Het Vlaamsche nieuws

375 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 25 May. Het Vlaamsche nieuws. Seen on 13 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/g73707z90x/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

^ >SNEMENTSPRIJZBN : ^ maand * ' ' ^ [j®8^ 10.'I . 6 maaKd éic jMJ L-.'achten nop«n« onregelmatig-' z7t besteUmg der postabonne-" UITSLUITENP to rieh-" het BESTÉLUiND POST-?EL « m*1 h#t b*h«e,T VBn u Zaterd&ir 2=; Mei iqiS - 44s Jaa.rg. i%t 140 Frijs 0 Ccsitieco tcc-? £ei§»è {' Het Vlaamsche Nieuws V'erschijnt 7 omal per w«ek *r w « DE QPSTELRAAD : Hoefdopsteller Rai VERHULST, Dr. À»g. BORMS, H®»g!;9raar Alk. VAN DEN BRANDE AANKONDIGINGEN: Tweede bia<l, dan regel ...... 2.50 Dente id. id. 1.— "Vieid» iÀ. ni 0.5# D»«dâb«a:iokt 5.— Mlc« si*il«w*rJb«r u psr*M«hijk r«rjwil vrmt4euj k r#*r z»jn «kxij reo, «Cl fcâfl-dt BJ*l Jl««l «i* Redsktie, Bekeer ea Asaïkc&digiBgeii ; 73, ST-JAKOBMARKT, 73 ANXWBHiPaN OFFICIEELE BERICHTEN KnulïSCHMIJnn IjUlTSCfl AVONDBERICHT Donderdag 23 Mei. — Offi ajjTSCH LEGERBERICHT Westelijk gevechtsterrein tlijn, Vrijdag 24 Mei. — Offi 't gebied van den Kemmelberg »eerszijden van de Le te en aan d; )e bezuiden de Somme, evenali u Moreuil en Mpntd.id.ier leefd< deriebedrijvigheid 's avonds o{ LjÀ gedurende de nacht leven IJ]t infanteriebedrijvigheid blee [itbij verkenningsgevechten. „ige ondememingen bezuidwes 'ucquoy en aan de Oise leverder il FRMSCHE ZIJDE ISTHLIJK GEVECHTSTERREIN rijs, Dondetrdag 23 Mei. — Offi Bsclienpoozend geschutvuirr op eeni-ctro bezuiden de Avre. Geen in fan. Il M'LSCHE ZIJDE IEUJK GEVECHTSTERREIN en, Donderdag 23 Mai. — Offi- delijke overvallen zi'jn vannachl bosch van Aveling en bezuider me met verliezen afgeslagen. Een > afdeeling viel een Duitschen :-geweerpost in het bosch van aan en maakte het machinege-ipot. Vanaiacht hebben de Frarv-ispeji in geslaagde overvallen te® i van Belle en ten Oosten van ;nkele gevangenan gemaakt en geweren beniachtigd. Verde» melden. ITIUStïSCHE ZIJDE IAANSCH GEVECHTSTERREIN , Donderdag 23 Mei. — Offiât- bergfront de gewone geschut-mheid over en weer. Die van on-fflnings-detachemettten leidde niet il van bijzander belang. Vijando-leelingen .werden in het Vallarsa lucbt gejaagd. Op de Zuidelijke ri van den Sasso Rosso bestookte «nder lev,endig met handbom-angs den Piave vlamde de go-ijd af en toe op. Een aanval op ;gehoofd Cap Sile werd aanstonds . Bij Cava Zuccherina dneef een sch detachement een vijandelijlce t op de vlucht en wieip de ve-rd-f^- vftrl^prt in ViInrinr1ip>rrî. Ielegrammem ït Kriigsbedrijf in het Westen i<l aanstaande olïeusief vaa Hindenburg de strategiâohe voornitzichteu in 't Wei-pfijft generaal von Ardenne in het <t Ber-Tageblatt », waAritii hxj on3 in de eerate K onthult, dat msn in Duitechlamd, in ge-«n over den militairen toestaird, nu reeds hoort steûen : komt dat offenaief «ru, o£ kniett Deze menachen staat von Arden-stellig te woord : hît korat, het komt % het komt met voile krach t, zoo kan aja antwoord aamenvatteri'. Hindenburg, "®8' hij, is geen man, die een werk halver-1 laat iiggen. Hindanburg en Ludendorff * ® op uît zijii de Duitache troepen een «n wintar in de loopgravein te beaparan, w tal hun ne! gelukken ook. niUtel van het offensief is alleen aan oot-® vîn strategia en organisatie toe te schrij-' Met politiek heeft het niets uitstaande. i Entente, zoo betoogt hij verder, bestaat t«n de minste twijfel, of het offensief komt .. vfawe'i zijn er aan die zijde menschen, die 'Jren te twijfelen, aan welke zijde het initia-w den aanval zaï wez-en. Daarover hoeft, !?« Ard;nne, geen twijfel te bestaan : de '«eerden zij tôt een groot offensief niet in eo gedwongen het initiatief aan hun tegeB-,'r3 te la ton. wvolgens geeft hij de volgende opgave van poopeering der Entente-legers. Tus3chen mwpoort en Diksmuiden staan Belges, van-r tôt Béthune het tweede Engelsohe foger, 1 "rtugeesche diviaie3. Tusschen Béthune en g™ ^ vierdo Engeltche leger. Vandaar tôt Iwr1* ^er(1,e en de ,overhlijfaelen van het I J1 Engelsche leger.Ten Zuiden van de Somme | rransch« groep van generaal FroyeUe, en pMan aansluitend, over Compiègne, de Fran-r6 "^Pen, die vroeger aan den Chemin des fc-T r ^ C^ragne hebben gestreden. De ^ rte grœpen zij>. vaak met Franschen en ' ■"ît Ameniatim aangevuld 1 11 ^™enne ziet in de menigvuldigheid van •tav.6T^5lnS*°verva-llen, en vooral in de om-Krdè V d<jpr levendige vliegeraktie begeleid, een voor'ooper van gToote on- -i. i — Kales. Als Kalen in Duitsche h;uiden kwam, zo het een groot nadeal vo«i' iùigeiaiid zij'U era i het bijzonder voor Fngeiand s oonogvoering t( zee. Alaar Kaies is ni:t het aoel van de Duitscb legen'eiding, ?lechts <ie verinttigtng van de vijat " delijke strijdkTaciutn. bpoed g Luilen de lluil gche veldheeren door cjâd-n een einde make aan het dispuut jiver hetgean do toekomst za bxecgem. Op en achter de frcnten Beirlijn, 22 Mei. — Uiateran is de Duitsche ai - tiiierie zeer bedrijvig geweest.; zij heeft -in he Kemmelgebied Toorgenomsn aanvauleu van ae: vijand verhu.derd en door treffeia in vijandelcjk • batlerij-s'elliiigen tal van outploffmgeti in mu ' nitie«Lapei« veroorzaakt. 5 Schacht 2 van Annezin, schacht 5 va«i Noeux » schacht 10 van Bethune en de staaifabriek vai Grenay zijn doeitreffttiid met zwaar ge»ciiut schpten. Oi-ze bombardeersmaMeelen hebben eveaioen F groote schade aangericht iu schuilplaat^en aclite de vijandel'.jk# limes. Bij 't in de lucht TÎiegen van het g route mu nitiedepot van Biaxgies zijn reusachtige ontpVof 1 i'higen an braaiden waai'genomen, die na 'A uu 'a ochtends nog Toortduurden ; 3,(XX) m. hoog rookwolken waren iangon tijd zichtbaaa1. Ben-lij-n, 23 Mei. — Opnieuw zijn Franach burgeT» het «lachtoffer geworden van tijd.ljjki vliegerbommen. T# Dowaai is ten vrouw gedoo; en 4 inwccera gewond De Franschen zijn ook hun eigen sleden blij ven beschwtein. Up Tjton wic eertf^tei-en ver acheidtce honcjarden zvvare gïÎMiatan gevalian. DE LAATSTE REDE VAN PRESIDENT WILSON Beirlijn, 22 Mei. — De « Norddeutsche AUge meina Zeitung » vindt het ri't.-rkwa;u'dig, dat pre aident Wilso». in zijn redevoenng Frankrijk ot Rusland op één iijn stelt en beide landen zijr huip en beacherming helooft. Dat het in-eîkaar gist-orte Rusland geiijk wordt gesteid met Frank rijk, dat zich-zelf heeft- gemaakt tôt het militair< stous:;nmt van de geheele Entente, i* toch w« wat sterk, zelfs als het vvordt gezsgd door eer onverschiliig man ais Wilson . Naar aanleid'ing van de opmerking van Wil - son, dat hij er niet aa-n denkt vrede te sluitei met da Miden.rijken, zoolang de regeling in he1 Oosten niet is herzien, merkt het blad op, dal er inderl ijd een rugtpoo» 111 do ondcrhandelingei te Bxeat-Litofsk is gaweest om de Entente in d( gelegenheid te stellen aan de vei'dere beraads'ia gingen deel te nemen. Toen wenachtert da geai-lieerde mogendheden nog niet plaat» to ne mer aan d?> orderh:indeling*taW, en daardoor hebben zij zich zeif de mogelijkhoid afgesneden om in vloed op den gang van zaken in het Oosten uit t« oafeaeO'. DE ÛEBEURTENISSBN IIS RUSLAiND In het Verre»Oosten Londln, 22 Mei. — Ee-n ^xchanBe-teI*giraan ui« Washington meidt Diiutdag : De gezant uer Ver-eeiiig^ie ùtaten t-ô i'ekjig s^int oat tiij iiiet m staat i» om den tekat van de L,hiiiee4>cii-.)apan. scno overeenkomat te verkanjgen, autn mj aeer mede dat deze siecht« van kiactit zai woiuon in gevai ectier înterveoitie 111 baûerie of m gev-tU krachtigô militaire maatregeien 111 iUauuaj oerij. nowii—K^^ijis. zijii. Hij wajat or cp dat Jn^an me1 voomeuien» is om m bioeuc in V/0 grijptij, doui zicii v^orotreidt om te iia4'dere«rr> indJen de geai Licerden daarmeda instenimen. Oekrajina en Duitîchlanii Berlijn, 22 Mei. — Bij het feestmaal tel eerc van den te Kief toevenden Uuitséher staatsminiaiei von VValctow, waarbij i-yso-gab, de minister-president en andeie (Jekia-jwii»che siaaLsIieatn aaiii-aten, htclt j^ezanl von Mumm het vol^en-de betoogd: Ik koester de vaste iroop, dat na den zege-vierenden oorio^ uil <itîii nnlit<iir€n st€un 001 Duiischers voor den jongen sLaat een besten-dige vreedzame sumenwerking met het Duit-sche rijk op beschavings-,. ekononnsch en politiek gebied zal voortKomon. Ouitschmnd heelt niets in te brengen tegen den wensch van het Uekrajiensche volk om zijn bestaan voortaan op demokratische leest te schoeien. Naast de met Duitsche medewerking ai ter hand genomen tinancieele hervormingen iï de toepas=ing van een deugdelijke agrarischc hervorming zoomede een doorzichtige kul-tuur-politiek op nationalen gronds.ag d€ beste hoeksteen voor het nieuwe staatsgo bouw. Rond de bevrijding van Finland Frankfort a. d. M., 22 Mei. — Ldt Hel-singfors wordt gemeld : L)e invoering dei monarchie in Finland, vvaarvoor ook hel ' rneerendeel van het leger ib opge^koinen, i= tôt dusver in <ien iva.ci<i van State niet bespro-ken. De beslissing hieromtrent is uitsluitend den Finschen Landda^ voorbehouden. De Finnische Korrespondenz te Berlijn, die met het Finsche gezantschap daar ter stede in verbinding staat, zegt, dat de bols-jevviki blijkens de op verschi.lende punten in Finland opcehoopte hoeveelheden munitie en ontplofbare stoffen door finland en Skandi-navië heen het overige Europa vol gens hun opvattingen hadden willen demokratiseeren. Helsingfors was als uitgangspunt gedacht. In een voorstad daanan heeft men door dy-namiet in het graniet gebergte uitgeholde munitiekelders sevonden, die 50 m. diep en gecementeerd zijn. Aile lagen stampvol mu-nitie ter waarde van naar schatting verschei-dene honderden miljoenen mark. BURIAN OVER DE BALKAN Weenen, 22 Mei. — De Sofiatische kor-respondent van de « Neue Freie Presse; heeft te Sofia een onderhoud met graaf bu-rian gehad. Deze zeide dat Bulgarije de eer-ste machtsfaktor in den Balkan is geworden, Terwiil de Entente dagelijks teser wordt, sîuit het Viervoudig Verbond zich telkens nauwer aaneen. Som-mig« Balkankwesties, bijr. over « Noordelijke Dobroedzia, zullen eerst bii der algemeenen vrede beslist wordnn. Met _d( wenschen van Bulcarije zal bii die beslissing ten voile rekeninr1 worden gehouden. Het Viervoudig Verbond moet_ volhouder totdat de Entente de nutcoloosheid van ver-dere offers inziet. Burian gelooft dat die daf Wat É virfraescliiP£svosds aan VLMN8ERE* KOïï Na ons opvolgeniijk bezig gebouder u te hebben met het ekonomisch verlies n ondergaan door de arbeiders- en land->r bouwersbevolking, moeten wij nog e nagaan wat de verfranschingswoede ^ ekonomisch gekost heeft aan de ande-a re standen der Vlaamsche samenle-J ving. Hier zou het stellig moeilijk zijnom, zelfs bij benadering, bepaalde cijfers op te geven. Maar elkeen zal zich een *• gedacht kunnen vormcn van het on-J dergane verlies als wij doen opmerken - dat, b. v., het ondergeschikt maken van de Vlaamsche belangen aan de j Waalsche voor gevolg gehad heeft dat onze scheepvaart zich niet heeft kunnen ontwikkelen. In de jaren '60 wilde » men eene handelsvloot doen tôt stand r komen door het scheppen van- eene lichte, maar voor de handelsvloot on- - ontbeerlijke krijgsvloot.Maar de Waal-r sche afgevaardigden van Luik en \ t r-3 viers vonden dat ons land geen han- delsland is, maar een nijverheidsland ; en zich bijgevolg met het vervoer ter ; zee niet moest bezig houdsn. En het ' ontwerp viel in duigen. Het gevolg daarvsn is dat onze fcui-tenlandsche handel van bij de acht miljard frank, veel m eer dsn de helft van dien van het bijna achttienmaal grooter en zesmaal meer bevolkte, en naar men zegt, zoo riike Frankriik, bij-, na uitsluitend door de handelaars van onze naburen gedreven wordt. Wat veï-ies doet zulks aan de burgerij on-dp"gaan5 1k noem natuurlijk verlies ' de winsten die nu niet gedaan worden . en die, bij eene betere ontwikkeling van de middenstanden en eene gezon-der ekonomische pohtjek hadden kunnen gedaan worden. Vergeten wij niet dat het Walènland bijna uitsluitend nijverheidsgebied is; dat Vlaanderen daarentegen niet alleen landbouw- en nijverheidsgebied, maar vooral handebgebied is. In de middeleeuwen was Vlaanderen het eerste handelscentrum der wereld, en in de moderne tijden en nu vooral, is Vlaanderen meer dan coit aangewezen om het grootste handelscentrum der geheele wereld te worden. En in die voorwaarden zien wij dat onze eigen buitenlandsche handel vooral door ' vreemden gedreven wordt ! Ik heb dikwijls kunnen vaststelîen dat waar de fabrikant gelukkig is 5 t.h. - winst te bekomen op de produkten die hij voor het buitenland vervaardigt, de , tiisschenhandelaar, in Vlaanderen, de , vreemdeling, weî !0 t.h. winst voor zijn aandeel neemt.. Ook de winsten welke het vervoer van die produkten afwerpt, gaan grootendeels aan vreem de zeevaartgezelschappen, daar wij, cm de hooger opgegeven redenen, gee-: ne eigene zeevaartgezelschappen hebben. Op hoevee! miljoenen zouden wij het op die wijze door Vlaanderen on-dergane verlies kunnen schatten ? Het zal ongetwijfeld wel de honderd mii-joen overtreffen ! En in het land zelve ? Hocveel Waalsche ambtenaren nemen de plaat-sen niet in die aan Vlamingen toeko-nien zouden ? Hoeveel Waalsche rech-ters, advokaten, geneesheeren, ingénieurs, enz. ? En is dat te verwonderen als wij zien dat op 100.000 inwoners het Walènland 104 hôoçstudenten telt en Vlaanderen slechts 45 ! En toch de Vlaamsche burgers en de Vlaamsche buitenlieden zijn er zoo zeer, en min-stens nog meer op uit dan de Walen om hunne kinderen te laten studeeren. Het is totaal valsch dat de Vlamingen, omdat zij meer katholiek zijn, vijan-den zijn van onderwijs en verlichting. Maar er staat een bijna onoverkome-lijke hinderpaal op den weg der Vlaamsche studenten : de vreemde taal. Slechts verstandelijk buitenge-woon begaafde kinderen kunnen de moeilijkheden te boven komen die de studie oplevert wanneer zij door mid-del van eene vreemde taal moet gedaan worden. En nochtans dat was het st'elsel het-welk tôt nu toe in Vlaanderen gevolçd werd en waaraan men ons nog verder zou willen onderweroen. Hier is de hoogere geestelijkheid in Vlaanderen misschien even plichtig als het Staats-best^ur; maar *t is niet in hare hoeda-nigheid van vertegenwoordigster van een C-od/dienst. Het is omdat de hoogere geestehikheid te veel de leer van het Evanorelie vergeten heeft om cle Etunsten der hoogere standen en der hoogere macht te verwerven. ! Ik meen dus bewezen te hebben dat ! de verfranschingsv/oede jaarlijks veel ; meer dan Vijf honderd mûjoen aan de bevolking van Vlaanderen gekost he^ft. Toen in 1830 Vlaanderen en Wallo-nië van Holland losgescheurd werden. waren omtrent de twee derden van h openbaar fortuin in ons land in de ha] den der Vlamingen. Nu rekent m« uit dat zich juist het omgekeerde voo doet, en de Vlamingen nog slechts h-dcrde van hét aigcmeen fortuin in Be i gië bezjtten. En zal dat iemand ve 1 wonderen na de studie die wij g< maakt hebben ? Bij den aanvang van het bestaan va Beigië was het verlies door de Vlamir gen ondergaan, natuurlijk gering. D verfransching immers begon eerst pas maar met welke kracht ! Wij kunnen dus aannemen dat he verlies met nul begonnen en regelma tig opgeklommen is tôt het huidige mi nimum van een half miljard. Wij mo gen ook de jaren van den oorlog nie meetellen. Op die wijze komen wij te een gemiddeld mimmumverlies vai 250 miljoen per jaar, gedurende 8■ jaar (1830 tôt 1914). Dat maakt uit 250.000.000 fr. x 84 = 21.000.000.001 (z"gg- : één-en-twintig miljard) frank En het al^emeen fortuin van Belgii b ijft merkeiijk beneden de veertig mil jard ! En als men van dat feit overtuigd is zou men aarzelen ailes in het werk ti stellen om acn zulken schandaligei toestand een einde te stellen ! Fortuij is bijzaak. Maar wat al ellende! Wa ranipspoed 1 W at al wanhoop heeft da uitgestort op de bevolking van het ar mf, ongelukkige Vlaanderen ! Bru*sel, 18 Mei 1918. J. L1BBRECHT. Onze Vlaamscoe Prieslers vervolgd in het Beigië van voor 1914 lien Vlaming laat ons een numme gev/orden van Vlaamsch en Vrij. 't I 25 jaajr oud ! Het dagteekent vein Zon dag 15 Oktober 1893. Daarin vinden wij het volgend arti kel over den Vlaamschen priester Jo zef Feskens en dat het overdrukkei waard is. Het is geteekend Johan Ra maekers, op dit oogenblik katholie! vdlksvértegenwoordiger voor Limburg In het nieuwe Vlaanderen moet di Vlaamsche priesterèchap weder vri wezen en op den kant kunnen staai van het Vlaamsche volk. Hier volgt het artikel : De Eerw. Heer Feskens werd, om eijni Vlaamschgezindheid, uit het aartsbisschop pelijk Seminarie van Mechelen ge'bannen! Onze lezers herinneren zich de feiten, dii over enkele maanden zulke opschuddinj baarden, en een storm van veront.vaardiginj in het Vlaamsche land deden losbreken. De Eerw. Heer Feskens, geboortig vai Niel, deed zijne eerste studieën te Hoog straten, een der uitmuntendste Vlaamsch< gestichten, waar de liefde voor de moeder taal wordt aangevuurd in de harten onze: jeugdige Vlaamsche zonen. Een bewijs dat geen enkel der andere vak-ken, aldaar onderwezen, door de grondig< en zeer ernstige studie der Vlaamsche taa het minst te tijden heeft, vinden wij in hel feit dat gemeld gesticht steeds de bekwaam-Bte en ijverigste leerlingen vormt. Bij' den jongen heer Feskens, viel het vaderlandsch woord in wonderbaar vrucht-baren akker. Fier voeîde hij het hart klop-pen voor de taal, zoolang verdrukt, alom miskend, en niet lang duurde het of onze toekoms-tige held was een vurig, een over-tuigd flamingant. * * * Met dnsdanige gevoelens be«eld, kwam de heer Feskens, die zich innig tôt het pries-terschap voelde getrokken, in het groot Seminarie ran Mechelen. Wat de heer Feskens was te Hoogstraten, was hii ook te Mechelen : een uitmuntend, ▼oorbeeldig en ijverig student, een recht-geaard Vlaming, die onbewimpeld de grootste liefde voor eigen taal en eigen landaard blijken liet, niet vermoedend, dat hij met het nastreven van een zoo verheven doel als de verheerlijking der moedertaal, zijne over-heid zou kunnen misnoegen. Hii trad voor de eerste maal openbaar als spreker op, in 1891, op den Stndenten-Gonwdag te Lier. Hij handelde daar in zoo dichterlijke taal over opzc schoone, reine Vlaamsche zeden van voorheen, over den kristelijken geest, die immer onze voorouders bezielde, toen overal het kruis, het beeld van den God-Mensch in gelagkamer en zaal de eerepl*«ts bekleedde, dewijl het nu in vele liuizen door ijdele, verb'indende monsterspiegels werd vervaneen. Hij besloot er vol gloed en geestdrift, dat elke Vlaming moe't meewer-ken, om die schoone voorvaderlijke gebrui-ken en zeden herop te beuren. Niemand kon in die edele taal iets^ vinden dat blaam of afkenring verdiende. Niemand, tenzij de verfranschte overheid. De heer Feskens, wilde de heropbeuring van voorouderlijke Vlaamsche zeden en Vlaamschen eenvoud, en om dit edel streven, werd hij als flamingant (!!!) in 't zwart hoek der hooeere overheid aangeteekend. Van dit. oogenblik af begon in het MechrU sche eene vervolging in regel tegen de Vlaamsche katholieke studentenbeweging, in-zonderh eid tegen htm verbond, waarvan de achtbare heer Helleputte,_ volksvertegen-woordiger, de ijverige voorzitter was. Vau daar het verschijnen van het vlug-«chrift «Recht voor Ons», waarin die link-sche en onkristelijke handelwiize in het ware daedicht gesteid, en naar verdienste werd ge-hekeld.De heer Feskens werd beticht als mede-werker aa.n dit schrift, hetgeen volstreki ;t valsch is en hoegenaamd op geene bewijze j_ gesteund. Men wilde waarschijnlijk een slag wage tnsschen die onverdraagzame Vlamingen r- En, bewijt.cn of niel, onze vriend Fesken ;t werd hun slachtoffer! [. Hii werd voor zijne straf ( ?) naar Dronge r_ gezondea in geestelijke afzonderingl ITet gchijnt echter, dat zich onze studen tijdens deze afzondering aan een nieuw maar veel erger schelmstuk ( ?) plichti; n maakte. Hij verstoutte zich namelijk, aai zijne niakkers te sclirijven, dat ziine stra l~ niet zoo erg was en hij zich niet al te zee S verveelde. Dat schrift werd onderschept, ver keerd uitgelegd en jegens den Vlaming zo< euvél opgenonien, dat men oruniddeUijk to zijne wegzending besloot. De heer Feskens, bereid tôt de grootst< " opoffering, ten einde den roep zijns hartei - te mogen beantwoordeu, richtte zich ootmoe _ diglijk oiu genade bij zijne overheid. Vruch j teloos echter : hij werd voor dit zwaar mis- drijf (?) veroordeeld, aan zijn vaderlanc * of aan zijne loopbaan te verzaken! Men liei 1 hem wel is waar toe, zich aan te bieden ir, i dp U'aalsche bisdommcn Luik en Doornik ■ docli, ondanks zijne « mœurs irréprochables » ^ ondanks zijne a. grande ardeur pour le travail t wtu1 lil) niel aangenomen, want « h ■ flamingantisme était sur le point de le mettre ; dans l'insubordination à l'égard de l'autoritt . diocésoine», en men wist niel (?) t si d. ce côté, il n'y avait plus rien à ciaindre! i Aldus, luidde het officieel getuigschrift, der ' heer Feskens mede gegeven naar het tjîsdom s Luik En in eene bijlage verk'.aard» zijn» 1 Eminentie : Que M. Feskens était en, ce mo-j méHt animé des meilleurs dispositions. On . danks dit ailes, werd bij geweigerd, doorge-zonden ! * Aldus veroordeelt en verbant de hoogert - geestelijke overheid, een Vlaamsch student. om eene eenvoudige schijnreden! De- kaakslag die men hier de Vlamingen moedwillig wilde toebrengen, wa» al te tast-baar, zelfs al waren niet onmiddellijk feiten . van even geruclitmakenden aard, hierran df waarhcid komen bevestigen. Velen, minder goed gesteid dan de hee-i Feskens, zouden misschien wel eenen ande-ren weg hebben ingeslagen. Doch, ondanks die bittere miskenning, voelde de jongeling zich even vurig getrokken .tôt het priester-6ctiap, en ging hij zijne studieën voltrekken in Engeland. Thans is hij priester en kape-laan benoemd, te Glassop, bij Manchester. En nog scliijnt in het Mechelsche de veete r jegens hem niet vergeten. De jongeling s voelt zich nog wel eens getrokken naat zijn - Vaderland, naar familie en vtienden, naat 't duurbare Vlaanderen. Doch zelfs de kortc verlofdagen op den geboortegrond, wil men " hem bitter maken. Onlangs werd aan zijne - studiemakkers het verbod opgelegd met liem, t Priester, te spreken, hem te ontvangen of te herbergen. « Vous serez frappes si -''ons osrt parlez à M feskrns*, aldus luidde het ' streng verbod der overheid ! En wanneer onze * vriend zich in het Grost-Seininane aanbood, » werd hij onbeschoft aan de deur gezet! * Is dat de toepassing dier heilige leet , dei J kristelijke liefde, zoo verheven, zoo scliooa / * * * * Doch de priester vergeet en retgeeft! Dat is zijne zendmg ; en gmder verre, waar de verstooten banneling wellicht ween! '■ en zucht, knielt hij en bidt voor zijne rer- - drukkeri en... voor Vlaanderland! De Vlamingen echter vergeten met! h l En in het lijvig boek onzer taalverdruk-'r king, zal, met de tranen van den banneling, ' zijn strijden en lijden worden opgeschre^en ! ( Doch in het boek onzer gcschiedenis, schrijft « Vlaamsch en Vrij » uw naam met , jjouden lettets op de lijst Onzer Manneiil | Heil u. Feskens! Ja, Eerwaarde Vlaamsche vriend, over den Irteeden oceaan heen, galme u onze heilgToct . als een zegezang tegemoet! En, wanneer gij i m uw ballingscliap om uw dierbaar Vlaanderen ver zucht en gij Gods milae zonne aan den helderen hemeltrans ziet gloren, denk dan, dat zij u den hartelijksten ghmlach nwer familie, uwer geboortestreek in heure gulle stralen toezend. Wanneer gij in 't on-meetbaar' verschiet, duizenden sterren aan Vlaanderens blauw hetnelgewell ziet schitte-ren, denk dan, dat elke ster een vriend i» die u uit het verre geboorteland begroet. Denk dan, dat hier tal uwer vrienden voor hunne sponde neergeknield, eene vnrige bede storten, opdat nwe vervolgers, hunne dwaling bewust, in stede het reine Vlaaniscli ge\oel hnnner leerlingen te versmachten, mogen m-zteti, dat zij aldus den machtigsten hefboom ter bestrijding van zedeverbastering en volks-bedert, roekeloos verbrijzelen. Denk dan, dat duizenaen K.lauwaerts, die g-anzende sterren tôt getuigen nemen van hnnnen heiligen eed : Immer, uit al de krachten hnnner ziel. te zullen strijden en worstelen, tôt de volledige vervlaamsching en vrijmaking van Vlaanderen. van 't duurbaar Vaderland' Johan RAMAEKERS. STAD en LAND UÎTSTAP NAAR DEN BUITEN. — De Aktiv's-ten, welke morgen, Zondag, een wandeling- willen doen naar den buir trn, zijn verzocht 's morgens, te 9 Toren-uur, bijeen te komen aan de Turnhaut-sche Poort (statie van den stoomtram), Vooral de leden Va nde Groentagerwacht, Vlaamsche Ordewacht en Padvinders-groep worden verwacht. «VLAAMSCH LEVEN». — Inhoud van nummer 34 ' Een Vlaamsch vertelseltje, door Alfons de Cock (vervolg en slot). — Het verlaten Huis, gwd.icht van Flora de Lannoy. Hœ staat het met den oorlosr? (wekelijk-sche krorûjk 34). — Waar Nederlanders wonen, door W, Van Grootven (met 3 kaarten). — Drie Sonnetten van Jef Crifckx. — Onze letterkundige verhalen: De schad-uw, door Antonius Helen. — Gedichten : Mijn Kamerken, door Alice Nahon ; Boomenrijen,door A. Van Praag; M'ijmi Lied, door Eug. Pittevils. — Kunst en Leven. — Tooneelkronijk. — Bookem-nieuws. — Vermakel i j kheden. — Brie-venbus- — Spotprenten en Zoekbeeldem, " ïets veor ledere» dag U ■ !■ ! EEN OORLOG VOOR DE MENSCHHEID! a — Vandaag; 25n Mei, staat de voile 1 maan aan den tràns. ' Volgens de voorspellingen van de i Pransche en Engeische dagbladea, t strategen en politiekers, moest het r stralend hemeliicht het sein voor de ^ tweede faze van het Duitsch offensief t aangeven. juist omdat het voorspeld was door ; de Entente-pers, was er reden om er 1 aan te twijfelen, want al de voorspellingen van dien kant vielen bijna zon-der een enkele uitzondering verkeerd : uit. De voile maan verbreekt nu plots het m cote Mei-weer en gust met mal-sche geuten en zware vlagen den regea over aitkers en velden. Het land zal er bij verkwikken en wel bij varen. Ko-. ren, aardappelen er erwten, en al d« andere groenten die verdroogden of verschraaiden, zuUen frisch en tierig rijpen en gedijen Maar zoo de milde buien ©en zegen zijn voor den akker, zullen ze de moe-rassige streek van Ijzer, Leie en Somme, met a) de bijriviertjes en beken, tôt geen gunstig terrein maken voor het zwaar geschut en den troa van het leger._ Zal het offensief er door verdaagd worden... of door verhaaet ? Of heeft dit ailes geen invloed en gaat het vree-selijk titanenbedrijf ongestoord voort? Niemand kaui het gissen, want niemand kent de berekeningen van Hin-denburg en Ludendorff, en Foch moet het afwachten. Het verlies van den Kemmelberg, waarvoor een voile maand gevochten wordt met ongelooflijke hardnekkig-heid, zal nu den Franschen en Engel-schen nog harder vallen : in de som-pige laagte zullen zij nu te ploeteren Iiggen, terwijl de vijandelijke kanon-nen hun lagers bestrijken. Maar de Entente behoudt één mee#» terschap : die van het woord. Zij gaat voort de wereld met den ronk harer volzinnea te vullen en te bedwelmen. men. Vroeger was het een veelstemmig koor, waaraan Grey en Asquith, Poin-caré en Delcassé, Sonnino en Sassonof deelnamen. Dan kwamen de solisten aan de beurt. Briand was een tijdlang de toegejuichte ténor; dan kwam het stentorgeroep van Lloyd George, die met bokserwoorden den strijd aanhit-ste. Nu is de man heesch : het koude stortbad van den 2In Maart is op zijn ttembanden gevallen. Clemenceau heeft zijn handen vol met procesaen en doodschieten, met het proces-Bolo, het procès-Bonnet Rouge, het proces-Paix Séailles, het proces-Malvy, het proces-Caillaux en 't half dozijn siat we vergeten. De oude tijger knabbelt stan al wat hem onder den tand valt. Terwijl deze dokter ... de lezer weet dat Clemenceau geneesheer is — Frankrijk mismeestert en op de oude wijze het uitterend land door aderla-tingen en bloedaftappingen wil he©-len ; terwijl Lloyd George over-ander. dag home rule en dienstplicht voor Ier-land uitroept en intrekt en de groote weifelaar en aarzelaar is geworden — een veege houding voor een bokser ! — wordt nu de spreekbuis van de Entente aan Wilson overgereikt. Wilson is half ».po«tel v*n het Heil-leger en half Roodhuid, hetgene bij doîlargerinkel een tamelijk volledig beeld geeft van Amerika. Hij springrt den skalpendans op srewijde muaâek en^gaat dan met de schaal rond. Zijn laatste redeveering is die van een idealist, van een heilige, door een dollen hond gebeten ! Duitschland vecht om zijn bestaan; Engeland om de heerschappii van de wereldmarkt ; Frankrijk om Elzae-Lo-tharingen en omdat het gek is;; Itflië uit een sacro egoismo dat averechts uitvalt ! Wilson zou beschaamd zijn voor zoo iets te vechten, hij vecht voor niemen-dal ! Eerst geeft hij het beeld van den oorlog en opgetogen in vervoering en verrvkking, roept hij uit : u Ziet toch naar het beeld ! In het » midden vier naties, in strijd gewik-» keld tecren de wereld, strevende naar » zelfzuchtige vergrooting en daarom-» heen 23 regeeringen. die het groot-» ste deel van de bevolking der aarde » vertegenwoordigen, verbonden door » een nieuw «oort van eenheid van » belangen, een nieuwe levenseen-» heid. » De vier naties die naar zelfzuchtige ver groot "no- streven zijn niet Rusland, _ waaraan Kon^tantinonel werd toege-zef»d, niet Italie dat Triëst en Trente wil, niet Frankrijk op den Îinker-Rijn-oever behist, nog minder Engeland dat zich al de koloniën zijner tegen-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het Vlaamsche nieuws belonging to the category Gecensureerde pers, published in Antwerpen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods