Het Vlaamsche nieuws

280 0
07 February 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 07 February. Het Vlaamsche nieuws. Seen on 24 February 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/930ns0q375/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Woensdâg 7 Februari 1917. Dard® Jaarga&g 38 Frijê « © Centiem voor g-eàeel Belgli Het Vlaamsche Nieuws Verschijiit 7 maal m de week ABONNEMENTSPRIJZEW i , , . î.78 ,-yOT Ma EUM ,'oot 3^*acà *' ig „,î * Ena&ii*i • BmH ia • flfff *p ; RedaktJe, Bob^er sa AankondiSlsgôK ! aOOSESTRAAT, 44 - HTWmP&S . DE OPSTELRAAD : Bal VEKHULST, Ï5r Ae& BORMS, Alb. VAN DEN BSÂNBE Met d« vaste niadewerkiEg vsb Uené és CLERC© ?a Hoogleeraar Dr Anteaa JACQS Eïke mediewericer is peruooîilijk ver antwoardeli; k voor zijn sehrijven, ev * s bindt uiet lied de Redaktie .ANKONDIGINGENi Twecde b'sd, den regel 2.H Derde id. (d, I.~ Vierd* id. Id, B.S8 Kxxisbericht t.— DE OORLOG DUITSCH AVONDBERICHT Ber'ijn, 5 Februari, 's avonds. — Of-cil ; Van de fronten wordea geen gtoot# vachtsakt.es gemeld. ESTELHK GEVECHTSTERREIN Berlijn, Pinsdag 6 Februari. — Offi- rcnçevolge van nevelachtig vr.es.we-- bleef de werkzaamheid van het geint en de vliegers ger'ng; alleen tus-1:11 Ancre en Son:me was de artillerie-ijd vcoifbifgaand levendig. /an verkénaingstochten in het Som> gebied, op den Oostelijken oever van M; as en aan de Lotharingsche grens rdcn njeer dan 30 Engelschen en urxhen en eenige machinegewer«n in-:?verd.RUSSISCH EN ROEMEENSCH" GEVECHTSTERREIN «rlijii; Dànsdag 6 Februari. — Offi-1:'an de kust van Riga tôt aan het uit-îdingsgebied van den Donau, geen i!onders 'gebeurtenissen. BALKANFRONT erlija, Diosdag 6 Februari. — Offi-l:ij tusschenpoozen, levendig vuur m >odi± van de Tserna en in het dal van |trcsma. AN OOST HONG ZIJDE jrljssisgh gevechtsterrein /eenen, Maandag 5 Februari. — Offi- ijancielijke afdeelingen, die onze steî-1 Tn icn ;Zuid-W<isten van Brzezany }«astten, zijn door ons vuur verdreven. aliaansch -p"p gevechtsterrein ;enen, Maandag 5 Februari. — Offi- h||H[ sterochtflhd is cen afdeeling van het bataljonl veldjagers de vijandelijke ng ten Westen van den Plôckea-pas gen op den Karstscher-Kamm) bin-^edrongen, heeft 1 officier en 28 man ngon genomen en 1 machinegeweer, inwerper en tal van geweren buitge-:t. Na vernieling van de vijandeiijke 1 "pigmgswerken zijn onze jagers zon- :ti locir enswaardige verliezen terugge-.niets van belanaf. si i - ^balkanfront ""iPltn' ^'"Indag 5 Februari. — Offi-'^^Kl is onveranderd. 2l' TirM^.r,MP Tiipp" «^Iturksche fronten istantingpel, Zondag 4 Februari. 1 ' Icieel : uiclen de Tigris woedde 1 Febi ■ua-ri ( ivig artilleriegevecht. le Fci'ahie^stelling geweer- en £e-uur enigeveehten tusschen verken-patroeljes te onzen gunste. den mtimd van gevangenen, bij het t van 1 Februari gemaakt, is op-fnd dat twee vijandelijke batal-r sterkte van 700 man elk, die onze '■en hadden weten bionen te driiv do -tterlijk \-ernietigd zijn. < het Perzische {roat hebben wij een .1van 335 bevrachte kameelen ge- : het Kaukasischa Iront verijdeklen ; *n lva'sp-ogingen, die op onzea rech- :ea "bel waren gemunt. 1 «ns nogekomen berichten heeft ' i']if< pbardcîijprit van T«!«do:i een ka- . 'i v; c'^n TOurtorsn van het eiland ver- ?eK^huitCa z^n daarbii 'n den ppboord,. Bewotiers van Tenedos, 1 het eiland wis-ten t» ontkomen, 1 ^at Cr •n^fel hospi- < Dtrltalvs heeft d« vijand, de 1 l^uis-vlag hijschend &p h«t i * va* obs bombardemeat, op v'eati« ven Genève iabrauk ge- < tti,. vtjand»lijk schîp kesît dea, vijande-(Mijkbatr h*t sekij», d«t ai* , Engelschen als een - moedersemp voor vliegtuigen hebbem aangeduid,) vroeger door ons in de haven van Casteilozizo tôt zlnken gïbracht, trachten te naderen. Het is daarbij door ons geschut in den grond geboord. g VAN BULGAARSCHE- ZIJDE ROEMEENSCH GEVECHTSTERREIN Sofia, Zondag 4 Februari. — Officieel : Wisseling van vuur. BALKANFRONT Sofia, Zondag 4 Februari. — Officieel : Gescbutvuur en patrouille-ondeirnemin-g-en. VAN FRANSCHE ZIJD WESTELIJK GEVECHTSTERREIN Parij3, Zondag 4 Februari. — Officieel bericht van beden avond : Alleen opéra tics van ondergesebikt be-lang. VAN ENGELSCHE ZIJDE WESTELIJK GEVECHTSTERREIN Londeu, Zondag 4 Februaii. — Cui-, cieel : Een aanval des vijands in de nat '.eid van Raacc-uri L-rijLsrt wij duot ons vu or afgeslagen.- Ten NooKjen van d« Anere hebben wij met succès een operatie voltoo'd, als ge-volg waarvan onze linie ten Oosten van Beaucourt 450 meter is vooruitfcbracbt ovep een broed'e van dr'evïerdcn Iîngeî-sche mijl. Er zijn ruim honderd gevan-genen geinaakt en drie machinekanan-nen ^enamen. Te?onaanvalleu van den vijand zijn afgeslagen.Zijn verliezen zijn zwaar, de onze licht. Bij S 011 chez hebben wij met succès overvallen uitgevoerd. VAN BUSSISCHE ZIJDE russisch gevechtsterrein Petrograd, Maandag 5 Februari.— Officieel : In de streek van Riga, ten N.-O. van het dorp Kaîntsera zijn vijandelijke kolo-nes, die een aanval deden,naar hun schan-sen teruggedreven. In de streek van Lindeii, ten N.-W. van Frkdrichstadt, is een aanval van Duitsche troepen door ons vuur gefnuilct. E^n Duitsch luchtschip, door ons be-schoten, is haastig binnen de vijandelijke linies ten N.-W. van Postawa gedaald. roemeensch gevechtsterreîn Petrograd, Maandag 5 Februari.— Officieel : Vuurwisselkig en verkenningen. russisch-turksch gevechtsterrein Petrograd, Maandag 5 Februari.— Officieel : De toestand is onferanderd. VAN ITALIAANSCHE ZIJDE iTALIAANSCH GEVECHTSTERREIN Rome, Maandag 5 Februari. — Offi-:ieel : In Trsntiiio eenige vuurwisseling. Dinze artillerie heeft op het Tonezzapla-:eau een vijandelijke afdeeling ver-strooid.Aan de boven»Degano heeft eea vijan-lelijke afdeeling na een hevig« besch e-<aq van onze stellingen tuaschea dea V'onw Nuagnist en de Forcella Ombla-î©t een overval beproefd, doch is dade-ijk teruggedreven. In het Kustland heeft de vijandelijke irtillere pister en de beschietinf te.rea >nze lin'e5» op den Karst va» heuvel 144 o' de « Woeste vlakte » (L-isert) voort-çezet. Ons geschut heeft krachti^ jreant-voo'd en ten Noord;* va» Duina braa-len gesticht. Lecsi vervtlg ter!»gft-ihgrs.mmt-H ej> U ?Sê 'olaàMf&ç. Een Film per dag Poezie eu rraza Vlaanderen is het gezegend land voor voor de bewonerd zelf ia het wallicht wat kr.nstenaars en dichters. and«Ts Ikn bouwvallig le.emen butje op de Eea ' dorpskerkhof, met wat treurwil-heide, met laag mossig strooien dak is . ; veel dichterlijker, veel schilderachtigt-r ^ea e11 "°"ten kruisjes, uoet 00k welda-vooral, dan een heerenwoning met auto- <-'n rustig aan, bijzonder ia d«ja Win-garage e.a centraal verwarming... in.aar ter of bij maneschijn. . — _____ . 2)s PoSzia van Via^nderen , ! Maar z- mogen Vlaanderen nu niçt welstand, een v;el&tand die de rechtma-eeuwig opofferen aan de dichterlijkheid. tige vrucht zij van zijn harden arbeid en Wij vragen voor 011s volk het proza van van taai zwoegen. De Vlsamsche dompeïaars f 1 * - 1 Clrridiua Sevems, met zijn denkend vcorbcofd, zijn vorschenden blik en zijn. -v wenkbrauwen zwaar gefronet van Vlaan-dercn's leed na te gaan en het te liooren tôt uit den mond der kinderen toe, zegt het ons op eenvoudige doch aangrijpen- I de wijze. c Aan dien hooggeplaatsten Belgischen ambtenaar die slafelijken kinderarbeid looehent vertelt hij wat hij dagelijks zag nog in 1913 en 1914, bij het vervoer van baksteenen, geladen op kruiwagena ten getale van 50, door kinderen beneden de 0 10 jaar gekruid. t Aan den hoek van zijn straat, in het 11 groote sehoone. Antwerpen, ontmoetta hij 00k iederen ochtend een troep kake- b lende meisjes. g Van waar kwamen zij? Waar gingen n zij heen? Hij wilde het weten en vertelt v ons : Zij hadden eene drinkbue aan den c vinger en een schoofzak aan den arm. h Bij hun uitgelatenheid, dacht ik met op-tre.kkende sebooljeugd te doen te hebben, die ergens een vacantietochtje on- h dernamen. Ik schatte die kinderen van 11 tôt 15 jaar. d — Gijlie trekt zeker 't Peerdabosch v in, niet waar? o — Neen, rnijnheer, wij komen van n 't fabriek. — Wat? Hoe? Waar? s — Hier achter den hoek ; het fabriek van 5 — En wat is uw werlc? v — Wij maken pakskena. —> 'a Nachts? Wanneer begint gij ta rerk-en ? —• 's Avonds ten 7 tôt 'a morgens 6. — En hoeveel verdi-nt ge daarmeê? — Drie frank, mijnheer, verdien ik. rljjne vriendin verdient 3.50 fr., maar ie werkt er al langer dan ik. — Drie frank per nacht dus? — Neen, mijnheer, per week. — Waar woont gij? — Op Stuivenberg. En de kinderen werden ban g voor mijne ndervragingen ; ze trokken malkander ij de hand en bleven achter. Ik moest îijn weg voort ; maar hoe droevig ! Wie zal ons afschilderen wat in die fa-riek gebeurt gedurende dien elfurenlan-en nachtarbëid? Wordt die kinderen 00k iet eejn emmer koud water over 't hoofd itgestort bij het indoezelen bij dien ma-hinalen arbeid, zooals ik Anseele een» eb hooren vertellen? En de. schrijver besluit : Die toestanden verbreken, met Godes ulp, dit zullen wij nu. « De volkeren hebben de regeeringen ; ie zij waard zijn » is een machtapreuk ' raarvan wij hier de waarheid niet willen 1 nderzoeken ; maar dit toeb, durven wij ^ iet een gerust gemoed vooruitzetten : : Het Vlaamsche volk is wat de Belgi- ! :he regeeringen er van gemaakt ht-bben. a Wij hebben er slechts bij te voegen , sverutn est sed justum. Streng maar i 7a«r dit ailes. ( M. « DAGELIJKSCHE NIEUWS PICKWICK. — In ons nummer Tan Zaterdag zullen wij het begin afkondigen van he^ pracht'g geïllustreerd mengel-w^rk : De Vroolijke Avonturen van Pickwick en zijn clubgezellen. ONZE PRIJSKAMP. — De u tslag is overheerlijk. Dinsdag middag, klokslag 12, waren er niet minder da* 54S «m-slagen binnen. Opgepast nuededingera : hedea Weens-dag 7 Februari is het de laatste dag voor toezendinjf. Om 12 uren wordt de Prijska*]» g«sle-ten.Alleen met de bneve* giesitewpel^ deor d« pos<- op 7 Februari wordt bojr rek«-ning rehouden zoelung mêgelijk, wa*t srieve* ku**ea dage* vertraginff hek-ben.De Keurraad zal Donderda» bijeenge--aapeti werden «a. de uit«rpraak r*l *p 1.3 PaW'tiflrr d«ee* seaehfe«l«n. ALGEMEEN NEDERLANDSCH 1 VERBOND (Antwerpsche Tak). — ; Hooger Onderwijs voor hst Volk. — Wij ] herinneren er aan, dat de eerste van de 1 vier lessen, d e Dr. E. Peeters, over « De : roi van de scheikunde bij de lijkschou- • wingen » zal geven, plaats heeft op Woensdag 7 Februari a.s., te 8 1/2 uur (T.U.) 's avonds, in de studiezaal van het Koninklijk Atheneum, Gemeeate- . plaa's. ROEî)T U VOOt WAREN T)IE GEZOUTEN ZIJN MET KALItTM- j CHLORAAT. — Vroeger çebruikte men ' voor hît zouten van het vleesch salpeter 1 dat thans onvindbaar is. Om dat te ver- 1 vanrert verkocht men de«e laatste daçen in «es winkel k»liumchloraat. A»»rezien J men zaker zal kepreeven den verkoop van ! dit znut t*r veryaBgiàjr- van salpeter uit te ' breide*., v»#r het terbereiden ven rexmi- ; tr« warea, is het aoodiç de aaadacht va» 1 bruik ran dit zout of Ta» eeaiig ander dat 1 kaliumekîe-raat, im jfreete heeveeJhede* 3 gwb^tt'rBfr, /'eeafs ket g'eva.1 is »et h»t îa- 1 maken van de vleezeu, ve<rg,iftig-ingen ka veroorzaksn. Het publiek wordt dringen \erzocht aich te onthouden van het ge bruik van dit août op van eenig ander da kaliumchloraat bevat voor de toeberei ding van gezouten produkten. Deze waar schuwing zal met vrucht in ovenvegir.^ genomen worden in de huishoudeiri: waa vee geslacht wordt ten behoeve v. n he partikulier gebruik. DE SLAPERS. — Wij hebben reed een zeker aantal groote zenuwlijders ge kend, die gedurende maanden, ja zelf jaren sliepen. Men berinnert zich zeke nog wel de « slaapst«r » van Thénelloa Ten gevolge van een gendarmenbezoel kreeg Marguerite D..., wiererfelijke an teeedenten vrij talrijk waren, den 8: Mei 1883, geweldige hysterisebe aanval l«n, die, na twintig uren van stuipsn eindigden in een diepen slaap. Dez duurda twintig jaar. Zij werd gevoei door middel van lavem ent ten . Haar adem haling was nauw merkbaar, haar pol zeer zwak, de gevoelloosheid van baa huid volkomen. In de maand Mei 1903 na een nieuwen arnnval van hysterie werd zij langzaam wakker, maar was il een zoodanig phj'siologiseh verval ge raakt, dat ziij na eenige dagen stierf. He zou eea wotndet) zijn, indien een ramp al > die te midden waarvan wij nu le ven nLet to^ eenige gel'jksoortige ziektageval len had geleid. Wij kennein dan 00k, to nu toe, twee gevallen van die soort. He eerste is dat, waarover de bladen deze dagen veel geschreven hebben. De dekei der Fakultei+ van Geneeskunde te Bor deaux, die het bestudeerde, beschrijf het, zooals hij het zag, toen de slaapziefo in de eejr-ste dagrn van d'en Marne ve'dslag, in het hospitaal aankwam. Hi al'ep, de ledematen slap, zonder samen trekking des1 kaken en met een zwakfa beving der oogleden. De tempera tu u: was nonrmal, de pois geregeld, de vernis gsring niet te sterk. Door middel v-aJ een koV^r voedde men hem met melk bouillon, C iî ocol in dooiêrs vaii eieici gémengd. Eenige weben geleden, terwij bij steeds doorsliep, werd hij tijdelijl gereformeerd. De slaap houdt aan, of sehooTi de dofheid, schijnt het, minde d'ep is. Van eea gebeel verschillend type is d< tw-cede dezer slapers. Het was een kolo niaal, die van de Daadanellen terug naai het vaderland gebracht werd,na een zwa re typhuskoorst.In December 1915, wer< hij opgenomen in het hospitaal van Tar bes. Op dat oogenblik was hij gedompelc in een slaap, die beter gezegd, een wer kelijke algeheele kra.chteloosheid was De kaken waren op elkaar geklemd, d< o-ogen gesloten. Te Bordeaux, waar mer hem den 9n Februari heenbracht, blever de symptorcen dezelfde. Geen enkek pr'kke'ing was i,n staat hem te doen be-vvegen. Ziin adefnhaling" was langzaam met volledigen stilstand bij tusschenpoozen, ziin temperatuur bood niets ab-aormaals. Hij kon overigens slechts met de slokdarmsonde gevœd worden. Bra-ritjgen kwamen dikwijls voor en de ver-nagering nam snellen voortgang. Den ln Sept, maakte hij votfr den eersten keei ïemge bewegin^en en zijn oogen open-den zj'ch, maar zijn blik bleef vaag. In len nacht vroeg hii rhum, klaagde over fonde. Den volgenden dag was h:j dood. EEN GELUK MET EEN ONGE-ï.UK. — De « S'ampa u vetbaalt dat on-angs een man van 42 jaar, die voor den •aad van revisie verschenen en- tôt den lienst geschikt verklaard was, een spœd-/erlof vroeg, om zijn vrouw te gaan be-soeken, moeder van twee kinderen, die lenzelfden dag de geboorte van een derde c nd verwachtte. Het ver lof werd on-niddellijk'veileend en onze man snelde îaar het ecb'.elijk huis, waar het gezi.ti, :ijdens z'jn kor'e afwezigheid, niet met ;én, doch met twee flinke babvs vermeer-lerd was. De tweelingen werden ontvan-çen met een vreugde oneindig grooter lan die, waarmede men lien in kalmere :ijden zou hebben be.groet ; later slechts îullen zij te weten komen, dat hun ge-)cor'e hun vader va.n den milita 'ren lienst vrijgesteld heeft, diar de Italiaan->che wet de mannen, die vader zijn1 van der kinderen, van den dienst ontslaat. NAAR DE VERBROKKELING DER GROOTE DOMEINEN IN EN-CE EL AND? — De verpletterende lasten ïvelke in Engeland op de groote fortniner Irukken, ten gevolge der laatste fiscale iretten, zullen zonder tw:jfel veel groote sfrondeigennars er toe doen beslniten zicl: /an hun dikwijl onmetcl'jke domeinen lie hun in vele gevallen s1'echfs a's jacbt-errein dienen, te ontdoen. De «Daily VTail » bericht re^ds dat de hertog vat lutheflaad, die in militair-n d;enst staat, )esloten heert zij* dome'a va* Liïïeshall, n 5tron*hîre. fe- Vrrksones. In een aas rija nachters rerchten brief, k-^ft d« îertog verklaard hef uitérst te betrenreu /an dit dotnei* te iroeten sebeiden, aaar, T'esçt kij erkii, de v«rt53«tte*»ad< ast lier dwfiigt istij er t<^e ». lets voor ieleren dag t — Aîrikaanscli© Sfemmen r De wet ; Hou-jou-bek I r 1 De driedubbele bloei van de Neder- landsche taal : het Vlaamsch, het N*der-3 landsch e.n het Af rikaansch is een prach-. tig v_rschijnsei van leven^tierigheid van s onzen stam en onze taal. Het is geen r zwakheid, het is een kracht. De schoonste, rijkste en leni'gste taal r die ooit ten dienste stond ter vertoiking - van de menschelijke gedachte was het L Grieksch. Zij 00k had verschillende ge- - westelijke opbloeiïngen : het Dorisch, , het Beotisch, het Jonisch, en in dit laat-» ste de taal van Athene en Attika : het At-1 tisoch, Meer en meer schrijft een Hollander 5 Hollanisch, en een Vlaming Vlaamsch r waar het kiniscwerk geldt. Voor het too-, neelspel is het feit opvallend en kan . schier niet anders, indien de gewone, na-1 tuurlijke omgangstaal betracht wordt. Vroegcr zei hier de gewone burger:-t mensch : « Ik kan geen Hollandsch 1-t-, aen. » Het was niet waar, doch ze maak-, ten het zichzelf wijs ; 't was alleen ge~ - makzucht of beter nog geesteestramheid. t Nu de Hollandsche bladon hier ingebux-t gerd zijn sinds den oorlog, is eenieder r sertrouwd geworden met enkele afwij-1 kingen in wendingen en woorden, wat - stilaan 'en onmerkbaar ren gunstigen in-t vloed moet uitoefenen. • ■ ; Maar van het Afrikaansch zijn de mçn~ - schen nog schuw.; ze vinden het een j soort van koeterwaalsch, een geknotte, - kreupele, vrrminkte spraak. 't I> de taal : vau onze Afrikaansehe broevders en zoo-r als zij is, in haar vereenvoudiging,s'.rijdt - ze zege\derend tegen het Engélsch tôt in 1 Kaapstad toe. , Ook haar rnoeten v/ij liefhebben en i met haar vertrouwd geraken. want er 1 worden wat flinke dingen geschreven in : het Afrikaansch en die ons rechtstreeks ■ aangaan. Een ruikertje dat we samenlazen deze week, la'ten wij hier volgen, niet om het : Afrikaansch zelf, doch om betgene wij er - door vernemen. •Twee hoogst belangrijke vragen wor-• den er door beantwoord : 1 Wat denken de Afrikaanders of Boe- ■ ren van de maclitspreuk van Engeland : l BescJierming van de kleine volken ? Ten tweede :Ts het waar dat de Boertn tevreden zijn met Engelsche overheer- ■ scking, en niet meer treuren om het be-staan hunner Republieken? Op het eerste punt, antwoorden de : Boeren met den toestand van Ierland. Geen volk, zqggen zij, is geschikt noch bekwaam een ander volk te regeeren. « Vandaar die ellende in Polen, in Ierland, ja, oweral daar waar 'n Grote Mag sijn neus insteek bij die belange van 'n klrin volk. Die Grote Mogendhede is per slot van sake aimai die vijand van die kleine nasies. Ic-rland, deelgenoot saam met Engeland van konstitutionele vrijheid, is nog nooit so ongelukkig ge-wees nie 00s nou. Arme Erin !... Redmond, uitmuntrnde parlementaire leier van sijn volk, wero hom in die begin van die, ooriog geestdriftig met sijn Besker-mer in die strijd te'en die aanrukkende « Hun lien dont » — op boop van regen, vir Ierland. D:e srjgen moet nog altijd kom. Redmond is teleurgesteld. Heel Ierland i» teleurgesteld. » De Boeren vinden dat de Ieren, in plaats van Home, Rule, slechts e^n enkele wet kregen, en dat is die van : Hou-jou-bek ! Diezelfde Hou-jou-bek-Wet is ook al wat Vlaanderen ve.rwierf van de ITavr.r-sebe regeering. Dit onrecht is nog veel schreeuwender, want de Ieren maken slechts e.en klein deel uit van het En-gelsch leger, terwijl tachtig ten honderd van het Belgi -:h leger bestaat uit Vlaamsche jonge.ns. Voor dit ontzaglijk offer alleen de keure van Hou-jou-bek ! « Engoland, en bij name Campbell-Bannermann, de wijze liberale ftaats-man, beweei hij, het dié Boere vertronw. En kijk vandaag naar die resnltate ! Bo-tha en Saints veg vandaag vir die Britse Rijk. Kon diesr,lfde ook nie met Ierland gebeur nie? » Dit word tijd dat Redmond die In-. ternreter lees. Hij weet blijkbnar n;e dat tweederde van die Afrikaanders Botha vaarwel geseg hr.t, en niks te doen wil hê nie met 'n oorlog wat huile nie gewil het nie. Maar was die gevolçe van d'e tsréestelliag vsn Jopie Fourie nie juist v'r lotba 'n yiaicrwijsiag aie dat dit, i* >iÎB eîre belanjf, die eerste «1 ook de laatste Tnoes wee» nie? » Ts *ie Te.rse parlemewtde^e in Westminster Vwaai. ;n T»rlind self <'= die rem hee1emal T?er. Daar bes*«am bijkbaar vir : 'n I*r so '* Hinj» als 'u \Ç*"t. »

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het Vlaamsche nieuws belonging to the category Gecensureerde pers, published in Antwerpen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods