Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

691540 0
12 November 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 12 November. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Seen on 25 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/fj29883v56/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

HET VADERLAND mbëma mSmm WÊm meas mÊSmm WaÈBBÊBÊmr MRÊEÊÊÊmo iw» ~WT WÊ/BÊÊmtM msm Wlmwm hrb UBfii WmSmBBr ' ■ Groote id. bij overeenkomst Belgisch dagbiad, voorfoepig te Parijs, 3, Place des Deux-Écus, 3 10 ccntiem (andere Ianden). " Dienstaanbiedingen : voor gereformeer- Per maand (vooruitbetaald) : Fracikrijk 1.75 V> den kosteloos. LEO VAN G@£THtIHVI, Dépecée*!®1 Engeland 2 sh. Holland 1 gld. 25. Elders 3.00 fr.' I JA/RCAMC, Nr 960: P1NSDAC, i? NOVEMBER_m^ De Wapenstilstand is gesloten EERE AAN ONS LEGERI-LEVE BELGIE Vier jaar, drie maand en acht da^ Zoolang heeft dus het strijden en hei lijden van België geduurd. Maar wat zegepraal ! Indien de bepaalde vredesvoorwaar-den bearatwoorden aan de voorwaar den van den wapenstilstand — en dai is onze stellige overtuiging — mogen wij hopen dat deze zegepraal onze of fers in ruime mate zal vergoeden. Al de offers ! In de eerste plaats, de offers, gebraeht door onze soldaten door onze Belgische soldaten, zondei -wie de gansche beschaafde wereld, ir plaats van nu te juichen en te jubelen. ■sedert lang in den bittersten rouw zou eijn gedompeld. De offers dan van die edele, heldhaf tige burgerbevolking, die zoo langen iijd, naar ziel en lichaam ailes ontbe-.rend wat staunt en sterkt, den vijand — of hij krach t of sluwlheid aanwend-Sde — wist te weerstaan. De offers dan van de vluchtelingen '4ie, in bovriende maar toch vreemde jlanden, hun eigen haard moesten der-iven en de aanwezigheid van hunne ge-tefden.Al die offers- zal de overwinning vergoeden.Wat niet te vergoeden is, door geen menschenmacht tenminste, het verlies ,van degenen, die hun bloed en hun le-wn gaven voor 's lands bevrijding, mo-igen wij niet vergeten. Wat niet te vergoeden is, het verlieE hgeleden door degenen,, die voor altijd ta lijf en ledematen getroffen werden, door onze verminkten, mogen wij nie! toerçgeten. I De-zen dag van glorie en van trioml snogen wij vieren in doille geestdrift. (Màar laat uw geestdrift niet vergeten (dat er zijn voor wie deze dag geen dag San voile vreuigde zijn kan, dat er zijn, ie moeten weenen vandaag, weenen, ffliefc enkel van ontroering. Hulde aan onz/3 dooden, die met hun leven onze vrijheid kochten ! En verze-Ikering aan onze dooden dat degenen, die zij hulpeloos na zich lieten, de we-iduwen en de weezen en de sohamele ferijsaards steun en bijstand zullen vin-deu, sterken steun en ruimen bij stand 'bij al wie den heerlijken naam van Belg- draagt, bij de regeerders, die, |om aan de levenden te behagen voor de dooden moeten leven en streven. 1 Hulde aan onze verminlkten, die met ■het offer van hun gezondheid, van hun schoonheid, van hun kracht dezen ze-gedag voor ons hebben mogelijk ge-ffiaakt ! En verzekering aan onze verminlkten, dat zij niet in België zullen moeten leven als schuldenaren van de openbare weldadigheid maar als sohuld-eischers, rechtmatige schuldeischers van al wie den heerlij'ken naam van Belg draagt, van de regeerders, die, om aan de bevrijden te behagen, voor de ver-mirvkte bevrijders moeten leven en streven.De teerling heeft lang gerokl. Nu ligt •hij daar : een zes voor ons ; een ééntje — een aapje, zeggen de Gentenaars — •voor de Moffen. Een zes voor ons, indien wij een-idrachtig zijn en hand in hand samen-werken voor al wat waar is, voor al waî $>ed is, voor al wat recht is. Morgen zullen de stroomen en de ri-svieren bij ons nog geen goudsc-hilfertjes imeewenitelen. Morgen zullen wij bij ons nog het ruime en breede leven niet ken-®en van voor den oorlog, maar meer «n beter krijgen wij, indien wij allen, in den vrede, zoo offervaardig en zoo tudhtvol zijn als wij het waren deze vier jaar oorlog- België verrijst. België wordt grobt en rijik, indien al de Belgen het groot wil-ten en rijk. Indien wij ons allen scharen roncr on-K'-n grooten en dapperen Koning Albert, voor wien de "gansche wereld, niu meer ^an ooit, in bewondering staat. En dit u tôt nadenken stemmen dat langs de ondoorgron del i jlke weigen van Gods voorzienigheid de Duitsdhe vorsten, zon-*fer kroon op het gebogen hoofd, in bal-'in^chap gaan, terwijl onze Koning ^?er dan ooit rijst boven al degenen, die in dezen oorlog Plicht plicht noem-ep, Recht reoht. UEO VAN COETHiMt | . f | Officieel. - De wapenstilstand ! •J- : | werd Maandag morgend om zes | I uur geteekend. - De vijandelijk- ! •J- î heden werden gestaakt om elf 1 ■i > ? «ur. t * î De Voorwaarden : Ziehier volgens den officieelen tekst, een uittreksel van de voorwaarden van den wapenstilstand, zooals zij door Duitschland werden aangeno-men : 1. — D? wapenstilstand is van kracht zes uur na de onderteekening. 2. — Onrniddellijke ontruiming van België, van Frankrijk, van El-zas-Lotharingen. Dit binnen de veertien dagen. De troepen die zich na dit termijn nog in die gewesten bevinden zullen geïnterneerd werden of ge-vangen genomen. 3. — Overlevering aan de bondgenooten van vijfduizend kanon-nen, eerst van zwaar kaliber, vijf en twintig duizend machiengeweren, drieduizend mijnenwerpers en tweedjizend viiegtuigen. 4 — Ontruiming van den linkeroever van den Rijri. Mainz, Coblentz en Keul&n, zullen met het gebied rond een straal van dertig kilometer be-zet worden. g. — Inrichting van eene onzijdige strook gronds op den rechteroever van den Rijn, van eene diepte van tien kilomeier. 6. — Op den linkeroever van den Rijn mag niets weggevoerd worden. De fabrieken, spoorwegen, enz., moeten ongeschonden blijven. 7. — Vijfduizend locomotieven, honderd-vijftigduizend spoorwagens, vijfduizend auto-wagens moeten aan de Bondgenooten jngeleverd worden. 8. — Duitschland moet de troepen, die zijn grondgebied bezetten, on-derhouden.9. — jn het Oosten moeten al de troepen teruggetrokken worden ac-h-ter de grensîijn op lste Augustus 1914. Voor deze verrichting wordt geen termijn ingeg(|3teld. 10. — Duitschland verzaakt aan de vredesverdragen van Brest-Li-towsk (met de Russen) en van Boekarest (met Roemenië). 11. — Overgave zonder voorwaarden in Oost-Afrika. 12. — Wedergave van het bezit van de Belgische Nationale Bank en van het Roemeensch en Russisch goud. 13. — Uitlevering van de krijgsgevangenen, zonder dat de Bondgenooten de Dustschs gevangenen moeten uïtleveren. 14. — Overlevering van de duikbooten, tien k»"uisers en zes dread-noughts en van 50 nieuwe torpedovernielers. De andere oorlogschepen zu-len ontwapend worden en onder toezicht blijven van de Bondgenooten in onzijdige of verbonden havens. 15. _ Vrije doortocht wordt gewaarborgd door het Kattegat, Wegne-ming van de mijnenvelden. Bezetting van al de forten en batterijen die den vrijèn doortocht zouden kunnen bsletten. 16. — De blokkade van Duitschland blijft behouden. De Duitsche sche-pen zullen nog mogen genomen worden. 17. — Al de- beperkingen voor de ssheepvaart der onzijdigen door Duitschland ingevoerd worden vernietigd. 18. — Binnen de veertien dagen moeten al de weggevoerde burgers uit België, Frankrijk en Elzas-Lotharingen (gevangenen en beschuldigden in-begrepen) terrugebracht worden. 19. — Binnen de acht en veertïg uren na de onderteekening van den wapenstilstand moet het Duitsch legerbevel al de mijnen aanwijzen en de springbommen met ruurwerkr"" ?ing, die op ontruimde gebied wer-den neergelegd. 20- — De Bondgenec ten mogen, mjts regeling met de eigenaars, ailes opvorderen in het gebied, dat zij bezetten. 21. — De Bondgenooten zullen Duitschland aïs noodig bevoorraden gedurende den wapenstilstand, 22. r— Duitschland moet in de Belgische havens al zijn materieel, wa> pens, lichters, bevoorrading, enz. ongsschonden achterlaten. 23. _ De wapenstilstand duurt vijf en dertig dagen en kan ver-nieuwd worden. n « » * £ t kwame.n haast niet vooruit — het drie Farus was 111 teesi en vierdubbele van hun vracht aan •J feestvierende soldaten, burgers en vrou- " ' wen. Zoodra de klokken en de kanonnen > . het verheugende nieuws hadden ge- .{<± aat m den avond doorknnsten meld, waarop men met spanning weaht- h ',P} |['f®pen de stad met vlaggen te, werden in gansch Parijs, in de rijko aan het hoof- wijken als in de arbeiderdkwartieren de Tweo bejaarde Belgen, die —■ dit is vlaggen uitgehangen. le zeggen — eens getikt hadden op de Onze Belgische driekleur kwam alom overwinning en, met een Belgische vlag op een goede plaats. en den «Vlaamschen Lecuw» zingend, Daar het werk in de meeste fabrieken lanJ® 1JOU"'î™Kl ^ oltaire bepen, en werkhuizen gestaakt weird, ten tee^ ha )lt;n vee! Ket v^lk ken van verugde! zagen de straten wel- ™nd hf -oed1 aan te zien dat het m der dm zwart van vôlk Vlamingen vreugde^deelde. Des namiddags vooral, op de groote In de Fransche Kamer, waar de voor boulevards, was de drukto ongemeen waarden van den wapenstilstand om en men kon zich slechts met de grootste vijf uur door M. Clemenceau werden moeite een weg banen door de geestdrif- voorgelezen, werd deze door de Kaxner- t>ige menigte. Autos en rijtuigen voer- leden en door het aamvezige p^ibliek den — of heetten te yoeren want zii langdurig fepegejuioht. De vcruiorpen Keizcr vlucht mm Holland ZIJN SOLDATEN D0EN HEM OITGELEIOE MET DE BELGISCHE VLAG De omwente ing in Duitschland Karel Tower telegrafeert aan de «Daily Mail» : Den Haag, 10 November, 11 uur 's avonds. — De keizer heeft zich naar Middachten begeven, bij Arnhem, op het kasteel van graaf Bentinck. Hij bereikte de Hollandsche grens te Eysden om 7 uur 30 heden avond met uegen of tien auto's, gevlagd met den keizerlijken arend. Het eerifte werd hij bemerkt door ingénieurs van ec-.u fabriek te Maestricht die aan een Belgische maatschappij be-hoort en wier gebouwen weersziyden het station van Eysden liggen. De keizer in uniform, droeg een hoed! Onder de persone.n, die hem vea'gezel-don was een officier in wien de ingénieurs den kroonprins herkenden en een grijsaard; men geloofd dat dfeze laatste Ili.ndenburg is. Men zegt dat bijna gansch de lalgemeene staf den keizer vefgezelde. De keizer scheen hoegenaamd niet ter-neergeslagen bij zijne aankomîlt; hij stap'ta uit de auto, ontstak een sigaret eri wandelde met zijn gevolg pratend ever de kade. D^ trein van den keizer telde een tiental wagons, waaronder een spijswagen, een salon en slaapwa-gons met de bedienden ; de locomotief rnaakte onmiddellijk rechts omkee'r en kwam v/eldra terug met een groot aan-fal stafofficierén, en 00k andere; 00k een wagon - re servoi r, waarschijnlijk pe-trool bevattsnde. Deze tweéde trein bracht 00k levens-voorraad mee. Even na 8 uur, kwam de Duitsche consul van Maestricht ter plaatîie aan, alsook een groot aantal Hollandsche be-ambten en volik d'f/jr nieuwsgierii§<heid aangetrokken. Rond 10 uur maakte men zich gereed om te vertrekken en talrijke foto's werden genomen door het Ipu-bliek. De gordijnen van al de wagons werden dadelijk voorgetrokken toen men dit bemerkte. Een Belg riep luid-keols : «Gcvede reis !» Feitelijk werd de keizer door de aan-wozige personen zeer kalm ontVangen. Niemand was zeer door zijne komst verrast, wijl hij. Aken in handen zijn-de van de omwentelaars, Spa niet kon verlaten dan over Holland. 13 a trein die Willem meevoerde was nog niet voorbij of Duitscihe soldaten dansten en ftprongen Belgische vlaggen zwaaieud, aan beide zij den vain de grens. Maar is keizer Willem nu geen déserteur van het Duitsche leger ? Wat gaat Holland daar meedoen ! Hem in-îcrneeren misschien ? In dat seval is het kamp Zeist natuur-lijk aanbevolen. IS DE KElZERiN OOK IN HOLLAND? Rotterdam, 11 November. —■ Bij zijn aankomst te Maestricht was de keizer vorgezeld door de keizerin, den kroonprins en zijn gevolg. OF BLEEF ZE, ZIEK, !N DUITSCHLAND ? Amsterdam, 11 November. — D© rneest sensationneele berichten volgen elkanider op. Na de vlucht van dén keizer en van den kroonprins, na de aan-houding van Krupp en van Bertha Krupp, de vluoht van 's keizerel broe-der, Hendrik van Pruisan, naar Dene-marken, meldt men dat al wat nog van de keizerlijke f ami lie overbleef, naar A/V Spa is gevlucht behalve prins Eitel en de Keizerin. Deze laatste nauwelijks hersteld, is terug ingeàtort en is zoo het schijnt ster-vend.Pri,ns Eitel, die toen de Duitsche we-reldoverheerschers nog zeker waren te zegevieren, bestemd was om de kroon van Frankrijk te dragen, zou gepoogd hebben zelfmoord te plegen. DE K©NINC VAN SAXSEN ONTTROOND Bazel, il November. ■— De «Vor-waertfi» meldt dat de koning van Sak-sen afgezet is. ZAL HOLLAND DEN KEIZER OP ZIJN GEBIED DULDEN Kopenhagen, 11 November. — Uit Amsterdam wordt aan de «Politiken» gemeld : 10 November, 4 uur 20 'y avonds. — De keizer en de keizerin zijn per auto-rnobiex te Maestricht aa,ngekomen. Het werd nog niet beslist of zij zullen mogen in Holland blijven. OMWENTELING ZONDER CEWËLÏÏ? De omwenteling te Berlijn brak uit verleden Vrijdag. Zaterdag waren al de overheidsposten in handen van de so-ciulisten. Het grootste deel van het gar-nizoen zeîfs de soldaten van de wacht en hun officieren gingen tôt de omwentelaars over. Er werd haast niet gevoch-ten.Uit de tijdingen uit Duitschland ko> mend kan men opmaken dat de Duitsche omwenteling hoegenaamd niet ge-lijkt aan de Russische. Alle;j gaat er be-trekkelijk kalm toe. VOORLOOPICE REÛEERINC Bazel, 10 November. — Men meldt uit Berlijn, op 10 November : De regeering heeft ee;n proeflamatie uitgezonden verklarend dat de socialis-tische partij het tewind in handen heeft genomen; de soci-alisten van de minder-heid nen.en aan het bewind met gelij -ke rechten deel. De nieuwe regeering zal verkiezingen inrichten voor een grondlwet-bereidende vergadering, en zal daarna het bewind aan een andere regeering overlaten. De proclamatie is geteekend door den riieuwen kahselier Ebe.rt, en burgers Scheidenvann en Landsberg. HET CEVECHT IN DE STRATEN VAN BERLIJN Bazel, 10 November. — Men meldt uit Berlijn : Zaterdag nacht werd er gevochten in de straten van Berlijn, tusschen de re-volutionnairen en de monaKchistische' troepen. Het gevecht duurde to Zondag-ochte,nd, toen het rond 9 uutr met nieuwe woede werd hernomen voor de café's Viktoria en Bauer, in de biblio-theek van het ai'ffânaal waar officieren, leerlingen-officieren, géwapende boys-scouts-troepen zich hadden verschanst. Het hevigst werd er gevochten bij do gebouwen van den noîmaarschalk ne-vens het keizerlijk paleds. De monar-c-histen, in deze gebouwen verschanst, kwamen langs onderaardsohe gangen in het keizerlijk paleis dat bezet was Goor omwentelaars. Tegen den middag waren dezen ech-ter weer volkomen meester van het paie ia. Verwoede gevechten moeten 00k hebben plaats gegrepen in de buurt van de Friedriohsstrasse w;aar offi^caeren knet ; KONING ALBERT ùtilvangf PRESIDENT POINCME Zondag heeft de voorzitter van d«r Fransche Republiek een bezoek gebraeht aan Brugge, Oostende en Roesse-laere.Z. M. Koning Albert en Prins pold ontvingen M. Poincaré te Brugge. Tezamen met hem gingen zij naar het Stadhuis, waar de grijze Brugsche bur-gen^ester, baron Visart de Bocarmé den-Président welkom wenschte. De burge-meester, die omringd was door talrijke personnen van aanzien, zegde hoe Brugge, tijdens de Duitsche bezetting, gele-geruheid had om door het toe juichen vart Fransche krijgsgevangenen, zijne géne: genheid voor Frankrijk te. betuigen- 1 Président Poincaré antwoordde dal Frankrijk niet licht zou vergeten wat België in en voor den oorlog heeft ge-daan noch het verheven. voorbeeld van trouw aan de eer en van burgerdeu'g?T door België gegeven. Na een bezoek aan Oostende, werd M.' Poincaré door den Koning naar den Langenboom gebraeht-, waar het groote. duitsche kanon nog ongeschonden staat, dat Duinkerken beschoot. Eene wapenschouwing van Fransche! troepen te Roesselaere besloot des présidents reis. i M; Tijdens zijne reis overhandigde hij[ eereteekens aan generaal Gillain, alge-meen s-tafoverste, aan generaal Michel/ afdeelingsoverste, aan talrijke officia#1 ren en soldaten. 'tslia i-oodp KEm f;od « LEGERBERICHTEN j FRANSCH LEGERBERICHT Uit het Fransch legerberioht : Ten oosten van het woud van Trélon, hebben wij de Belgische grens bereikt. De Italiaansche troepen zij,n in Ro-croi. Na harden slrijd overschreden wijj de Maas tusschen Vrigny en Lunes. Bij de 52© maand van een oorlog zon- s der weerga in de geschiedenis, heeft het Franscn leger, geholpen door zij<n bond- if genooten de ,nederlaag van den vijand voltooid. De wapenstilstand is Jieden om 11' ,■ uur begonnen. ? BRITSCH LEGERBERICHT Dezen ochtend zeer vroeg zijn de troepen van het le leger Bergen binnAge-' treden. * De vijandelijkheden werden dezen ochtend om 11 uur ge:/chorst op de liin Fransch-Belgische grens, oosten varv Avesnes, Jeumont, Jivry, 4 mijlen ten oosten van Bergen, Ghièvres, Lessen, Bergen. AMERIKAANSCH LEGERBERICHT Volgen s de bepalingen van den wapenstilstand werden de vijandelijkheden dezen ochtend om 11 uur ge&taakfc op het Amerikaansche front. machiengeweren schoten op patroeljes ot roenge soldaten. Dezen riohtten dadelijk een waar beleg in van gansah het blok huizen, groote hôtels, den Winter-garten, de groote huizen Aschinger voor, de statie en van op welker daken ge-vuurd werd. Het gevecht dimrd 20 mi- !||; nuten, zonder dat er iemand gekwetst werd (sic). , v | Talrijke officieren werden aangehou-den. Velen zitten verscholen in d/6 kel-ders, de onderaardsche gangen van ver-scheidene koffiehuizen en van de Ko-ninklijke bibliotheek. De gevechten duurden 00k den gan-schen nacht van vrijdag op zaterd r voort in de omgeving van het hôtel d )r B urgeringenieura, Dorotheënstrasie waar er verscheidene soldaten 'gedoc : en gewond moeten zijn.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend belonging to the category Oorlogspers, published in Le Havre from 1915 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods