Het Vlaamsche nieuws

599 0
22 January 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 22 January. Het Vlaamsche nieuws. Seen on 29 May 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/mg7fq9th80/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Maandair as Tanuari soi? Derde Jaarf&ag Nr, 22 Prijs ; « C«uu«u roor eehee? Pelrië Het Vlaamsche Nieuws Verschnnt 7 maal m de week ^BONNEMENTSPRIJZEN S Voor één maaad '-*5 Voor 8 Voor 6 maand ,9-— „ iO Veor één jaar RedafeiJe, Befcaer en AankondJgiagen : ROODESTRAAT, 44 antwebpbs DE OPSTELRAADs Raï VERHULST. Dt Ang. BORMS, Alfc. VAN DEN BRANDË Met de vaste medewerking van René 4e CLERCQ es Hoogleeraar Dr Antoon JACOB Elke mcdewerkjer is persootilijk vei antwoordelijk voor zijn schrijven, en bindt niet heei de Redaktie. ÀANKOND1GINGEN : Tweede b!ad, den regel 2.M Derde id. id. i.— Vierde id. id. S.66 Doodftberîcht , 6.— DE OORLOG Officieele Legerberichten |Van Duitsche zijde BUlTSCIi A » k/^DBERICHT Beriijn, 20 Januari, 's avonds. — Offi-ieel : (jp he: Westelijk iront geen bijzondere ;eheurteaissen. VESTELIJK GEVECHTSTERREIN Beriijn. Zoiidag 21 Januari. — Offi-iecl ! Aigezien van plaa'selijke levendiger ;ewcBen geschutstrijd en suksesvpue ■igcu ifctrdeijconderncm ingon, verHep de lag zbnder gebeurten ssen van bexeke-lis.RUSSISCH GEVECHTSTERREIN Beriijn, Zondag 21 Januari. — Offi- Front gen. veldm. Prins Leopold van ïeieren : Ten 0. van Barancwitchi drongen Juitsche aanvalgroepen in de Russ scfae oopg.aven binnen en brachten 17 gevam-:etica weer. ROEMEENSCH GEVECHTSTERREIN Beriijn, Zondag 21 Januari. — Offi-ieel : Front gen. oberst Aartshertog Jozef : In de O05ï=Karpatiieji kwam een be-;onnon vijandelijke aanval in de Vaîe-MJtiia-bnaa in ons uitwerkingsvol ge-ehutvliur niet tôt on-wikkeling. Kleine tussische aanvallen werden afgeslagen. Frouf gen. veldmaarschalk v. Macken-en:Met Nanestie v el op 19 Januari het ge-ieele aldaar door de Russen nog ta ai ver-leigde brupeehoofd in onze handen. 'onunarsche, Altinârksche en West-Prui-sclie .troepen bes.ormdcn verscheidene ijandehjke liniëu, met s erk'abgebouw-te steunpunten. De piaats zclve werd in en heet s rantgevecht genomen. De over e Sereth-bruggen .crugwijkende Russen K-rdçn door onze bat'erijen en machine-eweren in de flank gevat, en leden zwa-e verliezcn. 1 officier. 555 man, 2 machi-icgeweren en 4 m. jnwerpers vielen in on-e handen, BALKANFRONT Beriijn, Zondag 21 Januari. — Offi-ieel : in den Cerna bocht, t«n Oos'en van 'aralewo, voerde eene Duitsche verken-lings-afdeeling eene suksesvollc onder-teming uit, Van Oost.-Hong. zijde RUSSISCH GEVECHTSTERREIN Weenan, Zaterdag 20 Jaiiuari. — Offi-ncel : Leglrgroep Leopold van Re'eren. Nie:a te melden. ROEMEENSCH GEVECHTSTERREIN Wçptien, Zaterdag 20 Januari. — Offi-ieel : Legargroep v. Mackensen : Het dorp Nanes'li, bewesten Nomoloa-a, isBoor Du tsche troepen stormender-andBenomen.Front aarsliertog Jozef: Noordelijk an het Susl'adal hebbin de Roemeniërs n Rhsson ook gis'.eren hun troepen tôt anvallen in het vuur gebracht. Aile viif e aanva1len mislukten, waarbij de vij-nd, afgez en van zware bloedige verlie-?n. m, gevangenen moeat afstaan. Ten Noordoosten vnnPe'bor ziin Rus-sche verkennings.roepen afgeweerd. Bii Vaîeputna deden afdeehngen onzer erkeàners een overval. ITALIAANSCH GEVECHTSTERREIN Woenen, Zaterdag 20 Januari. — Offi-ieel : C^randerd. BALKANFRONT Weepen, Zaterdag 20 Januari. — Offi-teel : Oirv*anden3. Van Turksche zijde TURKSCHE FRONTEN Xonstantinopel, Vrijdag 19 Januari. • Offideeî ; qg Koet-ef-Amara h«eft de v jand den 16dan Januari na een ge-sctiuisvourixire <Lng van ve.scheidene uren ©on decl van onze stelling driemaal acutere^n aangevallen. Aile deze aanval-len bic\"oti vruch-eloos en berokkenden den tegenstander groote verLezen. jJju ivden januari hebben onze vrij-willige ruiters een brigade vijandelijke kav&.erie aangevallen. De vijand leed groote verLezen. Onze viijwilligers na-men drie machinegeweren en scho^en een Engelschen vlieger neer. De overblijfse.cn van het vliegtuig zijn n ons bezii. Op den rcchtervleugel V2.<a het Kaukasfoch front hebben wij een aanval van cen vijandelijke kompagnie tegen onze voorpos'.en afgeslagen. Van Fiansch zijdc WESTELIJK GEVECHTSTERREIN Parijs, Vrijdag 19 Januari.— Officieele mededeeling- van he-denavond : j Onze artillerie heeft met energïe de vijandelijke artillerie beantwoord in het .ak ten Oosten van Auberive, bij heuveî i 30.4,, en b.j de hoeve Chambrettes. 0p het overige gedeelte van het front : is niets vermeldsnswaard gebeurd. Parijs, Zaterdag 30 Januari. — Offi- 1 cieel avondbericht : Zuidelijk van Lassigny hield het artiî- ( lerievuur aan. , Bij een inval in de vijandelijke îinies ten noo-dwesten vân Sai^s&os maakten wij een'gs srevangenen. Een forsche vijandelijke verkenning ten ' zuidwesten van Altk rch is teruggeslagen. ; Van Engelsche zijde WESTELIJK GEVECHTSTERREIN < Londen, Zaterdag 20 Januari. — Offi- ' cieel : G steravond is beoosten St. Elcy cen : geslaagde ovetval gedaan. f Overdag aanmerkelijke vuurwisseling, ' vooral aan den rcchtervleugel der Brit.en beneorden de Somme. ' Van Ru^sische zijde \ RUSSISCH GEVECHTSTERREIN Pe rograd, Zaterdag 20 Januari. — Of-f 'cieel : Op het geheele front vuurwis9eling en ve; kenningen. ROEMEENSCH GEVECHTSTERREIN « Petrograd, Zaterdag ao JanuarL— Of-ficieel ; ' Bij Baras, 5 werst ten Zuiden van den ' berg Lamtelu, is een vijandelijke aanvals-poging door ons vuur gestuit. Ten Z.-O. van Rakot \ ast (?) heeft de : vi^ind een aanval gedaan, die eveneens is ? mislukt. In dit vak heeft de vijand uitshii- l tend met ontplofbare kogels geschoten. Onze verkenners, die de Putna bij -OÎ233€Sci (16 werst ten Noorden van Te- c vesani) waren overgestoken, hebben een s vijandelijke versperring opgeruimd, het c grootste deel van de bezetting over de kling gejaagd en de rest gevangen geno- s men. s Onder dekking van hevig vuur uit v zwaar en licht geschut, heeft de vijand ^ net groote strijdkrachten e«n aanval gedaan op ons front bij Naaescl, aan de uit- c nonding van de Rimnicu. en onze troe- t pen naar de Sereth teruggedreven. s g Van Italiaansche zijde J ITALIAANSCH GEVECHTSTERREIN z Rome, Zaterdag 20 Januari. — Offi- j-cieel : t In Trentlno niets van bel an g. Aan de c bovm- en midden-Isonzo :s het vijande-IHk geschut bedrijviger dan gewoonîijk. s Wii hebben het vuur krachtdadig béant- j. wsord. _ t Op den Karst is de vijandelijke art'l- s ler'e hier en'daar in acte geweest : het hevigst was 't vuur in het Noordeli'k , vak. Onze artillerie heeft vijandelijke ' trœncnbewegingen bij Ranzlano belem- ' merd en spervuur eer:cht op het terrera v achter de vijandelijke îinies. Onze verkenners hebben ewnige (jevan- s genen gemaakt. ^ Leest virvolg «erlogftslegr&m'm** o de tie bladtiidt ° Onze Prijskamp ia Woord en Beeld d&or LUC i » DE WONDEREN VAN DE WERELD j \ ITALTf! DE DOM VAN MIL AAN Als we, van Athene koraend, te Brin-lisi landden en van daar naar Napels, Rome, Florence, Bologna, Venetië, Ve-rona en Milaan rrisden, kreg>en wij den ndruk hier de eerste kerk binnen te tre-len, die een godsdienstige steniming ,"erwekt. De kerken van Napels, Rome, Floren-:e en Venetië, zijn veçleer feestpaleizen , an marmer en goud, met voorhangsels m pralerige altaars. Df' Dom van Milaan. is tevetis toch ook le prachtigste marmeren tempel van de feheele wereld en een der groo stc bede-luizen van Europa. Hij is van wit marner uit de vermaarde groove van Canio-flia bij Ornavasso. Even als de Schuine foren van Pisa is hij een Gennaansch >ntwerp, hetwelk door Lombardische jouwmeesters aanmerkelijk gc-wijzigd werd, zoodat hij juist niet zoozeer door '.ijn eenheid, als wel door zijn ongewone H*o<rtte en onvergelijkelijke praeht een iieprn indruk maakt. De kerk is gekroond met een woud van orens en torentjes, en ieder van deze Iraagt een levensgroot standbçcld. Op len îoren, die het middenstuk dekt, ver-left zich een verguld reusachtig beeld an de H. Maagd. Mcn achat dit woud van standbeeldei op omstreeks 5.(XX). Prachtig zijn vooral ook de achterst drie ramen van het kcor, die wonder schoon en geheimzinnig in de halv duisternissen als een schrijn van juwec len te vonkelen staan. Het inwcndig gedeelte vormt en lang werpig geh-eel van 5 schcpen, gela-uià door ef'xi ander geheel van 3 beuken ei maa'-' den indruk van een verhevei ruimte, die zich ges^adig hooger verheft terwijl htt gedempte licht aan dien tem pel een geheimzinnig voorkomen geeft De 52 zware zuilen, waarop het ge ix>uw rust, dragen boven hare kapitee^i tabernakels met standbeelden. De vlœr is van mozaïek, en niot ve van den hoofdingang ziet men een streei van geel koper, den meridiaan aanwij zend. Zulke lijn van messitig loopt e: ook door de Antwerpsche Hoofdkerk tusschen de twee zij-ingangen. Van de bovenste gaanderij van det middensten toren, waar men langs 50< trappen, of per lift, naar toe gaat, ge niet men ren prachtig gezicht over d< stad, la (irande bijgenaamd door de Ita-lîanen, en pp de omstreken met de reus achtige Alpenketen als achtergrond. DâGELIJKSCH NIEUWS ONDERWIJS. — Wij zuilen een reefes Dagelijksche Nieuwsjes over het stedelijl în over het vrij onderwijs geven. De strijd tegen de stelselmatige ver-ransching moet krachtdadig aangebon-3e n worden, Wij zijn op de hoogte van talrijke wan-oestanden die wij onverbiddelijk zuller lanklagen. Nieuwe inlichtingen (met on-feteekende brieven wordt geen rekening jehouden) zuilen ons uiterst welkom zijn. ONGELOOFLIJK EN TOCH WAAR1 — Op een der laatste vergaderingen van le hoofden der Antwerpsche Parochiale cholen, werden ook de taalverordeningen p het tapijt gebracht. Het meerendee] der bestuurders en be-tuursters, wier voomaamste doel be-taat in verstandig en goed op te voeden, onden de taalverordeningen niet meer an redelijk. Sommige hoofden, wier grootsche zen-ing maar alleenlijk bestaat in kleingees-ige jaciit op leerl'ngen der gemeente-clw>len, verklaarden de taalverordenîn-en niet naar hun zin, en enkehn onder en lieten zelfs verstaan, dat ze wel een liddel zouden vinden, om tôch Fransch e onderwij'zen. Een enkele — de eer en de roem van ijn korps ! ! ! — durfde zeggen, dat hij etreurde, dat het Fransch zijn moeder-aal n;et was 1 ! ! Arme sykkelaar ! Kale pvoeder! Deze kemphaan is niet aan zijn proef-tuk! Hij wist in zijn schitterende loop-aan ai zéôvele blijken van diepe kennis s geven, dat één dwaasheid te meer hem îët meer schaden kon, «DE VLAAMSCHE WACHTER».— ^oo is de naam van een bladje, zonder rukker of uitgever, dat in den loop der ■eek in de brievenbussen gestoken werd. Verre van ons, de schrijvers van die op-tellen icts ten kwade te duiden.Wij lezen isschen de regels door, dat we te doen ebben met menschen, die vroeger aan nze zijde stonden, en di* wel licht l*t«r 6f aan o«m» zijd* cuHae m mmm de Vlaamsche zaak te verdedigen. De titel, welken deze menschen aan hut bladje geven, zegt luidop hun program-1 ma: 't zijn... wachters, die maar akijd ; blijven wachten... en die intusschen, al wachtende,Vlaanderen laten in den grond ■ boren! Wij, vriend De Wachter, wij meenen, dat er al veel te lang gewacht is! WTij wenschen niet te wachten... tôt Vlaande-ren dood is ! EEN BELG GOEVERNEUR EENER PROVINCIE IN PARAGUAY. — Ten gevolge der omwenteling in de republiek Paraguay, heeft zich een sedert lange ja-ren in dit land gevestigde Belg zich der-mate onderscheiden dat hij thans goever-neur is der provincie Corientes ! De heer baron Alfred Copoens, afkomstig van Humain (Belgîë) die, eenigen tijd \x>or den oorlog aldaar in het huwelijk is ge-treden met eene nicht van prins von Bû-krw, staat aan het hoofd eener belang-rijke commercieele en industrieele onder-n^minof. Drie jaar geleden, ten tijde der Paraeuaansche revolutie, schnarde zich het garnizoen van Asuncidn bij de opstan-delingen, slechts een honderdtal man ach-terlatende om de stad te bewaken. De heer baron Coppens haalde de?e mannen O'.er om met hem mede te werken. wa-pende vrijwilfoer», maakte zich meester van het wapendepot en bevrijdde den stadscommandant door het gevang te overweldisren. De sieke commandant was niet in staat om het bevel over de troepen te nemen. Na den slag van Corientes, waarin de oostandeîingen 2000 man ver-loren, trokken zij terug op hun hoofd-kwartier te Asuncidn, maar baron Coppens. aan het hoofd zijner troepen, sneed hen den terun-tocht af, met het gevolgdat de oostandelingen hunne wapens wee-wieroen, hunne kanonnen in den steek lieten en de wijk namen naar Argentiniè, door den Panamastroom te doorwaden die Astinckin van deze republiek scheidt. Naar aanieiding van dit wapenfeit werd baron Coppens uitgeroepen tôt goever-neur der provincie hetgeen hem echter ni«t verhindert «ij* g-«boorte»t«cl ta fyHj- — — 11^. m ^ a» t «K miwvwii< Iets voor iederen dag De Borms-Hulde : Een Hooggetij voor Het Afctivism j De Borme-Hulde Een Hooggetij van het Aktivism r r> 21i Januari 1917. De koudste dag van 't jaar, de koudste dien we sinds den oor-r log beleefden. ' De treffende plechtighe d had plaats in de overgroote Victoria-zaal te Merk-' sem, d e aan verluchting niets te wenschen laat. 't is nxcr Siberisch, zooals Dr. Rudels-" heim straks in zijn rede zal zeggen, doch de glocd 'aa t in aller har'en. En werkelijk, wij hebben nooit warmer huldebetoon bijgewoond. Zijn daar aanwezig : kathol eken, vrij-zinnigen. socialisten, honderden aktivis-ten die zich in de zaal verdringen en toch 1 het spreekwoord « dicht bijeen is warm » - moeten doen l'egen. 1 Zijn op het vroege winter-ochtend-uur l (10 uren) daar aanwezig in hartelijke ! opgewekte stemm ng : de h.h. volksverte-genwooc. digers Adelfons Henderickx en , Léo Augusteyns; Hoogleeraar Claus ; j Frans van Laar en Dr M. Rudelsheim. • van het « Algemeen Nederlandsch Ver-bond » ; prof. Karel Hevnderickx ; de h.h. Waternaux, Joz. Hellemans, Karel Angermil'le, Félix Loquet, Sips, Van ! Wettrren, Dr. Lin lekens, Rousseen ; Mevr. Obousier Claes; Mevr. R. Ver-hulst ; h.h. Léo van Lierde, Hugo van den Brœck, Ruth Klop, prof. Ann. • Srredts, Dr. Peeters. Dr. M tes- enz , enz. : Wie zal ze allemaal gaan opzœken en op-teekenen in die menie^e van koene Vlaamschgezinden en besÉs'e akt'visten. Telegrammen rae* de macht : van de h.h. Reinhard ; Tosson ; Dr. Haller: de " S'udenten van Gent; Jageneau, Hoog- 1 svaten ; Albert van den Brande, door een J rofiw verh nderd : Sallv Kok, bedleeerie ; Kennis, St-Jans Molenbeek ; Vaamsch St^dentengenootschap « Jong Vlaande- ^ ren ». Lieten zich vemntschiïldi.een : Hooe-leeraar J. de Keersmaecker ; pro'f. Frans 7 van Cirvck; dichter Pol de Mont (nog * luidrivehtiger de toejuichingjen) met deze woorden : ^ « Om de loutere zniverhe;d van ziin P bedoelkig. om de onbaatzucht gheid vau s heel ziin st"even. om ziin weerg^looze c werkkracht, brengt oprechte hulde aan r den katholiek Dr. Borms, de vriizinnige. i (get.) Pol de Mont. » é Wij zulkn maar eerst een woord zeg- e gen van den Feestwijzer.Aan de piano de ' «'tsteken-Je pianist en jonge toonzetter v Walter de Groulard, Het Lied der Vin-mingen en M ijn Moederspraak van Pe- s ter Benoit Het Lied van Groat-Neder- d land, door den toondichter H. van ' Praag, die als leider van het mttziekge- a deeltc optreedt en wien« nieuwe schep- h ping een buhengewoaen bljval verwerft. s Vlaanjsoche ïîederen Tan Wambach, Mor- «' M»»», Ja# Çfnçf, Rosi®, iotïr €e® n heer J. van Kuyck en Mevr. Moreaux prachtig voorgedragen. Een toondichter doct ens opmerken hoc beide. zangers wonder bij stem zijn en wijdde dit toe aan de meer dan frissche lucht, die zoo gunstig op de stembanden schijnt te moeten werken als op de snaren van een harp. En nu de teespraken. Eerst de heer voorzitter Waternaux, die een vluch'ige doch treffende sche.ts geeft van de wrr-king van Dr. Aug. Borms ; dan de heer Budelsheim, in naam van het A. N. V., een sierlijke, zaakrijke reie, die de gul-lf, geestdri'tige stemming nog stijgen dœt ; Raf Verhulst, in naam van de me-dewerkers, vrienden en lezers van Het Vlaamsche Nieuws ; C. Ronsseeu, voor Pro Westlandia en in naam der krijgsge-vangenen; Karel Angermille.voor Volks. opbeuring... Wacht even.' Waarde Lezers, die er met waren : al d;e prachtige, diepge-voelde woorden gingen gepaard met we-zenlijke tastbare blijken van erkentelijk-heid : een brous. De Denker (Il Pensiero) van Michel Angelo ; een schoon gebeeld-honwde vorstelijke zetrl, voorloopig, werd er opgemerkt, een overbodig meu-3el in het huisgezin van c'en onvermoei-oaren strijdrr Borms, doch waarin deze tal kunnen uitrrsten als de volledige Vlaamsche zese bevochten is_! Borms rusten ! Ja, later, eïd<^rs ! Hoe ater hoe liever, op zijn Marnix' ! Of in t jaar één als d'uilrn preêken ! Ten propooste van uil : een gebeeld-îouwde Uil van de Krijgsgevangenen en ot inkpot dienend, met dit opschrift : ian onzen Wijzen en Dapperen Voor-nc.n_ Dr. Aug. Borms, de Krijgsgevan-jcnen van Gbttingen. Een Uil? Het zinnebeeld van de Wijs-ie;d f De hec-r K. Angermille legt ons le bedoelmg uit « Borms zag klaar als t voor velen nog nacht was ! » Dit uit hout gesneden kunststuk ou waardig zijn in brons te worden ge-roten.Spraken nog de hh. J. van Wetteren, an de Groenûigerwacht ; Tef Van Exter-;em, een kranig vent je, in naam van de ocialisten tôt Bo.ms, « man van de aad ' » drie, vier korte zinnen, die ha-icrend door de zaal klinken en geest-riftig begnoet worden; Swerts, in naam er Merksemsche Groeningrrwacht en indigend met deze woorden : « Onver-ranscht, onve.rduitsch ! Het is onze ,'eQsch, ons streven, ons levrn ! » Nu hebben we met opzet nog niet ge-r>'oken vain de heerlijke redevoering van en heer vo1ksverte°eTiwoordiger I eo Liignsteyns. Wij zuilen onzen hooggç-chten vriend vragen, die in haar ge-eel ta mogen opnetnen in Het Vlaam-"he Nieuws. Het i« een merkwaardig :uk. Ook vial den heer volk«vertejçen-aratie hr »rurt, «i

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het Vlaamsche nieuws belonging to the category Gecensureerde pers, published in Antwerpen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods