Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

809 0
08 October 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 08 October. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Seen on 15 May 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/0p0wp9v47k/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

HET VADERLAND 1 pleine aankondigingen : 1 fr. per regel Groote id. bij overeenkomst Dienstaanbiedingen : voor gereformeer-den kosteloos. Belgisch dagMad, w©f!«®p§ te Parqs, 3, Place des Deux-Écos, 3 LEO VAN OO&TL^-n, Direetew Htt nummer : 5 centiem (Front en Frankrijfc). 10 centiem (andere landen). Per maand (vooruitbetaald) : Frankrijk 1-75 tt, Engeland 2 sh. Holland 1 gld. 25. Elders B.00 fr. ^ De Vredesvraag der MidenriHten nota te Washington toegekomen M Jyç M «.».uv»«»v w w i • ——vwv I op het oogenblik dat deze regelen wor- < îeBign aeschreven is er nog niets bekend "■«an het onthaal dat de voorstellen van , JL yijanden in Washington, bij presi-sMàU. Wilson, hebben genoten. ifl In Engeland en in Frankrijk sptreekt )îBr,en zich slechts met voorzichtigheid uit Sver dit onthaal en de regeeringen zijn «irast besloten niets te zeggen of niets te iHoen vooralecr zij daartoe regelmatig "■pin ùitgenoodigd geworden. T0t hiertoe, inderdaad, hebben de jHfcond&enooten, buiten Amerika, niets te affllyn en niets te doen. De Middenrij-Bi.^i hebben zich tôt président Wilson Hïericht als tu.sschenpensoon en deze al-■jeen weet «officieel» wat de Middenrij-Ken willen. :<■ Van onzen kant, overeenkomstig met 'iflfat hier gister gezegd'werd, zullen wij ;®»ns vergenoegen te wenschen dat uit dit irBi!tes het meeste goed mogelijk voortko-eflmt. Wij vleien ons niet met eene over- , ®dr«ven hoop, die zou kunnen beschaamd ■worden, maar wij vinden die hoop toch ■gêvoed, door meer dan een feit... ï Het is, bij voorbeeld, wel opmerkens->Mwaardig dat Oostenrijk en Turkije en ' Hpuitschland' zich «afzonderlijk» tôt de «'{reenigde Staten wendden. En, indien Ber eene zekere evenwijdighedd valt waar . '9le nemen tusschen de notas van de drie "■handlangers, eensluàdendheid kan men ,,lin die notas met ontdèkken. ( il Waar Duitschland eenvoudig- spreekt , Vue het aannemen van président Wil- : ■sons voorwaarden als vertrekpunt voor ■ '■rebeurlijke onderhandelingen, spreken (■Oostenrijk en Turkije van het aannemen «zender meer van Wilsons voorwaarden. ■ Dit kan niets anders beteekenen dan ; Alat de beide bondgenooten van Duitsch- ; ®and tukker zijn op vredo dan Duitseh-■iand zelf en dat zij, desnoods, zich bij i ■de bondgenooten een voorspronkje zou- i ■een willen waarborgen met Bulgarijes j ■voorbeeld te volgen. ■ Wordt dit bevestigd — en voor acht ■rtigen zullen we dat weten — dan mo-■gen wij gerust hopen dat Duitschland, ■liever dan alleen te blijven staan, zijne ■raakke makkers zal volgen op den weg ■var. den' vrede. I In het hemd, met d'en strop om den ■ ilfcals en den ponk onder den arm om de ■ofepoken potten te betalen... t| 'km België eerst ! 1 L. V. G. ■ OM DE CONDGENOOTEN BIJEEN TE HOUDEN I Aile berichten over hetgeen in Duitsch-Hland van het verzenden van de vredesno- 1 ■ta. voorafgin.sr zeggen eensgezind dat ^ ■Duitschland elken dag wat meer ingaat ; flop de inblazingen van zijne bondgenoo- -Httn, Oostenrijk en Turkije. I Het staat nu vast dat de vrees om het 1 Aloc van de Middenrijken te zien uiteen- ' ■vallen, Duitschland er toe genoopt heeft { ■»ch bij de vredesstappen van Oosten-®i;k en Turkije aan te sluiten. I Ongetwijfeld is Berlijn er aldus in ge-®ckt Turkije in zijn kamp te houden, ■ferwijl dàt land op het punt stond de- ' il^iHe middelen te gebruiken als Bul- ' ■ UJDENDORFF HEET NIETS MEER ? ■ TE ZEGGEN ? fl Bem. 7 October. — De «Frankfurter ■«itung» van gister, avondblad., lioudt ■6- aan goed te doen verstaan dat de nieu-r^eering aile inmenging van het le-flgerbevel en voornamelijk van Luden-fl'lorff in de politieke zaken verbiedt en flfôt de krijgsverrichtingen aan regee- -■'ngstoezicht zullen onderworpen wor- fl De taak, die aan den staf overblijft, is ' ■tfouwens zwaar genoeg. ■ ■ Twee veronderstellingen zijn moge- ; ■'R schrijft het blad : ofwel zullen wij ■e kracht met hebben om ons te verde- ' en zullen wij de wapens moeten ' ■J^erieggen, ofwel beschikt ons opperbe-■'e' over de noodige middelen om een ' ■wfcdiging in te richten en om onze f ■ 'ijanden in bedwang te houden tôt den j H a? dat bij hen de elementen zerevieren, ■ !eeen eerlijken vrede met de Duitsche ■ "fnocratie willen aangaan. » A DE BONDGENOOTEN ( ■ IN AFWACHTINC ■^ "Da.ily Mail» zegt dat niets offi- I ■ Ws zal gedaan worden door de bond- '■ ■ zo°lang zij de nota niet zullen '• ■®wa.ng©n hebben. s werd officieel aan Reuters- ■ JJaohap bericht dat de Britsche re- î wu\ den aan dat vijandelijke aanbod. zoolang d de voorstellen niet in Londen zullen aan-n gekomen zijn. DE NOTA OP WEG :t Londen, 7 October. — De berichtgever it in Washington van de «Associated n Press» telegrafeert : e Noch het Staatsdepartement noch het g Zwitsersch gezantschap hadden gister middag het vredesaanbod van prins Max 9 van Baden ontvangen. c Men denkt hier dat de Duitsche regee- i_ ring tôt hiertoe geen voldoende waar- n borgen heeft verstrekt om in onderhan- [. deling te treden. ! EEN ENGELSCH MIN1STER it OVER DEN TOESTAND Londen, 7 October. — M. Barnes, mi-nister zonder portefeuille, sprak gister avond over het vredesaanbod der Mid-denrijken. Hij verklaarde : j* " De vrede, dien Duitschland aan-" biedt, bewijst eenvoudig dat Duitschland begrepen heeft welke veranderin-gen er zijn voorgekomen in den krijgs-11 te es tan d en in de verdeeling der krach-e ten in beide kampen. n » Duitschland, zoo schijnt het, wil ■r zijn vel redden, desnoods op den-rug e van zijne bondgenooten. Het is aan mij n niet om een woord te zeggen, dat den vrede kan vertragen. Nochtans zit er, in ^ deze nota voor zooveel ik kan oordieelen, geen teeken van grondige verandering r in Duitschlands ^edachten en manier n van handelen. fi » Indien er iets uit deze diplomatische '• aanbiedingen kan komen, zou het eene n misgreep zijn dergelijke gelegenheid te laten voorbijgaan. i- Maar indien de Duitschers hunne op-j rechtheid toonden met België en Frank-rijk te ontruimen, zouden. de door hen s gewenschte besprekingen in ruime mate vergemakkelijkt worden. it i- DE PANIEK VAN BERLIJN l> BREÏDT ZICH UIT ^ De bijzondere correspondent van de 3 «Daily Mail» seint : n Den Haag, 7 October. — Het Hol-landsch «Maandagochtendblad» publi-ceert vandaag een aitikel getiteld : «Pa-niek over gansch de lijn». Volgens dit artikel was de paniek te Berlijn uitgebarsten bij het vernemen van den vredesstap van Bulgiarije veei grooter dan oppervlakkige dagbladin-lichtingen lieten veronderstellen. Het artikel van de «Koelnische Zei-tung», «Berlijn is Duitschland niet», be-t wijst duidelijk dat de paniek van Ber-t lijn ook andere steden heeft aangesto-ken.Het is wel de moeite waard op te mer-■t ken dat volgens geloofwaardige inlich-tingen door Duitsche socialisten gezon-t den aan een hunner kameraden die hier . verblijft; deze paniek in het keizerlijk paleis beigon. Niettegenstaande de volksgezinde her-, vormingen loopt de paniek snel voort onder de oproerige Duitsche elementen . die daarbij meer uitdagend zijn geworden . Men zegt dat de keizer door een soort godsvruchtmanie wordt vervolgd : hij bidt uren lang voor zijn geslaoht en zijn kroon. r t PRINS VON BADEN - ZOU WEF5KELIJK VREDE WILLEN VERKRIJGEM i- n M. Charles Tomer seint aan de «Daily Mail» : Den Haag, 6 October. — Het verkeer met Duitschland is uiterst moeilijk, 3 maar ik heb kunnen een onderhoud hebben met verscheidene voorname Duit-schers van Keulen en Koblentz. : « Volgens deze zegslui zou de regee-ri van prins Max von Baden wezen-1 lijk den vrede verlan gen, maar zij be-vestigen met klem dat de macht van a den keizer en van de « j uhkers» nog even e sterk is zooals bewezen wordt door den a steeds bestaanden invloed van de par-| t-ij van vcrn Tirpitz. » 0 DE DUITSCHE NOTA IS TE WASHINGTON TOEGEKOMEN Washington, 7 October. — De Zwit-sersche legatie te Washington heeft he-den morgend de nota ontvangen aan - Président Wilson gericht, door de Duit-!- sche regeering, betrekkelijk het voor-n stellen van een oogenblikkelijke wapen< stilstand. De minister van Zwitserland is aan->. stonds naar het Staatsdepartement ge- - gaan om dé nota te overhandigen. Zij willen het front " inkorten " a n In de Vossische Zeitunig dringt de! krijgskritieker von Salzemann er stellig 1 op aan dat het Duitsche legerbevel on- nS middellijk overga tôt al de noodige v m" « samentrekkingen », het is te zeggen n tôt de verkorting van het westerfront, d die noodig is om de verdediging van y het rijk zelf te verzekeren. v re^ « Het geeft weinig of wij uitgebreide h e* aftochten moeten ondernemen, ver- e volgt Salzemann, of wij ons front in- n korten ,als ons front maar stand houdt, tj en, ten al!en prïjze, moet het front ti stand houden, I! ti ar GEEN MUNITIE, GEEN MATERIEEL in- Londen, 7 October. — Volgens Reu- n ters agentschap laten sommige teeke- L nen vermoeden dat de vijand te kort ' heeft aan munitie, alsmede aan veld- en ^ zware artillerie. Wij hebben hem onge- 1 veer het vierde gedeelte ontnomen van f11" zijne artillerie op het westerfront en a :^r ofschoon hij, in eene zekere mate, zijn à aantal machinegeweren heeft doen stij- b gen, toch weegt dit niet op tegen zijn v verliezen aan zware kanonnen. in- - . ■—www — . ■ G ?s- 1-1 h- De Bondgenooten ,d le ^ wenschen ons leger geluk d nij en De koning van Italië zond aan koning in Albert volgend telegram : >n, « Aan uwe Majesteit en aan het dap-ng père Belgische leger dat zegevierend " ier .ten aanval stormt voor het herstel van L de onafhankelijtoheid van de heldhaftige R he natie, slachtoffer van den onrechtvaar- 0 ne digsten van de in de Geschiedenis ge- n te boekte aanvallen, zend ik in naam van het volk, het leger en de marine van >p- Italië, hartelijke" felicitaties en wen-ik- schen. » en Luitenant generaal Herbert Plumer, îte de aanvoerder van de Britsche troepen, die met onze soldaten samenwerken, wenscht luitenant-generaal Gillain, . hoofd van den Belgischen staf, hartelijk geluk. b de ■ WWW — LUCHTVAART d »a- b te ZWITSERSCHE BALLON en DOOR EEN DUITSCH VLIEGTUIG VERNIELD Bern, 7 October. — De bladen van ej_ Bern maken volgend bericht bekend : 3e- « Cornol, 7 October. — Dezen och-3r- tend, om 9 u. 40' werd de Zwitsersche to- kabelballon hangend tusschen Miecourt en Cornol door een Duitsch vliegtuig 3r- aangevallen en gemitral/aerd. 'h- De ballon vatte vuur en is op eenige n meter van de grens gevallen. v LGF • . V .■jç Luitenant Fuiry van Granges, die v hem bemande, is gansch verkoold ge- vonden onder het tuig. » n j d ^ '' — —WWA/V-' 11 • en ^ p. îr- Op 't ïtaliaansch front u Drt e -ïij Rome, 7 October. — Een vërkenners- n jn groep beschadigde de werken van S Daone over de Chdese en kwam terug in 11 onze lijnen na den aanvallenden vijand v op de vlucht te hebben gedreven. Een •si sterke patroelje door een belangrijk vij- ^ andelijk detachement aangevallen, bracht dit laatste gevoelige verliezen toe ^ ily en joeg Ifct op de vlucht. e: Irr de Va.1 Brenta werden vijandelijke j. :]. groepen, die den dam van de Grotello ! naderden. afgeslagen. ,0- ât- Gedurende den nacht beschoten onze d bestuurbare ballons met gansch doel- v 3e- treffende uitslagen de vlieg-velden van 't ai- de Venetiaanseh vlakte en militaire je- doelpunten te Prinolano en te Fucine. ' an Twee vijandelijke vliegtuigen werden en ïn gevechten vernield. PTl Albanië. — In de kuststreek hebben onze lichte troepen hun marsch naar den Beneden-Skoembs voortgezet; zij botsten op vijandelijke ' patroeljes en namen gevangenen. V 'it- Ten noorden van Berat zijn onze »e- voorhoeden, na den weerstand van de an vijandelijke achterwachten te hebben v it- gebroken, gevangenen en machiengewe- a' >r- ren te hebben genomen, den Devolis >n- over getrokken, hun marsch naar El k Rassari voortzettend. Belangrijke muni- d in- tiestapel en 2.500 geweren door den vij- ° ;e- and achtergeiaten, werden te Berat ge- v „Jvondea Je] Rusland heeft afgebroken metT urkije Je Zurich, 6 October. — Het «Stuttgarter ig Tageblatt» schrijft : n' Rusland heeft verklaard dat er geen §e vrede van Brest-Litowsk meer bestaat-, 3" met Turkije ; het heeft een nota gezon-•t) den aan Turkije, waarin het dit land jn A'erwijt artikel A van de aveïeenkomst van Brest-Litowsk te schenden. Turkije Je heeft nieuwe vijnadelijkheden geopend ir- en een expeditie tegen Bakoe onderno-n- men tegen de bepalingen van het trac-It, taat in dat vredelievende betrékkingen nt tusschen de twee naties moest stichten. Het geteekende tractaat wordt dus nie-tig.îL Rusland bevindt zich door dit feit op-u. nieuw in staat van oorlog met Turkije. e- Deze staat van zaken zou den oorlog met ,rt Duitschland met zich slepen in geval dit l;?nfl militaire hulp zou verschaffen aan ■fi. Turkije. ïn Rusland heeft bijgevolg een nota ge-în zoruden aan de regeering van Berlijn jn die de zware crisis nog verergert waar ij- net Duitsche impérialisme thans mee jn worstelt. De noita zegt niet aan Duitschland : ^ Geeft terug wat gij genomen hebt; maar « sprakeloos toonen wij onze won-den en wij veronderstellen dat Duitschland vanzelf een daad zal volbrengen die in zijn eigen voordeel zou zijn. » DE ZWARTE ZEE-VLOOT ^ ONBRUIKBAAR p_ ' Zurich, 7 October. — Volgens het Kj «Stuttgarter Tageblatt» zou de Zwarte n Zeevloot te Sebastopol geankerd, volko-men onbruikbaar zijn geworden daar "r_ de destijds muitende imatrozen al de ;e_ machienen stuk hebben gemaakt. m t*"" • wvwtw ■■■■■» n De Fransclie vîoot sr, te Beyrouth n, n' De minister van Marine ontving zoo-n' juist van admiraal Darney volgend tele-' grani : De Fransche afdeeling van Syrië is ~ den 7n October, om 6 uur 's mongens, » de haven van Beyrouth binnen gevaren. De geestdrift van de bevolking is on- beschrijflijk. • ■■■ ' ' ■ >' Waarom Oostenrijk vrede behoeft h- le Een brief van een Oostenrijksche r' soldatenvrouw ig In de « Arbeiter Zeitung » van Wee- rc nen vinden wij den volgenden brief 5 van een soldatenvrouw aan haar man te . velde : ie « Nu je mij geschreven hebt, dat je met verlof kon komen, heb ik mij eerst dol verheugd, en ik wilde reeds aan de - meisjes vertellen, dat vader eindelijk komt. Maar toen heb ik mij bedacht. lt Ik wist werkelijk niet, wat ik je nu te eten zou moeten geven ! Rapen eet je ■s. niet en vleesch of meelspijzen of betere in jgroeraten kan ik niet koken. En dan — jn het kon zijn, dat het on geluk wilde, dat irj wij nog een kind kregen. Ik weet, dat ,n je ,graag een jongen zoudt willen heb-lj. ben en ik heb dit vroeger ook ge-n wenscht. Maar nu — nu zou men wan-^ hopig worden, indien men ook die zorg er bij kreeg. Het gaat zoo al niet meer en ik beklaag iedere vrouw, die nu een kind verwacht. Hoe zouden wij zonder mijn loon uitkomen ? Daara.'m is in 't geheel niet te denken en ik vraag je ze dus, lieve Frans, kom liever niet met il- verlof. Hoe hard 't ook voor mij is — m 't is zoo toch beter. » re ^ > ■ ■ I 1VWU ■ . m în IN ALBANIE DE ACHTERVOLGING ;ii VAN DEN VIJAND IN SERVIE în Saloniki, 6 October. — Officieel Ser-visch legerbericht : 70 Na de inneming van Vrania gaan onze voorhoeden krachtdadig voort met de e achtervolging van den vijand-is Volgens de inlichtingen tôt nu toe ge-EI kregen, zijn 1.500 gevangenen, waaron-d- der een Oostenrijksche commandant, in ij. onze handen gevallen; wij maakten 12 e- voor het meerendeel zware kanonnen , [en 30 machiengewe ren buitf i * OP HETWESTEBFBONT ! DE FRANSCHE TROEPEN ZIJN ; OVER DE SUIPPE 1 " 1 ■ ■■■ 1 De Britten vorderen op een front van 4 mijleiï ten Noorden van de Scarpe : Âmerikanen mjagen den vijaad uUShâtel-Chéhéry" LAAT ONS VOORTSTRIJDEN, 1 ZEGT GENERAAL MAURICE ^ Londen, 6 October. — Generaal Mau-1 rice over het onderwerp schrijvend : « Zal de oorlog /dit jaar eindigen ? » be-sluit aldus : 1 « In de huidige phase van den oorlog r zou faet Ikranikzinnig zijn stellig te bewe-e ren dat de oorlog dit jaar niet zal eindigen.Maar het zou even onverantwoorde-: l'iik zijn en zelfs misdadig de verwaand-heid te koesteren dat de oorlog in 1918 zal eirudigen. Er bestaat maar een mid-i- del om een spoedig einde te stellen aan n de gruwe-len van den oorlog. Het is onze mspanning vooirt te zetten en te verdub-belen om onze macht zoo hoog mogelijk op te voeren. De plicht van elkeen in hethuidig uur is d'en strijd door te drijven tôt de eind-zegepraal. » e DE VIJAND TREKT AF BEZUIDEN r KAMERIJK e Londen, 6 October. — Reuters agentschap meldde gister en vandaag dat de vijand aftrekt ten zuiden van Kamerijk, waar hij over een front van 11 kilome-ter e'm kilometer tôt drie kilometer en een vierde terugweek. Dit is te wijten aan de Britsche druk-l:ing ten zuiden in de richting van le Cateau en die waarschijnliijk in 't kort i- deze stad door den vijand zal doen ver-i- laten. De brand van de stad 'Douaai is zeer s geweldig geworden en hevige> ontplof-fingen schijnen aan te duiden dat de vij-'' and zich gereed maakt om ook dezen sektor te verlaten. i- VAN VLAANDEREN TOT SAINT-QUENTIN In Vlaanderen zou men zeggen dat de viiand meer en meer toefoereâdselen maakt om de Belgische kust te verlaten. Ten noorden van de Scarpe naderen de Britten Doeaai door de inneming van Fresnoy, en breidt de Duitsche aftocht in den sektor Lens-La-Bassée zich uit naar het zuiden. In de streek ten oosten van le Catelet bezetten de Britten Aubencheul-aux-j Bois, Beaurevoir en Montbrehain. . Het is een belangrijk succès. De vijand verliest daar het noordelijk gedeelte van zijn weerstandslijn waarvan hij maar e het zuidelijk uiteinde meer handhaaft 't bij Fonsomme. 't Is bovendien een ern-e stige vordering naar het krijgskundig k midden van Bohain. '• In den sektor van Sequehart-Morcourt e (ten noorden van St-.-Quentin) is er ook e vordering; Remaucourt op halfweg Les-e dins en Fonsomme werd veroverd. t DE OVERWINNING IN CHAMPAGNE t Gister eindigde op het Ghampagne-i- front de laatste ohase van de prachtige verrichting van de Fransch-Amerikaan-i- sche troepen. Den 26n September begon- 5 nen, heeft zij niet opgehouden elken dag r een min of meer uitgebreid voordeel te n bren gen. r Vandaag kunnen wij na de inneming 't van het massief van Nogent-l'Abesse de e balans maken van Jiet voordeel door t deze meesterlijk uitgevoerde manœuver _ behaald. Het aanvalsfront is reusachtir, meer dan 120 kilometer breed. van de Aisne ' tôt aan de Maas. Het begint te Maizy op de Aisne gaat door Montigny-sur-VesIe draa.it rond het noorden van Reims, volgt de Romeinsche baan, loopt door Perthes-les-Hurlus, overschrijdi de Ar-gonne, loopt langs Vauquois om te For-gr;s op den linkeroever van de Maas te .. eindigen. Vandaar zijn de Verbonden troepen ten aanval getrokken den 26 Septem- 6 ber en 1 October. e Nu staan ze op een ander front 10 tôt 14 kilometer .vooruit. Zij wonnen hec !- ma,ssief van Saint-Thierry, het fort - Brimont, de Morronvilliersbergen, de 1 holen van de Butte du Mesnil en van 2 Gratteuil, de onneembare stelling van ï Vauquois en de ontzaglàjike forteres van • jMontfaucon,-Daarbi [ namen zij; duizen- den gevangenen, honderden kanonneli en ontzetten Reims, de zoolang gemar-1 u- telde stad. I ■ De vijand was zoo ontsteld over dit e- reusachtig succès dat zijn 22 divisies op dat front wanordelijk de vlucht namea )g en hun aanvoerder de kroonprins zich e- naar Berlijn spoedde om deel te ne.men? li- aan den raad die besloot een wapenstil*; e- stand voor te stellen. I d- 18 FRANSCH LEGERBERICHT d- VAN DEN NAMiDDAC in Ten noorden van Saint-Quentin heefÇ de strijd gedurende den nacht voortge-.j duurd met verdubbelde vinnigheid. ' De vijand deed talrijke pogingen om ons uit de vermeesteixle stellingen te( jr werpen. Zijn aanvallen werden gebroken be< haive in de streek van de hoeve Tilloy, waar hij erin slaagde een klein voordeel te bebalen. Het geveoht duurt voort. Op het front van de Suippes wakeri de Duitschers en spannen al hun krach-; , ten in om onze vordering. ten noorden! 1 van de Suippe tegen te houden. ie" De strijd is^ bij zonder hevig gewees| ?n in de streek van Bertricourt. Meer oostwaarts hebben onze troeperî St.-Masmes veroverd. Rechts zijn wij Hauvine, ten noordeif ,rt van Arnes, binnengedrongen. ;r- BRITSCH LEGERBERICHT VAN DEN NAMIDDAG jj Gister hebben wij 400 gevangenen gO{ _n nomen in plaatselijke gevechten rond Aubencheul-aux-Bois. Gister namiddag bracht een onzer pai troeljeô 34 gevangenen en 4 machienge-i, weren mee. In den ?oop van den nacht hebben •wi| an bruggen geworpen over het kanaal ten n noorden van Aubencheul-aux-Bac en teq noorden en ten westen van Oppy. ij Een andere onzer patroeljes heeftTeeit , , Duitschen post ingenomen ten oosteii J, van Berclau. Wij zijn licbt vooruitgekomen M noorden van Wezt-Macquart. FRANSCH LEGERBERICHT ld VAN DEN NACHT m lu de streek ten noond-oosten van StU' ar Quentin hebben wij onze stellingen.me# ift welgelukken verbeterd. In de laatste 24j n. uur meer dan 700 gevangenen genomen,' ig Op het front van de Suippe en vanà de Arnes duurt de tegenstanid voort. "{ [ft, Op d© Arnes, werd Saint-Etienne tijW >k delijk door een tegenaanval genomenf js- maar daarna hernomen, 100 gevangenen genomen. rj Meer ten westen, hebben wij een ver^ SE sterkt stelsel genomen in de nabijheicl le- ten zuiden van Isle-sur-Suippe en hein ïs ben de boorden bereikt van Saint-Etien* n- ne-suir-Suippe. ^ n- Onze detachementen zijn over de ri«| ig vier getrokken op twee verschillendgf te plaatsen nabij Aumenancourt-le-Petit. y lg AMERIKAANSCH LEGERBERICHT ^ 3® 7 October, 21 uur. — Onze troepeOj or bebben den vijand uit Cihâtel-Ghéhéryj er verjaagd en de hoogten'ten westen vaç-de Aire bemeesterd. y er In de andere sektors door onze troe< r,e pen bezet weinig belangrijks te melden^ >P te BRITSCH LEGERBERICHT ^ VAN DEN NACHT j». Dezen nacht hebben wij in den loopâ-ir- van geslaagde plaatselijke verrichtin-j te gen onze lijn vooruitgebracht over een front van vier /nijlen ten noorden deij jn Scarpe. \ n- Wij bemeesterden de dorpen Biache-' Saint-Vaast en Oppy er meer dan 10$ ot gevangenen nemend en een zeker aan*' ec tal machiengeweren. rt Patroeljegevechten hebben insgelijkaî le plaa'.s gehad ten noord-oosten van Epi-4 m noy en ten noorden van Aubencheul-a in aux-Bois. ï m Onze troepen kwameh op bejde jpjaat-rt-jserç xooruiti " I ^JAABCANC, Nr 928, D!NSOAG, 8 OCTOBER "Wl8*> u. i ——i«iii———

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend belonging to the category Oorlogspers, published in Le Havre from 1915 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods