Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

1335 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 26 April. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Seen on 05 December 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/pg1hh6dg4n/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Bde JAARCANÛ, Nf 590. ' VR1JDAC, g APRIC m* HET VADEBLAND Rleine aantonaigingen : i ir. per regei Groote »d. bij overeenkomst Dienstaanbiedingea : voor gereformeer-den kosteloos. Beîgisch dagblad, voorloopîg fa Paiîjs, 3, Place des Deui-Écus, 3 LEO VAN GOETHEMj Directeur Bet numtner ; 5 centiem (Front en Frankrijk), 10 centiem (andere landen). Per maand (voûruitbe'aâld) Fraukrijk 1.25 ffc Engeland 2 sh. Holland 1 gld. 25. Elders 3.00 fr. 'T FORT VAN DE KNOCKE . Daar ook hebben de Belgen met de Benagaalsehe troepen gevochten als leeuwen en wonderen van dapperheid fcrridfct- Dat fort, op :t grondgebied van Re-îinghe, bestaat niet meer; het is sinds ansf afgebroken. Het lag- tegen Lpo, Mllte de stad het vroeger beschutte, ian dert samenvloed van den IJzer en le IJpervaart. îen is den eersten keer niet dat men laar VeflÉit; menige sch'ermutselingen libben daar vroeger plaats gehad. Het wierd gebouwd in 1590, om de anvallen der Duitsehers, Engelschen n Holiantle-rs te Weerstaan. In 1591, zegt de «Ivronijke van Vlaan-èren», iagen er niet min dan 26 forten n sterkten op den IJzer en de IJper-aart, waaronder dat van Knocke. Toen lag Jor. Pieter Deoerf in 't fort iêt «efle compagnie keurlingen van 140 mn; hji deed dat ja<ar ©en uitval en iet beihulp van menige Veurne-Am-achters, dwong hij de Oostendenaars iù aldaar gedurig kwamen rooven en den toi den aftoeht. Den 8 Mei 1649, nam Frondati een paansûh generaal, het fort van Knocke ormenderhand in. In 1678 maâkte Lodewijk XIV zich er in ineester; hij deed het dooir den be-i-ràdéh V&uban versterken en voegde bastions en twee halve manen aan e. Cardogan, bevelhebbei" van Marlbo-tigh's vliegend leger, trok den 9 Octo-r 1708 Knoekèwaarts, om 't fort te ermeesteren en na veel tegenstand tmoèt te hebben van de bezetting, m hij het atormenderhand in en deed t vervolgens versterken en vermaken. In 1712 Wefd het fort door eene aar-*è krijgslist en met slechts 180 man-n aar> de Franschen ontnomen door keren De Rue of La Rue, overste der illandsche partijgangêrs. Deze krijgsman overhaalde den hove-;r, die het fort bévoorfâadde, oin er rien zak noten heeh te brengen en ze eeft gegeven oogenblik dp het voor-î als bij misgreep ûit te storten. De i© was den hovenier gevolgd. — Nie-ind vermoedde ëêîiif verraari. Toen ide mannen op het fort aankwamen zegdéfl dat zij ieta goeds medege-aeht haddeli, êchaard>e de bezetting h rohdom hefl, en de hovenier deed ; hij onvoorziehtigb&id al de noten defl grond rollen. De s&ldàten wier-n zich op de vruchteii en intusschen edi De Rue onverwachtâ zij as 180 innen, die daarbij verseholen Iagen, menrukkgn eft maakten zich van het tmeêstef. — De Wachten hadden ver-tarloosd de poorten te sluiten. jftflî, bêV-elhebber van Ooatende zond middeliijk eéfle hulptroep van 50 m.wi het fort we.rd van levensmidde-i voorzien door het Vrijbuiten in den ilfêk. ûit voorval mogo ongelooflijk schij-ft; doch het wordt beveetigd door een ndschrift dat men kan raadplegen. Volgcns hetzelfde handsohrift. zou Fransche bevelhebber te IJperen, het noeffide fort met 2000 soldaten heb-» belegerd en aan De Rue tien dui-id patakons en eene lij freinte van '0 pond hebben beloofd, indien hij sterkta wilde overleveren. Hij vveigerd'e en wierd nadien door staten van Holland met eene gifte 1 3000 gulden, 1,200 gulden jaarlijk-10 lijfrente en den titel van kolonel, bevelhebber van het fort Knoeke be-îrad.^olgens het verdrag van Utrecht in 3> werd bepaald dat de Hollanders ^ fort mochten blijven bezetten. bestaat een plan van dat fort, in itschland gedrukt, en waarvan -ik 1 afbeeldsel bezit. Het fort lag voor 1 Uzer en de monding van de IJper-M't, zoodat de tweo rivieren op de iats ingesïoten waren; het was met M'en en breede grachten omringd. Een , was tegen het fort aangelegd, op j1 IJzer, om die> van Nieuwpoort te , t'iten het droog te leggen. Rondom , ' tet kon men alleâ op grooten af-|nd onder water zetten, zoodat het, 'flneembaar was. Dit plan behelst k nog de afbeelding van de schoone Srootia gebouwen binnen in het fort, ' den tuin waar Monseigneur La ; (zegt 't plan) zich verborg, later in H toen de Franschen met Lodewijk v nnar Vlaanderen afgezakt kwamen ','100,000 man en»het fort irmamen. Il afschrift draagt het plan : Af-d'itg van het fort Knogue, zooah " 'e '•« Qepre&enteeTt aan haar hoog-\^~e ' !'6 Heeren Staten-Generaal. « ^ ' °P ^evei van keizer Jozef II, «et gesiecht en buiten staat van verdediging gestêld. In 1794 kwamen de Franschen, tijdens de Omwenteling. op de Knocke legeren. Later werd hel fort totaal afgebrokjen en thans vindl men er geen het miinste spoor meer van, Nu weer is de Knocke eene echte ves-ting geworden en vruchteloos hebben de Duitsehers gepoogd om ze in te ne-men.In de nabijheid bevindt zich de Vo-gelhutle (Canardière) wa.ar bloedige ge-vechten hebben plaats gehad, de «Drie Grachten», die vermaard zijn geworden in dezen bloedigen oorlog, en veiJ-der op de Blankaard dien wij reeds Vroeger beschreven heb'ben. Ziedaar de besehrijving van de plaats waar menige Belgen grooteh roem ver-wierven en eeîie belangrijke plaats in de geschiedenis zullen veroveren. HERMAN VANDERGUCHT. " f l ** " WWW I ' ' ■■ I0SIIS ALBERT STÎCHT Eli EEISE Ï1IE SMp GFfiClES Bij cdfculaire van 21 April, heeft de minister van Oorlog in de volgehde be-woordingen het stichten van eenen « Koninklijken kring van de Belgische officiereh » aangekondigd. Ik lleb de eer ter kennis te brengen van de officieren van het leger, dat Z. M. de Koning, wenschend dat de offi-cierên eene Welvefdiende rùst zouden genieten, gedurende hun periodisch verlof, in goede voorwaarden van com-fort en in aile geestesvrijheid, te dien einde het paviljoen Henri IV, té Sint-Germain-en-Laye (Parijs) gehuurd en ingericht heeft, om er dert Kofliinkiijken kring van de Belgische officieren te stiohten. Deze inrichtirtg hëeft bijzonderiijk voor doel, aan de officierëd., die familie moeten onderhotlSen, eene vërblijf-pl'âata aan te bieden, waar àij geen hoogere verblijfkosten hebben te dra-gen, dan de gewoné j3rijâ van kost en inwoonst aan 't front. Het gemiddeld kosfgeld natuilrlijk vefandérlijk, zal van tijd tôt tijd ter kennis der officieren worden gebracht door rrtiddel van de ordefs. Daar het in de bedoeling vân den Vorst ligt, het grootste getal officieren van deze voordeelen te laten geniet€n. zal een officier in princiep niet langer in défi kring kdnneft verblijVén dan voor den duur van een gewoon rustver-lof.Nochtans, wanneer het getal beschik-bttfe plaatâen het zal toelaten en, name-lijik, wanneer het verlof is geschorst, zullen herstellende officieren, geduren-den eenen onbepaa'lden tijd, in de in* fichting mogen verblijven; de voorkeur zal gegeven worden aan de officieren die last van familie hebben. Deze bui-tengewone gunst zal geschorst worden, zoohaast de noodzaikelijikheid van eene regelmatige werking van den kring het zal eischen. De belanghebbenden worden verzocht minstens 15 dagen voor den datum vastgesteld voor hunne aankomst in den kring, eene aanvraag te richten aan ma-joor Dujardin, ordonnans-officier van den Koning, die rechtstreeks bericht zal geven over het gevolg dat aan hun ver-zoek werd voorbehouden. Ten einde het hoogste nut en eene rdhtveerdige verdeeling van de beschik-bare plaatsen te verzekeren, zooals be-doeld wordt, worden de officieren, die wenschen in den kring te verblijven, verzocht in hunne aanvraag aan te dui-ien, den datum van aankomst in en van vertrek uit den kring .en of zij, ja of neen, tôt de kategorie officieren behoo-ren, vermeld in alinéa twee hierboven. Het aanwijzn der kamer, beschikbaar roor den belanghebbenden' officier, zal ?eschieden door middel van loterij. De Kortinklijke kring van de Belgische officieren zal geopend worden rond ien 12 Mei. »** In naam van al de officieren, bied ik ?erbiediglijk hunnen innigsten dank aan 2. M. den Koning voor dit nieuw be-vvijs van hooge betorgdheid, waardoor Hij het leger gelieft te vereeren. De Minister van Oorlog, DE CEUNINCK. n i . -.»»»»«.■ n LEEST OP DE TWEEDE BLADZiJDE DE LAATSTE BERICHTEN VAN DEN NACHX !N ONBEZËT BELCIE De schouwburg der Koningin Wij spraken hier voor een paar dagen over den «Schouwburg» der Koningin. Deze bijzonderheden over de nieu-we liefdadige stichting van onze goede Vorstin zullen onze> lezers wel aange naam zijn. Ergens, in vrij Vlaanderen, een loods-Op een tweetalige inschrijving leeet men : «Théâtfe de la Reine. — Scho-uw-burg der Koningin.» Op het initiatief en op de kosten on-zer sierlijke Vorstin, v;orden vier schouwburgen gebouWd. De eerste ig voîtooid. De dfie andere zullen het wel-dfa ziin. Aldus zullen onze soldaten, waarvan het meerendeel sinds zoolang van Oilders en familie'gcschfvitir-'' ih hun kàhtonnement zelf uitspanning Vinden, die de rusturen kofter eh aan-genamer zal dben schijnen, na de geva-ren in de loopgraven en de verdedi-gihgswerken voor het Vaderland. De zaal is 28 m. lang op 20 m. breed. Twee deuren geven toegang tôt twee hellende pisten, vol sterke banken. Er is plaats voor 1,200 toeschouwers. Het tooneel zelf is 13 m. 50 lang op 18 m. breed en is versierd metpaneelen, waar-op de artistën van het front personages uit de Comédie hébben geschildetd. De enscenéefing is geborsteld door dezelfde artlsten, op puike en lliodel'ne wijze. De v'erliûhting is ten zeerste verzorgd. Overai bemei'kt men witte, roode en blàuwe pëlen voor electrisch licht. Ik ken pirovii'ieieschouwburgen die in Bel-gië, voor den oorlog, over zooveel weel-de niet besc-hikten en waar de beheeir-ders zoo'n spel van lichten niet zouden hebben gedroomd, zooals hier wordt verwezenlijkt. Links en téôhts van fet tôorieel, 8 lo-gen voor de hoofclrollen en 2 groote lo-gen voor de figuràhtefi; allen groot, v/el verlucht en gë?ëllig. Zeer groût is het oïchest, waar de syrïifbftie Vah het veldleger zich gemak-kelijk beWëgëfi kan. Vaknianfién. tôt dê ârbeiders van het génie of tût het veldlëger behoorend, hebben den «Schouwburg der Koningin» gebouwd, eh werkën aan de V01-tooiing dér drie andere tooneelzaien. Zij wijden zich van hart^i aan hun WPrk. Heden werd dé «SchouWburg der Koningin» ingehuldigd. De Vorstin zât voor. Twee soldaten, de eene in 't Vlaamsch, de andftre in ''ti Frhnsch, drukten de gëvoelefTs der'soldaten uit voor hunne « Moeder ». Dctarna tro'kken de vaandels der legèrafdieeling, die de kantonnementen be2et, voofbij en elk ( regimerrt getuigde aldus zijne liefde, '/i'jne toewi^ding en zijne dankbaarheid. I Het was een roerend oogenblik. Op onze giori'jrijke driekleur prijkten in gouden ietlera de namen van beroemde veldâla-gen, en wij wteten, dat giateren nog, ottze makkefs gevochten hadden lijk leéuWen tusschen Kippe en Langernarck eirnieuwen luister hadden geoogst voor hst Belgisch leger. Op het programma van de dagver tooning dezer inhuldiging : «Conte d'Avril» (Lentevertelling), het lief blij-spel in veirZen van Auguste Dorchain, bekroond door d.T Fransche Akademie, vvaarin de spelers : Mevr. de Hally,van het Odéon; jVIej. Cecil May, van de Vaudeville; Mej. Valmont, van het Odéon; de heeiren Van Iseghem, Deval-de, Ghislain, Dupray, Roger, Ledoux, Boutier, Collm en Navez, van de dra-matische falanx van het veldleger, dik-wijls werden toegejuicht, evenéens als het symfonisch orkest-, onder1 leiding van Corneil de Thoran, dat met kunst de mooie muziek van Ch.-M. Widor uit-voerde. De Koningin was de eerste om toe te juichen. De vertooning was geëindigd. Wij hadden de «Marseillaise», de «God save the King» en de «Brabançonne» aan-hoord. De Koningin nam afscheid van generaal Bernheim. Elkeen stond recht en stilzwijgend, zooalâ de protokool het eischt. De soldaten wilden hunne liefde en dankbaarheid uitdrukken. Midden in de zaal, een kreet : «Leve de Koningin». Overal wordt deze geestdriftig herhaald. De Koningin keert zich om, verrast, ge-,lukkig, haar lief gelaat vedicht door eenen stralenden gîimlach. Zij groet met eènen hoofdknik. De toejuichingen verdubbelen. Zij dankt, met een gebaar, en is zichtbaar bewogen. Het was een onvergetelijke stond. r<M • A. De soldaten keeren naar. hun kanton-nement terug, na de Koningin te hebben toegejuicht, die zich verwijderd per auto. Zij gaan, in groepjes, over het .programma sprekend* met hunnen jka- VQOR ONZE SOLDATEN De - Kwetsuurchevron Wij gaan er eindelijk op aan dat d« Belgische soldaten op gelijken voet zullen worden gesteld met hunne strijd-makkers bij de bondgenooten. Zï] kregen reeds of tenminste gedeel-telijk de kostelooze verlofreis, de hooge oorlogsvengoeding, die, naar men hoopt. binnen korten tijd zal vermeerderd wor den, de frontstroepen. Nu is het de &treep voor opgeloopen verwondingen. Wij geven hier den tekst van het Ko-ninklijk bsluit van 21 April dat den kwetsuui'ohevf'bh instelt : ' • Hij wordt toegekend voor de oorlogs-kwetsuur, 't is te zeggen veroorzaak! door éert oorlogsfeit en door den vijand tcjegebracht. Verscheidene in den loop van een zelfde gevecht ontvangen kwets-uren tellen slechts voor ééne kwetsuur. De brandwohden door brandende vloeistoffen, alsmede de aan stiikgasseii toe te wij ten ongevalleh en die eene be-handelihg nooazaakten in eene gezond-heidsiinHchting of in een hospitaal, moeten gelijkgesteld worden met oor-logskwetsuren.Een ministerieele omzendbrief van 21n April regelt zooals volgt de voorwaarden tôt het toekennen van dit ken-teekeh.1 • — De kweisuurcheyrons worden vérieend gelijktijdig met de frontclie-vrons; zij geven geen recht op vergoe-ding;De kwetsuurchevrons worden verleend door de overheden die de be-voegdheid hebben van divisie-comman-dant (commandant eener D. I. voor £et veldleger) op het met reden omkleed voorstel van de commandanten der compagnie of dergelijke eenheden en de bescihouwingen der hiérarchie oversten ; 3. —- De voorstellén worden opge-maakt : à) Voor kwetsuur na het verschijhen vah onderhavigen omzendbrief, door de eehheid waartoe de belanghebben.de be-hoorde op het oogenblik waarop hij ge-kwëtst Werd ; dit voorstel wordt binnen den kortst mogelijken tijd ingédiend; b) In tegenovergesteld geval, door de eeniheid waar de man zich bevindt, zich het laatst bevond (gereformeerd, en,z.) of zich zal bevinden bij zijn vertrek uit het hospitaal, met uitsluiting def doorgangs-inriichtingenf, zooals de C. T. A. M. In gebeurlijk geval worden de noodigè inlichtingen gevraagd aan hët oorspronlkelijk korps of aan het hospitaal dat den belanghebbende ter behan-deling had ; 4. — De kwetsuurchevron heeft den-zelfden vorm en is van denzelfden aard. Hij wordt gedragen op de reGhter-monw der vareuse en der kapot ; 5. — De kWet-3uurchevrons worden vermeld op het dagelijksch rapport, de controlestaten en het stamboek van het korps en naderhand, op de strafuittrek-sels van het stamboek der belanghebbenden.rakteristieken guiligen goeden luim. Midden eenige makkera, spreekt de «re-denaar» van het peloton over de nieu-we zaal, over de vertooning van heden en die van mo;'gen. Er za.l vaudeville, blijspel, opéra en cinéma worden gegeven. ^ Wanneer de vier schouwburgen in werking zullen zijn, kunnen 8 tôt 10.000 soldaten per dag de cinema-ver-tooningen bijwonen, waar het muziek der regimeinten hunne schoonste stuk-ken zullen uitvoeren, ofwel volksdeunt-jes, die de soldaten meefluiten. De za-len zullen altijd stampvol zijn. Laat het maar regenen, de jassisn zullen in 't droge zitten. Dit gedeelte van de voorstedling boezemt belang, dit andere doet lachen. Rust is noodig in 't gevecht. Wat is rust zonder uitspanning ? Neerliggen in de barakken op stroo. De eenzaamheid met nare ge-dachten, droefheid wanneer men denkt aan dezen, die men sinds maanden niet heeft gezien. De herberg en slechte makkers misschien... Daarom zijn al de wer-ken van uitspanning voor de soldaten schoon en giezond en vaderlandslievend. Dit ailes legt de «redenaar» uit, ter-wijl de groep soldaten langs den aarde-weg voortgaat. Hij komt terug op den ingehuldigden schouwburg en met een accent, dat onmogelijk kan worden weergegeven, en waarin diepe dankbaarheid en nationale fierbeid ligt, be-gîuit hij : « ... Kortom, het is de Schouwburg der Koningin, niet waar ?» En, voor Belgische soldaten, zegt dit ailes. E. H. DE NOORDERSLAQ De vijand wil nog steeds de doorbraai Ah de krijgsikritiekers, die zelden t< aWkoord zijn, daar ieder de legerb richten op zijn eigen manier leest e uitlegt, daar ieder rotsvast aan de « coi fidenties » gelooft die hij zelf van « we ingelichten » ontvangt, zijn het nu eer om in den nieuwen slag, die Woensda morgfen op het samentreffen van c Britsche en van de Fransche lijnen b gon, den echten en beslissenden strij om Amiens te zien. Ik, die geen krijgskritieker ben, ma£ een gewoon sterveling, die vôor zij zonden veroordeeld is tût het lezen va t/Wée dozijn dagbladen per dag, durf t geen,oordeel over vellen. De nieuwe sla zal ^ijn wat de Duitsohefs kunnen e wat de Bondgenooten willen. De gezonde^ reden zegt nochtans dî de "Duitsehers zich niet konden tevrede houden met hetgeen zij na hun ee'rsi offensief van 21 Mâart verkregen bac den. Wel was het hun geluikt den groi ten spoorweg Parijs-Amiens, de sla; adér van de legerbevoorrading voor noordeh, onder het bereik van hunfi zWafe en zelfs van hunne lichte kanoi nen te krijgen. / Maar dat was niet genoeg. Zoo hevi kon zich de Duits&he beschieting ni< doen gevoelen dat aile verlkeer op di lijn zou stop gezet worden. En daarbi, veel tijd zou er niet noodig geweest zij om, zelfs in dat geval, de normale ve; biniing tusschen Frankrij>k en Engf land, al was het dan langs een on wegje, te herstellen. Om dit verkeer, om die verbindin teenemaal af te snijden, moeten de Dur schers de lijn van Amiens' naar de ze bezitten tôt aan Abbeville. En dat is, volgens de krijgskrifcieker; het doel van deb nieuwen slag, waarva « Het Vaderland » gister morgen, vo gens de legerberichten, de eerste tijdir gen aanbracht. Die tijdiilgen leenen er zich niet to om voorspellingen te wagen, welke d eerstvolgende vier-en-twintig uren kur nêh korneti logenstraffen. Al Avat men nu kan doen en moe doen is wachten. Wachten zonder ovei dreven angst. De Britten moesteh zôôaîs men gek zen hëêft Villers-Bretonneux prijs ge ven, dat metl op bijgaande kaartje za vinden, evenals Hangard-en-Santerre waar zich de Franschen hardnekikig vei dedigden. i Zij houden er een onhoudbare stel ling, indien de Britten Villers-Breton neux niet terugnemen, zooals maar schalk Douglas Haig het, volgens wi, gister vernamen, heeft bevolen. He Franschei front tusschen Hangard er Mailles zou dan inderdaad gevaar loo pen langs het noorden te worden over vleugeld. Dus., indien Villers-Bretonneux aat; de Duitsehers- blijft zullen de stellin gen bij Hangard ook moeten ontruime worden. Dit zou nog niet moeten doen wan-hopen over het lot dat Amiens te wachten staat. 't Zou maar het verlies zijn van drie, vier kilometers op de twaalf. die het gevechtsterrein voor Amiens voorstellen. En men dient niet te vergeten dat zelfs de val van Amiens niet noodzakelijk de doorbraak van de Britsche en van de Fransche légers meêbrengt, hetgeen hel hoofddoel, liet eenig nuttige oogwit van den vijand is. Evenmin als men uit hej; oog mog ver-liezen dat zelfs de val van Amiens de on verniij deli j.ke nadering niet kan be-letten van den tijd waarop de voile zwaarte van de Amerikaansche hulp in onze schaal zal wegen. En de; .Amerikanen komen aan in massa, zooals blijkt uit sommige gege-vens waarvan wij hoorden, maar waar-oVer het J^est i,s in dagbladen, in treins, trams, straten of koffiehuizen niet te spreken. A .R De vondelingen I van Wytschaete \ WIE ZIJN DEZE KINDEREN? 3 Op 16 April 's avonds, toen de Bri^ n sche soldaten het dorp Wytsdhaete her- 1 overdeh, vonden zij in eerste lijn, in ]. eenG verlaten Duitsche loopgraaf, twee, (g zeer schoone kleine kinderen, van on-i a geveer een jaar oud : een jongehtje en een rneisje, die tweelingen schijnen te 3. zijn. d Eeniedei', clie eenige inlichtinf^H over deze kinderen zou kunnen bezorgen, ge- ii> liéve te schrijven aan Mevrouw de gra- n vin van den Steen, Hôpital Elisabeth, n Poperinghe. m ' i n cr VÔOR VERMIMTEN ° EN GEREFORmERDEH 1 e î- )- Al de gerefermeerden of wegen s won-, ï- den of oorlogsziekteri op verlof zonder, t soldij g ez on den hebben er het grootste e belang bij hun adres te laten geworden i- aan sergeant Van den Broeck, I. M. L O., Port-Villez par Veirnon (Eure). ^ij zullen kosteloos een proefnummer 'e ontvangen van «De Verminkte», maand- ■ biad, speciaal gesticht voor de verdedi-rj g'ng van hunne rechten en belangen en om de stichting in de hand te werken van een Landsbond der verminkten en h invalieden voor na deh oorlog. De Walen gelieven zich te wenden tôt g M. A. Limet, zelfde adres, om een proe'fnummer van 1' «Invalide Belge» ta e ontvangen. Deze maandbladen gaan niet van offi-cieele zijde uit en ontvangen geene toe--1 iagen; zij zijn de onafhankelijke orga^ nen van de verminkten zeif. e ® Belangrijk bericht | t aan onze abonnenten ■ ' m — - « HET VADERLAND » BLIJFT AANr • VIJF CENTIEM PER NUMMER VERKOCHT MAAR HET PÛST - ABONNEMENT VER- HOOCT i i -Wij Hebben tôt hiertoe, ondanks da groote moeilijkhederj, al het mogelijka gedaan om den prijs van ons blad zoo laag te houden als hij van het begin af stond. ■ « Het Vaderland » is op dit oogenblik het eenige dagblad dat zijne verkoop» en abonnementsprîjzen nog niet ver-hoogde. De steeds toenemende duurte van het papier, e«z., legt ons nis de I verplichîsng op den weg in te slaan, dien al de andere blàden voor ons in-sloegen.Wij willen echter, zoolang het eenigs< zins mogelijk is, den prijs per nummer voor onze soldaten aan vijf centiem be-houden. De soldij van de soldaten is inderdaad te gering dan dat men zich geene opofferïng zou getroosten om, zoolang het menschelijk&rwijze gesproken kan gedaan worden, hun een degelijk, î welingelicht dagblad aan vijf centiem per nummer te blijven bezorgen, Maar dat maakt de moeilijkheden niet kleiner, dat vermindert de kosten niet integendeel. Wij hebben besioten on-zen post-abonnementsprijs met vijftig centiem per maand te verhoogen voor onbezet België en Frankrijk, zoodat « Het Vaderland » nu fr. 1.75 per maand zal kosten in plaats van fr. 1.25. Daar onze post-abonnementen voor» namelijk burgers zijn, zullen zij, hopen I wij, deze geringe vermeerdering geree-delijk aamnemen en de noodzakelijkheid ervan begrijpen, te meer daar wij, in tegensîeliing met andere dagbladen, ons bast doen om zoolang als het kan ons blad aan vijf centiem per nummer aan onze dagelijksche koopers,' voornamelijk soldaten, te blijven bezor. gen. Wij verzoeken dus de post-abannen< , 1 ten van « Het Vaderland », die te reke-nen met 1 Mei hun abonnement moeten vernieuwen ons den nieuwen prijs. 't is te zeggen, fr. 1.75 per maand toe te zen-den.Wij zullen ons best doen om vooft ons f blad aanfrekkelijk te maken, z6o voor de soldaten als burgers en wij hopen. van onze zijde, dat wij onze steeds toe-nemenden lezerskring nog altijd zullen € zien uitbreiden. » HET VADERLAND^

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend belonging to the category Oorlogspers, published in Le Havre from 1915 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods