Het Vlaamsche nieuws

507 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 24 May. Het Vlaamsche nieuws. Seen on 29 November 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/dr2p55hq62/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

5flderdag 24 Mci 1917. Derde Jaargang Nra 144 ..-l... , ,, " , , ...... JL~—1—.—-1. — Prijs : © Centiem voor geheel België Het VlaamscheNieuws Verschijnt 7 maal in de week ab0NNEMENTSPR1JZEN: Redaktfe, Beheer en Aanbondigingen : de opstelraaD: AANKONDIGINGEN : [fén maand 175 . . Ral VHRHULST, Dr. Aug. BORMS, Alb. VAN DEN BRANDE E!ke- medewerker ,s persoonlijk ver- tweede blad, den regel 2 68 ROODESÏRAAT, « - Me| de mea£,.ert|„g antwoordelijk vnor zijn schrijveo, en Derde il. Id u ANTWERPEN van Hoogleeraar Docter Antoon JACOB bind, niet heel <le Rrfak,!,. «. M M. ,ién jaar ■ ° Dooisbencbt 6,— OFFICIEELE BERICHTEN VAN DUITSCHE ZIJDE : DUITSCH AVONDBERICHT I jiijn, Dinsdag~22 Mei. — Officieel * I iericht : v I jd geeff der fronten zijn gebeurtenis- I mbelang gemeld. >' M I ,!im, Wôensdag; • 23 Mei. Offi-I ( STELIJK GEVECHTSTERREIN I int gen.-veldm. Kroonprins Rup- ' I |n an Beieren : s I fiuNuch en Bullecourt werden meer- ' I fng'elsche aanvallen, die door krach- 1 I jiurvoorbereid werden, afgeslagen. I Dm van den Duitschen Kroonprins : 1 I „ het Aisne- en Champagne-front c I [ in den vooriniddag de gevechts-I jaamheid van het geschut in ma-I 'grenzen. 's Namiddags zetten I rauropdrijving van de hoogvlakte I Paissy tôt in het bosch van Ville au , I trachtige Fransche aanvallen in, die savonds met groote hardnekkigheid |ald werden. In taaien strijd op dieh- ( Bstand en door krachtigen tegen-t\ behielden Beiersche, Hannover-|Xeder-Silezlsche en Posensche re- ~ Renhun stellingen tegen herhaalden tloop, en wierpen den vijand terug. ïtierde gevechten met handgranaten inkele loopgraafstukken duurden achts voort. Den wijkenden vijand h 011s vuur . aanzienlijke verliezen [Dp Franschen hebben door het mis-tn van hun aanval een bloedigen te- v laggeleden. jont gen.-veldm. hertog Albrecht van ( jemberg : I hhet front in Lotharingen en in de £ Igau werden vijandelijke verken- ^ iatdeelingen verdreven. r DUITSCHE EN ROEMEENSCH GEVECHTSTERREIN i|tt krachtig uitwerkingsvuur beant-mden wij, het in verscheidene vakken «kerende vuur van het Russische ge- ( BALKANFRONT 1| het front in Macédoine was tenge-jivan storm en regen de gevechtsbe- £ fcheid gering. s OOST-HONG ZIJDE ILn 1 hncrîaor 9,9. TV/Tf^l Offioi^d * BALKANFRONT ■ris meuws. DUITSCHE EN ROEMEENSCH GEVECHTSTERREIN Iïts nieuws. ITLIAANSCH GEVECHTSTERREIN (vijand aan de Isonzo heeft zich gis- ^ lia een vergeefschen strijd zijner in- j trie van ze.ven dagen gedwongen' ge- s l zich rustig te houden. Alleen be- to Gôrz voerden de Italianen een x taartsche beweging uit, die werd c flagen. Onze stormpatroeljes hebben - Eestreek één officier en 36 man ge- ; ira genomen en één machinegeweer j if vijandelijke scliansen gehaald. Nen Karst kwam het tijdelijk tôt ( fesch. geschutvuur. t iKarinthië en Tirol is detoestand r Werd. Wn, Dinsdag 22 Mei. - Avondbe- £ ® het Isonzo-front worden ook lie- f (efn gevechten gemeld. VAN TURKSCHE ZIJDE TURKSCHE FRONTEN "'l'stantinopel/Maandag 21 Mei. — \ «eel : z ''ukasusfront : Het vijandelijk ge- \ 'heeft onzen linkervleugel vrnchte- j-'fechoten.| het bombardement van Mersine p "njandelijke schepen, dat in het of- r J'e beticht van gisteren is gemeld, b ^ alleen een groote Engelsche oliesla- r '!?cheel verwoest. ■ ™tsing en omkoop hebben opstan- tei in Hedzjas ei toe gebracht, het ^ ^ngelschen mogelijk te maken- om 1 •ast te zetten op de kust van dat 1 Uik van het heilige land, hetwelk tôt [usver door geen vreemdeling mocht be-redefi •worden. Aile aanvalsi>ogingen der 'pstandelingen tegen de spoorlijn naar iledina zijn telkens met zware verliezen erijdeld. Op de andere fronten niets van betee-:enis.Kons-3ntinopel, Dinsdagw22 Mei. — )fficieel : Op den l'echtervleugel van het Kauka-ische front hebben wij een voorvvaart-che beweging van 3 vijandelijke kom-►agnieën infanterie, versterkt met niite-ij, door ons vuur gestuit. In het centrum en op den linkervleugel iiets dan vruchteloos vuur van de v'jan-;elijke artillerie. On de andere fi'onten n ets van belang. VAN FRANSCHE ZIJDE kVESTELIJK GEVECHTSTERREIN Parijs, Dinsdag- 22 Mei. - - Officieel : Verwoed geschutvuur op de hoogvlak-:-n van Vauclerc en Californie. De Duitschers hebben Reims geducht ebombardeerd. Anders is er niets te melden. VAN ENGELSCHE ZIJDE WESTELIJK GEVECHTSTERREIN Londen, Dinsdag 22 Mei. — Officieel : Geslaagde overvallen ten Noordoosten an Epetry en benoorden Armentières. Het vijandelijk geschut was ten Noord-)osten van Buflecourt en ten Westen van .ens aan het woord. De Bfitten bliezen en grooten munitiesta{>el van de Duit-chers aan den weg van Atrecht naar Ka- VAN RUSSISCHE ZIJDE RUSSISCHE FRONTEN Sint-Petersburg, Dinsdag 22 Mei. — Jfficieel : Op het Oostelijke en het Roemeensche ront gieweervuur. Op het Kaukasische front hebben wij en aanval van Koerden tegen onze chansen ten Zuiden van Erzindzjan door ms vuur afgeslagen. VAN ITALIAANSCHE ZIJDE ITALIAANSCH GEVECHTSTERREIN Rome, Dinsdag- 22 Mei. -— Officieel : Ondanks zijn tégenslagen volhardt de ijand op sommige punten in Trentino bij ijn afleiding beoogend offensief optre-len, doch zijn pogingen zijn niet in staat un het Italiaansche opperbevel van zijn tuk te brengen. Vannacht zijn pogingen, un onze voorste linies op den Kasso Ca-ento (Adamello), bij Pteibega (Chiese) en n het Giumella-dal (Rio Ponale) door ons ■U'Ur afgeslagen. Tusschen Garda en Etsch heeft de ijand, na langdurige vuurvoorbereiding, inze stellingen op den I)osso Alto (ten 'uidwesten van het Loppio-meer) en den 'ugna aangevallen. Hij is met zware Ver-iezen teruggedreven. Andere kleine aanvallen, gisteren ge-laan in het Posina=dal, op lret plateau van ^siago en tegen onze linies op den Klei-len Pal zijn aile mislukt. Op het Julische front isde geschutstrijd en Noorden van Gôrz, die gisteroehtend 1 hevig was, tegen den avond nog aan-•ewakkerd. I n fan te rie-a a n vale 11 zijn er chter niet op gevolgd. Wij hebben ons op de hoogto .363 (ten )osten van Plava) verschanst ; we heb->en er een kanon buitgemaakt en 30 man c\'angen. genomen. Ten Oosten van Gôrz lieeft de vijand lardnekkige pogingen gedaan om ons an hoogte 126, ten Oosten van Gra-igna, te verdrijven, doch ons geschut-uur en de aankomst van versterkingen ebben deze pogingen belet. Vannacht heeft een onzer luchtsche-ien het terrein achter de vijandelijke li-ies bij Vogrisa (in het Wipj>ach-dal) ge-ombardeerd en is vervolgens onverlet te-uggekeerd.ZIE DE OORLOGSTELEGRAM-IEN OP DF, TWEEDE EN DERDE ?LADZIJDEN VAN DIT NUMMER. Politieke Schetsen In eene vorige reeks schetsen heb ik traehten aan te toonen dat de politiek van . en staat bepaald wordt door de aan-wezige faktoren, de behoeften en nooden van zijn bevolking. Deze zijn verschil-lend voor iederen staat, omdat de faktoren verschillend zijn. _ r In groote l'jnen zijn deze imperatieve bepàlende elementen voor de politiek der groote mogendheden reeds aangegeven : voldoende uitgestrektheid van het groiid-§-ebied,onbe 1 emnierde en onbedreigde ver-keerswegen voor den toevoer van grond-stoffen voor de nijverheid en levensmid-delen en tevens voor het vervoer van de bewerkte grondstoffen door de nijverheid. Eene verdere levensvoorwaarde voor eene groote mogendheid, wanneer zij te-gelijkertijd het beeld van een nationaal-staat vertoont, is de mogelijkheid Qjn bij oaivoldoende uitgestrektheid van het grondgebied, koloniseerbare landstreken in andere werelddeelen te bezitten, waar het te vcel der bevolking, heeng^leid kan worden, te veel dat anders voor het eigen volk verloren moet gaan en andere vol-ken in hun levenskracht ten g.oerlc komt. flaper t iets aan deze levensbediii^in-gen voor een vo'k, dan zal logischenvijze de politiek van zulk een staat gericht zijn op het terzijde stellen van de belemmc-r'ngen, tenniinste wanneer het staatsor-ganisme gezond en het volk levenskrach-tig is. Bezit een groote mogendheid onmete-lijke giebieden die nog plaats bieden voor bevolkingstoename, voor ontelbare gene-ratiesen tevens in zich bevatten voldoende grondstoffen voor nijverheid en land-bcniw, dan moet de politiek van zulk éen staat zich richten op innerlijke kolonjsa-tie, terwijl in het tegenovergesteld ge-val de politiek van den staat noodge-dwongen gericht zal zijn op kolon:satie buiten het eigen gebied. Slaan wij de verschillende groote mogendheden aandachtig gade dan ontwa-ren wij deze verschillende typen onmid-dellijk.Het oude Pruisen nog ann eu bijna niet outgonnen, waaruit het tegenwoordige Duitschland geboren is. Zoola,ng het wei-■nig bevolkt is, dus nog te groot voor. zijn bevolking, legt het zich uitsluitend op innerlijke kolonisatie toe. De politiek die, trouwcns door Bismarck na de stich-t'ing van het Duitsche rijk doelbewust gevolgd en voortgezet is. Rnsland daarentegen met zijn onmete-lijkc onontgonneii schatten des bodems, zijn korenkamer van Europa en een op-pervlakte die plaats biedt voor een vijf-\-rmdige bevolking, is het aangewezen lftnd geweest om inner'.ijk te kolonisee-ren. Het heeft evemvel in de laatste twee eeuwen de innerlijke kolonisatie verwaar-loosd en eene politiek van gedurige ge-biedsuitbreiding gevolgd ; weliswaar ge-deeltelijk gedreven door de noodzakelijk-heid onbelemmerde verkeerswegeli naar de wereldzeeën te \^erkrijgen, daar het onmetelijke Rusland geen enkele ijsvrije haven bezit en in Europa wel door her-Jiaa'de oorlogen met Turkije tôt de Zwar-tc Zee is doorgedrongen, maar de vrije doorvaart langs de Dardanellen naar de Middellatidsche Zee niet heeft kunnen bekomen. Het meest volmaakte beeld van groote mogendheid, waar de innerlijke kolonisatie voltrokken is, en de volkskracht zich wendt op de kolonisatie in de dage-l'jksche beteekenis van het woord, is wel En gel and. Hier is het moederhart het hart van een ecbt imperium, meer dan een groote mogendlif id, een ech-t wereldrijk, begun-stigd in zijn fabelachtige blo-ei en ont-wikkcling door zijne natnurlijke ligging en de onee.nigbeid der andere Europee-sche staten. Het beeld is hier volkomen gezond en uitgegroeid. Het dicht bewoonde i.11-dustrieele moederland, geeft zijn te veel aan levenskracht, dat is bevolking, slechts af aa,n zijn eigen kolonies, dominions of aan zijne ex-ko!onie, Noord-Amerika, waardoor niets van de Angel-saksische volkskracht verloren gaat en ten nutte komt aan niet-Angelsaksische volkeren. Geheel het systeem van het Engelsche xnaatschappelijk leven en geheel zijn politieke traditie berust op het beginsel van de volledig-onbedréigde en onbelemmerde verkeerswegen ter zee, dat wil zeggen onbedreigd \'oor zich zelf. Het is het meest uitgcsproken voorbeeld van het ten uitvoer brengen van het beginsel der auta;rchie Nu heeft de Engelsche wereldmacht geheel de geschieden's door gezorgd aile c ventueele bedreiging van zijn eigen toe-\ oc-rwegen te beletten, door zich van den sleutel van aile zeevèrkeerstraten te be-machtigen en dit tôt op onze dagen sy--tematisçh volgehouden, Geen macht ter wereld heeft eene cgoïstische, doelbewuste politiek vastbe-iadener en in Irechte lijn doorgezet dan Britannië. Het Kanaal berust in Engelsche han-den en honderden jaren heeft Engeland Calais bezet 0111 deze zeestraat geheel te beheerscheri. Gibraltar op Spaansch ge-bied en Suez zijn beide in Engolsch bezit waardoor de Middellandsche Zee, gelijk eene flesch is, waarvan Engeland de kurk bezit. Als een groot scherm hangt Engeland over de verkeerswegen van Noordwest Europa ter zee, waardoor Skandinavië, België, Nederland en geheel Midden-Ivuropa onder zijn voogdij staan. De Middellandsche Zee-landen zijn geheel afhankelijk doordat Engeland bij mach-te is de Middellandsche Zee geheel af te sluiten. De eenigste verwondbare plek, het land dat zelf midden op den verkeers-weg van Engeland met Amerika ligt is Ierland. Ierland ligt ten opziehte van Engeland in dezelfde positie ^als Engeland tegen-over Noord-, West- en Midden-Europa. Hieriu ligt de oorzaak van Ierland's ondenverping aan Engeland. Een zelfstandigen krachtigen staat kon Engeland niet dulden op zijn toc-\ oers-weg.In een later opstel over Engelaud's jjolitiek wordt deze uitvoerig uiteenge-?et. Op één grondgedachte dezer politiek moet ik evenwel nu de aandacht vestigen. Engeland keert zich niet alleen tegen iedere groote zeemacht, het volgt in zijn politiek het beginsel zich te keeren tegen, elke groote landmacht die de gegevens in zich vereenigt tevens groote zeemacht te worden. De Engelsche zee-hegemonie en suprématie is zoo algemeen en zoo geweldig dat het wereldbewustzijti dit als voldon-gejij werkelijkheid heeft aanvaard. Zoo geweldig is ze evenwel niet o'f ze is gelijktijdig even verwondbaar. Om de wereldbeheersching voort te kunnen zetten moet Engeland de een.-gezindheid der andere Europees'chc- grootmogendheden beletten. Werd deze verkregen dan hield de Engelsche kontrool of voogdij op. In den loop der geschiedenis zien wij dan ook steeds allianties onder Engelsche leidiug tegen den Staat die zich tôt groote zeevarende mogendheid ontwikkelt, vooral wanneer deze Staat machtig te land is. Xa deze uitweiding keeren wijjot ons onderwerp terug. In een vorig opstel heb ik getraclit een beeld te geven, van de geweldige opkomst der Duitsche nijverheid, als gevolg van de systematisch aangewende enefgie, na de oorlogen van 04, 66 en 70 vrijgeko-men en toegepast op de handels- en nij-verheidsontwikkeling.Met de bevolkingsaanwas, ontstaan door de toenemencle volkswelvaart, hield de ve'rhoogde 1 an dbôuwvOor tbr e ngs t geen gelijken. tred. Duitschland is van een land dat zich zelf vo&clde, 11a 1870 en trots intensievere « landwirtschaft » een staat geworden die in groote mate (circa 38%) zijn levens-middelen moest invoere'n eu wel gedeel-telijk van zijn politieke tegenstanders, gedeeltelijk uit overzeesche landen, dus langs immer bedreigde verkeerswegen. Door de altijd toenemende ontwikke-ling der groot-nijverheid werd het bevol-kings-accres in de groote steden en nij-verlieidscentra gêdurig voortgezet. Ook steeg de behoefte aan en de in-voer van grondstoffen voor de nijverheid geweldig. Hoofdzakelijk werden de ruwe grondstoffen ingevoerd van overzee en voo^ een groot deel uit Engelsche kolonies en invloedssferen. De toestand heeft zi'ch dus zoo ontwik-keld, dat Duitschland voor zijn voeding en grondstoffen ontzaggelijk invoerde, en zijn uitvoer vani bewerkte artikelen in gelijke verhouding steeg. Dit ailes groo-tendeels van en naar overzee langs banen die door de geografische ligging geheel door Engeland beheerscht worden. Duitschland was de eerste vastelands-macht van Europa geworden, de grootste industrieele macht van de . wereld en de tweede in wereldhandel na Engeland. Milliarden waarde aan Duitsche fabri-katèn overstroomden de wereld De ont- zaggelijke toevoer van grondstoffen en levensmiddelen was voor Duitschland levensvoorwaarde geworden, op straffe van in plaats van goederen, metischen te moeten uitvoeren, Trouwens deze uitvoer van menschen begon weder toe te nemen naar de na-buufstaten.Bij gémis aan bruikbare vestigingsko-loniën spreidde reeds een deel der te tal-rijke Duitsche jeugd zich uit over de aan. grenzende landen. Xa de konsolidatie van het nieuwe Duitsche rijk, moest dus de politiek beheerscht worden door de gedachte aan het verwijderen of het afwenden van de faktoren die het in zijn gedijen beletten. In de eetvte plaats het verzekefren van zijn toevoerwegen, in de tweede het ver-krijgen van voldoende koloniën, deels om zijn ovei'tollige bevolking er heen te leiden, deels om er de noodige grondstoffen te vinden. De groote haudelsvloot die deze goederen in- en uitvoerde, de groote belan-gen die de Duitsche nijverheid en handel in de wereld hadden verworven, moesten Duitschland ertoe brengen om zijne positie in de wereld ten opziehte van zijn be-voorrading door een sterke oorlogsvloot te onderiteunen. Deze opvatting « Onze toekomst ligt op het water » van keizer Wilhelm II en de uitvoering ervan door het \-lootprogram van 1897 hebben in Engeland de oude politieke traditie nog sterker op den voorgrond gebracht. STAND en LAND BESCHAAFDE UITSPRAAK. — Men zendt ons het volgende ter opnanie : Het is lioog tijd dat de beschaaute uit-spraak haar intrede doe i,n beschaafdc-m;ddens en onderwijs, en dat meer algemeen het goede voorbeeld van « De Ver-eeniging voor Beschaafde tlitspraàk » worde gevolgd. Deze Vereeniging heeft van den eersten stond af de noodzakelijk-heid mgezien der beschaafde uitspraak voor de kultureele ontwikkeling van het v<51k, eu heeft dan ook leergangen daar-over iugericht met de welwillende, mede-hulp van « Volksopbeuring ». Haar komt de cer toe begon nen te heb-beu het goede zaad te zaaien. De belang-steliing, waarmede de lessen gevolgd wérdeir, bewijst voldoende dat zij ook hier weer in eene l^ohoefte heeft weten te voorzien. De theoretische lessen zijn nu ten ein-de, en wij denken niet te overdrijven met hier, in naam aller leerlingen, onzen in-nigen en oprechten dank uit te drukken, zoo wel aan de" « Vereeniging voor Beschaafde Uitspraak » en de liefdadige instellktg « Volksopbeuring », als aan de heereii leeraars Schaeps en Noeninckx, voor hunne belauglooze en gedurige toe-wi'jding.Wij hopen tevens dat zoohaast mogelijk zal overgegaa.11 worden tôt het aan-vangen van een nieuwen leergang, en kunnen de Vlainingen, die hun taal en hun land liefhebben en aan het kultuur-leven willen deelnemen, niet genoeg aan-sporen van de gelegenheid gebmik te ma-ken om zich op de hoogte te stellen. We kunnen verzekere.il dat het genoe-gen, hetwelk zij er zullen van smaken, grootelijks de kleine moeite loonen zal, zoo door zelfvoîdoening als door het ge-not \'oor het lieele leven een st.-jp voor-uitgedaa.n te hebben in hun verstande-lijke ontwikkeling. Op verzoek der leerlingen van de-zen kursus — wenschendè zich meer te be-kwamen in het beschaafd spreken — heeft de « Vereeniging voor Beschaafde Uitspraak » bésloten de theoretische lessen te volledigen met praktische oefenin-geai onder leiditig van M. Schaeps. Deze oefen ugen zul en plaats hebben om de veertien dagen in het lokaal « De Witte I.ecuw 1), Kims'tlei, en Zaterdag 26 Mei om 8 1/2 T. U. aanvangen ISeiangstellenden worden met deze tôt kostelooze toetreding uitgenoodigd, zelfs al hadden zij de theoretische lessen niet gevolgd EEN ONSCHULD1GE VERGIS-SING. — « Vrij België » acht het nood-zakelijk. protest aati te teekenen tegen een stuk dat verspreidf wordt door een Belgisch propoganda-bureel. Daariniser sprake van de "\*laamsche Hoogeschool, en komt o a de volgende zinsnede voor : « La proposition de loi de 1911 des députés Franck, Huysmans et van Cauwe- laet t tendant à créer un© université flamande dans la même ville. » « Vrij België » antwoordt daarop : « Ten eerste behoord'e de lieer Huysmans niet bij de onderteekenaars van het wetsontwerp ; de socialistische partij was iti deze aangelegeuheid vertegenwoor-digd door den heer Anseelc. Ten tweede. en dit is van meer belang, het wetsontwerp heeft niet tôt doel « een Vlaamsche hoogeschool te Geût te stich-ten », maar de Gentsehe uuiversiteit te vendaamsehon ; hetgeen heel wat anders is. Tegen deze verkeerde voorstelling der feiten teekenen wij protest aan, want zij is van aard om misverstand'en- in het leven te roepen. » Van Cauwelàert ziet dàarbij door de vingeien dat die verkeerde voorstelling met kwaadwilligheid gebeurt. Hij weet dat goed genoeg ; moest hij het tocli niet weten — waaroni is hij anders passief? dan zouden de eerste regeeringsdaden « naar ge'atig van de herovering van het vad!erlandsch grondgebied » het hem wel duidelijk maken. Dan zal hij weer protest aanteekelien ! EEN EENVOUDIGE OPMERKING. — « De Belgische Socialist » neemt uit k De Socialistische Vlaming » . het volgende over : (( Het nationaal .Socialisme van de gentlemen Terwagne en Piérard is niets meer dan een bijloopertje van een soort burger-fradikalisme. \7an den klassen. strijd1 maakten zij steeds een karikatuur. » « De Belgische Socialist » laat daar op volgen : <( Niets aan toe te voegen; 't is raak !» Wij ook hebben er niets aan toe te voegen, doch vinden dat het blad wel zou mogen vermeld worden waar een uittrek-se. wordt uit overgeuomen. Doodzwijge-rij e,n struisvogelpolitiek is toch wel al-lerminst gepast onder socialisten ! HET VLAAMSCH VERBOND. — Wij ont'vangen van dit heringericht, en naar wij vememen tôt een machtig organisme groeiend verbond, een oproep, die ecliter te uitgebreid is om in zijn geheel te worden opgenomen. Het bestuur zet er nog eens, en ditmaal op uitvoerige wijze, de grondslagen en princiepen uù-een der heringericht^ Vereeniging, de mo'-ivee;ing harer aktie en van haar ak-tivisme, vervat in de kenspreuk : « Zelf-standig Vlaanderen in Vrij en Onaflian-kelijk België », met dien- verstande dat een stevig, eendrachtig België niet denk-baar is, zonder een tôt zijn voliedig recht opgevoerd Maanderen. » l>e toetredingen tôt het Vlaamseh Ver-bond worden nog met het 00g op de eerste algcmcene (herinrichtings) vergade-ritig, die zal plaats hebben; op Maandag 28 Mei a.s. (2n Sinksendag) te 11, 1/2 u. (torenimr) 's morgens, in de zaal « Van Wezenbeke », Van Wezenbekestraat (ingang tusschen de n™ 7 en 9)', en waar o.a. het woord zullen voeren de heeren : Eeo Augusteyns (liberaal volksvertegenwoor-diger) ; Adelfons Iienderickx (katho-liek \plksvertegenwoordiger) en Renaat Verbruggen (sociaal demokraat), ten spoedigste dingewacht aan liet adres : Se-kretariaat van het Vlaamseh Verbond, Prinsesstraat, 16, Antwerpen. DE JAMMERLIJKE VERDEELD- HEII). — Naar aanleiding van het protest dat passivisten en franskiljons aan den Rijkskanselier hebben meetien te moeten richten tegen den Raad van Vlaanderen en de Bestuurlijke scheiding, en beschouwende hoe aan beide zijden Vlainingen tegenover elkander staan van onverdachte goede trouw, bezield door slechts één verlangen : « Vlaanderen's heil ! », bemerkt.de « Nieuwe Courant » : « Is lvet niet jammer, dat die prachtige Vlaamsche volkskracht in al deze twis-ten wordt verspild? Hoe schoon zou zij, in één richting aangezet, Vlaanderen kunnen verheffen ! Nu heerscht er ver-deeldheid aan aile kanten ; het eenige goede daarvan is, dat het bij aile Belgische staatslieden, wien een onverdeeld, sterk België ter barte gaat, nu wel moet blijken, dat het Vlaamsche vraagstuk dient te worden opgelost, hoe eerder hoe t>eter. « Nieuwe tijden ook voor het Vlaamsche volk » eischte Jul. Hoste on-langs. Mogen zij komen, dat wenschen ook wij. Moge in een hersteld, onafkan-kelijk België Vlaanderen een krachtige waarborg worden voor nationale eenheid. Maar dat kan alleen, wanneer over eu weer veel worde vergeven,. Er is al volke-ren-haat genoeg ; geen sterkere wal tegen vreemde overheerseking dan een eensge-zind volk ' » — (Nieuwe Gazet v. Gent.)

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het Vlaamsche nieuws belonging to the category Gecensureerde pers, published in Antwerpen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods