Het Vlaamsche nieuws

489932 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 28 July. Het Vlaamsche nieuws. Seen on 15 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/ng4gm83g93/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

bittfdagf 28 Juli 1*17. Derde Jaargang Vr. 208 Priis : R Centiem voor sreheel Belerië Het Vlaamsche Nieuws Verschijnt 7 maal in de eek AANKONDIGINGEN: n ' maand n jaar ,8 — Redaktie, Beheer en Aankondigingen : ROODESTRAAT, 44 ANTWERPEN DE OPSTELRAAD: Rai VERHULST, Dr. Aug. BORMS Alb. VAN DEN BRANDE Met de vaste medewerking van Hoogleeraar Docter Antoon JACOB Elke medewerker is persoonlijk ver-an twoordelijk voor zijn schrijven, en bindt niet heel de Redaktie. AANKONDIGINGEN: Tweede blad, den regel 2.80 Derde id. id. I.— Vierde id. id. 0.60 Doodsbericht 6.— OFFICIEELE BERICHTEN VIII 0U1TSCHE Z1JDE duitsch avondbericht Btrlijn, Donderdag 26 Juli. — Officieel lu Vlaanderen is <le vuurstrijd is dei op van den dag- een beetje verslapt. Nieuwe successen in Oost-Galicië heb-nde Russen gedwongen hun Karpa. euîront tôt aan het vak van Kirli Bab; ij» te geven. m OOST^HOHO. ZiiOE Weenen, Donderdag- 26 Juli. — Offi ittl: (ussisch en roemeensch gevechtsterreiï» Legergroep von Mackensen : Geen groote gevechtsaktie. Lcgerfront aartshertog- Jozef : Aan de boven^Susita ontwikkelt d< jand opnieuw groote bedrijvigheid. Het leger van generaal von Koevesi eft op de Russen de Baba Ludowa ver erd. l'en Noordwesten van de Dinsek-hoogti eft de vijand zijn Karpathen-stellingei ijsjegeven en trekt naar het Oosten te g. Bij den strijd in de Tartarenpas heef 13e regiment infanterie uit Boedapes :h bijzonder onderscheiden. Legerfront Leopold van Beieren : Wij hebben Delatyn, Ottynia en Tlu acz genomen. Duitsche troepen s ta an aan de Weste ta rand van Trembovla. De vermees ring van Tamopol is gevolgd door di rovering van verscheidene hoogten. ITALIAANSCH gevechtsterrein St.halvc het gev/orie geschutvunr niet: 0 Ixlang. balkanfront Onveranderd. H TDRKSEHE ZIJDE TURKSCHE FRONTEN fonstantinopel, Woensdag 25 Juli. — ficieel : )p het Sînai-front is het Engelsche gtuig, welks vernieling- in het stafbe-bt van gisteren is vermeld, door d< ie sektie anti-luchtvaar-arillerie neer choten. ren Oosten van den weg Gaza—Haï noesj heeft een onzer kolonnes eer jelsche stelling ov'ervallen, 6 Engel-en gedood en enkele gevangenen mee-►racht.)nze artillerie heeft, gesteund dooi gerwaarnemingen, een vijandelijk npop het front bij Gaza beschoten. )pde andere fronten geen wij?iging. U EIGELSCUE ZIJDE 1STELIJK GEVECHTSTERREIN onden, Donderdag 26 Juli. — Offi- 1 den afgeloopen nacht deden wij een rspoedigen overval ten Zuid-Oosten Annentières. U BUSS1SGHE ZIJDE JSSISCH GEVECHTSTERREIN t-Petersburg, Woensdag 25 Juli. — icieel: ade richting van Wilna zijn onze troe-die ten Noorden van Krewo een vak de linie des vijands ten Oosten van haltsie bezet hadden wegens de zwa-re hieting door den vijand naar hun n schansen teruggegaan. et eerste gardekorps dat Tarnopol edigde heeft op eigen houtje en zon-tat van de zijde des vijands druk werd tfend, zijn stellingen verlaten en is 1 het Oosten teruggeweken. De bri-1 « Peter de Groote » bestaande uit de ttenten Preobajenski en Semenofski, trouw aan haar plicht is gebleven, t ten Zuid-Oosten van Tarnopol. De 'd is in het vak Brezovica-Zartoria-ilince naar den linkeroever van de th overgestoken en heeft onze troe-ap <le linie Smykovce-rivier Gniesna-ibowla teruggeslagen. Ten Oosten Smykovce hebben gedeelten der re-;nten uit Smolensk en Kolivan de d door tegenaanvalen hardnekkigen istand geboden. isschen de Sereth en de Strypa heb-ie Duitschers hun offensief voortge-richten hun grootste krachtin- spanning langs den Wcstelijken oever v„an de Sereth. De 113e, 153e en 74e divisie infanterie, die in de streek ten Noord-Oosten van : Romanoîka opereeren, zijn op eigen hout-1 je teruggetrokken. Gisteravond handhaafden onze troepen . zich op de linie Treanbovla-Romanoîka-Petlikovce.1 Ten Western van de Strypa hebben de Duitschers onze stellingen in de streek van Olesza doorboord en gisteren tegen den avond zijn onze troepen op het front Przevlock-Jezierzany-Barysz (ten Zuiden van Jezierzany) teruggetrokken. Het dap-- pere gedrag van gedeelten der 194e divisie en van het 3e en 5e bataljon wielrij-ders, die hardnekkig tegen overmachtige [ vijandelijke strijdkrachten vochten, ver-dient allen lof. Volgens verklaring- van een gevangen genomen officier van het 143e Duitsche regiment infanterie is dat „ regiment bijna vernietigd door het 5e bataljon wielrijders. Ten Zuiden van den Dnjestr tôt de Kar-pathen zetten onze troepen hun terug-tocht naar het Oosten voort. Âan de Bis-trica Solotwinska hebben onze achterhoe-dén in de streek van Lyssetz met den vijand, die hen op de hielen zat, gestre-den.De Poolsche lanciers hebben de infan-. terie wakker bijgestaan en zesmaal tegen ' den vijand gechargeerd. In de straten van Stanislau zijn ver-woede bajonetgevechten met den binnen-dringende vijand geleverd. De inwoners der stad smeten van de balkons en uit de vensters handgranaten op de wijkende (Russische) troepen. m rrimïîrscHE zijde ITALIAANSCH GEVECHTSTERREIN Rome, Donderdag 26 Juli. — Officieel : Langs het geheele front de gebruike-lijke geschutgevechten en verkennings-tochten.Gisternacht is een plaatselijke aanval tegen onze stellingen ten Zuid-Westen van Costanjevica in ons vuur verstikt. Vannacht héeft een onzer luchtschepen een ton ontplofbare stoffen op de spoor-w^-inrichtingen van Santa Lucia di Toi-mino geworpen en ze zwaar beschadigfd. TELEGRAMMEN IN HET PRUISISCHE MINISTERIE 1 De « Vossische Zeitiing » venieemt als 1 vaststaaiide dat de Pruisische ministers v. Trott zu Solz (eeredienst) en v. Schor-lemer (landbouw) aftreden. Eerstge-jioemde zal zich waaTSchijnlijk als rustig burger te Kassel vestigen, v. Schorlemer tôt opperpresident van de Rijnprovincie worden bénoemd (welk ambt hij vroeger, v66r hij minister werd, ook bekleedde). Von Loebell (binnenlandsche zaken) zal vermoedelijk aanblijven en van Dr. Be-seler (justitie) is het nog cvnzeker of hij gaat of blijft. Van de staatssekretarissen schijnt de ontslagnemiing van Zimmermaiin zeker. Tôt zijn opvolger is baron v. Kiihlmann, gezant te Konstantinopel bestemd. Helf-ferich blijft waarschijnlijk, 't zij als plaatsvervajigend rijkskanselier zonder portefeuille, of tegelijk als staatssek.re-taris van een deel van het te splitsen département van binnenlandsche zake". Het nieuwe département zal den naam « Reichswirtschaftsamt » dragen <jn zich met ekonomische aangelegenheden bezig houden. Landraad v. Griivenitz, die bedenktijd had gevraagd, heeft nu het ambt van chef der rijkskamselarij, in de plaats van on-der-staatssekretaris v. Wahnstaffe, aan-genomen.DE DUIKBOOT- EN MIJNOORLOG Berlijn, 26 Juli. — Over de kansen van den duikbootoorlog tegen koopvaar-ders schrijft kapitein Persius, in aanslui-ting aan de uiteenzettingen van den Rijkskanselier, iin het « Berliner Tage-blatt » : Onze duikbooten hebben den vijand zware schade toegebracht en zij zullen dat wel blijven doen. Elke bepaalde voor-spellin# in die richting ware echter, wegens de zeer vele niet te voorziene toevallen en omstatfidigheden, ongerijmd. Wij moeten geduld hebben en ons noch door optimisme laten misleidon, noch door pessimisme laten neerslaan. Wij wetera, dat de duikbootoorlog tegen koopvaarders een der krachtigste midde-len is om onze vijanden genegen te ma-ken tôt het sluiten van vrede. riandna irreûcnta a Waar de Dietsche touen galmen, Oaar is ons Vaderland. » De flaminganten hebben te midden van hun harden strijd voor eigen haard en taal, nooit het ongc-lukkige deel van hun land en van hun volk vergeten, dat, sedert twee en halve eeuweu haast, bij Frankrijk is ingelijfd : het land en het volk van « Fransch-Vlaanderen ». Men kan haast geen deel opslaan van de groote tijdschriften die Vlaanderen in de laatst'e 85 jaren kende zonder er lange en dik-wijls geestdriftige beschouwingen over de « Fransch-Vlaamsche » toestanden in te vinden. Zôô het Belgisch Muséum van J. F. Willems ; zoo het Vaderlandsch Muséum van C. P. Serrure ; zoo het Ne-derlandsch Muséum van J. F. Heremans, het Tijdschrift van het Willemsfonds, en meer nog de jongere Vlaamsche bladen en tijdschriften. Ook in Noord-Nederland werd meer-malen emstige aandacht aan de toestand van Fransch-Vlaanderen geschonken. Wij noemen hier vooral Dr. Johati Wink-ler die tôt de kennis van dien Zuidelijken tak van den Nederlandschen stain veel bijdroeg. In de laatste jaren was nu te Antwer-pen onder den naam Pro Westlandin eene vereeniging tôt stand gekotnen, waarvan de Zuid-Nederlander Dr. A. Borrns en de Noord-Nederlander Mr. W. J. L. van Es de ziel waren, en die in Fransch-Vlaanderen eene stelselmatige propaganda voerde voor Nederlandsche taal en kunst, o.m. door rondreizen van redenaars en zangers. Flandria .iirridenta. Het woord is va^i Dr. Johan Winkler. (1) Wat heeft dat jaren lang utopistisch geklonken. En toch leefde in het hart van elken bewusten Vlaming de va^te hoop en het onwankelbaar vertrouwen dat ééns Vlaanderen weer zich zelf zal zijn, en heel het Vlaamsche volk vereend. De oor-log is die hoop en dat vertrouwen nog komen aanwakkeren. En waarom niet? Heet niet deze heele wereldkrijg een kamp te zijn voor het goede recht der kleine volkeren Is niet om wille van het Slavisch Nationalisme Rusland den oorlog begonnen Kwam niet Duitschland op in het Oosten voor het recht der Polen, in het Westen voor -de zelfstandigheid der « Belgische Vla-mingen » ? Heeft Frankrijks revanche-politiek niet voor eerste doel het herove-ren van « Elzas-Lotharingen » ? en Italië's bondsbreuk voor eenige verontschuldi-ging het goede recht van zijn nationalis-tisch sireven? Is het recht der Vlamingen in Noord-Frankrijk niet evenveel waard als dat der Polen in Rusland, der Italianen in Oos-tenrijk, en niet dubbel zoo veel als dat der Franschen op den Elzas? * * * Toen in 1658 Turenne zich voor reke-ning van Engeland meester maakte van Dninkerken) bevatte de akte van overga-ve de verzekering dat de rechten der « DietSche taele » geëerbiedigd zouden worden. In 1663 werd de stad aan Dode-wijk XIV afgestaan, die er reeds twee jaar later het Fransch als officieele taal invderde. In 1678 vielen verscheidene andere Vlaamsche steden voor goed in de macht van Frankrijk (Cassel, Rijssel, Ha-zebroeck en Grevelingen) en al dadelijk werd het gebruik van het Dietsch er voor de rechtbanken en in burgerlijke akten verboden. Dit was de reden waarvoor toen talrijke inwoners, en niet van de minsten, naar het Noorden uitweken, het balling-schap verkiezend boven de verfransching. Napoléon I breidde het verbod op het gebruik der Nederlandsche taal uit tôt àlle openbare akten, b.v. ook tôt de testa-menten. Louis-Philippe verbande in 1833 de volkstaal uit het ouderwijs. In 1853 werd door de Conseil Académique de wet van 1833 bekrachtigd, en op strenge uit-voering daarvan aangedrongen. In 1900 moesten nieuwe maatregelen worden getroffen. Uit een schrijven van den minister van Eeredicnsten aan den Aartsbisschop van Kainerijk (18 Decein-ber van dat jaar) leert men, dat van toen af aile bezoldiging geweigerd werd aan de priesters, die in godsdienst-oefeningen af katechismus het Vlaamsch nog zouden gebruiken. En op 1 Maart 1901 maande een schrijven van den heer Vincent " Pré-fect du département du Nord » de « Maires » aan, een oog in 't zeil te houden, opdat deze wet niet straffeloos overschtre-den zou worden. (2) * # i Het is een schitterend bewijs van de levenskracht van het Vlaamsche rçolk, aai, ondanis deze eeuwenlange verdruk-king, de bevolking van Fransch-Vlaanderen noch zijn taal noch zijn eigen aard heeft prijsgegeven. Het «Bulletin de l'Alliance Française» van 15 Januari 1908 erkende dat het Fransch op verschillende plaatsen van Noord-Frankrijk in de laatste jaren der XI Xe eeuw voor het Vlaamsch is gewe-ken.In het arrondissement Duinkerken-Hazebroeck luidden de officieele cijfers als volgt : 74 zuiver Vlaamsche gemeenten met .100.000 inwoners ; 31 gemengde gemeenten met 107.000 inwoners ; 10 zuiver Fransche gemeenten met 43.000 inwoners^ Ook in het arrondissement Rijssel (I,ille) neemt volgens het Parijsche blad Le Siècle (Mei 1910) het aantal Vlaamsch-sprekenden arnstig toe. Dit schrijft het blad gedeeltelijk toe aan den inlvoed van ruim 40.000 ingeweken « Belgisch » Vlamingen, die zich aldaar hebben geves-tigd.Te Robaais (Roubaix) wonen nog meer ztilke « ingewekenen », n.l. 45.000. Nog meer dan het bovenstaande mag het ons verwonderen, dat, niettegen-staande de ongunstige voorwaarden van zijn bestaan, Fransch-Vlaanderen toch nog Nederlandsche lettervruchten van waarde en belang heeft voortgebracht. Reeds wroeger, in 1590, had het ons den beroemden psalmenvertaler Daeton (Dathenus) gegeven. In de XVIIe eeuw leefde te Duinkerken De Swlaen van wie wij nog bezitten Het leven. en de dood van. Christus, De gecroonde Leersse, onlangs in Holland met succès op de planken ge-bracht, en De Afstand van Keizer Karel. In de âchttiende eeuw bloeiden er on-danks ailes de rederijkerskamers. De meest bekenden zijn de (t Jan Baert » en de « Cort en Cleine » van Duinkerken ; de <■ Kunstc- en Gunste » van Kassel en de « Sl-Barbara » te St-Winnocksbergen. In 1853 werd door « le comité Flamand » een mooie verzameling oude volksliederen uitgegeven, en in 1855 var-scheen een bundel « Lettervruchten der Vlamingen van Frankrijk», waaraan o.m. Baey en Stevens medewerkten. Te Belle werd in 1884 een tijdschrift uitgegeven onder den titel u Ons oud Vlaamsch » en een jaar later de « Vlaamsche Almanak vin het Noorden». In 1892 werd weer een Vlaamsch dag-blad opgericht, « Het Vlaamsch Kruis », en zelfs de Fransche « Croix du Nord » nam Vlaamsche artikelen op, en doet dit nog thans. Te Steenvoorde verschijnt u Le Patriote des Flandres », die gedu-rende dezen heelen oorlog geregeld het overzicht van den toestand in het Neder-landsch, zij het dan ook in gebcekkig Nederlandsch, afdrukte. Te Robaais bestond v66r den oorlog een strijdende vereeniging « De Vlaamsche Herten», met leuze Onze taal is gout weert. Sedert Oogst 1914 konden wij daarvan geen bericht meer ontvan-gen.• * * En de toekomst? Bestaat er eenige mo-gelijkheid dat het zoo lang geknechte « Fransch «-Vlaanderen eindelijk recht zou wedervaren? De geweldige storm, die nu al haast drie jaren Europa teistert, heeft al zoo-veel veranderd. Zooveel, helaas, vernietigd en vertrapt, mar toch ook zooveel hoop op verbetering en bevrijding doen oplaaien. Zuid-Afrika, Ierland, Polen en (Bel-gis'ch)-Vlaanderen hebben om de beurt het beeld van nieuwe vrijheid zien op-rijzen. Waarom zou ook « Fransch »-Vlaanderen op geen betere tijden mogen hopen ? Utrecht, April 1917. Edgar H. RIETJENS. 1) Dr. Johan Winkler, eene rerhandeling over Vlaamsche toestanden in Noord-Frankrijk, gepubliceerd in «De Tijdspiegel», 1886, Ile deel. 2) Door talrijke voorbeelden zonden wij hier kunnen aantoonen welke trenrige gevolgen deze onrechtvaardige maatregelen nog in de laatste jaren na zich sleepten. Zoo werd b.r. in 1862 een Fransch-onkundige vrouw,genaamd Doïze, wegens vadermoord tôt levenslange dwangarbeid veroordeeld door een rechtbank waarvan geen enkel lid ook maar één woord Vlaamsch verstond. Hare onschuld is later gebleken. In Belgisch Vlaanderen gebeurde hetzelfde. Twee Vlamingen, Coucke en Goet-hals, werden op 16 November 1860 onthoofd, zonder te weten waarom. Rechters en advoka-ten kenden in het geheel geen Vlaamsch. De beschuldigden è€en Fransch. De ware schul-iigen, A. en J. Ivleclercq, bekocden in 1862 htm tniftda&d. STAD en LAND IN DE SCHOOL DER LANGE LEEMSTIMAT. — In de betalende meis-jesschool der Lange Leemstraat blijven spijts aile verord.cningen en reglementen de mistoestanden voortwoekeren. Wij vestigen vooral de aandacht van wien het aangaat op het feit dat verscheidene leer-lingen in de Fransche afdeeling zitten zonder dat zij daar recht op hebben. Natuur-lijk zou in een Vlaamsche stad zulk een afdeeling in een stadsschool niet mogen bestaan, maar, enfin, vermits ze er nu eenmaal is, dat men er dan de Nederlandsche en echt-Antvsterpsche kinderen van 9 tôt io jaar uit verwijdere diè het Nederlandsch tôt moedertaal hebben, en onbekwaam zijn de kursussen in het Fransch te volgen. Wij zouden de kinderen met naam en voornaàm kunnen noemen die, om in die Fransche afdeeling de lessen met vrucht te kunnen bijwonen, gedwongen zijn buiten den schooltijd pri-vaatlessen in het Frasnch te nemen. Dat heet men in Antwerpen de nauwge-zette toepassing van het princiep « moe-dertaal-voertaal ». De druksels uitgaande van de school moeten in 't Nederlandsch opgesteld zijn. Hoe ontsnappen onze franskiljons daar-aan? Heel eenvoudig, ze laten niet druk-ken. Zoo worden de programmai voor elken leerling door de onderwijzeres zelf geschreven, en om geen onderscheid te maken, de Vlaamsche — die noch tans kunnen gedrukt worden — even goed als de Fransche teksten. In de hoogere klas-sen dikteeren de onderwijzeressen, die dat werkje terecht weinig aangenaam vinden, het programma aan de leerllngen. En zoo geeft .men den brui aan de wet en haar toepassing. Dat die anti-Vlaamsche streken dan nog beperkt bleven bij de Beulemansjes van de Fransche afdeeling, hun ouders eischen het recht op. van hun kinderen te maken « des cerveaux estropiés », maar dat men de Vlaamsche Jeerlingen ten minste cen goed Vlaamsch onderwijs geve! Waarom dan overtollige,bepaald Franschgezin-de onderwijzeressen aan het hoofd van Vlaamsche afdeelingen geplaatst? Een van die dames spreekt zich over de Vlamingen — wie*- kinderen zij moet oplei-den — aldus uit. •< Je préfère de beaucoup causer avec une ^>rsonne qui me parle en français qu'avec <fes Flamands; quand ils ont à peine ouvert la bouche, on entend que ce sont des mal élevés. » Voorwaar, de Antwerpsche heeft aan de Senne-pedagogie maar weinig te ver-wijten.TERECHTWIJZING. — Wij ontvan-gen het volgende schrijven : « In uw nummer van Woensdag, 18 Juli 1.1. verscheen een artikel getiteld : «In de aangenomen Normaalschool voor Juf-frouwen te Herenthals ». Uw briefwisse-laar moet verkeerd zijn ingelicht, en daar-om zend ik U volgende terechtwijzing, die ik ver lang te zien verschijnen, krachtens de wet, op dezelfde plaats, onder dezelf-de rubriek, in uw eerstvolgend nummer. 1. Tôt hiertoe vernam ik niet dat een onzer leerlingen zich zal aanbieden bij de Middenjury. 2. Noch ik, noch mijn leerlingen weten iets van een exaam te Mechelen. 3. Ik vraag mij af, wie mijner leerlingen vanaf het begin lot het einde van het school jaar zich zou verzet hebben door weigering tegen eender welke mijner schikkingen of verlangens. 4. Welke indruk kan dan op mij ver-wekt geworden zijn? 5. Geen enkele schriftelijke of monde-linge verklaring werd van de leerlingen gevraagd, noch geëischt, noch aangenomen.In een dingen (sic) blijf ik 't akkoord met uw berichtgever, namelijk in zijn wensch « dat onze onderwijzeressen zonder schroom hun plicht vervullen ». Wij leerden hun nooit anders, nu npg niet. Aanvaard heer Opsteller, mijne beleef-de groeten. De Bestuurster, M. Gheys. » Wij zullen onzen berichtgever gelegen-heid tôt antwoord verschaffen. — Red. VREDESNEÏGING AAN HET BELGISCHE FRONT. — Het Vlaamsch Korrespondentie-Bureau uit Antwerpen schrijft : Léonce du Castillon wijdt andermaal in zijn « Belgisch Dagblad », nummer van 23 Juli, een artikel aan de Belgische ko-ningin. « Heeft zij niet, schrijft hij onder meer, met een gobaar vol misprijzen, aile valsch gemerkte vredesduivem verjaagd, die in de"n omtrek van La Panne kwamen rondzwerven? » Is aan het Belgische front het verlangen naar vrede aanwezig tôt in de omgeving van den Vorst? Iets voor iederen dag Een sclioone bladzijde van onzen strijd Een mensch is t<x:h maar een broos ding ! Laat hij aan te sterke gemoedsaandoe-ningen onderhevig geweest zijn en. tus-schen hopen en vreezen geschommeld hebben, niet zoodra is de eind-oplossing ingetreden, ze'weze dan nog zoo verheu-gend, of de algemeene ontspanning volgt. Dan moet hij even adem scheppen om weer op zijn verhaal te komen. Wij hebben dat nogmaals gezien bij mensehen die in den zwaren nood hadden verkeerd en mochten het aan onszel-ven ervaren. Op al de wegen van het menschelijk streven zijn er pleisterplaat-sen noodig. Rust elders ! te stipt opgevat, is grootspraak. Nu dat we weer eens konden uitblazen, willc-n we nog even, vluchtig, aan onze lezers het verloop vertellen van de tragi-sche gescbiedenis die zoo blij-eindig met de genade werd bekroond. 't Was eerst in den namiddag van den Woensdag Elfden-Juli zelf dat wij op den doelmatigen inval kwamen het Vlaamsche volk met de zaak te bemoeien en genade te doen vragen, want we voelden wel dat wij alleen te zwak zouden zijn. om de onverbiddelijkheid van de krij£â-wet af te wenden. Om halfacht had de Sporenviering plaats) in de u Thalia ». Drie tôt vierdui-zend Vlamingen waren er vergaderd. Het beste deel, mogen we zeggen, van ons volk. Het deel dat zijn vaderlandsch ver-leden vereert ; dat Vlaanderen liefheeft bovenal ; >dat in het heden strijd om het een schoone toekomst voor te bereiden. Allen mensehen die eenvoudig doch be-slist hun plicht doen en niet wijken voor de kwaadaardifeheid van den tegen«tre-ver, niet in hun hok kruipen voor het dreigend Spook van Havere. René de Clercq sprak en was beurte-lings gemoedelijk, geestig, grimmi;; en geestdriftig. Er was nu blijdschap, opgetogenheid en jubeldrift iu die prachtige menigte van Vlaamsche mannen en Vlaamsche vrouwen, allen gelukkig door het besef sterk en eensgezind te wezen. Kon het gelukken, dat de Sporenslag het leven redden zou van vijf onzer Vlaamsche landgenooten die op dit oogenblik den dood afwachtten, welk een voldoening en welke fierheid zou het niet wezen voor Vlaanderen ! Het was een aangrijpend en plechtig oogenblik toen gansch de zaal meevoelde waarom het ging en in een hartstochte-lijke opwelling van 't gemoed eenparig ■besloot een gezamenlijke genadevraag telegrafisch aan den Gouverneur-Gene-raal te zenden. Dien nacht hebben wij ook diep ge-voeld hoe er een menschelijke goedheid bestaat die boven de gebeurtc-nissen ver-heven blijft, en hoè de mensehen broe-ders blijven om hun medemenschen te •helpen. Door de offervaardigheid van Duitsche _ ambtenaren en de bereidwil-ligheid van het telegraafkantoor kon zonder tijdverlies het telegram verzonden worden. Juist te middernacht werd de Duitsche vertaling neergelegd en onmiddellijk naar Brussel overgeseind. Want eerst en vooral moest verhoed worden dat de genade te laat zou kunnen komen. Daarom ook was er een vertaling noodzakelijk opdat de tekst klaar en onverminkt zou wezen en aile verdere opklaring overbodig. Hier spreken wij daar opsnlijk onzen innigsten dank voor uit: Het telegram luidde : AxnZ. Exc. Generaaloberst Vrijheer von Falkenhausen, Generaal-Gouvsrneur in Belgien. Drie duizend stambewuste Vlamingen, te Antwerpen vergaderd om den Gulden. Sporenslag, hun Nationalen Gedenkdag, te vieren ; Indachtig dat bij groote fec3tgelegen-heden van een volk het vanwege vorsten of hun plaatsbekleeders, ten minste één-maal 's jaars, een eeuwenoude gewoonte is. het genaderecht uit te œfenen : Vragen voor éénmaal deze gunst aan Z. Exc. den Gouverneiu--Generaal in Bel-gië Vrijheer von Falkenhausen, die thans dit vorstelijk recht over Vlaanderen be-zit, nu vijf hunner Vlaamsche landgenooten uit de Antwerpsche buitenbuurt, in eenzelfde zaak van verspieding betrok-ken, door het Krijgsgerecht van Antwerpen ter dood werden verwezen. Indien Z. Exc. de Gouverneur-Gene-raal genade schenkt zal dit een blijvende luister werpen op den Un Juli. Hoe zal die daad van groote goedertie-renheid een pl«chtig# en •erlijk» «r1s»n-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het Vlaamsche nieuws belonging to the category Gecensureerde pers, published in Antwerpen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection