontbladen, published in Sainte-Adresse from 1917 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods