Het Vlaamsche nieuws

1098 0
09 November 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 09 November. Het Vlaamsche nieuws. Seen on 21 September 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/gb1xd0sk93/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

I Vrijdag; 9 Novemkr 1917, Derde jaargasgg' h 309 Frijr : '0" -Ccotiemi^oor jchee! Beïgië Het Vlaamsche Nieuws Vérsehiifot 7 maal in de week ABONNEMENTSPRIJZEN : Redaktie, Bekeer çn AanfeonSigiagen ; dh opstelbaad: . .. AANEONDIGINGEN : 'rfL^T 44 hoodfstraat ■' RM VE8HULST, Dr. Aug. BORMS, Alb. VAN DEN BRANDB Wfce m«tew«-ker » persooohjk «*•- ' ^ J:- ^ M« *• rut. m.*™*!»* • aat™^ «. *. «. .._ Toor éfa i*ar 18,— aNTWERPïà ?aa HooglewRjr Doktèr Antooa JACOB î b-inxit niet bee! de Redaktie. Y1**** ^ ••5I . % D©ad«beriak% i,— OFFICIEELE BERICHTEN QUITSCHE 2IJDE DUITSCH AVONDBERICHT Berlijn, Woensdag 7 November. _ Officieel : In eenige sektoren van het Vlaamsche front à do strijd aangewakkerd. Ln de Sundgau plaatselijke gevechten bjj Am-Wtiweiler en Heideweiler. In de Venetiaanschc vlafote is bij de achter-Tolging de Livenza-linio bereikt. Er zijn eenige duizenden gevangen. VAN OOST.-ttONG. ZIJDE ITALIAANSCH GEVECHTSTERREIN Woenen, Woensdag 7 Novembsr. — .Officieel : B0 Italianen zijn in vollen aftocht naar de Phvc. — Onze vervolging ioopt volgens het plan. Een omvangrijko samenwerking van Oosten-rijksch-Hongaarsche troepen heeft eenigo dui-• zenden Italianen gedwongen zich ten Zuid-Wes-1 ton van Tolmezzo over te gèven. In het Oosten en in Albanië niets van belang. VAN BULGAARSCHE Z1JDE BALKANFRONT Sofia, Woensdag 7 November. — Officieel : Beoo»ten het Prespa-meer was het gesclrut-ruur levcndiger. Elders aan het front JHaaiwe strijd. Bezuiden het dorp Akindzali bij het Doi-rin-meer patroeljegevechtenj waarbij we Engel-«chi g8vangenen namen. VAN ENGELSCHE ZIJDE WESTELÏJK GEVECHTSTERREIN Londen, Woensdag, 7 November. — Officieel : De troepen uit Liverpood&hebben in den afge-loopen naatofc een geslaagde overrompeling ten Noord-Westen van Quéant udtgevoerd. Wij maakten enkelk gevangenen'. Van het slagfront valt niets nieuws te melden, behalve tusschenpoozend vijandelijk artillerie-tuut.Onze troepen zijn bezig geweest met de ver-sterking van de stellingen, die bij dn aanvai van fist«ren genomen zijn. VAN RUSSisCHE ZSJDE RUSSISCH EN ROEMEENSCH GEVECHTSTERREIN St-Petersburg, Dinsdag 6 "November. — Officieel : Geweervuur en verkeniningen. In de Oostzee jwn veranderingen. mil ITtLIIlKSCHE ZIJDE ITALIAANSCH GEVECHTSTERREIN Rome, Woensdag 7 November. — Officiel : Met het 00g daarop, dat het peil van de Ta* IjUmento tegen woordig laag is en ze dus moei-fcjk verdedigbaaar is, hebben de de ItaLianen huçn . iinie in de riehting van de Livenza ^de eea-ste rl-r-er, die Westelijk van de Tagiiamento eveneems in de Adrîatische Zee /uitmondt, tussohen deze en de Piave) temuggenomen. Het teruggaan kon, in ift Noorden geheel naar behooren door dekkiiiigs-froepen en in het Zuidemi door... (ondiiidelijk *oord, Red.) beechermd, ordelijk in zijn ^erk ; psn. ( Gisteren en vannacht hebben vliegt^igen en . Ifchtschepen verscheiden mailen en met door- ( wand suksea vijandelijke strijdkrachteir.i ge- , lombardeerd, terwijil ze docnde waren met het , fcwitellen van bruggeni en het oversteken van de ^liamcnto. Onze vlieger# veiden vier rijande- ( "jû toestellen. ; TELEGRAMMEN ; DE DUIKBOOT. EN MIJNOORLOG < [ Bflriijn, 6 November. — Officieel': ] | In het afgesloten gebied om Eingeland zijn ' 13.000 ton bruto im den grond gebocrd. <!e vérnielde sche^>en was qçn stoomscliip, ^ p*tû500 ton mais voor Engeland aan boord had. j ! ^Mhington, 7 November. — Officieel : ( Amerikaansche patroeljeboot « .Alccdos'is 't Uesndag in het oorlogsgebied door eèn duik- ( tôt zinken jebracht. Een officier20 man 1 *»rden vermist. UIT DE VEREENIGDE STATEN Ï Washington, 5 November. — Het departe- t Nt voor de brandstof-voorziening heeft ten \ Ne van de regeering 10 pet. opgeëischt van c f Produktie van feitelijk elke kolenmijn in r 1*3 lande. De overheid zal die steenkool uit-! {;'cn om te voorzien in de behoeften, naar- v Rte. die zullen ontstaan. 116 KONFERENTIE DER GEALLIEERDEN s p .. TE ROME s Li \ ^ November. — In een lang artikel zet v : ' Matin 3 de militaire en diplomatieke redenen v welke de zeer gewichtige konferentie te I w.e rcchtvaardigen. De besprekingen sluàten. h 5 ^'j die van Londen over het Ocstenrijksch- 1; 'teche offensief aan, hetwelk het 'vraa.gstuk g eea inter-geallieord ..oorîogskomiteit dat k 6 P°^e^ der Entente omvat, dringend b - , De deelneming met op zijn minst één sitem r: fer»- ^ereepig^c Staten aan dit komiteit wordt r. , ^ht. De -« Matin > zegt, dat de Vereen.igde '1 . ^!n met Frankrijk, Engeîand en Italie aile k •:ge beskuten^ 'aangaande de oorlogsvbeiring o U n©nien. Voor zijn vertrek heeft Painlevé s ^^Sflande met Pershing een onderhoud ge- s ^ frankrijk en Engeland zuillen aan hot mi- b Orlando, waarin de tegenwoordigheid k .n.'no waarborg as voor de nauwe sa- d Grking met de geallieerden, den verwachten ti Al* g*T%n. n \ Po genera»Is Foch, Robertson en Cadonia hel ben de noodige maatregelen gettroffen met b< trekking tôt de deelneming der Frïinsch-Enge sche troepen. XJoyd George en Painlevé zullen van heden s met Nitti, Orlando en Cadorna beeprekdnge houden. DE OORl.OG IN DE LUCHT Het lijk van den Dudtschen vlieger Gontec mann, die, 11a 40 overwinningen in de luch door eeo> mankement aan zijn toestel bij ee pxoefvlucht op een "vliegveld is omgekomen, met zekeren praal naar den trein gevoerd, dieh< Btoffeiijk overschot naar Duitschland heeft g bracht. De Duitsche kroonprins, aanvoerder -va de iegergroep, waartoe Gontermann^ belioord' ging te voet achter de baar. BIJ DE SERVISCHE SOCIALISTEN Sofia, 7 November. — Het orgaan» van de ma xistische socialisten schrijlt een artikel 11a; aan'leiding vari een memorie, die ïervdsche s cialdsten hebben gezonden aan hét Nederlandsc] Skandiinavisch komiteit. D'e ond-erteekenaar die zich de vertegenwoordigers van de Serv sclie sociaal-demok'vatische partdj noemen, wi le®, dat do hee^e Servische natie wordt he eenigd en wei daaxdoor, dat Sosnië, Herzegow na, Dalmatië en Monténégro bij Servie word« angelijfd. Bovendien eisclien zij het Waxdard. voor Sei>vië op. Bovengeaioemd Bulgaa/rsch blad vraagt zich a waarom de Servisciie socialisten, zich aldus aa nationaildsti sohe droombeelden overgevemd, ni< 00k Kroatië hebben gevraagd. Zij verlangen et Servië met tien miljoen inwoners, dus wilien z dat Servië de grootste en sterkste staat op d« Balka.11 zal zijn. Zij hebben dus dezelfde idéale als de burgerlijke partijen vam/ het land, die nu hun fantasieën van een Groot-Servië het land i een heele reeks van ooaiogen hebben gestor Door die oorlogen ' zijn groote rampen over h< Servische volic gekomen zonder dat de eenhei is verwezenlijkt. Het is duidelijk, dat de 'eischen van. de Se: vische socialisten zoover van die der Buigaarscl socialisten vei^clidlfen, dat er geen sprake ka zijn van overeenstemming. (De marxistische socialisten zijn in Bivgarr de eenige voorstanders van een Balkanbond.) Het oftensiet der Ceatralen tegea Italie Aan de Tagiiamento Voor de oude Tagiiamento — schrijft c « Vorwârts » — is de oorlog niets nieuws. Ve scliiilende volkeren zijn in oorlog over de; rivier getrokken en den IGden Maart 171 ;vierp Bonaparte bij Yaisarone, van het Weste komtnd,. de Oostenrijkers Aver de rivier. i£en nierkvvaardige rivier is de 'l agliament< lie ofschoon ze sleciits gedeeitelijk op Friai krbodem strooint, toch oeschouwci wordt a ie voornaamste rivier van Friaul. Ze behoo. -ot de voor dit landseiiap typische «torrei :en » : de soort van btroom, die bij plotselinge regen of sneeuw met ongehoorae sntlhei -vassen èn dan, geweldig aanzwellend^ onwee îtaaubaar het w ater ûaiwaarts ■ siuwen, pi laarna weer even snel in omvang af te ucme ;ii ten slotte geheel droog te worden. Da jiedt de Tagiiamento een troosteloos beelc] ien wit, brokkelig steenbekken, waardoor m« noeite enkeie waterstrepen een weg zoekei vaarin hier en daa'r enkele grassprieten e plantenoatïen afsteken tegen het wit van d aedding. Dat zou inen van de Tagiiamento ni( :cggen, wanneer men deze rivier bij zijn 00: iprong 2.1et. Hoog boven in de Alpentoppei lan den voet van den majestueuzen Ivloiit -railo, ter hoogte van ongeveer 1870 mete; >ntspringt ze âls een echte, mooie bergrivie: itroonit het water snel, wei vijftig kilomete ang Oostelijk door het bergdal. Zoodra ze da ie relia opgenomen heeft, wendt ze zich na£ îet Zuiden, naar de Friauler-laagvlakte. II< lal wordt breeder, en in den middenloop, Zu lelijk van Pinzano, is van het karakter va :en bergrivier niets meer te zien. Iiet traa aroomende water vult het bekken niet mee; le bedding breidt zich uit tôt vele kanalei in de breedte wordt op sommige plaatse 1000, ja 3200 meter. Is de rivier droog, da :omt men er gemakkelijk over. Maar meri vaardig blijft deze overgang, omdat de plaai en aan den Oostehjken oever dikwijls vee ager liggen dan die aan den Westelijken e Lit versehil op sommige plaatsen, bijvoorbe.el nj den overgang van het spoorwegstation'Ce Ironi naar de lialteplaats Sarsarsa, zeer bt angrijk is. Bruist het water dalwaarts," dan i •lotseling de reusnchtige bedding geheel g€ uld. Dan lijkt de rivier op de breedste plaat en een meer en overtreft zelfs de Po in breed e. Dan hainert het water tegen de dijken, di aa Fraforeano langs den oever staan. Breek ezè dijk, dan is het omliggende land verlc en, het onheil onafzienbaar. Hoe Zuidélijker men komt, des te niinde ^>rdt de kracht van den strooin. Reeds vai erre komt de zee haar tegemoet met uitgc reide lagunes en moerassen. .Onophoudelij] tort de Tagiiamento zijn inassa's aarde ei teen naar de Adriatische 2^ee en verander rat eens zee%was ten slotte in land. Zoo ont ikkelt zich in de monding het beeld van eei taliaansch laagland, dat zoo typisch is yoo: et mondingsgebied van Alpenrivieren. Eei ibyrintli van kanalen en armen, een onein ige horizon, een gebied van koortsen, mus ieten en kikkers, zand en zee, lagunen, zand ankeb, poelen, moerassen, ondoordringbar< etbosschen, ingedijkte weiden, overstroomdi jstvelden. En zoo, slap, nutteloos, anondt d< agliamento ten slotte uit aan de eenzam< ust van de Adriatische Zee. Eenzaam zijn d« svers van de Tagiiamento. Op twee plaatseï echts liggen er spoorwegbruggen. F,n gT00t< :eden vindt men er nergens. Wel ziet men e: ij Gemona historische ruïnes en gedenktee enen : Germanenburchten, herinneringen aai en strijd tusschen Gôrzers en Franschen isschen Udineezen en Oostenrijkers, herin eringen aan Soewarof'g kozakken. Medewerking der Oo3tenrijkscîie vloot De oorlogskorrespondent van de « Ne Freie Presse» meldt, dat de Oostenrijksc vlort krachtig met het leger heeft sauieuj werkt om de Tagiiamento te forceeren. De 1 lianen hadden ailes gedaan pin den mond c rivier te beschermen en het uitgestrekte la^ nen-gebied met mijnen en 't laten zinken v vaartuigen onbevaarbaar te maken. "Oostt [_ rijksch-Hongaarsche vlootafdeelingen wisl echter de rivier vrij te maken, Grado te bez l ten en Porto Buso te nemen. Den 3n NovemI n bemachtigde een_smaldeel torpedobooten c het eiland San Andréa. Volgens een Wolff-bericbt hebben de teri trekkende Italiaansche troepen in Friaul 1 •- huisgehouden en dorp en en steden geplunde Vooral Cividale en Udine. hebben erg geled- « De « Times » zegt in een hoofdarrikel c t trent den verderen terugtocht der Italian dat de toestand er geens/.ins onrustbaren< n door wordt. Het was niet te verwachten \ i, Cadorna aan de Tagiiamento meer kon de dan den opmarsch der ceutralfcn vertragen, « in staat te zijn zich aan de midden- en be: den-Piave te versterken. Ook de ontruiming van hun linies in de I , rintische Alpen en de Dolomieten tôt den < I Bricon was te verwachten. Fr zijn voorts t x_ kenen dat de vijand door Trentino zal opn , ken om te trachten de verbindingslijnen < • ; geallieerden af te -snijden, maar 't is n'iet wa schijnlijk dat zulks hem zal gelukken. In s t._ geval zullen de geallieerden een dergelijke ■ • ging met kracht te keer gaan.. n Vcorshands kan de bedreiging van Vene j ook kalm worden opgenomen. De verbindin wegen van de.n vijand zijn nu al ver van makkelijk, terwijl de hulptroepen der bond' ^ nooten voor Italië blijven aankomen. c De keizer en de keizerin van Oostenrijk z n op het gevechtsterrein in Italië aangekom lJ De keizerin is gisteren begonnen de veldh ^ pitalen te bezoeken. 6 fiutsnte-persstemnien over den n miiitaireu toestanc J- Parijs, 6 November. — De o Temps » ko , op tegen geinakkelijke illusies ten opzic] van den oorlog in Italie. De « Temps » ze dat het aangenaam zou zijn te denken, dat tusschenkomst van Frankrijk en Fngela e zoo maar het sukses .van den vijand gaat v II anderen in tegenslag. Dat is echter illm Franschen en„Fngelschen zullen niet een ; e legenheid tôt een geinakkelijke revanche v den, maar de noodzakelijkheid een moeilijk staat van zaken te herstelleu. Wij hebben i vaste vertrouwen, dat zij zullen slagen, 111; de taak zal moeilijk zijn. Dat is de waarhc De « Temps » zegt aan het slot van haar a; kel :Iir is zôôveel met de formule van één « kel front, van één bondgenootenleger werkt, dat mei^ geen dienst aan Italië zou wijzen, noch aan de gemeenschappelijke za; wanneer men onder het beroep op een koll r" tief optreden de sterkende noodzakelijkh van-de individueele inspanning verborg. Aie •' heeft Frankrijk gedacht tijdens den slag 11 Verdun en het heeft overwonnen. >> De houding van het parlement x~ Naar, Fransche bladen uit Rome-melden ^ de ineerderheid der Kamergroepen er voor, L <^pening van de Kamer te verdagen en in < 1_ geval den militairen toestand niet te besp ^ ken en zich c. q. te bepalen tôt een betuigi ù van vertrouwen in de regeering. r" Niettemin'wenschen aile groepen de insl u ling van parlementair toezicht op het leg a naar den trant van de Fransche legerkomn n si es uit Kamer en Senaat. Een neutraa! oordeel J Wij ontleenen aan de « N. R. Ct. », Avoi e blad van 7 dezer : Do wijze, waarop de centralen den overga over de Tagiiamento hebben geforceerd, ; { lijljzt veel op de manier, waarop zij aan ^ Isonzô zijn te' werk gegaan. Aan den midd . loop. van de rivier, dicht bij het begin van bergen, werd een wig in het Italiaansche fr< y gedreven,. waardoor de verdediger geno( z'aakt werd den heelen rechteroever vaij J rivier prijs te geven. Wij zeggen « de verde ,L ger», vermoedelijk hadden echter de Itajian aan de rivier slechts achterhoêden achterge ten en was hun hoofdmacht al verder aan 1 terugtrekken, welk vermoeden door heï" si ? afbrokkelen van het gebergtefront wordt j ' steund. Bij die afbrdkkeling zijn, zooals» v "■ zelf spreekt, ook de uitstulpingen van Oost< rijksch gebied bij het bekende Cortina d'A pezzo, welke de frontlinic had gerekti.'icee: weer in Oostenrijksch bezit gekomen. 7 In dat gebied ligt ook de felomstreden ( di Lana ('2464 meter) benoorden Pieve. i Het offensief der centralen tegen Italië begonnen op den 23sten Oktober. Acht dag ~ later stonden hun troepen aan de Tagliamen Fen « geruststeller » rekent uit, dat de Isoc en de Tagiiamento ongeveer 60 kilometer v elkander verwijderd zijn. Dus, zegt hij, centralen schieten ihaar 60 gedeeld door 8, c ~ is 71/2 kilometer per dag op en daarop wot - dan een berekening gegrond, hoe lang v« schillende verderaf gëlegen plaatsen nog ri tig ktfnnen zijn. Hierbij, e venais bij ande dergelijke optimistische berëkeningcn w-or ; totaal genegeerd, dat tusschen Isonzo en 1 1 gliamento eerst een veldslag is geleverd, war ; in een groot leger uit sterke bergstellingen . ' de vlucht gedreven werd. Neèmt men dat w • in aamnerking, dan is de tijd van 8 dagen jui c bijzonder kort. Fenmaal aan de Tagliamen aangekome*, inoesten de centralen hergre peeringçn ten uitvoer brengen, kolonnes moe ten worden opgebracht, gevangenen moesti achterwaarts gezonden, étappenlinies in^ richt en wat dies meer zij ter voorbereidi; van een verderen opmarsch, om van de vo de troepen noodzakelijke rust na de geforcee de marschen niet te spreken. Fvernvel we: na slechts twëe dagen de opmarsch herve want op den derden November trok Sclrwc zenberg reeds de rivier over. Dat is zeer vlu al hebben de Italianen otigetwijfeld door h oponthoud, dat de buiten zijn oevers getred* Tagiiamento lieeft .veroorzaakt, een voorsproî op hun vervolgers gekregen. Veel langer /< dit oponthoud ziin gèwee^t, indien de Itali lien !:ebruik hadden gemaakt van hun brugg 1 hoofden voor de rivier : Gemona, Codriopô < ■ Latisana. Deze bruggehoofden bestonden t gordelg van forten en open batterijen met e< straal van 10 tôt 12 kilometer. De kanonner ue van de onderscheiden fortenstelsels bestrekei he den heelen loop van de rivier. ;e- Naar men heeft gelezen, wordt nu ook ii .a- de Fransche pers de meening geuit dat d< er Italianen niet eens aan de Piave zullen kun ;u- nen stand houden. Nu wordt als terugtochtli an nie al de Etsch genoemd. Voor Italië weini: :n- hoopvol vooruitzicht. en . 'er De gebeurtenissen in Ruslanc ok Moeilijkheden tusschen regeering en Sowiets Si-Petai-sburg, 7 November. — Het geschi 'g- tusschen den generaien' staf van het militair ^r disl.rikt St-Potersburg on de militaire kommissi r"- uit de Sov/iet is vanavond a-anmerkelijk verer -n- gsrd. De besprekingen', die ten doel hadden de star met demokraitïsche elementen te versterkeri n:" zijn afgobroken, nadat do kommissie uit de Se wiets had ervaren, dat de militaire gdeverneu ter van StrPetersburg :n nachts troepen uit do vcqi ^at steden, met naine Petorhof, Paulofsk en Tsaa 1011 koje Solo, had ontboden. De kommissie lieef 5m deze ta'œpera- gelast de regeenhg niet te gehooa ie" zaïnisn. Do toestand is nog ingewik^elder geworde ^a" door de schorsing, op bevel van Kerensky, va j°l dxie bladen der maximaJdsten en twee van d -e_ reohische ipartijen. l^" Tegen vammiddag vijf uur bovalen do autor ter teiten de bunjiggen, die. de werkm ans- w i j ken me ar_ het hà/rt van de stad verbinden, open te draaier Ite Bijgevolg xijden de trams niet meer. po- Nog de dreigende inaximalistische staatiaansla tië "St-PetetCsbuirg, 6 Novem'ber. — De bladen zâj: ?s" ernslig verontrust over do, ditmaal emstige tos - bereidselen der maximalisten om zich van he ?e" bewijnd; me ester te maken. Zij puhliceeren ta! rijke artikelen, waaxdn de krankzinnige ondei neniing der onverantwoordelijke volksmenner 'Jn çcheip werd afgekeurd, en waarku de bla *n- den die volksmeimors verzoeken toch te wilie :>s" nadenken vôor zij het land definitief ten vei derve voeren. Ds « Beurskoera-nt » sohrijft: De daad van he revolutionadx militair komitee van d'en R. v. A S., dio aan het garnizoem< te St-Petersburg liât tnt bevolen, aan niemand anders te gehoarzamen daj lte aan dat komitee, is klaar'olijkelijk het begin -Vjai een oponlijken aanvai op de regeering on de aan ^ vang van binnenlandschen strijd. De toestanx 11 d js duidelijk geworde n en aile langere aarzelingei ?r" zijn reeda on.mogelijk geworden. wijl zij ee] Ie- doodd1.ijk gevaaa: zouden opleveren. Het gedd >e" ditmaal niot een langduirig legendatie-i^rccea in" maarlhet komt er op aan om met enkeie hovdg eu eim snolle slagen de berweging baaa te wordo ; iel Het' ds thans misschien het eenige oogonblik ^ waarop *hot mogelâjk zal zijn een niterete poginj te wagen om de revokrtie en het 'land, te reddeo '^1_ van een onherstelbare ramp. Wie op het oogen -n" blik de zaken ernstdg overweegt, dient de regee ?e". ring krachtig te steunen. » 3e- j]. Oclusten te St-Petersbarg îk- Bc-riijn, 8 November. — Volgens den <t Berli ;id nex Loka-ianzoiger » is, naar luidt een telegra lus fisch beiicht over Kopeiihagen, de bui'gerooi bij loig in St-Petersburg losgebaxsten. In vele utra ten werden bamkaden opgoricht en het kwar reods tôt een aantal' bloeddge botsingen tu#sche: volksnxasea'» en de troepen. In de arbeiders is kwartieren laait het oproer hoog op. De maxi malisten-beweging maakt geweldigen voçxruit îlk oan8- re- uo. St-Petersburg, 7 November. — Een« afdee 0 ling jnarine-soldaton onder bevel van de révolu ej_ tionaire maximaiisten-afvaardiging bezette de er zotel vam het officieeLe Potelé b urger-T elegraai ^g' Agentschap, do telegra f e n - centrale, do staatfi spoorwegen on het ministerie van zeewezen, waa do republikehrsche raad gevestigd is, wiene zit tinge nwegens den toestaaid geschorst werden , Totnogtoc wordem geen© on lus tan gcmeld, zo men enkeie gevallen van bandieterij uitzondert ^ Berlijn, 8 November. — Voigens het « Berli >.e" ner Tageblatt» soliildea't de Petersburgsche be .e richtgever van de « Petit Parisien » de toestam ^ in St-Petersbm'g en in de provincie als hopeloos ^ De bevolleing is overweldigd door eon: fatalia '"L. frio, dat duâdelijk tôt uiiting komt, bij het bij j wanen van aangekondigde polifcieke vergadorin ,5 gen. Niemand stelt nog belang in den oorlog ^l~ slechts drukkende zorgen in zakv bevoorradin; fn houdon groot en' klein bezig. ^ e m & 11 ' t à wn an ,n. ONZE JONGBNS MOETEN DE ITALIA d, NEN GAAN HELPEN. — Die potsierLijke gs dachte is opgekomen en gegroeid in het brein toi niet van minister De Ceuninck, die heeft he te druk met verbanningen van Vlaainschgezin is den, maar van Messire L. du Castillon, welki en in het: « Belgisch Dagblad», na overleg te lieb :o. ben gepleegd met zijn franskiljonschen kon zo frater Modest Terwagne, tôt de volgende kon an klusic is gekomen : de « Wij zonden auto-kanonnen naar Rusland at Kùnnen wij niets in dien aard verrichten dt Kunnen onze vlicgers aan het Italiaansch« :r- front met ons zwaar geschut niet meehelpen ' is- Het' schijnt dat Cadorna kariomien e» vlieg re tuigen in eerste plaats behoeft. Gansch be dt scheiden, maar opofferend en'dapper nevens a- Franschen en Britten, kunnen onze jongem r- ook aan het Italiaansche front aan de overwin->p ning, meehelpen. Snood lieeft Oostenrijk zijnt •:1 zware lcanonnen geleend om de .vestingei st Ivuik, Namen en Antwerpen in gruis te schic-to ten en hare moedige verdedigers te dooder e- en te kwetsen. Een eenige gelegenheid van re-s- vanche biedt zich voor ons aan. » :n Mijpheer du Castillon, die veilig in Holland e- zit, vindt het opperbest dat onze jongens he! ig lot gaan deelen van de hondérdduizenden Ita-it lianen die links en rechts van den Tagliamen-r- to - sneùvelen, gèkwetst of gevangenen geno--d men worden. Dat heet hij meehelpen- aan de f, overwinning, gelijk de Russen geholpen wer-r- den in hun zegepralen bij Zloczow, Riga, Du- g, naburg, Oesel, enz. Is liet dan zoo gemakke-et lîjk geworden het Duitsche front in Vlaandè-:n ren te doorbreken, of zijn er nog niet genoeg ig Vlamingen gesneuveld om Frankrijk te helpen >u Flzas-I/Dtharingen in te nalmen ? a- Dat du Castillon en Terwagne van deze e- eenige gelegenheid van revanche zelf gebruik :n maken om naar Tirol of de Dolomieten te it trekken, zij.kunnen er aan nieuwre overwin-:n ningen meewerken. STADSNIEUWS L WEERKUNDIGE W A A R X EMING E N ranlgn. J. H. ; Nicsman. gezichtkundige. Lange Xieuwstr., 50. Don'dardag, 8 Xov. (5 u.'h nam.) Baromet^r : gisteren 751 m/xn ; heden 756 m/m. — - Thermometer Colsius (binnenj^ maximum 13 gr., mi-r nimum 10 gr. boven vriespunt. — Vochtigheidsmeter : 90- —.W:nd': West.'— Wâarsohijnlijk te verwachten. vcranderlijk weer. Voor morgen Vrijdag : Zon op 8.01, onder 5.26 T U i Eerste kwartier : 14 November 1 îîoterbevoorrading. .. 13de bedee^ing van een rantsoeai van l/16de kilo vanaf de lottor A tôt en met 'O, voor de huisgezinnen welke g en ieten 1 van de vet- en spekbedeeli n.g door het Nationaal Komiteit. 2osito bodeeld<ng van een dubbel rantsoon van l/8sie kilo yanaf de lett«rs A tôt en met Z, \*oor i de hnisgezinnnen welke de vetkaart inleverden. , ^ De winkels 1 tôt en met 25 worden heden van . boter voorzien. r Kolenbedçeiîng voor Vlaanderen. — Lijst dètr - k ol en ha n de'l aars der stad Antwerpen, aange- - sloten b::j de Kolenvea'deoLiing voor Vlaapbderen, t waar do geziinshoofd'en zich kunnen hvbm in- - scha*ij vën op vertoon hunner blajuwe en gele ko-lenkaarten : 1 Bolleyn, Flor. K., St-Norbertusstr.. 22, Antwerpen , Borreinans, J. G.. Gillisplaate, 7, Antwerpen Brabans, Jan Pojfijnstr., 39, Antwerpen, mag. Elisa-e bethstr., 2. Herders.tr., 2. Cloos, H., Deurnestr.. 121, Antwerpen Cloppens, Wed. J.. St-Roclius^fr., 21, Antwerpen Commerman, H., Marnixstr..,22. Antwerpen De Baeker, A., Kloosterttr., 6S, Antwerpen De Buysscher, Brouwerstr., 17, Borgerhout •» Delaruo-Verhulst, Wed. G., Boonischesteenwcg, 275, Antwerpen. Den Ouden, H., Limburgstr., 114, Antwerpen s De Weerdt, E., Bogaerdestr., 35, Antwerpen i D'Houwer, B., Gijzelaarstr., 1-6, Antwerpen Fenouil, K. E., Deurnestr., 134, Antwerpen . Francken, A., Provinciestr., 17, mag. Korte Beelde-L kensstr., 33, Antwerpen Grard, F., Saksenstr., 29, Antwerpen Horn, C.. Hertoginstr., 14, mag. Verlatstr., 15, Antw. Landuvdfc, H., Borçerhoutsehestr.,. 36, Borgerhout * - Lena^rts. Frans, Korte Ridderstr., 8, Antwerren Lodewijcks. J., Stadswaag, 20, Antwerpen j Luyts, M., Blauwbroekstr., 2. Antwerpen Marks-Vernimmen. J., Touwstr.. 53, Antwerpen Mcjerman, A., Paleisstr., 127, Antwerpen Mortelmans, L. J., Klavertstr., 36, Borgerhout ■j Peeters-Bergen. B., Vekestr.. 60, Antwerpen Robijns, II., Kloosterstr., 20, Antwerpen I* Roels, Albert., Schijfstr.. 80, Antwerpen-Kiol 1 Rosiers, P.. Deurnestr., 44. Antwerpen l Scholiers, -T.. Handelstr., 24/1, Antwerpen ! Schrauwen-Hertogs, St-Rochusstr., 68, Antwerpen Sibiek, Fr.. Lange Koolstr., 21 ; 2de mag. Lange Stui-! venbergstr., 5, Antwerpen 1 Slobtraaekerç, E., Lange Looibroeckstr., 149, Antw 1 Snoeck, F.. Schelleken, 6. Antwerpen Thomas, C., Vincentiusstr., 26, Antwerpen Van Boom. Ferd., Lange Veldstr., 324. Antwerpen t Van den Kieboom. J. Wed., St-Elisabethstr.. 25, Antw. Van den Zandeh, Mevr., Kte Van Bloerstr.. 10, Antw. , Van der Lindon Const.. Lange Dijkstr., 46, magazijn Oranjefitr-, 45, Antwerpen Van der Pluym, Ch., Provintiestr., 287, Antwerpçn , Vp.n dor Voort. F., Vorstermansfr., 26. Antwerpen r Van Dueren, F., eehtgen.. Limburgstr., 66, Antw. * Van Hauwaert, J., Kweekerijstr., 30, Borgerhout; 1 mag. St-Paulusplaats, 28, Antwerpen Van Hemelrijek, J.. A'an Craesbçeckstr.. 5, Antw. Van IToof. Edw. A., WaalRçhé Kaai, 5, Aptworpen Van IToovdonck, A.. Ilessebrug, 2, Antwerpen Van Loock, Aug., Herderihstr., 13; mag. Zirkstr., 2, Antwerpen Verhagen. M. F.TDe Bossehaertstr.. 4. Antw.-Kiel Vermeulen-Hertogs, F.. Montonstr., 103, Borgerhout Vormoesen, Désiré, Mérxem^r., 6. Antwerpen Verwimp, J. B., St-Jobstr.. 43, Antwerpen Vêts, .T. F., Isabellalei, 131; mag. Kievitstr., 138, - Antwerpen - Visaer, Oscar. Breughelstr.. ^58, Antwerpen • Wens, Alf.. Rolwagenstr.. 28. Antwerpen 1 Wouters, Frans, Lange. Noordstr., 10 ; mag. St-Jobstr.. - 18. Antwerpen ^ Wouters-Broeckx, J., Deurnestr., 89. Antwerpen Bijrantsoen brood. — De bedeelingetn van het bijrantsoen brood voor hét tijdstip van 4 tôt 17 .November inbegrcpen (70 gr. x 14=980 gr. per persoon) geschieden als volgt : EERSTE BEDEELING 1 le wijk, lokaal Blindenstr., 18: Vrijdag 9 November, van 1 -tôt 15.000 ; Zaterdag 10, van 15.001 tôt 30.000 ; Ma^ndag 12, van 30.001 tôt r 45.000 ; Dinsdag 13, van 45.0'01 tôt einde. 2e en 7e « wij ken, lokaal «Peter Benoit», ' Handelslei : Vrijdag 9 November, van 1 tôt 3 10.000 ; Zaterdag 10, van 10.001 tôt 20.000 ; ' Maandag 12, van 20.001 tôt 32.000 ; Dinsdag 13, van 32.001 tôt 48.000 ; Woensdag 14, van 48.001 ~ tôt einde. i 3e en 4e wijken, lokaal. a Bunge », St-Ja:is-kaai : Vrijdag 9 November, van i tôt 11.000 ; * Zaterdag 10, van 11.001 tôt 21000 ; Maaiidag 12, van 21.001 tôt 37.000 ; Dinsdag 13, van 37.001 tôt 63.000 { Woensdag 14, van 63.001 tôt einde. 5e en 6c wijken, lokaal «Thalia», Carnot-straat : Vrijdag 9 November, van 1 tôt 10.000 ; ' Zaterdag 10, van 10.001 tôt 20.000 ; Maandag . 12, van 20.001 tôt 32.000; Dinsdag 13, van 1 32.001 tôt 48.000 ; Woensdag 14, van 48.001 tôt einde. 8e wijk, lokaal «Télefoon», Baudewijnstr. : Vrijdag 9 November, van 1 tôt 12.000 ; Zaterdag 10, van 12.001 tôt 22.000 ; Maandag 12, van ' 22.001 tôt 33.000 ; Dinsdag 13, van 33.001 toi 51.000 ; Woensdag 14, van 51.001 tôt einde. 9e wijk, lokaal «Gem. Schietbgan», St-Ber-nardsteenweg : Vrijdag 9 November, van I tôt 2.000 ; Zaterdag 10, van 2.001 tôt 15.000 ; Maandag 12, van 15.001 tôt 30.000 ; Dinsdag 13, van 30.001 tôt einde. 10e wijk, lokaal «Sint-Jan», St-Jansplaats : Vrijdag 9 November, van 1 tôt 7.000 ; Zaterdag 10, van 7.001 tôt 13.000 ; Maandag 12, van 13.001 tôt 23.000 ; Dinsdag 13, van 23.001 tôt 39.000; Woensdag 14,,van 39.001 tôt einde. TWEEDE BEDEEIvING le wijk : Donderdag 15 November, van l'tot 30.000 ; Vrijdag 16, van 30.001 tôt einde. 2e en 7e wijken : Donderdag 15 Nov., van 1 50.000; Vrijdag 16, van 50.001 tôt einde.' 3e en 4e wijken: Donderdag 15 Nov., van 1 tôt 30.000 ; Vrijdag 16, van 30.001 tôt einde. 5e en 6e wijken : Donderdag 15 Nov., van 1 tôt 30.000 ; Vrijdag 16, van 30.001 tôt einde. 8e wijk : Donderdag 15 November, van 1 tôt 30.000 ; Vrijdag 16, van 30.001 tôt einde. 9e wijk : Donderdag 15 November, van 1 tôt 10.000 ; Vrijdag 16, van 10.001 tôt einde. 10e wijk : Donderdag 15 November, van 1 tôt 20.000 ; Vrijdag 16, van 20.001 tôt einde. lîraad. - -Eergioteren, rond 4 <uur 's namid-dags, ontstond brand in de Loosstraat, 46, op het 2de verdiep. bewoond door de echtgenooten Aertà-Poinart, die afwezig waren. De voorka-mer, dfe tôt slaapvertrek diende, is totaal uit-gebrand ; de schade bedraagt minstens. 1.000 frank, doch is door verzekering gedekt. De oorzaak van den brand is denkelijk te vinded in den slechten toestand van de schouwpijp, waarin een opening opgestopt was met papier, en waartegen een kleerkast geplaatst was. Dzcfsfsllen. — Van waggons staande op nr. 4 van het Willemsdok werden twee luchtdarmjetn in kaoutchouk g"estoàen. — Van het veld va,n Jan Jacob* ward «en kruiwagen gepikt.. — Ten nadeele van Jan Pont, uit de Lange Viierstraat, werd «en atootwagen op voeren meè-genoanen.De vliegeraanval. — Diegenen die aan hien eigendom of inboedel' door den vliegeraanval van 29 op 30 Oktober jl. schade geleden hebb&n, kunnen zich voor éventueele latere vergoeddng wen^ den tôt het « Komiteit tôt schatting en baschrij-ving van oorlogscliade ». gevestigd in het Ge> rechtshof (dngang langs de Stockman*traa.t). LAATSTEUUR Berlijn, Donderdag 8 Norember. — Officieel : Westelijk gevechtsterrei* Front gen.-veldm. Kroonprins Ruppr. van Beieren : Aan het gevechtsfront in Vlaanderen zette de vijand zijne aanvalLen niet voorl. L>e arlillc-riebedrijvigUeid hield aan ; zi) nam in de jronl-gedeelten aan den IJzer en oij Passchendaele toc. De stad Diksmuide doorsiond hefiig viijn-vuur. Ten Noorden van Poelkapelie en bij Armentières werden Engelsche verkennings-àfdeelingen teruggedreven. Front van den Duitschen Kroonprins : ln het Aillette-daJ werden in voor ons gun-slige voorpostcrtgevechten Franschen gevar^en gemaakt. Front gener.-veldm. Hertog Albrecht van Wurtemberg : ln Sundgau zwol de sinds enkeie dagen le-vendige gcschutbedrijvigheid weerszijden van het Rijn-Rhône-kanaal tôt groote heftigheid aan. Fransche stormtroepen rukten 's namid-^dag,s ten Noorden en ten Zuiden van het kar naal ten aanvai op. Bij Ammerweiler werd de vijand teruggeworpen. Ten Westen van Heid-weiler blevu: vooruitspringende loopgraafge-deelten in zijne handên. Js Avonds zakt'en hier nieuwe Fransche aanvallen verliesvol ineen. Sinds den 3n November verloor de tegen-stander in luclitgevechteli en door ons afweer-vuur 24 vliegtuigen. Luitenant Wuesthoff be-h-aalde zijn 24ste en 25ste overwinning. Russisch. en Roemeemch geracktiterroU Bij Brody en aan de Moldawa leefde het vuur bij iusschenpoozen op. Balkanfront In de Cerna-bocht nam de artilleriebedrijvig-heid weer toe. Italjaansch gevechtsterrein Onze langs de bergwegen voorwaarts drin-gende ajdeelingen hebben den tegenstand der vijandelijke aclïterlioeden gebifoken. Den aan den midden-Tagliamento, tusschen Tolmezzo en Gemona en aan de vèrsterkte stellingen van den Monte San Simeone nog standhoudenden vijand, sneden omvattend opgestelde aanvals-koionnes den terugtocht af. Totdusver moesten zicii i/,000 Italjanen, daar. onder één generaal met 80 kanonnen, overgevea. ln de vlakte ontwikkelen zich gevechten langs de Lisenza. Krachtig er op los gaand "Jerme ester en Duitsche en OosUnnjkscn-rion-gaarschc divisies trots vernielde' bruggen den overtocht en werpen den vijand Wcstwaarts terug. liet gezamenlijk aantal gevangeien over-«chrijdt de 250,000, de buit aaa kajKtxjKta de 2,300. Turksch Legerbericht Ixonstantinopel, Woensdag 7 NoY»mb®r. Officieel : binaï=Iront : In den Gaza-eektor en «an d« kucV zak-temi herhaalde aanvallen den tegenatan-der onder bloed.ige verliezen ineen. Twee hngel-sche^ infanterie-divisies en twee kavaieri«-divi-sits. die tegen onzen- linkervleugel opmarsciieer-den, stootten op onzen tegenaanvai «n w«ixiea-opgehouden.Op de over ige fronton geen g«b»urt«ni*»*n van belang. FRANSCH LEGERBERICHT Westelijk gevechtsterrein Parijs, Donderdag 8 November. — Officieel : In den loop van den naclit hebben de Franschen twee ovcrvallen ui'tg'evoerd, een op de Duitsche loopgrâven ten Noordooslen ' van Reims, de andere in Woevre, ten Oosten van Mouilly, en maakten gevangenen. Het wordt bevestigd dat in den Boren-Elzas de Fransche aanvai op de Duitsche stellingen bij Schônholz den tegenstander zware vcr1iezen heeft berokkend. Het getal der ge-maakte gevangenen bedraagt tôt nu toe 120, waarvan 2 officier en. Bovendien is nog be' langrijk malcriaal, dat nog niet geteld is ge-weest, in de handen der Franschen gevallen. Niets te melden op het ovérige van het front. Uit de Fransche per» Paadja, 7 November. — Het «Journal»; D« vijand i« ol aan gene zijde van de Piavo-ïini# aan den ftiag, welke linie nu orervleugold is. Dit feat d» zeer beiangrijk, omdat het laat voorzien, dat de terugtocht to't de Brenta «n misschiea tôt de Etsch (Adigé) zal doorgaan «n Venatiè .wordt prijsgegeven. Hutin schrijft in de «Echo de Pari»'» : D« ba-wegrng der tegenpartij. waarin lijn komt en waarvan de beteskeiïia buitëngawoon groot is, toont omniskenbaar aan, dat d« Piar« bij hab terugtrekken' der Italianen iloutar «en lini» zal zijn om den vijand op te houden «m dat men na met de an ogolijkheid van een terugtocht tôt da Mmoio rekenhig kan houden. Galakki* zijn we nog zoo ver niet. Hutin ei.n.digb : Aldus zullen onze troapem< o» het oogenbiik on op dat terrein hun roi begin-nen to «peîen, waarop de tegennoordif# ep.per-bevelhebber van de krdjgsvearichtingen i.n It^Jii over. het voile en nul tige i-nitiatief aaJ ocachik-ken.De Oostzeevloot St-Petersburg, 6 November. — De «Beurs-koerant » riieldt I-Iet komitee van de Oostzeevloot te H^lsingfors heeft van den minister van marine de uitlevering vin het rroegere keizerlijke jacht « Stjandart » verlangd, om er zijn bureau te kunnen ve'stigen. Daar ds minister dieu eisch niet ingewilligd heeft, lieeft een groep gewapende matrozen te Kroonstadt zich meester gemaakt van het yacht en het naar Helsingfors gebrachf.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het Vlaamsche nieuws belonging to the category Gecensureerde pers, published in Antwerpen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods