Het soete Waesland: kosteloos oorlogsblad voor de soldaten van het Land van Waes

1696 0
01 November 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 01 November. Het soete Waesland: kosteloos oorlogsblad voor de soldaten van het Land van Waes. Seen on 20 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/6d5p844d2d/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Nummer 13 Met toelatlng der militaire overheid November 1918 HET JOETE WAEJLAND Kosteloos oorlogsblad voor de soldaten van het « Land van Waes » Opstel, Mèdedeelingen en Steun te zenden aan : HENDRIK HEYMAN, Rue Fontenelle, 29, Le Havre Dit i§ de zegeourrçnrçep Varç « Het Soete Waeçlapd » opgedrager) aar) opze jopgeps die çtierver) ep çtreder) Vcor ONS DUURBAAR BELGIE ! o^s BE;VIIND VIiAANDERE^ ! ONS GELiIEFD WAASLAND Î er) aan aile Wazerçaar? uit or)z~ beVrijde geboorte$treelç ! Hoerab! Het vrije Waasland ! Le Havre, Woensdag, II November,-11 lire 'iS morgens. Op het qogenblik dat ik deze eenige regelen neer sclirijf, wordt in Le Havre de nationale vlâg aan aile huifcfen géheschen en weerklinkt als een voort-rollend zegezang het vaderlandseli lied!... De ont-roéring vervult onze hart.eu, grijpt on.s aan, ver-vnlt onze o-ogen met tranen... Hoort daar lui-den de klokken uit al de kerktorens... Wat een plechtig uur van diepe en heerlijke ontroering... il et « communiqué » maakt ons kenbaar dat de vijandelijkheden op g'anseh het, ontzaggelijke le-~ gerfront ge.st.aakt worden... De wapenstilstand is geteekend, de vrede, de heerlijke, zoete vrede konit. ons te genioet get.reden op den zegenwagen der langverbeide gn langgewenschte verlossing!... Het uur dat wij beleven is nog niet het vredes-uur! Maar het zal volgen... Vandaag is een zoune opgestaan die dit heerlijke soliouwspel be-solnjnen zal : de geweren in rust geplaatst, de kannonnen die zwijgen, een ontzaggelijke stilte Liggende over de slagvelden, de dood, verçehrikt en verzadigd over haar inonsterwerk, de arm leunende op haar zeisen, een laatste blik werpend op al de akelige verwoestingen der vier laatste jaren !.... Het uur van den vrede is in 't, zicht... de ka-nonnen zwijgen, de wapens worden neergelegd... A Let alleen de vrede la dit ons toe, maar de ze-gepraa.l, is ons veizekerd! Wij zullen wedra le-rugkeeren in ons vrije land, verlost van de Duit-.sclie dwingelandij ! Dat is uw werk, dapper leger! Dat is uw werk bevelhebbens. en... soldaten van allen graad... Dat is uw werk, Waasche makkers! Onze harten en onze oogen volgen u, nu gij opstapt, fier en ge-lukkig, naar ons « Soete Waesland ». Wij zien u in onze verbeelding aankomen in onze steden en dorpen, waar vrouwen en kinders, moeders en vaders, vrienden en familieleden op de baan uit-zien waclitende Op uw weerkomst.... Wij zien de roerende ontmoeting waarvan gij vier juar lang aan den Yzer liebt gedroomd, om wiens onzeggelijke goedheid gij vier jaren lang aile ontberingen en uw zwaar leven als een kruis môedig en stoer hebi gedragen!... •Jongens', Het Soete Waesland, het .eenvondig bladje dat u sedert 1916 lieeft getracht moed in tespreken en te steunen, jubelt vandaag om uw geluk... Gij hëbt het zoo wel verdiend! Dit num-mei zal het laatste oorlogsnummer zijn dat ver-seliijnt! Une dikwijls liebben wij gewensclit het u ten spoedigste te Juin Tien toestureii.. Hier is het nu... Maar Het Sorte Waasland zal of mag niet verdwijnen. Het zal voortleven en voortver-schijnen in ons duurbaar arrondissement. Het is geroepen, omdat het u kent, u, uwe nooden en

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het soete Waesland: kosteloos oorlogsblad voor de soldaten van het Land van Waes belonging to the category Frontbladen, published in Sainte-Adresse from 1917 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods