Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

697 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 05 April. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Seen on 07 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/tb0xp6wd0h/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

SJe JAARÛANC, I, Nr 933. VRI.IOAC. K APRIL' Ï9ltf. HET VADERLAND Rleine aankotiaigmgen : i ir. per regei Groote id- bij overeenkomst Dienstaanbiedingea : voor gereformeer-den kosteloQS. Beîgisch dagblad, voorloopig te Farijs, 3, Place des Deux-Écus, 3 LEO VAN GOETHEM, Directeur Het nummer ; 5 centiem (Front ea Frankrijk). 10 centiem (andere landen). Per maand (vooruitbetaald) : Frankrijk 1.25 fr. Engeland 2 sh. Holland 1 gld. 25. Elders 2.00 fi*. DE SLAG IN PICARDIE De Kalmte voor den Storm | \\ zeggen de legerberichten ni-et zoc L] meer als die der eerste dagen vai het offensief, zij zijn toch van mecr be jeekenis dan mon, bij eenige haastigy Jfizin-, zw vermoedem. » gersfc en voarail, zooals een Franscl fournalist, terec-ht doet opmerken is he ffel wonder dat een vijand, die het o[ He bondgenooten in snelheid wil win Ben, z.ich nui al enkele dagen rust gunt Pit feit bevestigfc ten voile al wat reed; vercl gezegd over de aanziemlijkheic tan de Duitsche verliezen. En dit be |i]:t,dat de troepen, die de vijand vooi ijen eersten stoot beschikbaar* h ad ge jtelil, wel degelijk buiten gebruik zijn Hoelang het, wel zal duren eer d( Puitschers nieuwe reserven uit het Oos ten kunnen aanvoeren, kan men nie tarekenen. Wat men toch wel weet i: iiat de bondgenooten eerlang nieuwe Miokken zullen te doorstaan kriijgen. [in Vlaanderen ? In Champagne ' Sommigen denken het, maar de mees-en zijn van gevoelen dat de vijand zij-ic pogingen niet zal staken om Amiens le bereiken, om het Engelsch leger naai âe zee terug te dringen het onschade-ijk te makon en dan het Fransch lege; ip zijne heurt te doen buigen of breken. Geen klein hier, dit plan, zooals mer pot. Maar toch slikken ze het ir taitschland, waar men thans het volt S ht op te m enter en met aan dezer den naam te gveen van «Slag des !OTs». De keizer zelf, zegt men ovei Rijn, heeft dezen slag gewild om einde te stellen aan den oorlog. Mo jk, maar het legt er zich naar aan at de «slag, des keizejr?» <®Q slag wor-, dien de keizer en zijn volk behoe» jen om van hun heerscherswaan te porden genezen. HET SCHOUWSPEL VAN DEN STRIJD OM AMIENS !T DE SLAG MOET WORDEN \ EN WAT HIJ WERD ooggetuige schetst, van het r h front, volgenderwijze, den «slag. * lizers» zooals hij gediroomd werd , Jais hij in werkelijkheid uitviel. 1 lier wat er zou gebeurd zijn, •t hij. Op 21 Maart moesten de 'oepen, die een zeker getal divi- '■ ikadreorden, zich meester maken 1 3 Britscho stellingen tôt aan gene c der opstelplaatsen van do artille-der kaetonnementen van de re- t roepen. Andere divisies, die in a tën marcheerden, zoucl'en hun !> verder doordringen en zich ® malien van het terrein tôt op Gvcnwijdige lijn op ongeveer 20 het vertrekpuiît. Den volgen- . tog moesten deze divisies, min- 1 €en veertigtal, het gevecht aan- 1 met de «overblijfsels» van de Brit- 5 troepen en met de reserven om û vernieUgen. c wnks de reusachtigo middelen J "e Duitsehers aangewend, on- c ' de mensohenrnassa's die- zij in s 5l!!Jd wierpen en de dapperheid i I"'1' deze blijk gaven, mislukte het ' "edeelte van hun opzet van af 5 de Sritten verdedigden zich, omsihgeld waren, met zoo-'denmoed, dat de Duitsche aan-1 Pen het doei niet bereikten dat c Un had a^ngesezein en dat de t divisies, die in gesloten massas mai cheerden, die vooruit moesten rukke zonder strijden. onder het vuur van d rnachinegeiweren en van d© veldkanor inen geraakten. Vandaar reusachtig verliezen voor den vijand van af de: eersten en den tweeden dag. De Enge: sclien die, van hun kant, om zoo^ we' nig manschappen mogelijk bloot te st& lexj, slechts weinig volk op de eerst linie hadden opgestedd, daar zij vcore op hun raachineg'eweren en veldkanor rien, die daar zeer tah'ijk waren, re kenden, om den vijand tegen t8 .hom den, hadden slechts betrekkelijk ge ringe verliezen. Heden melden de Duitsehers dat zi 900 kanonnen hebben bu,it gemaakt. Zi rekenen daaronder 200 kanonnen va: klein kaliber waarmede eenige van d tanks bewapend waren die den gan schen dag den vijandelijken stortvloei tegenhielden. De 700 overige kanonnei zijn meestendefila veldkancnnen. 0; een© maand gunnein de Britscho ooi logsfabrieken ze vervangen. Het is noe dig te zeggen dat de Engelschen vee batterijen nit eigen beweging hebbei opgeofferd. Groepen batterijen deden echt he werk van machinegeweren; do Erige! sche stukken vielen slechts in de mach van den vijand na een sehrikkelijk slachting te hebben aangericht. De ar tilleristen, behalve in enkele uiters zeldzame gevallen, deden telkens hui stukken springen. Zij deden dat op d volgende wijze : Zji deden een granaat met het achterstuk naa.r voor, in d' monding van het karion, en een ande ■re in de kulas. De twoe stukken, die cl kaar in do ziel van het stuk ontmoeten ontploffcn te saam en doen het ,stul springen. Do Duitsehers leggen veel riadruk oj de hoeveelheid stukken die zij buit ge nraakt hebben, maar stappen vluchtif heen over het .getal gev;angeneh en, il strijd mot hunne gewoonte, wordeir dezo niet weerbaar genoernd. Daarente gen spreken zij veel over de dapperheic van de bondgenooten. En zij herhaler met nadruk dat. da verleizen van hui divisies niet buiten verhouding met de verkregen uitslagen zijn. Andemjds meldfc het agentschap WoJff dat de eerste etappe van het offensief bereikt is zonder te zeggen van welk elappe ei spraak is. Men weet wat al deze woorden wil-len zeggen. Na de eersto weken vooi Verdun waren zij fierder dan dat. ECHOS De voeding enzer soldaten De « Legerbode » ontvangt dit berichi van de intendantie : De haringen hebben de khakibooner vervangen, weinig populaire eetwaar op het Belgisch front. In 't begin werden zij wei onhaalc en de kommandanten der legerafdee-lingen waren eenstemrnig om de weke-tijksche uitdeeling ervan in te voeren. Maar tegenwoordig wordt met reder gezegd dat zij te zout en te droog zijn, dikwijls zelfs in slechten staat en de uitdeeling zal ten spoedigste geschorsi worden. De vernietiging der kontrakten i: goedgekeurd; daai'om zal de laatste ha-ringlevering plaats hebben ged>urend€ de eerste week van April. Een weinig geduîd dus en de « boes-tringen » zullen verdwijnen als voeding van den soldait. Bij onze verminkten De studiekring der verminkten en der invàlieden te Port-Villez heeft eenc reeks vooi'drachten ingericht, die het g root s te succès behalen. Onlang's sprak de heer Plancquaerl 3ver syndikalism, dan handelde de heer loniieaux, in verschillende zittingen, wer de pensioenen, zaak die de gepen-;ionneerden van onze groote ziekenhuis-inrichting ten zeerste aanbelangt. • m, Kolonel Comellio vereerd Luitenan'-kolonel ComelHe, overste 1er Belgischc militaire mannediensten, ueeW,. va» w-e^e de Engelscho raçeering, De politiek der rechte lijn EEN PROTEST VAN DEN « VADERLANDSCHEN VLAAMSCHEI BOND » Wij zijn gelukkig hier onder een reek . beslwiten meê te deelen door den Vé i derlandschen Vlaamschen Bond in Hoi land genomen, naar aanleiding van d bctreurenswaardige dagorde van ht Vlaamsch Belgisch Verbond. Deze besluiten, die naar den geesl sooniet naar de letter, eensluidend zij, met het prolest der Vlaamsche vereem gingen in bezet België, zullen de goed keuring ivsgdragen van al wie zich de, naam van Belg en Vlaming wil ivaar dig maken. Zi} strooke>■> m l de pcU-feie der 0 h te lijn. die Het Vaderland sleeds Jj&è) zoorgçstaan en sleeds zal voorsta-an : De Vaderlandschc Vlaamsche Bond ; Kennis genomen hebbende van de ge : stelde eischen door een groep die zicl noemt « Vlaamsch Belgisch Verbond » Overwegende, dat de leden van diei g'roep den pliclit hebben even aïs rlk 1 andere Belgische politieke partij, zicl gédurende den oorlog ervan te ont ■ houden te streven naar de verwezeidij king van hun afzon-derlijk programma opdat all-c zedelijke, geestelijke en poli tieko krachten der natie voetstoot^ -ou i den staan tegenover den vijand; Dat de Regeerin niet meer eene srcr bintenis heeft te nemen tegenover hei die zich aan zulke onthouding ont^rek kcn.dan tegenover de katholieken, x.be ralen of socialisten, die den misplaatstei inval zouden hebben van haar te w.ilei dwingen, voor later, de verwezenlijkinii ' te beloven van het een of andere hunne politieke verlangens; Dat inzonderheid de'vraag op' welki wijze de oprichting eener Vlaamsch i Hoogcschool zou "geschiéden, moet ver daagd worden tôt wanneer de natie, var vreemd juk bevrijd, bij monde haro; gevohnachtigden daarop zal kunnen in gaan in voile vrijheid; Dat zulks ook geldt voor aile hervor mingsplannen opgeworpen in Verschei depe krinçen en velerlei domeinen be treffende het nationale leven, zexjwel on der taal- als onder krijgsoogpunt; Betuigt zijn volkomen en vast ver-trouwen in de regeering des Konings alsmede in de Belgische burgerlijke er militaire machten voor de door haar genomen of te nemen maatregelen on: (eenej rechtmatigo vértegenwoordiging van aile nationale richtingen te verze-keren in gedane of toekomstige benoe-mingen in welke stelling het ook weze Laakt ten krachtigste de verdenking die op de Belgische overheid wordt ge" worpen wegens door haar getroffen maatregelen in zake perscensuur en ze-kere bestraffingen waarvan de bespre-king noch tijdig", noch gerec-htvaardigd is; Heeft de grootste bezorgdheid voor de vraagstukl-cen tôt verbçtering van den zedelijken en stoffelijken toestand van de officieren en soldaten, maar is van meening, dat men die oneindig achtens-wardige bekomemissen moet gescheiden houden van die weîke hier te berde zijn Doet een dringend beroep op aile Bel-gen, om zich het verzoek des Konings te herinneren tôt opschorsing van die taaltwisten die ons verdeelen en veree-nigd al onze krachten ingespannen tegen den gemcenschappelijiken vijand ! Spreekt de overtuiging uit dat, ieders recht eerbiedigend, aile goede nationale energiën in onoplosbare eenheid cene vrije en gelukkig© toekomst zullen ver-zekeren aan het heroplevend Vaderland. do « Distin,guished Service Medal » ont-vangen, in dankbaarheid vex>r bowezen diensten aan onze bondgenooten. Te dier gelegenheid, drukto eene afvaardi-ging van de « Annexes flottantes » en van *het « Dépôt des Equipages », geleid door rnajoor Munaut, aan kolonel Gor-nellie |iare warmste gelukwemschen uit, .in nadm van al dezen die onder zijne beivelen dienen. m ^ Belgische Koloniale Studiën E'r is een Belgische maatschappij van koloniale studiën in Nederland gesticht onder voorzitterschap van prins Albert de Ligne. Secretarissen zijn de heeren L. du Castillon en Fr. Janssen. D© ver-eeniging staat onder bescherming van den hser Juie.s Renkin, Belgisch mini?-ter van koloniën. Het secretariaat is voorloopig Leuvensche straat, 27, Belgisch Park, te Soheveningent i iuf mm miî " MUS GEAAF mi LIT. ' mi M, CLEMINOSAD S De oorlog vereenvoudigt ailes, tôt di . stokoudste tradities toc. Het was eer s aangenomen gebruik onder diplomater l zich de hardst© waarheden te zegger met de zoetste woorden. Dat ook is we: en niemand, tenzij hier en daar een di ' plomatisehe « mummie » in rust, za' 1 het betreuren. Graaf Czernin, uit naam der Oosten i rijksche regeering, verklaarde op i - April aan de vertegenwoordigers var het stadsbestuur van Weenen dat korl _ voor het offensief in Picardie, de Fran t sc-he minister-president, M. Clemen ceau, aan he-m (graaf Czernin) had doer vragen of d-e middenrijken bereid waren in vredesonderhandelingen te tre ' den. i Graaf Czernin vertelde verder dat hi,i , voor antwoord gaf dat alleen Frankrijk; houding in de Elzas-kwestie een h muer j paal was voor den vrede. Daarop hac J Frankrijk gezegd dat het zijn stand-puni in diekwestie niet kon wijzigen en dar waren de Middenrijken, noodgedwon-gen, maar overgegaan tôt het dffensief. Een schoone historié, die wel in de - lijn ligfc van onze vijanden. Een oude historié, want toen in 1914 het volk in . de Middenrijken don oorlog moest lee-i ren aanzien als aan de « vredelievende * . Midde*nrijken opgedrongen, deden al . zoo'n historiés dienst. Was daar, met ! naine, België niet, dat Duitschland on-t verhoeds wilde aanvallen en zijn leger r drildo voor een opmarsch naar Berlijn . tezamen met d© Britsche en met eie Fransche legers? Toen waren de Bond-, genooten do schuld van den oorlog. ; Nu zijn zij de schuld van het uitblij-• ven van deh vrede, d© schuld zelfs van i het offensief in Picardie. Want M. Czer-' nin, die bij keizer Wiihelm ter school ■ gaat, roept God tôt getuige dat do Middenrijken al deden wat menschelijk , mogelijk was om vrede te bekomen. 't. Ging niet, krokodiltraant hij. En nu vveten do vertjegenwoordigers van het Weensche stadsbestuur en gansoh het volk in de Middenrijken meteens dat de vele duizenden jonge mannen, die de làatste dagen roekeloos den dood werden ingezonden, ten offer vielen aan de hardnekkigheid, aan de heerschzucht, aan den strijdlust van de Bondgenooten... _ e Een schoone historié. Maar M. Clemenceau kreeg ervan te hooren. En daar hij juist onder de soldaten ver-toefde gaf hij een antwoord dat een sol-daat om zijne bondigheid en zijn kor-daafcheid mocht behagen : ■— Graaf Czernin liegt. Liegen ? In de Middenrijken? Dat is ook een oude historié... " ' ■ ■ ■ VVVWl * - '» ■ LUCHTVAART DE BRiTSCHE VLIEGERS HALEN 21 TUICEN NEER Officieel bericht. — Dinsdag werden waarnemingen door laagclrijvende wol-keri bemoeilijkt. Nietteganstaande werden de vijande-lijke bewegingen op het front waarge-nomen door vliegers, die op goringe hoogte vlogen; de obser\-a,ties voor de artillerie werden eveneens voortgezet. Vijand'elijke troepen en treinen, die op de wegon achter de stellingen in beweging waren, werden andermaal bij middel van bommen on machinegeweren aangervallen. Meer dan duizend bommen werden in den Iocp van den dag uitgeworpen. De vijandelijke vliegtuigen waren ta-melijk bed-rijvig tussch-en Albert en More uil. Dertien Duitsche vliegtuigeh werden neergehaald en- acht andere werden buiten onze lijn en neergeschofen. Drie vijandelijke kabelballons werden eveneens vernield. Zeven van onz© vliegers zijn niet weergekeerd. Gedurende den nacht, heeft het zonder ophouden geregend tôt drie uur 's morgens. Daarna konden vier en haif ton bommen uitgeworpen worden op vijandelijke troepen en kant&nnemen-ten. Onze vliegers zijn eerst bij den da-geraad tetrugge-keerd. Tàjdens de laatste vee r tien dagen hebben da Amerikaansche vl-iegea's ons on-sohaitoare diensten baweaen, , NIEUWS UIT BEZET BELGIE ? ANTWERPEN UIT MERXEM SCHR1KKELIJKE MOORD ; (Verschenen te Antwerpen, lS-Lî-1018) ! De 60-jarige Leopold Berge, wonende i in de Doelhofstraat, werd met een ga ! pende wonde aan de keel, toegebrac-h' r door middel van een mes, badendé ir . een grooten plas bloed, in zijn wonins 1 vermoord gev</nclen. I/iefstal schijnt de drijfveer der misdaad te zijn, want hel slachtoffer had den naam eenige spaar " penningen te bezitten. Het parket is tei - plaatse geweest en de lijkschouwing | heeft gisteren plaats gehad. DJEFSTALLEN TE ANTWERPEN Het huis van Willem Van Dijck, Sinfc-1 Jorisvest. is door dieven bezocht. Bed-" de-, kleer- en ondergoed, kostbare ju-' weelen en een som van 1050 frank zijn ont vreemd. i — In het huis n. 54 van de Erwten-. straat, werden loode-n buizen afgesne-den en gestolen ten nad-eele van den I eigenaar Corneel Lip?, uit de Lange t Va\i Bloerstraat. ! — Onbekende dieven eirongen in het huis, Breedestraat, 35. Daar de bewo-ners van het huis nog in het buitenland verblijven, weet men niet wat er ont-vreemd is. GASVERSTSKKINC (Verschenen te Antwerpen', 18-3-1918) Eergister namiddag, rond 3 uur, werden de genaamde Albert Van Deun, en ; zijne dochtcr Maria, wonende Sint-Ber- • nardsteenweg.', op hun bed dood gevon-■ den; de dood werd verooi'zaakt door gas-: ontsnapping. De dood werd be-statigd i d<?or geneesheer Snessaert en een onder- • zoek om licht te werpen in dit drama werd ingesteld. TRAMONCEVAL (Verscnenen le Antwerpen, 18-3-1918) Eergisteren, rond 4 u. l'/2 's namid-dags, kwam een tram langs de Kunst-lei gereden in de richting van de Tcniers-plaats; ter hoogte van de Baeckclmans-st-raat wilde de 25:jarige Jaak Riské, uit de Braderijstraat, op de tram springen terw-ijl die snel doorreed. De onvoor-zichtige mispakte zich en viel ten gronde; hij werd op verschillige plaatsen in 't aangezicht gekwetst en bebloed op-genomen. Na de eerst© zorgen van geneesheer Nels ontvangen te hebben, werd Riské huiswaarîs gebracht. ONCEVAL (Verschenen te Antwerpen, 1S-3-I918) De 21-jarige Arthur Cleys, "uit Mel-seîe, reed*eergisternamiddag met een gel'aden wagen op de vîotbrug en raakte met den rechtervoet onder het vewrste wiel, waardoor de voet verpletterd werd. De gekwetste werd naar het Sint-Elisabethgasthuis overgebraclit. SLiMME T1ENSTUIVERSCASTEN Men lieeft ons een gioede verteld over de aktivisten uit TuTnhout, diia naar Antv^erpen gingen om op 3 Februari te manifesteeren. De muziekanten hadden elk 10 mark loon bekomen en de manifestanten mochten ook gratis reizen. Daar de bij-zondere stoomtram niet door Duitsehers was bewaakt, miaakten zij van de gelegenheid gebruik om zôoveel boter en andere eetwaren mogelijk med'e te nemen en die aan de Antwerpenaars te verkoopen. Zij maakten goede zaakjes, doch eenigen onder hen kregen echter klop op hunnen pijpenkop, zooals men in een liedje zingt. (Belg Dagbl.). BELANGRIJKE D1EFSTAL TE ANTWERPEN tri dien nacht van 5 on G Maart dron-sen onbekende dieven langs een. ledig-staand huis van de Molenaarsstraàt in den goudwinkel van Temmerman in de Diepestraat., en stolen er voor 30,000 frank juweelen. BZZJSlBA.WT AANHOUDING In den gemeentewinkel van Oplinter Werden negen manskerels op heeter-daad betrapt; ruim 500 kil. suiker be-nevens andeie waren stonden meene-mens gereed. UIT LEUVEN ONGEVAL IN HET CENTRAAL GEVANGENHUIS (Verschenen te Antwerpen, 11-3-1918) Op Maandag, 4 dezer, heeft zich een droef ongeval voorgedaan in de centrale gevangenis, op de Geldenaaksche Vest. De gevangewbewaker Boucha., een reeds bejaarde man, was op eene ladder ge-klommen om iets aan de zoldering te fhecbten, als de ladder eenékiaps uit- schoof en M. Boucha ten gronde stortte." Andere gevangenbeîwakers kwamen aanstonds ter hulp, en konden slechts. den ongelukkige van den vloer opne-men met verbrijzelden schedel. De toe-stand van M. Boucha is zoo erg, dat men het niet heeft durven wagen hem naar zijne woning in de Parkstraat over te brengen en dat hij voorloopig ter plaatse moet verzorgd worden. Men vreest voor; zijn leven. OOS r. VLAAMQF.REtt COUDEN BRUÎLOFT TE CENT Ter gelegenheid hunner gouden brui-lof t werden de echtgenooten Joanne3 Fhilip'us Hippolytes Ivoln en Mari;y Joanna Ledewi.jn, wonende Geuzen-berg, 1, plechtig ten huize geluk geji wenscht in naam van het gemeentebe-' stuur, door den heer schepen EmieF Goppieters, ambtenaar van den burger-lijken stand, bijgestaàn door zijnen se-kretaris, den heer Oscar Bergman», af-> deelingsovérste. Het gebruikelijk geschenk werd hurf ter gelegenheid aangeboden. UITLOTING STAD CENT Leening van 15 millioen frank (1868)^' — 200e trekking van 1 Februari 1918,4 eleir ob^gatien uitkeerbaar den 1 Aprip 1918. Nr. 44902 in uitkeering met 10,000 fr."; Nr. 107966 met 1,500 fr.; nrs.49014 en-77830 elk met 500 fr.; nrs. 12185, 22712v-50639, 64210, 106081 en 142801 elk met^ 225 fr. JUBILEUM Het peisoneel van het politiebureeS] der le wijk heeft het 25-jarig dienstjubij' " leum geviepd van den politiecommissa-' ris Pattijn. Meer dan 20 jaa-r is dô ju-bi«' laris in dienst als politie-officiier. ' NATIONALE HULP- EN VOEDINGS- , COMITEIT TE CENT J Het rantsoen varj 25 Februari tôt 9, Maart was als volgt vastgesteld : j Koffie rantsoen 50 g:ram, 0.40 fr. pefl( rantsoen; rijst 175 gram, 0.21 fr. pen rantsoen; boonen, 350 gram, 0.53 peu' rantscren; spek (gezouten), 175 gramS' 0.83 fr. per rantsoen of gerookt 0.95 fa.1 per rantsoen; smout, 350 gram, 1.75 fr-per rantsoen; gedroogde groenten, 250! gram, 0.75 fr. per rantsoen; cacao, vootf de gezinnen tôt drie personen inbegre^ pen 50 gram per gezin, 0.40 fr.; voor-dé gezinnen van af vier personen inbegrô*1' pen, 100 gr. per gezin, 0.80 fr. Het middenkomiteit der voedingsweï„ ken heeft besloten dat de vierde koste-. loozo uitdeeling aan d© deelnemers deq volkssoepen, gemeentesoepen en bur^ gerskeukens 400 gr. snij boonen en heÇ rantsoen spek zal begrijpen. - AANLECCINC EENER NIEUWE BRUG TE CENTr Bij besluiten van 26 Februari en Mei 1916, waren de aankoopen gœdge* keurd van eigendommen, gelegen rechte over de kerk van St.-Martinus, met hefi. doel eene rechtstreeksch© verbinding te» verwezenlijken tusschen de Akkergem" plaats en het kwartier der Neermeer-^ schen, bij middel van eene brug over 353 Leie. De kosten zullen genomen worderti op een bijzonder krediet in te schrijven, in eene latere stadsbegTooting en voor«» loopig betaald worden op de vrije fond-*, sen der loopende begrooting. Dit verslag is in de laatste gemeantea raadszitting zonder aanmerkingen goedi gekeurd. |, WES T-VLÂÂ mEREM EEN TWEEDE DRAADVERSPERRINC| Aan de Belgische grens, tegen ovee Sluis, moeten aile boeren tusschen da electrischc versperring verhuizen. Deze namiddag kwam een* landbouwer af-* scheid nessen van zijn familie. De Duifc. sche-rs zullen twee electrische draderi plaatsen, met een tusschenruimte var( 200 meter. Aile huizen, hofsteden eni boomen tusschen de draden moeten plat worden gelegd. De Duitsehers be-weren, dat dit gedaan wordt om da spionnage tegen te gaan, daar er te veeî brieven over de grens worden gesmok* keld. OIEFSTALLEN TE KORTRIJK Na een tralievenster van den keldeu opengebroken te hebben drongen dieven binnen in het huis van den heer Fonteyne Groeninghelaan. Zij stolen eenige flesschen wijn en verscheidena brooden. Bij Karel Baelde, landbouwer, wonende Pijpestraat, werden verscheif dene konijnen buit gemaakt .Om de te ta plegen .werd inbratak

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Periods