Het Vlaamsche nieuws

1181 0
02 February 1915
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 02 February. Het Vlaamsche nieuws. Seen on 19 August 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/g15t728z6h/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Dinsdag- 2 Februari 10.15- Herste j'êMïg M? 20 msig&wsmçMmMmamasm Pru , : g Léritiemeu door geheeî Belg-ië X X, jQfl ^T&T1 ? Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht en ineest versoreicS Nieuwsblad van België. • VerscKijnt 7 maal per week ABONNEMENTSPRIJZEN : Per week . , . 0.35 Per 3 maanden . 4.00 Per maand . „ . , i.50 Per 6 maanden . 7.50 Per jaar . 14.00 ! «ESTUUK i BoofdepiteUert Allons HÂEYE&? f*teriêr: Ast, VAN OPSTBAE1* - j SUitEELEN ; SMÎNmti 44, ANT#KRPF<F Tatetooa 199Û » — . — AANKONDIQINQEN : Xweede blads. per regel 2.50 Vierae biacte. per regei 0.35 Darde id. id. .1.00 j of voljçens overeeakomst. Dcodsbericht . . . 5.00 Godsvrede 1 Het Handelsblad bracht ons Zaterdag x >een artikel, onder bovenstaanden titeî, * dat van optimisme en braafheid over- ' loopt, maar met den waren stand van ' zaken slechts van heel verre rekening '' ftoudt, Over de pogingen door zekere woord- ' •roerders der Vlaamscbhaters in het werk ■' gesteld, om Vlaanderen en de Vlamin- ! gen nu voor goed er onder te krijgen, ' wordt niet rneer gerept ; het artikel van Or. Borms, dat zoo treffend juist was, Tordt niet eens meer vermeld. Er wordt alleen nog gewaagd van \ Godsvrede, en om ons te doen gelooven dat zoo iets werkelijk bestaat, wordt met ; jndoenlijke gevoeligheid gesproken van ® ekere dingen, welke in deze tijden f ijandelijk gezinde elementen nader tôt ' elkander brachten. Ja, de samenwerking ' van klerikalen en antilderikalen in de ' f aasthuizen, aan de sponde der gekwet- ' 5ten, wordt aangehaald als een bewijs 1 : dat de Godsvrede heerscht, Het Handelsblad meent waarschijn-lijk wat het zegt. We hebben den katho- ' lieken konfrater dikwijls bekampt om zijn confessioneele zienswijze, om zijn ' politieke strekking.maar we hebben hem steeds eerlijk en oprecht gevonden, zelfs waar hij lijnrecht tegenover ons stond, ' met zijne meening. We zullen vandaag nog gelooven aan zijne oprechheid en eerlijkheid, maar ons veroorloven hem te zeggen dat hij de zaken beschouwt door een al te roos-kleurigen bril. Meent hij werkelijk, dat de klassen-strijd tusschen proletariërs en bezitters ' heeft opgehouden ?_ Zou hij werkelijk denken dat de hni-dige droeve tijden daaraan een einde htbben gesteld? Is er, van den eenen kant, eene enkele iXîging gedaan om de klove te~ dempen, de eeuwenoude klove die de grens trekt | tusschen het Huis van Hebben en het Huis van Ontberen? Onidat er niet geklaagd wordt door de S uitgezogenen, is daarom de uitbuiting •itgeroeid? Omdat de bladen welke de slagen van :sn klassenstrijd aanteekenden niet meer vcrschijnen, en de luid gebekte markt-sehreeuwers, die zich uitgeven voor de verdedigers van der armen rechten, met haastigen spoed zijn gevloden, zijn er daarom geen slagen meer? Het Handelsblad zou beter moeten weten, dat vooral thans een schandelijke litbniting van den arbeid plaats heeft. De weinige werklieden, welke in ver--iillende nijverheden aan den gang zijn, werken aan loonen, die geweldig zijn gedaald ; hunne produktie is be-ptrkt, ja... Maar wat zij voortbrengen wordt dunrder dan ooit verkocht en het is niet overdreven te zeggen dat, voor zekere patroons, de oorîog geene mise-rie, doeh ongekende weelde heeft mee-gebîacht. De palliatieven, door openbare besturen uitgedrukt om de volksellende te lenigen, zijn geen middelen tôt ver-zachting van den klassenstrijd, zij kun-"en hoogstens gelden als sprekende be-wijzen voor deszelfs bestaan. Loochenen wat ieder weet die zien en hooren kan, wat de proletariërs vooral wo scherp aan den lijve ondervinden, âen kreet van honger en sinart verdoc-ren, is dat den Godsvrede huldigen? Korat dat overeen met den plicht van wie zich bekommert niet om de belan-gen van eenige leiders, maar om het testaan van de nuttigste elementen der ^menleving? Godsvrede heerscht ! Het Handelsblad " tôt in de ziel ontroerd omdat officieele 'lannen die nooit een voet in de kerk /-etten, kracht kwamen zoeken in de aan-Mdding van het H. Hart. Meent de ka-tholiek welke die enormiteit schreef, dat Zl'lke dingen den Godsvrede bevorde-rîti? Begrijpen zij niet dat zulke men-'Cben een eerlooze komedie spelen en ®ch slechts vervoegen bij hun vroegere v'janden, om bij hen de kracht terug te "inden welke lien ontsnapt, om hunne •ttacht over het domme volk door eene "ifatne vennootschap weer te winnen? Godsvrede moet heerschen : wij moe-allen de handen in tnalkaar slaan om °nz« lijdende bevolking te redden. Ze-i* i^dera plipht, en wij zullen M aatsten zijn om ons daaraan te onttrek-:en ; doeh onder voorwendsel van Gcds-rrede willen we geen puur menschelij-:en muilband voor de tanden krijgen, en ls tnen dankbaarheid wil kweeken bij ieden die zoo bijzondcr bewonderens-vaardig zijn, dan willen we niet dat men aas verbiede diegenen daarvan uit te | onderen die eerst hun familie en vriend-es met vette brokken voorzien, en daar-îa onzen dank eischen voor de nitdee-ing van magere kluifjes. De Godsvrede is de bron onzer kracht: vij gelooven dat de kracht die wij daar-loor ontwikkelen, onzen broeders en zo-mi aan het front niet sterker zal maken. ,Vij zien hoe de kracht die- al dus ont-itaat gebruikt word om veel, zooniet aies wat wij met moeite en na harden itrijd veroverden, te ontrukken aan wie laarvoor wrocht en streed. En we vree-:en dat als onze makkers terug komen lit den reuzenstrijd waarvan wij slechts oeschouwers zijn, hen eene ontgooche-ing wacht waarvoor wij ons moeten >chamen. Godsvrc-de!.., En de Vlaming zwijgt ;îi berust !... en tôt zelf in het hart van Rolland wordt zijne taal miskend en ver-ïeten.Godsvrede!.,. En in de lichamen die iceten te waken over de belangen van le stad en de inwoners spreekt men een /reemde taal, uitsluitend ééne taal, wan-leer zelfs de krijgsman van over den Rfin de onze eerbiedigt. Godsvrede!... En in de liberale stad -\ntwerpen worden stellingen prijsgege-.•en die het jaren gekost heeft om te ver-i ver en, Zonder slag of stoot worden aan :1e tegenstrevers de voordeelen geschon-:cen, die men hen anders in jaren en on-îer geen voorwendsel hadde gegund. Godsvrede : hij wordt gepredikt en îangenomcn door ééne soort menschen, :lie belang erbij heeft de algemeenheid mder haren duim te houclen en cli.e d a arum tôt allea bereid is. De Godsvrede beteekent, ontwapening l'an wie er een eigen meening, een eigen sienswijze on nahoudt ; onvoorwaarde-lijke gehoorzaamheid van de meerder-Lieid aan eene minderheid, die veel gezag }p zich nam en weinig verantwoordelijk-beid meent te moeten dragen ; dat beteekent verder de vrijheid om samenspan-iiing, van intrigeeren, van voordeel in toorrecht-veroveren voor enkelen, die in :1e opbouwing van den eigen steen, in de bevoordeeling van eigen clan, al het welzijn en het heil van 't gansche vader-atid belichamen. De Godsvrede, zooals wij hem voor xigen zien, en zooals de menschen hem dagelijks beginnen te ondervinden, is niets anders dan een slaapmiddel te meer 3m het volk nog vaster te doen indom-tnelen, om het loom en lam en weerloos te maken... En als het, na afloop van het groote treurspel waarvan ons land het tooneel is, krachteloos zal wezen ; als het de weinige krachten die het nog bezit besteden zal aan de verpleging zijner zonen, die ontzenuwd, verlamd, gebroken, kreupel, ziek naar lichaam en ziel terug den hui-selijken haard zullen vervoegen... dan zal men nog den Gpdsvrede prediken op-dat de slachtoffers zoet zouden blijven, en zij niet, in rechtinatigen toorn, zouden opstaan tegen dezen die, hunnen moed roemende, heu met glorie overla-dende, voor eigen rekening zonder moed voordeelige zaakjes deden, en roemlooze maar vette profijten zakten,,. Alek. Wells als sttrijw m wijsper Ik denk niet dat de werken van Wells reeds tôt ons volk doorgedrongen zijn. In de Vlaamsche intellektueele kringen is hij geen onbekende en in het buiten-land geniet hij thans van een immer stijgende faam, maar een groot deel onzer lezende bevolking kent of waardeert zijn schriften niet. Dit is voor den lezer wezenlijk jammer en we willen dan ook, niet zoozeer een biografie, dan wel een algemeenen indruk van den genialen schrijver geven. Wells bracht een gansche reeks schit-terende werken voort, waarin hij talrijke ideeën, aan de moderne wetenschappen ontleend, wist te vereenigen met de be-koring van het romantisch verhaal. De betrokken kennis is alzijdig : gevestigde en nieuwe theorieën over schei- en na-tuurkunde, de raadsels, bevindingen et wondere onderstellingen der sterrenkun-d«, de «trenge lijneq der rnathe*i* e' wetten der ontleding, wijsgeerige, politieke en ekonomsiche ideeën, al wat aan de wetenschap, de wereld en het leven verwant is, weet hij aanschouwelijk te maken en te bezielen, door een immer boeiend en diep treffend verhaal. Wells is een denker en fant.ast. Hij is de man der logika en der verbeelding. Men vraagt zich cnwillekeurig af, hoe twee eenigszins afwijkende ga\ en : de visie en de preciese kennis, het verbeel-de en het stoffelijke der dingen, zoo in-nig in een schrijverstalent kunuen ver-bouden zijn, Feitelijk is het verhaal de inkleeding van het weten schappelijk rraagstuk, maar het verband daartusschen is niet los of oppervlakkig. Zijn woord geeft u de duizeling_ van het onbekende en de bekoring van het geheim-zinnige. Zijn gedaehtengang geeft u uit-zicht op nieuwe horizonten en wondere 1 andert. Men voelt er de aantrekkings-kracht bij, die de studie eener wetenschap aan een geleerde oplevert. Van ruimte en iijd, is de titel van een zijrier werken en inderdaad tijd noch ruimte schijnen te bestaan voor zijn spiedend oog en zijn diepe overweging. In d'en zin is hij als een Flammarion, dan weer wordt liij een Jules Verne, maar meer hedendaagsch en dieper menschelijk. Wanneer hij als wijsgeer en ekonoraist optreedt, woneh we meestal reuzenwor-stelingen bij tusschen de irreëele en de werkelijke wereld, tusschen Het bestaan-de bij-den-grondsche geslaeht en de nieuwere menschen-generatie, dan ?ijn die bladzijden somber en grootsch en we voelen de smart die bij de vernieti-giug van toekomstdroomen ontstaat, want dat irreëele leeft toch ook in bns onder den vorm van phantasieën en iclea-len en dat wordt ook wel menigmaal ge-wond door logheid en onmondigheid der bestaande wereldorde. De werken van Wells zijn gedeeltelijk in het Vlaamsch en in het Fransch ver-taald, eenige ervan kan men in onze bi-bliotheken aantreffen. De Wereldbiblio-theek gaf voor een paar jaren : Het voed-sel der Goden, en daarna De twintigsle eeuw en haar ivaarschijnlijke ontwiltke-ling uit. Daarna leerden we van hem kennen : De onzichtbare, De liefde van den heer Lewiskam, Dv eerste menschen op de maan, Van ruimte en tijd, ,J2s strijd der tiv~ee iverelden, In de ivegen der komeet, De geslolen baccil, De ivon-derlijke vertellingcn, Anna Véronique, Het eiland van dokter Moreau, Kips, De zeemeermin, De ocrlog in de lucht, W anneer de slaper zal oni-ivaken. Al die boeken leenen zich tôt een af-zonderlijke bespreking. Dit valt echter niet in onze bedoeling, evenmi* om hun respektievelijke waarde vast te stellen. Toch verkiezen we het weinig gekende Anna Véronique boven de anderen, als maatschappelijk en wijsgeerig v erk. Hét behandelt het vraagstuk der vrouwen-ontvoogàing en is een ware openbaring tegenover de heerschende, konvention-neele begrippen Vele ijveraars voor einancipatie zouden dan ook met diepen eerbied die hoogere opvatting aauvaar-den. Als verbeeldingswerk verkiezen we De eerste menschen op de maan, dat in fantazie moeilijk geëvena ard zal worden. Als type van deduktie-werk noemen we De onzichtbare,waarin we de wetens-waardigheden vernemen van een on-zichtbaar geworden persoon met zulke onlooehenbare gevolgtrekkingen, dat men gaarne over het ondersteld vertrek-punt heenstapt. Als wijsgeerig werk, vermelden we : în de eerste dagen der komeet, waarbij ons verhaald wordt van een nieuw herboren en gelouterd men-schenras, nadat de vermeuging van de dampen eener komeet met onzen lucht-kiing, dezen laatsten gewijzigd heeft. In vele zijner boeken behandelt Wells de tœkomst onzer wereld. Het moet ons niet verwonderen dat evenals het bij Jules Verne gebeurd is, de gebeurtenissen de voorstelling reeds ingehaaîd hebben, zoodat de profçtische waarde van Wells niet op losse gronden steunt, Lucht- en landoorlog en de verandering in levens-wijze zijn van hem voorspeld geworden in die vorinen, welke nu reeds verwezen-lijkt worden. Dit is een sterk argument tegenover velen die -lechts een glimlach over hebben voor stoutmoedige phantasieën, welke hun logge geest noch schep-pen noch volgen kan, die enkel snoc-verj op hun gezond verstand dat enkel wil gelooven wat het ziet en daarbij mee-nen dat ons zwak verstand reeds al de geheimen der materie doorgrond lieeft, dat we het bestaande bc'neerschen, hoe-wel we zoo zelden ons boven den invloed der stof kunnen verheffen. Dit zijn enkele woorden over Wells die een zeer onvolledig beeld geven. Wanneer ze u echter uiochten aanzetten meer werken van hem te lezen, zoudt ge een eigen overtuiging in een eigen indruk kunnen vinden en uw bewonde-ring voor Wells zou des te echter en te duurzamer worden, Een beetje lakfc i.u.b. Meu schrijft ons : « Heer Opsteller, » Uw artikel over « Uefdadigheid ) i was heel juist. Het is be»t mogelijk neen, het is zeker, dat er misbruik ge-iiiaakt wordt van het « doppen », maar het is ook zeker dat de Stad doet wat zij kan om niet in de doeken te worden gelegd, Elk verdacht geval wordt ondei-zocht, eu wie geen onderstand noodig 1 neeft, wordt geweigerd. j1 w Het is echter juist hierover dat ik . een woordje zou in het middtn willen c orengen. Hue de onderzoeken plaats hebben over de personen, welke komen ï doppen, weet ik niet, évenmin ivie het e onderzoek doet. 3 k heb echter kunnen ^ vaststellen dat in een lokaal waar gedopt wordt, aan vrouwen die werden atgewe-zen, in het publiek werd medegedeelu ^ « dat zij geen onderstand noodig haa- 1 den » zonder meer. Ge ziet van hier het £ tooneel : verbazing, ontsteùems van de oelanghebbende ; spoUende opmerkin- 1 gen van de omstaanders ; besciiammg t van iemand die misscbien onrecntvaarclig s werd beticnt, eu pijnujke verlegeniiei i c van wie de « dopster » moest wegzende.i i en geen volledige uitleggiugen geven 1 mocht... of kon, misschien. 1 » Zou het erg moeilijk zijn, heer Op- £ steller, de personen weike het toeziclit 1 hebben over de lokalen, aan te zetten om \ elke inededeeling aangaande intrekking \ van ondersteuning besciieidt.n te doe<o en afzonderiijk? j » Het is toch door en door gemeen, zulke dingen bekend te maken in het Dijzijn van anderen, en aldus gevaar te loopen menschen te kwetsen die niet al-tijd scliuidig zijn. » Met de meeste achting, » Een iezer. m Wij kunnen ons niet voorstellen dat er anclers dan bescheiden kan gehandeli. worden in zulke dingen. Beveien in dieu zin kunnen niet gegeven zijn door ;e-mand die eenig begrip heeft van den toestand. Het zou eene taktloosheid zonder voorgaande wezen. Wij kennen de meeste dienstoversten der afstempeling.-»-bureelen en weten dat zij daaraan met ^ zouden meedoen ; zij begrijpen best dat zij in de huidige omstandigheden vaak 1 nitzonderlijke gevallen tegeukomen en 1 dat « niet al wat -blinkt goud is ! » Waar ^ een blijkbaar oppervlakkig onderzoek onjuiste toestandeu aanklaagt, weten zij gauw de waarheid van de leugen te on- 1 derscheiden. Tôt hiertoe hebben we nog : niet gehoord dat iemand onbescheiden werd behaudeld, die dit niet verdiende. Mocht dat niet het geval wezen, dan kunnen personen die meenen veronge lijkt te zijn, zich altijd nog wenden tôt < het elfde bureel (Gildekamerstraat), om i recht te vrageii, Wij beelden ons niet in, 1 dat men daar lichtvaardig of taktloos zou te werk gaan. Red. Antwerpsche Kunstenaars le Amsterdam Wij lezen in de « N. R. Ct » : Walter Vaes, de sympathieke Vlaming, de knappe etser, over wiens arbeid hier vaak is geschreven, is nu in het Prentenkabinet te zien. Het is een mooie, belangwekkende tentoonstelhng. De katalogus telt 140 nummers, waarvan er echter op de tentoonstellin ont- : breken. 't is des kunstenaars etswerk tôt 1913. Van het latere is veel verlcen gegaan bij de beschieting van Antwerpen : een bom toch heeft het huis vernield van ' den kunsthandelaar, die zijn arbeid had. 1 De persoonlijkheid van Vaes is beko-rend : fijnziunig en droomerig. Er is een 1 zelfportret, ets, met hoogen en slappen hoed, waaronder het gezieht tijn, spits, teeder, met puntbaard. Het is typeerend voor den aard van zijn kuust, die eer teeder is dan groot. Hij heeft veel ge-reisd en op zijn reizen gewerkt. Er zijn hier goede etsen uit Venetië . Oud Ve-,letiaansch paleis, Pozzo, Grachtje te Ve-1 netië. Ook uit andere Italiaansche plaat-' sen : De doopkapel te Florence, De iveg 3 naar Ravenna. San Apollinare in Classe, 1 Assisi Ze behooren tôt de fijnste, waarin de meeste toovering is. Er zijn invloeden 1 van moderne Engelsche etsers.van Rem-" brandt. Vaes toefde in Holland ; etste Onde hnizen Le Dordt, Hollandsche stad-1 je, Amsterdamsch grachtje, Hellevoet-" sluis. In het Hollandsch stadsgezicht ziet " hij het ruime, lichte. Van de etsen uit 1 i^rankrijk zijn de bes'ce : Het land van 1 Fours, Het kasteel van Angers, Kathe-" draal van Reims, Kathedraal van Fours. ■ Hij bemint het oude, verleefde; het oude > Antwerpen, zijn stad ; de donkere steeg- jes en slopjes, de verweerde huizen, de ■ haven, de dokken, het vertier aan de Schelde met de fijn-geziene schepen.Het 5 oude Vlaamsche land met de dorpjes ge- • zien als vergezicht, in 't Westen, waar J nu wordt gevochten : C oxyde, Oostdui-^ ne, Rupelmonde, Veurne, heel de wilde 1 Vlaamsche duinstreek. Hij ziet de dor-" pen met moîens en torens van ver, als - silhouet tegen lichten, tintéleaden hemel of tegen een werkende lucht vol blonde * wolken. Vaes is ook een fijn en nauw-lettend portrettist : Portret van E. B. Pulde, Portret van G.H. Vichery, Vrou-wekopje met kanten mutsje, Zelfportret. Vaes won over ongeveer 10 jaar den » prijs van Rome en vertoeft thans te Vee-, re Dagelijksche Rondschouw HET POSTVERKEER. — Op 28 Ja-nuari is als proef in het Lootswezen een afdeeling van den Keizerlijken post voor buitenlandsch verkeer geopend geworden.Het verkeer omvat den verkoop van postwaarden, het aaunemen van gewone en aangeteekende brieven, evenals de aanname van postwissels voor België en Duitschland. De diensturen zijn : op werkdagen, van 8-12 uur voormiddags en van 3-6 uur 's namiddags; op Zon- en feestda-gen blijft de afdeeling gesloten. ONZE KUNSTENAARS IN ENGE-LAND. Evenals de meestgeziene dich-ters en schrijvers, zijn de beste schiMers en beeldhouwers van België het Kanaal overgetrokken. Men haalt zeer btkende namen aan, zooals van Minne en Victor Rousseau, Clans, Bartsoen, Buysse, Fabry, van den Eeckhoudt en vele anderen. Victor Rousseau heeft zich on-langs beklaagd dat de handelsatmosfeer van Engeland, waarin hij zich thansbe-vindt, hem erg deed lijden. HET WERK VAN HET ROODE KRUIS. — Wij vernemen dat de voorzitter van het Ro'xle Kruis in België,vertegenwoordigd te Londen dooi-zijnen vice-president, den Baron Constant Goffinet, voornemens is om naar België tijdingen te sturen omtrent den tegenwoordigen gezondheidstoestand der Belgische soldaten, die in Engeland verni eegd worden. Hiervoor werden de soldaten, die in Engeland zijn en die ver-langden om zulks aan hunne families te doen weten, verzocht om. vôor 27 Ja-nuari, aan het kantoor der Belgische korrespondentie, te St. Andrews, Dollis Hill Lane, London N. W., een brief-kaart te sturen vermeldende : 1) De aard Vinnner won don : 2) Hunrsen te^enwoor ■ disren gezondheidstoestand ; 3) Hunnen naam en voornaam ; 4) Hun Q"raad en nlaats waar zij vemlee^d worden. In-lichtingen omtrent Belarische geVwetste soldaten moeten gevraa^d worden aan « The Wonnded Allies Relief Commit-tee». Grand Hôtel, Trafalgar Square, London S. W, VERORDENING OVER DE FE-VORDERïMG VAN DE PAARDEN-EN VEETEELT. — Met het doel om de door den oorlog onderbroken paarden-en veeteelt weer op normale wegen te brengen, wordt hierbij uitdrukkelijk be-paald, dat het verboden is te beschikken over : dekhengsten, fokstieren en andere mannelijke voor de teelt geschik^e die-ren, evenals drachtige vrouwelijke die-ren en vrouwelijke d'efen, bijzonder ge-schikt voor de fokkerij, verder merries met zuifrende veulens, koeien met zui-gende kalveren en andere moederdieren met zuigende jongen, eindelijk gezonde melkkoeien met groote melkopbrengst en vrouwelijke jong;e runderen met niet meer dan twee gewisselde sniitanden. De oemeenten die zich met paarden-en veetelet bezighouden, zijn verzocht zorg te dragen voor het aanschaffen van geschikte mannelijke teeltdieren, indien deze niet in voldoende getal voorhanden zijn. De Gouverneur, (get.) Freiherr von Huene. VOLKSBIBLIOTHEKEN. — In de laatste zitting van het Kollege heeft de heer schepen Desguin gewezen op het groot aantal lezers, die zich tôt het ont-leenen van boeken in de verschillende bi-bliotheken aanbieden, en, wenschende dezen smaak bij het volk, vooral in deze omstandigheden, door aile middelen aan te moedigen, heeft hij voorgesteld twee nieuwe bijlokalen voor de volksbiMio-tbeken in te richten, het eene in het kwartier van Zurenborg, het andere in de omstreken der Oranjestraat. De vergadering lieeft het grondbegin van het voorstel dadelijk bij algemeenheid goêdgekeurd. ONTSNAPT UIT HET KAMP TE ZWOLLH. — De kemmandant van hei interneeringskamp te Zwolle deelt me-de dat 3 Belgische soldaten ontsnapten uit het kamp. Het zijn de genaamden : Dustin Fernand, Victor, korporaal van het 4e bataljon van de génie, te Antwer pen ; Bodson Léon, korporaal van het 5e bataljon der belegartillerie van Bors-beek, en Berchmans Jules, professor te Leuven, van de 25e batterij (Wilrijck) der p'iaatselijke artillerie. DE TREINEN BRUSSEL-LEU-VEN. — Van af gisteren,' werden de treinen N. 5 en 6 van de lijn Leuven-Ter-vueren van een uur op gansch den tocht vertraagt. Het vertrek te Leuven heeft plaats ten 16 u. in plaats van 15 u., dit te Tervueren ten 17.45 u- i'1 plaats van 16.45 u. (B. U.). De rechtstreeksche tram Brussel-Dail-lyplaats wordt vertraagt van 20 minuten ; hij vetrekt dus van de Daillyplaats te 16.20 (B. U.) in plaats van 16 u. DE LEUVENSCHE HOOGLEE RAARS. — Men meldt uit de Vereenig-de Staten dat de Universiteit van Harvard een krediet vati 100,000 dollars ge- stemd heeft voor de hoogleeraars van Leuven die zich zullen voegen bij het onderwijzend personeel van de Ameri-kaansche Hoogeschool in de maand Sep-tember 1915. BROOD UIT HOLLAND. — Door de gemeente Selzaete werd een akkoord gesloten met de bakkers der Hollandsche gemeente Sas-van-Gent, voor ket leve-ren van brood dat aan 43 centiemen aan de burgers wordt verkocht. In andere gemeenten, als Everghem, Ertvelde, W'ynschel gaan de bakkers zelf te Sas-van-Gent hun brod bakken en komen het dan aan de burgers verkoopen. VOOR DE BELGISCHE ONDER-WIJ/-I1HS. — Het weekblad « Het on-derwijs » meldt, dat het lnternationaal Bureel van onderwijzersvereemgingen tôt 22 Januari voor noodhjdende Belgische onderwijzers fl. 55,070,59 1/2 heeft ontvangen, daarvan nebben de Neder-landscne onderwijzers met minder dan 11, 15,924.41 1/2 opgebracht. Als men bedenkt, zegt het blad, dat zij bovendien een met te schatten bedrag op brengen door het huisvesten en voeden van de talrijke in hun gezinnen onderdak gebrach-te Belgische kollega's met vrouwen en kinderen, dan mag men tevreden zijn over het figuur dat Nederland ook in dit opzicht maakt. Denemarken bracht voor het lnternationaal Bureel tôt 22 Januari, fl. 10,020 op. Roememë fl. 466. Noorwegen fl. 1980. Frankrijk fl. 7143. Engeland fl. 6354. Zwitserland fl. 519. Bulgarije B. 375. Ned. Oost-Indië il. 147. Ned. West-Indië fl. 362. Rusland (Finland) fl. 574. Zweden fl. 10,185 en Spanje fl. 1022. Bilhjkheidshalve wijst het blad erop, dat Engeland en Frankrijk, evenals Nederland talrijke vluchtelingen in hun land herbergen en ondersteunen. PENSIOENEN AAN AMERIKAAN-SCHE OUD-(iEDIENDEN. — Zooals het met algemeen geweten is, verblijven er in verscnillende groote steden van ons land een zeker aantal oud-soldaten der Vereenigde Staten van Noord-Amerika. De meesten onder hen, die verschillende veldtochten medemaàkten, zijn oud en versleten en trekken sinds verschillende jaren een pensioen. Hetgeen nochtans verwondering moet verwekken is dat die personen, seuert het uitbreken van den huidigen wereldkrijg nog geen centiem ontvingen. Velen onder hen hebben geene andere middelen van bestaan dan dit pensioen en het zal dus niemand vreemd voorkomen dat ze in nood verkeeien. We hopen dat de Amerikaansche kon-suls stappen zullen aanwenden bij de Duitsche overheid opdat dra ondersteuning voor die wakkere oud-strijders ko-me.VOOR ONZE LAN.QGENOOTEN. — Er is in Holland een komneit gevormd geworden, dat zal traenten de Belgische plattelandsbevolkmg aan dekens te hel-pen. De dekens zullen in Rolland worden aangekocnt en worden voorzien van een iNederlandsche stempel. Leden van het konuteit zijn de heeren Jhr. W. F. H. van de Poil, cpperschen-ker van H. M. de Koningin ; jhr. I. B. D. van den Berch van Heemsiede, lid van de 2de Karner, en L. D. 1. L. de Ram, oud-lid van de 2de Kamer. ONZE VLUCHTELINGEN IN ZWITSERLAND. — M. Jules Borel, algemeen konsul van Zwitserland te Brussel, heelt de volgende înlichtmgen gegeven over de tôt hiertoe uitgevoerde werking ten voordeele van onze landge-nooten, die hun heil gezocht hebben in dit land. Eene groote sympathiebeweging is in Zwitserland tôt stand gekomen ten bate van België. De meerderheid der groote dagbladen, in Fransch-Zwitserland vooral, openden inschrijvingen om de slachtoffers van den oorlog ter hulp te komen ; plaatselij-ke komiteiten weraen gevormd om klee-dingsstukken bijeen te brengen, en in menige streek besloten zekere personen de vluchtende Belgen te herbergen. Het moest behooren aan eene vrouw met een gouden hart, Mevr. Widmer-Curtat, al die pogingen te centraliseeren en een Nationaal ^ witsersch steunt'onds voor Belgische vluchtelingen te stichten. Zij riep te Lausanne, in het begin der maand Oktober ,een zeker getal perso-naliteiten bijeen bij dewelke weldra ver-tegenwoordigers van verschillende ge-deelten van Zwitserland gevoegd werden.He centraal komiteit alzoo samenge-steld vormde zonder dralen een komiteit hetwelk tôt taak had zendingen Belgen te vormen, om ze naar Zwitserland over te brengen. Deze zendingen komen meestal te Lausanne toe. Van daar, na geneeskundig onderzoek, bad, pokinen-ting en volledige kleeding worden de ■ Belgen verdeeld onder de families die • hun gastvrijheid verleenen. Eenige der ■ zendingen werden naar Geneve en Neuf- ■ chatel overgebracht. Overal worden aile

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het Vlaamsche nieuws belonging to the category Gecensureerde pers, published in Antwerpen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods