Het Vlaamsche nieuws

529 0
15 November 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 15 November. Het Vlaamsche nieuws. Seen on 02 December 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/pv6b27rm3d/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Donderdag 15 Nov. 1917 - 3de Jaarg. Nr 316 Prijs 6 Centiem voor Felgië I" ABONNEMENTSPRIJZEN : /oor één maand '-76 Coor 3 maand °.— /oor 6 maand 10— /oor één jaar IB-— Rcdahtie, Belieer en Aankondigingen : 44, ROODESTRAAT, 44 antwerpen HET VLAAMSCHE NIEUWS _ Ji AANKONDIGINGEN : Tweede blad, den regel 2.61 Derde id. id I.— Vierde id. id 1.50 Doodsbericht 6.— Elke medewerker is persoonlijk ferantwoordelijk voor zijn schrijven, en bindt niet beel de Redaktie. VERSCHUNT 7 M A AL ÎN DE WEEK De Opstelraad : Raf VERHULST, Dr. Aug. BORMS, Alb. VAN DEN BRANDE; met de vaste medewerking van Hoogleeraa» Doctor Antoon JACOB Een ophefmakende rede van Lloyd George Heftige aanvallen tegen den eerste-miiiister * I Lloyd George's aftreden geëischt ; Lloyd George heeit te Paiûja een xedevoering 1 fijàaBproken waarin hij handelde over de «ramp 1 iaiuwë, de tragedies m Servië en Roemenië». < •Hit zijn zijn tekâtueele woorden.) £ 1 £jj schi-ijlL die nederiagen toe aan gebrek aau ' aïilieid bij de geakieerden. «Dit gbrek aan een- 1 teid zegt, hij woordeiijk, dxaagt de achuld voor 1 ^riinp in bervië en voor de ramp in Roemenië, < «ardoor de irowiiti-ag der central en verbroken < {D de ooriog verlengd vverd. Op dit oogenblik -j l^igt ds mate, waarin wij kunnen verhinderen, 1 de nederiaag der Italianen tôt een katastrole < wùlû», af van de anelheid en voiieddgheid, waar- i meda wij breken met on» verleden en voor de < jtîsts iiutal in onze akiie de werkeiijkc eenheid un al û« fronton der oondgenooten verwezeniij- - ton. » . . J ln aa/nsluiting daaxmee lâ-at de eerate minaater ( ich deze echt JMîgelach-egoïâtiaobe konklusie « (Oivalien : ( Daai (d. i. wanneer de bet-rachte eenheid ver- ; kngeu wordt,) zuLen wij zeLfs de ramp in Italië ! zegenea, want sonner die ramp geioof ik niet, : dit het mogelijk geweest zou zijn, een werkeiijke 1 eenheid tôt stand te brengen. V ooroordeelen en achterdocht zouden ona geaoheiden houden. » Da Engelàche pers komanenteert die uitlajin-«n ailervinnigat. De oohtendbiaden hebben de rede van den eerste minister nog niet behandeld, iangozien de tekst Fieetatreet te daat heeft be-reikt. Aileen de a Times » had een kort hoofdar-tkei, waarin dit voorkomt : George achijnt in het openbaar te hebben uit-repakt°in zake de strategie der geallieerden in hiâr vollen omvamg. ïïet deert ons niet heel , erg, dat hij het deed. Ziju opvattingen over str.a-tegie zijn dikwijls voos en niet te rijmen met de leiielijke omstaadigheden, maar ze zijn moedig ai klaarblijkelijk eeriijk gemeend. Het is veeii t^ter, dat ze ten voile wordn blootgegd en vrij-rnoedig onder het oog worden gezien , dan dat ze door liondeid onderaard&che kanaien zouden doorzijpelen. De » Star » zegt in een hoofdartikei' : Het Bnt-»che leger stelt onbepei'kt vertro>uwen in Haig en Robenaon op het oogenblik, dat het naar het IUbaarische front wordt geworpen om in 1917 le doen. wat het im 1914 bij Bergen en leperen deed. Het is niet verstandig, te wrikken aan zijn galoof in zijn bevelvoèrders. DerUalve achîen wij (ieorge's rede eeii betreurenswaardige blunder. Ze îa hysterisoh, retorisoh, onjnauwkeuirig en glainpvol togenstrijdigheden. Zijn verklarmgen Ejn geen ieiten, zijn beweringen kunnen de proei van een kaûtische ontleding niet doorstaan. cîk ben ongeveer de eenige minister, zegt George, die van meet af aan tôt dit oogenblik daarin is geweest. s. Waarom trad liij niet af, als din-gen, die hij nu uitbrengt, geschledden ? Hij was en is aansprakelijk voor elk dier i |elooiiijike blunder s. Over zes maanden kan chinders op de kaak stellen die men nu bega rloeten wij, iedei* ander vooa* zijn fouten ia ipdraaien en hem die voor altijd kwijtscheldt Jearga zegt: a als wij 1 km. in "s vijands lir s erg droevig, te bemerken, dat Brittanni len greep halen, zetten wij een keel op van ;eveinsde biijdscha^) ». Ziedaar zijn voorstell 1er slagen bij de Somme, die Verdun redden. I i erg droevig, te bemerkn, dat Brittamni •er^Le miaiister den Washingtonschen korresp Lent van de 4 Times » aanhaait om te bewijz uit de geailieewlen dan weg naar Weenen zou< lebben geforceerd door van déni zomer bij I >ach aan te valien. George probeert te bewijz lat de It-aliaansehe rairup te wij ten was aan ;ebrek aan eenheid. Het ligt voor de hand, < le ltaldanen volop in de kanonnen en maina iaten. De ramp werd niet veroorzaakt doordat j'ranschen en Britten weigerden kanonnen nannan. te^zenden. De Itaiiianen vroegen er r >m. De waarheid omtrent bervië is, dat wij m îeri noçh kanonnen hadden te mi&sen. Ze zijn i fergooid op Galiipoii. De waarheid omtrent Iî neuië is, dat Sttirmer het verried. De waarh nzake Italie is, dat een der italiaansclie leg n gebereke bleef. Geen ooi-logsraad zou deze ,en Hebben afgewend. De « Giobo» zegt: We zien geen reden ■ et militaire toezioht door een poldtiek te "\ ,-angen door de samenstelling van een. oppeix ogsraad met diens raadgevend militair komil De eerste minister is ten iaatste in het open \ jetreden. Hij erkende, <lat, als hij niet betrek îjk zeifatandig was geweest, hij niet in : unbt zou gebleven zijn. Wat ona betreft, wè k len aileen voldoening erover uitapreken, lieerge erkent, dat hij niet de eenig mogeli ;ersie minister is, hetgeen precies onze eigen ratting is en nog is, m.kar wat zij <e farijs h< jitgehaald, onthnAde hem nog cens in zijn w jedaante. Hij is nog een gevaarlijk volksmenner en i 'il te kieskeurig in zijn methoden. Zal men oeven, dat zijn ambtgonooten in het oorlogî binet feitelijk dienaangaande niet werden raadpleegd totdat het wai geschied. Dus heb wij reden om aan te nemen, dat de zaken i lebben toegedragen. Dit gegooehel met de oorlogstiategie ia in loekje door staatslieden de>r drie landen keo Et m George vertelt ons, dat hij, indien hij de iaten ruet van hun mâoht om den Ooriug te ien had kunnen berooven, daarom zou zijn jetreden. Daarop indordaad komt. zijn dre ment tegenover het volk neer. W i j zij n er ze van, dat het met onmisàkenbaren nâdruk zal jenen : laat hem aftredsn. Het is beter, duiz ieorge's dan den ooriog te verliezon. Wat c joldaten al Lang duchtten, staat te gebeuren, 1 zij de natie de lianden.uit de mouw steekt aet te Yooirkomen. OFFICIEELE BERICHTEN M DUÎTSCHE 2IJ0E du1tsch avondber1cht Berlijn, Dinsdag-, 13 Novernber. — Of-ficieel : Bezuidon het Suganadal zijn weer »>:jgtestcliino'en genomen. In het Westen en Macedonie niets bij-zonders.M 0ÛST. H0N6. ZUÛE italiaansch gevechtsterrein Weenen, Woensdag- 13 Novembar. — Officieel : Op de hoogvlakten der Zeven Gemeen-zijn den vijand alweer hoofdsteEingen ûûtrukt. Beoosten Grigiio namen Oostenrijksch-Hongaarsche troepen het panserfort Leo-■î op de Cima di Campo stormender-band. 'iegelijk kwam de pantservesting-Cima di Lanna na tôt oniiploffing te zijn febracht, in ons bezit. Met den val dezer toee werken is in de sterkste spergroep pû de Italiaansche grensversterkingen bres geslagen. Lamou en Fonsazo :'jn genomen. De troepen van veldmaarschalk Con-hebben in de afgeloopen dagen meer 2G00 gevangenen aangebracht. In hetxial van Cordevole werd een Ita-Uansch regiment geducht gehavend. moest de wapens neerleggen. Wij le-Men één kolonel, vele hoofdofficieren 51 4000 man als gevangenen in. Aan de beneden Piave, hier en daar fvendiger strijd. MN TURIÎSCHE ZIJOE turksche fronten Konstantinopel, Maandag 12 Novem- — Officieel : Aan het front in Palôstina is de vijan-'?e kavalerie, die een sektor op den jjchtervleugel aanviel, teruggeslagen. t-cn vijandelijk vliegtuig is neergeseho-€n» Op de andere fronten geen enkele ï^beurtenis. Hl EBGELSCHE ZIJDE ^estelijk gevechtsterrein , fonden Dinsdag" 12 November. — Of-cieel : ^-lgische troepen hebben gisterenoch-vrceg een geslaagde overrompel-ng een vijandelijken post ten Zuidoos-fn- van Nieuwpoort uitgevoerd. Een aan-a' puitschers werden gedood en ver-choidene gevangenen g-emaakf. De ge- 1 heele overrompelingsafdeeling keerde rug. Gisterenavond viel de vijand een onze posten ten Noordoosten van inentières aan en werd door geweer-machinegeweervuur afgeslagen. De vijandelijke artillerie ontwikk< vanochtend vroeg groote bedrijvig] ten Noordoosten van... (rest ontbree VAN ÎTÂLIAANSCHE ZIJD ITALIAANSCK GEVECHTSTERREi: Rome, Dinsdag 13 November. — ficieel : Op de hoogvlakte van Asiago héef vijand in den nacht, die voorafging den 12den, met versche en zeer sU troepen opnieuw een aanval op het fi Gallia—Monte Longaza—Meletta di < lio beproefd. Na een zeer vinnig gev* werd de vijand, in een beslissenden te^ aanval met zeer ernstige verliezen a: slagen. Het negende regiment infant (Regina-brigade) en een bataljon Al] troepen uit Verona hebben met fiksc steun van het geschut van aile kalib zich door hun groote dapperheid on-scheiden. Gistermiddag werden krach bewegingen van den vijand' ter voo réiding van een riieuwen aanval doelt fend door ons geschut bestookt en staan gebracht. Bij Canore (bewesten Asiago) h he-t 16de aanvalsdetachement een vijai lîjk detachemen,t aangevallen. Het i dit laatste gevangen en bevrijdde eei Italiaansche militairen, welke voon gevangen waren genomen. Tusschen Brenta en beneden-Pi hebben de vijandelijke legers, waar de opmarsch in d:e verstreken dagen leen was tegengehouden door verrich gen der achterhoeden of tôt staan bracht door belemmeringen onderw geleidelijk het terrein bezet, dat wij i ruimden. Ze zijn voortaan in aanrai met onze in orde gebrachte linies. Stroomopwaarts van Santa Dona Piave kon een groep vijanden gisteren het gloren van den dageraad met bel van groote schuiten naar den rechte ver bij Zenson oversteken tèn einde c een bruggehoofd in te richten. / stonds door de onzen opgemerkt, wei ze op hurine beurt aangevallen en r den oever der rivier gedreven. In den loop van den dag van gist< hebben ta] van onze vliegers in wee van de weerbarstige atmosfeersche steldheid vijandeliike kampen op den keroever van de Piave gebombardeer< van geringe hoogte troepen onderwe^ aan den oever der rivier met machin weervuùr bestookt. TELEGRAMMEN TER ZEE Berlijn, 13 November. — Oifioieel : Gistermiddag kwam het vocr de Vlaamsohe kust tusschen Duitsche torpedobôoten en Eingel-)II; sche voonpoststrijdkrachteai tôt een kort artSle-riegevedht, waarbij een \-ijandelijke torpedojager at. werd gotiroffen. Onze booten zijn zonder avwàj eû binnengeloopen. in? je* NORTHCLIFFE MINISTER? ë's « The'Observer » meldt dat lord Northoliffe na >n- zijn terugkeer uit Amerika miinister van het ng vliegwezen zou-worden. let ë's VOOR EEN DUURZAMEN VREDE >û" Men meldt nit Bern dat de internationale kon--n> ferentie voor een duruzamen vrede, die aldaair 'tn moest plaats hebben, eenige weken uitgeôteld is ,al" gewoiden. Men zou vooi'nemens zijn in voorko-3n> mend geval eene eerste konferentie te Geneve ''c^ tusschen de vertegenwoordigexs der geailieerdfc l^t landen en de neutraie gedelegeerden en daaa^na '®n eene tweede konferentie te Bern tusschen de neu-traien en de vertegenwoordigers der centrale mo-en' gendheden, te liouden, iet in- BRAND IN EEN TELEGRAFISCH STATION oe_ Een Engelsch nadiogram meldt dat te Wash-burn de inxiohtingen der New-Yorker Telegraaf-^rs maatsehappij door brand vernield zijn. [(M VIJFTIEN VROUWEN VERKOOLD om Méin meldt uit Londen dat vjjftieh zieke vrou-er_ wen het leven verioren hebben an een brand, die een hospitaal vernield heeft te jManchester. ee- eld EEN NEDERLANDSCH WITBOEK ke- Het Haagsch Korrespondentiebureau deelt me-;1Jn de dat de Nederlandsohe regeering binnenkort un* een Witboek zal uit-gevén over de zamd- en griint-kwestie. Van den anderen kant wordt aan het de-jke partement van Buitenlandsche Zaken een Wit-°P- boek opgemaakt over de toe'ating van h.aaidels-eft vaartuigen in het Nedenkundsch recht&gebied. are TUSSCHEN ASQUITH EN LLOYD GEORGE liet Londen, 13 November. —. In het Lagerhuis ge- heeft Asquith gevraagd, of Lloyd .George mor-ka- * gen de zitting zal bijwonen om te kunnen aan-ge- kondigen, wanineer hij een vea-klaxing zal afleg-oen gen over de zeer ernstige fpunten, die hij in -zijn : ch rerle te Parijs heeft aangeroerd. (toej.) £ona<r Law antwoordde : Lloyd George ia een zooeven teruggekeeid en ik bon overtuigd, dat ç;(l hij Asquith's verzoek onverwijld zal beantwoor-den. Verder zei Banar Law, te onderstellen, dat [ej. Aequith.niet verlangt, dat er morgen over be-raads'.aagd wordt. Aaqnith antwoordde : Indien Lloyd George j£er morgen de verkiarîng kan' afleggen, des te betei; 2e. (toej.) Ik wensch hem te vragen, wanneea* hij die 2,n{{ uitec-nzetting zal geven en als hij het doet, denk ljZe ik, dat het Huis er over van gedachten zal willen ôn. wisst-len (toej.) om CHINA PROTESTEERT Washington, 13 November. — De Chineesche gezant heeft aan het ministerie van buitenlandsche zaken een formeel protest overhaindigd tegen de overeenkomst, die tusschen de Vereenigde Staten en Japan aangaande China ges'oten is. S Ofschoon de protest-nota niet openbaar geniaakt is, is er reden orà aan te nemen, dat China in verzet komt tegen het sluiten van elke overeen-^ komst in zake China, welke geen rekening houdt met de wenschen van het Chineesche volk. Men verneemt officiels dat een dergelijk pro-te- test aan de Japansche regeering te Tokio is over-handigd.DE DUIKBOOT- EN MIJNOORLOû Berlijn, 14 November. — Officieel' : en Nieuwe diuikbootsuksessen in het spei^ebied rend Engeland : 1700 b. r. t. Onder de in den il de girond geboorde schepen bevond zich een groote îeid En gel sche stoomeir-gelijkend op de cSaxonia», 14297 ton. NIEUWE PAUSELIJKE AKTIE £ Berlijn, 14 November. — De a Berliner Lokal-anzeiger » bericht uit Basel : Dit Rome wordt aan Zwitsersche bladen gemeld : In de kringen van het Vatikaan verwacht men binnenkort de publikatie va/n een nieuwe pauselijke nota over de vredesvoorwaarden, die afzonderlijk aan elk V der oonlogvoexende staten moet gezonden wor- Of- den' , De Gebeurtenissen in Rusland : de aan De strijd tusschen Kerensky en Lenin Tke Londen. 13 November — Het volgende is •on,t de volledige tekst van de beschrijving van ^ « Kerensky's vermeende nederiaag, zooals eer J Russisch draadloos bericht haar _ verspreid : Gisteren heeft, na een bitteren strijd bij Tsar--en- koje Selo, het revolutionaire leger de kontra->e- revolutionaire strijdkrachten onder Kerenskv • en Kornilof, volkomen verslagen. erie in naam der revolutionaire regeering geei >en~ ik bevel om tegenstand te bieden aan aile hen vijanden der revolutionaire demokratie en aile ers noodige maatregelen'te nemen om Kerensky's i ' gevangenneming te bewerkstelligen. Ik ver-bied eveneens dergelijke avouturen, die het tj£e sukses der revolutie en de overwinning van :be- het revolutionaire leger in gevaar brengen. ref- w- S- Moeravief, aanvoerder van den strijd- I k»*achteu. welke tegen Kerensky optreden. t0 De geschiedenis zal den nacht van 12 November vermelden. Kerensky's poging om eeft kontra-revolutionaire strijdkrachten tegen d< ^.G_ hoofdstad der revolutie, in beweging te stellen, heeft een beslissend antwoord ontvan-131X1 gen. Kerensky trekt terug en wij nemen het >ige ôffensief. De soldaten, zeelieden en arbeiders lien van Petersburg weten thans hoe zij hun wil en de kracht der demokratie kunnen opleg-gen en zij zullen dit doen met de wapenen in av de hand. De bourgeoisie heeft getracht het van léger van de revolutie te scheiden. Kerensky al- heeft gepoogd haar met het geweld van het tin- kozakkendom te vernietigen. Beide inspanningen hebben gefaald. Der ^e~ arbeiders en boeren grootsche opvatting van "eg"> den voorrang der suprématie heeft het leget >nt- de gelederen doen sluiten en zijn wil gestaald. ;no- Het heele land zal bemerken, dat het gezag ® de»- sowiets niet een voorbijgaand stadium be-teekent, maar een onveranderlijk feit, dat di de suprématie der arbeiders, soldaten en boe-bij ren te kennen geeft. Het verzet tegen Ke-iuId rensky is het verzet tegen de landheeren,bourgeoisie en menschen als Kornilof. Het verzet x>°" tegen Kerensky is eveneens de bevestiging !aar Van het recht "des volks op vrede, een vrij Lan- leven, grond, brood en macht. De afdeeling ^en uit Poelkowa bevestigt door een slag, dien zt dapper heeft toegebracht, de zaak der revo-^ar lutie van arbeiders en boeren. Er is geen teruçkeer naar het verleden. Wi; ïren moeten nog strijden om de beletselen ondei Pyyj] de knie te krijgen en ons zelf op te offeren doeh de weg ligt nu v66r ons en de overwin ning is zeker. Het révolutionaire Rusland er lin- het gèzag der soviets ^kunnen terecht trot^cl i en zijn op de afdeeling uit Poelkowa, die ondei r en bevel van kolonel Walden streed. ^ Laat ons altoos de geval]en striiders in ge dachte houden. en hen verheerliiken en we de revolutionaire soldaten en officieren, di< het vol'c trouw bleven. Lang leve het revolutionaire, demokratische, socialistische Rusland,w. g. Trotzky, uit naam der kommissarissen des volks. I>e beschudigingen tegen Kerenski Volgens de « Secolo » beschuldigt de .maxi- \ malisti.sche regeering Kerenski van belangrij-ke bedragen te heboen aan genomen om ten voordeele van vreemde mogendheden w-erk-zaam te zijn ; hij wordt buitendien beschul-digil van landverraad en van voortgezette de handelingen tegen de belangen van Rusland zh en van het leger. De burgerooriog in Rusland a Central News » selirijft dat volgens een ^ telegram uit Haparanua Kerenski zou be- °c schikken over een leger van 2UU.UU0 man, dat n<. hem oavoorwaaruehjk toegewijd is. De ko- ^ za^.ken van het garnizoçn uer hoofdstad zouden parti j gekozen hebben voor Kerenski. tien waren veidslag zou in de straten van Pe- It trograd woeden. De garnizoenen der belang- V'< rijke militaire plaats-n hebben langs telegra-fiS'-hen '-veg hunn*» hulo btloofd aan het re-volutionair militair komiteit. h< Het oordeel der Frangche pers bt Parijs, 12 November. — De « Temps » vc maakt een telegram uit Kopenhagèn open-baar, meldende, dat me* in Duitsche kringen ^ te Kopunhagen niet gelooft aan de duurzaam-heid van het maximalistische bewind. De «Temps» schrijft verder o. m., dat het M Fransche publiek met Verachting het door de vc inaximalisten gedane voorstel tôt een wapen-stilstand ontvangen heeft, Dé Duitsche diplomatie denkt telkens Machiavelli-achtige kom- la binaties uit, die bijna steeds op een fiasko uit- w; loopen. w Plet a Journal des Débats » acht het onmo-gelijk om de goede trouw van de Leninisten te gelooven. Hun manifest is een monument van verwardheid en trouweloosheid. .Het ze eenige antwoord, dat er te geven is, is hen op staanden voet terechtstellen zoodra men hen y, gevangen heeft. Parijs, 13 November. — De Fransche och- z<5 tendbladen zijn het er in hun artikelen over w, den politieken toestand in Petersburg vrijwel ^ over eens, dat de positie van de groep, die zich door een staatsgreep van het g"zag heeft meester gemaakt, thans reeds uiterst wankel g< schijnt. Het volgende uit den « Humanité » p< geeft vrijwel den algemeenen indruk weer : De gebeurtenissen schijnen van heden af een anderen keer te nemen. Kerensky, die aan zijn arrestatie heeft weten te ontsnappen, zal tii ongetwijfeld aile krachten rondom zich kunnen verzamelen, die bereid zijn zich te ver- 5, zetten tegen den staatsgreep van Trotzky en Lenin. En deze staatsgreep zal het hoogte-punt der maximalisten zijn. Men kan zich d< moeilijk voorstellen dat de gevolgen van dien vc staatsgreep duurzaam kunnen zijn. De jong-ste beriehten uit Rusland schijnen dit inzicht te bevestigen. P: D Andere beriehten s^- Stock'iolm, 13 November. — Het Zweedsch V( tel. bureau vernam vandaag uit St-Petersburg . ovrr Haparanda : Kerensky stond Zondag met de hem trouw te gebleven troepen tusschen .Gatsjina en Sint- -di Petersburg op één kilom. van de hoofdstad. Do slag tegen de bolsjewiki is begonnen. Er vloeit veel bloed. (Hierop volgen in het tele- n< gram enkele woorden, die aanduiden, dat de w slag ten gunste van Kerensky keert.) Déserteurs der bolsjewiki brachten te St-Petersburg p( bericht van Kerensky's overwinning, waarop een ernstige verwarring intrad. De minister S Z( der oude regeering werden op vrije voeten ge- d «teld behalve Terestjenko en Konowalof. Ke- h renskv's troepen drongen Maandagmiddag in 0 St-Petersburg en bezetten de halve stad. Op . het oogenblik worden er op Nefski Prospekt straatgevechten geleverd. li Weenen, 13 November. — Uit het oorlogs-perskwartier wordt 's middags gemeld : Vol- ^ gens aile inkomende beriehten zou het stellig voorbarig wezen om de overwinning van Kerensky over de troepen der soviet als een uit- h gemaakte zaak te aanvaarden. Het heeft er j integendeel den schijn van of het sukses in ^ de bloedige gevechten bij St-Petersburg naar de zijde der bolsjewiki overhelt. De oproep ^ van Trotzky aan de legers spreekt van een e roemrijken slag, die in den nacht van 13 November in de nabijheid der hoofdstad tegen ^ Keienskv is geleverd. Deze nacht behoort aan . de geschiedenis. Nog moet verder worden ge- c streden ; nog bestaan er hindernissen, doch c de zaak is de offers waard. r Op het Russische front nemen de sympa-thie-betuigingen voor de soviets in aantal toe. Engeland en de nieuwe regeering Londen, 13 November. — Het Russische ge-zantschap te Londen maakt bekend, dat de staf van het gezantsrhap en de Russische ambtenaren te Londen de troep verraders niet kunnen erkenneti, die tijdelijk te St-Petersburg de overhand kregen. De Engelsche bladen vernemen dat Enge-land's gezant te St-Petersburg, Sir Georg Bu-chanan, slechts in het uiterste eeval zal worden teiuggeroepen. Thans blijft hij bij de nieuwe regeering geakkrediteerd. Het offensief tegen italië De toestand in Italië « Le Matin » verneemt uit Lugano dat 80 kilometer achter de Piave-stelling eene twee- f de Italiaansche verdedigingslinie ingericht is z geworden. De nieuwe standplaats van het Ita- r liaansche hoofdkwartier bevindt zich te Pe- c schiera. De ontruiming der burgerlijke bevol- king strekt zich ook over Padua, Verona en ° Vicenza uit. à Het lot van Venetië g Parijs, 13 November. — Hutin zegt in de , « Echo de Paris » : Het lot van geheel Venetië staat thans op het spel. Wij hebben hoop, dat de Italiaansche troepen, die zich opnieuw 1 groepeeren en hervormen achter de tegen- r woordige voorloopige linie, er een eer in zul- , len stellen, om de invallers aan hun plaats te binden. voor de Fransche kontingenten tus- £ schenbeide komen. Plutin onderstreept deze 1, "laatste woorden. y Voor nationale eendracht Rome, 13 November. — De vier gewezen . Voorzitters van den ministerraad, de Kamerle- c den Giolitti, Luzzatti, Salandra en Boselli, onder leiding van Marcora, den voorzitter der r Kamer, bijeen, waarbij Orlando, de voorzitter van den ministerraad, zijn tusschenkomst had verleend, hebben een motie opgesteld, waarin ze nog eens de noodzakelijkheid van natio-. nale eendracht in het licht stellen ten einde 1 den vijand het hoofd te bieden. De taak om c i de motie voor te stellen en toe te lichten werd ■ toevertrouwd aan Boselli, den nestor der Kamer bij wiize van bevestiçing van dit karak- c ■ ter der nationale eendracht, dat de motie be- ] 1 zielt. onafhankeliik en buiten aile partijen en , : politieke schakeeringen. Iets voor iederen dag BRIEVEN UIT ZWITSERLAND i'aarom zwijgt hier de stem van Vlaanderen? Bern, Vrij dag 9 Nov. 1917. Ln onzen eersten brief van eergisteren zei-n wfe hoe Zwitserland een keteltje is, te :den hangend tusschen de laaiende vuren 2 het langs zijn vier windstreken omringen. Het is toch -wel eenig in de wereldgeschie-nis zoo'n vredeseilandje, te midclen een eaan van oorlogvoerende landen, en deze ►g wel de vier grootste mogendheden van :t vasteland, die, twee aan twee gesnoerd, uitschland met Oostenrijk, Frankrijk met ilië, sinds drie jaren tegen mekaar een on-rbiddelijken, hardnekkigen krijg /oeren op t-en en dood. Zoo staat een lots in de branding van eeu >lle, dolle zee," — en dit bergland maakt bec eld nog treffender. Zoo staat ook een hut, or 't geval een kaashut, te midden van een K)gopvlainmenden en wijduitgestrekten prai-îbrand, slechts beschermd en afgezonderd or een kringgroeve, er rondom gegraven. aar de gensters slaan over 't dak en vrees or brand blijft er altijd. Gelukkig heeft Zwitserland, even als Hol-ad, mërkwaardig bezadigde, bewonderens-lardig behendige staatslieden,. die elke vonk îten te blusschen, vôôr zij aan 't smeulen ,at. Het Zwitsersch volk is, Over 't algemeen, lf ook bewonderenswaardig en put wijsheid, ilmte en vastberadenheid in een onbenevelde derlandsliefde. Een volk dat al zijn rechten bezit kan aileen 6 sterk staan. Waar niemand verongelijkt >rdt van staatswege, daar aileen kan zulke nheid heerschen. Taalstrijd is hier onbekend, ondanks er :en land is, dat, met betrekking tôt zijn op-rvlakte, zoo veeltalig mag heeten. Godsdiensttwisten zijn uitgesloten. De îatkunde kent slechts verschillende opvat-îgen over stoffelijke en zedelijke welvaart Zwitserland is, in ailes, het tegenoverge-?lde van België. Geen twee landen zijn zoo verschillend en : vergelijking is niet, is nergens te onzen ordeele. De ingenomenheid met de oorlogvoerende .rtijen is hier hochtans zeer uiteenloopend. x>r Bern loopt wellicht de grens der tegen-rijdige stemmingen. Van Zurich tôt Bern •elt de meerderheid het meest voor Duitsch-nd, doch 1t is geen blinde, ailes gladpra-nde goedjonstiglieid, maar een genegenheid e krietiek oefent. Van Bern, over Freiburg, Lausanne en Ge-;ve, gaan de sympathieën, op luidruchtiger ijze, naar de Entente. Die gevoelens weerspiegelen zich in de îrs, die bezadigd is en helderziend. Met uit-mderingen. Dagbladen b.v. als La Gazette s Lausanne en het Journal de Genève zijn artstochtelijk, onvoorwaardelijk, partijdig, p de hand van de Entente. Ook het rolks-[aadje La Suisse. Le Genévois, La Nation en dezes afzonder-jke bulletijns La Feuille, Paris-Genève, stel-:n zich op een meer eklektiek en tevens meer witsersch standpunt: De bijzonderste kranten in de Duitsche taal eeten Der Bund, het officieus blad van ern ; Berner Tagb}att BernerIntelligenz ; 'ational Zeitung ; Ziircher Post en de Neue iircher Zeitung, deze met drie uitgaven daags n het belangrijkste orgaîln van Zwitserland. Doch buiten die en andere Zwitsersche bla-en wordt het land overstroomd met dagbla-en uit Frankrijk en Duitschland, die door en verstandigen Zwitser met kalmen blik, iet kritisch oog worden gelezen. De echte Zwitser stelt zich op een edel en lannelijk standpunt. Hij vraagt zich niet af : Vat breugt' me baat en voordeel? maar wel: Vat is recht? Ge moet niet veel dagen in -witserland zijn, niet ver in kringen en mid-ens indringen, om die heeriijk aandoende rvaring op te doen. Nu, in dezen tijd, leert ge Z.witserland ken-Len en liefhebben. 't Is niet meer het land an toeristen en waardschappers ; 't is het olk van Willem Tell, vrijheidshevend en on-fhankelijk. Tell père, Tell fils! om er een winkslag door te slaan, die tevens dienen an om de grootsprakerigheid van de histo-ische oproeping te milderen. 't Is of de groote en kleine volkeren besef-2n dat Zwitserland een tribuun is van waar e vrij en onbevangen kunnen spreken tôt îenschen die luisteren willen, die denken en ordeelen kunnen. Ailes pleit hier rumoerig oor mekaar en 't zijn toch nooit stemmen in e woestijn. Pagine Italiane verdedigen het Italiaansch tandpunt ; L'Echo de la Grèce springt in de res voor koning Konstantijn tegen Venize-)s. De Venezelisten moeten op hun beurt un orgaan hebben. De Turken doen zich hoo-sn, voor het verbond met Duitschland ; de Lussen praten kakofonisch door mekaar ; de erviërs, de Roemenen, de Albaniërs, de Po-în, de Kroaten, allen een beetje gebuur van et Europeesch-middelpuntig Zwitserland, iten hun stem hooren en.kapen belangstel-ing en sympathie in de verstandelijke mid-.ens.België ook blijft aan 't orde van den dag, naar zeer eenzijdig toegelicht. Waarom is Vlaanderen hier afwezig ? Waarom zwijgt Vlaanderen ? . Kunnen wij hej: historisch oogenblik van /laanderen beslechten aan onzen haard, tus-chen vier muren, onder ons ? Moet Vlaanderen zich hier nogmaals laten >verschreeuwen door België, door het ver-ranscht België, dat Vlaanderen ©nderdrukt vil houden ? Waarom klinkt hier ook niet de stem van Vlaanderen ? Waarom bevestigen wij niet ons bestaan, luchten wij niet onze verzuchtingen ? * Hier zijn nochtans denkende, wikkende menschen om u te aanhooren. Niemand beter om ons te verstaan dan de gwitsers. Zij zijn in 't voile bezit en onbeperkt ge-not van hetgene wij nastreven. Zij staan ver-wonderd dat wij te klagen hebben ; zij begrij-pen niet dat ons iets geweigerd wordt als ze vernemen wat wij vragen! Er is meer, véél meerl Van al de kleine nationaliteiten spreekt voor hen de Vlaam-sche naam, de Vlaamsche kunst, de Vlaam-sche geschiedenis, het luidst, het prachtigst ! Plier vindt ge overal de beeltenissen van groote mannen eu onder die, overal en altijd Rubens, Van Dijck, Jordaens, Frans Hais, Breughel, Teniers. Plier staat, tôt in de school-boeken, de beeltenis van Van Wesel (Vesa-lius) ; Cremer (Mercator). Plier ook, gelijk in gansch de wereld, kennen ze het Vlaamsche epos Reinaert de Vos en de boeken van Hen-drik Conscience. Het Vlaamsch kantwerk van Brugge, Brussel, Mechelen ligt, met den naam er op, uitgestald. Op hun preuten de Toren van Antwerpen, het Belfort van Brugge, Sinter Goedele en de Groote Markt van Brussel, ailes Vlaamsche, in-Vlaamsche kunst! Wat hebben de andere kleine nationaliteiten daartegen te stellen waar wûj, waar Vlaanderen. een eererang inneemt onder de grootste beroemdheden van de wereld? Ja, waarom zwijgt hier thans de stem van Vlaanderen ? Beleven wij geen eenig oogenblik in de geschiedenis ? Zwitserland, dat ons hielp verlossen ran Karel den Stoute, is een tribuun in Europa, die niet door de kanonnen overdonderd wordt, waar nog geredeneerd wordt, en 't kan ons, in dezen tijd, nogmaals helpen om ons te verlossen van een stiefmoederlijk België, dat 8§ jaar slecht, onmenschelijk slecht was voor Vlaanderen, en dat Vlaanderen recht moet laten geworden, voile recht, wil het niet, on-betreurd, voor eeuwig verdwijnen! Vlaanderen is niet aileen een taalkwestie ; 't is een. bestaanskwestie voor een volk, ®en groot volk, de geschiedenis, de muzeums, de kunstalbums getuigen het. 't Is een ekonomi-sche kwestie ; een artistieke kwestie. 't Gaat om Vlaanderens oorspronkelijkheid, schoon-heid en scheppingskracht. Eén gedachte moet nu aile bewuste Vla-mingen bezielen ; ailes naar één doel span-nend en reikend. Eén bezorgdheid, één ideaal, één streven, onverzwakt, niet doende al wat wij kunnen, — dat is gauw gezegd en 't woord van de lamzakken — maar al wat wij moetenI Gaan we komen later ? Zal een onbekende stem dan weerklank vinden in den chaos ? Rusland spoedt naar . den vrede, nu vandaag Kerenki onttroond is en op de vlucht sloeg. Italië brëekt als Venetiaansch porselein en geen Franco-Engelsch diamantlijm zal de scherven weer samenplakken. Als de millioenen duçhtige, beproefde krij-gers die op 't front staan tusschen de Balti-sche en de Zwarte Zee morgen maar voor de helft vrij komen, dan, dàn is 't vrede! Wie twijfelt er aan? Vlaanderen, Vlaanderen geve ook nu meer levensblijkenl De strijd belet de schoonlieid, hindert d« blijheid niet van het leven! Integendeel; d© hemel is blauwer, de bloemen en de vrouwe* zijn schooner dan ooit voor wie het nu wagen durft mede ailes op één te zetten om van Vlaanderen een zelfstandig, vrij land te ma-ken.Twintig jaar dwangarbeid! goed, maar daarna!... Nu vooruit! Wie Vlaanderen opoffert, uit vrees of uit berekening aan een Belgische Regeering, die toch morgen verzwindt in den niet, wie dat doet verwerft onmiddellijk de warme goed-keuring en een brevet vân rein Belgische va-derlandsliefde vanwege... de franskiljons ! Opent dàt de oogen niet? En als wij, de Aktivisten, moesten onder-gaan, arme passieven ! dan komen zij aan de beurt en aan dezelfde galg waaraan wij han-gen moeten als wolven, worden zij als lam-meren opgeknoopt! Vlaanderen moet strijden en spreken, daar is Zwitserland nu de plaats voor. Gelijk wijn, retour des Indes, zullen in ons eigen land onze verzuchtingen beter smaken wanneer ons volk leest wat de Zwitsersche pers van Vlaanderen zegt en denkt. Daarom moet hier een man komen, een ijverige kerel, die bestendig aan 't werk is om de wereld in te lichten._ Hij zou Duitsch eu Fransch, desmogelijk wat Italiaansch moeten kennen. Hij moet kunnen schrijven en ook voordrachten houden.Bern is een stad om te werken. 't Is zëker een bij uitstek Zwitsersche stad, met 't eigen , karakter gaaf, oorspronkelijk nog, zichzelf, maar toch eenvoudig en stil, met de Alpen die het hart verheffen en mussclien en vinken die om uw voeten zitten te huppelen. 't Is een mooie stad, die den geest niet verstrooit, de werkkracht niet verlamt, de aandacht niet af-wendt gelijk andere hoofdsteden wel doen. t Is een universiteitstad op een schiereilandje van de Aar. Wie hier komt zal goed werk kunnen ver-richten indien hij er voor berekend is. Laat hij dan ook het huidige Vlaanderen leeren kennen, dat onbekend is. Waarom wordt onze dichter René de Clercq hier niet bekend gemaakt en vertaald? De

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het Vlaamsche nieuws belonging to the category Gecensureerde pers, published in Antwerpen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods