Het Vlaamsche nieuws

382 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 09 May. Het Vlaamsche nieuws. Seen on 29 November 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/bz6154j04t/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Leasdag 9 Mei 1917. Derde j&argaog Nr. 129 Prijs : © Centiem voor geheel België Het Vlaamsche Nieuws Verschijnt 7 ma&l in de week IijOKNBMBKTSPIIJZEIfi * I-* i#~ mi»" rt'~ ¥»4aktie, « Aaiikta4fff*t«« «OQDEST1AAT, fî àWWi »?** SI iiV%lBLSAâBs B»l VBIHOLS?, Br. Asg. SORMS, Alfc. VAS DEN «BANDE Mit i» jasis Midiwtrkiag ui Ho§iit«raar Doctar â*1m« JACOS Elke medewerker i» per«oonlijk y*x-antwoordelijk voor tijn «chri^ven, ec biadt niet heel d« JLcdaktie, AANKONDIGINGENj Tweede blad, dea regel 2.if Derde Id. Id. .. 1.— Vierde id. id. lit Doodibericht I. MDOITSCHE ZliOE priTSCH AVONDBERICHT ,f n, Maandag 7 Mei. — Officieel : 1 .'front bij Atrecht houdt het ster-(djutvuur in eenige vakken aan. Bij s alsmede tusschen Fontaines en d'iirt hebben w|j aanvallen der Enjeu bloedig' afgeslagen. jde Aisne zijn aan weerszijden van jelte ^terkc Fransche aanvallen mis- diin, Dinsdag 8 IVÏei. — Officieel : jlELIJK GEVECHTSTERREIN unt veldra. Kroonprins Rupprecht kieren : het front van Atrecht is de ge-itrijd weder kraehtiger geworden. delijke aanvallen op het slotpark Jœiix en onze stellingen tusschen lines en Riencourt werden bloedig Istren, Tijdens gevechten om het va het dorp Bullecourt bleef de jmeester van den Zuidoostelijken an het dorp. Dezen morgen namen troepen stormenderhand Fresnoy fhielden het dorp tegen Engelsche ingspogingen. Meer dan 200 ge-en 6 machinegeweren werden sver ingeleverd. »îvan den Duitschen Kroonprins: het slagveld van de Aisne verflauw-den zeer zware nstrijd dezer laatste ide gevechtsbedrijvigheid gisteren nraig-e punten. Tôt ^roote gevech-pam het binst den nacht slechts be-b CraonellCj waar de Franschen iunder succès en met hooge verliezen Klen om ons de hoogtestellingen h de Hurtebise-hoeve en Craonne nikken. Op geen enkel punt hadden pces. In de avoué- en nachturen ge-Ide tegen meerdere punten van jota van, VauxaiUon tôt Corbény lelijke gedeeltelijke aanvallen die, ien van geringe plaatselijke voor-t der Franschen bewesten Craonne, pver de dappere verdediging overal (tten. La Neuville leidde 's namiddags keschutvuur een vergeefschen vijan-feaanval in tegen de hoogte. 100 en tr bij aanslui tende loopgraven. In ipagne bevochten de artillerieën der met toenemende hevigheid. Een i de lioogten benoorden Prosnes irpen Fransche aanval geraakte in Metigingsvuur slechts tegen Keil» ochlberg tôt otnwikkeling. D e tijde-pengedrongen vijand werd in zijn festelling teruggeworpcn. K veldm. hertog Albrecht van pberg: tr, bijzondere gebeurtenissen. * * * ' "i! Mei verloor de vijand 20 viieg-». Luitenant Bernert schoot zijn Siitenant von Richthofen zijn 20n pafder naar beneden. l'SSISCH EN ROEMEENSCH GEVECHTSTERREIN tetand is onveranderd . | BALKANFRONT f Aen het Ochrida- en het Prespa-:Sloegen Oostenr-jkers en Turken Mjke aanvallen bloedig, af. In de h'aa de Tserna geschiedden giste-Ste dagen sterke ge&chutvoorbc-1s ie vcrwachte vijandelijke aan-Jl5P eea fromtbreedte van 8 kilome. Fdank zij de nitmuntende hou-pverbondeii Duitsche en Bulgaar-l'toepen, afgeslagen zijn. Hcdeiti-ondengitigen nieuwe aanval eu ''fflschen, Russen en Italianen het-MJ)t. Bewesten de Wardar en aan Wan.ineer ontploc'de de vijande-^illerie een boven het gewotie peil TCrkzaa:çnheid. * 09ST.-HONG. 2IJDE 1en. Maandag 7 Mei. — Officieel : , BALKANFRONT p wjzonders. pCH EN ROEMEENSCH GEVECHTSTERREIN Snst'S weer is de vliegerwerk-, " ïisteren van weerskanten zeer f. ^'eest. In Oost-Gaiicië zijn 3nflelijke toestellen neergescho- Sl,IAANSCH L GEVECHTSTERREIN ' "'lïonders, VAN BUL6MRSGHE ZiJOE 4 BALKANFRONT Sofia, Zondag 6 Mei. — Officieel : Aanmerkelijk geschutvuur des vijands hield den heelen dag en 00k des nachts in de bocht van de Tstrna aan. Elders op het front werkzaamheid van patrouilles en artillerie,VAN FRANSCHE ZliOE WESTELIJK GEVECHTSTERREIN Parijs, Maandag 7 Mei. ,— Officieel avondbericht : De vijand heeft zijn aanvallen in de stree,k benoorden den molen van Laffaux en den Chemin des Dames niet her-nieuwd. De vuurwisselinig bleef bijzcm-der verwoed bij Hurtebise en jm het vak van Craonne, waar wij de stellingen op de « hoogvlakte van Californië » verste-vigden. Gevangeneii zeggen, dat vier re-gimefntai bij de vergeefsche aanvallen van den afgeloopen nacht op de hoog-v-akte gemoeid waren. Ze leden gecluch-te verliezen. Ten Noordwesten van Reim« breidden wij onze stellingen bezuiden Sapigneul belangrijk nit^ Daarbij maakten we 100 gevangeneti, onder wie twee officierai. VAN EKGELSCHE ZliOE WESTELIJK GEVECHTSTERREIN Ivonden, Maandag 7 Mei. — Officieel avondbericht ; , Vamniddag is de derde vijandelijke te-genaanval, met sterke strijdkraehten on-dernomen tegen onze nieuwe stellingen ten Zuiden van clp beek van Souciiez, geheel afgeslagen. VAK BUSSISCHE ZIJDE RUSSISCH GEVECHTSTERREIN Petrograd, Maandag 7 Mei. — Officieel : Aan de Berezina hebben vijandelijke verkenners bij Potasjni onze schansen trachten te naderen, maar het gesehut-vnur heeft hen niteeingejaagd. In de richting van Wladimir Wolyns-ki in de streek bezuiden Tsoebilno kwain na een heftig vunr van mijnwerpers en mortierai de vijandelijke infanterie ter sterkte van een kornpagnie ongeveen, tût de schansen te voorschijn. Hij begon ze met handgranaten te bestoken. Het vutiit onzer infanterie en artillerie heeft den vijand naar zijn schansen terugge-jaagd.Aan het front Kabaroftse-Zborof heeft de vijand «en fel bombardement- aange-richt,vak rrâuaÏNscHE zijde 1TALIAANSCH GEVECHTSTERREIN Rome, Zondag 6 Mei. — Officieel : Aan het front in Trentino waren de ar-tillerie-gevechten vooral hevig in de streek van Astico op het plateau van Asia-go. Op de hellingen van de Zligna (Laga-rinadal) flrong een van onze patroeljes door een vijandelijk schanswerk, waar zij oorlogsmateriaal buitmaakte. Aan het Juliscbe front was de vijandelijke artillerie bedrijviger in de streek van Gorzia en in den Noordelijken sektor van het KarstpMeau. Onze artillerie richtte een geconcentreerd vuur op de streek van Voleidraga en Comero. Des avonds slaagdeni vijandelijke af-deelingen er na een artillerie-voorberei-dingen in na een airtillerie-voorbereiding in, een van onze vooruitgeschoven posten ten Zuid-Oosten van Gôrz te bezetten. Een gelijksoortige poging op het Karst-plateau werd onmiddellijk afgeslagen. Rome, Maandag 7 Mei. — Officieel : In het Sugana-dal is in den avond van S dezer een vinnig bombardement der vijanden gestuit. Gisteren hebben regen en mist op het Trentino=front de werkzaamheid van het geschut belemtnerd. Op het Julische front was de vijandelijke artillerie van aile kalibers daarente-gen erg in touw van het vak van Plava af tôt aan de zee. De onze Met zich evenmin onbetuigd en schoot doeltreffend terug. In patroelje-schermntselingen maakten wij eenige geangenen. Wie bepaalt de Onderwijstaai Reedis verschenen knipsels bewezen, dat de Belgische wetgeving wil, dat het lager onderwijs in de moedertaa, der kin-deren worde gegeven. Dan is de vraag opgeworpen, wie zàl de moedertaal van hèî kind, dus de on-denvijs- of voertaal aanduiden. Wat een vraag", zult gij zeggen. De moedertaal is de moedertaal, en daarmee uit ! Ver-schooning, er zijn menschen, die hun kinderen van de geboorte tôt hun zesde j a;y in \ Vlaamsch hebben opgevoed en zc dan plotseling in een Fransche schooi of een Fransche afdeeling willen gcplaatst hebben. O111 tôt dit doel te ge-raken, willen ze zelfs een verklaring teekenen, dat de moedertaal van hun kind Fransch is. Wanneer men derge ij-ke afdwalingcn vaststelt, dan is het niet te verwonderen, daît de wetgever de zaak ee,ns in handen <neemt, en ond-er-zoekt wie de moedertaal van, den leer-ling zal bepaleir. De wetgever heeft be-paald, <iait de ouders de moedertaal zul-, len aanduiden, als ze eerlijk zijn ©n geen bedrog willen plegen. Het hooge en het laatste woord blijft echter niet aian den <( père de famille », maar aan d® sehool-overheid.Het is wol van bela«g cens te verne-men wat onze we%evers daarover ver-teld hebben. Kamiel Huysmans, in Kamerzitting van 18 Februan 1914^ haalt het volgen-de aan, uit eeni redevoering uitgespio-ken door Karel Buis in den Brussetschen gemeeniteraad op 3 December 1881. « Door wie moet de rangschikkmg van de leerlingen gebeurcn, door den onder-w.jzer of door den huisvader? Het is natuurlijk door den onderwij-zer, dat de rangschikking moet gebeu-ren, omdait het hier een oinderwijszaak is, waarin de ondervvijzer veel bevoegdei' is dan de huisvader, die onbekwaam is de redenen van wetenschappelijken aard te begrîjpen, welke den onderwij^er doen handelen. eooooof ov, QOO Zij die de vrij heid van den huisvader verdedigen, ter gelegenheid van de rangschikkmg door den bestuuider, beelden zich .en onrechte in, dat het Fransch zal opgeslorpt worden door het Vlaamsch, dat het kind onderworpen aan het Vlaamsch stelsel alleen Vlaamsch zal kennen, wanneer het de school verlaat. Volmaakte dwaling \ want aan die kinderen leert men het Fransch dpor middel van hun moedertaal. Verne van ze te willen afzonderen in. huu Vlaamsch, verge-makkelijkt men hun de studie van het Fransch. » Volksvertegenwoordiger A. Hende= rickx, van Antwei-pen, her'nnerde in de Kamerzitting van 16 Januari 1914, dat dezelfde zaak nog eens besproken was geworden in 't Parlemenlt- op 20 October en 30 November 1886 en dat aile bevoeg-de leden van links en van rechts het eens waren om aan den huisvader het recht te weigeren de voeritaa11 te kiezen voor het onderwijs van zijn kinderen. Karel Buis sprak op 30-11-1886 de volgende woorden in de Kamer uit : « Hoe zal men de Waalsche va-n de Vlaamsche kinderen onderscheiden ? Niets is eenvoudiger : men zal het stelsel gebruiken, dat w*j bezigen wanneer een kind zich aanbiedt voor onze ge-meentescholen : De onderwijzer onder-vraagt het en stelt vase of het Vlaaimsch spreekt ; indien het beter Vlaamsch spneekt dan Fransch, dan plaatst men het in een zuiver Vlaamsche afdeeling; indien het beter Fransch spreekt, dan plaaitst men het in een zuiver Fransche afdeeling. » Een lid vroeg aan M. Buis : « Met de toestemming der ouders? » Doch hij antwoordde : « Neen, doeh ik ga dit punt aanvatlen, Het is daarom, dat ik zeg, dat het een onderwijszaak is, en in onderwijszaken kan ik niet toela-terit, dat men de ouders zou moet en raad-p egen. » « Gij hebt gelijk !» onderbrak M. Tho-nissen, de toenmalige minister van open-baar onderwijs. Ad. Henderickx haalde 00k de volgende woorden aan van Minister Thonissen, u/tgesproken in Kamerzitting van 20 October 1886 : « In onderwijszaken mag men de keu-ze der ouders slechts in zekere mate aau-nemen. Bezoekt de ouders waarvan. de kinderen onze athenea bezoeken en vrflag hun : welke Isegangeu wilt gij. dat uw kinderon volgen? Gij zult een zonderLing antwoord bekoinen. De meeste ouders verwerpen aile leer-gangen, die geen. onm.ddellijk nut ople-veren : Grieksch, La tijn, hoogere wis-kun.de en zij zullen alléen d'e vakken l>choudcii, weilke aanstonds voordeel op-leveren. Uw onderwijs zal verminkt zijn. Eeti onderudjswet, die aan de ouders de ui'.voering van de leerstof zou overlaten, zou belachelijk zijn. In het openbaar onderwijs moetten wij ons s'aclits laten leiden door het alge-inéen belang en niet door de grillen van enkckn. » __ (Ann. parlem. bl. 669.) Eni.cl Vandervelde, een man met een gf'QOit j-.ezag, sprak op 21 Januari 1914 de vogende woorden u't over deze zaak, 00k in voile Kamer: « Ik ben nooit partijganger geweest van het v_olstrelj.t recht van den vader om mer zijn kind1 te mogenbeschikken, zelfs voor ongerijmdheden. Ik ■ rken. het niet! voor wat het lager onderwijs in 't algemeen betreft, ik er-ken het 00k niet wanneer het de voertaal \an het ondeiwijs betref.t en ik' denk, wanneer men te kiezen heeft tusschen den huisvader en den onderwijzer, het vôôr ailes de onderwijzer is, die moet aanhoord worden, wanneer hij ver-klaari' dat het belang van het kind eischt, dat het zijn ondenv<js ont van ge in deze taal en niet in een andere. » M. Royers : Zeer wel! Dat is natuurlijk.M. Vandervelde: Indien in ons land het vraagstuk der> talen en nationaliteiten geen ophitsende zaak wa.s geworden, dan geloof ik,- dat niemand een. oogenblik zou durveo tegenspreken, dat de onder-wijzer bevoegd is, in een zuivere onderwijszaak als deze waar hejt er op aan-komt't c weten in wel ke taal men het k.nd onder^-'isr zal geven, — (Ann. parlera., bl. 693.) Een Sneiuwlawine in Zwitserland iMen schrijft uit Zurich d.d. 2 Mei aan de « i\r. R. Ct. » ; Het bericht van den val van een lawine in Davos schijnt al heel ,?poedig naar Ne-derland te zijn doorgedrongen. Reeds den volgen clen dag kwarn er bij de Kur-vereeniging een telegrafische a an vr âge : of er 00k Nederlanders bij het ongeluk omgekomen waren. Gelukkig is dat niet het geval. Want wel heel droef moet het zijn, op vreemden grond en door macht van vreemd natuurgeweld het lieve leven te moeten laten. De slachtoffers — men spreekt op dit oogenblik van twaalf — zijn bijna allen Zwitsers. Menschen dus, die — men denke slechts aan den in dienst vergrijsden hooïd-conducteujr — het nu zoo plotseling over hen gekomen gevaar honderd maal onder de oogen hebben gezien., Men weet, wat er gebeurd is. De trein Landquart-Davos, die om vijf uur in den namiddag Davos moest binnenloopen, werd vlak na het passeeren van het station gegrepen, en gedeeltelijk verbrij-zeld. De sneeuwmassa, die een bedding heeft van ruim vijftig meter breed en vijftien meter hoog, plofte neer op den bagagewagen en den daarachter volgen-den personenwagen. die tôt splinters ge-dr.ukt en ineengeschoven werden. De 10-komotief en de twee laatste rijtuigen wer-dpn alleen maar omgeworpen. -Hier kon-den de reizigers zich nog redden. De meesten vluchtten verdwaasd; van schrilc naar Davos-Dorf ; enkelen bleven op de plaats des onheils om te redden, wat nog geced worden kon. Maar het was te laat. Ook de honderden helpers, die binnen een lialf uur tôt meer dan duizend man met schop en spade waren aangegroeid, konden nog slechts enkele lijken bergen. Men wist ook niet, hoeveel menschen daar bedolven lagen. De hoofdconduc-teur, de eenige die dat wist, was ook omgekomen en met hem was ook zijn dienst-tasch begraven. Dus werkte men voort, den ganschen nacht door ; de sneeuwberg werd in aile richtingen afgegraven, door-peild en ondermijnd. Op dit oogenblik word't het week nog steeels vooilgezet ; doch een reddings-arbeid is het zeker niet meer. Aile slachtoffers bleken gestikt te zijn ' Het bijzondere van het geval is, dat enkele personen in den trein de lawine hebben zien aankomen. Langzaam kwam het sneeuwveld van de hooge helling gegleden, en volgde onder het opjagen van dichte wolken stuif-sneeuw het eeuwenoude lawinespoor, dat ) halvenvege door een zware rots-partij ge-broken. met een scherpen hoek naar links ombuigt, waar dan in den regel de sneeuw-massa's in hun kracht gebroken, tusschen de staaf- en draad-versperrin. gen hangen blijven, en langzaam afbrok-kelen, versmeltën en afsijpelen. Of de hoofd-conducteur den machinist heeft willen waarschuwen, of dat hij mis-schien in de persoiien-rijtuigen beveili-gende maatregelen heeft willen nemen — niemand kan het zeggen. Toen hij het balkon van den bagage-wagon betrad, werd hij ook meteen door de neerstorten-de sneeuwinassa's gegrepen en bedolven. Weer andei'en trachtten zich uit het ver-brijzelde personenrijtuig te redden, en over de sneeuwhoopen een heenkomen te viiiden ; maar zij verzonken in de losse sneeuwklompen en kwamen daarbij el-lendig om. Een vrouw met een kind bleef dan ook maar onbewegelijk op de puin-hoop van den wagen zitten, en werd later gered. Schuld — om ook dit woord hier te ge-bruiken — treft dus niemand. Zwitser-'land heeft honderden, misschien duizen-den lawinen ; stof-lawines en aard-lawi-nes. Men kent ze allen, kent het eeuwenoude spoo-, weet tamelijk zeker, waimeer de trek begint en tôt hoever haar spoor reikt. De génie en de houtvesterij hebben dooi- verbouwingeu het grootste gevaar afgewend, de bedding verspreid of ver-legd, zoodat de bergbewoners precies weten, waar ze wel, en waar ze niet bcuwen kunnen. Vooral de spoorwegen worden met bijzondere zorg bewaakt. Gevaarlijke hellingen zijn beveiligd ; elders bouwde men voor de lijn eigen lawine-tunnels. In den tiek-tijd worden de wachten ver-sterkt, de inspecties verdubbeld. Maar de natuur, en vooral de woeste berg-natuur is vol verrassingen. STAD en LAND « VLAAMSCH LEVEN ». — Inhoud van nr 31 : De Katedraal van Sint-Kwin'tijn, aan het thans zoo ducli'tig bestookte front in Frankrijk (plaat) ; Hoe staat het met den Oorlog? (Wekelijksche kronijk XXX), met 6 platen ; Ontwaken, ge-dichten van Vita Nova ; De Aktualiteiit in woord en beeld, portretten van wij len Gouverneur-Generaa. von B.ssing, van zijn opvolger vrijheer von Falkenhausc-n, en van de begrafenis-plechtigheid van vrijheer von Bissing te Brussel ; Ik vraag niet naar eeden..., gedicht van. Ernest-W. Schmidt ; Merkwaatdige Vonnissen in de Volksoverlevering, door Alfons de Cock (met 2 platen) ; Naar de H. Bloed-processie te Brugge, door Gustaaf Roec-kaert (met 2 platen) ; Stemmen uit Holz-mtnden, door Karel Fossey (met 1 pl.) ; Twee gedichten, van N. Glibert; De Suepvangers (IV. Wijsheid en Levens-kunst), vcrvolg en slot, door Lode Bae-kelmans; De Actualiteit in woord eu beeld, twee spotprenfcen ; Kunst en Leven; Sterfgeval en : Dr. Zamenhof, Prof. Frederik Burvenich (met 2 portretten) ; Tooneelkronijk : te Brussel, te Leuven, te Tiencn ; Boekennieuws ; Vc-rmakelijk-heden ; Brievenbus; Eertijdsen nu (spot-pr ein ten), SCHAMELE SCHOEISEL STEUN. —Bursel: 15, Meirplaats, zetel; 37, Ge-nie-Entestraat. — Wij vernemen dat op Vrijdag 25 Mei a.s. in de zaal « Eden », Quellinstraat, een prachtig kunstfeest in-gericht wordt ten voordeele der zoo gunstig gekende liefdadige instelling-« Schamele Schoeisel Steun ». Op het programma \ inden wij de namen vermeld der volgende vermaarde kunstenaars : Mevr. Der\'illy, ie prijs met grootste on-derscheiding van den Lyrischen Kring van Brussel; Mej. Marg. Bertrijn en Hr Piet Janssens van den Kon. Ned. Schouwburg; M. G. Dullé, van den Kon. Franschen Schouwburg ; M. P. Van den Eynde, ténor; M. Martin, baryton; The Bradforts, pracht-evenwichtmakers. Door Mej. Nini de Boël, heeren Th. Van Pelt, De Vos en Castel, allen van den « Palatinat » zal opgevoerd worden « Renteniers-kuren ». Ziedaar een programma dat zelfs de moeilijksten zal bevredigen. Wij raden het liefdadig publiek aan dit feest bij te wonen en zich in tijds van kaarten te voor zien ; deze zijn te bekomen aile da-gen van 10 tôt 1 en van 3 tôt 7 t. u. ten bureele Meirplaats, 15, alsook in de zaal « Eden ». Prijzen der plaatsen: Voorbe- ! houdene (bovenzaal) 5.00 en 3.00 fr. ; (benedenzaal) fr. 1.00; algemeene inkom 50 cmen. Opening 7 1/2 T. U., begin 8 T. U. lets voor iederen dag Logisch doordrijven Bestuurlijke Scheiding beteekent dat er voor het gansche Vlaamsche land — Vlaanderen — slechts één erkende amb-telijke taal is die nog geduld mag worden in openbare dietisten en instellingen van algemeen nut. Allés zal dus voortaan alleen Vlaamsch zijn m openbaar bestuur, onderwijs, ge-recht en léger. De Komnklijke Konser-vatoriums van Brussel en Gent moeten geheel vervlaamscht worden, even als aile openbare of gesubsidiëerde onder-wijsgestichten. Ook de maatschappijen van openbare aangelegenheid : Bank, gai-, tram- en waterwerken-iuaatschap-pijen. B.v. alleen in het Vlaamsch mogen de tramhalten geroepen worden. . Het ware te wenschen dat de Munt-schouwburg en de Vlaamsche Opéra van Antwerpen toelagen verkregen en met Oktober konden heropenen. Het spreekt vanzelf dat de Muut, die één der menig-vuldige middelen was waàrdoor Brussel vecfranscht werd en in den vreemde de laam van een Fransche stad verwierf, nu tôt vervlaamsching van de hoofdstad en tôt glorie van Vlaanderen moet aange-wend worden. Zou het met mogelijk wezen dat één ge-zelschap, doch dan uitgelezen, onder één bestuur, doch dan van allereerst gehalte, beide schouwburgen zou bespelen wat tôt groote bezuinigingen zou leiden en prach-tige _uitslagen opleveren. Eer.-te rangs» artisten zijn aan te werven en op een goei halfuur kan een sheltrein den afstand tusschen beide steden afleggen. Door zulke middelen zal de taal, waarin Jj.11 de Eerste, hertog van Brabant, en Margareta van Oostenrijk dichtten ; die door Marnix van St. Aldegonde verkozen werd ; die Rubens liefhad en in dewelke hij zich het hartelijkst en gemoedelijkst uitdrukte, weer terug haar oude voor-naamheid verovecen. Zij was de taal van hat hof bij den roemrijken overwinnaar van Woeringen ; zij zal nogmaals de hof-taal van het herboren en gelouterde Vlaanderen moeten worden. Ook het gelaat onzer steden moet Vlaamsch worden. Al de opschriften aan de straat, zon-der uitzondering, alleen in het Vlaamsch. Rome heeft eeii verordening uitgevaar-digd waarbij alleen het Italiaansch op de gevels wordt geduld. Wij vinden dat een prachtigen inaatregel die de schoonheid en het karakter onzer steden slechts kan bevorderen. Misschien, als overgangs-tijdstip en om ons zeer toegevend te too-neu, zouden voorloopig eenige bekende opschriften van hôtels en gasterijen be-houden mogen blijven aïs tweede bena-ming, doch dan, tegen een hooge taks, zooals er een is op balkons, afdaken, zon-netenten of uitstekende uithangborden. Vermits een voordeel wordt beoogd, is het slechts billijk dat er voor betaald worde. Dadelijk zou nu te Antwerpen een aanvang moeten gemaakt worden met er de straatnamen alleen in 't Vlaamsch aan te brengen. Een konunissie, uit bevoegde leden bestaande, zou voor goed de schrijf-wijze vaststellen en eenige ongewenschte benamingen vervangen. Elk Fransch woord is een sproet op het Vlaamsch gelaat.Aan de haven zou voor de opschriften van drankhuizen een uitzonderiug gemaakt worden : zoo'n uithangbord in 't Duitsch. in 't Engelsch, in 't Noorseh of Zweedsch, die handelstalen zijn, is een welkomgroet voor den matroos en een vriendelijke lierinnering aan het verre tehuis. Dit is juist de aantrekkelijkheid en waarde van de moedertaal, dié wij zoo diep beseffen, en die wij bij anderen willen geëerbiedigd zien. Maar de Fransche pronk en het Fransche klatergoud, die zich overal langs onze groote leien ten toon spreiden, zijn een laster voor ons volk, want het maakt den bezoeker en vreemdeling wijs dat de \rlaming niet houdt van zijn taal, be-schaamd voor haar is, haar wegstopt in keuken en achterwinkel, doch uiterlijk zijn steden en dorpen voor Waal.-ch of Fransch wil doen doorgaan. Tegen dien smadelijken onzin, ook een gevolg van de Fransch-Belgische grap van 't jaar Dertig, moet krachtdadig op-jekomen worden. Dat logenachtig vernis noet er afgeschrapt worden. Logisch doordrijven, tôt het uiterste, noet thans onze leus wezen. LUCs

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het Vlaamsche nieuws belonging to the category Gecensureerde pers, published in Antwerpen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods