Het Vlaamsche nieuws

562 0
06 February 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 06 February. Het Vlaamsche nieuws. Seen on 16 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/4m91835k0b/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

AB0NNEMENT8PRW2BN : Voor één tnaaad ' -76 Voor 3 raaand 6.— j Voor 6 maand 10.— j Veor één j^r 18— ; | £ fefrkiie, Baisser ea Asukentligiiigeiij ; 73, ST-JÀKOBMARKT, 73 ANTWERPEN WoctiMsg 6 Febrûari igi£ jauug. U 36 $§ Cefâtteiis ?o©r ôelâië Het Vlaamsche Nieuws VerschQnt '7 maal per w@e& - ». §*«51* W®Os£ DK OFSTELRAAD: HcofiSopstelIer Raf VERHULST Dr a„* »/>n*»*. « .. —— ' " .,* ' - f- ±^„B.0]RMS' Hoogîeeraar Mb. VAN DEN BRANDE aprmmlmatiwâtatj-> ■ Mriœrmxstxt r*vKxïwawv«w I AANKONDIGINGEN: ITweede blad, deu regel 2.50 f Derde id. id. I | Vierde id. id. 0.50 »! Doodsbericht '.... 5. I x Elke medewerker is persoonlijk I f verantwoorde 11jk voor zijn schrijven. f | en bindt niet heel de Redaktie. OFFICIEELE BERICHTEN I m DUITSCHE ZIJQE DUITSCH AVONDBERICHT Beriijn, Maandag 4 Febrûari. — Off cifcl : Van de gevechtsterreinen nje'ts tnieuws DUITSCH LEGERBERICHT Beriijn, Dinsdag 5 Febrûari. — Off tieel : Westelijk gevechtsterreiE Front gen.-veldm. Kroonprins Ruppi van Beieren : Van de kust tôt aan de Leie artillerie strijd, die 's avonds aan de lijn Boesin ghe—Staden, bij afweer van een Eu gel schen aanval, e venais tusschen Passchen daelo en Berelaere aanz;enlijk toenam Ook aan de Leie, aan het La Bassée kanaal en aan de Scarpe leefde de vuur-bedrijvigheid voorbijgaand op. Bij suk-sesvolh verkenningen bezuiden 'Armentières en bij Graincourt vjerden eenigt i Engelschen gevangen. Front van den Duitschen Kroonprins Badensche stormtroepen drongCn bezuiden Beaumont in de Franscht. stellin-gefi, deden den tegenstander zware ver-liezen Hjden en keerden met 83 gevan-genen. en verscheidene machinegeweren in hunne Unies terug. Front gen.-veldm. Hertog Albrecht van Wurtemberg : Ot de Maas-hoogten, benoorden tv bezuiden St-Mihiel leefde de gevechts-bedrijvigheid 's mmiddags op. Van de andere gevechtsterreinen niet s L nieuvj* Il VSK OOST. HOHG. ZIJDE ITALIAANSCH GEVECHTSTERREJN Weenen, Maandag 4 Februan. — Offi- Tusschen Etoch en Piave levendige I arù'îleriegeveehteti. Beoosten de Bren+a I zijn twee verkenningsaanvallen gekeerd. I un FfiâîfSCHp ZIJOE I WESTELIJK GEVECHTSTERREJN ■ Parijs, Maandag 4 Febiuari. — Offi~ | eieel : Gedurende den dag heeft het geschut | °P het front benoorden de Aisne, in de 1 streek van den Cornilîet, in Argonne en I if' den boven-Eïzas een zekerp hevighad K verkregen. ' m ENGELSCHE ZIJDE I WESTELIJK GEVECHTSTERREIN Londen, Maandag. 4 Febrûari. — Offi-cieel : Hedenochtend poogde een krach tige vijpndelijke afdeeling een overval te doen op één onzer posten benoorden Haivin-court, doch zij werd met zware verlie-zen door machinegëweervuur verdreven. Kort v66r zonsopgang liep een andere V'jandelijke overvalsafdeelmg storm op één onzer posten bezuiden Armentîères. Vijf onzer mannon worden vermist. Iiedenmiddag was het geschut bedrij-l'vig beoosten Hargicourt en toonde even-leens een eenigermate verhoogde werk-fzaamheid benoorden Lens, in de nabij-[ heid van Armentières en beoosten Iepe» Ircn. If T^LEGRAMIVIBW ; ©E gebeurtenisseïî ! IN RUSLAND | Hel imjjrcglio In Rasiand ^ j , j lnLes* ywneemt uit St-Peter«bnrg dat à Wi-ïu i r<mV> der petroieumeentra, an ®*anJcasn* zîch in handen zouden bevin-e van de Cirkas-vsche stammen, die de wonin-P- iu™"0ï,en en ia brand «teken en de geran-leniisen open gteUera. ll i Eî» geleerde te St-Peter«burg vermoord ienh ?°lm : Hava® ^erneemt dat profewor Ro- ^ hn W jS beroerotle phychister, in den nacht C r woensdag, in zijne slede vermoord is gevom- f. CJV ?°r anarchisfcera die de •riadswijk van Fon- '' 'cl3 bezet hoiiden. Het kongres diea- anarchls- " Swlote^d ™ <"6n ^-oop^^dejâklub isittingen bij ^ Sezondheidstoestand van Maxim Gorki ^ u't. Stockholm dat Maxim Gorki, v, f'1'??' jongste straatgevechten zwaaT e; g-rrid in een hospitaal opgenomen moest wot- | ' thang buiten geTaar bevindt. <j, I îs'fiw î>e anarchie te St-Petersbnrg p Be'envekai ^si'sn * schriift dat hot îe-vensmid-wot/, d4® PctroKra<î met den dag r-ypon-I f, ... 1 Het gepenpel dringt eystematisch ts'n- I iiadsw"l-8 P^t'kulieire woningen van œkere lii ï"! en mishaiidelt zelts vrouwein en kin- er H»i>, p,11 or bevolking heea-scht een* pa- tv E. sor/ ..j? .™w.iet heeft bekendgemaakt dat hij te BîèKns,.;j'j ,rs en soldaten heeift aangesteld als kl r ^l'WtleBkontroiejrs. ki ■ Hav;1c'",'in^ ier Poo'sche troepen in Rusland fche trr>pne'1ne6m', St-Petersburg dat Pool- ci< kMÉateia bejt"' '}estaa:nde tiit 25.000 man, Bo^ ge onL^f6'] P\»a-t»eliiken raad van Ar- wi ^ ew.ro ,on<'en hebben. Zij mkken op raar in : Igeermr ®mo'eB8k. De bolsjewiki- v« laurercl.^ 8t-î'rtcrsbnrg is tôt weerwTaalcs- Di 0V^Tsegaan en beeft reeds verischiî- Fr H»atond«-Poolsche personajliteiten, zo orst Swi«totio!*k Kïrsky aatigebon- de M • - De bfivoorradiug van St Petersburg Beriijn, 3 Febrûari. — Tengevolge v»n< . ontzettsndan levensmiddelennoo'd heeft de R. -san Arbeiders en Soldaten te St-Petersbuig de vorming van een centraal komitee bes'.o om de stad St-Petersbnrg te doorzoeken n levensmiddelen en andere voorraden. Hiecv zullen £000 imvn worden gemobiliseerd. Bov dien zullsn espedities worden nitgezonden de omliggenden distrikten te doorzoeken en in opslagplaatsen d»r «totion» de leven»midde op te vprderem. De toestsad ia de Oskrctsie B-sriijn, 4 Febrûari. — Het volgend dra; Ioo3 bsrich.t ia hier den In Febrûari van c Oekrakiecben ooriogsrevolutionairen staf in 1 oiatrikt Nikohjef ontvangen : Het berieht c de stad Nikolajef door aanhanger» va.n Lw sou zij.n bezet, is een laster,daar aile «taatsorj iien dar onafhankelijke Oekrainache republif z.ooa:s de spoorwegen, post, telegraaf, teiefoon o; »l..igpJ&atsen, aismede de gehesle spoorlijn v C iierson tôt Snamenka door de Oekrainsc troepe-n, die de regeeri'ng der oiiafhankelij Ookrainsche republiek tTouw zijn, zorgvuld tegen elken, aanslag worden bewaakt. Polen ea Oekrainerî Hot Pooleche pea'sburean in den Haag m-fric dat hot tusschen do Pool*ohe troepen en de r geering der bolsjewiki te St-Petersburg tooi duiend meer ïpant. Kiylenko verhindert veTde aTscha.ding van Poolgche soldaten uit hot Ru sische leger.. D© regeering wil de Poolsche se daten in het belang der bolsjewik&che bewegii bezigen. _ Do verhoudingeo tusschen de Poolsche afde iingen en de bestunrslichamen van de Oekraii zijn bster. Op het Roemeensche front, waarov, het Oekrainische iekretariaat-goneraa.1 te zegg< hecft, mogen Poolsche afdeelingen op d® bpe worden gebracht. Bij dat sekretariaat is een bijzondare mil3te<ii konirriissie voor Poolsch» aangelegenheden g' Tormd. Ï^ÏTÏl!CiînAT.rtPPPW« Borlij.n, S Febrûari. — Officieel : Hat vijandelijko transportvei'keor naar he Oosten en It&hë werd door onze duikbooten i het midden en vooral in het Oostelijk gedeelt van de Middellandsche Ze© door vomietigin van 4 stoojn- ©n 4 zoilschepeii wedeir aanzieSij. gfwtmnd Ee-n der tôt zinken gebrachte stoom •chepen schijnt het bewanende Engelsche atoom schip «Hangatead», 3447 ton, geweest te zijn Het vernietigde Itaiiaarische zoilschip < Guisep pe », had fosfaat gfûaden. LORD LANSDOWNE Beriijn, 5 Febrûari. Naar de « Mamin; Post. * meldt, ontving Lord Lanidowne van d< Takvereenigingen uit Manchester, Birminghan en Glasgow, uitnoodigingen om voordrachtem t( komen houden over een verstandhouding met <î< illddelrijken, wakrvan door hein herhajildeliji de "'grondireliken1 werden uiteengesset. HUfiHES f New-York, 4 Febrûari. — Semator Hughes cen vriend van Wilsom, is gitteren aan longont stekmg gestorven. Hij was een der ràdikaalalx voorvechters voor het ingriioem vaji Amerikx. BELÂNGRIJRE SAMENKOMSTEÎ^ Wat ia er met RoemeniS op handen? Beriijn, 5 Febrnari. — Naar aauleiding dei konfirentie van Ludendorff, Kuhlmatin. er Czeruin zegt de « Berliner Lokalanzeiger » : Ir ieder geval mogeu wij er op vertrouwen da1 de besprekingen te Beriijn een sneller verloop zullen nernen dan die te Brest-Litofsk. Gene-raal Ludendorff die hier aangekomen is za] svaarschijnlijk wel haast hebben zeer snel in bet groote hoofdkwartier terug te keeren. In den « Berliner Lokalanzeiger » leest men : Al de voorwaarden zijn daar oui met de Oekraine, indien mets onvoorziens voorvalt, binnen den kortsten tijd vrede te sluiten. Naar de « Vossische Zeitung » verneemt, zouden reeds vandaag in Sinaja onderhandelingen tussehen de centralen en Roemenië over het lluiten van een wflnenqtilstnnH h^on'tiTioT, Beriijn, 5 Febrûari. — De « Kreuzzeitung ï leeft gronden de metning van de «l'agi», rolgens dewelke de Roemeensche kwestie «nds enkele dagen in een nieuw stadium zou jetreden zijn, voor juist te houden. Men ge-ooft dat de Roemeiaische regeering door de jebeurtenissen der laatste tijdsspanne zal bij-lelecrd hebben, en besloten is uit haren on-loudbaar geworden toestand de konsekwenties e trekken en zich, op voorbeeld van de Kie-?er Rada, van Rusland en zijn overige bond-enooten los ta maken. DE ALANDS-EILANDEN Stockholm, 2 Febrûari. _ Het Zwoedsche To-ïgraaîbureau meldt: De Koni.ng heeft een du Uta-to.e catvangen, die een verzoekschrift ovor-racht, oat door 8000 volwassen bewoners van e Aland-eilandon was onderteekend ,en waarin e wenech werd te kennen gegeven van de ver-îaiging der Alandg-eilanden met Zweden. D» oning verklaarde zich gelukkig te achten, hen ! ontvangen en kennis te nomen van hun seleng voor het oud« vaderland. Hij gaf uit-rukking aan den wensch, dat het aan de Zweed. :he regeering, in samenwerking met het vrije i onafhankeùjke Finland, zou gelukken een uit-eg te vinden uit de moeilijkheden/ die voor de arwezenlijking van den wensch der Alaad-■anden zou moeten wcu'den overwonnen. De deputatie is ook door d« koningin v»,n Zitt >n ontvangen. E VEROORDEELING VAN ENGELSCHE VLIEGERS Beriijn, 4 Febrûari. — OveT do veroordee- ig van de Engelsche vlieger-officieren Scholtz ' Nochcn woTdt nog gemeld : Sedert meer dan ■ '«e jaar gooien Engelsche vliegers vlugsch.rit- n achter de Duitsohe finies, om door rooe < surige schildering van het leven van Duitsche ijgsgevangenen in Engeland onze troepen tôt , ©rloopen te verleiden. Daai reeds in Maart 1915 twee Duîtsche «ffi- 1 iren door de Entente voor een krijgsraad zijn ( bi'acht «n ter dood veroordeeld wegena het i >rpen van viugschriften — het vonnig ie later . levemslangen dwangarbeid veranderd — daar 1 rder Frankrijk heeft aangekondigd dat het 1 ritsche vliegers die viugschriften achter de t ansch® linies nearwerpen voor een kriigsraad . j brengen. zijn Tin als vergeldinggmaatregel se twee Engelsche officiere nvoor een Duit- ' Irt knjffftTaîî'd çvy, I hjijjMvmmad to! 10 jav f tu ïtllmi*» wrtnVdeelH ^ Het flaamschc hoogge •a1 t Het lang verwachte is gekome ^ Vlaanderen's zelfstandigheid. De SU — V!aanderen is geboren. De Raad v Vlaanderen heeft doorgehakt. Op e vergadering in den schouwburg « Alhai bra » tç Brussel, Zondag 20 Ja^uari 1. ien in tegenWoordigheid van driedulzei f * ^/"'am^n8'en. de navolgende bekendm ten îcl'n^ openbaar gemaakt : (hier volgt < iar tekst van de bekende proklamatie). aor ^ Na Polen, Finland, Ukraine, Turk om s'an' 's Vlaanderen aan de beurt gek de men. Uit al de oorlogsellende is thaï ion ook de Staat Vlaanderen geboren. He zaak is noodig : de Vlamingen moete voôr ailes elk meeningsverschil latc rusten en eendrachtig samenwerkon oi id- het heil van hun land te bevordereti. Oi eh der hen zijn verschilîen^s groepen; c !at eene wilde *ets verder gaan dan de ai iin dere; er waren mensehen, die sprake ;a- van een konjnkrijk Vlaanderen. Zij zu: 'k.- len moeten begrijpen, dat het belang va ™ het sedert 1830 gekluisterd volk vraag lie d£|t Inen elke persoonlijke voorkeur on '<t trent het organisme moet laten rusten lg Vlaanderen vnj... 't Klinkt bijna oc gelooflijk en toch is het zoo. Vlaandere is eindelijk wij van elken vreemdan in t) vloed. De politieke en ekonomische ge o-' volgen zullen voor Europa belangwek t- kend zijn. Nemen w:j eerst de politick. e defkbeelden der Vlamingen. Honderd J] maal, neen duizend, nosr meer malen hel g ik door Vlamingen hooren zeggen, da zij den oorlog in het stadium na Oktobe: 1914 zeker aflceuren. Zij vroegen zicl !r : welk belang heeft de Staat België on n in den oorlog te blijven? Geen enkel n was het antwoord. Onze mannen staar aan het Westelijk front om voor de be-® langen der Entente te strijden en wi; hebben zoom i n voor deze als vooi Duitschland te vechten. Telkens als er geruchten liepen ovei eeii afzonderlijken vrede tusschen Belgit t en Duitschland, waren het Vlamingen die ! vroegen : Zal het verstand eindelijk te Le e Hâvie zegevieren? 3 De Staat Vlaanderen is nu geboren. Ligt het niet in de lijn dezer politieke . evolulie om zoo spoedig mogelijk dien . vrede met de Centralen te bewerkstelli- - gen? Wat zou de Entente in dit laatste geval doen? Krachteng de eigen theorieën raoet ; Engelanel-Frankrjk-Amerika een Staat > Vlaandefen erkennen. Hier is, zooals in | Rusland, het zelfbestemmingsreckt der | kleiue. volkeren aan het woord. Zal d« : Entente voor Vlaanderen uitzondering durven maken? De oorspronkelijke En-teute-theorie is toch niet enkel toe te pas-sen door de volkeren, welke tôt de centrale mogèndheden behooren? Zulks is i niet aan te nemen. Komt er zoo'n vrede, dan zal de Entente verplicht zijn, een gedeelte van liet Westelijk front op te ïo.len, tenzij... men daar voor den zoo-veelsten keer bewijst, dat al dat woorden. gekraam ^een waarde heeft. De ekonomische zijde. — Wat zal er t overblijven van de beruenre Konferentie s van Panjs, als Vlaanderen als zelfstan-dige Staat een ekonomische overeen-komst met Duitschland zou sluiten ? Toch is het een levensbelang voor Vlaanderen, zich door zulk een overeenkomst de kost-bare inkomsten en bronnen van we'vaart voor het land (de haven van Antwerpen) niet te zien ontgaan. Trouwens, de feiten ?ija er oiu t^ bewijzen : Vlaanderen was en is aangewezen om niet alleen met Engeland en Frankrijk, maar tevens om met Duitschland handels-betrekkinge-n te on-derhouden. Uit de officieele cijfers van 1912 blijkt, d*at dit laatste land de beste klan^ voor het nijvere België was Door-voering, der Entente-besluiten van Parijs beteekende voor België, dus nu ook.v<w Vlaanderen, den ekonomischen dood. Eén zaak is n'et duidelijk. Waarom is in de Kommissie van Gevolmachtigen geen vertegenwooriger van het ministerie van Ko-oniën ? Of de Raad vam Vlaanderen hiermede iets bijzonders bedoelt, zal wel spoedig moeten blijken. De- ge volgen van Vlaanderen's zjelf-standighe'd, als ik hierboven aanhaalde, zijn echter nog in het verschiet. Eerst moet het Vlaamsche volk uitspraak doen. Of de bezetter zou willen onderhandelen, vôôr dat hij ook de zekerheid heeft, dat het Volk zich bij de daad van den Raad van Vlaanderen zal aansluiten ? — In de ; Rijksdagzitting van 19 Juli 1917 heeft de Rijkskansdicr het zelfbestemmingsprin- 1 cipe aanvaard. Natuurlijk onder waar- 1 borg, dat het principe zuiver doorgevoerd J zal worden. Die doorvqering zal hier < moeten zijn : een eerlijke volksstemming, c zooals die door de Kommissie van Gevol- c machtigdan wordt aangekondigd. c Zooals de zelfstandigheidsverklaring ^ :hans gegeven is, zal ieder onbevooroor- t ieeld bevoegd beoordeelaar moeten zeg- 1 jen, dat de bezettende macht, in casu de s Duitsche regeering, zich geheel buiten c' le zaak gehouden heeft. Zij beschouwt- z le zaak blijkbaar als een geheel intern- r Vlaamsche, die men. «iet zql tegenwer- z cen, als het Volk op grond van bovenbe- s loeld prineiep zich voor de zelfstandig- v îejd uitspreekt. Gezien den toestand, die t n bezet Vlaanderen (België) onder de /lamingen heerscht, valt aan een beves- v igende uitspTaak niet te twijfelen. Zij :ullen zich bij de leiders aansluiten, zoo k ils er reeds op honderden vergaderingen net overstelpende meerderheden moties I •;)n ^"cal-Tir "iî? voov drn Rr'rid ,-nTt n —... —• « vlaanderen en afkeuring voor de B ' gische regeering zijn aangenomen. Vc n . de Entente is het een slech'e tijd Na iat âébac]€ in Rusland, nu Vlaanderen, a.n ' li&sident Wilsom zal tarwe sturen... en Voor het an der gedeelte van Belg; n_ voor Wallon-ë, blijft nu de keuze ove I ( hoe te handeîen. Zal het zich er (de d ld païen, een overeenkomst met Vlaanderi , •. te sluiten, of zal het ideaal van den tege je woordigen Bel,gischen gezant te St-p ersburg, J.ults Destrée, werkelijkhe e- worden ( Zullen zij zich in de armen vt Marianne ijrerpen ? Afw'achten wat c is frrengt — gn Vlaanderen? Vlaand n Tcu zaJ vrij komen, inwendig en uitwei ,n d-g vrij van elken vreemden invloed. O (n de -andkaart van het nieuwe Europa z: n de nieuwe Staat Vlaanderen als een pie ._ aangewezen worden, waar, na 85 jas e ellende, een volk wooai '. dat bezig is, zic l zc'fstandig te verhehffen tôt een klein n maar reine natie, waarvoor de kern i i_ groote mate aamwezig is. a R. D. Z. « De Buitenlandsche Post >j .i»ja «anuntnM. — - D«» mi* Kri)gs0eudfê|e»@« ^ Overal waar onze Vlaamsche joogen ; gelegenheid hebben in betrekking te ko - men met de tegenwoordige gebeurtenis L sen m Vlaanderen, springen zij in d< î bres «n worden er langs aile kanten bezie lende krachten ontmoet, zoo ook b. v. ir 1 het vër-afgelegen Ganderkesee in Olden. 1 burg, waar sergeant Jozef Van Crieking< | de ziel is, flink gesteund door R. Var Hover, voorzitter, en C. Rogge, penning. ; meester. Op zulke mannen kan Vlaande-. Ien s Generaal, Dr. A Borms bouwew Vroegsr reeds ontvingen wij volgenden brief va» hen : 28 Augustua 191,7. Waarde Heer Dr. A. Borms, Dappere en wijze leider der VlamingenWij, ondergeteekenden, Vlaamscrie krijgsgevangelîen zijn jongens van deri Duiten of uit de volksklas, die op arbei-derskommando zijn te Ganderkesee in Olden burg. Wij hebben het boek « jacoo Van Aitevelde », van H. Conscience, hier onder ons gelezen, en zijn sinds Juli in voeling gekomeen met onze makkers uit Gôttingen. Wij vernamen sedert dien het biijde nieuws van uw groot apostel-werk tôt heropbouwing en ontvoogding van on's geliefd Vlaanderen. Wij zijn vol bewondering voor uw koen, verheven en edel ideaal, waariu wij vastelijK gelooven en hopen. Want, gelijk onze Vlaamsche wapenbroeder Everaert, hebben wij voor dit ideaal ons bloed en leven veil gehad te Luik en dragen wij teeds drie jaai lang onze gevangenschap met moed eu vertrouwen. Daarom verklaren wij plechtig, Waarde Heer Borms. dat zoo gij een nieuwe Arteveîde voor Vlaanderen wdt zijn, wij, onderteekenaars, voor U als zoo vêle nieuwe Lieve^ Comyue'a zidlen volgen. N. B. — De onderteekenaars van de-zen brief maken het bestuur uit 'van eenen, kring : « De Vlaamsche Wacht », sinds Pinksieren dezes jaar gesticht en die onder meer tôt doel heeft : : 1° Het boek « Jacob Van Artevelde », van H. Conscience, ondei de leden ter le-zing te geven of« voor te lezen en te be-spreken.2° Door wooi'd en daad medehelpen, in verhouding van onze krachten en ons midden om te ijveren om van onze Vlaamsche lotgenooten overtuigde Lie-ven Comijne's te maken. Aanvaard, Waarde Heer Botms, met de uitdrukking onzer oprechte gevoelens. onze eerbiedige Vlaamsche groeten.. Voor het Bestuur : De Voorzitter, De Schrijver, R. Van Hover. J. Van Cneking* De Penniiigmeester, Cyriel Rogge. Nu ook heeft Oldenburg gesidderd bij de groote tijding van Vlaanderen's poli- : tieke zelfstandigheid. Op 27 Januari wa- ■ ren er in Ganderkesee een. 40-tal jongens ait den omtiek bijeengekomen. Met dt; " jrootste aandacht luisterden ze naar het woord dat hen uit Vlaandemen gebracht verd, vernamen zij hoe Vlaanderen J /roeger behandeld werd, door regeerin-;en die op onverantwoordelijke w jze z >ns Vlaamsch volk verwaarloosd en ver-Irukt hadden, het met aile middeleu had- g [en willen ontaarden en verbasteren. Hoe s le Vlaamsche Beweging îeeds ontstaan i vas van op de eerste dagen van België's •estaan, en hoe nu in dezen oorlog onze laarziende voormannen in de bres ge- w prongen waren voor hun dierbaar Vlaan- h eren, ailes trotseerende om het van ijnen on verrn i j de'ii j ken ondergang te edden. Zoozeer waren zij van deze nood A akelijkheid overtuigd, dat er zich v pontaan, onmiddellijk een deel bereid erklaarden om de gevaarlijkste posten in t nemen om het nieuwe Zelfstandige laanderen, desnoods met hun bloed tt erdedigen. , Een geweldige « Vlaamsche Leeuw » T, lonk uit aller borste». r< Er werd besloten een teîegram naar irassel te sturen, waarmede allen zonder " ■ia—m STAD en LAND ?n îs 'T SPIJTïG? - 't Is spijtig z« ons een hoogvereerde Vlaamsche vrier ë, c!.a • de franskiljons er niet dn geslaa t ~ljn v?n onze niachtige betooging- € ^ iôvenden September te maken!... ^ m K' ? anderendaags riepen de liberale i. J 15 t g^daan met het klerikalism c_ niet de klerikale regeering !... 't Gevol id ,?e, ^ dertig jaar aangebleven i n Geîoof,me, 't is spijt, 't was een go ;e voorteeken geweest. ?. .— Troost u, waarde vriend, 't zal i i- niet voor dertig jaar zijn dat de Vlami p gen hum heerschappij in eigen land vt j werven, maar voor eeuwig ! k _ Maar wel j3 't goed dat we de franskî r jonsche woede, het franskiljonsche ve h weer hebben waargenomen; "'t zal oi e aa^manen den vijand met te onderscha n ten, en tiendubbel hard te werken en oi in te richten. Organisatie onZer Vlaan sche krachten, dat is a'ies, dan staan w met duizenden tegen één, en als kaf vot • den wind stuift het onxwortelde ras va " Vlaanderen's bodem weg. I SINT-IGNAASGESTICHT. — E leerlingen van het Jezuïtengesticht uit d Korte Nieuwstraat hebben zich waardi getoond van hun franskiljonsche mee: 3 ters, de gekregen fluitjes Zondag 1.1. nie onbenuttigd gel a ren. Er loopen daar groote, flinke kereï ; onder, d e hun plezierige jeugd verra: . ming geven. t Maandag, na de schooîuren,. om half . zes, is er een trcepje naar de nieuw . kantoren gekomen van « Het Vlaamsch. ! Nieuws », Smt-Jacobmarkt, 73, en heef er met marmerbollen twee ruiten uitge smeten. De agent n. 774 s+ond er vii'en delijk bij te lachen. Aanbevolen bij ziù bazen! 't Ergste is dat de kwâjongens nu hui knikkers kwijt zijn ! __Een paar uren la ter, in den donkere zijn een half dozijn heldhaftige bengel: un de afgelegen en eenzame Harmonie s'-raat komen aangeloopen en hebber haast i g nog een koppel raiten uitgegooid bi-j den heer Verellen, die zich in vent of nabij in den strijd niet meagde ! Dan i» de musschenklad op de vlueht gesla-gen.Er was niemand in de straat en ze wer-den dan ook sJechts gezien door een juf-frouw die haar venster had opengetrok-ken.'t Melden niet waard misschien, dcch 't kan te pas komen het roemrijk feitje te boeken. VLAANDEREN EN BELGIE. — Het Vlaamsch Korrespondentie Bureau 'leelt mede. De Belgische •vluchtelingenpers vol-hardt nog immer in hare van ouds ge-kende wijze, om de gebeurtenissen zoo voor te stellen, alsof men er niet het minste belang moest aanhechten. Nu weer met de ui' roeping van Vlaanderens Zelfstandigheid, praat ze er op los, met een we!sprekendhe;d die het verbazend-ste nabij komt, en met een luchthartig-heid die aile redeneering uitsluit. En toch voelt men hier en daar wel, dat ze gewaar wordt dat het ernstig gemeend is met de in Vlaanderen gepleegde daden, waarvan ze ten zeerste de erken-ning op de vredeskonferentie vreest. De « Echo Belge » verklaart, dat Vlamingen toelaten op de Vredeskonferentie gcl'jk staat met de erkenning van eeu scheiding (la reconnaissance d'une séparation) en dait van dit oogenblik af België zou verloren zijn (dès cet instant la Belgique serait perdue). Dat de weg naar toc-la tin g op de vredeskonferentie is mgeslagen ziet het blad in het feit dat zelfs mensehen, die bewe-ren niet met de aktivisten mee te jaan, verzoand zijn met de internationaliseenng van het Vlaamsche vraagstuk. Volgens gewoonte tracht de « Echo Belge » met woordenpraal over de kwestie been te praten. Maar dit laat niet na den mdruk te versterken, dat in het brongen van Diize nationale beweging voor de internationale vierschaar, de rechte weg ligt om ti-et levensrecht van ons volk erkend te den. Spijts aile franskiljonsche tegen- iverking. INGEZONDEN STUKKEN. — Van een ^laamschgezinden geestelijke ontvangen we rolgenden Nieuwjaarswensch : Levé Vlaanderen! In 't begin van 1918 weze t Vlaamsch gebouw voltrokken en streng ' tipt onderhouden. . Motren de voormannen — naast kloeke ge- î ondbeid — oogen en ooren goed open hebben. Heil hunl Van lsten-1-18 geen bijlage meer 1 oor onvlaamsch onderwijs. Bravo! dat hect t ehandeld. Mocht ik de stuiptrekkingen aan- ] rhouwen der bestrijders van 't Vlaamsch -, ■echt. J Moge in 1918 die aartsdwaze Vlaamsche zaak C it de voeten zijn! en moge Rogier's schand- t aad overal gekend zijn en bekend gemaakt c orden. Hij rolle overal van zijn voetstnk! oe eerder hoe beter! Zijn naam overal nitge- r :hrapt of ten minste verminkt dat niemand d em nog herkent. v De Hemel sta de Daad van Vlaanderen, het ktivisme, bii I en versterke de Vlamingen m het woord : de passieven. ^ Met Blanw-Toetsgroet aan U en deu Raad d m Vlaanderen. y * * "îf # J\ Uit een brief uit Munster n i./W. : « Waarde medeksmper, uw bezoek heeft ons imp op ziin best gestemd, en 'k mag er ge- e ist als algemeen gedacht bijvoegen, dat men d :ed* snakt naar een volgend bezoek. r Ik vraag niets meer dan dat de heeren be-«kers uit Vlaanderen, thans ons Mtinster II v et aouden vergeten. . , TV. i'-onq-c l.ets foor iadare--. a .- 'gt Samensprakeffl op straat 'd, _ sd Maandag, op den middag, kwame Jpn wij langs het Kipdorp gekuierd. Op de ,f» hoek van de Katelijnevest staat ee n zonderlinge trio te praten : een voo: naam Antwerpsch genee,heer, goe i- doorvoed, blozend, fleurig, innemen ■■ gelaat, een vaste, kiare stem, veel front ^ veel zelfingenomenheid. Zijn toehoorders zijn twee kleine oud ventjes'n het benikkeld dienstpakje va L trambedïeii an. Ze steken armzalig a r" tegen den genée'sheèr, een Waal en eei franskiljon van ouden datuin. Met hui 1- beidjes zijn het justement, gelijk ze t, r- Antwerpen zeggen, de diakoniemanne 15 tjes uit Op Hoop van Zegen. Gelijk we voorbijgaan, ondèrbreekt d< * geneesheer zijn hooghartige tocspraal tôt z:ju nederi^e toehoorders en snauw luid genoeg en ons flink in 't gezichi ,r starend : ' 11 r,- i- oiia encore un de ces salauds !... (Z edaar nog een van die sm.... !) e Wij gaan op hem af en zeggen tôt de e twee arme sukkelaars : » — Hoort ge wat die man zegt? " Ze kijken onderdapig naar hun mc-es-ter —^ is de dokter wellicht een der machtige aandeelliouders van de Tram-s maatschappij ? — en ze schieten dan ia een 4aifen. gemeenen lach. Arme sukkelaars ! ~ richten ons liever tôt den welge- 2 danen Waalschen meneer : - — Waarom bebt ge te schelden? L — Omdat ge mii voorgelogen hebt ! Ik heb u eens gevraagd : « Is 't waar dat ■ ge een Duitscher zijt?» en toen hebt ge mij geantwoord: « Ik ben een Vlaming !» Tuderdaad, dat voorval heeft plaats 1 gehad. De toon van de sarnen --praak is plots zonderling kalm, wordt bijna... sympa-! th'ek ! Een. Vlaming en een Waal, uiteraard van vijandiee lassen, vlak ^egenover me-kaar, zijti beiden zooveel beter, zooveel sterker ook dan de fransViljons die geen raderlandsehen bodem onder hun voeten voeîen'. De man gaat voort : Weet ge niet dat ge na den oorlog dood zijt ! Dat wij dan doen met het volk (hij wilde zeggen ; met uw volk), wat we willen? En waarom denkt ge dat? — En de dag van gisteren? Beken dat hij grootsch was voor de Vlamingen. — Gij z jt tevreden, welnu ik ook ! En toch ik spreek u niet meer aan. 't Was groffer door de woorden dan door den toon. Had lu j niet. beter gedaan te begiunen met mij niet aan te spreken? . Hij voelt het nu zelf, ontevreden over ziCiizelf om zijtï onbeschoft optreden, en ieder gaat zijn weg. de Vlaming een beetje meer voldaan dan de Waal ! Wat was het scheldvvoord verre, en uoe v/as ook de ov'ermoedige glan > ver-dwenen ! t Was niet zoozeer door de woorden die gewisseld werden a!s door hel besef van recht en waarheid. dat in den mensch woont. De twee diakon'e-mannetjes ki-kvii onthutst en uit hun lood gesîagen ^. Idoest het zoo fatsoenlijk en stil ein-d-igeri, tusschen die beiden, als 't van-wege hun baas zoo bar en gemeen be-gonnen was? Och ! konden die doinpe-laars nu nog maar eens tôt het be.ef komen waar de vriend van henzelf en van hun eigen volk stend en waar de vijand die ze hen vemedert en hun klein wii houden J Andere ontmoeting. Op 't platform vau de tram., Maandag avond : Gij, Vlamingen verstaat de les dcT dingen n.et. Het antagoniism dat hier heerscht heeft diepe, historische arou. den. , ~,P,at Wcten we genoeg en zeggen het dagelijks. . .'t 's niet tegen de Vlamingen, die zich in 't algemeen weten te schikken in de Belgische toestanden. — De verfranschte Vlamingen schikken zich alleen in hun onderereschikt ot. , Ook de anderen. Hét gaat nu o]? c vasteland tusschen 't Latijnendom en t Germanendom. G j zijt German<_n en P] moet met de G er m anen ondergaan. det kan en 't mag niet anders. 't Valt te >etreuren of niet, het is een historische n geografische noodivendigheid. Rus-and, de Moskoviet, wilde zijn plaats in iuropa veroveren en er den Turk uit-nngen. Eigenlijk kon Europa er slechts ij ver liezen omdat de Russen zoo on-me. g talrijker zijn en Rusland een eusachtig gewieht is -dat op Europa mkte en het verpletteren kon. Dat ge-aar bestaat niet meer. 't Is alleen spijt iit het n et wat later gekomen is, na e verpietrering van de Middelrijken, an ware het een idéale oolossing ge-•eest.Ge moet het maar naax uw goed-unken bedisselen ! — Natuurlijk, dat gaat niet. 't Is een rsre tegenslag in dit opzicht, doch an. ers toch weer een onmetelijk geluk. Wat -ngeland aangaat, het vecht voor de •ereldmarkt. — Gel jk het vocht tegen de Boeren

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het Vlaamsche nieuws belonging to the category Gecensureerde pers, published in Antwerpen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods