Het Vlaamsche nieuws

305 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 20 August. Het Vlaamsche nieuws. Seen on 03 June 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/ws8hd7qj8v/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

s,»; fSfirftïrîXsiaeJKji, »K»d:-UJvIC,X fi*S!!»C ■•Jf. - ~ ■- ■ » ~T * Ti nrr "f— r—— . i ■ ■ 11 - *T III ' i n ml i il~li1Tlll IM lit >llitn mil I— Hll IWTilWli f HM BMM'i II Ml mil I II II I | ■ ni i HTTrtlH' n HIMiriT'Hlfï MM I Hl »> 11 t> VU .fifTininT TMiiTn' É rtWBT TtlW~l YiÉT'VT ïï-ltm-J Het Vlaamsche INieuws a ■? »« *t 7 mmà pm mmk DE OPSTELRAAD : Hoofdopsteiïer Rsî VBSdULST, Dt, Aag, BORMS, Moa$e«r«ffir Aêb. VAN OBti Bit AN B t. iiiwvmmmonw-v ——nup- n—rr, nw—juijjmj»,, iii_utimn.i..u _ I[ ^siaaMBaasftttaws jj ^ :f9# 4te !'71 I foar 3 awarwi,' , I— | tar 6 mâ»Bd ••<— ; W **■> }*** : i8l~ f kkohtaa nopen* «aifegsimatig- ? fc«den ù» d« be*teUing der pcatabaniif Sb tiln mTSLUITEND te rioii- . het BESTELLENU POST- | jUREBSj «n ni«t uui h«t b«heer T*n k«t U*d, $ 1 i w| AÀSïesîiîHiisa*» s f !«*•&» kJd. é#* xigH ...... 3,11 | f id ...... i.— t g Vi«Kl* i4 A. ...... t $i ? s l.iood«tiô»jiài, •„ t. 5 | »er«ttivî<Kxr(laJijjt VOQT sijii tctenj*<ts, ! s a®. fi'iw.T sjiet h4ç>l nn r«dakt.ie. | . | gêiîakîie, Bshjitf ea AacituniiijJicgôD i J n, £T«MCOBSMÂ8KT, ;g | *jrrwsapjïM ».s»i6»ç3SNa»v*ïBaK«œ^-, •iiiifimT-wnnwriri Dicsd»t 20 Augustus 1918 4df ,)**«•«£ S» «4 Pr^i 6 Cenocto vms Beigié f ilii MilSCHtrifi". duitsch avondbericht ; Bjeriijn, Zomdag 18 Oogst. — Offi-ieel •' plaatselijka gevechtep benoorden de Hfc .. . Aaa weerszijden van de Avre zijn aan-jllen van den vijand inislukt. Geschut-jcrijvigheid tusschen Oise en Aisne. duitsch legerbericht Westelijk gevechtsterreia Berlijn. Maanda- 19 Augu»tu3, — Legergroep Kroonprins Ruppr. van tieren : Bezuidwesten Belle na zeer krachtig iui Engelsche aanvallen tusschen {eteren en Merris. Zij werden in onze lorste gevechtslinies afgewezen. Aari berszijden v£in de Leie ievendige ver-ïininpsbedri j vi £;heid aan de zijde in den vijand. In plaatselijke ge-jchten benoorden de Ancre brach-D wij onze linies voorwaaxts en aakten gevangenen. Legergroep gen.-veldm. von Bohn : [Tusschen Ancre en Oise s ochtends feftige geschutstrijd. De vijand rukte [ecrmalen tôt krachtige gedeeltelijke knvallen op. Bezuiden de Somme [islukte een aanvai van Austra-iche troepen tegen Herleville. Noord-btelijk van Roye hadden wij met beigen onderneming bîjval. France aanvallen aan weerszijden van tn weg Amiens—Roye werden over-[, gedeeltelijk in tegenaanval afgewe-[n. Verscheidene pantserwagens srden ineengeschoten. e^nige door ize infanterie met hcindgranaten bui-b gevecht gesteld. Eveneens zakten, 'à bezuiden de ^lure meermaals frhaalde stormloopen van den vijand een. De tegenstander —drong in het Wëstelijke deel vein Beuûreignes bin-nen ; wij trokken de daar vechtende troepen naar den Oostelijken rand vein het dorp terug. Benoordwesten Lassi- - gny sloegen wij vijgndelijke gedeeltelijke aanvallen en meermaals hervatte e voorwaartsche bewegingen af.Verdere aanvaispogmgen werden in ons vuur - gefnuikt. Tusschen Oise en Aisne begon 's ochtends krachtige geschutstrijd. Tegen den avond viel de vijand na hevig toenemen van het geschutvuur tusschen Grarlepont en bezuidwesten Nou- - vron aan. Onze voorste troepen vatten in een worstelin'g van verscheidene i uren den vijandelijken stormloop op, die overal voor onze gevechtstellingen r ineenzakte. i Legergroep Duitschen Kroor- Aan de Vesle aan weerszijden van ' Braisnes bij oplevende artilleriestrijd kleine infanteriegevechtn. m aotT. lus. mm j ITALIAANSCH < GEVECHTSTERREIN 1 Weeneni, Zoodag 19 Oogst. — Offi- j cieel : ' i Op het ItaliaanSch front plaatselijke, i levandige Q-eschutstrijd. r , In Albanie geen bijzondere gebeurte- . n:Ssein.' j m fws^cw njof i WESTELIJK GEVECHTSTERREIN ] Parijs, Maamdag' 19 Augustus. — Of- 5 fideel : - ^ De artilleriestrijd is den geheelen dag î hoel hevig voortgezet in de streek vjn 1 Canny-sur^-Matz en van Bouvraignes. ^ Plaatseîijke bedrijvighe'd ten Zuidcn ' van de Avre liet deti Pr-.nschen toe IvôO h gevangenen te maken. J Niets te melden op 't overige front. ^ \ Telegrammen Bel; Krijgsbedrijf in het VVesteo Het oordeel van Stegemann ■De befaarade Zwitsersche militaire-kritikns ■bijft in de « Bùnd » over de laatste terug-fckeade beweging der Duitschers : ■Hij schrijft : « De Geallieerden zagen zich Bu de Marne en tusschen Avre en Ancre Btt geplaatst voor het diep'gegroepeerd ver-Biigmgs'.telsel van Hindenburg, maar zij ■mdeti voor de aanvalsstelling, waarin de ■i«ad zich vluchtig had genesteld, om zijn ■etbief, vroeger of later voort te zetten. Zoo ■» in dit terrein een tegen-offensief trof, B>t met sterke troepen en het heele techni-Bt apparaat van den modern-en doorbraak-Rlog ondernomen werd, daar moést deze ■jiu:e lime wijken en stuk breken. Dat is den ^fctschers tusschen Soissons en Château-■"crry ov-erkomen en het is hnn ook tus-■itu Somme en Avre wedervaren. Beide Bercn werktç een taktische, in het tweede ■fal misschien zelfs een strategische ver-fcmg mede. Beide keeren is het hun echter ■te, de gedeeltelijke doorbraken door af-■fen der vernielde frontstukken en aan-*r"U van reserve . op een achterwaartsclie Bit stand te houden en den aanvai na 24 lr oet tegenaanvallen te beantwoorden. i 17 Oogst. — Uit talrijke bladen Bife dat zekere middens te Parijs buiten-R«oon onder den indruk zijn van de ver- in den opmarsch. De « Echo de Pa-V> Kadt de ontevredenen aan zelf naar de ■ôvlakte van I.assigny te gaan om te we-■pivaarom de Fransche soldaten niet meer ■Jniit raken. De « Petit ParLien » integen-berispt de optimistea die er aan denke» F v'jand tegen de Maas terug te dringen ; BP* ffloet de gebeurtenissen niet vooruit loo-■r generaal Foch heeft tegenover zich een ■JMd waarvan de macht niet In enkele da-B" te brekeu is, en die, bovendien, beschikt ■" «n roorbeeldige inriefatin^ en werk-■Ie- Het tegenhouden van zijn opmarsch Parija is reeds schitterend ; voor 't ove-K moet men afwachfen. Aile bladen vesti-K> de openbare aandacht op den hevigen ■jandelijken tegenstand bij Lassigny. ■ vrietix verklaart in de « Matin » dat de ■^'/Aers met een fabelachtige snelheid hun ■«Mt-parken verplaatst hebben ; men is het M;0?er eens dat de vijand krachtdadig de ■^"stand tôt het uiterste wil. ■ ' de «Victoire» doet Hervé opmerken ■«' het Fransche opperbevel zich niet R^at ■..P'etter loopen tegen een onoverkomelijk ■pztI1de hinderpaal. Hervé is erg ontevre-y vast te etellea dat het offensief zou kun-■°P»eKt worden. 'n naam der beschaving komt nog een» terug op hetgeen hij P ®eedeelde over de wijze, waarop de ■te'" ' 111 ^rariTcTijV tôt krijgsdienst gedwon- ■ ^rden. Hij ontving het relaas van een BL. met groote moeite van het Fransche ■."ntvluchtte. Volgens dezen Rus zijn de B. !5f®: soldaten in Frankrijk reeds lang ^Kj'er'?°pen bereid en zij zulten dit doen Hrtt n een gnnstige gelegenheid aan-*, , "°n?er en het dreigen met den kogel H., J ®iddelen der Franschen, om de Rus- ■ J 'echten te dwingen. De troep, waa*toe Bit ïchte Rus behoorde, stond Kerstmi» "1 AJbaansche front. Wegen» de Hi«n Ji,taa.d met Rns^nd eischte het ba-Biftliii, nR Afln dezen wensch werd Httr wel voldaan. Men bracht het naar strpç'c. waar de divisiekomman-■,2 "»r de keus stelde, bij het vreem-Kt te gaan of in de bnnrt van T 8«f vdjwmigea arbeid te doen. Het t heele bataljon weigerde en aile andere regi-menten volgden het voorbeeld en eischttu naar Rusland gebracht te worden. Het bataljon kreeg toen een hongerstraf van 22 dagen ; voor elke 8 man werd dagelijks maar 1 brood en 75 gr. konserven per dag uitgereikt. Toen dit niet hielp werd het bataljon sais mengeroepen en de onderofficier Olickof, de vértrouwûe van hçt bataljon, uitgenoodigd het bataljon tôt gehoorzaamheid te oewegen. :i Op zijn weigering werd hij voor het front re van het bataljon neergeschoten. Toen< het r- bataljon nog weigéracliug bieef, losten zwsrte ij troepen een salvo, waardoor 8 man vielen. le Inziende dat verder verzet onmogelijk was, n boog het bataljon het hoofd. Het werd kom->o pagniegewijs naar Albanië gebracht en daar f, onder bewaking van Senegaleezen, aan den i- wegenbouw gezet. t- De Russen werden heelemaai als gevange-:e nen behandeld. Het werk was zeer zwaar, de" n verzorging slecht. Men kan zich aan dezen i- treurigen toestand alleen. onttrekken door s- dienstneming bij het vreemdelingenlegioe» '« Er moes-t een papier geteekend worden, waar-le op stond, dat men vrijwillig dienst nam. îr WAT DE VEREENIGDE STATEN f- LEENDEN AAN DE ENTENTE 1_ De voorschotten die de Vereenigde Staten |"? aan de verschillcnde Entente-staten hebben gedaan beloopen totnogtoe tôt volgende be-dragen : Aan België X20.550.000 dollars n „ Kuba 15.000.000 » » Frankrijk 1.685.000.000 » » Eneeland 3.170.000.000 » 4" » Griekenland 15.790.000 » ■« « Italië " 650.000.000 » » Rusland 325.000.000 » :r » Servi* 9.000.000 » i- -, * Totaal 5.990.340.000 dollars >■ EEN FINANCIËIL SCHANDAAL n IN ZWIJSERLAND l" Churchill in nesten De Londensche korrespondent van de « Nieuwe Rotte'rdamsche Courant » heeft de-^ zer dagen melding gemaakt van een finan-[_ cieel schandaal dat in Engeland \eel stof " opjaagt. Het betreft de krasse oorlogswinst-makerij van een Engelsch-Zwitsersche nriaat-schappij die met het ministerie van munitie buitengewoon vôordeelige kontrakten heeft ï afgesloten voor de levering van cellulose en £ aceton voor de vervaardiging van vliegtuigen De regeèring heeft nu een kommissie van onderzoek naar het gebeurde benoemd. be-f staande uit den rechter lord Summer, den £ reeder lord lncheape en den groot-industrieel f lord Colwyn. ^ De « Morning Post » zegt dat Churchill l" door deze zaak gekompromitteerd is en raadt hem af te treden. Volgens de « Dailv Chro-nicle » zijn ook de minister varr koloniën Lon«, wiens zoo*n, majoor Long, 5800 aan- ■ . deelen in maatschappij heeft, en prof, sir 1 John Cadman direkteur van het petroleum-e bureau, die de eelukkige eigenaar is van l" 4350 aandeeîen, bij de zaak betrokken. : n e NEUTRALE BEMIDDELING TOT DEN e VREDE ® Keulen, 17 Augustus. — Volgens een tele- ' a gram uit Stockholm aan de « Kôlnische Zei- ! r tunrt » heeft men van verschillende kanten i zachten dran-" op de Zweedsche re°eering i uifgeoefend. ondat zii haar bemiddeling ten 1 e gunste van den vrede zou trachten aan te 1 B bieden. De Zweedsche regeering heeft noch-e tans weigerachtig geantwoord. Om bemid- 1 J delend voor den vrede on te treden, moet h. i. i ^ tenminste eenige kans bestaan, dat de oor-r logvoerenden geneigd zijn zich daarmee te ■ " vereenigen. Anders sniîdt de bemiddelende ! " mogendheid slechts zichzelf in de vingers. ' 1 Tôt dusver bestaan deze voorwaarden bij de '• ' oorkjgsvoerenden niet. ' JEUGD HET KONGRES VAN ZATERDAG 17 OOGST IN DE ZAAL VAN WEZENBEKE Even v66r 't aanvangsuur. Eèn roi le zaa!, > warm, lient, voi Devveging ; geiach, gepraaL ; 'n hoiièhjK naar hun piaai.seii leiûtn ooor de 1 vriendejijive tèesikommissarissen van oe ge- - koiiien voora<instaan<le « ouUeren » : Proi. . Ui'i de Keersiiiaecker, de heer en iVievr. Van . ouyçk, Mr. iVdelt. JriendericKX en z.jn dame, [ Pror. lJr. E. Peeters, heer leeraar tl. iSel- - iens en veei anOeren meer. tien zee van r jongeren, veei witte siuacntenoareuenv in t gewemel. Op het tooneel, de vijl L spi-eiiers, de twee spreeksters, .en uit-^aimsler en onze Nora Kijckoo;d, allen aunter de groene tatel, vôor een achter-[ g.oiwl van KiauvvenUe l^eeuwen op 't gelu-. vven vetd. Alooi, lrisch geheei, voirai met de . lichte kleedjes der meisjes er tusstnen. .\u aan te auppen als alleruiuondernjKat : begin 1 om 8 u. stipt als was aan^eûuid. voorvvaar : een sterk stukje ! Van 't oksaal (o! verschoo-ning. lezer !) van dé boyengaanderij links van 't tooneel daveren ae eeisie Oik'jatklan-ken los. Het « Lied der V ïammgen ». Uan studemenliederen : een ongewoi.e, maar siem-mig geluid. Stilte in de zaal. Dan, na^uurlijk, even daverend handgeklap. 't bnthojsiasme is ër al, hoorl 'Wat eën aanbiiK ! V. at een uijzonder blij-sterk gevoel van i,aan,hoorig-heid beloolt heerlijk samen gemeun voor heel den avond ! Jeugd is het wachtwoord, het tooverwoord dat als eiektrische vonken begeestering in harten en oo^en strooit 1 Treedt nu naar jvoren : Roze Van Heide, die haar naam niet gestolen heett ! LlozenJ van vervoering, den grooten strik boven 't los hangend blonde haar, soms even tri.lend als een grooten, ga/en vlincLer, die zoo set-fens met haar van de heide reUu naar hier is overgeviogen... « Jong-Vlaanderen >•, door Pirmijn Mortier, alias de weibekende 1-rits Mertens, van dit uw veeigelezen blad, ge-achte lezer, wil zoo echt van haar gezegd zijn : zoo ltranig en frisch,' zoo verrukkehjk jong Vlaanisch in den waren zin van, het woord. Dichter en uitgalmster, naast elkaar 1 gezeten, déel'den broederhjk (ol zusterl jk, al naar ge 't nemen vvilt) in elkaars bîjval. kijst op : Lode Craeybeckx, de voorzitter, dé héraut der Jeugdbevveging. Van hem zeg 1 ik niets. Iedereen zal vveldra in onze Schelde- 1 stad deze figuur leeren kennen, ci» ait gij 1 reeds die eer hebt, lezer, wensch ik er u ge-luk mee; zooniet, hoop ik dat gij zoo spoedig * mogelijk dat genoegen zult snia&en en tôt dan < kunt gij uw kennismaking- met hem, door 1 mij, uit de tweede hand, wel nnssen. tiij ' hoett het tegen de sceptiei. Wat ze^de ik' u t ( jeugd is het vvachtvvoorcL Oelooj wordt als ^ de hoogste deugd verkondigd. bravo! Lode ' CraeyDeckx ! Wie u-volgt, zal met versagen ! 1 Verder : tôt de leugdvereenigmg dienen aile v Wij%eeng-gqd»diensugè' SLUueinungioepee- ( ringen toe te treden, zonder nocnians ter tie- ' haiLigmg van. hun bijzondere Utiaii^tn, ter *■ bespieiiing van de Viaanische zaan in het 6 lient hunner gezichuspuiueii, uun tigen ' boiids.even op te gevtn,nite^euatel ; wani: een f ilaunngantisme aat met toi .ane zieietliepten s van den mensrh ii> uns dooraiingt, is opper- v viakkig. en daar willen vve met van ! Spreter kontligt voor binnen kort een kongres m re- ^ gel aan. dat een heeîen dag uuren zaï, en v A-aarop het puDliek aan de Despre*çmgen kan J deelnemen. (irlet aoulaus spreeitt in het ver-votg" van zelt, lezer. Aile aprekers ol spreek- -sters worden in hun rede ol toespraaK oa- 5 derDroken door toejuieningen. Het enthou- o siasme en de aandacht suj^en zoo ntogenjk e vooiidurend. Ciij kent <le ïtenninng in ue o zaal.) i\u het )o Vivat, 't (aaudeamus; De b wute en anûere baretten rijzen in <le hoogte. b leaereen staat recht. Die kan, zmgt mee. e volgt de toespraak van hoogs'ludent tierman s Craeybeckx, broeder van Lode, die optreedt 1< in plaats van den verhinderden Karel Chris- t peels. Spreker betoogt hoe een' eigen or- -i ganisatie der jeugd gesteund is op <ie basis w der moderne psychologie, die zegt : ouderen, « jongeren vormen eik in hun wezen"een al- s zonderhjke gemeenschap. Daar ook de man b en de vrouw hun eigen psyc-ne heûDen, is de e behoefte aan jongens^ en meisjesuonden ver- ^ klaard, die dan vveer sariienwërking van hun v beider individueele eigenschappen kunnen g zoeken in het geheel, in wat 11. Craeybeckx s, v'oorstelt- te noemen : de jeugdgemeente. (i. 'levens dringt hij er met klem op aan, dat „ deze bremeente oin het flamingantisine, de ^ vele andere gewichtige vraagstukken des tijds niet zoude verwaarloozen, als b.v. de schoolpolitiek. Er hoett voor gezorgd, dat de ' nieuwere, andere inzichten in zake onder- . wijs en opvoeding hun toepassing krijgen in j de scholen zelt. Het .gehalte van de jeug- ? dige'geestdrilt waarmede de jongeren in den lande de taak der toekomst hebben aangevat, ? schijnt.de toets van deugdehjk redeneeien J1 en praktisch doorzicht te. kunnen doorstaan. " Zoo besluit hij, de uitslag bverziend die 11 deze eerste poging reeds oolevërt, Mej. v Noraf Rijckoord zingt, diep als t\] dat S kan: « Vlaanderen, dierbaar Landl», door ll Broeckx. ' Volgt Mej. Vermeren, die een ^ warm pleidooi houdt voor het niet langer e' lijdzaam blijven onzer meisjes. Oeen kamer- h roosje3 meer ! roept zij eindelijk. hare jeug- di dige zusters toe, en iedereen is het met haar n eens en juicht haar toe en nog eens toe, en g-betuit't alzoo de algemeene blijdschap om- zi dat in haar een vrouweiijke figuur, en ec-ne -di zoo jong; te meer in Vlaanderen voor Recht n< en bevrijding op aile gebied is opgestaan., je Geen blijdschap kan grooter zijn dan die der fr ondergeteekende. Proiiciat ! wakkere Vlaam- hi sche, om uw dapper naar voren komen 1 se De volgende spreker is de heer Oscar de Smedt, ver tegen woordiger der volkshooge-school-studenten. In breeden kring reeds . gekend als een uitgelezen intellektueele 18 kracht, verlooehent hij zich heden avond niet, OI bekijkt deze spontané jeugdbetooging door w het prisma van wat hij noemt : zijn scepti-cisme. Zal deze pasgeboren Vereeniging niet 1* doodloopen als zoovele andere bij het in 18 Vlaanderen algemeen hivrschend gebrek aan d< blijvend organisatievermogen ; aan doorzet- te tingskracht in de werkelijkheid, als het er op jo aankomt de breed ontworpen plannen te ver- te wezenlijken en te bestendigen ; door het noodlottif en helaas, ook niet zeldzame ver- de schijnsel, dat de aanvankelijke ieiders op den et duur geen Ieiders blijken te zijn • of bij man-gel aan wat snreker noemt << intellektueele hartstocht », alleen in staat om aan onze aktie een oordeelkundig aanzetpunt te geven en verstandelijke onderlegdheid. waardoor de uîterlijke geestdrift moet uitgediept worden, se wil zij niet oplaaien en weder uitdooven als jo eert nutteloos'stroovuur? Om aan den drarig jje naar heropstanding uit geestelijke minder-waardigheid bij onze Vlaamsche jongeren te gemoet te komen, prijst hij aan een georgani-seerde sameriwerking tusschen hoogstud^nten w. sn vrije studenten. Opdat die samenwerking Rf. zeer degelijk en blijvend zou kunnen ziin, vo moet in dien zin een byzonder organisme i» 1i) den schoot der Jeugd vereeniging wxirden L. gesticht. de voigt nu een antwoord van den idealist e_ Lode craeybeckx aan den scepUrus Oscar ue >i. Sniet. tiers te kant zich tegen twee soorteïi in ^an scepticisme : het eene, uheriijk : poae mj €, haast al.e jongeren die zien înieteasanc willen ;1- niaken ; het tweede, het innerhjke, veei er^er, in omdat het van een opkomenu geslacht een in de k a dentf n -ge j. la l lu van « nn-d.-olecle »-men-jj schen maakt, dat op den koop toe de anderen L_ demorauseert.- IJe voioioed-iueaiist veik.aait ;il zich roerend eens met het scepticisme van den r. geachten spreker dat bestaat in het re-kening u- houden met de leitelijkheden bij het bouvven van onze mooie plannen en het overwegen m onzer daderi van in hun oorzaken toi in de in Revolgen. Hij raadt al de aanwezigen ten ir sterkste aan,"scepticus in dien zin le worden. o. Ko nu nu aan de be~Urt, als vertegenvvoordiger • s van de vrije scholen, de heer Antoon Wolis. i- Hier uit zich, blij dat zij nu eindelijk, na den n druk van het lange zwijgen, aan haar nood j. tôt spreken vrij den teu^el geven kan, al de -t veikropie verontwaardiging van de Vlamin-le gen die Vlaming zijn, om de heimelijke ter-n rorisatie, waaronder zij in al onze katholieke gestîchten sinds de geooorte van het a.mvis->r me geoukt gingen, om het net dat om de j( edelste dritten die in de edelste jonge harten n wuien oplaaien gesponnen wordt, van uic ] het aartsbisschoppenjk oaleis te Mechelen. ; Hier is de eindelijke opstanding uit reeds te j lange berusting. Hier is verguizing van de ,s vlaamsching van het vrij onderwijs trots lS ailes l Hier heet de Politieke Zelfstandigheid j. van Vlaanderen het hoogste gebod en de ;r Vlaamsche Beweging louter een strijdbevve->r ging tôt wegruiming van aile hinderpalen die :s Vlaanderen's herwo'rding in den weg staan. Hier wordt genoemd als de eenige daad die roert naar het einddoel : revolutie ! YVaar de ^ reer het meesl werd tezaamgedrukt, daar •I tpr.ngt- zij t heftigst terug uit den r band die haar knelt. En de aanwezige katholieke jeugd liet op stormachtigé wijze 1_ haar instemming blijken met die radikale taal. En hierna zingt het door de ruimte : « Mijn Land is het Land van cUr verte, van £ de vreedzame, breede naluur » 't lied van j een jongere, Veremans, door een jonge re, -\ora _ Kijckoord. Dan staat de jonge on-g derwijzeres Mejuffer Van Aerschot recht, □ en uit hààr aanklacht, kalm, wetend r wat ze doet, en haar aanklacht is een schoo-j ne daad van ruoed. Daar ondergeteekende in f een aizonderlijk artikel eerstdaags wou uit-^ vvijden ovçr de wraakroepende misbruiken e op taalgebied ,in onze stedelijke meisjesnor-; inaaischool, die hier door deze lieve jonge e vrouw op zoo waardige, ka'lnïe wijze weiden . aan het licht gebracht, vraagt zij verlot om . het behandelen dezer beteekenisvolle spreek-r beurt tôt dan te mogen uustellen. i>preeksier (■ sprak harùe waarheden over de berusting der j V luamsene meisjes in hun verneaerend lot, , en waarschuwt : « Wij mogen bij de Vlaani-! sche overvv inn'ing niet worden ^evveerd als vieemden, als nietsdoeners ». r Ondergeteekende merkte met innige vol-. doening op, hoe warin ha/e moedige, talent-! voile kollega na sluiting der vergadering door ! Mevr. Van Cnyck werd gçlukgewenscht. En nu : een nieuwe gestàlte — let op lezer . — uw bekende : Fritz Mertens, de dichter . Mortier. —. Blikceinende bri.léglazen, een - open, jong gelaat, een teekenend gebaar, : en een heidere, vaste stem. En het gaat ; over Vlaanderen, de banne.mg der moderne ; beschaving en welvaart ; over Vlaanderen, , het land der kasteelheeren, der katoenbarons . en van hun speelpop : de regeeringsmen-i schen ; over Vlaanderen, het land der lage t loonen en der lange werkuren, waar ûe - «wôeger geen tijd ol geen lust meer heeft ■ zién met zijn zedelijke of verstandelijke ont-> wikkelmg bezig te houden ; over Vlaanderen, , waar, als de Vlaamsche gedachte, de Vlaam- • sche Jeugdbewegiug opbloeid*. tut de Heine i burgerij, mogen dan de begrippen : student ; en « bourgeois » zoo anti-schijnen als 't maar , • kan, en aldus, door haar ontstaan zelf, innig 1 verband houdt, met de Vlaamsche Beweging. 1 Spr. schetst in deze gedachtenorde het onder- ■ scheid tusschen de huidige jeugdgedachte en de Blauwvoeterij van Rodenbach.Deze was een • misegaan met de stroonring, die, geleid door ' ; het niachtige woord van de hôogstaande figu- ' ren in den lande (wij dachten aan Gezelle) i ter vervlaamschuig van Vlaanderen ook door 1 onze onderwijsgestichten hare bedding lcid-de. De huidige beweging der jongeren be- ' doelt het zich uitwerken van de jeugd, m den : Vlaam schen strijd, tegënover de ouderen ; , of beter, om het schijnbaar sektarische dat ( in zulke uitdrukking mocht worden gezocht, te weren i de jeugd wil de verhouding, waar- | in zij tôt de ouderen staat, bepaald kunnen vaststellen, ôpdat zij als bijzonder, wel af- ; geteekend deel in 't geheel haar plaats en haar taak klaat en zuiver voor zichzelf zou ' kunnen vervullen. Hij wil, bij de jongeren, ( een zekei slag van scepticisme, en wel : i het gezond kriticisnie in de jeugd tegënover < de buitenwereld, opdat mogelijke tegenslagen ( niet vergeefs over haar heefl zouden gaan;zoo groeien dan eens de scharen der jeugd zooa's ( zij moeten zijn, als eett geestdriftig, doch < -diep-ernstig en vastbéraden leger. Hij wijst t nogmaals, op het zeer belangrijke voor de 2 jongeren, in de zuiyering van ons ver-franscht en verachterd onderwijs, brengt hulde aai; onze vervlaamschte hand^IsUûog*- » schœl, aan haren bekwamen bestuurder A. { Moorigat (daveiende toejuichingen), aan den beheerraad. _ , Maar, gaat de redenaar voort (wànt hier 1 is een redenaar aan het woord), we tnogen \ ons niet blind staren op wat reeds verkregen r werd, wc inoeten onze blikken open houden, geficht op de toekomst. Eenige waar-borg voor Vlaanderen's Zelfstandigheid g is een gezonde politiek, een gelouter- j de politiek, vrij van de Belgische politiekas- ^ terij die er nu nog maar *1 te zeer inzit. Wij, jongeren, hebben tôt de wording daarvan mee te werken. „ z Triomf ! Triomf! Laten wij vanavond, niet p door hiidrtichtig handgeklap, maar in diepen ern-t zweren : . Wij zullen, jonge scharen, Steeds on zen plicht gestand, v Met hand en hart bewaren r Het eenig, eeuwig, vrije Vlaanderland. De geestdrift is ten tnp gesteeen. Wij .wen-schen voor 't heil van Vlaanderen, dat deze a jonge figuur eens worden zal, wat zij on» nu d belooft. Eenige mededeelingen, een krachtdadige ieugdmotie. STuiting vàn het offirieele -deel ' der vergadering. GezHlig samenzijn. Jeur-'-dN was het wachtwoord — en : vrengd.xien^ strooide tôt laat in den naoht haar e1c' vonken in «lie oogen en STAD es LAND ERRATA. — Zetters-fantazij deed1 ons .gisteren t'en pa.ar ûingen dirukken die mochten tcreclv.g'ëwczcn en w,el in ans în kort b.enchtje over het jeugdkcngres. st Men leze daar dus niet : op regel (j van boven : « en een aantal auûtivn », maar « ouacrea », en op regel van onder, m ;u plaats van o bsiotopt vwslag... omutajp. r, ûig vtirslag. n- MINISTERIE VAN WETEN-™ tiN KU^id'l'EN. — 1-ager •n — van ici lot ol Oogst e.k. ig worden er ùi de btaatsiiormaaiscnooi te -'n CaKen, leergangen ingencùt m iiuis- UouQkuacle îneL net oog op net aliieitte-n in van liet examen van teerares in ituis- n. liouakunue op ûe la^ere normaa-schoicu, -r de lager'e scnoien en de hiuaiioud.seiio s- len. n d Kunnen tôt het examens voor het on-'e derwijs in nuisnoudisuncle op de iagere J" normaatscnulen toegeiaten worden, de e perjonen weïke Jaet wfttelijk diploma s- van iageie onderwfjzeres s^dert nui'astens le een jaar bezi-lt-n. iC , Kunnen tôt net btkwaamheidsexamen i. voor het oiiderw-js in iiuisiioudkunde op e de 4agere scnolen en de Aduiteiascnoleu ' kyege.a^en worden: d 1) De o^d-rvv.j zoressen der lagere ge- j e meen'-e-aaugenomen en vrije aclioien. e 2) De oudervvijzeressea en leerlmg- , i. ondeawyzeresson der Adultensohoien. ® S) De onderwijzetesstn der oefen- . r scholen aan de normaaischolen toege- j n voegd en de studienieesteressaa dezer e ges-icùten. e JONÛ VLAANDEREN (Groep Ant- : wei'pia).' — Om te vermijoen dat belar.g- ' n rjjke niededeelingen, d.e net besiuur aan ' ', de kdt.n doet, onoesteid bnjven, worden ' - hterdoor de leden w^er aares veranderd 1 j is verzocht er onmicidcllijk kennts van te 1 . geven aaa het bekretariaat : KJooster- 1 i straat, 45 — Nieuwe leden kunnen zich ' ■ aldaar aanbieden v an 3 tôt 5 uur. , 1 ! j DE KINEMA IN HET ONDER. c j WIJS. —~Deze nieuwe en zeer belang- v 1 rijke tak van modem gemeenschapsieven - is nu ook, naar bhjkt uit volgend stuk, F rf geknipl. uit het « Vaderland » van Den v , liaag, in de wereld van "e ;.jugd-opvoe- f - ding als faktor ter verwezenlijkmg van 1 s aansehouwelijk onderwijs opgenomen. « De officiëele opening van de Ge- v • meentelijke Schoolbioscoop, Hoefkade, ^ r n. b(J2, zal plaats heDben-op Dondurdag r 29 Aug. a-s., des namiddags te 3 uur. S r » De eerste les voor de scholen 'al 1 plaats hebben Maandag 2 September. ^ \ » Elken dag wordt les gegeven van k : 9 3/4 tôt 11 1/4 uur 's morgens en van 2 v 1 tôt 3 1/2 uur 's middags. Aan het onder- ^ 1 wep zullen deelnemen. van aile openbare |: . scholen de leerlingen utt het zesde leer- i] : jaar en de hoogere ldassen ; evenzoo de J : leerl.ngen van 33 bijzondere scholen, h voorts de leerlingen van de Vakschool [ voor meisjes; de Ambachtssichool en de s • Normaaliessen aan de Laan van Meerder- h ; voort. Van nog eenige inrichtingen van h | onderwijs wordt bericht van deelneanen z 1 verwacht. <3 » Elke série lessen duurt 6 weken. De k 1 lste serie bestaat uit 4 films, n.l. : 1. Het ^ 1 leven der bïjen ; 2. De Kijks-Muut te . Utrecht; 3- De Padi-kultuur, en 4. Een h ontspanniogsfilm. d » Elken Zaterdag vôôr het begin van ^ . een nietiwe serie lessen, z jn de onderwij- h . 2»rs van de leerlingen, die de Schoolbios- ri ■ coop zullen be zoeken, in de. gelegenheid v de films te zien, om ze op de school met de kinderen vast te kunnen behandelen. r< Voor den eersten keer zal deze denion-stratie op Zaterdag 31 Aug. ,des mor- «, gens om 10 uur aanvangen. Voor de andere hoofden, onderwijzers en onderwijze-ressen is er dien zelfdpn dag, 's namid-dags om hall 3, gelegenheid met gebouw en films ke'nnis te maken. De direkteur, (jl de heer D. van Staveren, heeft reeds t eenge films aangekocht en één film, n.l die van de Rijks-Munt, is op zijn aanwij- s[ zingert door den heer Mullens vervaar- z, digd. Voorts hebben een buit.cnlandsche . film-centrale en eenige groote nijveraars u, een aantal films gratis ter leen toegezegd. ^ » Van aile kanten blijkt er groote be- langstelling voor het nieuwe leermiddel, <jj waarvan de.gemeente Den Haag den pri- st meur heeft, te bestaan. » g< Geen pogen van den menschelijken geest uit wat hem ten dienstè staat het or beste te trekken, mag, vooral niet in m Vlaanderen, ongemerkt voorbijgaan. gi Want meer dan welk ander volk ook, to zijn wij ,Vlamingen, op een intensieve v< kultuur in geesteszaken aangewezen ,om- v< dat voor eon intensieve ons vec] ont- 61 breekt. Misschien verdient het voorbeeld..^ van Nederland (al willen we nu noo^|^ minimn met al de gezondmakiru^gM ze pedagogie gaan brands^^B aan de aandacht den voorgeieg<l^|® En te L <^àjj^Ê Vf riedeo^H sifesîsa . lêit %ec» Mtnii eï|f . fioogsr Handdsgesticht. — Vlaamsch ; Ke a s erva tori uiu. — De An.vvtryscna schasea, * L Het Hoogcr Handelsgesticht te Ant-. werpen xs nu verviaanischt, evenais de j Litncscne rlooge^chooi. ■ t ld e-îs:i nieuwe groote vcrwezenlij-fc«ig van. iiôt ft.iitiv.st.scti programma. i->c-t zij/i nu geen woorden, maar daderi, zooaiji faLecas te reent • woiut ge-vtaagd.i-«^.gzaam m&ar zeker sciirijden we voorwaarts tôt ânes op iouter Viaam-&cne ieest gesclioeia zal wezen, steeas onaer de teus, die we met te dntwijis heriiaien kunnen, omdat zij gansen net streven der Viaamscne Deweging m zich siuit ; Zedstandigneid en C.cnta-ligheid.ti-J beschikking van den hr Schaibîe, •Verwaitungschei fiir Mandera, d.d. Z/ Juii 1916, wordt den hr Dubois, bestuurder van het Hooger Handelsgesticht te Antwerpen, op dezes eigen - verzoek, ontslag uit zijn ambt verleend en hij wordt vervangen door den heer Antoon Moortgat, vroeger ieeraai aan het Atheneum, en tôt nu de bevoegde griffier van de Antwerpsche Koop-handelskamer.Aan bekwamer handen kon het b»-*tuur wel niet toevertrouwd worden. Wij zijn zeer ingenomen met dio aanstelling en wenschen ook den heer Moortgat hartelijk geluk. Een niet minder blijde tijding is de zeer aanstaande benoemjng yan Mees-ter Paul Giiison, die w.n. bestuurder van het Konmkiijk Vlaamsch Konsei-vatorium te Antwerpen wordt gedu-rende de afwezigheid van den nu reeds vier jaar lang in Engeland ver-toevenden heer Wambach. Vier jaar lang bieef het Vlaamsch Konservatorium zonder kunstbestuur- ■ der, wat natuurlijk hoogst betreurens-waardig was in aile opzichten. Eindelijk zal dan ook het Vlaamsch Konservatorium aan bevoegde handen worden toevertrouwd- en de groote faam van Pauî Caiison zal een nieuwen luister schenken aan de instelling. Wij hopen. dat nu de andere ver-wachte benoemingen zullen volgen en dat aile politieke drijverij tegen het • Vlaamsche recht voorgoed en bepaald geweerd zal worden. * * * ^ V an bevoegde zijde wordt verze-kerd dat krachtdadig ingegrepen zal worden tegen de wijze waarop Vlaamschgezmde leerlingen in stedelijke Antwerp-che schoièn, nameljik in het Hooger Onderwij sgesitcht voor juffrouwen, Lange Gasthuisatraat, behandeld werden. Doch zoo de schoolhoofden dier scholen onbetwistbaar schuld hebben, hier dient toch gewezen te worden op het feit dat die schoolbesturen slechts zoo konden handelen door den steun, de aanmoediging en goedkeuring van het Koilege van Burgemeester en Schepenen. Wat er gebeurd is in de Lange Gast-huisstraat is een voldoende aanduidmg dat het stadsbestuur met langer in handen kan blijven van lieden, die, uit iaksheid of lafheid, Vlaamsche kinderen op de hatelijkste wijze laten ver-volgén.Eindelijk komt er recht in Vlaanderen, zelfs voor een Viaming. LUC. Het Vrij Oaderwijs Het i» rrreer dan tijd, dat met bewijzen in de hand de taaltoestand in onze vrije ge» stichten helder worde belicht. Oui het -verwijt ran overdrijving te voorkomen late ruen be-stuurders en professoren zooveel mogelijk zelf aan het woord ; steune zich, wat het leer-plan betreft, op het door het gesticht zelf uitgegeven « Programme des cours » en de huidige leerroosters. Al wat men aanhale sta paalvast, blijve dikwijls beneden de waarheid. lets waar ern-»tige lezers zich spoedig zullen van overtui-gen door een navraag bij de studenten. Waarom de misvorming van den geest onzer Katholieke Vlaamsche 'jeugd zoolang mocht voortduren ? Het gémis aan pedago-gisch wel ottderlegde leerkrachten en officieel toezicht hebben daaraan scliuld f" ï — -voort uit het hinven?^^^^^| verkeerd op t>nder^j^^|

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het Vlaamsche nieuws belonging to the category Gecensureerde pers, published in Antwerpen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods