Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

1319 0
09 November 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 09 November. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Seen on 18 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/jm23b5xj8k/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

HET VADERLAND Rleine aankondigingen : 1 fr. per regel Groote id. bij overeenkomst Dienstaanbiedlngen : voor gercformcer- • den kosteloos. ■ - •- - Belgisch dagblad, voorloopig te Parijs, 3, Place des LEO VAN GOETHEM Directeur Ç"aïïc % Het nummer ; 5 centiem (Front en Frankrijk). licUX-'LCySj O io centiem (andere land£n). Per roaand (vooruitbetaald) : Frankrijk 1.25 fr. . ,, Engeland 2 sh. Holland 1 gld. 25. Elders 3.00 fr. BETAALT DE SOLDATEN ) GELD EN GLORIE »— . M?n kan indien men de waarheid zoover, het zijne bijdroeg tôt die won- green kreuk wil geven — niet zeggèîi dervolle zegeprual op de Marne... dat ailes op zijn beste gaat op het Ita- » En gij hadt hem moeten zien, on- liaansch front en het is wel mogelijk zt?n Belgischen soldaat, of llever giij dal de eerstvolgende dagen ons het ster- moet hem zien, want dit is thans nog kettd optimisme niet zullen weergeven, zoo, in onze IJzervelden, strijdend nog, dat \ve een tijd lang, langen tijd zelfs, strijdend al tijd, ditmaal op het heilig jjekoesterd hadden opzichtens onze strookje grands, waaraan zich al onze bondgenooten van het Latijnsche ko- wil om ta leven en al onze overtuiging ninkrijk. van da zegepraal vastklampen. » De berichten ait Rusland zijn al niet Hel js bijna drie jaar led nu d < meer aar.moed.gend en het wordt erg d werdCn uitgoSprokerl en twijfela^ht.g of er van het macht.gc . Belgisehe soldaat Slavisch® land nog lets meer zal over- ^ mJde iJzerveldCT1,%trijdend ia. blijven dan kijvende Soviets van plan- lljdend ook. Lijdend naar f iel aerzieke boeren en vechtensmoede sol- >n ^ zedclijk ei{ stoffeliik, door 2 * *-)««. l,ot zich met telegrammen en redevoenn- var^ziin loon 'J gen weren tegen de wapens van den nr" a ",n 0 yjjand. 1s 't nu de tijd niet dat er naast de Het feit dat wij zelf met onze bond- Woorden van glorie ook woorden van srenooten op het westerfront den vijand wld komen ? Is 't nu de tijd niet dat niet enkel in bedvvang houdeoi maar or naast den lof een belofte komt ? Is flink In zijn llindenburg- en andore t nu vooral, nu tegenkantingen op an- lijnen inbijten, terwijl do Britten in dere fronten gepaard met het vooruit- Palestina. en de Belgen in Afrika over- zicht van het nakende wintesrleed den ivinnaars zijft, kan alteen nog dieper hardst gestaalden nioed wel kunnen loen betreuren dat er aan onze zijde, verzwakkenv is 't nu de tijd niet cm bij de Entente, een zoo diep gémis was plochtig aan de soldaten te beloven dat ïan oemheid. het land hun leed niet zal vergeten ? « E.-n enkel front, een emkel bevel», Wi j weten het. De vergoeding van [edereen heeft het gezegd en geschre- iiet leed door onze soldaten gel s don ven, Maar nieînand heeft een stap ge- rnoet in verhouding zijn met de mail aan om zijn wensch tôt een werke- nior waarop de oorlog voor ons ver- l'ijkheid te makèn. loopt. Maar het princiep kan worden En nu staan wij voor den viefden nangenomen dat. hoe ook, de oorlog winter. Met de vaste overtuiging wtlis- verloopt, de soldaat verdient betaald te waar dat dit de laatste is, maar zelfs worden. lie overtuiging neemt niets weg van al ,,, , , , . , let leed en al het lijden, dat deze laat- °?.k f°rlo= verioope, (te winter zal medebrengen vour onze s^aa , h.eef ?ele^n- ^ ecn îoldaten lijden nioet vergoed wor- k Zoii willen doen begrijpen aan al ?H0gteen.feit' ,En iT!die,n Jegenen, die dezen nacht hehben door- aan °nZe soldaten de gelegenheid gôeft îebracht in hun warm bed, aan al de- overwinnmg te behalen zullen ïenen die, bij de eerste regenwolk hun d J ^ "^rwinning behalen. Dat is een jicht en bij den minsten mist hun ver- 1 e ue Ieu- koudheid bejammeren, aan al dagenen, t Is voldoende dat ieder bondgenoot te negen en negentig kansen op hon- doe wat wij deden en nog doen. ierd hebben na dezen winter de lente ««ctubm weer te zien, 'k zou willen doen begrij- LE0 VAN COETHEM. pen aan die menschen wat het ië- nacht . ■ ■ I «WWW ■ I na nacht te verstijven in een natte loop- içiaaf, in een kille schuur, dag aan dag IN BEZET BELCIE ïan aile ziektert te staan blootgestold. ^ijfUg kansen op honderd te hebben « , o t vrAllWPl 3ezen winter niet te overieven. DSlglSCuS VsOUWcl Maar om het lot af te achilderen ^an « .. « tin ien soldaat in dezen vierden winter DIJ OU S Ut D Jfl II 6 ■ U WûrQCîl tijn - woorden ontoereikend; zijn wcor- ien te zwak. Juist lijk wooa'den te jje Britsche soldaten hebben in het itwak zijn en ontoereikend om te ver- v§n Duitse.he krijgsgevangenen halen wat onze soldaten deden. Al zijn ty.lrijk-© zakboekjes gevondem waarin het dan nog teekemende, welsprekende jlun indrukken schrijven over de woorden lijk deze, die ik zooeven vond oorlogsgebeurtenissen. De « Times » al bladerend in «La Politique de 1 Hon- er een uittreksel van in dezer neur», het boek waarin onze minister voc,n-e . van rechftwezen, M. Henry Carton de .... Wiart eeni^e van zijn oorlogsredevoe- « \n een schr.jfboekje dat ontnomen ringen verzamelde : *'€r? aan ee" 1^'tschen soldaa van de « Gij hadt hem moeten zien, onzen landweor, staat vermeld dat m de Belgischen soldaat, toen hij, alleen, op slreek ^an don Jzer- dieht bij Pervyse, le brug van Visé en voor Luik pal gellllcht gelegen is dat Leke heet. 3tond tegenover het Duitsch monster. ^ gehucht dat op het beschoten En dit is reeds geschiedenis : een en- gwndgebied ligt werd serlert langen kele Belgische legerafdeeling, de derdc, J1^ ontruirnd door de inwoners. De door een gemeng&e brigade gesteund, ^uilsche soldaat meldt over den to<3- wierp drie Duitsche legerkorpsen zeven s'a°d in deze streek dat vijftig jonge kilometers achteruit. Meer vijandelijke vromven ©n dochters gelast werden te troepen komen aancesneld. Een tegen Ltke versohansingen te maken die met vijf houden de Belgen stand en stellen bf'ton oveirdekt werden. Dit werk»moest meer dan 42,000 Duitsche,rs buiten uitgevoerd. worden in de vuurzone. Hij strijd. voegt erbij dat dergelijk feit schànde- » Gij hadt hem moeten zien, onzen ' " Belgischen soldaat, na den glorievollen n-n- -weerstand te Luik, toen hij, morzel voor morzel, het gebied vèrdedigde van OP ZEE Midden-België tegen den vreeselijken met miâlukking zag bedreiigd. Gij hadt Amerikaansch patroeljeschip StTKghS in den grand geboord tegen een vijand, die een verbazend jverwicht had, terwijl over onze ba- New-York, 8 November. — Het Ame-nen en onze velden, de menschen uit rikaanscha patroeljeschip «Alcedo», dat Baspegouw, uit Hag^lajnd, uit Brabant <ioor ^en Duitsche duikboot in den âe vlucht namen. zwijgzaam en schuw groâd geboord werd, was de eigendom met in hun blikken nog al de akelig- van George C. Drexel uit Philadel-heid van brand en dooaslag, die hen phia. iCÎ!'Gij°haddt hem moeten zien, onzen , Dit waf fn Jacht die een Belgischen soldaat, toen hij, versterkt onnemaai bezat van 983 ton en een hinnen Antwerpens omheining, waar en^ a van meters. de Duitschers hem machtoloos en inge- .Mcmv. «wcru uriput sloten waandem, stoutrpoodige uitvallen ondernam, het keizerlijk leger veront- SCHIP CETORPEDEERD rustte, opnieuw tôt bij 't verwoeste Washington, 8 Novembor. — De af-Aerse.hot oprukte, Mechelen heroverde, deeling van den zeedienst meldt dat het de Duitschers verplichtte, op 9 en 12 vrachtschip «Finland», die een tonne-September, in allerijl om hem in be- maat bezit van 12,222, getorpedeerd iwang te houden, twee legerkorpsen, werd op het oogenblik dat deze de Verdie reeds naar 't zuiden togen, weer eenigde Staten genaakte.De schade was naar Antwerpen te zenden. Gij hadt gelukkiglijk zeer gering en het schip hem moeten zien, terwijl hii al dus. v.u) gelukte er in aan te Ipndf.n. Een nieuwe revolutie in Rusland ». A De Soviets meester over Petrograd Onwentelingen zijn de beste dingen en de slechtste dingen van de wereld. De beste dingen, indien zij een einde stellen aan wantoestanden die het wel-zijn van het land en dus het welzijn van ieder bewoner isin het land bena-deelen, indien zij orde doen geboren worden uit wanorde en een land sterk houden of sterker maken tegenover zij-ne vijanden. De slechtste dingen indien zij in wantoestanden slechts een voorwendi sel vinden om nog erger wantoestanden in het leven te roepen, indien zij aan het welzijn van het land en van zijne bewoners schaden, indien zij de bron zijn van wanorde en regeerings-leosheid, indien zij de kracht van een land verlammen en het overleveren aan zijne vijanden en het aldus trouwbreuk doen plegen tegenover zijne vrienden. Men zal aan Het Vaderland niet ver-xoijten dal het de Ihtssische omwente-Ung ongunsliq beoordeelde. Zoolang er hoop bestond dat op de noodzakelijke wanorde van de eerste dagen een tijd-stip zou volgen van herinriehting op eeonomiseh, .militair, maatschappelijk en politiek gebied, hebben wij onze bendgenooten niet beknibbeld omdat zij dezen of genen regeeringsvorm bo-ten de monarchie verkozen. Wij kunnen het best lijden dat vreemden re-publikeinschgezind zijn als men ons, Belgen, maar de voordeelen laat genie-ten van de monarchie, waarover wij ons heelemaal niet hebben te beklagen. Maar toen met de Russische repu-bliek ook regeeringsloosheid gepaard ging, die hoogsl nadeelig werd voor ons en voor onze bondgenooten, hebben wc wel cens geaarzeld in bewondering te staan voor al de polilieke sterren even spoedig verdwenen als versche-nen aan den hemel der Soviets. IVo/ nu gezegd, nu een nieuwe revolutie Petroqrad ontrukt aan het be-wind van Kerenski, die wel reeds meer spralc dan handelde, maar op^wien loch nog le hopen viel ? Wat nu gezegd ? Niet veel meer dan da: we ons nu best schouder aan schou-der vereenigen met onze bondgenooten de Britten, de Amerikanen, de Fran-schen en de Italianen, die zich wel zullen weten herin te ri chien. En laat Petrograd dan iveer kalm worden. Wie weet wordt er nu geen man gevonden met een ijzeren vuist, die ailes weer in Rusland in de plcoien brengl ? Ginder is ailes mogelijk. G. DE AANVAL DER MAXIMALISTEN Petrograd, 7 November. — In den af-geloopen nacht en dezen morgen heeft het geschil, dat ontstaan was tusschen de regeering en den Raad van afgevaar-digde soldaten een nieuwe verscher-ping ondergaan. De beweging van de maximalisten (Soviets) neemt een zeer snelle uitbrei-ding.De muiters maakten zich meester van het middenbureel van den telegraaf, van de Staatsbank, van het Marîopa-leis, waar de Raad van de Republiek zijne zittingen bijgevoîg niet kon voort-zetten.Tôt nog toe worden geene wanorde-Ujkheden vermeld, uitgenomen hier en aaar een wanbedrijf door boeren ge-pleegd,Het verkeer en de beweging in de stad blijven normaal. ' I ONLUSTEN BIJ NACHT.. Petrograd, 8 November. — In den loop van den nacht onderging de toe-stand wijzigingen, die nog niet toelaten ziûh uit te spreken over den waar-schijnlijken duur van den nieuwen 6tand van zaken. De gewapende maximalisten gingen dezen morgen tewerk in de stad met zooveel vrijheid dat het wol schijnt alsof zij voor het oogenblik, zonder groote moeite, mee8ter blijven over de hoofdstad. Do regeeringsmidden3 werken regel-matig door. Althans toch het ministerie van buitenlandsche zaken. De vreemde 1 gezantschappen werden niet veront- 1 rust. Do Fransche legatie, bij voor-beeld, staat onder de hoede van regee- 1 ringstroepen. Het uitzicht der stad is weinig ver-ahderd. De actie der maximalisten ver- ] fiep tôt nog toe zonder groote troebelen, i buiten enkele nachtelijke wanordellijk-heden, waarbij geweerschoten werden i geloet. Er werden een dertigtal men-schen verwond. < ■* » VOOR DEN AANSLAO Een Fransch blad ontvangt met ver* traging dit bericht van zijn correspondent uit Petrograd : De toestand is zeer ernstig (daags voor den anslag). In de straten is,veel beweging. De voorbijgangers trekken in allerijl naar hunne huizen terug. De winkels worden gesloten. De trams worden in hunne standplaatsen opge-houden. Autos doorkruisen in vliegeqde vaart de stad, die in de diepste duister-nis gedompeld is. Patroeljen loopen langs de straten. Naar het schijnt treft de regeering voorzorgsmaatregelen maar men weet niet of zij op het gar-nizoen van Petrograd kan rekenen. Dit ailes is het gevolg van de bedrei-ging der maximalisten een aanslag te plegen en zich van de regeering meester te maken. * WAT DE SOVIETS WILLEN Londen, 8 November. — ÎJit Petrograd wordt aan de « Times » geseind : Met 123 stemme'n tegen 102 heeft hét « Voorparlement » besloten de regeering te steunen, indien zij onmiddel-lijk het programma verwezenlijkt van de révolutionnaire démocratie. (Men weet dat dit programma ge-sttmd is op een onmiddelïijken vrede zonder aanhechtingen noch vergoedin-gen, maar met waarborgen (?) DE VOORZORCEN VAN DE REGEERING Welke voorzorgen de regeering trof, vernemen wij uit een perstelegram. dat op 6 November, te 11 uur 's avonds, uit Petrograd verzonden werd Ofschoon er heel den dag door veel woeling was, wijl men zich op de beweging der maximalisten verwachtte, werd er, bij het vallen van den nacht, geen enkel ernstig voorval vermeld. Op de bijzonderste kruispunten wa-ren bewapende posten geplaatst gewor-den, die het verkeer van de menigte regelden. Veel volk was inderdaad op de baan wegens de troepenbewegingen en velen wilden de verwachte gebeur-tenissen bij wonen. Tegen den avohd werd het nochtans rustiger, daar de beperkte verlichting de stad in eene halve duisternis liet. Om de oproerlingen te beletten, zoo-als in Juli laatst, de hand te leggen op de autos van bijzondere personen, had de krijgsoverheid deze rijtuigen zelf opgevorderd, gedeeltelijk voor eigen gebruik. Onder de troepen, die binnen de stad gebracht werden, bevindt zich het vrouwenbataljon, dat in dp omstreken van Petrograd kampeerde. Soldaten-wielrijders bewaken het Winterpaleis. Onder den invloed van de maximalistische propaganda hadden de leerlingen van de officierenschool te Petrograd, hun dienst verlaten. Zij werden door de regeering opnieuw op-geroepen, doch voor hun vertrek, kwa-men afge^iardigden van het Soviet van Peterhof hen aanzetten niet te gehoor-zamen. Daar de afgevaardigden' zagen 3at zij geen gehoor meer vonden, be-dreigden zij de Kadetten met te zeggen iat het garnizoen van Peterhof, aan het Soviet gehoorzamend, op hen zou in-rukken. Doch de leerlingen stelden zich in rang en konden, onder de bescher-ming van patroeljen, Petrograd berei-ken.De maximalisten nemen ook hun TOorzorgen in het Instituut Smolny waar zij hun hoofdkwartier hebben op-?eslagen en dat door troepen bewaakt wordt. ■■ i ■ WWW ■' ■■ ■— Nieows vonr orze Soldaten LIOEN JULES, C. 7 N. 1, 4e compa-nie Pavique-l'Evêque (Sarthe), vraagt lieuws over mevrouw Coele (?) Saeys ;n hare kinderen, verblijvende in Frankrijk sedert 1915. Hij vraagt ins-^elijks nieuws over zijne familie die in België verblijft. » MASURE JULES, D. 26 Belgisch le-rer, wenscht nieuws te bekomen over te kinderen Wijffels die in 1914 te Moorsiede (West-Vlaandefen) woon-len.PAUL VANDEWALLE, Gotteville-ez-Rouen, vraag tnieuws over de fami-ie Van de Walle-de Cloedt, van Zedel-ihem en Veldeghem. CALLEBERT LEON, van St-Mi-:hiels. bij Brogge, thans te Gien (Loiret) f> Cité S t.-Lazare, vraagt nieuws w«r familip fin vri«nd«n. OP HET WESTERFRONT nieuwe overwinning in Elzas 120 GEVANGENEN GENOMEN DE TOESTAND De Britten hebben, op 7 November. voortdurend hun veroverde stellingen ingericht, te Passchendaele en op de lioogten die in den omtrek zijn. De vijand heeft de verrichtingen niet belet De Duitschers beschouwen deze stellingen als zeer belangrijk, doch zij hebben tôt nu toe de Britsche troepen in hun werk niet verhinderd. Het getal gevangenen, die genomen werden bedraagt 400, wîiaronder 21 officieren. De verliezen der Britten zijn zeer ge: ring. De vjiegers hebben weinig werk kunnen verrichten, ten gevolge van den re-gen en den hevigen wind. De Britsche vliegers hebben niette-genstàande deze slechte voorwaarden met hun machiengeweren de achterste zonen van den vijand geweldig beschoten. Zij hebben talrijke vijandelijke punten aangeduid; deze werden beschoten.Wanneer het weder wat opgehelderd was, hebben de Britsche vliegers ver-richtingen ondernpmen ten oosten van de linie, doch kort nadien was er een dikke mist, die veroorzaakte dat zeven Britsche vliegers op een dwaalspoor ge-raakten.Er werden 62 bommen van zwaar kaliber uitgeworpen, tijdens den nacht. op de ijzerenwegen, kantonnementen en vliegpleinen, in de streken van Roes-selaere en Kortrijk. Er ontstonden talrijke hevige ontploffingen en brand-stichtingen in de slatie van Roesselaerc en in de stad zelve. Een Duitsch vliegtuig werd neerge-haald en twee andere waren genood-Eaaikt in On$rpdderden staat neer te dalen. Vier Britsche vliegers worden ver-mist benevens de zeven waarvan wij gesproken hebben. De Duitschers hebben nog geen po-gingen ingespannen ten einde Passchendaele, dat- zij o$ 6 Novémber ver-loren hebben, terug te veroveren. De Kanadeezen richten zich sterk in op de veroverde posten. Ailes laat voorzien dat de kalmte, die thans heerscht, van korten duur zal zijn. Het dorp Passchendaele en den omtrek, die versterkt is, zijn voor Ru-preoht van Beieren, zeer belangrijk, bijzooverre dat men zich aan een te-genaanval mag verwachten. In Hooger-Elzas, te Schoenholtz, heeft een aanval plaats ^fegrepen, die wel-gelukte.FRANSCH LEGERBERICHT VAN DEN NAMIDDAG In den nacht van 7 November hebben de Franschen twee aanvallen on-dernomen; de eene was gericht tegen de vijandelijke loopgraven ten noord-oosten van Reims; de andere in Woë-vre, ten oosten van Mouilly. Zij hebben gevangenen genomen. In Hooger-Elzas hebben de Duitschers, volgens de laatste berichtjnn, zware verliezen geleden, tengevolge HET SPORT IN DEN WINTERVELODROOM WIELRIJDEN Het bestuur van den Wintervelo-dioom heeft voor aanstaanden Zondag weder eene groote sportvereeniging op touw gezet, die belooft een groot suc-ces te behalen. Egg zal, voor zijn vertrek naar New-York, den onklopbaren Dupuy in eene snelheidskoers van twee reeksen ont-moeten. Men weet dat deze renners, dit jaar, in ploeg, de zes dagen van New-York wonnen. Zondag zullen zij tegenover elkander staan. Na de talrijke suc-ce ssen die beide renners behaalden zullen zij zich in snelheid meten en de strij/i om de overwinning zal hevig zijn. Deruyter, die thans goed in vorm is, zal in eene uurkoors achter tandems don Zwitser Egg en de Fransche renners Pelissier en Alavoine ontmoeten. Al de renners hebben talrijke supporters en hebben ail en evein veel kans de overwinning te behalen. Léon Didier, die voor enkele weken in ,het Prinsenpark een gevaarlijken val deed, is nu hersteld en zal in den loop der aanstaandie &no^tvereeniprinR van den aanval der Fransche troepen tegen de Duitsche stellingen van Schoenholz. Het getal gevangenen, die door de Franschen genomen werden, bedraagt 120, waaronder 2 officieren. Er werd insgelijks veel materiaal veroverd; het beiang ervan is echter nog niet gekend. Op het overige gedeelte van het front is niets bijzonders te melden. BRITSCH LEGERBERICHT VAN DEN NAMIDDAG Het Britsch legerbericht meldt, dat ten gevolge van en aanval der Bondgenooten ten zuid-oosten van Armentiè-res, 14 gevangenen genomen werden en materiaal veroverd werd. Twee vijandelijke afdeelingen, die poogden de Britsche liniën te bereiken, ten noorden van Rœux, werden achteruit gedreven. Zij leden zware verliezen. De Britten hebben weinig schade ge-had.LUCHTVAART BRITSCHE BESCHIETINGEN Londen, 8 November. — De statiën van Thourihout en Lichtervelde, alsook een trein die naar Lichtervelde reed, werden door Bi^tsche vliegers beschoten. Deze hebben talrijke bommen uitgeworpen.Al de Britsche vliegers zijn onge-deerd terug gekeerd. HOEVEEL DUITSCHE KANONS VEROVERD WERDEN DOOR |>E BRITTEN Londen, 8 November. In een rede-voering, die M. Bonar Law uitgespro-ken heeft te Manchester, wordt o. m. gezegd i x In 1914 hebben de Britten 14,000 gevangenen meer genomen dan zij er ver-loren.In 1915 hebben zij er 2,800 meer ver-lo<ren dan zij er konden veroveren. In 1916 namen zij 30,000 gevangenen meer dan de Duitschers veroverden. în 1917 hebben zij 45,000 gevangenen meer genomen dan er onder hen ge-vangen genomen werden. Tijdens het eôjfete jaar van den oorlog hebben de Britten 80 kanons verlo-ren. Zij veroverden er 25. In 1916 hebben zij 169 kanons veroverd, terwijl de Duitschers geen enkel veroverden. In 1917 hebben zij reeds 380 kanons veroverd ,zonder dat zij een enkel ver-loren.DE DUITSCHERS ZULLEN AL HUN STELLINGEN IN VLAANDEREN MOETEN VERLATEN Londen, 8 November. — De « Daily Chronicle » meldt : Na het verlies van Passchendaele^, zijn de Duitschers bewust van hun slechten toestand in Vlaanderen. Zij weten, dat zij kortelings al hun stellingen in Vlaanderen zullen moeten verlaten. Het is om deze redenen, dat zij zooveel geweld gebruikt hebben ten einde dit dorp te bewaren. het rekord der 10 kilometers achter n-o-tors aanvallen. Dit rekord hoort toe aan den Franschen stayer Paient met 7 m. 52 sec. 4/5. Ziehier de samenstelling van het programma van Zondag : 1. Prix de Brumaire (scratoh) op 1500 meters. — 5 reeksen en finaal. 2. Critérium des Trios. — Achtervol-gingskoers per ploegen van drie renners. — 2 reeksen en finaal. 3. Premiekoers. — Afstand 6 kilorne-ters.4. Poging tegen het rekord van 10 kilometers achter motors door Léon Didier.5. Match Egg-Dupuy, (snelheid). 6. La Coupe des Routiers. — 1 u jr achter tandoms met Egg, Pélissier,Alavoine en Deruyter. De koersen beginnon om 2 uur. Om naar de wielerbaan der rue Nélaton ta gaan, afstappen aan de Metro-statie «Grenelle». DE RONDE VAN LOMBARDIE 204 kilometers Nieitfcegenstaande de gebeurtenissfin' komt om? de koo^ier van Italie tarne- Sde JAARCANG, Nr 781'. VRIJDAG. 9 NOVEMBER 1917. — %. V. --

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Periods