Het Vlaamsche nieuws

593 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 08 May. Het Vlaamsche nieuws. Seen on 15 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/gq6qz25r6t/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

ipiûsdag $ Mei 1917. Derde Jaargaag INr. 128 Prijs : 0 Gentiem voor geheel België Het VlaamscheNieuws Verschijnt 7 maal in de week ilOHNFMBNTSPRIJZfcX i !î* if ] *~ S#~ {«si»"- il.— 8 l?*<»kfîe, Sth«»r »* AsakoséiftagM : «OODESTitAAT, if tu«lirin DM GPSTMLMà AS: tit VEIHCHT, Dr. A as 80RM5. Alfc. VAN DEN 8BANDE Met i$ vtite *sdiw«rkia$ ras Dociar AsIook JÂGOi Eifce medewerker i» pertoonlijk y«r-aîitwoordelijk voor xijn «ehrijveo, es hindi niet heel de Reâaktje, AANKONDICilNGEN s Tweedt blad, des regel 2.if Derde id. id. j._ Vierdè id. id. Ml Doodsberich.t |._ OFFICIEELEBERICHTEN m OOiTSCHE 1U0E OUITSCH AVONDBERICHT jrlijn, Zondag, 6 Mei, 's avonds. — cieel : a hun zware nederlaag van gisteren jf, Aisne, hebben de Franschen de allen totdusver niet herhaaid ; slechts den Wintt rberg (bewesten Craonnei) nieuwe bevechten aan gang-. In te* telling" met het staf tel egram van van-• ,,vas Ch&vnux niet door de Fran-s genomen en is, ©venais vroeger, in onze handen riijti, Maandag, 7 Mei. — Officieel : îtelijk gevechtsterrein (ont veldm. Kroonprins Rupprecht Beieren : 1 Luis en Atrecht bereikte de ge-tstrijd 's avonds weer groote hevig-ea fareidde zich bij Builscourt meer het Oosten uit. De vijand zette de lieting van Sint-Kwintijn voort, die stad branden en aan de kathedraal lenlijke schade veroorzaakte. riti: van den Duitschen kroonprins : i de zwarè ver.iezen die de 5>n Mei Franschen gebracht had, zagen zij rcii aauvankelijk van de voor.zetting 1er aanvallen af. Eerst in den namid-vielen nieuwe sttijdkrachten tus-a Fort d® Malmaison en Brave aan ; lerden geheel afgewezen. 's Avonds i nachts begonnen hev-ge aanvallen orden Lafïaux en tusschen de baan lons-Laon en Ailles. Na zware ge-ten, tijdens dewelke wij plaatselijke Essen behaalden en den vijand zeer éverliezen toebrachten, werden aile ngen door onze dappere troepen ge-ien. Tusschen Ailles en Craonne misai hevige gedeeltelijke aanvallen van ranschen. in den Winterberg golfden de ge-ten den heelen dag door heen ein . In vlot uitgevoerden stormloop en w'j de Noordelijke helling her-i en tegen herhaalde yijandelijke iloopen behouden. De vijand werd e Zuidelijke be ling teruggedron-de hoogvlakte blijft aan beide kan-fibezet. Chevreux is in onze handen. deze dag- van groot-en strijd in den e-veldslag was succesvol voor ons. detf den 5n Mei werden tusschen ons en Reims aan gevangenen 9 of-'ffl, 726 man ; aan buit 41 machine- lellaadgeweren ingebracht. * * * faen werden 14 vijandelijke vlieg-®geveld.SISCH EN ROEMEENSCH GEVECHTSTERREIN ;ezien van vergeldingsvuur heerschte el het front rust. BALKANFRONT <k bocht van de Tseriia zwol de ge-strijd tijdelijk tôt aanzienlijke hevig-Zwakke vijandelijke voetvolkafdee-1 die tegen onze stellingen werden ;voerd, werden gemakkelijk afge-'• Bewesten de Wardar mislukten van den vijand tegen Bulgaar-stellingen.I OOST.-HONG. ZIJOE :enen, Zoiidag 6 Mei. — Officieel : SISCH EN ROEMEENSCH GEVECHTSTERREIN bijzondei^e gebeurtenissen, iUAANSCH GEVECHTSTERREIN feiinacht slaagden onze patroeljes nabij Gorizia in een vijandelijke raaf binnen, te dringen en de bezet-1 officier en 40 man, gevangen te '■ *oor 't overige geen bijzondere "enissen. SALKANFRONT 's nieuws. S ÎOSKSCHE ZiJDE rURKSCHE FRONTEN ^tantinopel, Zaterdag 5 Mei. ~ îl^Hderscheiden fronten zi j ri g~een ! - R^eurtenissen te melden . VAN FRANSCHE ZIJOE WESTELIJK GEVECHTSTERREIN Parijs, Zondag 6 Mei, 1 uur 50 in den voormiddag Officieel : Benoordoost'en Soissons hebben de Franschen hun successen van gisteren aa,ugevuid en het veroverd terrein ui.ge-breid door kleine ondernemingen. Zij hebben verscheidene be angrijke steun-punten genomen benoo rden den mol en van Lafïaux en benooiden Braye en Laonnois. Hevige geschutstrijd in heel de stitek van den Chemin des Dames, waar de Du it se lier s binst den dag op-meuw krachtige tegenaanvallen hebben gedaan op de Fransche stellingen der Froidemont'-hoeve, van het plateau van Vauclere en den sektor van Craonne. De Franschen hebben overal hum winst behouden en de Duitschers met aa,nzienlijke vèrliezen teruggeslagen. In den loop van een dezer aanvallen is een Duitsch batal-jon, dat door de Franschen onder vuur genomen werd, in wanorde teruggetrok-ken, 00 het terrein een groot deel yan ziin effek^ief achterlatend. Tusschenpoozende geschutgakties op het overige front. V« FNGELSCHE ZIJDE WESTELIJK GEVECHTSTERREIN Londen, Zondag 6 Mei. — Officieel : Den vorigen nacht ondernam de vijand een anderen krachtigen, maar geheel mislukten aanval tegen de Britsche stellingen in de Hindenburgliraie, beoosten Bulle» couri. Een pogmg on!' den .aanval heden-ochtend te hernieuwen. werdi door de Britsche artillerie gestuit. TELEGRAMMEN DE SCHEEPVAART VAN AMERIKA OP GRIEKENLAND Berlijn, 6 Mei. — Het « Berliner Tage-blatt » meldt uit Rotterdam : Het Engel-sche gezantsehap in Athene maakt in een officieele mededeeling openbaar, dat voortaan de afvaart van schepen uit Ame-rika gestaakt is g-eworden, omdat de Duitschers het stoomschip « Nestos » hebben tôt zinken gebracht, dat met een kolenlading naar den Pireus onderweg was. ENGELAND EN HET DUIKBOOTGEVAAR Luidens een telegram. uit Londe,n heeft de admiraliteit aile koopvaardijschepen het bevel gezonden op iedere duikboot die binnen den afstand van een torpedo-schot nadert, onmiddellajk het vuur té ope ne n. De Britsche duitkbooten hebben bevel ontvangen zich steeds op genoem-den afstand van de koopvaardijstoom-booten verwijdord te houden. ISVOLSKI GEZANT TE PARUS Bern, 6 Mei. — Naar Lyoneesche bla-den heeft de Russische regeering Isvols- • ki als gezamt in Farijs aangesteld. Isvols-ki heett président Foi,ncaré zijn geloofs-brieven overhandigd. GENERAALPETAIN Parijs, 4 Mei. — De benoeming van generaal Pétain tôt hoofd van den gene-ralen staf heeft aanleiding gegeven tôt onju st® besprekingen in de bui'enland-sche pers, waaruit blijk't, dat men niet volkomen op de hoogte is van de taak van dien titularis. De post van hoofd van den gênera en staf heeft niets uits'aande met dien van opperbevelhebber der légers. Het hoofd van den generalen staf wordt krachtens beschikkingen, die verscheiden jaren vôôr den hui-digen oorlog werden getroffen, be-tioenid op het oogenblik van de mobî-lisatie ten einde naast den minister van oorloe, dien hij tôt zekere hoogte als technisch raadsman ter zijde staat, den legers^af te leiden. De werkzaamheden, opeedragen aan generaal Pétain, zijn dus stellig onderscheiden van diq, waarmee de generaals Nivelle en Sarrail zijn be-Lafet, welke op de twee Fransche oorlogs-terreienen het opperbevel ni'toefenen. De benoeming van generaal Pétain doet der-tialve geen van beidef positie iets te kort. TIE DH OORI.OflSTFI.FGRAM-MEN OP DF TWFEDF EN DFRDE iLADZy'SEU VAM BIT MÏTMMEf In hetKamp der Passieven en Franskiljons. Het Vlaamsch-Bsigisch Verbon,' m Nederland huizen een heele boel pa Dezer dagen werd in Nederland een 'nct"ardische schreeuwers aan wie mei Vlaamsch-Belgisch Verbond opgerich1, 'net Danton z.ou kunnen zeggen : « Jist-c< dat, om met de passivi^tische traditie niet Qn'on empooptç la patr e à la semel.e d< te breken, al een heele boel dingen tegen ses souliers? » ; 't belet lien niet met va de Vlaamschgezinden op zijn geweten derlandsbcvende angs-valligneid het heef-, o.a. 00k een manifest, dat een va^r Cl-T komende \71 ajiin»che on^voog twoede uitgave blijkt van. het beruchte djîl£ g'ade te slaan. s'oofhaken-rekwest. Het Verbond was Belgische komi-eiten van Amhem nauwel. jks gesticht of vier leden hadden ^-,cn f faag, Middelburgen Scheveningon er zich reeds van afgescheiden, n.l. Ar- h'cihben den volgenden brief aan de viji thur Buysse, Cyriel Buysse, Jan Dan- -in Nederland ve.blijvende Be gisclie Ka-neels en Léo van Puyvelde. Aangezien nierlcden, de heeren Huysmans, Buysse geen enkel dezer vier heeren voor den ^ orwagne, Raemdonck en van Cauwe oorlog als overtuigd V aamschgezinde laert. gestuurcl: op'rad moeten wij aannemen^ dat hun « Mijnheer de Volksvertegenwoordi-outslag werd ingediend omdat op de R-r- Naar onzes inziens vereîscht het be-s'ichtingsvergadering het Vîaamsch-Bel- -an-~ van ons land de meening van de ver-gisch Verbond nog te Vlaamschgezind teoenwoordigers van het Belgische volls bleek te zijn. :e kennen 0111 ; ctu de toekomst der instel- De heer Van Cauwelaert, die in dat linge®, die de vijand in België heef: op Verbond een vooraanstaande roi speelt, gericht. Met dit doeî verooiloven wij ont moet door het op,fïrede;n van die vier hee- u verzoeken te willen antwoorden of ren en van anderen tegen z jn persoon vragen die hier volgen : ?j°) Z jt gij zeer ontstemd zijn. Dit blijkt uit een uit- van meening dat er nrets mag overblijven lating van hem, die wij verder mededee- van d® hoogeschool die de vijand te Cent len. heeft opgericht? 2°) Zijt gij van meening Wat nu het'manifest van het Vlaamsch- cl 1^,e^s niag overblijven van a k Belgisch Verbond aangaat, de heer Léo maatregelen van bestuurlijke scheiding, Meert lx?oordeelt-het in de « Toorts » als ",eSi°nneI1-doot den mvaller? o°) Zijt gij volgt : van meemng da<- de aktjvisten als verra it Tegenover het machtige aktiviAi- ^eT 3 van vaderîand moeten worden sche werk wordt hier een « Vlaamsch- PÇschouwd en dat 00 hen de behandeling Be gisch Verbond » opgericht. Verouder- c dezen vci d-entn moe. worden toege-de algcimeenheden geeft het manifestje : Pa^:" « na den oorlog moefen de Vlamingen :'n T. antwoorden hggen^ hier voor ons. recWe en in fei'e met de Walen pe'ijk YLrst en vooial doen wij opm'erken dat gesield worden, euz. » Het tôt vervelens ',:î viagen gericht werden aan vijf man-toe afgezaaede deuntje, zelfs zonder de datarl''sen : minste variante erop.'t Isecht saai.'t Is "ree r, 'aair>schgezinden : Huysmans bedroevend, want waarach^ig, een 011an Cauwe aer ; Vlaamsch-Beleiseh Verbond zou heel een \\ aal : . erwaRne wat tôt stand kunnen breneen. Wij ziin , •W'CQfftm.verschilligen : Buysse en Raem-er van overtuigd, dat de oprichters bij Q95?k* TTT , __ _ hoo<? en bij laag zullen beweren, da' zij .at a met de \ laamsche Be- betere flaminaranten zijn dan de aktivis- ^cSmg -e maken heeft is ons'niet heel ten, want de7e laa+sten aaiivaarden Dui't, c U1 e 1 > 16 ^aa in 4 niet sche hulp. Als dit-het eeniee is wat ons cvcllm?n als zijn antwoorden ons, sche'dt. ach'en wij het H>ch wel die'moei- fIen zou evengoed Kitchener hebben te waard even te redokavelen : A's eii, kunnen raadplegen als woordvoerder van menschen van het Vlaamsch-Beleische de Boerenrepublieken. Verbond. ecWe Vlaamschgezinden zii>, ,.Va" dc ^ee onverschilïigen is er een dan weten wij voor u nosr zeer vee1 brood beweert Vlaamschgezind te zijn, 01. de olank litreen : In de allereers% Raemdonck. De heer Buysse ach. die nlaats dit fen 't is al voldoende om het verklaring zelfs overbodig en deelt in al-daarbij voorioopig maar te houden) . îes de van zl>n edelachtbaren kon- rv r. .. , t> 1 • 1 • ira er Modes. Terwaene. Durft gij aan de Belgische regeermg w oQS alleen iuteresseert dat zijn ^ openliik te verklaren, da^het haar pl cht antwo0.den van Kam.el Huysmans en ,s. nu zM beslui en-wet he^ft uit^vaar- p Cauwelaert. De eerste zegt : cliard om Vlammgen te straffen, eveneens T1 . . . , , , s bii besluit-wet waarborgen te ?even. dat 2.îe 2eeî/ff ?e reden> de V'amineen na den oorlo? hun voile " belgische komiteiten) me vragen stelt Vlfiamsch recht zullen bezitten? aœagmnde de V.laamsche bewegmg, \h de rege-erina- u met een kluitie in waar,n zeer °»der n tot heden be~ •t riet stuurT, durfi'gij het dan aan met \an^bçn gesteld en aangaande de ac- haar te' breken ? Die daad zou een echt tivist^che politiek waarvoor ik m de V laamsche zijn, negen op tien der onder- Éfegenheid ben gesteld geweest ten rnin- teekenaars van' uw niets-zeggend man. ste vyfl gmaal mi] duidelijken ondubbel- festje zouden er het bewijs door leveren, f1^.te verldaren Ik heb den zeer dat de belangen van Vlaanderen hen ^endigen ffldruk dat u nietvan mij , . , een nieuwe verklarmg verwacht. Ik ben nauwer aan het hart bggen dan hun per- , , , , , . ,rul , . „ ai v. 1 i. er toe gekomen te aenken dat uw vragen soonlnke belangen. Als he. zoover komt, , , , , , , . ■ -, :■ . t , . ' mil enkel gestuura werden, omdat mirn kunnen w'i verder pra'en, dan kan îm- J f , . , ... . ' , f u . ^ ,,, , 1 „ j 1 naam voorkomt op de kist der mandata- mets het froot-Vlaamsche verbond geslo- , , 1 , ' , . , . 1 • j 1 i • • 4 1 nssen en om het zenden van uw brief aan ten^ worden, waann de aktrvisten zeker , , , , \ niet zullen hoeven onder te doen voor 01trente rechtvaardigen wxer antwoord wat het loyale Belgisch-V aamsche stand- u ™n. mef belmg ls dan he\™Jne- » punt be'reft. Dan zullen wij in een soor+ Wr| wijzen er op dat de heer Huys- Vlaamsch parlement Vlaandereu's belan- mans reeds geantwoord heeft op de derde gen toetsen aa.n daden. Wij zijn ervan vraag, doo; zijn afkeuring te kennen te overtnisrd dat het Vlaamsch-Belgisch Seven over het beruchte besluit-wet, zich Vei^boiid op zijni minst VlamiinsTenbedrog ^ivrag-end wat^ ac civisme en knjgsrecht- lis. doch insgelijks ervan overtuigd, dat banken met elkander te inaken hebben. wij ter wille van Vlaanderen desnoods al- Onde "tusschen hebben diezelfde komuei- les moefen opofferen. w111en wij oraag 4en een blaam voor Huysmans ge-itemd die eerste overtuiging ridderlijk prijs ge- over z^n houding als internationaLst en ven bij de ecrs'e echt-Vlaamsche daad. ijveraar voor een eervollen wereldvrede. In afwachting zetten wij ons opbou- Het antwoord van Frans van Cauwe- wend werk onverpoosd voort. » laert is natunrlijk ontwijkend, noch visch, noch vleesch, echt passief : De Belgische komiteiten in Nederland « Ik ben, zegt de Antwerpsche volks- vertegenwoordiger, in het bezit van uw Een nieuw bewijs dat het aktiv'sme schrijven van 31 Maart. Het zal u echter ec-n beweging is van aile belang ontbloot, niets verwonderen dat na de w'.jze waarop gevoard door personen zonder eenige enkele der onderteekenaars van uw au^oriteit, dat de daad van den Raad van schrijven tëgenover mij hebben gehan- Vlaanderen opopgemerkt is voorbijge- delà, ik geen aanleiding kan vinden om gaan, enz., enz, op uw schrijven in te gaan. Bovendien De passieven, maar meer nog de Frans- zou ik alleen kunnen herhalen wat ik be- kiljonis, hebben al hun liulptroepen bin- tr&ffende de taalkwestie tijdens den oor- nen en bu i ten het land gemobiliseerd, om log in talrijke artikelen heb geschreven, blijk te geven van hun warme belanestel- waarvan de lezing u ten overvloede gele- ling in het Vlaamsche vraagstuk, nu dit genheîd geeft uwe nieuw gierigheid om- vraags'Juk z'jn beslag gaa' krijgen zonder trent mijn standpunt te bevredigen. » hen, en tegen de vijanden van Vlaande- De heer van Cauwelaert antwoordt ren. aiet... omdat hij ontstemd is. Zonderling ! / Of zijn de vragen misschien te lastig om beantwoorden voor iemand, die dan toch vroeger een rechtzinnig VI aamschgezinde bleek te zijn? « In talrijke artikelen » heeft hij wel de aktieven aangevallen, maar ja ! antwoorden op de gestelde vragen, dat gaat toch niet... De leider van « Vrij België » blijft in zijn dubbelzinnige houding volharden : 1 gedeeltelijk tegen de actieven, gedeelte-lijk 00k tegen de regeering, Jezus en Kaïphas in één persoon. Dit ailes pleit niet voor de stevigheid der passivistische princiepen, M. STAD en LAND NEDERLANDSCH IN BELGIE. — Wij lezen in. de « N. R. C. » : Een officieel Nededandsche instelling, h er in Luik werkend met Nederlandsch staats'oezicht, n.l. de Koinmiss-e tot re-gcling van de voorziening van noodzake-lijke levensbehoeften in Belgische ge-meenten, administratief ondergeschikt aan den minuter van landbouw, en aan 't hoofd waarvan menschen met rasech e N-ederlandsche namen, als Vogelaar, Wol'iers en Jordes, verdraaien het vier-kant aan Hollanders anders dan in het Fransch te schrijven. Zelfs Hollandsche brieven worden iu 't Fransch heantwoord. Wekel jks worden duizenden brief-kaar'en, nog wel voorzien van het Neder-landsche wapen, en uitslui'fend aan Ne= der'ande>rs gericlit, geheel in 't Fransch opgesteld en ten behoeve der levetismid-dclenvoorzie.ninsr over de geheele prown-cie Luik verzonden, ja zelfs onze voorna-min worden zonder omsîag in 't Fransch ver' aa' d. Over dit en andere gril'ige1 administra-tieve boki-esoronsfcn van deze beambten is naar ik meeij, reeds geklaagd, en de mfeîster schijnt ze1fs voorniemeus te ziin geweest. de heereni eens min of meer de les *e lezen, doch heden, den 23n April, ontvan.a; ik een briefkaart, weer gedrukt in '.f Fransch. en 't schiint dus nog altijd het onde gangetje te gaan. Sterker nog, een rondbrlef, uit^eeeven in het distributie-maeaziin van dit komi-teit. wil ons doen p-elooven. dat we, omdat we zoo onrede'iik d^riVlon klap-en, to' straf nu geai levensmiddelen m-ter kr'ioen. Men zou welhaast eaaii meenen, dat- de in' n,'stc ni-et tegen de heeren opgewassen is !. — C. S. 't Doet ons eenoegen dat de Hollati-dsrs eens aan c-i een huid de Belgisch® op-va't'iig- van cerbied voor de taal mogen ervaren. eh no? m^eer geno^gen dat û] he1- ditmaal vofilen. Ot> die.wiiVe zullen we stilaan t' ak-koord gjeraken. TRAMTOONEELTJE. — Eergiste-ren, Zondagavond 20 u. 40, Ommeganck-straat. Op den drempel van. het huis n- 25 zit .een onpasselijke jonge vrouw. Een jeng meisjc bekommert zich om het kind dat de zieke uit haar armen. heeft la ten entsnappen. De bewoners van het huis • n. 25 hebben een glas water aangebracht. Dokter X... komt voorbij en o-nder-vraagt de sukkel. Deze zegt te wonen Magdalenastraat, 48. De geneesheer ('fcnkt na hoe hij de vrouw naar huis zal kunnen brengen. Aan een, rijtuig'valt niet te denken. Ha ! de tram ! Hij stuurt een der omstaanders naar den tramstilstand, hoek Carnotstraat, om te zorgen dat het eerstkomende rijtuig vôôr n. 25 zou hait makeii. , De voerman stemt toe indien de ont-vanger er vrede mede heeft. Deze echter antwoordt met een krachtig: « Neen, ik mag geen zieke menschen ojiladen ». Desniettemin poogt de dokter het reeds ■ aanbollende rijtuig toch ter plaatse van ■ het ongevaj tôt staan te brengen. Reeds vertraagt de voerman bereidwill.ig de va art, -maar de onbarmhâ'rtige ontvanger doet hem teeken dat hij verder moet. Te-leursleling.Dokter en omstaanders dragen dan, als ! 't ware. de arme vrouw tot aan den stil- ] stand,. De volgende tram, neernt haar zeer , gewillig op. Wie heeft er nu gehandeld volgens de , voorschriften? LIEDERAVONDEN VOOR HET ' VOLK (Aîgemeen Nederlandsch Verbond). — LeMer: Nand R ynaers. — Ix>-kaal : «.Antwerpsch Koffiehuis », Van ! Straelenstraat. Woensdag 9 Mei te acht < en half uur 's avonds torenuur, weke- < lrjksche herhaling. Hernemen. der laatst j aangeteerde liederen. < Toegang vrij, liederboekjes kostelo'os voor de nieuwe leden. s Iets voor iederen dag Mo&d en betrouwen Vi ie nu geen moed, geen durf, geen betrouwen bezit in de zaak waarvoor hij leeft en streeft, is van zijn tijd niet, van dezen rampzahgen, ja, maar 00k gewel-digen groo.sche'n tijd. Dat hebben, God zij dank ! de Akti-visten wel. Moed en durf zijn er al vcoeg geweest, het betrouwen is later gekomen ; nu is 't er, volledig. Wij streden, doch wij waren van die-genen, en hebben het meermaal. op deze plaats bekend en uitgesproken,die vrees-den dat elke Vlaamsche wet,elke Vlaamsche verordening in zich een kiem droeg van verwording, dat er een vloek van n:et-uitvoering op ru3tte. Waren we niet geleerd door een lang en jammerlijk ver-leden?AJ de Vlaamsche wetten, die we vroeger van de Belgische regeeringen wisten af te persen, gingen niet uit de Kamers weg zonder dat zij door een gif dg amendement ingcënt, door een vernictigenden sérum ingespoten waren. Als blozende, doch wormstekige vruchten werden zij op de Vlaamhsce markt gebracht. En toen we verleden jaar van de nieuwe verordeningen, van de Vlaamsche ministeries, van de Bestuurlijke Scheiding hoordtn, en we in ons vaderlandsch ongeduld te lang op de krachtdadige, voïledige.onmiddellijke toepassing moes-ten wachten, zeiden en schreven we : Een Vlaamsche wet is uitteraard ge-doemd om, na de eerste wekent bij de oude manen te worden verwezen. Wij wareîi te verontschuldigen. 't Is altijd zoodanig waar geweest dat wetgevers, rechters, advokaten, proku-reurs van den Koning, substituten, wien doo: hun ambt, hun studie, hun omge-ving, hun beroepsbelang, de eerbied voor de wetten ineescherpt wordt, zoodat ze werkelijk slechts leven en beitaan om te loeren en te wakéh of ailes secundum Lucam van hun steeds lijvig wetboek gaat, clat die professioneelen van het recht onmiddellijk aile rechtsgevoel en all-en eerbied voor de wet verliezen, wan_ neer het een Vlaam-ch recht, een Vlaamsche wet aanbelangt ! Dat was recta ! Het gin g eigenlijk veel verder : hun eenigste bezorgdheid en bedoeling werd : hoe ze de Wet zouden ontduiken,! Kom eens bij een burgemeester of bij schepenen en vraag iets rechtvaardig, iets van zelfsprekend, iets van algemeen mit : negeumaal op tien kunt g'er u aan verwachten dat ge ergens tegen een hoek je of een kantje van een wet of een vërordeninkje stuit uit de jaren 1840, of 50, of 60 dagteekenend ! — Maar 't zou toch zoo eenvoudig zijn en zoo voordeelig ! Zoo'n oude tekst kan niet langer een hinderpaal blijven ! Zoudt ge niet?... — Enfreindre la loi! vous n'y pensez pas ! (Een wet overfreden ! geen haar van ans hoo;d dat ,er aan denkt !) In 't leger, "uog erger ! La loi, scro-çnicunieû!... En al die Scrognieunieu's, selfs wanneer ze nooit te paard ri j den, Laten sporen rinkelen op het voetpad tot ïinnebeeld qu'ils sont à cheval sur le règlement!... Voor een niemendal, fou-■rai dedans!... jours d'arrêt!... à la correction!... cour militaire!... — Wat zegt 'em? — Ja, dat moet ge niet weten, Vlaamsche jongens ; ze zullen het u straks wel Dietsch maken, als ze u bij de lurven bebben ! Maar diezelfde heeren traden moedwli-:ig, opzettelijk, elk Vlaamsch recht, elle Vlaamsche wet tergend, uittartenden lioedwillig, met de voeten. — Ça ne compte' pas, sacré nom de %om ! — Wat zegt 'em? — Dat ge niet telt, Vlaming ! Dat ge ïeen recht hebt, Vlaming ! Dat ge zijt pvat een Numidische slaaf was onder de >evelen van een Romeinschen centurio-iem.Van die algemeene mentaliteit waren wij het slachtoffer ; daardoor waren wij jedoemd om nooit een eerlijk recht te /erwe.'ven, dat in vollen omgang toege-~ii st zou vrorden. en we zeiden : « Een Duîtsche verordening wordt op zijn Pruisisch door^eve rd, met koel hoofd ;n sterke vuist, behalve... wanneer het le Vlaamsche taal en 't Vlaamsche recht ;eldt, dan ontdooit de wil en verlamt le greep ! » Dit heeft, wij voelen het. veel Vlamin-?en uit den strijd gehoudeii. Waarom

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het Vlaamsche nieuws belonging to the category Gecensureerde pers, published in Antwerpen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods