Het Vlaamsche nieuws

268 0
11 February 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 11 February. Het Vlaamsche nieuws. Seen on 21 September 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/c53dz04k5q/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

I \ Voor ttn œaaîid S-7Î | | ywîf 3 suaaa<i S.— I • yoor 6 naaaad 13 ■ I | yoor Wa jaar • l | nedaSli*»' Belieer a* Aankoa<15ginge,& . m | ?3, ST'JAKOBMARKT, 73 I | ANTWBRPEN ""I MMûû&g ii Februari xqx& 4*» Jaàr§;< # 41 | **«£»« MMoaro *w»»«W2a3fî^wqc^**M«»^^ ara» ~ staafMscra ^djîj S Cs&tiem voeu' Belgll | . ii'JTifniiTinnnrinirr unoTri nti rnnnnn">«iiniM mu mif ■«■y»w « mi n'hwm mwmm^iAJh~a.iv>w,-.mfi**x.~f-r m. MBracti 2 Het Vlaamsche Nieuws Verschfjnt 7 rtriaal per week DE OPSTELRAAB: Hoofdopsfcelier Haf VERHDLST, Dr. Aug. BORMS, Hoagleeraar Alb. VAN DEN BRAN ■■*■*. •-aWsxdK^v«wtf^M»^xvwÉà«^:-^v«a^'-Y»».Kv^;^wa«»Raimw«w^ .»> .t^-- - ..... «BW^WïWiWWj «BWW»« •" wanKUBMtofca AÂisKOÏSBMiiîNGBSs INsaede blad, dea r«gel ....... 2.30 f DerAe H, id. i -— Vïsrd# id. bd. .... 0.56 • l^oodfii^âcfat ......... S.— .; 'ijtke Medewerkor is paiywaLji 1 çer&r Tvocardelijk voer zijït sçhrijTéâ. ; ea biadt niet keel de Redattie. OFFICIEELE BERICHTEN I WM DOITSCHE IIJOE duitsch avondbericht Beri'ijn, Zaterdag 9 Februari. — Offi ■ eieel : Van de gevecntsterreinen mets nieuws DUITSCH LEGERBERICHT Westeîijk gevechtsterrein BerlijQ, Zondag 10 Februari. — Offi | cieel : Front van den Kroonprins Rupprech I van Bayeren •„ Op enkele punten van het front, ge I schutstrijd. In verkenningsgevechtei f wBrden dichtbij de kust B^lgen en Fran I schen, benoordoosten Ieperen, evenal ; tusschen Kamerijk en St-Kwintijn, En .. gelschen gevangen. [ " Front van den Duitschen Kroonprin I en Hertog Albrecht : In het Maasgebied en aan tveerszijde>, K yun de Moezel werden in enkele sektore'i I benoordoosten en beoost^n Nanoy vet I hoogde bedrijvigheid vun den vijan ■ v>wrgen°men. Fransche verkenningsa) ■ deelingen in het Felledal, drongen vooi ■ bijgfliind in onze Unie bij Allendorf bir< ■ nen. In de vlakte bewesten Blamont wet I den zij voor onze hindernissen afgewt Van de andere gevechtsterreinen niet 1 nieuws. VAN OOST. HONG. ZIJDE ITALIAANSCH GEVECI1TSTERREIN ■ Weenen, Zaterdag 9 Februari'. — OJ , Niets van belang. I m BULGAARSCHË Z3J0E — BALKANFRONT Sofia, Donderdag- 7 Februari. — Oi I ficieel : Op verscheidene plaatsen van het fror' I in het bijzonder bij den Tejervena Sten I en ten Zuid'vvesten van Doiran, is hc I vuur van tijd tôt iijd toegenomen. Op het voorterrein ten Oosten van d I Wardar en in de viakte van de Stroeni ■ hebben onze afdeelingen infanterie, gt ■ steund door onze artillerie, verscheide I sttrke Lngelsche verkenningsafdeelinge I vcrjaagd. I Mil TUHKSCHE ZIJDE TURKSCHE FRONTEN Konstantinopel, Vrijdag- 8 Februar S — Offioieel : Niets van belang. UH FRftKSCHE ZiJOE iWESTELIJK GEYECHTSTERREIÎ Parijs, Zaterdag- 9 Februari. — Off cieeJ : Niets te mdden,, afgescheiden van ce tamelijk levendige geschutsbedrijvighei in Champagne en op den rcchteroevc van de Maas_ Geen infanterie-aktic. FRANSCH LEGERBERICïiT Westeîijk gevechtsterrein Parijs, Zondag 10 Februari. — Ofi t ci«l ; laMelijk verwoede geschutstrijd in c slr^tk vivn Nieuwpoort, Juvincourt en ; Champagne, ook in de streek van Badoi | villers. Ten N. van Craonne, naar h> S b°sch van Chippy, op drie punte der Vogezeti, hebben de Duitschers ovc rompelingen uitgevoerd tegen de kleir, Fransche poslen. Overal heeft het Frai sche vuur de aanvaUers gestuit. A a Fransche zijde zijn de Fransche trogpe binnengedrongen in de Duitsche l-oo\ grave-ii in Champagne, ten 0. van de Te ton, en hebben met succès verschillei de patroeljeondernemingen uitgevoen ; naar Badonvillers tôt. De Frai I scHen hebben gedurende die bedrijve [ ee« dantal gevangenen genomen. Niets t f vermelden op het overige front. m ENGELSCHE ZIJDE IWESTELIJK GEVECHTSTERREII Londen., Zaterdag 9 Februari. — O fieifeel : De patroeljes van den vijand zijn var nâcht in het vak ten Noorden van Lei *at roeriger geweest dian gewoonlijk. Vooi! de rest geen nieuws. ^anochtend vroeg heeft de yijand ee witsclien post ten Noordwesten va. Mut-Kwintijo oven/allen. Wij misse twçe man. Het vijandelijk geschut heeft heel de ''a?_biji d'en weg- vain Bapaumei maar Ks 1 ®trijk verhoosfde bedilivigheid aan de pgdegd. W 'W ITALIftHNSCHE ZIJOE I'TALIAANSCH „ GEVECHTSTERREIN Levendige vu'U'rwisseling' en^ same trekkingen van geschutvuur achter «n h dal vain, de Brenta, alsmede bij die.n Mot Meïago en den Monf© Asolons. Benooirden Pl&ZZO1 (Judicarië) werd vijandelijke patroeljes, die eem Italiaa ■ schen voorpost trachtte.n te overroimf lan, met behulp van handbomimen op vluc'nt gejaagd. Tusschen Posina en Astico, even; ■ langs de kust, ontrustten Italiaansc verkenn,ings1;roepe:n vijandelijke voorpe t ten miet afdoenden uitslaff. ■ TELEGRAMMEM i ] DE ALGEMEENE TOESTAND Wij lezen in de « N. R. Ct»: In Frankrijk een reeks « affaires » i gen « ddfaitisten en verraders. ». Vooi een kampagne van stukken, die moet i bewijzen dat de Cemtralen in 1914 n i voorbedachten rade den oorlog hebb - ontketend, en welke veroveringsplann i ten opzichte van Frankrijk zij nu n heimelijk koesteren. lin dit overzicht beschauwen vrij i - slechts uit het oogpnnt vain de oorlogV< ■_ ring, en dan beduidt het : In Frankr . wordt dei coriogsteaiming met paar( nîMd«Ien verlioogdl. lie© de patient d: s zal verdragif ? Door een geLèiddijke v baoging van de dosis, toonj meœ vc diezs vraag wel heseî te hebfcen. Het i! gint ntst Bolo, met Caillauz zal het m ten beslîïiten. Maar voorloopig wijst ' dit met zekerheid uit : de Fransche rc<? . ring berfiïdt zich voor op voortzetti van den strijd. In Engeîand is de regeering, ten < z'chte van uitejrliikheden, toegevend genover de arbeidiars en wringt zich bochten cm hen gedwee te maken ten < zichte van haar pogingen het manscha] màteriaal neg hooger op te voeren. Duitschland tracht op het o'ogenblik het Oosten een geweldigen politiek-el nom i schen slag te slaan. Vanochte t vroeg is de vrede tusschen de centr; motrend'nedein en de Oekrene ondeirt1 t kend. Dat >s nog maar he begin. Roeme; e moet volgen. De Polen, d.w.z. de yp> a rr-1 noi van de Polen in het bezette « bied. zullen over stag gaan en een, in a pralctijk, pro-centrale politiek gaan v n gen, om riet afgezondèrdl, als een enk ve, tu=?chen Duitschland en Oekrene te olijven liggen. TRQEBELEN IN GRIEKENLAN De « Secolo « verneemt uit Athene < rcyalistische officieren te Larissa en t i. rinthië in opstand! gekomen zijn. Ln c Piraeus. is de staat van beleg uitger pen. De vreemde gezantschappen h ben troepen in den Piraeus latan land m CsEBBUîRTENîSSBN , IF ît-US LAND Rasland en Roemenië Sofia, 9 Februari. — De « Zweiisti n j meldt dat Roemeensche troepen de s Ismail hebben beziet na er 47 grana op te hebben afgevuurd. Te Kief zijn de maximalistische trj pen uit het centrum der stad verdrev Alleen in de buitenwijken wordt nog ; j. vochten. Volgens hetzelfde blad heeft de R le meensche vloot bevel gekregen, de d< ■n de Russsiiche revoilutioinairen in bes i- genomen Roemeens.che schepen te vrijden. n Den 1* Februari zijn de bevelheb r_ en 10 mauxozen van den Roemefenscl e kruiilser « Elisabeth » wegens deelnem u aan een revolutionaire samenzwering n vangen genomen en' ter dood vero n deeld. ^ Dr oorlog in FMand j_ Men meldt uit Stockholm, dat de R j sische troepen en de roodie garde Di h' dag eene bloedige nederlaag geleden h n ben nabij Tammerfors. De Russen z e den 3,000 man verloren hebben. Aanhouding van een generaal te Kie De «Petit Parisien» verneemt uit D der. dat generaal Tsjerbatsjef,die voorr lige opperbevelhebber van, het Russis •J Roemeensche front, bij zijne aankor > te Kiew aangehouden geworden is. i- De Zemstwos tegen de centrais regeeri s De Zwi'tsersche bladen vernemen d aangezien de Rus,sische zemstwos zich steeds toenemende mate verklaren te§ n de regeering te Peitrograd, deze laa,t n het geheele draadverkeer met de prov n cies stopgezet heeft. a Ruslaud en Engeland Londen, : Volgens een bericht uit 1 n trograd zou de Raad der Volkskomrr sarissen aan de Engelsche iregeering f ultimatum gericht hebben, waarin hij erkenning van; Litwinow1 als. vertegi woordiger der Russi'sche regeering Londen eischr. Voor het geval dat Britsche regeering aan dezen eisch gc gevolg zou gevem, Julien strenge ma - regelen tegen de Britsche onderdar m Rusland genomen worden. Een ZwaR'/.Bzamg ^ Verleden week werû uit Eigen-Brak ^ de. Waalsche gebcoirteplek van Mgr M: - cicr, heit laatsi genomien portret v; Zijne Erh'inentie aan aile priesiers ron gestuurd. Daar was een briefje aan te n- gevoégd, uitsluitend in het Fransch n et tuurlijk, met de hoofding : « 1918- Gue re et Paix », en voor inhoud het laats Evangeliie, zijnde dit van sint Jan. en Geen enkel priester kon verklaren w n" dit algemean gekend Evangelie b';j beeltenis te bediuiden had, toen een hu e ner mij echteir, stilzvvijgend glimlachen wees op aen passus : « En het Lie ^,s scheeri in de duisternis en de duisterr nam het niet aan. Er stond een mens' IS" op, van Godswege gezonden ; zijn naa was Joannes. Hij kwam tôt getuigen om> te getuigen van het Licht, opdat ail door hem zouden gelooven. » Is, dat een zinspeling op Mgr M< cier? Moeten wij gelooven wat hij c als de oprechte vaderlandsliefde voc e. houdt? •ts Altijd d'us dezalfde hbogmoed-en gro< en heidswaanzin, beroemi'ing over daden 1 et genstrijdig met de belangen van I en Vlaïamsche volk. Op ataatkundig gebic en gaan wij, katholieke Vlamingen, niiet a 3g koord met U, Mgr Mercier, in het g heel niet. Wij kunnen ook geen verge! lit king maken met den H. Joannes, die v re. het ware Licht kwam geituigen, en fjïî Monseigneuir, die het Vlaamsche Lie le= wenscht uit te doo'ven. Maar er welt de ,iZe kelijk in Mgr Mercier reeds de gedacl: ^r- op dat aan zijn dwangstelsel, aan z 'Or openbaar tentoongespreide verachti: >e- voor de Vlamingen, weldra een einde ; komen. En daarom' een laatste portre te'fc' Het bezoek, in November, te Mec! -e= len, der 1 i b era a 1 -k a thol ieke kliek v ng volksmisleid'ers en volkshaters, die zi aan Monseigneiur als de vertegenwoori >p- gers van het Vlaaîwsche volk melddc te- om hem geluk te wenschen met zijn ha in tegen Me Vlamingen en zijne verachti >p- voor de Vlaamsche rechten, mag ook \ >s- aanzien worden als laatste troostmidd Eens komt toch de dag waarop i 'ln Zijne Eminentie ook zuljen zien verdw nen en zijn Fransche verderfelijke invlo n<i over en veird'rukkiing van de goede voll île gezinde Vlaamsche priesters een einde : îe" nemen. Dien dag zullen de rijke voll misleiders, -die naar-de-oogen-zieners, n llc gen zeggen dat v.. Em. in rang verhoo 3'r" is (wellicht zooais destijds Toffre en C re" dorna). Ons goed, zeer goed, sil werd primaat van Frankrijk, en al bemoeî °1~ hij zich aldaar den sfanschen dag met j ]a~ iitïeke zaken, in tegensteling met de la. ln> ste vermaning van Z. H. den Paus. Wij wenschen eenen bisschop, eer p. kardinaal, voor onze geesteiijkei bel; gen, maar d:e: niet zijnen invloed m . t bruikt om ons zijne vreemde staatkun ge opinie te do-en volgen. x En wil zich nu Mgr Mercier onderti schen nog al die sympathie-betuiging ^ laten welgevallen, hem- aangeboden d< die kliek rijken en ware volkshaters,da toe is hij natuurlijk vrij. Maar wij, et voudigen., vinden de tegenstelling 2 groct, tusschen onzen Goddelijken Jez diie steeds de pariij dèr nederigen en v drukten koos, en Monseigneur, Zijn d a " naar, die boven het volk de Pharizeei stelt en, beimint, de volksuiitbuiters die teni belang bij hebben dat wij, arm Vlaa sche volk,, geen recht bekomen en blij\ DC" ploeteren in armoede en verdrukking. "n" Die Pharizeeërs hopen dat onze nal 3 " melingen zullen blijven voortslaven 1 durer.de eeraige geslachten om de milj' °C" den schulden te ver-effenen, door hur Dor • I ^ Fransche sympathreën over ons getn ^ ken! Zij, die Pharizeeërs, zouden zich voorheen, vooir die eer, wel aain het hoi stellen van Konvteiten en zoogeze^ H'efdadigheids-inrichtingen, om met f T goed hart voor het volk te pralen. EU n-^ delingen ! En terwijl hun daarvoor, 3 " belooning, buiten de goedkeuring or~ Zijne Emiinienitie, de noodige Belgisi eereteekens zouden toegekend word zouden, zij terzelfdertijd zich de schat van ons Vlaamsch vad'erland toeë;'gei US- • • • (zooais de Rempische koolmijnen, ent e^" beheerd'ers en cigenaars worden van i winstgevende in.stellingen, en « spuwe 3U" naar dit gemeene, arme slave,nvolk Vlaandierein, « ces gueux (bedtelaars) w Flamins», zooais ze vorigen Zone reeds van uit hunne balkons deden n; " onze Vlaamsche mannen! la- , O, kon het volk in de lage, zwarte 5 nst len dier franskiljonsche vaderlanders 1 ken, hoc zou klaar voor iedereen opi liggen het bewijs dat -het geen echte ' ng d'arlandsliefde <is, die hen de Vlaming at doet belasteren; maar enkel het verfoe lijke « eigenbelang », de schrik dat h -en bevoordeelde poisitie een einde zou neiw ste Zie naar elk dier franskiljons, bestud< ;n. hun belangen, en het bovenstaande bevestigd worden. Maar, bij sint J an ! het zal niet z zooais ze het-zich wenschen. Laat »e- Franschdolle kathobeken en vrijmet is- laars aich in zalige vreugde nog een tij< :en omarmen en met wederkeerige lof- de sympathiebeituiigingen overladen, het e an- de nadert. in El ken dag groeit de schaar zich zf de bewust wordende Vlamingen aan. Sir en vorigen Zondag zijn honderden, pass at- ven in onze gelederen getreden. I en schouwspel was er noodig dat welm-nende passieven konden zien met welk haat onze Belgische broeders, de frans kiljons, zich trachtten meester te make van de vlag onzer vadieren, om ze in hie -i, sche woede te kunnen verscheuren. Aile •if- hebben. g-ezien en gehoord hoe hun « ci m dlu cœur », hun, hartekneet, zich lucht g£ à- in het uitschreeuwen der vreemde « Man ■e- sedlaise », het Fransche vaderlandsliec a- als tegenhanger van den echt vaderlanc •r- schen « Vlaamschen Leeuw»! te Ha! vervloekt ras -der Pharizeeër; denkt niet dat uw bijna 90-jarige vei at drukkmg zonder terugslag zal wezen de- Ons Vlaamsch volk zal de rekening- oj: n- maken en waar, aan de eene zijde, v. d, onze zomen en broeders zoo talrijk hebbe ht geofferd (85 t.h.), zullen, aan de ar^der U1S zijde, uwe steeds hooger stijgende \vins -h balansen viastgesteld v/orden. m Ons Vlaamsch blocd vraagt vergeldin ;S' en de ware volksleiders zullen de rrfaatn -n ,gelen weten te treffen om U,Pharizeeër! in uw- hart, in uw vuige ziel, oat is uw ■r- geldkist, te1 treffen. ns Wij beminnen het voik, wiens verstan "r_ gij reeds bijna 90 jaar tracht te baneve len, om er winst uit te slaan, en als plot it- tokraten er te kunnen over heerscher e_ Wij zuilen het volk steeds zijn rechie doen kannen, er op w^jzen wat gij hf d, 90 jaar lang ontstolen hebt en welke ve; k- achting en straf gij verdient. Het volk leert dagelijks beter uw b( ^ drog te zien, en indien de machthebberi ^,n zij die clatzelfde volk hadden moete ' liefhebben en tôt eenen hoogeren graa -L van beschaving en voorspoed hadde "" moeten, laiden, slechts het oor geleen ,c hebben aan de vleiers en huichelaars, c J11 schuld en de straf kome over hen ! r,tj Vlaanderen, het uur uwer opstandin j'o is aangebroken! ie_ ' VRIJGEBOREN. t SÎAJÛ e* LAKD at DE VLAAMSCHE PERS EN D "}cr GROOTE VLAAMSCHE BETOC GIN G TE ANTWERPEN. — De tw< el. Antwerpsche dagbladen die zich doo vjj gaaiis niet inlaten met den strijd di jj. Vlaamsche nationalisten, leggen nadru t£j o>p het feit dat de grootsche betoogin ,s_ van Zondag 3 Februari, te Antwerpeu ,aj bewezen heeft dat de Vlaamsche politie cs_ der aktivisten_ die duizenden aanliange; 10_ heeft gevonden, voortaan niet meer kt worden genegeerd. ;a. <000 scnrijn ij»i, « Nieiiwsblad van Aj.: werptn », nr. 06 van o Februari 1918 : de « bpij ts a île tegenweriang is tie t>eto >0- amg ter geiegenneia van v/laanderen at- zeiistâtiaiôiioid pracntig gelukt. J^ai: voor net aangiekonaigde uur zag de Me en zwart van voii:, 'een bewijs oat men b m- giuit de Dtweging ce erKennen. ue tege, is- oeioog-ngen, mer en daar, kunns di- àiechts bewijzen dat de tijd ver is waar de Viaamscngezinaeri aanschoawd we 1S_ den als sclioolknapen, waarmede gei ■en rekening gehouoen werd. » >or De « Antwerpsche Courant », nr. 3 ir- van 5 Feoruari 1918 zegt : :n- « De ethische betecKciiis van deze m 00 mfestatie, de eerste groote Vlaamscl JS! manifescatie seaert den oorlog, is v; e,r- overgroot belang. Zij is een feit oat g ie- scniedkundig is en n.et meer kan wordt ;rs geloochend. De inaiiifestatie lokte e< er geweïdige tegenmanifestatie uit. De h m- vigste schreeuwers bestonden uit beta£ en de lui, die tôt zelfs met messtm gew pend, de betoogers aanvielen en het î°- op gemunt haaden de vlaggen neer halien ; de fluiters waren misleide lee ar- lingen van privaatscholen, de overig une zu.vere of niet-zuivere, franskiljons, d >k- beducht zijn de maeht te verliezen, waa als over 2e thans nog beschikken. Met arg >fd menten van zulk laag allooi bereikt nu fde niets. un Wij zijn1 van oordeel dat een bewegin e"" begonnen met enkelan en gegroeid t als duizenden heel wat krachtiger is dan h hulpeloos gefluit. van wat jonge suake -"e De opgewonden striepers, die1 dachti ;:n' moedig te zijn, hebben slechts bëwezi Len dat ze den moed van de overtuiging ni |e.n iijd en kunnen. » — C. V. P. j/è ALGEMEEN NEDERL. VERBONi n n — Hooger Oadenvijs voor net Volk. ,an De darde en laatste vordracht van P c]e de Mont, over Vondel, zal plaats hebb ,a„ op Dinsdag 12 Februari, te 91/2 Tore !aV uur 's avonds, in de Feestzaal, van h Koninklijk Atheneum, Gemeenteplaats :ie- EEN DAGORDE. — De Vlaamscl ci j- kring « Sterk door Eendracht », te Bru tn- sel, vergaderd in algemeene zitting op /a- Februari, juicht de uitroepi'ng toe vi ■en « Vlaanderen's Zelfstandigheidj » ; ,ie- vertrouwt dat de Raad van Vlaand un ren krachtdadig zal optreden om de: ;n. zelfstandigheid stevig te grondvesten ; ;er noodigt aile Vlaamsche kringen uit z: zal ne instemming te betuigen. EEN FINSCH BljAD OVER ONZ 'P ZELFSTANDIGHEID, — Het « Han de burger Fremde-nblatt » meldt uit Stoc! holm : a Dagans Press», te Helsingfor ^le wijdt als eerste Finsch dagblad e« _en hoofdartikel aan de uitroeping va 'n- Vlaanderen'sl zelfstandigheid. Het bla noemt het besluit van den Raad va lf- Vlaanderen, d'en 21n Januari bekendg d's maakt, de oplossing van het Belgisc ie- vtaagstuk. Bel&ië wil ze lf niet meer >i't zijn vroegeren toestand hersteld worde: -e- De eerste stap die volgfn zal zon, na: en genoemd blad meent, de aansluiting vî '- het Walenland bij Frankrijk zijn, waa n naar de Walen altijd getracht hebben. I- Tôt daar het Finsch blad. Wat < n Wplen van plan zijn te doen, kan 1 'i Vlaamsche nationalisten voor 't ooge :f biik weinig kommer baren. Deze laatsten hebben de handen ove I, vol met er voor te zorgen dàt, in we I- staatsverband Vlaanderen door den u: slag der militaire krachtmeting en do i, de beschikkingen der Europeesche dipl •- matie worde geschakeld,- hun volled ! zelfstandige toekomst gewaarborgd 1 )- verzekerd worde. — C. V. P. 'j OP DE TRAM. — Zaterdagavon n om. 10 u. 10, v roeg- een onzer medewe e kers op tramlijn nr. 1 een ontvanger vc " binding- met tramli'jn nr.. 4. De; ontva g-er, een struische, plompe lcerel, de ? of hij niet goed1 verstaan had1 en vroi kwansuis : — Korrespondentie? e — Correspondance?... proestte alsd; de kerel het uit. d — Neen, verbinding, a. u. b. Daarop overhandige hij het trambrk je, met aen smalend. : '• —-S'il vous plaît! n Het ligt niet in onze bedoeling ;t « broodrooven » ; maar wij eischen dat O'ntvanger.hier in kwestie, vandaag no « persoonlijk » zijne verontschuldiging > aan onzen medewerker kome aanbiedt ;, tusschen 3 en 4 Torenuuir, op onze b n reelen, St-Jacobsmarkt, 73. Zooniet la d hij ons slechts ééû weg open, en zull n wij morgen zijn nummer mededeelen. d DE SCHOOLKOEK. — Er heersc C geen germge opwinding in de kleine vv reld der scholieren, nu de! « witte koel 8 weer « grijs » is geworden. Men we dat er kwestie is van de koek uit ta,rv\ bloem, welke voor de scholieren ieder . dag een niet te versmaden toeslag von op hun voeding. Uit inlichtingen bij beste ,bronnen «ngeiwann'an, blijkt 1 volgende : De belangrijke hoeveelhe E witte bloem, welke voor de vervaardigii >- der schoolkoeken terzijde gesteld wî ie raakt uitgeput. Er zijn inderdaad maa r- delijks 2000 ton witte bloem noodig c ;r de g-ercgelde uitdteeling der broodjes k verzekeren. In afwachting van den g.ei g ;elden toevoer van witte bloem is er e 1, bijzond?r? zending tarwe aangelcomen k de molens van L;-.r en. Deze tarwe woi rs gemalem op 82 t.h. Dit meel dient < n c "ge:iblik tôt he bakken var. ceze k< ven. Bovendien, te:i einde bedriegerij t- te v.oorkomen en ean doeltrerfend toezic ,v:er het meel te verzekeren, worden 3- schoolkoeken gebakken hetzij' in reg 'S hetzij in bakkerijeh onder een bijzonc Lg kontrool geplaatst. De samenstelling ( lr schoolkoeken moet door heel het la e_ heen dezelfde zijn. Er wordt vijf gr; j. reuzel doorheen gewerkt. In 't kort, ,-n -rijn maat,regelen genomen om de bevos l11 rading te verzekeren van aile scholier r_ en aile kînderen op schoolleeftijd, zone ;rt onderspheid. De koek wordt gratis v strekt.: in de betalende scho'olinricht I gen echter, wordt hij getakseerd op : - ven of. acht centiem, maar in geen ge1 mag de verkoopprijs de tien centiem a" boven gaan. [n EEN NIEUW1 . ORGANISME, e- Men schrijft ons over de ontworpen i ■u gemeene Land- en TuinbouwmaatschE m pij voor Vlaanderen (L.T.V.) : e- Indien ik het g°ed voor heb moet < ,1- maatschappij eene machtige vereenigi a- worden waarin aile geschoolde en p« =r tische krachten van den Vlaamsch te Landbouw1 verzameld en. aile takken v r- dien Landbouw vertegenwooraigd w< e, den. Dus iets in den aard der « Deutsc ie Landwirtschafts-Gesellschaft » en < r. « Royal Agricultural Society of Er n- land », een algemeen organism, yi « Vlaamsche Landbouw-vereeni'ging » ( L. V.). Ik geef de voorkeur aan deze bei miing boven die van L. T. V. : 1) om< ej. ze algemeener is en dxis aile' takken v n den landbouw omvat; 2) omidat h. T. wel tuinbouw in aie benaming tôt z ln recht l.aat komen, maar miet veeteelt b. 'el_ die toch een belangrijke faktor is in < landeliik huishoudéB. Ik hoop dat n hiertegon geen bezwaar zal hebben. -J' De V. L. V. komt te rechter ure — indien het haar gelukt— en waarom 7 dat, niet — aile krachten te vereemigt 311 dan krijgen we te die Vereen.iging < n_ werktug van zulkenomvang als we no et in ons land kenden,van zulken rechtm; gen invloed op wetgeving door verlid le raadgeving, dat de V. L. V. ons gàns s_ landelijk levon gaat beheerschen. g Algemeen Bestendig Sekretariaat in, Brussel (heel juist !), methodisch a,rb dend, steunend op de wetenschap < gL hoogeschool en de kennis van raadslied ,e technici ; met afdeelingen voor landboi s, st. ; voor veeteelt (paarden-, runde j_ zwijnenteelt, enz.), voor tuinbouw, vc fruitteelt, voor heideontgimning, vc boschbouw, voor landhuiishoudkunc ^ voor wetgeving,enz., met een Woord, 1 1_ wetenschappelijk en technisch paleis v c" den Vlaamschen Landbouw. 5> Plaatselijke afdeelingen, per landbou 'n streek, enonderafdeelingen, per kante n bv., waar kennis verspreid wordt en t( d gepast. n N. B. — Van bela.nghebbenden (v s- landbouwkundigen en veeartsen tôt hoi II niers en advokaten) worden toetred 11 gen tôt de L. T. V. of V. L. V. ins î. wacht bij den heer Mommaierts, te Br< lr chem (Antwerpen). De bijdrage is vcw n loopig 5 fr. per jaar. r- iets ?o@r héèrm mg ^ Jar. van Ongas Te An.twerpen spreken de mè^jes, ,r. jong en oi.d, gaarne van Jan van Pas. Als [j, die komt is 't brnilofi; ! Als (lie konn ver-t. laat het begijntje haar kap en oud«^ or juffrouw Sint-Anna's schapraai ! o- Maar weet ge wie Jan van Cnpas is? ig Ik wel. Da's het Vlaamsch Recnt ! :n Waar d e Jan Reciit komt in Vlaanderen krijgt hij altijd voor antwoord : rj — 't Is nu 't oogenblik niet ! ;rI En verduiveld ! 't ie waar ! r- In 1830 wordt de Belgische Revolutie i> uitgelokt door eenige Fransche avontu-sd riers nauat ze te voren al jarcn was ge-:g stookt door een Frahschen bisscliop, Mgr. Broglie. Vlaanderen, krijgt altijd wat bijzonders ! in Ben ICn November 1830 wordt de Vlaamsche taal door het Voorloopig Be^ wind eenvoud'.g afgeschaft. 'I- Als Jan Frans Willems kwam, de Va-der der Vlaamsche Bewegiiig, en de stem vaii verzet liet hooren, kreeg hij voor te antwoord : :!e — Oranji^t !... 't Is nu het oogenblik niet ! En ze verbanden hem naar Eekloo. u' Conscience kwam, Door van Rij^wïjck at kwam... en Ze werden afgescheept, verstrooid, ge-broodroofd. 't Was het oogenblik met ! j,t Jan de Laet' en Coremans kwam.cn. Afgescheept *of met een kiû'itje in . B 't riet gestuurd: 't was 't oogenblik niet ! 'et Wanneer er een stukje Vlaamsche wet werd ontwrongen of Lever afgebedeld, :.n was nooit het oogenblik daar om haar ten nt uitvoer te leggen ! . de De Vlamingen trokken met tienduizen. et den, onder geleide van Max Rooses, naar !d Brussel voor de Gelijkheid ! i .r Burgemeester Demot van Brussel, ver-■ s, bood den optocht in de BrusÈeisçhe stra-n- ten en de Brusselsche politie had bevel >m gekregen de Vlamingen af te ranselen, te als een voordeelige gelegenhe'id zich •e. mocht aanbieden ! en Gelijkheid !... 't Was immers 't oogen-in blik niet ! dt Vader "leste bul-erde, voor de len s, lit acht • dsgçii in « Vlau-^sche Oazet » :e- en sprak dan weer van zijn vriend De-en mot ! » :ht De Vlaming had begrepen dat het toen de het oogenblik niet was. En Jan van On-ie, pas moest zwijgen, en zweeg, want het !ar werd verlrlezing ! 1er Guiflo Gezelle was dichtcr, goed, dat nd mag ; maar flamngant .. dat was erger ! im Kii ook was Jan van ph.pas bij zijn bis-er schop, Mgr. Faiet, een hatelijken 3ir. Vlaamschhater, en Guidé Gezelle bleef en, een arm onderpastoorken zijn leven langt [er tôt de man oud en versleten was. sr- Die het hon.ierdste deel van zijn be-in- lafihe en hadden, doch franskiljon, :e- liepen alleu met purperen knoopjes op ?al hun.nen toog en reden karos met een wa-te penschild op. 't Was 't oogenbnk niec voor de Vlamingen ! Voor een Vlaamsche Hoogeschool . j_ werd gestreden, en duizenden verzoek-sehriften stroomden het parlement bin^ LP" nen. ,.e 't EE.'elp niet ! Ze vroegen aan de Broqueville : — Wanneer? Hij antwoordde gelijk «en jezuïet : Il -Later! Op dezelfde vraag werd door lîymans, ^ vrijzinig autokrati^ch toegesnauwd : —Jamais! 't Oogenblik zou dus nooit komen ' Hvmans werd nu minuter viwt dat v woord, minister in partibus inftdeVum v • van een vervallen verklaard'e regeering ! j Vlaamsch in 't léger? in 't gerecht? 't Was 't oogenblik niet ! .an Frans van Cauvvelaert werd, jtiist voor Y den oorlog, toen School- en ' Legerwet iin aanhanSig waren, op zijn kneukels getikt v telkens hij trachtte ean skrupeltje ms ^aamsch Recht in de Vlaatnscbe schaal ienj leggen, terwijl de Waalsch-franskil- jonsche chaal zwaar doorwoog. en 't Was vôôr den oorlog het oogenblik :ou ^'et ! ant, Sinds 1830 is dat oogenblik nooit ge-!©n. komen ! ojt Gednrenden den oorlog, nu 't Vlaam-iti- sche bloed door Waalsche meesters, roe-îte keloos wordt vergoten ; nu 85 t.h. van ;ch 't strijdend Belgisch leger uit Vlamingen bestaat ; nu socialisten en vrijr,etselaars te door de Mijterregeering tôt minister3 eaL worden gemaakt en.als toonbeelden van 1er vaderlandsrefd'e gesteld aan 't gansche en land, nuis 't het oogenblik niet! 3W Na den oorlog zal 't nog minder het r-' oogenblik zijn ! Dan zeker op nieuw gaan or ruzie maken ! ,e 't Vlaamsche Recht is Jan van Onpas. !ej In Semini's Kinder en liet ik een Toren-an bonwer ontreden, een idealist, die 't volk wilde redden door het meer idéal sm te w_ geven, wat in 't stuk door het bouwen irij van Antwerpen's Toren, was verzinne1-y^l beeld. Telkens hij een machtbeldeeder over zijn plan wil te spreken krijgen, mis-an îuk't zijn pogin^. 'e- TORHNBOUWBR in- Heer laat ons sa m en torenbouwers zijn! •e- GUNTHER ne- Ik dank «. vriend maar kom een andermaal. yr- Ik heb vnndaag' geen tijd om mec te bornvea HJchclin geeft taij de handen vol

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het Vlaamsche nieuws belonging to the category Gecensureerde pers, published in Antwerpen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods