Het Vlaamsche nieuws

420 0
12 December 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 12 December. Het Vlaamsche nieuws. Seen on 21 September 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/pn8x923986/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

ABONNEMENTSPRIJZEN : Voor één maand l.7< Voor 3 maand 5.— Voor 6 maand 10.— V«or Ma jaar 18.— Redaktic, Seheer en Aanktnditfingen : 44, RtODESTRAAT, 44 ANTWERPEN Woensdag 12 Dec. 1917 - 3de jaanç. Nr 343 Priïs 6 Centiem voor Felgië HET VLAAMSCHE NIEUWS VERSCHUNT 7 MAAL IN DE WEEK Oc «piiclraad. Raf \ ERnULST, Dr. Au*. *ORMS, Alk. VAX D»N 1RANDB; «et Ttita ■•iewarkiif tii lÎMileerair B»ct»r Antooa JÀCO» AANKONDIGINGEN Tweed® blad, den regel 2.50 Derde id. id 1.— Vierde id. id. 0.50 Deed®l»«riclit 5.— ffllc# m^doworker i» peraeonlijk ▼•rantw^ordelijk voer zijn »chrijv«n, »n bindt aiet ho#l de Redaktie. VAN CUITSCHE ZIJOE DUITSCH AVONDBERICHT Berlijn, Maandag 10 December. — Of ficiecl : Vain de gevechtsterrcinçn niets nieuws VâN ÛOSÏ.-B». ZIJOE Weenen, Maandag1 10 December. — Officieel : ITAUAANSCH GEVECHTSTERREIN Aan den moud van den Piave hebber bestormingstroepen vain het regimen liouvcd-infanterie n. 32 den vijand he' btuggehoofd van Bressanin ontnomen Er werden zes Italiaansche officieren eft 228 manschappen gevangen genouie* alsmcdv tien machiaegewereii buit gemaakt.RUSSISCH EN ROEMEENSCH GEVECHTSTERREIN De bondgenooten hebben met de tus-telien de Dnjestr en den mond vain den Donau staande Russische en Roemeen-eche légers vaii het Roemeonsche front een wapenstilsitand gesloten. VÂÎÏ BBLIAMSCHE ZiJBE BALKANFRONT Sofia, Maandag 10 December. — Officieel bericlit van 6 dezer: Over het gcheele front tusschenpoo-zend vuur. dat hier en daar i,n hevighe'd toeiiam. Teti Oosten van de Wardar hebben wi; een aanval van een verkenning»-detachement afgeslagen. Sofia, Maandag 10 Decembati, — Officieel bericht van 7 dezer: Aan de Tsjerna en in de vlakte van Serres tussehenpoozcnd artillerie-vuur. Een Engelsche kompagnie, die ten Zuiden van het dorp Iîarakli trachtte te na-dereia is uiteengeslagen. Het officieele Bulgaarsche bericht van 8 dezer maakt slechts melding van on. beteeksneod» geveehten ea verkettnin-Een.«( tbbSckî zijde TURKSCHE FRONTEN Kons'antinopel, Zaterdag 8 December. — Officieel : Aan het front îffl Pafesfina hebben wij in dr,n nacht van 5 op 6 dezer tal Van ge-yangenen gemaakt. Den 6a en den 7n is er, behalve artillerie-aktie in verschil-lende sektoren, geen gevechtsbedrijvig-heid van beteekenig geweest. Onze viiegtuigen en watervliegtuigen hebben met goed gevolg opnieuw bom-men geworpen op installaties van den vijand op het eiland Imbros. Onûanks de tegenwcer van don vijand, ziin al onze vliegtuieen behoudon teruggekeerd. Op de overip*e fronteu geen enkele gebeur-tenis.Koustantiiiopel, Maandag 10 December. — Offic'eel bericht vain 9 dezer : Aan het front in Pafestina ziin aanval-len van den vijand te<n Zuiden van Bethlehem gemakkelijk afgeslagen. Nieuwe geveehten hebben zich ten Wes'en van Jeruzalem oatwikkeld. Op de overige fronton geen enkele ge-beiir'enia van beteekenis. V(l ENSStSCHE ZIJOE WESTELIJK GEVECHTSTERREIN I -onrVti, Maandag 10 December. — Officieel : De aan val, gisteren nvond door den vijand beproefd te,n Zu'dwes'en van La Basée we*d afgeslagen vôôr dat hij onze linie bereilete. Een andere aanvalsgroep, die optrok tegen eon vn.n onze posten ten Oosten van K'ein-Zil'ebeke, werd met verliezen 1 voor den vijand afgeslagen. I VAN FRANSCHE ZIJOE ! WESTELIJK GEVECHTSTERREIN ' Parijs, Maandag 10 December. — Of- 1 ficieel : J De dag is gekonmerkt geweest door < een drukke wisseling van geschutvmir c tusschen Aisne en Oise, in Champagne 1 bij Main-de-Massiges, op den rechter- ' oever va.n de 'Maas, en in den boven Elias. Op het front van het bon de Chaume en in de richting van de tranchée de Ca-lonne hebben de Duitscfiers na een leveti- i dig bombardement twee overvallen ge- £ daan, die in het vuur der Kranschen mis- J liepen. Dcze m.aakten gevangenen. ( Tusschenpoozend Vanonvuur aan het , overige front. s VAN ITALiaÂNSCHE ZIJOE ï ITALIAANSCH t GEVECHTSTERREIN r Rome, Maandag 10 December. — Of- * fic-'eel : v Gisteren is de vijand er bij het aanbre- d het opvoeren van drommen mannon ii geslaagd eenige waarneemsehansen t< bereiken, die wi] op don lmkeroéver val don Piave Vecchia bezet hielden, waar . van hij zich b:j Agenzia Julianj na eei handgemecn meesttr maakt'e.ln de eersti . uren van den afgeloopen nacht hebbei wij in een tegenaainval de s^ellinor voi len omvaiig heroverd, de bezetting op di vlucht gejaugd en 35 hunier gevangeit gtnomen. Tal van vijandehjke versier . kingcn, oogonblikkehjk toegesneld, wer de,n verwoed aangevallen en met eriistig( verliezen tôt wijken gedwongen. In he1 schitteiende wapenteit heeft het derd< . bataljon van het 226ste régiment enfante-: rie (brigade uil Arezzo) zich vooral ou-derscheiden.Langs het overige front de gewonc akties van Iiet geschulvuur. Het vijande-lijke schietcA won bezuiden Asiago aan kracht, Op don Col Beretta en in de streek van den Monte Tomba hebben onze batterijen hier en daar ophoopingen en bewegingen van v;janden bestookt. Een marine-bat-terij, die zich had ingeschoton op de brug, door deu vijand tusscheai Vianello en Sacca geworpen, trof die ten voile en stoorde het drukke troepen- on wagen-verkeer, dat daar aan dc,n gang was. Een Éransch vlieger heeft een vijande-lijk toestel geveld, TELEGRAMMES BEN STATISTIE* B»rlijn, 9 Decomber. — Sed»rt d« ftfwijsinj ▼an on» vredoAaanbod v*n 12 December 1916 heobyn' aliecn d# DuLt«ch« troepen 286,900 gevangenen gemaakt, onder wi« 6900 offieieren. In at-ze cijtera zijn de gevangenen, die onderweg zijn in het et&ppengeoied naar de gevangenem-kainpen, niet Degrepen, evénmin ai» de 9000 ]mi-geiechen, die door on» bij Kamerijk dezer da-gen gevangen zijn genomen. Bovengenoemd getal i» aie volgt orer de ver-sohiUende naties verdeold : 79.300 Ru*sen, 42.950 Koemeniôrs, k9.550 l^ranschen, 22.000 Engel-echen, llî^fo55 Italiainen, 76 Amerikanen, 1141 Serviër», Bergen, 2 xMontenegnjnen, 120 lJor-tugeezen en 3 J apanner». iogeiijkertijd verloor d« Entente ailéén aan Duitcnland ru un 'A/00 kanonnen, 652.420 gra>na-ten, 1715 munitie- en andare wagen», 99,675 ge-were:., 151,569 pistolen en levoiver», -4902 nia-ohiinegewaren, 2ol8 viiegtuigen ea 1230 kabei-b*Lions neergeschoten>. Deze gttauen hebben niteluitend betrekking •p den 'ouït, die aan het l/uiteche iegerbe»tuiur ■nerd toegewezen. Ali# wapenen, munitie en ma-terieel, <iie dadeiijk tegen den vijand konden woraen georuikt, zijin> iner met bij gerekend. In Europa heeft d« Entende 674 vierkante kalo-meter terrein geTronnem, d. rr. z. haar eigen «tuk-geechoten -^n verwoeet land. De Centrale mo-gendheden hebben daarentegen in Europa 47.500 vierkante kilometer terrein gewonnen. In het geheei heeft de Entente, niettegenetaan. de ze in getalstenkie verechedden maien de meer-dere vain de Centralen i», «tdert den 12n December 1916 430.000 man aan gevangenen verioren en 4000 etukken ge»chut. Het renie* aan ekono-mieche waarden door de bezetting van verder ge-biod i» niet te achatton. Van hait Decemebr 1916 tôt half December 1917 zijn 9,196,000 br. toa ù» den grond geboord. IN DE LUCBT Berlijn, 10 December. — De rijand heefb îti Novemoer twee luohtaanvaUen op Duitsch grondgebied ondomomen. Een vond iplaat» op Allerheiligendag en wa» gericht tegen »tedein> en dorpen in Badcn en den lJaitz ; de tvveede tegen het JLotharingich nijvei'heidagebied. Een vrouw werd iicht gewond. De materieele achade i» zeer fecing ; op piaatsen van militaire beteekeni» werd in 't geheel geem eohade aangericht. De vijand moeet den aanvai op Ailerheiiigendag boeten met het verlie» van een viiegtuig, dat in brandenden toeitand werd neergeaciioten. Een tweede viiegtuig werd door on» afweergeachut tôt dalen ge-noodzaakt binnen d» vijandeiijke Unie». DE MIDDENRIJKEN EN DENEMARKEN Kapenihagen, 10 December. — De onderhan-delingen tu*»clien Duitsohe en Deensche gedele-jeeraon over den goederenituil an de eerstvolgen-le maanden tuaschen Duitschland en Ooatennjk-Eongarije éener- en Denemarken anderzijds zijn thaï:» geeindigd. Zij hebben hoofdzakeiijk geioo-pen over d© voorziening van Denemarken met Jteenkool, zout, ameeiotie, ijzerert» en acheepa-bouwmaterialen, a.snrede over de prijzen van ie door .Denemarken uit te voeren iandbouw-roortbren.g»elen.DE DUIKBOOT. EN MIJN00RL0G Berlijn, 10 December. — De vernietiging ran een inunitieschip van 60UU ton, onlangs femeld, heeft zich als volgt toegedragen : De \ luikboot lag in het Kanaal op de loer. Kort îa middernacht zag de koinmandant uit het : (Vesten cen zwaar geladen stoonischip aanko- : nen. De duikboot daar aanstonds heen. Na ' :en half uur kon er een torpédo worden afge- , •uurd. Met een geweldige ontploffing vloog let stoonischip in de lucht. Het was verdwe-len in een reusachtigen vuurzuil. Een sekon- 1 le later was ailes weer donker en het stoom- ] chip verdvvenen. De luchtdruk was zôô groot, | lat op de duikboot. die op tamelijken afstand ag, schade werd aangericht aan de elektri- 5 che geleidingen, enz. Binnen twee uur wae 1 chter ailes weer in orde. ( ROEMENIE EN OOSTENRIJK ^ Weenen, 10 December. — Volgens de « Po- j itische Korrespondenz » ig er met de Roe-leensche regeering een overeenkomst geslo- sn, uit hoofde waar van de in het onderstaan- ( e aangeduide kategorieën menschen van s )ostenrijkschen en Hongaarschen, on der- j cheidenlijk Roemeenschen landaard onder- teld, dat de in aanmerking komenden van 1 e machtiging tôt den terugkeer gebruik *' rillen maken, ongehinderd naar hun vader- 1< ind kunnen terugkeeren. x Vrouwelijke personen van elken leeftijd ; îannelijke personen van beneden de zeven- iîn en boven de 50 ; mannen binnen de ge- T oemde leeftijdsgrenzen, wanneer ze wegena T en gebrek voor de uitoefening van aile mili- ( îire diens^sn ongeschikt zijn ; geestelijken -i an elke eezindheid en elken leeftijd en ein- elijk burgerlijke geneesheeren en chirurgen ^ Il IIIJMMI ■■■MlllIBl—g Nog over Drukkunst en " Vlaamsch Leven,, E«n kritiek 1 Hiermede ben ik aao een andere. ge ! legcnheid tôt wering van aile eenheid i het sicraad. Veelal wordt er eon overdre ■ ven en ongesebikt gebruik van gemaakt 1 Onze drukkenjen hebben in 't algemcei : geen al te grewte keus van voornain i esthetische mot^even om titels of studiëi ■ te ouderlijoen of te eindigen, verdeelin ' gen te doen, enz. Zoo ook niet de druk 1 kerij van « Vlaamsch Leven », want a ■ wat van daaruit in 't lieht komt kan hoc • genaamd niet asl model doorgaan. D ; dubber.ijnen met vierkantjes of ruitje die op de meeste plaatsen de taak van af ! sluiting vervullcn,zijn mager en karakter loos. Daar kon wat beter voor gevondei worden. Maar ergerj monsterachtig dur ik zeggen, zijn kaders die gedichten om vatten als op blz. 279, 741, enz., of eei plaatje als Herodias op blz. 370, of titel; als « Albrechl Rodcnbach i> op blz. 597 en <( Monseigneur Martinus Rutteni » oj blz. 469, enz. Niet te begrijpen ig he aanbrengen als versiering van een paa: lijn'.jes met een motiefje van mager uit zicht nevens hoofdplaten als blz. 869 403, 481 enz. Denkt men met dit laatstt den bladsp'egel tôt eenheid te brenger zoo is men glad verkeerd : men komt toi een geheel tegenovergestelden uitslag. Dat zijn ouveraatwoordelijke, door met; te verrechtvaard gen samenstel'.ingen Eantazij bij eon drukkersgast is eou ge-vaarlijke hoedanigheid, maar is hij wel de hoofdschuldige ? Het is te betreureu dat er niemand is die zijn lusit tôt versitv ren in toom houden karj. Nog een kleinigheid : vaste rubrieken zouden tôt een rond1 geheel moeton ge maakt worden. Zoo moeten Ku®st en Leven, Boekemnieuws en Stertgevallen in het nummer vereenigd eu zouden niet op liet oms!ag moeten voortgezet worden. Daaientegen hoort daar wel tirais : Brieveubus, Vermakelijkneden, Lach-kruid, eiiz. Dat heeft, cens de week om, geen waarde meer. la elk geval moet het omslag iets gehe«l op zichzelf staand zijn. Besprekingen b.v. die op de laa'.sie bladzijde vam een nummer begonneu worden mogen niet op het omslag voortgezet worden, Deze twee-en-vijftig een-dere omslagen maken bij inbinding, dc-n jaarlijkschen band uutteloos veel dikker, laat meu ze weg zoo krijgt lu en eenig» ottvol'edige nummei-s. Thans kom ik tôt het TOomaamsta va n een gei'llustneerd blad, namelijk de 'llus'taties. Ik twijfel er niet aan of he* bezorgen daarvan moet in de huidige om-«taiidigheden groote moeilijkhcden ople-veren en zeer kostbaar zijn. Eeiis dat er ïware opofferingen gedaan worden, mag eu moet er met strongon maatstaf kri'iek geoefend. De aktualiteit, ten huidigen dage de oorlog, levert eeu reeks afbeel-dingen in elk nummeiT'. Hierover wonsch ik geen aanmerkmgen te maken : ik vei-onderstel dat al deze clichees ia bruik-leen worden overgelaten door agent-«chappen : hun formaten zijn dan ook zieldem aan het formaat van het blad aangepast, afgezien van de groote p!aat op de eerste bladzijde van elk numrr.tr, djie passend is. Ook ver chillende andere platen staimnen van in bruiklcen afge-Btane clichtes : hiermede moet men zich zoo gped mogelijk behelpen. Wordon er bijzondere clichees vcrvaardigd, zoo moet hun formaat naar dit van 't b'.ad geschikt worden. Soms is hier met goed i'iizicht geoordeeld, soms schijnt het formaat totaal uit 't oog verioren. Voor de itudie « Over de Gebroeders Van Eyck » (blz. 133) vind ik de giootte der platen îoed ofschoon ik 't niet eens ben met de plaatsing. De illustraties over « Het Be-g:jnhof van Tienen » (blz. 377-'79) zijii als formaat niet in verhouding met wat 7.c voorstellein noch met het formaat van het blad. Heel dikwijls worden zekere illustra-tics ongeschikt aangebracht. Zoo mid-denin een nove'.le karikaturen (blz. 459 ■n 460), als bladzijdevulsel op blz. 399 ïnz., meer dan ik vertellen kan. Ook worden in 't algemeen de illustraties on-geschikt geplaatst. Het rammelt nogal îens gemakkelijk ondereen.' Daarvan de >chuld natuurlijk aan de ongepaste for-naatkeuze der clichees. Het illustrtferen /an vethalen (De Snepvangers, De Mees-er-Beiaardier) met zichten uit de steden vaarin de verhâleu speleii, is onge-venscht : het heeft geen doel. Maar il-ustrat'és va>n veThalen als degene op >lz. 429 en verschillige anderen zouden .treng geweerd moeton worden; zij zijn >iet gcschikt het schoonheidsgevoeJ bij >ns volk te versterken. Dit brengt ons tôt enkele speciaal vei- ' 'aardigde teekeningen, die een of andere lebeurte'iis of bij gelegenhcid van eeu erjaardag werden opgenomcn. Zoo voor le opentng van de Gentsche Hooge-chool, de vier^ng vaa den Gulde'ispo- ( enslag nitt Kerstdag en Paschcn. Het vare wenschelijk, dat een blad a's ; Vlaamsch Leven » hier cens baai'bre-:cud wilde optreflein, en voor zulke ont-v«rpeti prijskampen uitschreef. Dat kan 1 net zoo heel veel kosten, en zou een 1 ccks jongoren gelegenheid schenken net werlc aan 't licht te komen. Ik geloof lat men betei-e samenstellingen zou ver- ' :rijgen, dan deze welke nu afgedrukt vcrcten. Een fijnere keuze zou voor dat M,.- —i— «J—. i- ..j« * Dezelfde opmerkingen moeten ge'den ▼oor de karikaturen die meestal op de laatste bladzijde voorkomen. De teeke-n ng dengt er njet van, en zelden zijn ze kelijk geestig: hoofdvereisclite voor karikaturen. Voor liet aanvangen va>n eein série lie. . deien in <( Vlaamsch Leven » muet den ^ Hter Bestuurder geluk gewenscht. Daar-mede kon cea flinke rcklaam gemaakt. ^ Zoovee! liederen vertegenwoordigen idem . zooveel franken, veel meer dan het be-j tlrag van het jaarabonnemen'.. Doch dt mogelijkheid moest ondcrzocht om aboii-nenien extra-drukkcn dezer liederen te j bezorgon. En waaroni zou er ook niet cens piano- of instrumeutaal muziek g<> ~ gt'ven worden j Om te e'ndigen nog een woordje ove. net omslag. Het heett de hoedanigheid m 't oog. te vallen. Maar ook hier mocht , wel een3 getracht icts moderner te doen. p \Vaarom die titel « Oud-Vlaenderen » ? Die tijd is lang voorbij. Zooals een joug ( bouwmeesfer het zei : « Latefi wij het verlede.n aanbidden op onze beide knieën. doch laat ons het sluiten in cen glazen j k^stje en den s'eutel wegwerpen. Keereti . wij het dan den rug toe on met 't gelaat . in'de zon, de toekomst te gemoet ! » Oole hier zou een prijskamp wel eena uitsie-kende dingen kunnen voorbrengen. In 't algemeen staat. wat esthetische verzorging betreft, « Vliamsch Iveven » lagt-r dan de meesfe buitenlandsehe tijd-sehriften. Dat moet en kan veranderen. We moe'en on5 toonen te zijn op de hoogte van de stroomingen van onzen tijd. En met ge-i:ige moéilijkheden en eenige kosfen is dit mogelijk. Ik koester de hoop. dat van nu af een ernstige stu-d'e zal rerr.aakt van de noodige verbete-ringcn. Dan kan de vierde inareano'. in eeni splintern-'euw en aangenaam voor-komend pak gestokon, de wereld inge-stuurd worden, zonder onzen roem het land1 van den anrtsdrukVer Planfin te zijn, oneer aan te doen. Het weze zoo ! Edward LEONARD. • nr mi i • i i i mi S TA® en LA MO BELANGRIJK BERICHT. — Onze Inschrij-vers wler abannement met NJenvrjaar ten elnde leopt, raden wij dringend aan dit zeo haait mo. geljjk te laten hernieuwen. Ten einde nuttelooze , onkojiten te vermijden worden de abonnenten biiiten Antwcrpen dringend verzocht zich uitslui- ' tend tôt het postkantoer hunner gemeente te 4 wenden en daar kunne imehrijving te hernien- ; vren. Daar de tkam heerschende papier* j •chaarschte ong v«*r het eegenblik verplicht het getal abonnenenten te hei»erk«« ii het ^eraad. zaam de hernlenwla^ ZtO HAAST MOGB- . LIJK te doen ; dit bev»rdort tevens de regelmi-tige bestellin|. Het Beheer. < VADERLANDSLIEFDE. — Terwijl 1 aile volkeren den oor'.og doodmoe zijn, ' roepen om vrede door ovo:eenkomst en [ wederzijdsch toegeven, en snakkcn naar 1 ontwàpening, maken de Belgische frans- ' kiljons en patr^o'.ards in Holland daarop 1 een wanhopige uitzondering, ' Léonce du Castillon wil niet weten : ! 1) van onzijdigheid zooals vôôr den oor-log; 2) van hervatting der gewone ha«-delsbetrekkingen met de Centralen ; 3) ' van ontwàpening ; 4) van bevrijding van | het Vlaamsche volk door de viedesondei-handelingen. Liever dan wil du Castil- : Ion zijn ontvoogding, vnjheid on onaf-hankelijkheid bewerken door... anuexa-tie bij Engeland of Frankrijk. Maar dan voegt hij er onniiddellijk bij... dat wij ons cchtcr sterk genoeg voelen om on* zelf te verdedigen... We laten Léonce zelf aan 't woord : « Belg:ë en zijn kust mogen in geen geval uit militair oogpuut beschouwd een opeiibare of gebeime buit der Entente worden, schrijft de " Erankfurtcr Zei-tung». Daarom moeten we verla:n.geu dat een heiVeld, door de bevrijding (sic) der Vlamingen, innerlijk evenwichtig en ! voor Duitschland ekonomi-ch open- i staand naderbijgebracht België onder aile ' omstandigheden en volkomen ondubbel-zinnig « neutraal » wordt. Deze vraag j kan alleen fevredigend in samenhang , met hef geheele komplex von onze vre- , desnolitiek en door een vrede door over- j eenkomst opgelost en geregeld worden. j In het raam van onze opvatting geldt t als lcidend militair gezichtspuat : De 2 Belgen hebben hunne militaire toerusting m'sbrmkt. Zij hebben bewezen onbe- ^ kwaam te wezen bij onbepaalde uitrus-tmgsmogelijkheid hun neutrali'eit onbe- -vlekt te bewaren. Het België van morgen z mag niet van top tôt teen gewapend zijn ^ om Duitschland te bevechten. Indien c Nieuw Europa voor docl heeft de ontwa- c peiiing, moet bij het herstel van België h vooral dit het begmsel z'-jn. De neutrali- n teit van België berust op den gemeen- g Kliappeliiken wil der volkeren, niet op n le gewapende macht en niet op de oiibc- n îerkte bewapcn'ngspolitiek van den Bel- r< îfischen staat. n a Tôt d^ar cifeert Léoncei de «'Frank- ti airter Zeitung». Nu valt voorzeker op d lit laatste zinnetje van de « Frankfurter s îeitung » aan te merken, dat een land v steeds voorzicht'g handelt zijn neutrali- d :eit onder de hœde van cen eigen leger t< e stellen, tenzij natuurlijk, zooals tirou- d vens ook de ((Frankfurter» voorstelt, Z geheel Nieuw Europa ontwapent. n Maar men weet eonvoudig niet meer ri jvaat1 men s'aat, wanneer men Léonce 1< îoort uitvaren : « Wat is daarop het ant- p s>oord van de Belsren f » v Indien een vredeskongres in den zin z ■mi ri*. »Ti,j*îit11- f n rfprn wm, npntra. d liteit moest opdringen, die de opea deu zou ztjn voor den Dui'scher, zullen d Kelgen zich daar!egen verzetten met de zelfde energie, die zij in dezon oorlo, aan den dag leggen. Mocht Duitschlafl aan de wereldi die gedroomde neutralité; opleggen, da aclit miliioen Belgen zou den liever de annexa tie van hun land b Frankrijk of bij Enge and bewcrke waar ze ten minste hulp (.n bijstand zot den v nden. Dit zou voor beide lande beteekciien een hulplegnr van minsten éé,:i millicen mail, met de natuurlijkc ekoncmische, geographisehe voordeele van België en (hier wordt Léonce sU pelgek. — N. v. V. K. B.)... Antwerper Zoo groot is onze fierheld aïs natt't zoo gloeiend is onze haat tegen D uit sel: land... » Dus tegen de onafhankeliikheidsleuz n Noch Fiaiisch noch Duitsch » der akt visten, ste'len die kruipende, waaazir nige pa'riotards : Liever geannexeerd b: Frankrijk of Engeland dan een vied sluiten door overeenkomst. Zii liggen toch niet aan den IJzer t bloedcn... — (V. IC. B.) EEN NIEUWE KURSUS. — D Vol k s h oog e se h oo 1 van het Algemeen Ne derlandsch Verbond richt eenen voorbe reidenden kursus van wiskunde in, die o; Dinsdag, 18 dezer, zal beginnen en ge geven worden op de volgende d.agen Dnsdag, van 6 tôt 71/2 T.U. ; Woens dag, van 7 1/2 tôt 9 T.U. ; Donderdag van 6 1/2 tôt 8 T.U. Voor dezen leergang, die, evenals dt andere kursussen, kosteloos is, kunnei de gegadigden zich dagelijks laten in schrijven in het Koninklijk Atheneum al hier, van 6 1/2 tôt 9 Torenuur. VOOR D1(ACHT-A VON E'. — In het lokaal « Zevenbergen »■, Bredabaan, 294, Merkscm, zal vandaag., Woensdag, 12 December 1917, te 8 uur (T. U.) stipt, den heer Albert Van den Brande, profes-sor aan de Vlaamsche Hoogcschool te Gcnt, ce,n voordracht houden over : « De Ilaveu van Antwcrpen ». De voordracht wordt opgeluisterd door lich'bcelden ALGEM. NEDERLANDSCH VER-BOND (A.T.) — Hooger Ond'îrwijs voor liet Volk. — De 8ste en laatste voor-Iracht van Dr. E. Peetermans over Ont-eedkunde, en waarin zal worden gehan-leld over de huid, de zintuigen, het oog :n het oor z.al plaats hebben op Wosn.;-iag 12 December a.s., te 10 Torenuur avonds, in de Feestzaal van het Ko-ùnklijk Atheneum. Na deze reeks komt de beurt aan Dr. '. Denuoé, konservator van het Muséum rMantin-Moretus, met vier voordrachten wer « Piantijn en zijn tijd », met licht-reelden. De eerste van deze voordrach-en wordt gegeven op Dinsûag 18 D;-ember a.s., te: 9 1/2 Torenuur 's avonds n het bovengenoemde lokaal. De drie >ver ge op Dinsdagen 8, 15 en 22 Ja-luari 1918. Tengevolge van het Kerst- en îet Nieuwjaarsfeest zal er op 25 Decem->er en 1 Januari geen voordracht plaats lebben. De personen, die nog; niet in het bezit rouden zijn van een toegangskaart tôt de .'oordrachten, kunnen die nog steeds ver-crijgen in het Koninklijk Atheneum, tus-«lien 71/2 en 81/2 Torenuur 's avonds. LIEDERAVONDEN VOOR HET VOLK (A. N. V.). Leidcr: Nand Rey-naers ; lokaal : Antwcrpsch Koffichuis, Van Straelcnstraat. — Woensdag, 12 de-u-r, te 9 uren 's avcmds (Torenuurl, we-kelijksche zangles. —- Verder aan'.eeren van het led : « Ik heb U lief », woorden van Constant De Kinder, muziek van Armand Timmermans. Aan de nieuwe leden worden kosrteloo» iederboekjes uitgereikt. DE BELGISCHE KUNST IN HET BUITENLAND. — De heer L. G. Cam->ier komt ad intérim te worden belast net den leergang van becldhouwkun^t îan de « Ecole des arts décoratifs » te tfizza. De heer Cambier zal in Februmri te ^izza ceti reelc3 groote schilderstukkcn entoou stellen, uitgevoerd gedurende len oorlog, in het Zuiden. Meviomv ,lu-iette Cambier, die een schitterrod de-mut had te Brussel op de laa'ste ten-oonstclling van de « Libre Esthétique », al deze tentoonjte'ling eon aanzienlijk antal studie9 en landschappen toevoe-«n.DE STRIJD OM DE RELIKWIEEN. ~ Sinte-Leocadia (9 December) brengt eer eigenaardige diplomattsche vcihan-elingen in herinnering. Sedeit vijf euwep beroemde de abdij van Siat. ihislain, in Henegouwcn, zich er op het cliaam van Smte-Leocadia, maagd en îartclares van Toledo, te bezitton, toen panje ze voor zieh wilde opeischen. Ko-ingin Maria van Hongarije, goever-ante der Nederlaaden voor keizer Ka-:1 V, begon oiiidoiliaiidelingen met de adij, die volstrekt niet slaagden. De her->g van Alva, in naam van Philips II, rong op zijn beurt tevergeefs aan. Ten : otte slaagtlc een andere stedehouder an Philips, Alexander Farnese, er in en afstand van het lichaam der hcil:ge : verkrijgen, behalve een enkel been, at de monnikken voor zich behielden. ij kregen het lichaam van een andere .aagd en martelaires, Sinte Patralia in lil en talrijke andere gunsten. Te To-*k> hadden, schitterende plechtighedcai laats bij de aaiikomst dcz.er zoo lang erbeide rclikw'cën. Philips II /Voeg ze jlt op de schouders, tôt grootc^ichtinij er ertlooviiroa. 8 I l lets Toor iederea dag Een VVaalsche Stem y J L'Opinion Wallonne i; een Waalsch dagblad te Parijs verschijnend, cnler J het hoofdopstellerschap van Raymond ' Colleye. Wij hebben het nummer van Doiider-„ dag 29 November 1917 in handen en s 't is merkwaardig genoeg om onze aan-dacht te vestigen en ^enze belangsteliing .j gaande te maken. Het blad geeft de beeltenis van Gé-menceau en vraagt aan dezen miuster-presidtnt om van de Belgische censuur . verlost en onder de Frausche gesteld te worien. e Vleiend voor Havere ! 't Geniet aller . genegenheid, zoowel de Waalsche als de Vlaamsche 1 j Maar 't geestigste van al. in dit arti-c keltje zelf (Clemenceau nous débarasse-ri-t-il de la censure belge ? Zal Clémen-. ceau ons van de Belgische censuur ver-lossen?) is or geschrapt en het hoedanig-e heidswoord, dat aan de censuur van den _ hatelijken en onbevoegden de Broque-_ ville werd toegevoegd, is weggevalleu. 3 « Nous venons lui rappeler aujour-. d'hui respectueusement que la presse ; belge de Par-.s ccntinue à être soumise à . un régime de censure politique (hier ci' ) Ti-ille ruimte) et nous le supplions d« nous considérer, en exil sur la terre d« , Francs, comme ressortissant des libertés , françaises de '89 et des Droits de . l'Homme. » (Wij kômen or hem (Clémenceaii) eer-biedig aan berinneren dat de Belgische pers te Parijs nog steeds aan c-en (hier werd het ongewenschte hoedan ghexls-woord weggelaten) ... politiek censuur-stelsel is onderworpen en wij smeeken hem ons te willen aarschouwen, wij die bannelingen zijn op Franschen bodem, als afhangend van de Fransche vrijhedcn van '89 en van de Rechten van den Mensch.) Elet deemoedig verzoek wordt niet in-gewilligd, dit bewijst het blad op barre wijzie dioor zijn talrijke wtte ruiten, waarop het woord censuré te lezen staat. Het hoofdartikel van Raymond Col-leve, waarboven gewichtig het woord Ediloria'. prijkt draagt voor titel : La ( ensure et le Roi (de Cen uur en de Koning). 't Is een huis met zeven ven. sters en met al diccensurc's ziet het er urt alsof er kamors te huren hingen op aile verdiep'ngen. Raadselachtig is het ook genoeg. Wij zullen puntjes zetten waar do censuur woedde: n Une fois de plus nous protestons avec véhémence contre les agissements indélicents (?) die la censure belge i Paris. Le Roi des Belges nous ,a-t-il, oui ou non, télégraphié qu'il était sensible à nos- sentiments d'union patriotique? Ce télégramme, réponda't-il. oui ou non, à une dépêche dans laquelle nous ne nous cachions pas d'exprimer au Souverain nos vœux ? Nous disions clairement. je crois, que nous avions confiance en l'esprit de justice de celui qui sut rappeler au début de la guerre l'histoire glorieuse de chacun des deux peuples de Belgique. (Hier volgt eien vierkanto dec'meter witte uiimte.) Wij vertalen. : « Eens te meer verzetten wij ons heftij fcgen de onge«orloofde( ?) handelfnpen vn* de Belgische censuur te Parijs. (Het woord indélicents kenneti wij niet en hebben geen woordenboek onder de hand om het op : o zoeken.) Heeft de Koning der Belgen ons ja da* neen getelrgrafeerd dat hij gevoelig was aam onze uitingen van vaderîandsche eendracht ? Beantwoordde dit telegram, ja dan neen, een draadbericht waarin wij niet verheel-den aan den Vorst uit te drukken onze wen-schen... ? » (Ta, welke wenschen? De Censuur maakt er een raadsel van dat den Koning zelf in bedenking brengt. Welke wenschen, die ii'ij niet mogen keimen, werden er in uitgedrukt en, door den Vorst beantwoord ?) a 'k Geloof dat we duideiijk genoeg zeiden hoeveel vertrouwen wij hebben in den recht-vaardigheidzin van dengene di-, bij 't aan-breken van den oorlog, aan zijn beide volkcn hun roemrijke geschiedenis wist te herinne-ren. i Veux peuples !... Twee volken !... 't Is nog eens herhaald wat De-trée aan den Koning zei : « Sire, er zijn geen Belgen! Er zijn alleen Walen en Vlamim-gen! » Maar een van, die twee Yolken had geen e gen rechten in het ondankbaar en snrechtvaardig België, en 't was de be-setter die ons de Vlaamsche Hooge->clicol, de Bestiuulijke Scheidjng en de Vlaamsehe verordeningeri van 2n Sep-iember (to;n0gtoe echter een doode leller îeb'even) heeft gcschonken, terwijl we fan Havere, van de aan Frankrijk ver-iochte Belgische regeerig slechts smaad, >edreig:ng en broodrooverij ontvingen. Raymond Coleye zeglt verder : « M. de Broqueville déclare : Nos ennemis ont donc fait une grossière erreur !n prétendant div:ser ce que des siècles int uni. en voulant soustraire à l'in. îluencs wallonne la Flandre, à l'influença flamande la Wallonie. » Die zin wordt in 't Parij'zer blad in vette letters gedrukt. (De heer de Broqueville verklaart : K Onze viianden (de Duitschers) hebben l'-s een plompe vergis ing begaan met te wille-.n Wflf PnimuMi Vi/-iT-vK^r»

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het Vlaamsche nieuws belonging to the category Gecensureerde pers, published in Antwerpen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods