Het Vlaamsche land: Vlaamsch orgaan voor België en Nederland

468 0
30 October 1915
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 30 October. Het Vlaamsche land: Vlaamsch orgaan voor België en Nederland. Seen on 03 June 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/sn00z72d33/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Nummer 36. Rotterdam, 30 October 1915. 1ste Jaargane, HET VLAAMSCHE LAND. ^ VLAAMSCH 3 : ORGAAN : ni... ». I l a --— voorDeigie eniieaenana. - Weekblad onder Hoofdredactie van Dr. JOZEP CRBTS. Redactie en Administratie : ORANJESTRAAT 4—6, Rotterdam. Voor Vlaanderen! ABONNEMENTSPRIJS : Per 3 maanden, franco per post . / 0.7S, Per jaar „ 3.—. Enkele nummers 5 cents. - AD VEJRTENTrËN : Per regel 15 cent. Voor meer dan 50 regels 20 #/0 rabat. ' Voor meer dan 100 regels 10 cent per regel. Voor Nederland! EEN INTERVIEW. Wij hadden over een paar dagen de gelukkige gelegenheid een onder-houd te hebben met den te Lodz geboren heerISIDOOR RUNDSTEIN van hetEngelsche Consulaat-Generaal alhier. En, op de vraag of ik hem over de Russische, toestanden mocht interviewen, antwoordde hij op de vriendelijkste wijze: Waarom zou ik U niet te woord staan en ant-woorden op Uwe vragen? Het zal mij een groote vreugde wezen, over mijn geliefd vaderland te spreken en, door wat ik er U over vertellen zal, zekere dwaasheden en drogre-denen voor goed te logenstraffen die, aan het adres van RuslaDd, den mond des Yolks ontvallen. Ook zal het mij eene eer zijn voor U en Uw kloek orgaan iets te kunnen doen want, hoewel ik Rus ben, bezit ik de mooie moedertaal van Holland en het Vlaamsche Land uitstekend ; ik spreek en schrijf haar ieder dag, en ben zoodus ten voile op de hoogte van de waarde Uwer artikelen en gedichten, brandende en blakende van warme vaderlands-liefde! Het ware dan ook te wen-schen dat de Belgen, al de Belgen en niet het minst de Ylamingen, ook Russisch leerden. Wij zijn immers, bondgenooten, vrienden? Mijn land strijdt met en naast het Uwe voor hetzelfde doel tegen den-zelfden vijand, die Rusland als Belgie, voor het heil van Europa, even vurig wenscht te verpletten. En, zooals U hoort, voor een geboren Rus als ik, die tôt zijn 21 jaren onafgebroken te Lodz zijn moeder-stad verbleef, kostte het geen moeite Nederlandsch te leeren. Daarom denk ik dat het voor een Hollander of een Vlaming even gemakkelijk zijn moet zich de Russische taal eigen te maken. Ik zal U nog meer zeggen : Gemakkelijker zal het voor U zijn mijn moedertaal te leeren dan het voor mij was mij de Uwe aan te passen. Want, ook in de slavonische talen, en namelijk in de Russische taal, vindt men stammen van woorden, en woorden zelf, die van zuiver nederduitschen of ger-maanschen oorsprong getuigen en niets slavonisch in zich dragen. Ook in de uitspraak van zekere klanken vindt men de uitheemsche origine terug." Ik dank U zeer voor deze intéressante en tevens aanmoedigende woorden, wedervoer ik. Gij denkt dus dat onze betrekkingen na den oorlog zich uitbreiden en dat het Belgische met het Russische Volk meer en nader in voeling zal komen? Onbetwistbaar, sprak mijn zegs-man. Trouwens, ik die zeer goed ons Volk en onzen landaard ken, mag U de vôlste verzekering geven dat Rusland en het Russische Volk in den regel niet zijn zooals men het doorgaans afschildert. Zoo, DE KLOKKEN LUIDEN! De klokken luiden over 't land, Langs bosch en weide en heidekant, 't Is vreugd en kerremis alom : Biml Bam! BomI De driekleurvlaggen waaien In den zonnigen ochtend kraaien De hanen. De meiden dansen, de boeren fluiten, Met hun liefje aan den arm, en de zakken vol duitenl De klokken weenen over 't land zy benglen, kleppen, storm of brand! 't Is hulp en noodgeroep alom : Bim! Bam! Boml De droeve klokken klagen Wie, wie zal er zijn leven wagen? Erbarming! De klokken jammren, bjj 't huilen der winden, En de vlammen hun prooi, gulzig likkend, verslinden. De klokken juichen t' allen kant Gered is 't dierbaar vaderland ! 't Is feest, triomfgezang alom : Bim! Bam! Bom! De driekleurvlaggen wappren! Hoezee, ons gekroonde dappren! Gewroken! ! .... De Belgen, in beevaart, bezoeken 't gebeente Van hun helden, en tooien hun grafgesteente. Rombout van Bruinexruis bivoorbeeld, denkt men in 't alge-meen of beter, men dacht het, minstens, vôôr dezen oorlog, dat de Rus geen goed soldaat is, en men voegde er aan toe dat zulks heelemaal geen wonder was vermits vaderlandsliefde hem heel en al onbekend is, en hij weinig of niets voor een vaderland voelt dat hem steeds zijn burgerlijke rechten wei-gerde en hem geen voldoende vrijheid schonk. Dat ailes was vroeger zôô, maar thans, God dank, sinds de troonsbestijging van tzar Nicolaas, vooral, ademt ons volk veel vrijer en geniet het van vele vrijheden. Ook werden de levensvoorwaarden merkelijk verbeterd ; de loonen ste-gen de laatste jaren aanzienlijk en de haat, de afkeer dewelke vroeger in het hart der Slavonen heerschten tegen heterogene elementen die mee het groote Rusland uitmaken als Polen, Ruthenen, Pinnen, Joden, zijn in belangstelling ja, men mag het terecht zeggen, in vriendschappelijke toenadering veranderd. Aldus ver-dwijnt, stilaan, aile godsdienst of klassen-voorrecht, en leven nu de volkeren van Rusland, zij aan zij, in bijna geregelde handelsbetrekkin-gen die door geen wetten of ukasen nog belemmerd worden. Zoo verre wijzigde zich dus de ongunstige toestand van vroeger dat men er geheel in berusten mag dat, na enkele jaren, wanneer de verschrikkingen van den oorlog zul-len vergeten zijn en de weldoende zon van den Vrede weer over de aarde zal schijnen, de Russen aller rassen, verbonden door de banden des bloeds, een machtig, eendrach-tig Rusland zullen uitmaken waar, naar het voorbeeld van BeJgie, Frankrijk en Engeland, de breedste vrijheid heerschen zal en waar het licht der beschaving overal en bij aile Russische Volkeren geheel zal zijn doorgedrongen, alzoo het groote beschavingswerk voltrekkend van den vrijheidslievendsten keizer die ooit mijn vaderland bezat. En de soldaten, heer Rundstein? De soldaten? Onze soldaten zijn zeer moedig, zeer sterk, vreezen geen corvées, zijn dus hard tegen vermoeinissen en vasthoudend in wat ze bereiken willen. De Russische soldaat gehoorzaamt graag aan de bevelen zijner over-sten en mort nooit. Slaafsch onder-werpt hij zich. Alleen is zijn geest niet zoo ontwikkeld als deze der soldaten van echt cultureele landen, omdat zijn onderwijs niet zoo ver-zorgd werd, en de meeste onder hen volksjongens zijn waarvan de ouders, tôt hiertoe, het belang van het onderwijs nog niet beseffen en alzoo de kinderen er geheel van verstoken bleven. Overigens bij ons, alhoewel er in andere sferen en op andere ge-bieden weinig gelijkheid onder de standen bestaat, toch voor de recru-teering des legers, past de Wet in Rusland den algemeenen persoon-lijken dienstplicht, het stelsel- van alleman-soldaat sinds ettelijke tijden toe. Aile mannen van 21 jarigen leeftijd dienen het vaderland als soldaat, hetzij voor een termijn van een jaar voor vrijwilligers of voor hen die zich door de studie een positie vormen, hetzij voor een termijn van 3 jaren en 8 maanden voor aile Russen, zonderonderscheid. Tucht bestaat bij ons ook, doch die tucht is hoegenaamd niet de tucht van den knoet zooals men het doorgaans beweert; ook is de Russische legertucht ook niet de tucht van buigen of barsten die in Duitschland bestaat. Ten onzent, wordt een soldaat die plichtig wordt bevonden, aan wat dan ook dat tegen Wet of Gezag indruischt, door langere of kortere garnizoen- of gevangenis-straffen beboet. Nooit wordt een soldaat, zelf s niet voor het zwaarste militair vergrijp, ter dood verwezen. Dergelijke straf komt niet voor in de Russische Krijgswetgeving. Wat dunkt U over den huidigen oorlog? Is hij populair en vechten de Russen met liefde? Nooit, bij gelijk welken oorlog, was er meer vaderlandsliefde in den Russischen soldaat waar te nemen dan nu. Nooit vond bij het Volk een oorlog meer sympathie en ontstak in zijn hart meer geestdrift dan deze oorlog het doet. Maar de Rus weet waarom! Hij weet waarom hij met zoo veel gelatenheid, geduld, ja blijdschap zelfs, de vreeselijke rampen van den oorlog draagt : Duitschland was vroeger met ons zooals, overigens, ook met U in de beste vriendschapsverhouding; ook onderhielden wij ongestoorde en warme sympathiën met Oostenrijk — Hongarije. Alleen bestonden er ver-dragen, overeenkomsten tusschen dat land en het onze, Servie en de andere slavonische staten betreffende waarover, trouwens, Rusland als hoofdstaat van Slavonië protectoraat uitoefende. Rusland kon, mocht dus niet toelaten dat Oostenrijk op Servie viel, bizonder nadat Servie verklaard had zich, voor wat de brutale eischen van Oostenrijk betrof, geheel te zullen schikken naar Oos-tenrijks onbuigbaren wil. Duitschland, hoewel de bondgenoot van Oostenrijk, had met dat geschil van Oostenrijk en Rusland heelemaal niets te maken. Dus wanneer Rusland, om zich tegen de agressieve houding van Oostenrijk tegen Servie te wapenen, het noodig oordeelde, het geweer aan den voet, de gebeur-tenissen af te wachten en de mobi-lisatie zijner legermachten uitvaar-digde, had Duitschland het recht niet dezen voor Rusland zoo brood-noodigen maatregel te aanzien als zijnde tegen hem gericht. En, toen oorlogsverklaring het antwoord van Duitschland was, toen voelde iedere Rus meer dan ooit zijn liefde en zijn solidariteit ontwaken voor zijn verongelijkte slavische broeders, en zijn haat opbruisen tegen hem die in zijn gerechtvaardigde en rechtvaardige houding tegenover Oostenrijk een voldoende reden zag om ook zijn zwaard in de weegschaal teleggen, en zôô, den vreeselijksten aller oor-logen over Europa te ontketenen. Ziedaar mijn meening. Ziedaar ook waarom heel het Russische Volk er diep van overtuigd is hoe heilig de strijd voor dat Volk is en hoe schijn-heilig de houding van Duitschland ten opzichte van het recht aller Slaven. Daarom, en om de verdediging van dat Recht, vechten wij geestdriftig tôt het einde. Zoo sprak de heer Rundstein en, wijl die woorden zijn mond ontvielen, merkte ik een gloeiend vuur, stralend uit zijn oogen, en dat vuur bewees mij wat thans in de ziel van elken Rus omgaat en klaar zag ik, als een zon, de zeker-heid in dat Rusland gezworen heeft zijn flink en heldhaftig behaalde successen tôt een glansrijke eind-overwinning door te voeren! Dr. JOZEF CRETS. OORLOGSOVERZICHT. ZONDAG en MAANDAG. — De beschie-ting der Bnlgaarsche kn«t. ATHENEN. — De Entente-vloot begon Donderdag laatst de beschieting van Dede Agatsj en zette haar Vrydag voort. Dnizend Bulgaren werden er by gedood en groot was de verwoesting die door brand werd veroorzaakt. De brand, die door een krachtigen wind werd aangewakkerd, verwoestte ondej andere ook het looda- en zeemanshuis, de daaraan grenzende kantoren van den haven-meester, de loodsen van den Orientspoorweg, het douanekantoor, eenige lichters, drie vaartuigen waarvan 2 van de havenoverheid, de beide spoorwegstationa en de brug van den Orientspoorweg. ROME. — Het sncceavol offensief Tan Italie. Langs geheel het front worden successen aangestipt en, op verscbillende plaataen, werd de vijandelijke gevechtsiinie door-broken door onze dappere troepen. Op den Westelijken oever van het Gardameer, namen wy stormenderhand den Vodie berg in en vulden daarmee onze stellingen aan, die het Ladio-dal beheerschen. In het Cordevole-dal gaan wy voort druk te oefenen op de vyandeiyke stellingen. Op den Coldi—Lana veroverden wy een goed verdedigde kleine schans en maakten daarby enkele gevangenen. Onze troepen rukken door de dalen die langs het Cristallo-gebergte loopen tusschen Boven-Boite en Rienz, en vagen de hinderpalen door den vyand opgeworpen weg. In Karinthië zetten wy onzen triom-feerenden optocht voort. Ook langs de Isonzo was heel de dag van gisteren een zegedag. SOFIA. — In het dal van de Timok trokken de Bulgaarsche troepen tusschen Knjazevatz en Zajecor naar den linker* oever. Om het bezit van de stad Knjazevatz duren de gevechten voort. Ook werd Uskub door de Bulgaren genomen. De Serviërs vechten als helden, trekken in goede orde terug en verweren zich dapper terwyi, aan ' de zyde der soldaten, vrouwen en kinderen deel nemen aan de verdediging van den vadergrond, het geweer in de vuist, 6n zy den dood niet vreezen. PARIJS. — De landingen der Fransche troepen te Saloniki duren geregeld voort onder de beste voorwaarden. Fransche troepen, die de Grieksche grens overschreden, kwamen in aanraking met de Servische troepen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het Vlaamsche land: Vlaamsch orgaan voor België en Nederland belonging to the category Oorlogspers, published in Rotterdam from 1915 to 1917.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods