Het Vlaamsche nieuws

900 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 01 May. Het Vlaamsche nieuws. Seen on 22 October 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/k93125s47v/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Indag 1 Mei 1916. Tweede Jâarg. Nr 121 Prlîs : 6 Centiemexi door geheel Beîgië M Vlaamsche Nieuws Met best mgelient en meest versprem meuwsDiaa van iaeigie» - Yerscmjnt 7 maai per wee& rABONNEMENTSPRIJZEN : Per rnaand 1-76 Per 6 maanden 10.— per 3 piaanden 5.— Per jaar 18.— AFGEVAARDIGDEN VAN DEN OPSTELRAAD : Dr Aug. BORMS, Aib. VAN DEN BRANDE met vaste medewerkiag van Dr A. JACOB BUREELEN: ROODESTRAAT, 44, ANTWËRPEN. Tel. i960 bWSftHHNut' ioaiftt-iiaiurgi»a55-^tii«iriiiii «^«^wwiMiBmr-jKaMMMwaaais^amaa» AANKONDIGINGEN : Tweede bladz., per regel 2.50 Vierde bladz., per regel.. 0.60 Derde bladz., id. I.— Doodsbericht 6.— Voor aile annoncen, wende men zich : ROODESTRAAT, 44. (E OORLOG de onlusten in ierland êt-el-amara geeft zich over [etoproer in Ierland jjjjJe brandpunten van opstand [1: 28 April. — Burggraaf Ifclt mede, dat de militaire ope-jt onderdrukking van dcn op-Dublin moeten voortgang ma-[ opstandelingen zijn thans be-itenkele plaatsen, voornamelijk t van' Saekville-Street, met. het oor als hoofdkwartier. Een Brdon houdt deze buurt, waar Jlen achter barrikaden liggen, igesloten. Het schieten uit de n verschillende gedeelten van de oral in het Noordwesten bij de igebouwen, die door de rebellen jn, houdt nog aan. Het zuiveren terrein van de scherpschutters is sa kwestie van tijd. [groote schade aangericht door il. Deii 27ste,n woedde een in Ïe-Street gestiehte brand nog wmaainste middelpunten van on-feden in andere deelen van Ier-jn het graafschap Galway en En-ly. Ook zijn berichten omtrent «liteden ontvangen uit Killar-Iramel en Gorey. Elders is de I gémon. Ilîeregeldheden zijn, naar het [ran plaatselijkeh aatd. 'loot en leger aan 't werk p, 29 April. — Volgens de laat-bfficieele berichten is Donderdag [in het buiten Liberty Hall (het artier der Sinn Feyn) door de erboot « Liffey » verwoest. )epon liebben verder de opstan-[t met bominen en machinege.we-[op het dak van een hôtel en een waren opgesteld, uit hun ver-e stelling te Stephen's Green s. De opstandelingen liouden [toote kaakjesfabriek van Jacobs ede troepen met twee kanonnen a, Ook zâtten zij nog in het K de gerechtsgebouwen en regstation. Echter loopt het dat de troepen met gebruikpia-irookbommen het postkantoor Permeesterd. Het schuim van de if, dat door de gevechten te lin gekomen was, heeft Maandag paamste winkels geplunderd. p, 29 April. — Het blad « Bêlera Whig » van Maandag, dat pn is aangekomen, meldt dat de mers aanstalten voor Paaschma-in geheel Ierland hadden ge-Zaterdag werden ze plotpeling Ofsehoon men officieel geen re-foor opgeeft, gelooft men dat > bang- waren, dat de ovçrheid jvigheid van de vrijwilligers jiten. a, 29 April. — De laatste tele-1 uit Dublin maken dtiidelijk, d'at 'strik, die om de rebellen is ge-e„?lnt toe te halen sedert generaal l's aangekomen. Niet alleen zijn Ps in het centrum van de stad versterkt, maar ook aan den 'de stad zijn troepen opgesteld, orkomen, dat de opstandelingen Wgen cwitkomen. - De partij van Redmond 29 April. — De nationalisten fdmond heeft in een zeer belang-r'aring te kennen gegeven, dat Nstrekt ter beschikking van de stelt.Hij houdt vcortdurend voe-*ien en heeft de nationalistische gelast, zich ter beschikking ltaire overheid te houden. sehillende plaatsen buiten Du-en zij uit eigen beweging hulp-:Vormd. Gisteren boden de vrij-Vai^ l ipperary hun diensten aan. 29 April. — De « Koelniische "iig » verneemt van Iersche ^ het heele Zuiden en Westen lnd een krachtige en goed inge-^paganda tegen de werving* te'den menschen, die in Dublin, de Defence of the Realin Act KWecht waren geroepen, zijn on-ngen bijval \Tijgesproken. 30.000 gewapende opstandelingen Het « Hamburger Fremdenblatt » maakt het bericht openbaair van een ooggetuige der straatgpvechten in Dublin. Daarin heet het : de opstand in Ierland beperkt zich geenendeels tôt Dublin en eenige kustplaatsen, doch is een wel ingerichte beweging, waarin gansch het land is betrokken. Meer dan 30.000 Iercn hebben de wapenen tegen de En-gelschen opgenomen. Wapenen en schietvoorraad werden voor een groot deel reeds vpôr het begin van dén oorlog ontscheept, doch zijn naderhand aange-vuld geworden. De meerderheid der Iersche troepen weigerde tegen de opstandelingen op te treden. De toestand kan ondertusschen nauwelijks ten na-deele van de Ieren gewij/.igd zijn. In de haven van Dublin liggen meerdere En-gelsche oorlogsschepen, die echter nog geen schot hebben afgevuurd en geen mail hebben ontscheept. (Onder voorbehoud.) Koet-el-Amara geeft zich over Konstantinopel, 29 April. — Officieel : De te Koet-el-Amara opgesloten E11-gelsche troepenmacht heeft zich aan de Turksche belegeraars onvoorwaardelijk overgegeven. De bezetting, bestaande uit 13.800 maUj onder opperbevel van generaal Townshcnd, is krijgsgevangen genomen. De gezonken Duitsche duikboot Berlijn, 29 April. — Officieel: De dtiikboot « U. C. 5 » is van haar laatsten tocht niet teruggekeerd en blij-kens mededeeling van de Engelsche ad-miraliteit vernietigd. De bemanning is gevangen genomen. De toestand in Griekenland Athene, 29 April. — De chauvinistische pers heeft gisteren het opzienbarend ge-rucht verspreid, dat de officieren van het Atheensche garnizoen van plan waren een vergadering te beleggen ten einde een bond tôt verdediging van de eer van vaderland en vorst te stichten. Tôt nog toe zijn deze geruchten niet bevestigd. Niets wijst op een gevaar, dat zoo'n daad zou motiveeren. Volgens de « Embros » hebben de officieren een protocol getee-kend, waarin zij zich op hun eer verbin-den den Koning trouw te blijven, voor wien zij bereid zijn hun leven te geven en zich niet met politiek te bemoeien. Als toelichting, dit stukje : Een telegram aan de « Times » uit Athene dd. 21 April, zegt: « Een aantal officieren, vani meening dat de tegen-vvoordige toestand kritiek en vol gevaar voor den openbaren vrede is, hebben een 'vergadering gehouden om over gepaste maatregelen te beraadslagen.» Het ar,twoord van Duitschland op de Amerikaansche Nota De nota, waarmee de Duitsche regee-ring in antwoord op de jongste nota van Wilson zal antwoorden, zal, volgens het « Berliner Tageblatt », in de eerste helft van de volgende week te Washington overhandigd worden. Het is nog niet ze-ker, wanneer Gérard, de Amerikaansche gezant, uit het groote Duitsche hoofdkwartier te Berlijn terug zal keeren. Deaanslag op bet Bulgaarsch gezantschap te Athene Bij den aanslag op het Bulgaarsche gezantschap te Athene waren twee bom-men gebezigd, waarvan slechts één is ontploft. De andere is door Grieksche deskundigen onderzocht en — naar die « Vossische Zeitung » verneemt — van Fransch maaksel gebleken. Een bericht uit Athene aan de « Times » bevestigt, dat de Bulgaarsche gezant te Athene, in wiens huis een bom is ontploft, in de « Hestia » als zijn over-tuiging uitspreekt, dat deze aanslag niet door een Griek is gepleegd. De politie is intnsschen den dade.r nog niet op het spoor. Lees vervolg Oorlogstelegrammen, op de tweede bladzijde. Staatsmacht in Viaanderen Deze oorlog' zal den staatkundigen vorm bepalen waarin de Europeesche vol-keren zullen leven gedurende den tijd var ontwikkeling der ekonomische noodzake-lijkheden, geboren uit de denkwijze medt tengevolge van dezen strijd en 't geer hem omringt ontstaan. Voor den bloei van het Vlaamsche volt is het noodzakelijk dat van deze verande-ring gebruik wordt gemaakt om; der staatsvoirm, zich aan zijij ethnische er h|iistorische persoonlijkheid aanpassend welke de ontwikkeling zijner ekonomische, intellektueele en ethische hoedanig-heden steunen en bevorderen zal, te ver-krijgen.Wanneer de staatsvorm vroeger nie' aan deze hem door het Vlaamsche volk te stellen eisch voldeed, was dit mindei het gevolg van een rechtstreeksche ge-welddadige onderdrukking, dan wel var het gémis aan de krachten welke de nationale rechten van Viaanderen konder doen gelden met de noodige autoriteii d. z. in dén constitutioneelen staat Bel-gië : Vlaamsche staatslieden. Dat het ge mis aan deze mannen juist een gevolg was der handelwijze van de Belgischt staatsmacht, laten wij hier buiten bespre-ki-ng.Daarom heeten wij het groeien eenei Vlaamsche intellektualiteit, welke haai Maamsch karakter behield, het meest be-langrijke resultaat der Vlaamsche beweging van v6or den oorlog. Het tôt den huidigen bloei; opvoerer der Vlaamsche gedachte is het moeizamf doch vruchtbare en eenig positieve werl< geweest der vorige generaties. Nu zal de Vlaamsche intellektualite'nl te bewijzen hebben dat zij tegen hare taak — zooeven uiteengezet — opgewas-sen is. Wat in den grond het activisme van het passiviisme scheidt is de graac van vertrouwen in de kracht van de Vlaamsche gedachte. Hare functie bewust, vervult de op zicl vertrouwende intellektueele Vlaamsche gemeenschap haren plieht doo-r in dezer tijd hare kracht te richten op het erlanger eener wijziging in den staatsvorm, waarin haar volk zal leven ; want hoewel enke vorm-wijziging en dus niet van recht-stroeksch belang voor wat het doel blijfi der Vlaamsche beweging : het weer be-machtigen door het Vlaamsche volk var zijn geweten ; oefent de staat naar alge-meene erkenning, zoo grooten invloed uil op de vorming van het volk, dat hij zijnc moraal, uit zijne behoeften gegroeid. stilaan, 66k wanneer zij tégen de esthiek van het volk staat, aan de massa op-dningt.Wanneer aldus de belangen van hei volk door de voGirstelling welke de regeer-der s zich van die van den s-taat maken, be-dreigd worden, is het eerste werk var hen wie de staatsinwerking niet heeft me-degesleept en afgetrokken van het inzichl in de eigenlijke volksbehoeften, de staats-inrichting zoodanig te wijzigen dat erdooi worden behartigd de ware belangen van hun volk, dit zijn : zijne welvaart, zijne ontwikkeling en z'n zijn aard passende vojheid. Juist doordat de inwerking van den staat op de massa in een langzaam door-dringen bestaat, zal de gewenschte staat-kundige verandering,wanneer zij eenmaal verwezenlijkt is, niet onmiddellijk haar invloed op de door het vorige regiem ziek gemaakte geestesgesteldheid der Vlaamsche massa deen gevoelen. Hoewel wij toegeven dat met het histo-risch gewordene, dus met wat, dank zij de drukking van den unitaristischen Bel-gischen staat, tôt een « werkelijke » be-hoefte van het Vlaamsche volk geworden is, rekeaBchap zal moeten worden gehouden, zijn het niet zij wier levensbeschou-wing geheel onder staatsinvloed stond, welke met voldoende waarborgen voor juist inzicht in de « werkelijkheid » der volksbelangen, de verhouding tusschen de Vlaamschen vorm en het historisch ver-wordene zullen kunnen bepalen. Daartoe lis het noodig dat zij welke hun eigen inzicht.— dat dan dit van den staat zal worden — tegen de vroegere organisatie in, behielden, hun invloed kunnen doen gelden, en daartoe machtsmiddelen in han-den krijgen. B. VAN GENECHTEN. DAGELIJKSCH NIEUWS TENTOONSTELLING VAN AAN-GEKLEEDE POPPEN in de Londener Gasterije (Hôtel de Londres). — Maandag 1 Mei 1916, te 4 uur (T. U.), Kon-cert, met de medewerking van : Mej. M. Vervoort, klavier; Hr F. Herrebrant, baszanger. 1. Balladen, van F. Chopin, door Mej. Vervoort. — 2. Ik ken een lied, van W. De Mol, door Hr F. Herrebrant. 3. De Dente, van Grieg, door Mej. Vervoort. — 4. De Scbelde, va,n K. Mestdagh, door Hr F. Herrebrant. WOORDVERKLARING. — Wij le-zen in de « N. R. Ct. » onderstaand stuk waar ook onze lezers hun voordeel mee kunnen doen : « Een lezer vraagt ons : Wat beteeke-! nen uitdrukkingen als: Gordijnvuur, Trommelvuur, Spvervuur en Roffelvuur ? Het antwoord is : Trommelvuur is een andere wellicht minder gelukkige uit-. drukking voor Roffelvuur. Onder Rof-1 felvuur verstaat men eenvoudig geschut-1 vuur, dat zeer goed gevoed is. In het officieele Fransche verslag over de ge-. vechten bij Verdun wordt bijvoorbeeld . gewag gemaakt van artillerievuur der . Duitschers. tijdens hetwelk 1<20 schoten in de minuut vielen. Een zoo sterk vuur ter ,vernietiging van de vijandelijke stel-lingen is, naar wij meenen, het eerst door de Duitschers en Oostenrijkers toe-- gepast in den slag van Tarnow en Gor-lice, toen het Russische front in Galicië _ werd doorbroken. De Franschen spreken over « Tir de destruction », Wij meenen, dat evenals Trommelvuur en Roffelvuur, ook Spervuur en Gordijnvuur twee verschillende aandui-dinge,n voor dezelfde zaak zijn. De Engelschen spreken van Curtaiu-fire (Gordijnvuur), de Duitschers van Sperrfeuer (Versperringsvuur) en de Franschen van Tir de Barrage (Versperringsvuur) . Onder verspertrings- of af-sluitingsvuur verstaat men een heftige fjeschieting van een strook gronds om te verhinderen, dat de vijand zich over die strook verplaatst. Dit versperringsvuur ' kan dus in toepassing gebracht worden om bij een voorbereiding van een aanval door de tegen partij, de vijandelijke infanterie te verhinderen uit de loopgra-ve,n te komen, het kan worden gericht op de strook achter stormloopende troepen, om te verhinderen dat zij verster-kingen krijgen, of, in andere omstandig-heden, om den terugtocht van infanterie-afdeeliugen te verhinderen. » DE « RING» IN HET MUNTTHEA-TER. — Het Munttheater zal in veertien dagen ter beschikking van een Dukschen lyrischen treep gesteld worden, die er de « Ring » : « Rheingold », den 6 Mei, « Walkure », 7 Mei, « Siegfried », 9 Mei, en « Gôtterdâmmerung » den 12 Mei, van Richard Wagner, zal opvoeren. DE CHEMISCHE MESTSTOFFEN VOOR ONZE LANDBOUWERS. — De coke-ovens van het land hebben voor de maanden Februari, Maart en April, 1700 ammoniak-zwavel opgebracht. Het Generaal-Gouvernement heeft veroor-loofd om ailes ter beschikking vau den landbouw te stellen. EEN NIEUW TARIEF VOOR DE ■ TELEGRAMMEN. — Met ingang van 1 Mei zal de taks der binnen België ver-zonden telegrammen volgens het aantal over te seinen woorden berekend worden. Het adres zal niet meer vrijgesteld zijn van de taks en deze laatste zal niet meer per groep \ an 10 woorden berekend worden. De taks per woord is voortaàn vastge-steld op 10 centiem, bij een minimum-taks van 1 frank per telegram. DE CENSUUR IN FRANKRIJK. — De heer Clémenceau begint gewend te geraken aan de uitsnijdingen welke dje schaar van Anastasia dagelijks in zijne artikels van « L'Homme Enchaîné » doet. Hij wordt gewaar dat met betrekking tôt een soort kritiek over de redevoering van Sonnino, het gemakkelijker is om het ongehoord slagen van deze Omwenteling te bezingen dan om de resultaten ervan aan te wijzen en te bespreken. Het is « het regiem van het verlof » in plaats van « het regiem der Wetten » zetten. « Om het even, zegt hij, ik zit voor inijn tafel alwaar ik de « Eclair » geheel gewit zie. De « Radical », zelfs de « Temps» , het « Journal des Débats » (wie zou het geloofd hebben) vertoonen vie k ken- van een invretende melaatschheid en het ongelukkige blad « L'Homme Enchaîné » stelt onbeschaamd zijne naaktheid aan aller blikken ten toon. Het is klaarblijkelijk dat Briand een toeval heeft. welke niet van voldoening is en, daar zijn ongenoegen niet op hem zelf /ou kunnen vallen, is het natuurlijk, dat wij er het gewicht van moeten gevoelen. Wat was er vroeger een lawaai voor de vrijheid van denken, in tijden, toen het libéralisme zelfs de regeeringen aantast-te ! Heden. is er niets meer dan een con-gestie van stomrne verbazing om onze veiligheid te verzekeren. Laten wij trach-ten er ons naar te schikken, daar er geen ander middel bestaat om aan de psychologie van Poincaré en zijne « poincaril-lons » geen aanstoot te geven. » En Clémenceau onderwerpt aan de lef-zers zijne « vrije » opmerkingen, voor-zien van groote « open » vlekken, over de meening welke Sonnino uit aangaande zijne sàmenwerking met Briand op de Parijsche Conferentie. Onze Groote Geïllustreerde Letterkundige Prijskamp .j Een Woord Vooraf De Eerste Letterkundige Prijskamf van Het Vlaamsche Nieuws gaf uitslui-tend een overzicht van de Vlaamschc Letterkunde sinds 1830 tôt op den hui-digep dag. Deze nieuwe Prijskamp omsluit gansch de Nederlandsche Letterkund< vau haar bestaan af, dat dagteekent van ongeveer zeven en een halve eeuw. Het was redelijk aldus te werk te gaan en wel om verscheidene redenen. Het Vlaamsche woord van onzen tijd, van onze streek en onze omgeving, is voor eenieder onmiddellijker, recht-streekscher genietbaar, dan de oude voortbrengselen uit vervlogen eeuwen en van een uitgestrekter taalgebied. Maar dat kan nog anders gewettigd worden. Zijn het niet de Mannen van de Vlaamsche Beweging na 1830 die weei Vlaanderens oude letterkundige schatter zijn gaan opdiepen en die de handschrif-teu onzer meesterwerken in druk hebben uitgegeven ? Bij ons weten wordt daar niet op ge-wezen, althans niet uitdrukkelijk, in de verhandelingen over de geschiedenis onzer letteren en zij.n wij niet dankbaai genoeg voor den reuzenarbeid door de letterkundigen, tevens groote taalgeleer-den, uit dien tijd geleverd. Zie eens wat Jan Frans Willems deed op dat gebied ! In 1836 geeft hij uit den ouden Rei-naert de Vos! Het eerste groot werk, ons Vlaamsch epos, komt aklus ook het eerst aan de- beurt. In hetzelfde jaar De Slag van Woerin-gen, door Jan van Heelu. 1839 : Boendale's Brabar.ische Geesien. Willems bereidde ook die onsehatbare verzameling van Oude. Vlaemsche Lie-deren, twee jaar na zijn dood, in 1848, door Snellaert volledigd en uitgegeven. Aan Snellaert dankt men tevens Alexan-ders Yecstcn. Nederlandsche Gcdichten uil de lJtde eeuw, met Boendale's Tees-teye daarin. Ph. Rlommaert, Serrure, Kanunnili David en Bosmans werkten va,n hunneii kant en zoo kregen wij de uitgaven va,ti de St. Servatiuslegende, van Hendrik van Veldeke; de Rijmbijbel en Der Na-turen Bloeme, van Maerlant ; de volle-dige werken van Ruysbroeck ; den Theo-philus, fragmenten vau den Parlhono-peus en Carel ende Elegast. ~ Zoo was de geboortedag van de Vlaamsche Beweging ook de herboring van onzen Middeleetvwschen taalschat. Wat al liefde voor taal en volk schuilt er onder dien arbeid ! Welk een geest-drift doch ook welk een taaie volharding bij die schaar van geleerden, sinds het Voorloopig Bewind, op 16 Noveml>er 1830, de Afsehaffing van het Neder-landsch als landstaal had uitgevaardigd ! De Groudwet van 7 Februari 1831 waarborgde de vrijheid van taal, maar feitelijk geschiedde ailes stelselmatig in het Fransch en het Fransch alleen werd voertaal van regeering, bestuur, leger, hooger onderwijs, gerecht. Toen kwamen de ijveraars voor de moedertaal met het doel : Zedelijke ver- DE KINEMA'S EN DE ENGEL= SCHE REGEERING. — De exploitan-ten van kinema's zullen zich trotsch gevoelen voor het brevet,dat hun door Mac Kenna, den grooten Penningmeester in Engeland, toegekend wordt. In een brief, die hij aan de pers en aa,n de nij-verheid van de kinema's gezonden heeft, om hen te verzoeken, hem in zijne pro-paganda voor de Engelsche leening be-hulpzaain te zijn, schreef hij : dat hij geen krachtiger middel kende om al de massa's te bereiken dan de kinema's... En Me Kenna, logisch met hem zelf, zal in al de kinema's van Engeland een film, genaamd « Voor het Rijk » doen vertoonen, welk een krachtig beroep op de kleine beurzen zal zijn. DE «PROTESTEERDERS» ZULLEN NIET IN HET VUUR GAAN.— Het Lagerhuis heeft zich Vrijdag zeer vermaakt over een scherts van den heer Thorne, welke slechts in schijn aardig was, want zij is, in werkelijkheid, een allergrootste beleediging voor de over-tabijke Engelsche î< prostesteerders » die, wegens gewetensbezwaren, weige-re,n om dienst te nemen. Men weet dat de meeste dezer « scrupuleusen » in een korps van niet-strijdenden ingedeeld worden, die met den dienst van de ach-terhoede of met het aanleggen va,n vei'-dedigingswerken belast ziin. De heer Snowden had den heer Tennant ge- heffing van het Vlaamsche volk door en in zijn eigen taal. Het was een strijd to'c zelfbehoud en zelfontwikkeling. Het schoonste, het beste, het doelma-tigste wat zij wisten, was de oorsprop-kelijke, vaderlandsche beschaving, door - de letterkunde, terug te schenken aan hun volk. Het is dus slechts hun voorbeeld dat wij volgen, en dit te doen in dezen tijd, nu het zoo,noodig blijkt, is onze eenigste verdienste, doch 't is er een. * * * Laten wij nog een oogenblik keuveleu over letterkunde. Die weten wat wij er over zeggen, zullen wellicht tevreden zijn het onder een anderen vorm terug te vinden. Voor de oningewijden zal het een leerzame vreugde wezen. Indien sve de Nederlandsche Letterkunde laten dagteekenen van de eerste gcdichten, die wij weten dat in onze taal geschreven werden, dan begint zij in 1170 met den Limburger Hendrik van Veldeke, en zou dus nagenoeg 745 jaar, laten wij zeggen met een rond cijfer, zeven en een halve eeuw bestaan. Doch Hendrik van Veldeke had geen invloed op de Vlaamsche, des te groote-ren echter op de Duitsche letterkunde. Wij moeten den man vereeren, maar rcchtstreeks schonk hij ons niets, want de oorspronkelijke Vlaamsche tekst ging verloren. De Nederlandsche Letterkunde werd cigenlijk geboren in het graafsehap Viaanderen, ten jare 1250 met een eenig meesterwerk, met den Reinaert de Vos. De grootheid, de schoonheid, de be-teekenis van dit werk zullen wij aan once lezers doen kennen. Het is het Epos van den Vlaamschen Stam. Onze letterkunde is nagenoeg even oud als de Fransche, de Italiaansche, de Engelsche en de Hoogduitsche, hetgene in de wcreldliteratuur bctrekkelijk jong is. De allerûudstc literatuur die we kennen is tevens de allerschoonste : Home» ros en de Bijbel. De Bijbel is het oudste letterkundig boek en zou over 1600 eeuwen loopen, van 1500 voôr tôt 100 na Kristus, van Mozes tôt den evangelist Johannes. Daviel en Salomo waren tijdgenooten van Homeros. De PToote profeten Jesaja, Jeremia, Ezechiël en Daniel schreven hun inge-geeste uitboezemingen ten tijde van de-Lesbische dichteres Sappho en van den dichter Aleaens, die in harts'tochtelijk-heid en levendigheid elkander ter zijde streven. Dan komt Esehylos, groot en ontzag-lijk als Jesaja ; en Pindaros, lyrisch als de dichter van het Hooglied. Wij zijn de geestelijke kinderen van Griekenland en van Israël en onze letterkunde en onze wijsgeerige gedaehten zullen wij steeds dien dubbelen invloed zien ondergaan. De twee heiligste en zinrijkste oorden van de wereld zijn twee heuvels, Golgp-tha en Akropolis, de Schoonheid en de Goedh çid. LUC. vraagd of men niet van deze lieden strij-ders maakte door hen, onder het vijandelijke vuur, loopgraven te laten aanleggen ? De heer Tennant antwoordde, dat nauwgezette « protesteerders » geen loopgraven onder het vijandelijke vuur zouden maken. Stemmen riepen : « Hoe zoo?... » De heer Thorne riep van zijne plaats : « Omdat zij dan het hazenpad zouden kiezen !... » ENGELAND NEEMT HET RATIO-NEERINGSSTELSEL AAN.— De rant-soeneeringskaarten, waarmee Ln het begin een weinig den draak gestoken werd, is op weg geheel Europa te veroveren. Men weet dat die op het punt zijn van in Frankrijk ingevoerd te worden, en zie-daar dat Engeland nu op zijn beurt die gaat aannemen. De « Daily Mail » meldt ons dat er suikerkàarten aan 25,000 le-den van de Cooperatieve van Sheffield en van Eccleshall uitgedeeld werden. Dit stelsel werd door andere genootschappen aangenomen en voldoet tçn zeerste in het regelen van inkoopen. De algemeene be-stuurder van de Cooperatieve te Sheffield heeft gezegd, dat de raad van beheer be-sloten heeft om het ratioeneeren tôt al de levenswaren uit te strekken, en wel wegens de moeilijkheden welke de bevoor-rading ondervindt.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het Vlaamsche nieuws belonging to the category Gecensureerde pers, published in Antwerpen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods