Het Vlaamsche nieuws

286 0
01 February 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 01 February. Het Vlaamsche nieuws. Seen on 09 August 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/x34mk6708c/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

IAB0NNEMENTSPRM2EN : V'oor één maand '-75 Voor 3 maand 5.— Voor 6 maand '0-— , Voor één j*ar — jRïiakiie, Belieer en AankscuMgingea : 44, ROODESTRAAT, 44 ANTWERPBN ! He! VïaaiMscSîe Nieuws I ... _ _ . \ Verschlint 7 maal per week , DE ©PSTELRAAÔ : ii«®oîé«j?ste!lsff «at VERHULST, Dr. Aug. BORMS, Ooogleerâar Alb. TAN BEN BRANDE aancsuacans:HMiuiiiiiimum n«inm T--ny'"»"»'M jmvirr-rrhnn-n-vr—-" —Khasa^uuéKuusiiKS^ AANKONDÎGINQEIT: )) Tweed# blad, den regel 2.50 Derde id. id. • •— Vierde id. id. •" 0.50 Dv®dsbericlit 5-— | Elke medewerksr i» persoonlijk f verantwoordelijk voor zijn schrijven, S mi tjhiit niet keel de Redaktie. OP ZONDAG, 3 FEBRUARI, T] roeping van VLAAN ÛHREN'S 2 IN DE BEURS. Dr, AUGUST BORM DAARNA, OP DE MEIR, VORMIN< DIGE HARMONIE, ONDER LEIDII AAN HET HOOFD. STAMBEWUSTE VLAMINGEN F E E S T I" Wijkmeetingen te 10 î/2 uuï a) « De Rust », Bernardsche û) «Tango», Kioosterstraat c) « Herculus », Viaduk-Dai ci) «Mozart», Borgerhout, e) « Vlaamsch Huis», Berc £) «Van Wezenbeke», spi De harmonie komt bijeen in de 2° Stoetsgewijze met vaandel nac liggende buitengemeenten k van de wijkmeetingen naar d 3° Meeting Baura te 12 uur (T. L Strijdliederen door de Liede sem, Borgerhout en Berch înleiding: Prof. Dr. de Keer: Proklamatie:Prof. Dr. Tack. Rede van Dr. Aug. Borms. 4* Betooging op straat rond 13 u Harmonie. Leeuwenstandaar d. Raad van Vlaanderen en Go Vaandels Groeningerwachten Liederavonden. Buitengemeenten. Groepeeringen uit de stad. „ A 3 1<2 UREN (T.U.), PLECHTIGE UIT- zelfstandigheid S ZAL ER HET WOORD VOEREN. î DER BETOOGING, MET VOLLE-ÏG VAN DEN Hr ALBERT RODENS, , MET DUIZENDEN OP ! W Ij Z E R . (T. U.) Steenweg, spreker Jan Hainaut. , spreker Jef Van Extergem. n spreker Van den Brande. rurn'houtsche baan, Jan Bellefroid. hem, spreker Lemaire. eker Karel Waternaux. zaal « Van Wezenbeke » te 1 1 uur. ir de Beurs. De aktivisten uit de om-omen terzelfdertijd met de personen e beurs. ) ravonden van Antwerpen, Merk-em.>maeck*r. ur» uwraden. n _ VA!» DUITSCHE ZliDE DUITSCH AVONDBERICHT V Berlijn, Woensdag 30 Januari. — Officiel : c Van de gevecht®terreinen niete nieuws _ DUITSCH LEGERBERICHT J Berlijn, Donderdag 31 Januari. — Of- e ficieel : I Westelijk g«v«chtsterrei» 0 De gevechtsbedrijvigheid bleef bij artillerie- en mijn-werfiersgevechten a,an metrdere steltinge-n van het front be-perkt.Op Nieitwjaaravond en in den l°op van Januari hebben vijaAdelijke vlie-gers, oncftahks onze ivaakzaamheid ®e-der open Duitsche stedent ver buiten t het operatiegebied aangevallen. Dank ^ «.an onse maatrégelen werden geen noe- k mensimardige verlieze'n. of schade ver- <3 oorzaakt. Als straf werd de stad Parijs 0 in. den eerste planmatigeru luchtaanval „ in den nacht van S0 op SI Januari met t-H-000 kgr. bommen bestookt. * Italiaansch £evechtsterr«i* u Ten Zuid-Westen van Asiago misluk- i h e,en llaliaansche aanval in ans vuur. n Tusschen Asiago en de Brenta bleef de 5 artilieriebedrijvigheid gering. Het ge- 0 t al van de door de O ostenrijksch-Hon~ ^ luarsche troepen in de laatste gevech-ten getnaakte gevangenen gaat tôt 16 officieren en 660 manschappen. V&H 00ST. H0KG. ZUD£ • ITALIAANSCH J GEVECHTSTERREIN | Weernsn, Woensdag 30 Januari. —r Of-Êicieel : De zware gevechten op de hoogvlakte z van Asiago duren voort. t Ten Zuidwesten van Asiago» en m h.et g gebied van den Monte Sisemol mislukteui p aile aanvallen van de Italiauen mat groote p verliezeA aan dooden en gewonden. s De Monte di Val Bella en de Col d©l Rosso moesten na een heldhaftige verûe- 1 diging en een hardnekkigen strijd aan de ^ vijandelijke krachten, die aldoor versj-er- d kingen ontvangen, overgelalen worde®. U4S TURKSCHE ZIJ&E 'd BALKANFRONT Konstantœopel, Woensdag 30 Januari. — Officiee! bericht van 29 Januari : Aan de Dardanellea werd, door ge- _ schutvuur van de Dardanellen-batterijen, de Engelsche duikboot a E 14 » bij n Kurikala tôt zinken gebracht; 7 man s werden gered. De Engelsche duikboot « E 8Ç » werd bij Nagara het roer afgeschoten. Daairop werd een groote olievlck bemerkt, zoodat <>ok deze boot met tamelijke zekerheid als vernietigd kan beschouwd worden. Door machinegeweervuur ^*(1 een ^ Hngelsch watervliegtuig, systeem Shore, r bij Nagara tôt landen gedwongen. De v ^ertianning werd gevangen genomen en ■ 'i«t vliegtuig onbeschadigd geborgen. Aan de ovetrige frotit»ri is de toesta«d ï onvaraîi/1«ivl VAM FRftHSCHE ZUSE ^ESTELIJK GEVECHTSTERREII Parijs, Woensdag 30 Januari. — Offi ieel : Tamelijk drukke bedrijvigheid van hfl eschut over en weer bij de Mietto, o] p het front van het bois des Caurière a in Woev.r#. In de laatste streek is eiei >uitsche overval benoorden Scichepre p niets uitgeloopen. TELEGRAMMES DUISIOOT-OFFERS Londen, 30 Dec^mber. — Officieel : Het tra.nsport»chip * Aragon » (9588 tan) i» 1 •ecember in het Ooeten van de Middellandacb ?« getorpedeerd en gezonkon. Een van Z. M. jrpedojager» werd zelf, terwijl hij tchipbrei elingen v&n' d« « Aragon » oppikte, getorp< eerd en in den grond geboord, gelijk in es fficieel bericht van 7 Janu»ri werd gemeid. Het hulpschip van do koopvaard i j vloot t 0: îanieh » (4041 ton) is 31 December ongeve< wzelfder pla*t«# op «en mijii gsloopen on gi onken: Van de « Aragon » omvatte het santal per»ooi jke ongelukken vier officieren o. w. de geza; oerder en 15 leden der bemanning, benevei 3 legeroffieieren en 581 toldaten ; van de « Oi ia.tiieh » drie officieren, o. w. de geza.gvoerd<: 1 leden der bemanning, van de militairen éé fficier en 166 man benevens acht varpleegsten In de zitting van het Lagerhui» van den 23 ezer werd op dez« twee ichapen gedoeld. Londen», 30 Januari. — De Admiraliteit maal ■ekend : Het gewaponde begeleidingsvaartnl Mechanician » i» op 20 dezer in het Engelacl ^anaai getorpedeerd en ge»trand en vervolger olkomen wrak geslagein. Drie «fficieren ein tie lan zijn> omgekamen. De torpedo-kanonneerboat t Hazard » i* op 5 anuaTi in het Engelsche Kanaeul ge»onken. te ovolgô van eem naaivaring. Drie man kwame n. Berlijn, 30 Januari. — Officieel : Onae duikbooten hebben in de Middellandecl se weer acht stoonuchepen en drie zeilschepei ;zamen ongeveer 30.000 ton metend, in de rond geboord. Het meerendeel der »toom»ch en wag diep geladen en voer deeis in »terk bi aakte konvooien, deela afzonderlijk, door ta edojagerg en treilers beschermd, naa-T Italutai :he haveng het Naburige-Oosten. Onder de •vernietdgde stoomschepeti wa* h< ingelsohe stoomechip « Westwale» « (4331 toi îet eteenkaol nnai' Port-Said, een groot ta.nl ;hip en een etoomer van 4000 ton, dat blijker e hevige onbploffing munitie aan board had. Een groot aandeel in deze suksewen komt o skening van luit»na.nt ter zee Hudeczek. Ijonden, 30 Januari. — Men deelt thans œedi at de e Andania » toch nog gezonkea. is, toc ij da haven bereikt had. DE «GOEBEN» Landen, 29 Janraari. — Officieel: Een bericht van den Britschen vlootr«og îeldt, dat Zondag tegen middemacht een ve. enning heeft mtgeanaakt, dat de < Goeben it meer op d# îandtong v«m Nagara a^n de rond zit. DE VRÏEDES. ONDERHANDELÏNGEN Verklaringcn van ïrotzky Londen. 30 Januari. — De St Petersbnrgscl :orresnonderi van de «Daily News» «einde Zo ag: Op het boerenkongTes heeft Trotzky giat En een overzicht ge%ew&v van de vredesonde atadélingen. Hij herinnerde dat d« geallieerd< 1/2 maand tijd hebben gehad «m daaraan de e iiemen' «n dat Kerensky's pogingen »m < callieerden tôt vrede te bewegen volglagi rncht^looe aijo g»blev«m. Gent viert Vlaanderen 's Vrljmaking ! (Vcrvolg en «lot.) Onder 't zingen van een krachtigen « Vlaamschen Le-euw » verlaat de massa de Cirkus. Wat eein zee van menschen ! De Walpoortbrugstraat staat opgepropt. De kop van den stoet moet immer meer en meer naar vôor gaan om de buienko-menden gelegenheid te geven plaata te nemen. Verder op I 't halven de Korte-dagsteeg I Verder nog, en ^og ! De deel-nemers zijn verpl-cht naar St-Pieters-nieuwstraat op te gaan om zieh in rang te stellen. Stellig namen 7,000 menschen deel aan de betooging ! Een ware triomf-tocht van 't Vlaamsche aktivisme. De Nationalistische Harmonie heft de « VI. Leeuw » aan, duizenden mo®den zingen. hein mede. De stoet stelt zieh in bewo-ging, langzaam en traag zieh bewegend tusschen de opeenge'hoopte massa die beiderzijds staat om te « kijken ». Vooraf wordt een prachtig opsehrift gedragen : « Heil den Staat Vlaanderen», Met zwierige linten en bloemen verâerd prijkt het als een schoone be-lofte voor wat volgen moet. Inderdaad 't wordt een zinstreelend schouwspel. De studentengilden met veelkleurige vaandels, omringd van bloemenschoven gedragen door kindereîi, komen aan-stappen. De gulden jeugd, de bonté pet-ten kranig op de fiere koppen, juicht haar geluk met voile longen ten hoogen uit. De leeuwen dansen op de vaandels en> -wimpels en slaan als in voile blijd-schap de klauwen in mekaar. Muziek en zang sehallen door de straten, en de bonte menigte. die als een onstuimige zee komt aangerold, juieht en jubelt • Vlaamsche feest- en strijdliederen. Aile standen der maatschappij zijn hier ver-rnengd, arm en rijk, geleerden en een-voudig-denkenden, gaan naast elkander, rnaar één zelfde gedachte verbroedert allen : « 't Is voor Vlaanderen ! Voor de toekoinst van on a Volk î « en dat geeft aan elk deelnemer een waardig-heid?gevoel dat indruk maakt op den toeschouweT. En gedurig trekkem de rijen voorbâj, en nieuw gezang en geju-bel, en andere rijen volgen op stap, als vroeger onze Vaderengilden. Eindelijk komt de groep der afgeraar-digde® van Lan>d- en Gouwraad den machtigen stoet sluiten. Midden eene haag nieuwsgierigen — waaronder \-oor- en tegenstander — rulct de stoet vooruit naar de Vrijdag-{narkt. « De Vrijdagmarkt te Gent, i® een« dier plaatsen... », zoo zeart Conscience. waar het volk aan zijnen wil, zijn en1 nood, zijn geluk, aan gansch zijn leven iiiting geeft en... « waar ieder bur-ger ,alg hij poorter van Gent is, mag ze^rgen dat is mijn eigendom ». — « Tooneel van Vlaanderen's geluk en macht » ziet het heden de herwording van het oude Vlaamsche ras. Daar staat Artevelde, en het schijnt dat zijn machtigen arm als het ware d«n stoet van verre welkom wenkt, als ware hij voerbereid op wat gebeuren gaat... 't Volk stroomt af en toe den markt op en schaart zieh rond 't'prachtige beeld. Vlaamsche studenten beklimmen het voetstuk en îeggen garven aan zijn i voeten, hangen kroonen om de twee voorste zittende beelden. Een verhoog staat voor de voeten van Arteevlde opgetimmerd. Dichter Rich. De Cneudt rieht van daar het woord tôt de menigte : Vlamingen ! Als ik al die duizenden ; Vlamingen zie, die zieh durven toonen i in de straten van Gent, vxaag ik me af : i welke partij zou, zelfs in vredestijd, zulk een betooging kunnen inrichten . hebben? Wij kunnen dat, wij, de z<x> genaamda verkochten, wij alleen kun-: nen dat, omdat we verdedigen een goed recht, de vrijheid van een volk. Het uur is plechtig ! De Staat Vlaanderen, het , droombeeld van Jacob Van Artevelde, , is er ; het Vlaanderen van Jacob Van Artevelde zal verrijzen! Vlaanderen wil niet afhangen van Frankrijk, van Enge-land, ook niet van Duitschland 1 Vlaanderen wilde vrij zijn ! Doch 't is niet ge-noeg dit te zeggen ook de daad moet er ' zijn, en 't wilen ! Nu de Staat Vaande-| ren <er is. moet iedereen in 't geid staan ; om het te verdedigen tegen onze vijan-den, niet alleen onze vijanden, maar ook ' onze vijanden van binnen. Vandaag moeten we den eed zweren : « Onze vijanden, het weze Mercier, het weze ■ de grootmeester der loge, het weze bur-gemeester Braun, moeten buigen voor ons, of... buiten ! (Toejuichingen.) De Stat Vlaanderen zal zorgen voor 't volk, , Hij zal het gev en kosteloos onderwijs ! van hooger tôt laag ; Hij zal niet meer toelaten dat de rijken met hun vier stemmen naast den wroeter met zijn één stemmctje ter stembus trekken! (Toejuichingen.)Toen wij den Cirkus verlieten. was de hemel beneveld. Kijkt. de zon breekt door de wolken ! 't Is de zon van vrijheid, de zon van opstanding! 1 En nu, Vlamingen, vooraleer uitee® te gaan moet gij hieri plechtig trouw z'we-ren aan Vlaanderen ; moet gij zweren dat t elke Provintieraad, elke Gemeenteraad 1 die zieh verzet tegen den Staat Vlaande-8 ren moet afgekegeld worden. ' Het Vlaamsch volk is zich-zelf gewor-den Doch laat ons denken aan de Vla- îinfren van Fransch-Vlaanderen ! Als onze gevolmachtigden op het vredeskon. gres komen, dan moeten zeeischendat Fransch-Vlaanderen aan ons kome ! Ooii onze Noorderbroeders moeten ons hel-pen. Zoo gaan wij met Vlaanderen, Fransch-Vlaanderen en Nederland de toekomst in naar een Groo'-Nederland (Donderden toejuichingen.) De harmonie speelt : « Omdat ic Via-ming ben », door de aanwezigen medege zonge®. De heer Prof. Lambrichts beklimt hei verhoog en bagroet in 't herwordenc Vlaanderen de jeugd, de studeerend< jeugd onzer Iioogeschool, de Vlaamsche werklieden, die nu niet meer Ln de Fran-sche taal een bete brood zullen hoevor af te bedelen. Vergeten wij eene zaai niet, zegt spreker, dat is eendrachtig U bl:jv«n. Geen ongeduld, geen ongepast< kritiek ! en gij zult aan den lijve voeler dat ge zijt het groote Vlaamsche volk Ook de soldaten aan het front hopei in ons ; stellen wij hunne hoop niet t< leur ! Nogmaals : eendracht ! en dan maa: voort op den ingcslagen weg ! Wie aai ons raakt is de vijand, wie aan onze een. dracht raakt moet weg ! De heer Waunijn betreedt vervolgeni het verhoog en vraagt in geestdriffcgi b«woordingen dat al de aanwezigen ne hoofd zouden ontblooten en de hand om hoog steken om ti ouw te zweren aan lie Vrije Vlaanderen. Duizenden hoofden ontblooten zieh duizenden en duizenden handen gaai omhoog, duizenden en duizenden stem men van vaders en moeders, van zonei en dochters verheffen zieh en «prekei 't plechtige « Wij zweren » uit. Onvergetelijk oogenblik, dat met' gui den letters in de geschiedenis van Vlaan deren zal geboekt blijven. E<|n geestdriftige Vlaamsch« Leeui sluit de plechtigheid. Heil, drieanaal heil den Staat Vlaan deren ! JO HILDE. Am de FrsBskilj«PS « ON2S PEE » v»n hmrte opgedrtgtn •« 't Vlumoh t« ai«t ssl |U! t «a ï*1t Buid» Gtgelle. Ge aeg-1, dat 't schoMie Vlaaiasch te aiet sa [gaan geen enkel Vl«am»chc woord nog zal bestaan en al wat Vlajrting it, en dat wij al, ten schandpaal moeten, ja, ten schande ail 't Zal niet ; zeg hoor ; 't zal nietl Ge aegt, dat al wat Vlaamsch is zal vergaan dat niemand meer ons taal nog zal rerstaam en als dees wereldstrijd is uitgewoed, het uit zal zijn met 't vuige Vlaamsch gebroad 't Zal niet ; past op ; 't zal aiet! Ge zegt, dat ieder Vlaming ia Germaan ; dat kan, dat is, maar 't gaat n toch niet aaa en dat dees vrije man moet in 't gevang ; of, is het somj te mild nog, dat hij hang' 1 't Zal niet, o neen! 't zal nietl Ge zegt : Dat men den Vlaming onderdrakk' en sla dtn trotsaard in het slavenjuk ; dat hij, op 't wijzen onzer fiere hand, zieh v66r ons nederbukke tôt in 't zandl 't Zal niet ; ba neen! 't zal nietl Ge aegt... Maar niemand wil dat gij iets zegt dat hier een vreemdlmg ons de les oplegt ; en dat wij zouden dansen lijk gij fluit ; geen kwestie van, dat oude spel is mit! Dat rai, dat zal, dat zal! Wij zeggen, in on» land, ons eigen baaa. Et iiit met al dat vreemde galgenaasl De Vlamen strijden allen, hand in hand, voor 't vrij, voor het Zelfstandig Vlaanderlaad Dat aal ; het moet ; ja 't zal 1 M arts cl. Em. BERGH. •*'t i—r-tr- rrrr i rt -r r- 'îtr inwmnnn -ninnTnn T<r»nwwMfn«ri— » Oproepen! VLAAMSCH VERBOND, ANT WERPEN. — Vlamnderen's Zelfstàndig heid. — Plechtigheden van Zondag 3 Fe bruarl 1918. — De leden worden drin gend verzocht te vergaderen in het lokaa « Van Wesenbeke », Van Wesenbeke straat, 7-9, te 10 1/2 u. (T. U.), om vai daar met muziek, vlag «n opsehrift aai 't hoofd, zieh stoetsgewijze te begevei naar da Beurs, waar te 12 u. (T.U.) di groote plechtigheid zal plaats hebben gevolgd door een korten optocht in he middenpunt van de stad. GROENINGERWACHT, BERCHEM — Oproep tôt de Vlamingen van Ber chem. — Zondag, 3 Februari 1918, on 10 1/2 u. (T. U.), Groote Volksmeetin; in het «Vlaamsch Huis», Vredestr., 7/2 Na de meeting, gezamentlijke optoch naar de Beurs te Antwerpen, alwaar d Zelfstandigheid van Vlaanderen plechti, uitgeroepen zal worden. Allen op post ! Geen enk»l rechtgeaar Vlaming mag op dit plechtig «ogenbli ontbreken ! OPROEP AAN DE MUZIKANTES — Al»e muzikaQten die enzen strijd g( negen zijn, worden opggroepen Zaterda a,s. te 9 nren (T. U.) aanwezig *e zijn i de zaal « Van Wesenbeke », tôt het hei halen der Vlaamsche strijdmarschen vw de hetooging van Zondag a.s. i L l ( l t S 5 t t y 1 1 1 9 t l » i 1 » » t I > » t î i » t I î i k 'r-g0 «L i-T iniiminiin liai i ■>!■! bii—ii ii ii—ii mu m miimii—mmi ihihibi i i i mii mi n irr..n.»r tu w iiir^r ■ Iets voor iederen dag 7 ) rr ! * A r ]ZlnanrlprAn'S Vlamingen, het oogenblik is ge-vichtig en de tijd is daar allen uw ïlicKt te doen, zonder wikken of vegen, zonder aarzelen of verzui-nen ! Vlamingen, beeldt u niet in dat le lijsters ons gebakken in den nond zullen vallen of dat de on-chatbare weldaad der wij heid ons ila een geschenk aan de voeten vordt gelegd ! Sinds zoovele jaren, sinda 830, voeren wij een harden strijd, iie eerst hopeloos scheen. 't Was wel strijden, wat we de-len, doch 't waa nog veeleer ons echt afsmeeken dat met schamele .ïuimels van de Belgische tafel 'iel, zoo rijk gedekt voor de Waien, ;n ook voor de franskiljons, men-ichen die aan hun moedertaal en tan hun eenig eeuwig vaderland Vlaanderen verzaakten. Nu is onze strijd niet hopeloos Heer. Het daghet in den Oosten! Het lichtet overal ! Onze stoutste, onze fierste, onze îchoonste droomen kunnen wij ver-.vezenlijken indien wij willen, indien wïj allen opkomen, trouwhar-:ig, eendrachtig. Doch wij moeten >n» recht verdienen, het veroveren. Laten wij ons door niets uit het /eld slaan : noch door drogrecfenen, loch door bedreigingen, no«h door /rees noch door berekening. Laten wij allen in het openbaar jns Vlaamsch geloof belijden, Denkt eens na hoe wij nog het aar voor den oor'og met ongelijk» çrachten etreden tegen de verfran-ïchte regeering en wat reuzenarbeid îr vruchteloos aangewend werd om rien tamelijk rechtvaardige School-}f Legerwet te bekomen. Zelfs "rans van Cauwelaert moest het op-jeven in het parlement en, 't zal A^el met den dood in het hart ge-Areest zijn, dat hij zijn stem weg-îchonk aan een nieuw bedrog, een lieuwe vernedering. Aile nabetrachtingen, bitter of Derouwend, zijn nu ijdeî ; wij wa-en schier allen in 't enge politiek jareel gespannen ; door de politie-ce oogkleppen belemmerd.geblind-loekt, zagen wij niet onze groote jelangen, noch de vaderlandsche loch de ekonomische. Gansch België leed onder dit eu-/el, en 't was oorzaak dat 's lands ,'erdediging steeds verwaarloosd ,verd ; doch Vlaanderen leed er tien-iubbel onder ! Het volk liet zieh opzweepen door ïodsdienatige of godsdienstvijandi-rc hartstochten, doch zijn geestelij-ce leiders, katholieken of vrij deniers, werden het altijd eens den iag dat aan Vlaanderen een recht Tioest ontzegd worden. Wij waren :e blind om in te zien dat 't Vlaamsche volk langzaam maar etelselma-:ig verbasterd en gedood werd, dat ive met politieke slagwoorden en leuzen om den tuin werden geleid ?n in 't verderf gestort. Nu de franskiljons, die ons volk ;n onze taal openlijk en overal ver-ichten en bestrijden, voelen dat ons recht gaat zegevieren, trachten zij Jat volk nogmaals te bedriegen en let tegen zichzelf te doen opstaan ! De franskiljona willen het /laamsch voîk er toe brengen, eelf rijn Vlaamsch recht te weigeren om iit volk ngt den oorlog weer geheel ?nder den klauw te krijgen. Het gaat niet alleen om een taal-recht, het gaat om het ekonomisch ^estaan van het Vlaamsche volk. Nu hebben zij uitgevonden dat de Flaminganten, dat de Aktivisten, handlangers en knechten zijn van Duitschland ! Maar zij die dat verspreiden, stichten dagelijks vennootschappen en bank-ondernemirigen met de Duitschers, en hun namen, gemen-geld, verschijnen gedrukt in het Staatsblad ! Die dat rondstrooien, o Vlaamsche volk, zijn woekeraars die den be»ettar aan paarden, le- vensmiddelen en oorlogsbenoodigd-heden hielpen.er schatrijk bij werden, doch smalen op de Vlamingen die een recht aanvaarden voor hun volk ! Wat kan het schaden aan onze jongens aan den IJzer, welk voor-deel brengen aan de Hmdenburg-sche legers als Vlaanderen in zijn eigen taal bestuurd wordt ; als' Vlaanderen zijn nijverheid, zijn SCempisch kolenbekken in handen neemt ten bate van ons volk? Als wij in 't vervolg dezelfde be-rechtiging, dezelfde voordeelen willen aïs de Walen, en ons niet langer miljoenen, neen, miljarden ten bate van het W alenland laten af-persen ? Leest daarovar Vlaanderen's Weezang van Claudiu» Seve-rus en Vlaanderen's Ekonomische Zelfstandigheid van Liederik, deze een deknaam waaronder een man schuilt, wiens kennis en wetenschap zoo hoog staan als zijn vaderlands-liefde en zijn eerlijkheid jegens ons voîk. Vlaanderen heeft de kust, heeft de zee, doch onze Vlaamsche vis-3cher« jtijn ongelukkigen, zijn heldhaftige dompelaars, die steeds hard moesten zwoegen en hun leven wa-gen tegen schraal loon. De Belgische staat deed nooit iets voor hen. En wanneer jaarlijks de winterstor-men onze viaschersvloot teisterden en andermaal talrijke weduwen en weezen broodloos vielen, ging er oooit een kreet van deernis op, noch werd er hulpbetoon ingericht. Bij elk Waalach ongeluk integendeel, in de mijnen of elder3, liepen de franskiljons hier rond om onze V/aalsche hroeders te helpen, en het Vlaamsche geld moest zelfs het schatrijke Parijs gaan steunen toen daar een Bazar de la Charité &f-brandde.Antwerpen bood, voor den oorlog, een oorlogsvliegtuig aan Frankrijk aan ! Dat was de franskiljonsche onzijdigheid.de franskiljonsche eerlijkheid tegenover de naburige na-ties, de franskiljonsche vaderlands-liefde ! Nu Vlaanderen, nu het Vlaamsche volk Kjn recht kan verkrijgen vanwejje den bezetter, nadat dit recht nogmaals door Havere stelsel-matig geweigerd werd, — en ge-deeltelijk daarom door Duitschland wordt gesteund — nu zouden wij ïoo onnoozel, zoo dom wezen het van de hand te wijzen ? Indien Havere den behendigen zet had gedaan aan Vlaanderen zijn recht te schenken, ware het dan siechts voor een deel, zouden wij dan voor de uitvcering van dit Ha-versch Dekreet den steun hebben gevonden, dien we nu erlangen ? Laten de grooten hun politiek en diplomatisch schaakspel voortspe-len ; laten ze behendige of onbehol-pen zetten doen : wij merken niet een3 de punten, doch wij zeggen : wij weigeren van niemand een recht dat ons toekomt. Als aan de schouwburgen van be-ter of geringer gehalte, ook aan Sca-ia's en dergelijke, toegelaten wordt vertooningen te geven, kluchten en fratsen te verkoopen, dan mag dat aâjn, dan schenkt de Stad haar schouwburgen en zal«n ! Indien morgen de bezetter, ter gelegenheid van Vastenavond, het in-richten van openbare gemaskerde bal» moest gedoogen en toelaten vermomd in groepen en stoeten te loopen, het gekkenspel uit vredestijd, dan zou dit de franskiljonsche overhecien niet ergeren. Ook al de verordeningen van den bezetter worden gereedelijk en met de Ejrootste stedelijke hulpvaar-digheid uitgevoerd ... maar een Vlaamsch recht, een Vlaamsch be-hfng, en ze schuimbekken ! Ja, ze schuimbekken ! Vlanningen, laten wij de macht van de franskiljons, die zieh nu in voilera omvang en op aîle wijzen on<ç>looit, niet onderschatten. Fs iis S Centiem voor Bei&ië VnjdHg i Februari ■■ 4dc jM.mg . iN 31

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het Vlaamsche nieuws belonging to the category Gecensureerde pers, published in Antwerpen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods