Het Vlaamsche nieuws

1017 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 29 April. Het Vlaamsche nieuws. Seen on 22 October 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/2f7jq0vc7r/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Iterdag* 29 April 191:6. Tweeds Jaarg. Hr 119 Prijs: 6 Centieinen door geheel België Het Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht en meest verspreid Meuwsblad van België. - Verschijnt 7 maal pef week ABONNEMENTSPRIJZEN: J AFGEVAARDIGDEN VAN DEN OPSTELRAAD : AANKONDIGINGEN : Per maand 1.75 Per 6 maanden 10.— B08MS, Alb. VAI\i DEN 8RAMDE Tweede bladz., per regel 2.50 Vierde bladz., per regel.. 0.50 per 3 maanden : 5.- Per jaar 18— j met vaste medewerking van Dr A. JACOB » Derde bladz., id. I.— Doodsbericlit 5.— ! BUREELEN: ROODESTRAAT, 44, «VNTWERPEN. Tel. 1D00 £ Voor aile annonceri, wende men zich : ROODESTRAAT, 44. ^ ■-,> tmv&x&xfâj;, jatiflHlfiunra2^*BUB«aM2K«raaasatfîy nrr '<fl"fîi/wrmTVtiTiyiTwyiWffmrvTWfîain7afr«fltfrr i -r «-»»» iihhmimim iiwiiii h ■mm ni m minium nu « - - « DE OORLOG De Toestand I , sedert een paar dagen geen ver-B - in den toestand merkbaar. De ttlbedrijvigheid rond Verdun is ■ .jinderd, hetgeen de Franschen ■ gerechtigd zijn als een gun-eken bctreffende het lot van te beschouwen. Ondertus-H rijs nieuwe, groot-opgezette aan- ■ nhet Maasgebied niet uitgeslo-R;:ar het is opmerkelijk dat deze Bi van rust die sedert de operaties ■ rhiaiimont, Peperheuvel, enz., is Hedeii, van langeren duur is dan H de andere fronten geen nieuws. B-eenigen tijd wordt er nogal flink ■Men in de streek van het Suez- ■ Meer dan schermutselingen zijn Bevechten evenwel ,niet, zoodat er ■accès voor een van beide partij en ■arlijk spraak kan zijn. ■oorlog dreigt aldus opnieuw in een ■ te komen van algemeenen stil- ■ Indien men de krijgsverrichtin-Kr laatste maanden nagaat, komt ■[tôt de overtuiging dat nergens Hun is nog geen afdoende uitzonde- ■ rcsultaten van groote beteekenis Ben bereikt. Wij bedoelen resultate.n Boor de beslissende meérderheid Becn der twee; elkaar bestrijdende Bteroepen werd verkregen. Het of-Br tegen Verdun heeft den Duit-Hs ongetwijfeld een gxoote winst ^Brrein, gevangenen, kanonnen, ina- ■ enz. opgebracht, maar de vesting Bs.'eeds in Fransche handen, alhoe-Berkelijk bedreigd. ■ Ruâsisch offensief dat succesvol ■ met het innemen van eeu Oosten-m bruggchoûfd, liep zich te pletter H streek van het Narocz-meer, ten ■au de kolossale troepenmassa's die Het vuur werden gebracht. B Italiaansche offensief dat er op Bisgestuit, en de uitslagen reiken Berder dan de verovering van de B Lana-top, dan nog gedeeltelijk Bogen door plaatselijke suecesse,n Bosienrijkers. Hcïfensieve beweging der Kauka-Hlegers van den grootvorst Niko-Hca heeft de bestorming van Erze-^■Ktde inneming van Trebizonde ^Bai.maar reikt naar het oordeei Entente-kringen niet ver-H&: Turken treden integendeel op ^fcirt aanvallend op. Htom nergens, mag men zeggen, ■etnig resultaat bereikt — let wel, ■ttoekomst maken wij geen gissin-^B dat het plaatselijke overschrijdt, Hvloeit hier uit vootrt dat aan beide ■ devcrbonden machtsgi'oepen over B ° f.ti toert'ikende reserven en B°nn«i beschikken, zoodat zelfs Barste nederlagen ten slotte kun-Bneutraliseerd worden. Geen van Bote mogendheden werd totdusver m\ Wij wonen op dit oogenblik Bpogingèn bij Tan Duitsche zijde Bnkrijk een verpletterenden slag Hrengen in een strijd-die reeds B twee maanden duurt, en waar-■»ui dus niet het groote doel is, B'l«en de plaats waar het « kan » B'-s dus wel aan weerszijden een •n?soorlog. Is de uitputting mo-Ba 21 maanden vruchteloos toege-B.'-'in geweest? Dit is niet waar-H'It. Ous dunkens rukt dan ook ■"^ip naderbij, waarop die ontno-■':d zal ingeziën worden, en de ■°orwaarden cr mee in overeen-B"? gebracht. Br' wordt weer de nachtmerrie B'^'and. Men weet dat Engeland B^neden zijn waardigheid vond B °ngelukkige eiland zelfregeering B'n als prijs voor ïijn loyale me-■<n tôt de Ëngelsche overwinning, B ' t(^n°nd onder die voorwaarde B Patriot geworden is, en de re-B?g c'fr I«retuaanmoedigt. Men B' T;rland buiten de toepassing B^uith's conscriptiewet valt, en B" ('e verklaring vani Car9on, de B'^'angmaatregelen niet op 1er-■CePasselijk zijn. Desniettegen-■!s daar steeds een bron van ver-Btn srneulen, en nu kort geleden B(]mzen kzers bekenden opstand ■ lln uitgeloopen. Men mag dus B""11 dat_ de binnenlandsche toe-B'7 Britsche rijk rustig en ge-B"] 19' Het volk plooît zich B,:'. °i1.der "♦«rplichtingen van BnV lr jCen lan.doorlog; nerg«na "de arbeidersbçweana on dit historisch oogenblik zoo roerig als in Engeland, voeg daarbij het verzet tegen algemeenen dienstplicht, dat wel o\er-wonnen zal worden maar toch steeds nadeelige gevolge,n heeft, en nu nog het bruusk heropduiken van de lersclic kwestie. Al die elementen tellen wel mee in de langzame aanpassing van het Vereenigde Koninkrijk aan de eischen van eeu mcdernen wereldoorlog. Wij meenen dat het deze gelegenheid zal te baat nemen om het oproerige element in de Iersche beweging te onderdrukken, en het is te vreezen dat ook de loyale nationalistische strekking er onder lij-den zal. De toestand in lerland Londen, 27 April. — Asquith heeft he-den in het Lagferhuis meegedeeld, dat de toestand in lerland nog een ernstig aan-zien heeft. De opstandelingen houden nog eenige belangrijke openbare gebouwen te Dublin bezet en er zijn nog straatgevech-ten. Er zijn aanduidingen dat de beweging zich uitbreidt ,vooral in het Westen, waar strenge maatregelen zijn genomen. De gezonden troepen zijn voldoende om den toestand te beheerschen. De staat van beleg zal onverwijld over geheel lerland worden afgekondigd en generaal Sir John Maxveldt heeft volmacht om den opstand te dempen. De regeering zal een nauwgèzet onder-zeek instellen naar de oorzaken van en de verantwoordelijkheid voor den opstand. Carscin heeft verklaard, dat bij met Redmond, gaarne ailes zal doen om den opstand te onderdrukken. Redmond heeft verklaard dat aile nationalisten en het overgroote deel van het geheele Iersche volk afschuw gevoelen voor dezen opstand.Griekenland en de Entente Athene, 27 April. — De Grieksche regeering heeft stellig geweigerd over het verlangen van de diplomatie der geaUieer-den, Om den spoorweg Patras-Larassa ter beschilcking te stellen (voor het vervoer van de Servische troepen) in onderhande-ling te treden. In de Noordzee Berlijn, 27 April. — Officieel : Vannacht hebben onze voorpost-sche-pen bij de Doggersbank een groot lîn-gelsch bewakingsschip vernietigd en een Engelschen treiler als prijs opgebracht. Zeppelintocht Lônden, 06 April. — Gisteravond zijn Zeppelins aan de Oostkust, en wel bij Kent, gesignaleerd. Blijkbaar zijn zij niet ver over land gegaan, waarschijnlijk zijn zij wegens den mist teruggekeerd. Men meldt dat één bom in zee gevallen is. In de Golf van Riga Berlijn, 28 April. — Officieel : Op 27 April hebben drie Duitsche vliegtuigen het Russisch linieschip « Sla-wa » in de Golf van Riga met 31 bom-men bestrooid. Meerdere trc.ffers en branduitwerksel werden oubetwistbaar vastgesteld. Trots de heftigste beschie-ting zijn aile vliegtuigen ongedeerd weergekeerd. Duikbcot- en mijnoorlog Londen, 27 April. — Officieel : Den 25en dezer is de Noorsche bark « Carmanian », metende 1843 ton, door kanonvuur van een Duitsche duikboot 55 mijl van de westkust van lerland o'n den grond geschoten. De bemanning van de bark ging in de reddingsbooten over. Een boot sloeg om ; de andere, waar de kapi-tein en g man van de bemanning in zaten landde aan de Westkust van lerland, bij-gestaan door kustbewoners. Buitschîand en de Vereenigde Staten Borlija, 27 April. — De Am«rika*nsche gee*nt is vanavond ter audiëntie bij den keizer na«r het groote hoofdkwartier v»r-trokken.Berlijn, 27 April. — Naar verluidt «s het gelukt de formule-te vinden welke de belangen van de Vereenigde Staten en van Duitschland waarborgt, zonder aan de nationale waardig-heid afbreuk te doen. In elk geval ziet men zoowel in politieke kringen alhier als in de Amerikaansche kolonie te Berlijn den toestand hoopvoller ia. Lees vtfvelg ®Ml»gstelegramm&n, e£ de tweéde bïadziide. Voor de inwoners vagi Boom en omiigpnde Bij hét verschijnen van het « Vlaamsche Niçuws » hebben wij allen ecn klok-je hooren klinken en dat klok je ltlepel-de : « Dit dagblad is Duitschgezind — de opstellers zijn1 omgekocht, landverra , ders ! » Meer hcordtn wij niet. Wij kre ; gen daarbij geen enlcel bewijs en al: evangelie weôrd het ons alweer op d« nuchtere maag geduwd, net of we eer lcuddc jaknikkers waren die meji zelfs hei recht cntneemt te redeneeren en1 onvoor-waardelijk veroordeeld zijn stommelings màar aile die fameuzç orakels in te slik-ken.Is het dan ailes evangelie dat die zich « echte vaderlanders » noemende onzicht.-bare helden door de lucht blazen? De ondervinding heeft ons dat geleerd ! Her-innert gij u nog, waarde Boomenaars, die het (cn)geluk hadden in Antwerpen te vertoeven op den vooravond dier ellen-dige vlucht, toen de « Matin » aan ieder-cen riep zoodat de stad ervan dreunde in het hachelikste van 't gevaar : «L,a situation n'a jamais été meilleure ! » en des anderendaags : « Vlucht als gij kunt, maar rap dan, zulle ; langs den West-kant kunt gij nog weg ! » Duizenden staaltjes zouden wij hierbij kunnen voegen u-aaruit elk redeneerend mensch mcet besluiten dat volgens die heeren het ware patriotism bestaat in de geteisterde bevolking voor den gek te houden, heel dikwijls ten koste van menschenlevens. Wij, die kalm en bedaard den toestand durven in te zien gelijk hij werkelijk is, wij trachten het volk een helderén blik in dien vreeselijken warboel te geven en aldus aile paniek v66rkomen, daardoor veel menschenlevens sparend, wij dan, we zouden zijn lafaards en landverraders omdat wij niet meedoen aan leugenbral-lerij en onze zucht niiar de waarheiel te zeggen den boventoon houdt. Tcen ik ook dat klokje hoorde klinken, zei ik bij mezelf : Hun klokje heeft al zoof dikwijls valsch alarm geklcnken ! En ailes zoo maar onvoorwaardelijk blij-ven inslikken doe ik niet. Ik ben ook mensch en mag ook wel eens redeneeren. Om eeu onpartijdig oordeei te kunnen vellen en om vooral uit eigen ondervinding te kunnen spreken, liet ik, zoe-als elk rechtvaardig rechter, ook de te-genpartij zich verdedigen. Ik nam dus het « Vlaamsche Nieuws » en nam goed kennis met al wat er bc-wezen werd. Ik vergenoegde mij niet met het acht dagen te volgen. Neen, ik wou het aan een scherp langdurig onderzoek c-nderwérpen. Het besluit dat ik moest nen^en ging over duizenden en1 nog eens duizenden Vlamingen : dichters, kunste-naars, advokaten, nederige bux-gers, kortom over een bijna gansche volk be-slissen.Ik las dus gedurende eenige maanden het « Vlaamsche Nieuws » en moest hoe langer hoe meer bekennen hoe gemak-kelijk het is met vuil te werpe.n naar ieinand dien men de gelegenheid niet laat zich te verdeeligen en zijn standpunt uit te legge.n bij 't meerendeel der bevolking.Hoe gelukkig was ik thans, den stel-regel te hebben gevolgd : « Eerst zien, en dan gelooven ! » Tôt de groote ver-waanden, die wedding op wedding aan-gaan : « Binnen zooveel dit en binnen zooveel dat, ligt de Duitscher zeker plat ! » behoorde ik niet meer. Welnu, mijn waarele Boomenaars, wat ik van u verlang is niet dat nu maar aan-stonds mijn woorden zoudt gelooven, net als de orakels van 't klokje dat reeds zoo menigmaal klepelde. Neen, dat vraag ik abeoluut niet. Enkel zou ik verwachten van u 't geen men aan aile verstandige menschen vragen mag : nldat gij u eerst op de hoogte brengen zoudt, goed en gr&ndig, van al wat er rommendom de verschijning van 't « VI. N. » is ge-beurd.Blijft niet langer roepe^L zonder er be-wijzen bij te voegen, maar volgt eens twee, drie maanden het blad, le est het goed en verstandig, en zegt ons dan wat er op uw hart ligt vrij uit ; noemt en wijst de plaats waar wij onvaderlandsch schreven, waar wij bijv. vragen naar in-lijving bij Duitschland, lijk de Walen dit wenschen bij Frankrijk (« Appel aux Wallons», in Wallonie), enz. Ik verbind me gaarne; eene belooning van 100 frank te geven aan elken Boo-rnénaar' die dat doen kan. Ons standpunt is hier te Boom noo.it volledig toegelicht gewerden en claarom wil ik het in eenige woorden herhalen. Toen in Augustus 1914 de oorlog uit-brak, grepen wij als één man naar de wapens, claarbij onzen z66 gercchtvaar-digden Vlaamschen strijd voorloopig stil-leggend, overtuigd als wij waren door do talrijke bewijz«n onzer innige trouw aan ons voretenhuif! 05 ket ov«rvlo^dig offe- ren van ons Vlaamsch bloeel, van onze regeering als belooning een opbeurend woord voor onze moedige Vlaamsche jon-gens te bekomen, een woord waar bij zij ons gc-ruststelde dat het Vlaamsche volk niet nutteloos zooals in 1830 zijn bloed . vergoot. Dit woord bleef lang uit... doch de . taaie immçr gcedzakkige Vlamingen . haelden geeluld. Zij wachten dus eu ver-. dubbclden hunnen moeel. Ondertusschen s was de franskiljonsche pers, met aan het : hoofel de hatelijke XXe Siècle, een voor de Vlamingen in hun heiligste bloed kwetsenelen lasterveldtocht begonnen. De . Vlamingen werden als schuld aangewe-, zen van het ongeluk dat ons trof ; eerlij-ke geachte leiders werden verdacht ge-maakt en bespot en onze Vlaamsche jon-gens kregen het ergste te verduren. Men ging zelfs zoo ver deu heer Franck, en |net hem gansch de Antwerpsche bevolking de schuld van den zoo snellen val van Antwerpen tœ te schrijven. Het woord van opbe.uring vanwege onze regeering was nog altijd niet geko-men, integeneleel liet zij zonder eenig verzet, zonder de minste afkeuring, die laffe. bezwadderingen, dit hatelijkstoken tegen al wat Vlaamsch was, ongemoeiel en ongestraft. Brieven van Vlaamsche .soldaten die vroegen in Godsuaam toch een woordje te spreken tc-n voordeele van ons arrn ve.rdrukt Vlaanderen, dat meer bedreigd en bekampt werd dan ooit, kwa-men ons toe. Wij begrepen dat langer zwijgen een verraad tegen onzen Vlaamschen stam zou heeten en daar de regeering toch halsstarrig weigeren bleef een woordje te spreken ten voordeele van de .4.500.000 Vlamingen, en. zij zelfs in ele hatelijke pers der franskilpons elen las-ter met den dag liet toenemeu, zagen wij in, dat als wij zelf vroegen aan onze regeering, zij toch nooit uit eigen beweging iets voor ons doen zou. Dus vroegen wij haar iets, slechts één woord, een geruststelling tegenover de doodsbeelreiging : ic La Belgique sera française ou ne ,s<5ra pas ! » Geen ant-woorel ! Zij bîeef stom voor de 80% Vlaamsche helden die ginder aan den IJzer hun dierbaar bloed vergieten. Moe-ten wij nu wachten tôt ons Vlaandeiren heel en al den doodenslaap slaapt om dan de Franskiljons de mooiste gelegenheid ter wereld te geven om verraderlijk toe te grijpen. Open uwe oogen, mijn dierbaar Vlaanderen en zie wat er in 't don-ker voor uw lot wordt gesmeed ! Vermits België toeh geheel hervormd en herstold moet worden, waarom dan meteen niet de hoogste eischen van her-steliing van een ras in zijne rechten en gezonden bloei behartigd? Is dat te veel gevraagd? Ligt er iets in dien eisch dat ongewettigd is? Mogen onze jougens met zulke belooning voor de harde beproeving niet weerkeeren of moeten zij, gelijk na 1830, in een ellen-dig, verbaste.rd, ongezond Vlaanderen te-rugkomen ? Dat moet onze allereerste bekommer-ni$ zijn, dat is de allerdringendsLe her-stelling die België te doen heeft, eene sinels 85 jaar reeels verzuimde plicht. En ziet ge nu in, mijn waarde Boomenaars, dat wij geen tweedrachtmakers zijn, doch wel de ware vaderlanders die nu meteen een einde willen zieu aan al de ruzie die sinds 80 jaar in ons huishouden wordt gemaakt, omdat er geen gelijk-heid heerschte in ons land. Om ons standpunt des te duidelijker te maken, wil ik nog de volgende regel-tjes uit het artikel : Over onze onpartij-digheid en... Duitschgezindheid, van den pittigen Luc in 't Vlaamsche Nieuws van 25 Maart 1.1., uitknippeu. Hij zegt daar heel juist : « Er zal misschien een tijd komen dat » we niet alleen tegen verfransching, » maar ook tegen verduitsching zullen » moeten strijden, hoewel we vrijmoedig » genoeg zijn om te bekennen dat we » daarvoor tôt nogtoe geen enkel goed » bewijs kunnen aauvoeren. Maar als » dat gebeuren moe.t, dan ..ullen wij » nogmaals in de eerste rangen staan. » Zij die niet begrijpen kunnen, omdat » hun bloed niet meer spreekt, zullen » dan uitroepen : Wat willen die dwaze-» rikken dan ioch? Ze aijn nooit tevre-» den! Als 't Fransch is, deugt het niet ; » als 't Duitsch is, dan is 't ook niet » goed! » Preciea ! Het daugt ia beide gevallen » voor Vlaanderen niet ; om goed te zijn » moet het Vlaamsch wer.en en Vlaamsch » alléén ! » En verder : « Gebeurt het ooit dat we strijden » moeten tegen het Duitsch, en met de » vinnigste wapens, dan zal niemand van » ons het slot op den mond gelegd wor-» den met de woorden : Gifliê moet zwij-» gen, gij werd vroeger bezoldigd in on-» zen dienst ! » Tôt hier voor vandaag. Veel valt er ta beepreken en heele kolomman zouden wa «raan kuunen wijden.Doch tijd en plaate ontbr»ken ona. Te gwchiktar gelegen heid, zullen wij dat breedvoeriger doen en andere. onomstootbare bewijzen leve-ren.Het wordt oveiigens met den dag van minder belang neg over het al of niet noodzakelijke van het Nu of Later te re-detwiste.n. De noodzakelijkheid van ons aktief standpunt is een bewezen feit en ook worden de Vlamiiïgen het stilaan weder eens, waiit van aile zijden komen ons dagelijks rneer en meer toetredingen bij van menschen die weêr tôt bezinning komen en eitide.lijk zichzelf terug be-wust worden. Onze gemeente mag daarbij niet ten achter blijven. Dat zou voor ons een schande weze-n en zeker en voor al moeten wij denken aan 't pageslacht, waartegenover wij ous streng zullen te verantwoorden hebben. In een volgend nummer verschijnt het slot van dit inleidend artikel. waarna wij, evenals dit reeds gebeurt voor de Kempen, voor het Land van Waas, voor Diest en elders, regelmatig een kronijk zullen wij den aan ons geliejde Boom. Jan JASPERS. DAGELIJKSCH NIEUWS EEN OOG OF TWEE OOGEN. — De geneesheeren Briand en Roubinovitch hebben de Vereeniging voor gerechter-lijke geneeskunde te Parijs advies gevraagd, of bij de berekening van de pen-sioenen, waar de invaliden recht op hebben, ook met den staat van hun gezond-heid op het oogenblik dat zij in dienst traden, moet of mag worden rekening gehouden. De kwestie kwam door het volgende geval aan de orde. Een éénoogig soldaat werd bij de keu-ring geschikt voor den dienst verklaard en verloor in den strijd ook zijn andere 00g. De opperarbitragecommissiie moest nu beslissen of de blinde soldaat recht had op pensioen voor het verlies van bei-ele oogen, of slechts op het pensioen voor het verlies van één 00g. De commissie besliste, dat hij het pensioen moest hebben voor het verlies van beide oogen en de staatsraad zal in hoogste instantie wel evenzoo beslissen. De twee genoemde geneesheeren noe-men echter ook andere gevallen, die niet zoo duidelijk zijn. Een soldaat kreeg in dienst typhus, waardoor een oude ziektehaard in de hersenhuid weer ontstak. Zoo bleef hij, genezen van den typhus, epilepticus. Tôt nog toe heeft men zich in Frankrijk, bij het toekenen der pensioenen, niet be-kreund om den staat der gezondheid van de invalieden, op het oogenblik, dat zij in dienst traden. HET HUISVESTEN VAN BELGI-SCHE KINDEREN IN NEDERLAND. — « XX0 Siècle » : Wij hebben voor ans het verslag liggen welk door het « Werk van huisvesting voor Belgische kinderen », te Amsterdam, thans uitge-geven is : « Tehuis voor Belgische kinderen ». Hierin ziet men, wat de ijver en Itoewijding van eenige menschen vermo-gen. Opgericht ten tijde dat de groote exodus van Antwerpen plaats greep, heeft het werk tôt heden 1500 Belgische kinderen (662 jongens en 825 meisjes) in Hollandsche families geplaatst. Het cen-trum ervan is Amsterdam, en het heeft zelfs in België onder-komiteiten opgericht waarvan de meesten wederom deel uitmaken van Steun- en Voedingskoimi-teiten.Men leest in dit treffend verslag, de werkelijk aandoenlijke geschiedenis, toen in het begin het werk zich eensklaps tegenover 1000 kinderen bevond, welke gehuisvest moesten worden : de rekwisi-tie van het salon-schip « De Stad Zierik-zee » te Rotterdam ; de transformatie der inrichtingen van het broederschap van den H. Jozef, waarvan Pater Jansen in eenige dagen een mcdel-toevluchtsoord maakte. fyjen ziet er tevens hoe, dank zij de ijverige zorgen van het komiteit van van het werk, onze kleine medeburgers 1 aan niets ontbreekt. Daaruit zal men den indruk ontvang-en dat, onder degenen die in het civiele leven recht hebben op de dankbaarheid van het land, de stichters en bestuurders van het « Tehuis » te Am- I sterdam, een bevoorrechte plaats zullen innemen. DE POSTDIENST. — Eenige uit-breidingen zijn in den Belgischen post-dienst aangebracht. (Gebied van het Ge- < neraal-Gouvernement). ; 1. — 's Graven-Brakel, Thuin en Bin-che kunnen voortaan met Duitschland korrespondeeren. : 2. — Leuven mag niet alleen met Duitschland en zijne bondgenooten korrespondeeren : Bulgarije, Oostenrijk-Homgarije (met inbegrip van Bosnië-Her- < zegovina) en Turkije, maar ook met de- < onaijdige landen, welke reeds met Bel- < ?ië in verbinding staan : Denemarken, ; Luxemburg, Nederknd en Oost-Indië, 1 Noorwegen, Zweden en Zwitserland. ; TENTOONSTELLING VAN AAN-GEKLEEDE POPPEN in het Londener Gasterije (Hôtel de Londres). — Zater-dag 29 April 1916, te 4 uur (T. U.), Koncert, met de medewerking van : Mevr. Elv. Van Overloop-Michiels, kla-vier ; Hr Edm. De Herdt, violist; Hr Nap. Distelmans, altist; Hr R. Van Àertv baryton. 1) Sonate, voor viool en klavier, van 1'. Locatelli (1693-1764): a) Adagio, b) Allegretto, c) Adagio, door Mevr. Elv. Van Overlcop en Hr Edm. De Herdt; 2) Quentin Durward, (drinklied), van F. A. Gevaert, door Hr R. Van Aert; 3) a) Andante, b) Menuet, van M. Grétry, c) Sicijiano, van Fr. Francœur, d) Gavotte, van J. Gossec, voor viole d'Amour en klavier door Hr Nap. Distelmans; 4) De Liefdadige pop, van L. Van de Vel-den, door Mej. M. Bertrijn; 5) a) Ik spreek van U zoo zelden, van J. A. Gevaert, b) Gij zijt mijn reine Kersouwe, van P. Benoit, c) Kom, eerst je handen, van J. Blockx., door Hr R. Van Aert; 6) Sonate voor klavier en viool, van César l'ranck, a) Allegretto ben moderato, b) Allegro, c) Recitativo-fantasia, d) Allegretto poco mosso, door Mevr. Elv. Van Overloop-Michiels en Hr Edm. De Herdt. Koncert voorbehouden aan de deel-neemsters tôt den prijskarnp. DOOD VAN DEN HEER DE WILDE. — Men meldt he toverlijden, op 84-jarigen leeftijd, van den heer Prosper De Wilde, professor aan de krijgsschool van de Vrije Universiteit te Brussel. De heer Prosper De Wilde, woonde, sedert hij gepensioneerd was, te Genève. BEWEGING DER FRANSCHE BEVOLKING IN HET ONBEZETTE GEBIED. — Het Fçansche staatsblad geeft, naar wij in de « Kôlnische Zeitung » le-zen, een statistiek van de bevolking van Frankrijk, in het eerste halve jaar van 1915, vergelijking met het eerste halve jaar van 1914, behalve in de tien geheel of gedeeltelijk door de Duitschers bezette departementen. De bevolking in de 77 overige departementen telde in 1911 ongeveer 33 mil-lioen. In het eerste halve jaar van 1915 telden bij die bevolking de huwelijken 27.664 tegen 125,966 in het eerste halve jaar van 1914, de echtscheidingen 619 te-gen 5923, de echting van buiten huwelijk geboren kinderen 19,579 tegen 17,563, de geboorten 251,599 tegen 37,860, de doedgeboren kinderen 10,361 tegen 14,1 S4> de sterfgevallen 368,712 tegen 335,o?1;. 1 erwijl dus de geboorte, ten deele reeds onder den invloed van den oorlog, met ongeveer 56,000 afnam, is de sterfte met ongeveer 33.500 vermeerderd. EEN GESCHIL OVER 170 MIL-LIOEN. — Ongeveer een jaar geleden, stierf er, te Madrid, op een soort zolder-kame.r van een rijk huis in de Calle San Marccs, een excentrieke grijsaard, die sedert eenige jaren uit Amerika geko-men was. Men dacht dat hij arm was, daar hij geen bediende had, zelf al zijne in.koopen deed en zijn levenswîjze, over het algemeen, allerbescheidenst was. Hij heete Romaguera en kwam uit Catalo-nië.Toen na zijn dood zijn testament geopend werd, zag men dat Romaguera een schatrijk man was. Zijn fortuin, be-hoorlijk opgemaakt, wordt op 170 mil-lioen geschat. Hij bezat vele groote eigendommen te Brussel, Londen, Parijs (Champs Eeysées), Madrid, Barcelo-na en Buenos-Ayres, en gedeponeerde gelden in de voornaamste banken van Spanje en Engeland. Zijn testament be-noemt tôt erfgenamen van dit kolosaal fortuin, de bischoppen van Madrid, Bar-celona en Buenos-Ayres. Zijne weduwe maakte echter oppositie en de meest be-kende advokaten in Spanje, Mr. Lacier-va en Cobian namen de zaak in handen. Men verwachtte een eindeloos procès, :loch ailes werd in der minne geschikt. De bischoppen stellen zich tevreden met l3 millioen frank en laten aan de weduwe 125 millioen. De advokaten zullen met :lkaar het verschil deelen. Onze Groot9 Geïllustreerde Letterkundige Prijskarnp legint fêaandag aanstaande I Mei Poëzie : Ook zij is vol sehakeeriag. Ernst geeft de hand aan bevallig-k«i«l ; ïerlijke zinnelijkheid aan oefening en :edelijke loutering. Wat doet hij in de wereld die de ichoonheid niet genieten kan? Wat is levenâgeluk van den mensch? _ Zijn levensgeluk is volop genieten van igen uit- en inwendig bestaan ; het is de >pgeruimheid van dat zelfvertrouwen, lat niemand zich aanmatigt zonder :wak, niemand bezit zonder dubbel frachtig te aijn. Dit gevoel put ga uit ichoonheid en kunst.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het Vlaamsche nieuws belonging to the category Gecensureerde pers, published in Antwerpen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods