Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

403 0
24 November 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 24 November. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Seen on 30 November 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/gm81j98h8v/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

HET VADERLAND Kleine aankondigingen : 1 fr. per regel Groote id. bij overcenkomst Dienstaanbiedingen : voor gereformeer-den kosteloos. t— — t i .... ,i ... . .. , > Belgisch dagblad, voorloopig te Parijs, 3, Place des Deux-Ëcus, 3 LEO VAN GOETHEM, Directeur Het r.ummer : 5 centiem (Front en Frankrijk). 10 centiem (andere landen). Per maand (vooruitbetaald) : Frankrijk 1.25 fr. Engeland 2 sh. Holland 1 gld. 25. Elders 3.00 fr. IOP HET WESTEBFBONT * 1 1 ^ wvu\ DeBritsche «mrMgra Cambrésis Artilleriebedrijvigheid op de Aisne en op de Maas 1" ■ DE TOESTAND In den zuidelijken sektor van het ge-chtsfront hebben de Britten het ondgebied dat zij veroverd hebben rsterkt. De verrichtingen werden met welge-kken ondernomen, uitgenomen te on ta ifcie-Notirie-Dame, dat tengevolge m een tegenaanval heroverd werd. De vervoerdienst dient bewonderd te orden, omdat deze met zooveel snel-_3id zijn werk verricht. I Op het noordelijk gedeelte van het Bfevechtsfront was de artillerie-bcdrij- !jheid zeer hevig in de omstreken van sschendaele; doch er grepen geen etvolkverichtingen plaats. LUCHTVAART De Britsche vliegers hebben met wel-lukken het vijandelijk voetvolk be-loten.Op 21 November was het weder zeer gunstia. De Britsche verkenners heb-n nocmans goed werk verricht. Geen enkele Britsche vliegers wordt rmist. Het gevecht zal voortduren voor Kamerijk. De Britsche troepen zijn nog slechts op een aMand van 4 kilométers van deze stad. De Britten moeten eoh-ter den veroverden grond inrichten en weerstand bieden tegen de tegenaanval-<Ien die Ruppercht van Beieren onmid-Idellijk ondernomen heeft. W Deze aanvallen werden vergemakke-■ijkt door den toestand van Kamerijk, ■die een belangrijke knoop vormt van lijzerenwegen wier lijnen de richting jlnemen van Rijssel, langs Dowaai, De-Inain, Valencienmes, enz. [ Al dezô tegenaanvallen werden afge-'islagen, uitgenomen deze die aan de jjDuitschers toeliet Fontaine-les-Dames Me heroveren, waar de Schotsche troe-Iroen in den vooravond binnengedrongen ■svaren. I Het is te betreuren dat dit dorp ver-loren is. De Scheîde werd overschreden dn de omstreken van Noyelles en Mas-4)ières en Kamerijk. V De Britsche artillerie zal de .gelegen- f:id hebben den ijzerenweg, die naar amerijk leidt, te beschieten. Op het Fransch front heeft de artille-e-bedrijvigheid voortdurend hevig ge-eest in de streek van Craonne en op în rechteroever van de Maas. FRANSCH LEGERBERICHT VAN DEN NAM1DDAG | De artillerie-bedrijvigheid is hevig in de sektors van Cerny en Juvincourt. [ In deze streek h%bben de Fransche troepen een vijandelijken aanvai doen tnislukken, op den linkeroever van de ètellingen die zij veroverd hadden op 21 November. i De Fransche patroeljen, die verçich-tingen ondernomen in de streek van Ailette, hebben gevangenen genomen en zware verliezen berokkend aan den vijand. 1 Ten noord-westen van Reims en in Champagne hebben vijandelijke aan-vallen, die' gericht werden tegen de kleine Fransche posten, geen uitslagen opgeleverd. Op den rechteroever van de Maas was de artillerie-bedrijvigheid hevig in den nacht. yper en kamerijk ; i Londen, 23 November. — De groote gebeurtenis van deze week is de over-winning geweest van Kamerijk. S De Britten hebben een vooruitgang gemaakt van zes en half mijlen, op een frontlengte van tien mijlen. De Britten IBeben aldus gedurende een dag meer vooruitgang gemaakt dan gedurende dric maanden in de streek van Yper. VylMen mâg niet vergeten dat het gevecht van Kamerijk de rechtstreeksche uitslag is van de gevechten die geleverd "werden rond Yper, waar de Duitschers hardnekkigheid weerstand igebo-kien hebben. De Duitschers hadden troepen van . ^ »«*** front doen komen. _ Britten gelukten erin den vijand te verrassen. De verliezen, die de Britten geleden hebben, zijn veel geringer dan deze van den vijand. DE VREUGDE DER KANADEEZEN Kanadeesch front, 22 November. — fîergens werd de overwinning van ge- neraal Byng met meer geestdrift ge-vierd dan in het Kanadeesch korps. Wanneer men de tijding vernam was de geestdrift der Kanadeezeh uit-termate groot. DE OVERWINNING Londen, 23 November. — De « Times» meldt over het gevecht van Kamerijk : De Britten kunnen thans nauwkeurig de belangrijkheid van de overwinning vaststellen. De vooruitgang die het Britsch léger gemaakt heeft, was zoo snel dat het grondgebied dat veroverd werd op twee dagen veel grooter is als deze die behaald werd op de Somme. Indien Kamerijk veroverd wordt, zullen de uitslagen zeer belangrijk zijn. • Ten westen van de Miette was de artillerie-bedrijvigheid voortdurend hevig. De Duitschers hebben een tegenaanval ondernomen tegen de nieuwe stellingen van de Britten, ten zuiden van Juvincourt. De vijand leed zware verliezen. Het getal gevangenen, die genomen werden op 21 November, bereikt thans 400; er mogen 9 officieren ondergere-kend worden. de TOESTAND VOOR KAMERIJK Amiens, 23 November. — Iij het bosch van Bourbon en Mœuvres is de toestand onduidelijk gebleven. De Britsche batterijen, en het ver-voer gaan te werk met een bewonde-renswaardige snelheid. In het bosch van Havrincourt namen eenige solda-ten van het paardenvolk 200 gevangenen.ONGEVEER 200 TANKS NAMEN DEEL AAN den AANVAL Amsterdam, 23 November. — Volgens de « Lokal Anzeiger » gebruikten de Britten, tijdens hun aanva(l ten westen van Kamerijk, een tweehonderdtal tanks. » ■ 1 WWW- .t.. ... m IN PAÎJESTIMA DE vijand behaalt geen bijval Londen, 23 November. — De bericht-gever van de « Press Assogiated » op het front van Palestina meldt dat, se-dert 48 uren hardnekkige gevechten geleverd worden op de heuvels van Judea, waar de Turksche troepen de Britten trachten tegen te houden. De vijand behaalt geen bijval. 1 - .. ....... -|r _ ECHOS Onze trekpaarden in Amerika. — Uit Waterloo (Iowa) komt de tijding dat William Crownover, van Cedar-Falls, den Belgischen hengst ,met name « Farceur », openbaar verkocht heeft voor de nietig-heid van 47,500 dollars (onge-veer 240,000 frank). Dit»is de hoogste prijs ooit betaald voor een Belgisch trekpaard. De kooper is G.-G. Good, van Ogden (Iowa). i i ... | Serkhl aan orne tezers • Teneinde vertraging te vermijden en aan onze verschillende diensten noode-loos werk te sparen worden onze lezers vriendelijk verzocht aile brieven aan-gaande de Abonnementen, Aankondigingen, Verkoop te richten aan dit adres : Den Heer Beheerder > van het dagblad « Het Vaderland » 3, Place des Deux-Ecus, Paris (i«r) Aile andere brieven en mcdedeelin-gen aan dit adres : M. Léo Van Goethem Directeur van het dagblad « Het Vaderland » 3, Place des Deux-Ecus, i Paris (I") De Koning en zijn Land * \ | Wij laten hier de voortzetting volgen van de hernachtige rede van Mirùster de. Broqueville, welke, bij gelegenheid van 's Konings feesten in het Trocade To-paleis werd gelezen. Onze lezers zullen zich van harte aan-sluilen bij de hulde en bij den broeder-groet door onzen minister van buiten-landsche zaken aan de heldhaftige be-tolking in bezet België gebracht. De voorraad aan grondstoffen, 1 de werktuigen, het gansohe eko-nomische alaam werd opgeeischt en weggevoerd. Bij het begin van 1915 kon men de Duitsche afper-singen in België reeds op 8 miljard » frank schatten. Vandaag ware 't.onmo-: gelijk er zelfs een nabijkomend gedacht y van te geven. Na de fabrieken geplun-y dfrd te hebben, plunderfc men nu het t bijzondar eigendom : beddegoed, .klee-3 deren, pannen, vensterhandvatteh, î kunstvoorwerpen zijn nu aan in be-s slagneming onderworpen. Wat eeuwen van verfijnde bescha-^ Ving, wat talrijke jaren arbeid in ons { land hadden opgehoopt, is door het monster verslonden geworden. De standbeelden vaji Bergen, de grafmonu-menteti van talrijke begraafplaatsen zijn naar den Duit?c\;n smeltoven ge-~ zonden geworden. ^ DE HONGERSNOOD 3 Het staken van den arbeid, de belem-meiring in het gebruiken van werkeloo-i zen, de opeisching van weirktiuigen en s van vee, de plagerijen van allen aard - hebben dien geesel dien men in Europa uitgestorven dacht, den hongersnood, opnieuw in het leven geiroepen. In in-nige samenwerking met de «steuncom- t missie» en met de verbonden regeerin-3 gen, hebben wij getracht door ails mid-delen het afschuwelijke van dien gee- - sel te verminderen en de grootsche taak - van het Nationaal Voedingskomiteit te i vergemakkelijken. In de lente en in - den zomer zijn buitengewoee moeilijk- - hcden opgerezen : De invoer was op verre na niet in verhouding met wat vereischt was, schepen ontbraken voor - hoi vervoer, en *de vijand zond zonder genade meer dan een Reliefschip naar s Oen bodem der zee. Naar het zeggen e van welingeliohte personen heeft de be-1 volking maar 14 p. h. vetten en 29 p.h. ! mocs, noodig tôt haar behoud, ontvan-gen, met het gevolg dat erg gebrek aan voeding en een blijvende verslappnig der openbare gezondheid te beteeiuiren blijven. De door ans getroffen maatre-gelen hebben eene werkelijke TOrbete-ring aangebracht, maar 't is nog niet voldoende. Wij zullen dan ook geen en-' kelen stap, geen enkel initiatief ver-waarloozen om den reeds bekomen vooruitgang uit te bredden. De ontvoeringen hebben de Duitsche eerloosheid bezegeld; bijna 100,000 on-zer burgers werden in slavemij wegge-j voerd en hebben den openbaren nood doen stijgen. Tôt schaamte der beschaving, zag men mannen ontrukt aan hunne vrouw, zonen aan hunne mœders; heldhaftige werldieden, die het werk hunner han-den tveigerden te schenken aan den vijand, werden met slagen overladen, vie len als slachtoffers eener behandeling t die aile gekende gruwelen overtreft, en t werden stervend naar hun geboorte-, dorp wêergezonden. r HET ZEDELUKE LIJDEN Ah ! Mijne Heeren, indien ik dit lij-3 den voor uwe oogen heb opgeroepen, 1 dit lijden dat ons zelf hier elken dag > kwelt, dan is het opdat het dit lijden honderdvoudig zou doen stijgen de waarde der woorden van weder&tand en van moed die ons uit dien kolk van smarten toekomen. Na drie jaren, zi„,n ' het nog altijd woorden van opbeuring en van hoop, die de grens overschrij-den en onze medeburgers geven het be-i wijs van heldhaftige înngevoeîigheid, ■ waar zij stijgen over hunne smarten î om ons een grievenden strijd te sparen ■ tusschen medelijden en plicht. Kan men oveir hen spreken zonder eenige namen te noemen ? Hoe over het bezetle land spreken zonder de êchitterende figuur te groeten van m:;r. ouden en zoo diiurbaren \Tieind, der. Aartsbisschop van Mechelen, de eer van het vaderland, de eer van de Kerk, en de eer vân de mer.schheid ? St-eeds ' heeft de vrand, bij iedere ongerechtig-' heid waarmêe hlj 'den naam van Duitschland besmêurde, Kardinaal Mercier op zijn weg gevonden, gereed om den zwakke en den verdrukte te 'verdedigen. Nooit werden de geesteîi.;-ke grondvesten van den vaderîandschen I plicht io verhevener taal uiteengezet en >^W' ■ nooit hebben zij op de mannen een meer doorslaande en opbeurenden in-vloed uitgeoefend, zelden heeft de ge-rechtigheid eene zoo wrekende stem gevonden. Goddank ! Kardinaal Mercier staat niet alleen. Met eene indrukwekkende eensgezindheid hebben de gieconstitueer-de liohamen, de notabilitedten van de politieke wereld zondeir onderscheid van partij, de magistratuur, de balie, de Univeirsiteiten den volksgeeist geleid. Zij hebben menig protest aangeteekend, bij honderden, tegen de opeenvolgende aanslagen tegen ons volk en tegen onze vrijheid gepleegd. Wanneer de Regee-ring aan de mogendheden de Duitsche misdaden heeft willen aanklagen en de groote diepte van het Belgisch patriotisme aantoonen, was het voor haar ge-noeg den tekst dieir pirotesten uit te geven.Niets getuigt beter van de bitterheid van den strijd dan de bloeddorstige werking der zoogenaamde rechtbanken door den vijand ingesteld om de ge-hoorzaamheid aan onze landgenooten op te drimgen. Op 30 September 1916, wees de Duitsche statistiek rèeds op meer dan 100,000 veroordeelingen en om aan te toonen dat het Duitsche be-wind voor aile Belgen, 't zij Vlamin-gcn, 't zij Walen eenen gelijken liaaf voedt, schreef zij den eersten 41,134 veroordeelingen, en den tweeden 49,725 toe. onze gevangenen Wat al heldenmoed, wat al stand-^astigheid in deze eenvoudige cijfers ! Geeft men zioh genoeg rekenschap van het feit dat de gevangenis in België een plaats geworden is waar men zich ver-' feerc voelt het beste deir bevolking te ont* moeten ? Weet r.men genoeg dat het rechterlijk drama dat Miss Gav'ell den dood kostte onophoudelijk herijaald wordt en dat er geen week voorbijgaat zonder dat er patriotten vallen onder de kogeils van het strafpeloton ? Eenige dagen geleden, sprak men over 18 hunner, onder wie 3 vrouwen, die te Gent in"den dood zijn gaan ver-voegen.Bouwmeiester Baucq, ingenieur Jac-min, uit Hal, notaris Roels, uit Sotte-ghem, barreelwachfcer Defrecheux,, uit Kinckenpois, fabrikant Delsaux. uit Cuesmes, contrôleur François, • uit La-nacken, de ongelukkige Parent en zoo-■\-ele anderen, die j.uist zooals de dap-peren op het front gevallen zijn voor de verdediging der haardsteden en de eer. van het Belgische volk. Wij kennen maar onvolledig die i ange martelaarslijst, maar wij weten dit zij honderden namen tefcl, uit aile be-roepen, uit aile sociale standen, uit allen ouderdom. Vrouwen en kinderen in groot getal, zijn gesneuveld op dit bin-nen landsch slagveld waar de glane langer wacht om onsterfelijke kransen té vlechten. Zoo de ter dood veroordeelingen honderden in getal zijn, de ge-vangenissiraffen en de deportaties stijgen tôt duizenden. Hoe een keus maken tusschen de namen van al de Belgen die Duitschland gemerkt heeft met een eereteeken waar-van de waarde verre overtreft al de on-derscheidingen die hét dankbaar vaderland hun ooit toekennen kan ? Mer: vindt er overal. Noemt de lijst der volksvertegenwoordigers m der provinciale raadsleden. Ik herinner mij toe-vallig : M. Gravis, afgevaardigde voor Soignies, gefusilleerd in 1914; M Go-Icn vaux, afgevaardigde voor Namen, ter dood veroordeeld in 591b, wiens straf véranderd werd in dwangarbeid; M. Theodor, afgevaardigde voor Brus-sel, stokhouder der Balie, gedeporteerd; M de Lalieux, burgemeester van Nij-vel, gedeporteerd; M Boel, afgevaardig-d? voor Kortrijk, gedeporteerd; M Ha-!ot, Senator voor Brussel, gedeporteerd, M. Arthur Verhaegen, afgevaardigde voor Gent, voorzitter van het Démocratise h Verbond, gedurende twee jaren in Duitschland ge!ntemeerd en vrijgesteid slechts eenige weken vooraleer de dood een emde kwam stellen aan xijn lijden. M. Dejardin, afgevaardigde voor Hoei, M. Magnette, Senator, en anderen ne g hepén min of meer zware gevanser.i? straf op Tusschen de provinciale* raadsleden som ik op M. Camille Joset, uit I.uxômburg, ingelîjfd bij de tôt dwanc-arbeid gedwongen landgenoterj,, M. Pierre Verhaëghen, zôon van den voiks-vertegenwoordiger, M. Yermcersch.f.e; den uit Viaar.deren; graaf Kare! de Vil-lerniOnt, uit do provincie Namen. Ja, het volk mag fier zijn over degenen in wie het zijn vertrouwen had gestell. ( Wordt vervolgd). B3B3Z tsam wmpTTiiiwii 111iiniyi ■>' w■ w HMI—I'H n*ii ———————B——a——j f OP HET ITÂLIMHSGH FRONT >"Het gevecht tusschen den Asiago n . en de Piave 11 '■ ' 111 WWW- ■ ■ • ' • K 1 t DE TOESTAND e De berichtgever van de « Associated Press » meldt : e Het vierde Italiaansch leger, dat on-3 der het bevel blijft van generaal Robi-S lant, biedt hevigen weerstand aan den • vijand, die zich bevindt tusschen de N Piave en de Brenta. e Op deze stellingen is de bedrijvigheid e voornamelijk hevig, en er worden tal- rijke aanvallen ondernomen. e Het bijzonderste theater van het ge-e vecht bestaat, echter ten noorden, al-hoewel de vijand erin gelukte in onze '■ lijnen binnen tel dringen, nabij den voet van den berg Foritana-Secca. Er grepen drie vijandelijke aanval-1 len plaats die afgeslagen werden. e Op 21 November heeft de vijand tal-n rijke aanvallen ondernomen tusschen die Brenta en1- ,de Piave. Deze werd n verdreven nabij de versperring van San i, Marino, waar gevangenen genomen p werden, en waar hij drie maal vruch-n teloos een aanvai ondernomen heeft. !- <WV- ■■■. ■< Op den berg Fenetra werd hij tegen-gehouden door het vuur van de Ifca-liaansche artillerie. In den avond hebben vijandelijke troepen op de hoogvlakte van Asiago den vijand aangevallen op de stellingen van Cesera, Meletta en Davanti. De Ita-liaansche troepen gelukten er echter in ten gevolge van een tegenaanval, den vijand uit hun stellingen te verjagen. het ongunstiû weder Rome, 23 November. — Het uitzicht op het noordelijk gedeelte van het front is akelig. De sneeuw, die daar gevallen is, be-reikte op sommige plaatsen, vijf voe* ten. Talrijke soldaten werden dood gevonden; zij stierven ten gevolge van den koude. Het is heel moeilijk de troepen te be-voorraden en ondânks dat ailes blijft de stemming en het vertrouwen uitsïe-kend goed. . r i NIEU WS UIT BEZET BELGE hoe de duitschers te werk gaan Het volgende voorval heeft zich dezer dagen afgespeeld op de grens tusschen i het Belgische dorp Kessenich en de Ne-i derlandsche gemeente Neeritter. Een zekere vrouw Pius, uit Kesse-■ nich, trachtte naar Nederland te vluch-; ten. Met behulp van een trapladder i kwam zij over, toen een Duitsche sol-l daat den draad bereikte en haar achter-, na riep : « Wo wollen Sie hin ? » De ! vrouw • liep echter door. Een Duitsche feldwebel was inmiddels ook toege-i sneld. Deze schreeuwde : « Komm zu-, riick, oder ich schiesse Sie kaput ! ». Vrouw Pius kon op dat oogenblik zoo ongeveer op een afstand van hon-derd meter van de grens geWeest zijn, waar zij zich verborg achter een boom. [ De herhaalde bedreiging van den feld-' webel schijnt haar zoo verschrikt te ' hebben ,dat zij het vermogen tôt bere-deneering van den toestand verl'oor en vergat, dat zij ^ Nederlandschen | bodem bevond. Of wel, zij geloofde niet, dat.de Duitscher zich daardoor • zou laten weerhouden in de uitvoering van zijn bedreiging. In ieder geval, zij gehoorzaamde aan den roep in zoo- ; verre, dat zij omkeerde en weer in de • richting. van den versnerringsdraad • liep. Toen zij dezen genaderd was, i greep de feldwebel, die onder de hand • ook over den draad was gekomen, haar ! vast en trok haar op Belgischen bodem. i Vrouw Pius en haar man zouden sedert gevangen gehouden worden. Tôt goed begrip van de situatie diene de toelichting, dat ter plaats de grens gevormd wordt door een beekje en dat de versperringsdraad geplaatst is aan de overzijde van dat beekje, op Belgi ' schen bodem. Vrouw Pius moest dus twee keer dat beekje over. De vraag dringt zich hierbij naar vo-ren : Is de Duitsche militair op Neder-. landschen bodem geweest ? Zoo dat het geval is, dan is het feit nog zooveel te erger. Een grondig onderzoek zou dat , moeten uitmaken. Ailes ging natuurlijk zeer snel in zijn werk. Naar men ver-zekert, zouden twee Nederlandsche sol-, daat-kommiezen, die ook kwamen aan loopen, wel ièts gezien hebben. Wat, dat ware eveneens te onderzoeken. aan de crens De bewoners der grensdorpen in Oost-Vlaanderen en West-Vlaan deren hebben anzegging ontvangen dat zii slechts 80 kilo aardappelen per hoofd mogen behouden tôt October 1918. De ovenge knollen nemen de Duitschers mede. ANTW£RPEH diefstal in een fabrîek (Eigen bencht van « Het Vaderland ») Het is opmerkehjk hoeveel diefstalîen van lederen drijfnemen er in den laat-sten tijd gepleegd worden. Drijfriemen worden inderdaad door de Duitschers fel opgezocht en met hoog geîd betaald, het zou ook niet le verwonderen z;jn dat allerlei loer.sche tusschenhande-laars, dan ook al niet te nauw toekij-ken van waar de zoo zeer gegeerde waar aîkomstig is. In ieder geval, heel het land door, stelt men vast dat er ongeloofhjk veel riemen srestolen worden. Onlangs zijn er hier weer dieven ge-drongen in de magazijnen van den heer M..., in de Montfortstraat, en hebben er al de drijfriemen benevens eene zekere hoeveelheid petroleum en maohien-olie, te saam ter waarde van 2,000 fr., onitvreemd. MUA MM. WW SLECHTE GRAP (Eigen bericht van het « Vaderland ») Een daglooner van Elsenen werd in de nâbijheid van het Sinte-Kruisplein, door een onbekende aangesproken, die hem vroeg een brief naar een huis in de Troonstraat te brengen en Hem het antwoord te bezorgen. Verder ovenhan-digde hij den man 2 frank voor de boodschap. De werkman begaf zich naar het adres waar de bestemmeling van den inhoud van den brief kennis nam, den boodschapper verzocht hem naar een kamertje te volgen en daar opsloot. Een half uur later werd hij daar door een politie-agent opgepakt en naar het kommissariaat gebracht. Den brief, dien hij besteld had, was niets anders dan een brandbrief, waarin men verzocht aan den bode eene som va 1,000 frank af te geven. Daar de verklaringen van den boodschapper geloofwaardig schenen, werd deze in vrijheid gesteld. Een politie-agent vergezelde hem naar het Sinte-Kruisplein ,doch de opdracht- WES1 -VLAAftOGREN m de HAVEN VAN ZEEBRUCCE De haven van Zeebrugge ! Wel tra-gisch is de gansche geschiedenis van dit zoo grootsch aangelegde werk, want 't is een fedt. dat de haven van Zeebrugge op onrustbarende wijze verzandt. Bij' laag water zijn er veel plaatsen, waar de diepte al zeer miniem is. Van zelf denkt men dat aan den historischen feestnacht te Brugge, toen men 's avonds bekend had gemaakt, dat do kredieten voor den aanleg der haven gestemd waren. Brugge kreeg zijn haven en hoopte maar op bloei, tôt nu Zeebrugge eensklaps van belang werd, maar voor den vijand. De haven gaat tvniet. Gebouwen in grooten stijl ont-* stonden en de meeste ligge-n nu in puin, zooals het loodsenhuis, het postkantoor, hôtels, villa's, de watertoren. Met het -teengruis herstellen de Duitschers de wegen en vullen ze de putten, docrr bommen in den grond geslagen. Sedet eenigen tijd zijn de Dutschers îjverig aan het werk getogen om den r.oodigen diepgang voor hun schepen te behouden, of liever: ze dwingen bur-s-ers zu'.ks te doen. Viér baggeirmoiens ^naîen schier aanhoudend en brengen het sîib in zee. Jongelingen van Zeebrugge en omgeving moeten er op ar-beiden onder toezicht van een Duntsch kapitein. 't Zijn ook de vroegere Belgische baggermolens,maar de namen zijn veranderd. «Deutschland ueber ailes», zoo was 't ook hier en men had er een «Essen», een «Wurtemberg», enz. EEN STOUTMOEDIGE ONTVLUCHTING -Zekere redenen noopten ons tôt mi toe te zwijgen over een stouifcmoedige W fidé JAARCANC, Nr 746. zaterdac, 24 november 1917

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Periods