Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

1531 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 20 July. Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad. Seen on 20 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/cn6xw48t3t/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

1 "BORGERHOUT, 20 JULI 1918 10 Centiemen Nr 29, 41* Jaar HET VLMMSCH HEELAL alles in te zenden vôôr dondbrdag middag — Inschrijvingsprijs : 5 Frank — i BSSBB «fâ'Lâsw in'-trïta «Ms» m csasas v&œï'ia mua: *OIM «nsa» «*« Weekblad voor Ylaamsche en Alaremeene Belangen Bureel sn Drukkerij : Carnotplaats 65 Aankondigingen : 20 Centiemen dbn regel n—■■■■iiiwii—■«■iiiiiwimi i nu nim—ifiiiii ZIEL EN MENSCH Deze laatste jaren is er veel spraak geweest over zielkunde en menschenken-nis. De zielkunde had vooral ten doel het streven der menschen gade te slaan op zedelijk en verstandelijk gebied ; de menschenkennis bedoelde meer de strevingnaar stoffelijke belangen en genot, die het zedelijke en verstandelijke van den mensch veelal overheerschte en op slechte wegen bracht. # * * Tijdens den oorlog zijn beide kennissen het best kunnen verworven worden door hen, die als trouwe opmerkers het leven der menschen hebben gevolgd op goede en slechte wegen. Geene tijden zijn gunstiger geweest om die kennissen op te doen en er zijn profijt uit te trekken. Het is althans eene leerschool geweest, die vroeger alleen gevolgd en waargenomen wierd door hen, die er eene bijzondere studie van maakten, of wier ambt die kennissen oplegde tôt volmaking van hunne opleiding en tôt nut voor de uitoefe- ning van hun beroep. * * » Priesters, onderwijzers, rechters, advo-caten.ouders en meer anderen, die met kin-deren en volwassenen moeten omgaan, hen opleiden of bijstaan. liadden die kennissen I volstrekt noodig, zoo niet wierden zij zelven dikwijls bedrogen of misleid door slepussen, die uiterlijk braaf en goed schenen, maar innerlijk een bedorven ziel of een misdadig karakter bezaten. * * * Ondanks die studie en de dagelijksche waarnemingen, wierden zij nog dikwijls misleid. De gemoedstoestand van vele lieden is slechts te kennen wanneer hij uiterlijk tôt werkelijkheid overgaat. Dit kunnen velen thans bestatigen, die tus-schen de woekeraars en andere onmen-schen, lieden aantreffen waarvan zij zulks nooit hadden kunnen of durven vermoeden. * * * In 't algemeen lieten vele lieden zich op dit gebied reeds vroeger bedriegen. In politieke en godsdienstzaken schonken zij meermaals hun vertrouweu aan lieden die zulks geenszins verdienden, eene doenwijze die deed twijielen of zij, als trouwe wachters, wel eenig begrip hadden van zielkunde en menschenkennis. Zoodanig waren hunne misgrepen op dit gebied, dat zij er meermaals meè in moeielijkheden of in schande kwamen. * * Het schijnt nogtans dat die lessen tôt niet veel helpen. Immers, nu nog zien wij dezelfde 'misslagen plegen, ondanks de duidelijke kenteekenen die hun eene betere leiding aanwijzen en een grondiger besei hunner verantwoordelijkheid. Woekeraars en andere volksbedriegers worden behouden in eereambten en plaatsen, waar hunne tegenwoordigheid niet anders dan schaden kan aan de zaken die zij aldaar vertegenwoordigen. Die zoo iets dulden en toelaten, ondanks de duidelijke bewijzen van onwaardigheid 'door woekeraars en volksbedriegers gegeven, kunnen niet anders dan als medeplichtigen aanschouwd worden. * * En dit laatste is maar al te dikwijls de waarheid. Voor eene kleine of groote gunst, want geld heeft bij velen geenen reuk, trappen zij zielkunde en menschenkennis onder de voeten en trachten enkel profijt te trekken uit mistoestanden, die erg schaden moeten aan de zaak die zij dienden te beschermen en te behoeden. Geen wonder dan ook dat die zaak veel lijdt ol ten onder gaat, terwijl zij zelven de oorzaak niet bespeuren ol willen erkennen, en het nadeelige van den toe-stand elders gaan zoeken. ■jt * * Kleine oorzaken hebben groote gevol-gen, zegt het spreekwoord, maar hier zijn 't meestal groote oorzaken, die onder den dekmantel der oorlogstoestanden worden verschoond of ingevolgd. Het gevolg zal zijn dat vele misdadige handelingen niet meer als misdadig zullen aanzien worden, zoodathet zedelijk pijl der algemeenheid er merkelijk zal door dalen. Het zal te laat geklaagd zijn, wanneer dit onkruid tôt vollen wasdom zal gekomen zijn. * * * Niettegenstaande de ondankbare taak verrichten zij dus een verdienstelijk werk, zij die tegen die mistoestanden durven ingaan en volksmisdadigers aan de kaak durven stellen. Gebrek aan karakter alleen kunnen anderen bewegen te heulen en te deelen met de wolven in het bosch. Dit strekt hun geenszins tôt eer, want het verraadt kwade trouw ol kortzichtigheid, twee hoedanigheden die niet te vereenigen zijn met het ambt of den stand door hen in de Samenleving waargenomen. J. L. | j PETOÊSTÀil^HIER EN ELDERS ! BELGIË. — Het Wet- en VerordeLingsblad voor j Vlaanderen bevat in zijne laatste nummers da volgende j verordeningen en mededeelingen : | a) De getuigschriften der lagere en middelbare ; scholen, met het Duitsch als voertaal, worden met ' de Vlaamsche scholen gelijk gesteld. De houders | van getuigschriften dier scholen, moeten, om tôt ! een openbaar ambt benoemd te worden, door een ; examen doen blijken, dat zij het Nederlandsch ! volkomen machtig zijn. t b) M. Hub. Harrewijn, burgerlijk ingenieur te Eekeren. is benoemd tôt hoofdopïiener van de« technischen gezondheidsdienst bij het Ministerie Tau Binnenlandsche Zaken. NEDERLAND. — De Koningin heeft Mgr Nolens gelast, het nieuw Ministerie te vormen. volgens den uitslag der laatste kiezingen. Mgr Nolens is lid der Tweede Kamer en leider der Katholieken. — Op een Congres van wetsgeleerden is de schen nis van het volkenrecht door de oorlogvoerenden in 't breed behandeld. Een lid deed opmerken dai in onzydige landen het volkenrecht ook wordl geschonden door den Staat en de Komiteiten, di< den vrijen handel afschafcen en in vele zaken wille-keurig te werk gaan, zonder naar wetten of rechter te zien. Hij vroeg dat daarin verandering zou komer en de vrije burgers niet langer onder de dwingelacdi^ van Staat en Komiteiten zouden gehouden worden — Hoe Rotterdam, als wereldhaven mededingei van Antwerpen en Hamburg, ook lijdt door der oorlog, blijkt uit het volgende : in 1914 kwamen ei langs den Nieuwen Waterweg, sinds 1 Januari 6,192 schepen aan, en in 1918 slechts 513 ; lang! Rotterdam 5,686 schepen, en in 1918 slechts 459. —o— RUSLAND. — De toestanden blyven hier evei duister. Over de moord op den Czar is nog geer stellig nieuws ontvangen. Bevestigingen en ontken, ningen kruisen elkander. Langs aile kanten wordi j er gevochten tusschen de aanhangers der verschil lende staatspartyen. Maar ook over deze bedrijven misdrijven en staatsgrepen is weinig of geen stellif nieuws te bekomen. ROME. — Portugaal heeft zijne betrekkingen me' den Paus hernomen en een gezant aangesteld. Zoc komt ailes terug in zijne plooi. Voor Denkende Menschen VIII. — Letterkunde voor Kindcrcr. 2" Vervolg Bij de sprookjes moeten wij de dierenver-halen voegen, voor zooveel ze vlot en met vee handeling gesclireven zijn... en de dieren-bescherming er geen duimen dik op ligt. Nie dat ik tegen dierenbescherming ben — ik hoo{ genoegzaam gekend te zijn om althans dà ferwijt niet te verdienen — maar zedeprekeri, per fas et nef as beviel nooit ééa enkel kind En dàt wordt op dit gebied wat al te dikwijls uit bet oog verloren. Ik sprak daar straks van « brave-Hendrik-boekjes» en vernoemde wat later Paul Kiroul IDit doet me dan ook denken op de zoo gunstif ontvangen reeks van drie kleine werkjes vooi kinderen van ongeveer zeven jaar, met bepaak godsdienstig (speciflek Roomsch-Katholiek I doel gesclireven : Van een goeden Koning Jantje in den Biechtsloel en Bij den goeder, God (1). In zulke werkjes moet er noodzakelp een « brave Hendrik » optreden, maar dat ma§ niet overdreven worden, en het natuurlijkï kind moet er steeds de bovenhand in halen, In de godsdienstige kinderletterkunde laat dii gewoonlijk beel veel te wenschen ; maar, naar deskundigea verzekeren — want hiei verkng ik zelf het woord niet te yoeren on wille der innige banden die me aan den schrij-ver hechten —, heeft Paul Kiroul heel wel die gebruikelijke fout weten te vermijden. Welliclit mag ik hier ook, voor de kleiner reeds, nog even wijzen op het prachtige kunst-werk, door den « Nationalen Raad der Italiaan-sche Vrouwen », onder voorzitterschap van Mevr. Gisella Consolo, van Rome, de wereld ingezonden onder opschrift : A voi Bimbi. Het bevat een reeks van 21 boeiende schilderij-îjes van Edoardo Gioja, met bijgevoegden tekst, en vormt een der heerlijkste kunstver-zamelingen op dit gebied. Iets in dien aard verscheen hier in Nederland onder den titel : De Dierenwereld in Woord en Beeld, tekst van K. Heimans, met origineele foto's van Aug. F. W. Vogt ; doch — men wyte dat nu niet aan « xénophilie » — het Italiaansche werk, veel handiger van formaat, staat m.i. voor de uitwerking ver boven het Nederland-sche, hoewel het eerste slechts 8 frank en het tweede 8 gulden kost. 't Is waar, dit laatste is ook veel lijviger ! Ik heb nu wat héél lang verwijld bij deze eerste jaren, doch dat zal niemand onnatuurlijk vinden, wanneer meu nagaat dat het vèruit het voornaamste en gewicbtigste tgdperk geldt, dat hier moest ingezien worden voor wat een goed kinderboek uitmaakt ; en ook, dat de werkjes voor die eerste jeugd zoo bijzonder moeilijk en veruit het minst beoefend zyn door de kinderschrijvers — door goede, wel te verstaan. Althans, voor zooveel ik het me herinneren kan, staat er in Walter's biblio-theek, voor dezen ouderdom, niets anders dan wat ik in den loop dezer bladzijden vermeldde. * * # Bij het aangroeien der jaren komt er meer verscheidenheid en loopt de belangstelling meer uiteen ; en toch bleet Ligthart de bevoor-rechte schrijver van m'n neelje, die voorzeker niet alleen staat in die groote voorliefde. Eigenlijk is Ligthart steeds z'n afgod geble-ven, an bij 't vordereu in jaren moast ik hem < verder kennis doaD maken — in onze gezellige | praatjes — met den Nederlandschen kinder-i vriend ; z'n oogen scholen stralen wanneer ik î hem, in m'n gesprekken met hem, liet een I: kijkje nemen in de Tullinghstraat, en ik moest hem vast beloven dat hij binnen « eenige jaren » eens zou mee mogen gaan naar Den Haag... om Ligthart te zien ! Is het niet aan-S grijpend om vast te stellen wat 'n overgrooten Sj invloed de boekjes van Ligthart, nochtans als f « schoolboekjes » bedoeld, kunnen uitoefenen op een kind, dat onder letterkundig opzicht nochtans zoo verwend is... als z'n oom, z'n tante en z'n grootmoeder ? Telkens als ik een nieuw werkje van Ligthart ontving, was ik verplicht het onder slot te bergen, of 't werd me voor den neus weggekaapt. En dat gebeurde meer dan me lief was, en dan moest ik « parle-menteeren » om er toch inzage — onder toffzicht — van te kunnen nemen. Ook, voor kinderen van 8 tôt 10 jaar dienen m.i. op de eerste plaats aanbevolen te worden : Buur-kinderen, Dicht bij Huis (dit laatste ook in i « uitgave voor de kamer •• verschenen onder den bij de kinderen welbekenden titel : Het Boek van Piet van Dam), De Wereld In, Blond en Bruin, Op de Boerderij, Bij den Boschwachter. Die reeks boekjes vormen, om zoo te zeggen, de nieuwere richting der letterkunde voor kinderen, richting die zich by werkelijkheden van het leven aanpast, zcnder daarom minder genotvol te zijn dan die, welke ik, in tegen-stelling, de oudere zou mogen noemen, d.i. de schat der overgeleverde sproken en verhalen. ! Vervolgt Y ours ; (1) Bij Jos. tan In & C'*, te Lier. : OVERZICHT §amenwerking . I Er zou thans wel wat meer samenwerking ; of overeenstemming moeten bestaan tusschen de verschillende komiteiten, althans te Antwerpen. Zij doen de menschen langs aile kanten der stad loopen om het een of ander te bekomen, zonder rekening te houden van tijdverlies en sleet aan scltoenen en blokken. Dat is geene « organisatie « meer, maar eerder plagerij of ' spotternij, of enkel onbedachtzaamheid ot onbevoegdheid. Wânnetr "men iets voor het volk wil doen of moet doen, want velen zijn 1er voor betaald, zou dit ailes beter moeten overwogen en geschikt worden. WEKELIJKSCH VERSLAG JBorgerhout Zomer I De Zomer heeft ons eindelijk eenige warme ; dagen gebracht, met onweder en regen. De ; regen was welkom, want de hoven en velden stonden droog en de wasdom van vele vruchten, bijzonder van boonen, was zeer ten achter. ; Met die warme dagen zal denkelijk ten ' betere gezondheidstoestand intreden. De gast-t huizen die in gewone tijden in Mei en Juni veel I minder zieken hebben, zijn tôt nu toe over-kropt gebleven, hetgeen alleszins te betreuren is, uiet enkel voor de zieken, maar ook voor de besturen die voor mondbehoeften, genees-middelen en anderen onderhoud moeten zorgen, i hetgeen in deze tijden dubbel moeielijk is. Geldspel In de gemeente wordt veel geklaagd over ■ het geldspel, waardoor in menige huishoudens i oneenigheid ontstaat. Er wordt blijkbaar weinig of niets gedaan om dit spel te beteugelen. In Antwerpen worden sommige spelers en lokalen nog al eens overvallen, en men staat i dan verwonderd over de personen die zich aan dit spel gelegen laten. Hier hoort men daar weinig of niets van, tenzij dat tusschen die spelers personen aangetroffen wordtn die daar niet mochten zijn volgens hunnen stand en volgens hunne plicht. Wij kunnen niet nagaan of dit laatste wel waar is, maar het wordt niettemin door geloofwaardige personen bevestigd. Gemeentelijke Magaz(jnen Appelstraat 39 Van 22* tôt 26 Juli 1918 : a) Door bemiddeling van de voinkeliert : Gelei. — 440 gr. aan fr. 1.15 het rantsoen. Het rantsoen gelei voor de maand Juli bedraagt 880 gram. Anngezien de gansche partlj nog niet is aangekomen, kan er slechts een half rantsoen bedeeld worden. De andere helft zal later afgeleverd worden. Kunsthonig. — 120 gr. aan fr. 0.20 het rantsoen. b) In het Gemeentelijk Magaiijn der Appelstraat : in ruil van bons Extra-Koffiesurrogaat. — 250 gr., tegen fr. 2.—. Gerookt vleesch. — 50 gr. per persoon, 1.75 fr. het rantsoen zoover de voorraad strekt. Inlandsch Zout. — 5 k. per gezin, fr. 0.50 den kg. Waschzeep. — 250 gr. tegen fr. 1.60 het rantsoen. Bestendige verkoop van : Bezems. — Eén per gezin tegen (r. 0.40 het «tuk. Kaarsen. — 1.25 fr. tôt 3 fr. rolgens grootte. Lederen Nestels. — Een paar per gezin aan fr. 1.10. Opneemdoeken. — Een per gezin tegen fr. 6.50. Saai. — 0.50 fr. het kaartje. Opschikzeep. — In stukken van fr. 4.75, fr. 4.00, fr. 3.90. Zeildoeken pantoffels. Vilten en Houten zolen aan uiterst voordeelige prijzen. Waschpoeder Cristal. — 250 gr. tegen fr. 1.15. Waschpoeder Goliath. — 250 gr. tegen fr. 0.35. Opgelegde groenten in vaten : Groene boonen fr. 1.— Koolrapen fr. 0.30 Tomaten fr. 1.— Erwten tr. 1.— Witte kool fr. 0.75 Prei fr. 0.75 Savooien fr. 0.40 Bloemkool fr. 1.— Stoofselder fr. 0.70 Dit ailes per kgr. gerekend. De koopers moet«n Yoorziao zijn van inpakg*ri«f. Opgelegde groenten in doozen, glazen of flesscben. — Tomatsnsoep 1/2 lit. fr. 1.95; Iiervelsoep 1/2 lit. fr. 1.70 ; Preisoep 1 lit. fr. 3.35 ; Erwtensoep 1/2 lit. fr. 1.75 ; Juliennesoep 1/2 lit. fr. 2.00. Groene soep 1/2 lit. fr. 1.95; Lentesoep 1/4 lit. fr. 1.25; Gesneden sn^boonen 1/2 lit. fr. 1.70 ; Fijne prinsessen 2 lit. fr. 6 35 ; Zurkel 1 lit. fr. 3.30; Zurkel 1/4 lit. fr. 1.00; Spinazie 1 lit. fr. 3.55 ; Gehakte kervel 1 lit. fr. 3.30, 1/2 lit. fr. 1.75, 1/4 lit. fr. 1.05 ; Groene koolen 1 lit. fr. 3.25, 1/2 lit. 1.75 ; Witte koolen, 1 lit. fr. 3.75, 1/2 lit. fr. 1.90 ; Roode koolen 1/2 lit. fr. 2.00; Andijvie 1/2 lit. fr. 1.75; Gesneden wortelen 1/2 lit. fr. 1.85 ; Jonge wortelen 1 lit. fr. 3.90; Tomaten Soleil 1/2 lit. fr. 1.95 ; Tomaten (M. T.) 1/2 lit. fr. 2.40, 1/4 lit. fr. 1.30. Al deze artikelen kunnen afgehaald worden aile werhdagen van 9 tôt 3 torenuur. De dienstregeling volgens nummer van het rantsoenboekje geldt niet voor deze koopwaren. De betaling geschiedt in 't magazijn op het oogenblik der afname. Natlonaal Komiicil voor IIuIp en Voeding, Lecleganckstraat, (Isolectra) Rantsoenen voor dubbele week van 15 tôt 28 Juli 1913 300 gr. Reuzel per persoon aan fr. 1.50 50 gr. Cacao « fr. 0.50 Bijrantsoentn : 200 gr. Spek per persoon aan fr. 1.— 100 gr. Zeep » fr. 0.50 Azijn 1/2 1. per gezin van 1 tôt 4 p. fr. 0.40. 1 1. per gezin van 5 tôt 10 p. fr. 0.80. I 1/2 1. per gezin van 11 tôt 15 p. fr. 1.20. De koopers worden verzocht de noodige zuiver» flesschen mede te brengen. Verwacht : 200 gr. meelwaren en 50 gr. Cacao van Juni. De Voile Luchtdrulf, Groote Hollandache Pereldruif Te Cruybeke zagen wij verleden Zondag dexe onder aile opzichten verdienstelijke druif op verschillende plaatsen in de voile lucht staan. De hovenier zegde on* dat hij weinig last had met het schaken. Eene vinnige bespreking over het al te weinig of niet schaken volgde natuurlijk. De eigenaar besloot ook dat de goede bemesting dezer plant zeer de schaking voorkomt. Hij vergeet niet jaarlijks, en dat ook nog des Zomers, eene goede dosis opgelost ijzersulfaat aan zijne wijngaards toe te dienen, er bijvoegende in den loop dezes Zomers naar den uitslag zijner werk wij ze te komen zien (4 à 5 grammen per liter water). In de broeikassen zien wij de schoone trossen der Hollandsche Pereldruif, volledig gelukt zonder de minste schaking en besluiten hieruit ook, dat bij regelmatigen bloei in evenmatige warmte deze druiven-soort den naam niet verdiend die haar zoo dikwijls wordt toegepast. F. S. Het ki\i» va\ den soldaat Borgerhout Onbekend door tusschenkomst van Mevr. W«d. F. Bollens fr. 15.— NIEUWS PER WEEK Antwerpen — Weerkundige waarnemingen van Ign. J. H. Niesman, gezichtshundige, Lange Nieuwst mat 50 ; — Vrijdag 19 Juli 1918, Weermeter : gisteren 763 m/m ; heden 766 m/m. Y- armtemeter Celsiu* (binnen) ; maximum 22 gr., minimum 20 gr. boven vriespunt. Vochtigheidsmeter : 85. Wind : West. Waarschijnlijk te verwachten : Goed weer. Morgen Zaturdag : Zon op 6.20 onder 9.52 (T. U.). Voile maan : 23 Juli. Aldaar te bekomen : brillen en neusnijperi, accu-mulaUurs, moteurs, elektrieke lampen, enz. Borgerhout — Zondagdienst apothehers. — Op Zondag 21 Juli 1918, zal de apotheek van M. J. Govaerts, Turnhoutschebaan 250, geopend blijven. Kortrijk. — Raid van Engelsch» vliegers op 25 Juni : Gedood : Dehon Jan Elisa, geb. Frère, 43 j. ; Kotels Frans, 12 j. ; Vandeleene Zoé, geb. Decouttero, 38 j. ; id. Andréas Hendrik, 8 j. ; id. Marietta Magdalena, 5 j ; Vandenbulcke Emiel, 6 j. Vandendriesche Esther Albertina, 15 j. ; Vucbt Leopold, 58 j. ; Callens Jeroom, 35 j., Kuurne. Gewond : Derbaere Richard, 19 j., Beveren ; Decaluwe Alois, 50 j., Beveren ; Hinnekens Bertha Maria, 15 j. Brugge. — Raid van 23 Juni 1918 : Gedood : Kiite Ernst, 2 j. ; Zwaar gewond : Kiste Coralie, 25 j., St-Kruis ; Van Kersschaever Paul, 17 jaar, St-Kruis. Licht gewond : Dedeyster Lodiwijk, 75 j., St-Kruis. Raid van 21 Juni 1918 : Gedood : Van Locke Alfred, 48 j. ; Dewasch Zenobie, 22 j. ; Vlaminck Marcella, 37 j. ; Bormaris Marie Louise, 7 j. ; Lambert Léo, 42 j, ; Van Belle Louis, 61 j. Zwaar gewond : D'Helft Leonie. 34 j. ; De Ruytter Jozef, 66 j. ; Van de Woestyne Henri, 16 j. ; Demuynck Edmond, 42 j., St-Kruis; Gevaert Maria, 21 j., St-Andries; Raspe Anna, 27j., St-Kruis; Thys René 19 j., Assebrouck. Licht gewond : Van Damma Mathilda, 47 j.; Julon Bertha, 28j-, St-Kruis; Vanhou Eugeen, 54 j., St-Kruis; De la Motte Virginie, 33 j., St-Kruis. Ooitende. — a) Raid van 21 Juni 1918 : Gedood : Vercruysse Frans, 80 j. ; zwaar gewond : Content Juliaan, 20 j., Uitkerke. b) Raid van 24 Juni 1918 : zwaar gewond : Dobbelaere Stephanie, 35 j. ; Gunst Paul, 9 j. en Gunst Lazaria, 1 1/2 j., dochters van Dobbelaere Stephanie. Licht gewond : Verbrugh Augusta, 14 j.; Van Belle Eugenia, 29 j., Conterdam ; Huyttebroeck Angela, 17 j. ; Petre Antoinette, 15 j. ; Delanghe Anguste, 45 j. ; Ducheyne Maria, 14 j. ; Vandenbo-gaerda Maria, 61 j. ; Vandenbogaerde Edward, 14 j. c) Raid van 25 Juni : Licht gewond : Decoster Juliaan, 16 j., Conterdam. d) Raid op 1 Juli : Zwaar gewond : Napoléon Seernels, 62 j. Licht gewond : Alexis Verlinde, 61 j. Heyat. — Raid van 25 Juni 1918 : Gedood : Rys Magdalena, 11 j. Gewond : Byl Philip, 42 j., Knocke. 8TERF<iEVALLE]* f M. Alf. Goiris, algemeen secretarii van het Weldadigheidsbureel te Antwerpen, is overleden in den ouderdom van 46 jaren. f Mevr. Antoon Moorgat, geb. H. Pick, is te Antwerpen overleden, oud 53 jaren. t M. P. F. Huygels, voorzitter van Vrede St-Laureis, is godvruchtig in den Heer ontilapen, oud 60 jaren. ■f De eerw. pater Stephanus Schoutens, van het klooster op den Oever, Antwerpen, is overleden, oud 75 jaren. Hij was schrijver van verscheidene fcoogtt-gewaardeerde godsdienstige boekea.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad belonging to the category Katholieke pers, published in Borgerhout from 1878 to 1930.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods