Het Vlaamsche nieuws

645758 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 30 April. Het Vlaamsche nieuws. Seen on 24 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/zg6g15w861/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

■ondag 30 Bprn 1910. iwaede jaarg Nr 120 Pri|s: 6 Gentlemen door ereheel Beteië Het Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht en meest verspreid Nieuwsblad van België. - Verschijnt 7 màal per weel ADui\i\ civicr* : Per tnaand 1.76 Per 6 maanden 10.— Per 3 maanden 5.— Per jaar . 18.— ^ ^ ^ xl ' mi i-» x- xi v^i ij 1 iù Ul\n.r]Ll^ . Dr Aug. BORMS, Alb. VAN DEN BRANDE met vaste medewerking van Dr A. JACOB BUREELEN: ROODESTRAAT, 44, ANTWERPEN. Tel. 1900 AANKONDIGINGEN: Tweede bladz., per regel 2.50 Vierde bladz., per regel.. 0.50 Derde bladz., id. I.— Doodsbericht 6.— Voor aile annonœn, wende men zich : ROODESTRAAT, 44. DE OORLOG I De toestaud in Ierland H,, het Engelsche Lagerhuis heeft lord ■feton de regeering op scherpe wijze ■verantwoordiag geroepen naar aan-HiQg van de door haar verstrekte me-Hjgiingen. over het gebeurde te Du- Ruëèig is ons gezegd, zeide hij, dat Hjpjiieid baas over den toestand was, ■i'ïolgens mijn inlichtingen waren ■cpstandelingen op dat oogenblik iiiet Btlits in het bezit van tal van de be-HpijkSte wijken der stad, maar was Hok geen poging gedaan om hen van-B, te verjagen. Midleton verweet Brtsin het bi]zonder de Iersche regee- ■ dat de béweging te Dublin voor ■r'gekomen is als een dqnderslag uit Bileren hemel. Hij wilde aannemen, ■ het kabinet te Londen ziçh met tal H andere kwesties heeft bezig te hou- ■ Maar de Iersche regeering wist zeer ■ dat er te Dublin en niet alleen daar, ■oie genootschappen van 9inn Fei-Bibestqnden, uitstekend bewapend en Berust en aanhoudend geoefend; dat Waanzienlijke hoeveelheden ontplofba-Mjsïoffen bezaten, goed geld hadden en ■t de regeering heel goed wist waar Et van daa,n kwam, dat hun bedoelin-■îweek na week in tal van" te Dublin ■lelders verschijnende bladen zijn ken-■at gemaakt en dat de Iersche regee-Bg slechts zeer zwakke pogingen heeft Mhnom ze té verbieden. De regee-H§', betoogde Midleton, was gewaar-Hi tt(i;toch gingen allé officieren, die H irenschten, met ver lof, niettegen-■nde zij door de politie gewaarschuwd Ben, dat ze hun manschappen in de Berne moesten houden omdat ze te B)îm noodig zouden kunnen zijn. De Bister van Ierland vertoefde te Lon-B de bevelvoerende generaal had ver-■gekregen Vrijdagavond naar Enge-Hlover te steken. De huidige toestand ■erland, zoo zeide Midleton ten slotte, ■oogst ernstig wanneer er niet krach- ■ wordt ingegrepen. De regeering is ■t opgetreden tegen de samenzweer- ■ der Sinn Feins. Nu heeft deze or-Risatie het tegen de regeering gedaan. B/iid Lansdown beantwoordde lrd ■fe® en zeide o. m., dat Midleton's ■p®?, dat de oproermakers niet ter-^•<1 uit de door hen bezette gedeelten BfMin verdreven waren, niet geheel nas en na uiteen gezet te hebben, de overheid na het uitbreken van ^■«pstand te Dublin gedaan had, zeide ■temeenen, dat de mededeeling, dat ■overheid den toestand baas was, ■raver Midleton gevallen was, den B van zaken nauwkeurig weergaf. ■sdowne verdedigde ook de Iersche Bering tegen Midleton's beschuldi- ■ dat zij aile waarschuwingen in den ■<: geslagen had. Midleton handhaaf-B™rop zijn bésehuldiging. ■®rd kansdowne beantwoordde lord H aantal de opstandelingen in Du-Mgeschat worden. Lansdowne ant-■Me : Ik vrees, dat ik daaromtrent ■inlichtingen heb. Ten slotte drong ■wreburn er op aan, dat Birrell naar H" zou terugkeeren en daar blijven •"g de rnst er verstoord is. B « Times » klaagt in een hoofdarti-dç spaarzaine inlichtingen, die H^eering over den opstand in ler- ■ ïeeît. Ieder moet gevoelen, dat zij ■de geheele waarheid zegt. Als zulks B: de openbare meening niet te ver-Bsten, is het stellig een misreke- ■ want nu heeft de fantasie vrij H ! Times » verwijt de Iersche regee-■> dat zij een "dergelijke beweging ■ haar oogen heeft laten groeien tôt ■"Hbaisting. Zij heeft waarschuwin- ■ H-noeg gehad, doch' Birrell heeft Hgevonden, daarop geen acht te B' ^der, die Ierland kent, heeft het B wuikomen en het is niet aan te B11' dat 's ministers ondergeschikten ■®nder inlichtingen^ hebben gelaten BWsdowne heeft in het Hooger- ■ 'fouwens erkend, dat men alge-Bj,v'st) dat ej" wat broeide. De Sinn zijn met de voorbereiding van Bpstand heelemaal niet geheimzin-Zij wapenden zich, werden B"1 hieldeft parades en oefenden ■'«Ih in straatgevechten in de hoofd1-B 'f/dles heeft de minister toege-H -«] heeft zijn ambt — zegt de a^s een smecure opgevat : ■ , a'na nooit in Ierland. Het blad BnC? onomwonden aan, af te tre-|t |lapti'1ats ^ maken voor een krach- b < Fransch West-Afrika Parijs, 28 April. — Generaal Degiovel-lina, van het reservekader, is benoemd tôt opperbevelhebber van de Fransché troe-pen in West-Afrika. Met slagschip Russell gezonken Londen, 28 April. — Naar de admira-liiteit meedeelt is de « Russell », het vlag--geschip van schout-bij-nacht Fremantle, in de Middellandsche Zee op een mijn ; geloopen on gezonken. 676 leden der be-manning zijn gered, 124 worden ver-mist.(De « Russell », 19 Februari 1901 van ; stapel geloopen, was een slagschip van 14.200 ton, bewapend met 4 stukken ge- ; schut van 30.5 cm., 12 van 15 cm., 10 • van 7.6 cm., 2 van 4.7 cm. en 4 torpédo^ > lanceerbuizen. De bemanning' telde 800 koppen.) Londen, 28 April. •—- De schout-bij- 1 nacht en 22 andere officieren zijn gered. • Duikboot- en mijnoorlog i Londen, 28 April. — Officieel : Het Engelsche stoomschip « Industry » . is door een Duitsche duikboot in den . grond geboord. De bemanning is in open booten gelaten, op een plaats in den At-lantischen Ooeaan, die 120 mijl van de ( naaste kust verwijderd was. De booten ^ met de heele bemanning zijn opgepikt . door een Ame ri ka an sehe mailboot. De j « Industry » was op weg naar een Ame-rikaansche haven en oîigewapend. , (De « Industry » mat 4044 ton en be- ^ hoorde aan de g-elijknamige reederij te j Liverpool.) ! Londen, 28 April. — Naar het persbu- '• reau meldt, is de Deensche schoener '' « Ghristian » door een Duitsche duikboot in den grond geboord, 15 mijl van de ^ kust. De bemanning, in de booten ont- , snapt, is door een ander schip opgepikt. ' Londen, 28 April. — Volgens een be- j richt van Lloyds is het Deensche stoomschip « Johann » opgeblazen. Ierland ; ParLjs, 27 April. — Men meldt uit Lon- j den, dat Birrell, de minister voor Ierland, gisteravond Londen heeft verlaten om 1 zich naar Dublin te begeven. Drie Ame- ; rikaansche journalisten en vertegenwoor- ( digers van de Engelsche pers vergezellen ' hem. —■— «S 1 Van het gevechtsterrein j; in Mesopotamië i Londen, 28 April. — Het ministerie g van oorlog meldt : ^ Een poging om een schip met voorra-dem langs den Tigris door te sturen, den j 24sten April met groote stoutmoedigheid a ondernomen, is mislukt. Vliegers heb-ben het schip ongeveer 4 mijlen van Koet aan den grond zien zitten.. ]: g Griekenland en de Entente e Athene, 27 April1. — De toestand is ^ tengevolge van Griekenland's weigering ^ om den Serviërs toe te staan de Griek-sche spoorwegen te gebruiken, ver- ^ scherpt. ^ De pers legt nadruk op het besluit van tl de regeering. g De Servische gezant heeft zich naar het ministerie van buitenlandsche zaken q begeven en den minister in kennis ge- j. steld met den pijnlijken indruk, dien de n weigering van Griekenland op de Ser- j vische regeering heeft gemaakt. fj De diplomaten van de Entente wach- fj ten nieuwe lastgevingen af. n FMtschland en de v Vereenigde Staten J Berlijn, 28 April. — Radiotelegrafisch o, wordt uit New-York aan de « Deutsche & Tageszeitung » geseind, dat een rond- 11 vraag van de bladen van Hearst onder de leden van het Congre9 tôt uitkomst v heeft gehad, dat 144 leden zich beslist d "egen een afbreking der diplomatieke 3€trekkingen met Duitschland hebben rerklaard; slechts 36 leden verklaarden 1' sich er voor. 239 leden weigerden te H ?eggen, welke hun houding is en de & 3verige leden waren afwezig. _ ^ k Lees vervolg Oarlogstelegrammen, op di ie tweede bladzijde. d< De eectig mogelijke Oplossing Het manifest door het Nationaal Vlaamsch Verbond, onlangs openbaar gemaakt, het optreden van L. Meert in Holland, de dagorde van vo6r eenige dagen door het Algemeen Nederlandsch Verbond (Antwerpsehe Tak) met alge-meene stemmen aangenomen, waarin anomgewonden de meening wordt uit-gesproken dat alléén « Zelfbestuur voor Vlaanderen, binnen een op federatieven irondslag heringericht België~», den Vlaamschen stam redden kan, bewijzen hoe diep dit denkbeeld is doorgedrongen :n zich heeft vastgezet in den geest van il de rechtzmnige helderziende Fla-ninganten.Mochten sommigen dat betreuren, zij mnnen zich vertroosten met de overtui-fing dat alleen onze verfranschte regee--ingskringen daar schuld aan hebben. Nog slechts zij, die ziende blind zijn iullen de taalkwestie in België durven icgeeren. Al de anderen, zij mogen /rienden of vijanden van het Vlaamsche Volk zijn, moet het duidelijk zijn ge-worden dat na den oorlog dié kwestip, s:o®t wat kost, moet opgelost worden. 3ok de rampen die ons ongelukkig land :eister<hi vermogen niet den wil der Vla-ningen te bedwinge,n die zedelijke ont-;laving door herstel hunner taalrechten lischen. Passieven en Actieven zijn het iaarover eens : alleen een verschil van neening omtrent de oppottuniteit om voor dit herstel thans te ijveren, ver-leelt hen. Twee verschillende wegen kunnen om :ot die oplossing te geraken worden ge-cozen naar gelang de Staat op centrali-seerenden of op federatieven grondslag s gebouwd. Hadden de mannen van 1830, toen /oor België een centraliseerend staats-?erband was verkozen", een klaar inzdcbt n den waren toestand van het Belgisch /olk gehad, zij zouden rekening heb->en gehouden met het feit dat in den ongen Staat twee verschillende stam-nen, een Germaansche en een Latijn-iche, Vlamingen en Walen, met o,nge-•'eer een zelfde zielental samenwonen. 'ij zouden volkseenheid hebben nage-itreefd volgens een gezonde methode. Daar toe diende het aanleeren van het Transch in Vlaanderen niet alleen maar x>k dit van het Nederlandsch in Wal-onië aangemoedigd en de kennis ervan /erspreid. Dat kon geschieden zonder tan de eigendommelijkheid van den ieneti of den anderen stam ook maar in îet minst afbreuk te dberi. Twee maat-egelen volstonden. Met inachtneming, an de gezonde pœdagogische begrippen lie eischen dat in het lager onderwijs •ledits ééne taal als médium gebruikt n als vak aangeleerd worde, hadde uen in de middelbare en in de hoogere cholen het onderwijs van. het Neder-andsch in Wallonië en van het Fransch 11 Vlaanderen moeten vei-plichtend ma-:en en wel derwijze dat hoe meer de tudiën vOrderden hoe grondiger de vveede taal zou worden onderwezen. "erzelfdertijd diende men zoo in Wal-Miië als in Vlaanderen de kennis der ndere landstaal te eischen slechts voor ie ambt-en welke de kennis onderstellen an de vakken der middelbare of der oogere scholen. Derwijze hadde de roote massa van het volk in Vlaanderen n in Wallonië eigen taal en eigen aard ehouden en de Vdaming zoowel als de ^aal over heel de uitgestrektheid van et gemeenschappelijke vaderiand, amb-maars en magistraten gevonden die em in zijn taal konden te woord staan. •at ware een waarlijk vaderlandsche en :vens radikale oplossing der taalkwestie eweest. Maar de Regeering der Rogiers en der rendebiens heeft gansch andere, ver-eerde wegen ingeslagen. Van de mee-ing uitgaande dat slechts éé,n taal — e Fransche — in België bestond, dat e Vlaamsche Belgen « patois » spraken ie terwille van 's lands eenheid rnoes-:n verdwijnen hebben zij, ©n later hun-e opvolgers aan het roer van het schip an Staat, namelijk door stelselmatig ij het verleenen der openbare ambten e voorkeun te geven aan Vlaamsch-ikundigen, een politiek beoefend, die - naar streefde « het Germaansch ele-ient in België uit te roeien ». Beslister dan in de eerste levensjaren m den jongen Belgischen staat werd ie politiek doorgedreven toen men aan îogerhand van een meer schitterende1 lekomst is gaan droomen dan men in 330 op het 00g had gehad en de moge-ikheid is gaan inzien het kleine België în roi in de wereld te doen spelen. oor een politiek als waarvoor de genia-staatsman Leopold II, omringd van ï Bannings, de Brialmonts, de de Smet ; Nayers, ijverde, waarbij koloniën, ■ een machtig leger, een oorlogsvloot en een ingrijpen in de internationale staat-kunde op het programma stonden, was een grootere volkseenheid noodig dan met een land uit twee verschillende stammen samengesteld, denkbaar was. Daarom moest in de eerste plaats naar volkseenheid gestreefd en werden de « Belgische ziel » en de « Belgische kunst » uitgevonden en de Belgisch-Fransche taal hoe langer hoe meer als « de taal » van het land gehuldigd. Het ergste woedde die officieele verfran-schingskoorts nadat het invoeren van een sluw uitgedacht stelsel van Evenre-dige Vertegenwoordiging feitelijk aan de regeering alleen macht had toege-kend en de parlementaire instellingen tôt een spotbeeld war^n gemaakt : van dan af dagteekenen bij voorbeeld de ne-derlagen der Vlamingen in de Kamer. Noodlottig ver-scherpte dit den taa'l-strijd : luider dan te voren schreeuwden de Vlamingen om recht terwijl Walen en Franschgezinden, zoowel in Vlaanderen als in Wallonië, hunne strijdkrach-ten zoo stevig inrichtten dat zij weldra een ernstige faktor, namelijk bij de Kamer verkiezingen uitmaakten. Reeds vôor den oorlog kon er niet worden aan gedacht daarmede geen rekening te houden en tôt oplossing der taalkwestie rechtsomkeer te maken, en de politiek in te voeren die men dadelijk 11a de omwenteling van 1830 had moeten huldigen. Vroeger immers heette het dat de Walen — die nochtans Grieksch, Latijn, Duitsch, Engelsch enz. leeren — niet bij inachte waren zich hét Nedetr-landscn eigen te inaken. Nu komen zij er rond voor uit dat zij geen Nederlandsch wiilen leeren en « une aversion pour le Flamand » (een afkeer voor het Vlaamsch) gevoelen ; pas eenige maanden voor den oorlog werd in de Kamer een ondervraging, aan den bevoegden Minister door een Waalschen Volksver-tegenwoord 1 ger aangekondigd met het doel in zekere middelbare scholen van hét Walenland het Nederlandsch als tweede taal te vervangen door het Duitsch. En de moedwil der Waalsche eu Franschgezinde in Holland geïnter-neerde officieren die het ver...wenschen daar de hun geboden gelegenheid te baat te nemen om Nederlandsch te leeren, de wijze waarop onze Vlaamsche soldaten aa,n het front of onze Vlaamsche krijgsgevangenen in de kampen door hen worden behandeld (1), de overtreding van al onze taalwetten in het bezette zoowel als in het niet bezette deel van hét land door de Belgische ge-zagvoerders die zich daarbij ook ten aan-zien van den overheerscher niet scha-men; de strijd dien de haantjes-vooruit der verfransching in den vreemde tegen onze taal hebben aangebonden dat ailes geeft te zien dat de « afkeer » voor onze taal bij orne Waalsche landgenoo-ten tijdens deze ratnpzalige dagen eer toe dan afgenomen is. Ook de politieke koordendansers, die met zooveel moeite het evenwieht tusschen hun onderwer-ping aan de eischen onzer Belgische re-geerders en hunne offervaardigheid aan de belangen van het Vlaamsche Volk be waren, moeten, indien zij rechtzinnig zijn, met ons instemmen wanneer wij daaruit besluiten dat een taal-politiek ait. wij boven schetsten thans minder dan ooit mogelijk is. Er blijft dus niets anders over dan Zelfl>estuur in te Voeren voor elk der twee deelen van België. Want dat de Vlamingen, nu zij stroomen bloeds voor het land hebben vergoten en ontzag-lijke stoffelijke offers hebben gebracht, in plaats van rechtsherstel, tôt beloo-ning gevoeliger miskenning dan voor-lieen zullen aanvaarden, zal zelfs hij die de makheid van het goedzakkige Vlaamsche Volk kent niet verwachten. Sedert de jongste twintig jaren is ons Volk door de hem toegebrachte kaakslagen wakker geschoten. Het wil zijn recht, zijn voile recht. Het zal er dringender dan ooit aanspraak op maken nu het voor België, dat het nochtans sedert 1830 zoo stiefmoederlijk , behandelde, met evenveel dapperheid als het Waalsche Volk heeft gestreden. Het eischt een uitsluitend Nederlandsch Onderwijs, Bestuur, Gerecht, Leger voor Vlaanderen. Dat kan niet anders worden verwezenlijkt dan door een afschei-ding van de twee deelen van het land, waairtusschen de Dynastie, de Buitenlandsche betrekkingen en de Openbare Financiën den noodigen band zullen vormen. Beter dan Centralisatie steifit zulk eèn Staatsinrichting overee,n met den onaf-hankelijkheidszin van het Waalsche en tan het Vlaamsche Volk, met de inner-lijke geschiedenis van al de Provinciën v'an België die één door de eeuwen heen gevoerde strijd is tegen éénmaking en ;entralisatie, met de bescheiden doch daarom niet minder roemrijke zending lie een klein onzijdig land vaji kunste- naars eu werkars als het onze in de Wereld- heeft te vervullen. Als broeders el-kandar1 niet meer verstaan gaan ze ieder afzonderlijk wonen en wordt ieder baas in zijn eigen huishouding. Verre van verstoord worden Vrede e,n Vriendschap daardoor hersteld en bestendigd. Daarom is Zelfbestuur voor Vlaanderen en voor Wallonië de eenig mogelijke oplossing, der taalkwestie en de eenige weg die voert naar Gelijkheid en Broe-derschap.Een jongen van den Heikant. (1) Men zie o. a. « Het Vlaamsehe Nieuws » van 23 dezer. DAGELIJKSCH NIEUWS IETS VOOR IEDEREN DAG. — Onze medewerker Luc, sinds een ' paar dagen bedlegerig, j$ nu aan de beterhand en zal denkelijk morgen reeds zijn taak in het blad kunnen hernemea. HET VLAAMSCH VERBOND. — De ontwikkeling der activistische beweging te Antwerpen heeft onlangs geleid tôt de oprichting van een nieuwe Vlaamsche vereeniging, « Het Vlaamsch Verbond ». Doel van « Het Vlaamsch Verbond » is, de Vlamingen te groepeeren die — ni et t egenst a a n de den oor logstoesta n d — van aile wettige en loyale middelen wiilen gebruik maken om het Vlaamsche programma integraal te verwezenlijken', opdat Vlaanderen nôch door verfransching,. nôch door verduitsching zou ten ouder gaan. Het streven der v<?reeniging gaat uit naar autonomie voor Vlaamsch-België.Nadere inlichtingen ovèr voorwaarden van lidinaatschap, vergaderingen, enz., verstrekt gaarne de secretaris Dr. A. Jacob, Van Daelstraat, 65, Borgerhout. TWEE VRAGEN. — Kan iemand ons soms zeggen hoeveel « Vlamingen » er zijn, en hoeveel « Walen », onder de ge-sneuvelden en gekwetsten ? Tweede vraag : Hoeveel « Vlamingen » en hoeveel « Walen » onder de gedeko-reerden ? 't Kan voor het Vlaamsche volk belang hebben dit eens na te gaan ? EEN VAKMAN AAN 'T WOORD. — De heer Edward Peeters, directeur van het înternationaal Bureau voor Opvoe-ding en Onderwijs van Ostende, heeft een rede gehouden over « Opvoeding en Onderwijs in Vlaanderen », in Den Haag. Als grondfout noemde spreker : « dat men tôt hier toe in de lagere klassen der lagere scholen tegelijkertijd twee talen moest onderwijzen ». Het is nuttig deze veroordeeling van het tweeslachtige systeem in ons onderwijs aan te stippen, vooral als ze van een vakman, geen strijdend Flamingant, komt. Edward Peeters is onderwijzer. Als hij nu ook maar niet door Havere ge-troffen wordt en uit zijn ambt ontzet ! Een Vlaamsche waarheid mag immers niet verkondigd worden ! ! ! STADSDIENSTEN. — Zomertijd. — Van Maandag 1 Mei a. s. af en tôt 1 Oc-tober a. s. zullen de huidige diensturen der stadsdiensten met één uur vervroegd worden. TENTOONSTELLING VAN AAN-GEKLEEDE POPPEN in de Londener Gasterije (Hôtel de Londres). — Zon-dag 30 April 1916, te 4 uur (T. U.), Koncert, met de medewerking van : Mev. A. Cap-Huygens, kîavier; Mej. E. Levering, sopraan ; Hr H. Everaerts, cellist. 1. Sonate in La (op n° 69) van L. van Beethoven : a) Allegro ma non tanto ; b) Scherzo ; c) Adagio cantabile — Allegro vivace, door Mev. Cap-Huygens en Hr H. Everaerts. — 2. Landelijke liede-ren uit de XVIIIe eeuw, van J. B. Weckerlin : a) Mooie manieren ; b) Kna- ' pe'n en meisjes; c) Menuet; d) Philis eli Coridan, door Mev. E. Levering. — 3. a) Fantaisie Impromptu (op 6), van F. Chopin ; b) Inleiding en Thema (op 12), van F. Chopin, door Mev. A. Cap-Huygens. — 4. Landelijke liederen uit de XVIIIe eeuw, van J. B. Weckerlin: a) Liesje sliep ; b) Oh, Herderkijn ; c) Moedertje zeg mij...; d) Estelle, door Mev. E. Levering. — 5. a) De Minne-zanger, van A. Glazounow; b) Aan de bron, van Davidow, door Hr H. Everaerts.VOORDRACHTEN IN HET FRANSCH! — Wij zagen te Vorst 't volgende bericht aan de lieden die een stukje grond te bewerken kregen : « Deze personen worden dooir het Ko-miteit aan^ezet de reeks voordrachten bij te woneri die te Brussel zullen gege-ven worden in de speelzaal der school, Rollebeekstraat, 22, door M. Gregoire, bestuurder der landbouwschool van ■ i MHi l'il ■ Wnl IPIF II H / 1II1I1MMMXI—'I ■ »1W IIBI I1 *1' Ml 1 I IH ■ 1'I > h I I *11 I i|il I imWWI Gembloers, over de Menschelijke Voe- ; ding. De voordrachten hebben plaats op -Zateiidagen, 29 April, 6 en 13 Mei, te 1 7 ure 's avonds, en op Woensdagen 30 r April, 7 en 14 Mei, te 10 1/2 ure 's s morgens. » Heel wel. Maar van Vorst naar Brus-sel komen tegen 7 ure 's avonds om een Fransche voordracht bij te wonen, die ze niet begrijpen, neen, daar bedanken 1 de Vlaamsehe menschen van Vorst uit " ganscher harte voor ! VREESELIJKE DOOD VAN TWEE i BELGISCHE KINDEREN IN ENGE-LAND. — Een brand met treurigen af- ^ loop heeft te Bethnal Green, Londen, [ het leven aa,n twee jonge kinderen ge-kost, 2 en 4 jaar oud, van de echtgenoo-ten Lesman, Belgen, die sedert het be- 1 gin van den oorlog naar Engeland uit-geweken waren. Een voorbijganger, de heer G. Mauser, die de gordijnen van de onderste verdieping in vlammen zag staan, had de deur opengebroken. Hij vroeg Mev. Lesman of er kinderen in het huis waren. Zij antwoordde iets wat hij niet verstond. Een soldaat trachtte tweemaal op de verdieping te komen, doch moest ieder keer voor de vlammen terugwijken. De brandweer, welke vijf minuten nadat het alann gegeven was, ter plaatse aankwam, slaagde erin de twee kinderen uit het brandende huis te halen. Een van hen was, ongelukkiger-wijze, reeds dood, terwijl het andere kort daarna in het ziekenhuis overleed. HET REKRUTEEREN DER NOR-MAALSCHOLEN. — Het in toepassing brengen van de schoolwet zal eene aan. zienlijke vergrooting van het onderwij-zend personeel tengevolge hebben. De schoolbevolking voelt nu reeds den in-vloed van de propaganda welke er gemaakt wordt om het aantal onderwijzers I en onderwifzeressen van lager onderwijs » te vermeerderen. Volgens de termen van het algemeen règlement der Staatsnor-maalscholen, moet de Regeering de for-maliteiten regelen welke betrekking hebben op het toelaten van leerlingen aan deze inrichtingen. Toelating-examens -voor het eerste studiejaar op de Normaal- i scholen van lager onderwijs voor onderwijzers, welke te Couvin, Gent, Hoei, [ Lier, Bergen, Nijvel en Verviers opge- , richt zijn, en op de lagere gemeentescho- • len voor onderwijzeressen te Andenne, Aarlen, Brugge, Brussel, Luik en Door- | nik, zullen in de tweede helft van a. s. [ Juni plaats hebben. ? DE DRANKBESTRIJDING IN ! FRANKRIJK. — De Fransche Bond, j onder het eerevoorzitterschap van Er- ' nest Lavisso en generaal Pau, en voor- ' gezeten door Emile Bcrtin van het In- i' stituut, strijdt 0111 Frankrijk van den 1 drankgeesel te verlossen. Zijn programma : aanzienlijke verhooging der accijn-zen spiritualiën, afschaffing van het . voorrecht der brandewijnstokers en der i kleine distilleerderijen, strenge toepas- | sing dèr wet op de dronkenschap, wortlt door tal van Fransche steden aangeno- | men. Lyon en Dijon waren de eersten . om het te onderteekenen en onder de laatste aanhangers verdienen aangehaald ! te worden de steden Moulins, Vannes, , Foix, Privas, Pau, Tarbes, Albi, Saint- . Nazaire, Châteaudum Corbeil, Vinoen- : nés, la Flèche. Guingamp. Pithiviers, < Murât, Saint-Marcellin, Orthez, Wassy, 1 Vitry-le-Français, le Blanc, Villefran- t • che, Sétif, enz. » ■ Onze Groote Geïllustreerde Letterkundige Prijskamp begint Maandag aanstaande I Mei (Zie ook 2de bladz.) t U De ix>vere menschheid wordt belang-wekkend, als zij beschreven wordt. In n haar willekeur komt wet en in haar Iwaasheid verstand. f" Homeros» spreekt dit diepzinnig woord : de Goden hebben dit lijden be- [' reid, dat het ook voor volgende geslach- st ten de stof zij van een lied. — a De vreugd, die Godheid en noodlot , ons laten, eigen dwaasheid rooft haar s° weg. k =B r De naam Vlaanderen omvat een we- ê" J.d. De dichter zoekt geen dichterglori«,-maar den roem vaj0 zedelijken moed. Er is een zonderlinge vaderlandsb'ef- 1 de : het is de vaderlandsliefde die het !and opoffert aan eigen voordeel of voor. oordeel, en die niet het volk en zijn taal boven ailes stelt. O Dichtkunst ! Rijken en armen laaft gij met denzelfden droilk.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het Vlaamsche nieuws belonging to the category Gecensureerde pers, published in Antwerpen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection