Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

1107 0
14 October 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 14 October. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Seen on 27 November 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/x05x63cg8t/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

«de JAARGANG, Nr 705. _ONÛAG, 14 OCTOBER 1917 HET VADERLAND Kleine aankondigingcn : 1 fr. per regel Groote id. bij overeenkomst Dienstaanbiedingen : voor gereformeer-den kosteloos. BeSgisch dagblad, voorioopig te Parijs, 3, Place des Deux-Écus, 3 LEO VAN GOETHEM, Directeur Het nummer : S centiera (Front en Frankrijk). 10 centiem (andere landen) Per maand (vooruitbetaald) : Frankrijk 1.25 fr. Engeiand 2 sh. Holland 1 gld. 25. Elders 3.00 fr. r I r • !. . J n i • •• Ecu grooi vrienu van Deigie tfgr. JULIEN Bisschop raa Atrecht Lueens et ardens. ■ In September 1916 stierf Monseigneui lobbedey, bisschop van Atrecht. Veler lizer landgenooten ondervonden bij di Iverlijden ©en zoo diepe treurnis al s wa: Im der hunnen heengegaan. De overle Jen kerkvorst, mderdaad, had Belgii jef. En vaak spirak hij over België me le sohoone woorden van Paul Déroulé je : « België, dat kleine hoetkje, zo< root door zijne goedheid »... en dooi lin heldenmoed, voegde or de grijz< IsscJiop er aan toe. |i)e Vlamingen vooral, zoo talrijk ii ■en Pas-de-Calais, vluchtelingen of uit ijkelingen van vroeger, herdachtei larne Mgr. Lobbedey afkomst. Hi erd geboren in Sint-Wincksbergen ft lieve stadje tusschein Duinkerken ei ousbrugge. Zijne moeder was eei É&ainscihe, in Veurne. geboren en Mgr lobbedey zelf kende tôt in 't fijnsti je Westvlaamsche gewestspraak, haai preuken en haar zetten, haar kluchtigf fcendommeli jkheden, smakelijk lijk ro Ijnen in een koekebrood. «Meer dan eeins, terwijl de bissohoppe ïjke zetel openstond in Atrecht,de alou-je stad,zoo innig met onze geschiedenis Irwant lijk met die van onze Britsch* bndgenooten, meer dan eens vroeg mer Ich af bij ons wie de opvolger zijn zoi lin den afgestorven prelaat op den bis Ihopstroon in de aloude hoofdstad vai le Atrebaten. [En met blijdscharp werd in Febnuar Il7 vermcwnm dat de nieutwe bissehoi reer iemand zou zijn dien de Belgei Inden en die de Belgen kende, te we m de Z. E. H. Julien, aartspriester var L-L.-V. te Havre, dien de Belgischa ko [nie aldaar had leeren hoogsohatten er cminnien. jMien sobatte hem hoog en men bemin-le hem : had hij ooit een gelegenheic Iten voorbijgaan om wel te doen aai le Belgen, om wel te spreken over er por de Belgen ? Men kende zijn verle en, zijn woorden en zijn daden, ziji lak als opvoeder ; men daoht teruig aai ine merkwaardige artikelen in de be snd© revue «Le Correspondant ». De oorlog had aan zijne klaarziend* detrlandsliefde het thema verstrekt var devoeringen, van sermonen, die mee? Ln een moed, het bezwijken nabij leer opibeurden, die meer dan een toe-ijding, aan het verzwakken, nieuwe acht inspraken. Zooveel rouw, zoovee] ;d, zooveel lijden waren neergekomer k op Frankrijk... Hoog de harten laut les Cœurs !» 't Is het passend opschift van het boek-al, waarin Mgr. Julien zijn oorlogs-devoeringen verzamelde. Men had ook zijn diepe kennis in op-ledkunde leeren op prijs stellen en ir jn bisdom zal hij, in dezen, grootî ngen verwezenlijken. Hij sohreef eer Thandeling over opvoeding «Du ber au à l'école», van de wieg tôt de school il onder dezen treffenden tifcel verras a vindingrijke en diepgaande hoofd ukken : «Opvoeding is gedaanteveran ring», «Opvoeding is verlossing», «Op-«ling is verrijzenis». 't Is een wijsgeer en een wijsgeer die ireken en die schrijven kan, die lich in brengen waar het noodig is. Teeken des tijds en teeken der din^ m : hij draagt een ster in zijn wapen-hild en zijn kenspreuk pïëdikt ver-luwen : «A Dieu va». Men had hem lief, men heeft hem no? if onder de vluchtelingen van zijn bis-im, dat hij zooeven noemde «het bis-im van het ballingsohap»... Wij ken-a zij-n lief de voor de nederigen en de men. Enkele dagen geleden — om juist te in op 23 September — was hij op her irlijk bezoek te Paris-Plage, waar hij »maals zijn diepe bewondering uit-irak voor gemarteld België. In zijn antwoord aân Pastoor Déliiez, die hem uit naam van zijn Belgi-le en Fransche parochianen had ver-Ikomd, vond hij juiste, passende. îfende woorden om hulde te brengen n onzen Koning, aan kardinaal Mer-!r.Zijn welsprekendheid kent soberheid vertolkt beter dan ronkende woorden-îal de gedachten uit rijpe overweging taren. r •"s * * Enkele data uit Mgr. Juliens loopbaan ®nen hier plaats vinden : %r. Julien werd geboren op 16 Ja-fîri 1856 te Ganville-les-Deux-Eglises fine inférieure), waar zijn vader de 'fpsschoolmeester was.,Hij sfcudeerdt Yvetot, waar hij in 1881 priester ge wijd werd, verkreeg zijn agregaat aan de hoogesohool en onderwees dan rhe-torika en wijsbegeerte in het bisschop-pelijk college van Yvetot. Na secretaris te zijn geweest van kardinaal Thomas, aartsbisschop van Rouen, werd hij in 1897 overste van het Institut st.-Joseph in Le Havre en in 1911 aartspriester van O.-L.-V. in dezelf-, de stad. Op 8 Mei 1917 werd hij in de katho-draal van Rouen bisschop gewijd door ' den aartsbisschop Mgr. Dubois. V \ * * t Ongetwijfeld, zal het ook zoo diepbe-• proefd bisdom Atrecht veel te, danken > krijgen aan zijn nieuwen herder. Onge. ■ twijfeld zullen ook de vele Belgischa j vluchteling-en, in dat bisdom, bij Mgr. Julien denzelfden steun, dezelfde aan-i tnoediging blijven vinden, dien de Bel- - gen in Havre steeds bij hem vonden. î Met mannen als hij mag men de toe-j komst, met al de zorgen die zij zal mee-, brengen, met vertrouwen inzien. î 'fHaut les cœurs» zooals hij zelf zegt, ! Hoog de harten... LEO VAN GOETHEM. k P.-S. — Mogen wij hier de aandacht ) vestigen van degenen die zich met den - heropbouw van steden en dorpen in België belasteri'op de kerk van Le Touquet- - Paris-Place. Zij mag gerust tôt voor-. beeld dienen. : En, met op dit voorbeeld, het nieuwe ! ministerie voor herinrichting van het i iand opmerkzaam te maken dienen wij i niet de belangen van dezen of genen - bouwmeester, want 't. is de E. H. Deli-i sny, pastoor van Paris-Plage, die zelf de plannen ontwierp en ailes — lijn-i richting, verlichting, verluchting — > verwezenlijkte. î L. V. G. ■ "" OssnoDïslde Ondorwjzsre i Uit het «Guldenboek» van de «School bi] het Leger», het flinke maandschrift, dat zooeven een vierde nummer, waar-dig aan de voorgaande, in het licht gaf: Verhçyden Jozef, brankardier oorlogs-. vrijwilliger bij het linieregiment, geboren den in Juni 1890 le Boom, studie-» vicester in de Rijksnormaalschool te , Lier, sneuvelde te Ramscapelle den lin ■ Juni 1915, begraven te Wulpen bij Niemvpoort. V erschelden Hilarion, brankardier, t milicie-klas 1910 ... linieregiment, geboren te Sint-Niklaas-iWaas), den 19n Juni 1890, gesneuveld te Diksmuide {Kapel-hoek), den 28 Juni 1915, begraven mid-den op het kerkhof te Alveringhem, be-zuiden de kerk, grafstede nr. 123. Jans Victor, brankardier bij het linieregiment, geboren te Sichem-Sus s en-Poiré, leeraar aan 't koninklijk athe-i neum te Virton, gesneuveld te Diksmui-s de den 3 Februari, begraven te Adinker-ke.Dergelijke feiten spreken luid genoeg door zich zelf. Zal het land zijn dankbaarheid uit-. drukken zooals het hoort, met aan de . onderwijzers na den oorlog de plaats te geven die hun toekomt in den Staat ? SPORT WIELRUDEN De siuiti ngsvereeniging van den velo-droom van den Parc des Princes, zal vandaag plaats grijpen in den velo-drome d'Hiver, rue Nélaton. De vereeniging begint te twee mur. Métro : Grenelle. INTERIM. ONZE MENGELWERKEN Ons boeierid mengelwerk « Het kind met den Helm » loopt ten einde. Binnen enkele dagen beginnen wij met een nieuw verhaal van Renier Snieders, dat onze lezers ongetwijfeld even veel belang zal inboezemen. De Hut van Wartje Nulph Een kieurrijk, afwisselend, geschied-kundig verhaal uit de zestiende eeuW, begint binnen enkele dagen in « Het Vaderland ». Willen onze lezers in Het binnenland het regelmatig kunnen volgen, is het nu tijd om een abonnement te nemen. Leest en doet uw vrienden lezen : DE HUT VAN WARTJE NULPK OP HET WESTEBFBONT wvwt VilaDdeliJke nederlaan rond Hurtehfse —.— » .—— 500 gevangenen genomen ■»■■■■—! ■?■ ■' y Op 12 October regende het geweldig; de Britsche troepen begonnen hun aan- t val rond vijf- en half uur; zij maakten a vœruitgang op heel het front tusschen \ den ijzerenweg en het Fransch leger v op den zuidelijken uitkant van het v bosch van Houthulgt. Een groot getal versterkte plaatsen, hoeven en stellingen werden veroverd-De Britten namen talrijke gevangenen. De strijd was voornameîijk hevig op \ de helling van den bijzondersten heu- î velkam zelve, ten zuiden van het dorp. De regen, die een weinig opgehouden s had, begon terug te vallen met aile ge- s weld in den morgen. g Zulks heeft den vooruitgang der \ Britten vertraagd, er werd geen nieu- c we poging ondernomen. Het getal ge- a vangenen bestaat uit ongeveer 500. c De Britsche vliegers hebben de ston- s den van goed weder te baat genomen. : Zij hebben de vijandelijke stellingen v herkend, beschietingen ondernomen en foto's opgenomen. j Er werden talrijke bommen uitge- worpen op kantonnementen en de ma- c chienegeweren der Britten hebben van z op een kleine boogte het Duitsch voet- volk beschoten, in zijn loopgraven. t Een vijandelijk vliegtuig werd neer- 1 gehaald tijdens een luchtgevecht, en \ een ander werd neergehaald door het z vuur van het Britsch voetvolk. e Twee Duitsche vliegtuigen waren ge- 1 noodzaakt in ontredderden staat neer \ te dalen. e Vijf Britsche vliegers worden ver- mist. \ DE TOESTAND r Aangezien in Vlaanderen, de Britten s den eenen na den anderen aanval on- 1 dernemen, met buitengewone hard- -v nek.kigheid, zijn de Duitschers geens-zins op hun gemak. De Duitschers trachtten weerstand te g bieden ten einde den moreelen toes- 1 tand van hunne bevolking te herstellen. s Zij kozen daartoe de streek van de f Aisne, en de Chemin des Dames, waar s het voleindigen van de overwinning i den vijand zou kunnen dwingen tôt een \ greoten en pijnlijken achteruitgang. De Duitschers gelukten er in, na ver- j scheidene malen aanvallen te hebben ondernomen, eenigen bijval te behalen 1 ten oosten van dezen belangrijken heu- g vel, tusschen Hurtebise en Chevreux, g doch om naderhand een nederlaag te r hebben ten westen van Hurtebise. j FRANSCH LEGERBERIGHT VAN DEN NAMIDDAG ^ Op het front van de Aisne hebben de Duitschers, tijdens den nacht, verschei-dene aanvallen ondernomen die gericht ( waren tegen onze stellingen van den f sektor Hurtebise-Chevreux; ondanks het ^ geweld van hunne pogingen, is de vij- ^ and er alîeenlijk in gelukt post te vat-ten in een onzer vooruitgeschoven stellingen,Ten westen van Monument d'Hurte-bise ,alsook ten zuiden van La Royère, hebben Wij de Duitsche afdeelingen uit-een gedreven, die poogden onze lijnen . te bereiken. c Op den rechteroever van de Maas, c heeft er hevige artillerie-bedrijvigheid plaats gegrepen in de streek van Bois Le Ghaume. Er is niets bijzonders te melden op s het overïge gedeelte van het front. OVER HET GEVECHT VAN PASSGHENDAELE De Engelschen hebben dus hun acht-ste offensief ondernomen ten noord- 5 oosten van Ieperen, tôt aan den ijzeren- v weg Ieperen Roesselaere, een weinig ten zuiden van Passchendaele. ? Het Fransch leger, onder bevel van 1 generaal Anthoine, kon er niet tus- v schen komen, en de roi die het te ver- d vullen had, bestond alîeenlijk in het r bewaken van de uitkanten van het t: bosch Houthulst, tegen aile pogingen van de vijandelijke flankaanvallen. De Duitschers hebben met aile geweld weerstaan. De uitslagen voor de Bondgenooten waren allerprachtigst. t Opvolgentlijk hebben deze de ge- d huchten van Wallencolen, de hoeven en de versterkte plaatsen van Fuerst, v Meetong en Wooroud veroverd. Het n kerkhof van Passchendaele werd beschoten, de Tommies houden stand op ^ de zuidelijke en westelijke uitkanten b van het dorp. d De Duitschers, die zich in dezen om-rek nog bevinden, mogen hun toestand ls hopeloos beschouwen. Indien hel v'eder verbetert, mag men zich aan het oleinden eener groote overwinning erwachten. OVER DE UITSLAGEN VAN HET NIEUW GEVECHT Londen, 13 October. —• De berichtge-er van het agentschap Reuter op het Ingelsch front, meldt : De Britten hebben nogmaals de Duit-chers veroverd bij middel van verras-ingen. De vijand verwachtte zich eenszins aan een aanval, vermits het veder zoo slecht was,_ hij dacht niet lat de Britten zoq spoedig een nieuv/en anval zotiden ondernomen hebben, loch Sir Douglas Haig weet aile om-tandigheden te baat te nemen, en bij-:onderlijk wanneer hij weet dat de ijand aan 't wankelen is. Het gevecht, dat plaats heeft gegre->en, was vol verrassingen.. De Duitschers werden achteruit ge*-Ireven op een front van talrijke dui-enden meters. De vijand moet zich thans verzetten îgen den vooruitgang der Bondgenoo" en, niet meer, zooals vroeger, door erschansingen, doch door de soldaten elve. Daar houdt de vijand niet van n ailes wordt in het werk gesteld door tem, opdat de stellingen van de achter-traeht in den grond begraven worden n gevlochten draad gespannen worde De Duitsche troepen hebben het een erlies na het andere en tijdens den lacht van 11 October was een Duitsche telling genoodzaakt zich achter uit te reicken; deze werd Vervangen door ersche troepen. Londen, 13 October. — De bericht-ever van het agentschap Reuter, op tet Britsch front, meldt dat de Duit-chers gebruik gemaakt hebben, op het ront in Vlaanderen, van Britsche obus-en die zij op het Russisch front geno-nen hebben en naar België overge-oerd.De « Daily Chronicle » schrijft no-ens dit feit : Wij wisten voorzeker dat een groote loeveelheid munitie door den vijand enomen werden te Tarnopol en te Ri-a, alsook in andere plaatsen en ver-nits de Duitschers zich gedurig ver-ilaatsen van het Russisch front naar iet westerfront, is het overbrengen van leze veroverde obussen niets buitenge-roons.Nochtans, de afstand is groot, en men nag besluiten uit deze bijzonderheid lat de toestand zeer kalm is op het tussisch front, en ook dat Brittanië )uitschland dwingt zich te voorzien an een groote hoeveelheid materieel n munities. DE BRITTEN MAKEN GEBRUIK VAN DE VEROVERDE VER-SCHANSINGENDe Britsche troepen zijn gevestigd in e verschansingen die met béton over-ekt zijn of in de onbewoonde straten. Uit deze verschansingen, die de Brit-3n ten baat nemen, ontstond het vijfde lorierijk gevecht, dat als het heerlijk-te feit van de Britten mag beschouwd worden. HOE HET GEVECHT GELEVERD WERD Het gevecht dat in den morgen, rond u. 25 plaats greep, was bewonderens" /aardig. Duizenden Britsche soldaten spron-en uit de vooruitgeschoven stellingen. fanons van zwaar gewicht werden ooruit gestuwd, terwijl kleine kanons oor de moerassen getrokken werden. •e bataljons ondernamen hun verrich-ngen onder het oog van den vijand. WAT DE DUITSCHERS ZEGGEN OVER DE BRITSCHE OVERWINNING Het Duitsch bericht van 12 October ekent de Engelsche overwinning in ezer voege : In Vlaanderen duurt het gevecht oort op het aanvalsfront van Lange-larck naar Zonnebeke. Ten noorden van Poelcappelle en ten uid-westen van Passchendaele blijft et gevecht voortduren op de tonton ie de Britten bereikt hebben. WAT DE BRITTlEN VÉROVERDEN SINDS JANUARI Gevangenen 60,000 Kanons 385 Mortieren 537 Machienegeweren 585 Sedert Januari tôt 9 October hebben de Britsche troepen ongeveer 60,000 gevangenen genomen op het westerfront. Ziehier de getallen : Januari 12,228 Februari 2,133 Maart '.. 1,239 . April 19,134 Mei 3,442 Juni 8,886 Juli 4,038 Augustus 7,275 September 5,296 4 October 4,828 9 October 1,638 Van 1 Januari tôt 30 September, heb" ben de Britten 385 kanons, 537 mortieren en 585 machienegeweren veroverd. .1 l1"l> 1 ' VWWV '» »"■ ■ . 0e Belgische Kougo tijiens dtn oorlog Bij de gelegenheid van de inname van Mahenge, op 9 October, die een waardi-ge tegenhanger vormt met de inname van Tabora, in de Belgische koloniale militaire gloriebladen, heetf de heer Renkin, minister van Koloniën, de vol-gtnde verkiaringen afgedegd : De militaire inspanning, is in Kongo 'samengegaan met de eoonomisohe in-spanning.Toen de oorlog in Afrika uitbrak, was er nog ailes te dpen om deze tôt een goed einde te brengen. In overeenstemming met het verdrag van Berlijn, was de ge-vvapende macht geen werkfcuig voor den oorlog, doch slechts een politie-macht. Het was dus noodig ze herin te richten; men moest de eenheden anders organi-zeeren; ze voor den oorlog af richten, re-sei*ven oproepen,aan het leger een krach-tig Europeesch kader verstrekken, het van modem materieel voorzien, het op-rtieuw uitrusten, de tallooze diensten in-richten die er voor een grooten veldtocht noodig zijn, zorgen voor de verdediging van de meren; men moest trachten er het ineestenschap van aan de Duitschers te ontrukken en daarom op het Tangany-ka-meer een flotielje watervliegtuigen vestigen; men moest er een machtige artillerie en sehepen niaar toe voeren, er een haven aanleggeni, een groot stoom-schip ineenzetten en te water doen gaan; op het Ivivu-iwer een kanonneerboot en een motorsloep doen van stapel loopen, die de Duitschers zou don dwingien het eiland Kwjdjwi te. doen verlaten, waar-van zij zich bij verrassing hadden mees-ter gemaakt, duizend kilometers telegra-fische lij,nfen aanleggen: de bewapening van het leger verzekeren en zijn bevoor-rading in levensmiddelen en munitie, de oude wegen verbeteren en er nieuvie aanleggen. Maar de overwinning bekroonde aile inspanningen. Onze grenzen werden hardnekkig verdedigd tôt in April 1916, terwijl in Kameroen een Belgisch contingent met de Fransch-Britsche leger-maehten, samenwerkte aan de verove-ring van deze kolonie, terwijl in Rhode-sië en in Uganda, onze detaschementen onze Britsche bondgenooten ondersteun-den bij het verdedigen van hun grenzen.In 1916 begon het offensief tegen Duitsch Oost-Afrika. Do Belgen bezetten gansoh het Noord-Weeten van de Duitsche kolonie; de oe ver s van het Tanganykameer tôt aan Biamarckburg, en op 19 September namen zij Tabora in, en voltooiden al dus de verovering van 200,000 vierkante kilometers vijandelijk grondgebied. Op dit uur drijven onze troepen, in het bek-ken van den Rafiji-stroom, in verbin-ding met onze bondgenooten, de Duitsche legermaohten, die zich nog in Oost-Afrika verdedigen achteruit. Uit eoonomisoh opzicht heeft de oorlog een zeer korte krizis in Kongo ver-oorzaakt.De invoer hield voor een oogjnblik op. Ondanks de pogingen door de Belgische regeering gedaan om de onzijdigheid te verzekeren van het konventionneel Kon-go-bekken, vielen de Duitschers den Bel-gischen Kongo aan. Men kwam de krizis weldra te boven door de maatregelen die er door de regeering genomen werden om het vervoer en de verhandelingen te vergemakkelij-ken.De Bestuurlijke reorganisatie van Kongo, werd ondanks den oorlcg voort-gezet. Het getal posten, en dus ook het getal territoriale beheerders is verme^r-derd. De maatregelen geschikt om de slaapziekte te bestrijden zijn nog uitge-breid. De werken voor het aanleggen van spooT wegen werden voortgezet. De Maatsohappij van de Groote Meren heeft in 1915 de linie van 270 kilometers, die Kabalo op den Boven-Kongo, m*t Albertville op het Tanganyka meer, werd voltooid; deze lijn bewees de grootste diensten, tijdens den veldtocht in Oost-Afrika.De linie van 400 kilometers, die Buka-ma, op den stroom, met Elizaoethville moet verbinden, de hoofdstad van de provinsse Katanga, is op het nupfc vari voltooid te worden. De kolonie heeft 2130 kilowiete^ spoorwegèn aangelegd, in het Uartje van Midden-Afrika, in een betrekkeljjk kort tijdperk. Verscheidene nieuwe posten voor draadlooze telegrafie, en ongevçer 2000 kilometers telegraaflijnen, werden tijdens de noorlog aangelegd. De kopermijnen in Katanga, <îje in 5 914, 10720 ton opgeleverd hadden, hebben hun voortbrengst tôt 22,000 ton verni-eerderd in 1915, en de uiivoer, voorzien voor het jaar 1917, is ongevçer 30,000 ton metaal. De goudmij,nen van Kilo en Moto, in de oostelijke provinçie, nebben 1800 ki-logram voortgeibracht in <914 en 3,200 kilogram in 1916. In het Kasaï-distrikt, heeft een maafr-schappij, waarin een Amerikaanschô groep geïnteresseerd is, diamanten ge-graven. De opbrengst, die in 1913, 15006 karaat bedroeg, is in 1916 tôt 54,000 ka-raat gestegen en voor 1917 mag toen d« opbrengsfc op 85,000 karaat schatten. Uit het oogpdnt van den landbouw; zullen de eerste maanden van 1918, aan. Belgie 20,000 ton rijst verschaffen, in Kongo gekweekt. In 1916 werden 22,390 ton palmnoten voortgebracht, 3850 ton palmolie, ea 3017 ton rubben, die naar de oorlogsfa-brieken van de Bondgenooten gingen. De uitvoer, die in 1914, 53 miljoen bedroeg, is in 1915 tôt 72 miljoen gestegen, en in 1916 tôt 129 miljoen frank. De opbrengst van de inlandsche tels sting, die nochtans zeer matig is, daar hij van 3 tôt 12 fr. afwisselt, is van 8 miljoen, oijfer in 1914, tôt 12 •oiljoen m ivi t gesiegen. ' " ' ■ ■ • ■"—WWW Il Hl Be ScMen flsr Koningin op M Belpsl Iront Onze confrater Fernaîid Neuray heeft in « l'« Illustration », van 22 Sep" tember, een zeer belangwekkend arti-kel gepubliceerd over de scholen door koningin Elisabeth in vrij Vlaanderen ingericht. Zeer mooie fotografieën dienen tôt opluistering aan die bladzijden, waaraan wij het volgende ontleenen : Op eenige kilometers afstand van het Belgisch front bevinden zich de scholen van de Koningin. Bloeiende we-geltjes voor de paviljoenen, die heel-maal omringd zijn met prieeltje» waarin géraniums en kapucienen bont vlekken schilderen, vormen als eeii allerliefelijksten vestibuul. Een har-harmonie van kleuren omhult de onver* mijdelijke banaliteit van hun lijnen, die verdwijnên en zich versmelten in een kieurrijk geheel. Het zal binnen korten tijd twee jaar geleden zijn sedert, niet den eersten steen, doeh het eerste barak'kement geplaatst werd. De Koningin gaf aan de twee scholen de namen van een harer zonèn en van hare dochter : « Marie-José » werd ge-opend in de maand Augustus 1915 ï « Charles-Théodore » een maand la.ter. Vijf honderd vijftig kinderen, jongens en meisjes, vinden er heden het onder-komen. De heel kleinen^ van drie tôt acht jaar — er zijn zelfs kleuters van twintig maanden — in Marie-José, anderen in Charles-Théodore. Zij komen van de nog rrije dorpe», die het Duitsche kanon aile dagen hardnekkig blijft beschiet,en. Er zijn ver-scheidene weezen onder; de ouders van het grootete getal onder hen moesten naar Frankrijk vluchten, en de anderen, die tusschen twee granaatvlagen door, hardnekkig den geboortegrond blijven bebouwen, hebben wel wat an-ders te doen dan zich bezig te houden met het onderwijs en de opvoeding hunner kinderen. De Koningin is hun aller Moeder. Men moet zien hoe zij naar Hare Ma-jesteit komen toegesneld telkens — minstens één maal iedere week — zij ze bezoeken komt. Men moet den glim" lich zien van de Koningin, — een ech-ten glimlach van gelukkige vrouw, — als zij zich over de kleuters heen buigt. De moederlijke vreugde doet ten voile de waarde uitkomen van dat verstan-dig en fijn gelaat, door twee stralende OQprpn

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend belonging to the category Oorlogspers, published in Le Havre from 1915 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods