Het Vlaamsche nieuws

228 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 07 April. Het Vlaamsche nieuws. Seen on 15 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/8k74t6jb7w/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

lerdag 7 April 1917. Derde Jaargang : ^r. 97 Prijs : 0 Centiem voor geheel België Het Vlaamsche Nieuws Y«mek§§x%t 7 matai m «Je week [jqNNEMENTSPRIJZEN i !.7B \paà - » — I K>i»s? ÏBi~ Redaktis, Beiie» ta ».fikoadîgfeg«;» : ROODESTRAAT, $4 AMXWEJÇPÏH i)E OPSTE£S4AOl Saï VERHULST, Dr. Aug. BORMS.Alfc. VAN DEN BRANDE Met d« .vaste msduwerkiiii vm Hoogleeraar Docte* £i®na JACGS Elke medewerkex is persoonlijk ver-jmtwoordfelijk voor zijn schrijven, en bindit aiet heel de Redak"ti«S, AANKONDIGINGEN: ^weede blad, den regel 2.60 )erde id. id. 1.— 'ierde id. id. 0.60 )ood»berich,t 6.— BERICHT [JET VLÂÂMSCHE NIEUWS " zal Maandag ken Paaschdag) nieî vmshijnen. I00ITSCHE Z1JQE UITSCH AVONDBERICHT jB| Donderdag 5 April. — Offi- voortduring zware geschutstrijd E Lc-ns en Atrecht. t Oosten in tal-van sectoren leven-|van de Russen. ELIJK GEVECIiTSTERREIN ^Vrijdag 6 Apr.il. — Officieel : géschutgevecht op het Artois» î in de jongste dagen beduidend «rgeworden. In 't bijzonder van : Ancre tôt den Zuidelijken oever e Scarpe was gisteren, bij wijl he-rnr vaji aile kaliber op onze stel-'gericht. Meermaals aanvallende iche verkeiniingsafdeelingep wer-jor onze loopgraafbezetting terug-eï. Ook op het Aisne-front kwaini laansluiting met onze gisteren ge-i ® den vooTzicnen otnvang tien ïetakteonderneming bij Sapigneul, farta van Reims tôt heftige ivepta. Wij hebben 15 officieren îjuaiigmngen genomen en 4 mata 10 mijnwerpers en veel ie buitgemaakt. Een Fransche terni tusschen Sapigneul en La lie werd afgeslagen. len Westelijken oever van de Maas indemiddaguren, het geschutvuur feand aan. helder weder kwam het bij dag ;flacli.ta tôt zeer viinnige verken-en aanvalsbedrijvigheid van onze :s die felrijke luchtgevechten le-1 Een tôt bij Douai geraakt En-eskader vain 4 vHegtuigen werd taze vliegers aangevallein en ver-1. De 4 vliegtuigen Iiggen aehter inies. Oberluitenant Vrijheer von loîen heeft bij dit luchtgevecht 2 ligen, het één zijn 35e het affider ic, neergeschoten. Bui'tendien ver-e vijand 8 vliegtuigen in luchtge-twee van deze werdem van bene-«rgeschoten ; 3 onzer vHegtuigen n vermist. SSISCïi gevechtsterrein ntgen. veldm. Prins Leopold van n: uiden Riga, bij Illoekst, Toboiy, tZlota Lipa, evenals bezuiden Sta-zette de Russische artillerie aan-kehoeveelheden munitie in werking [®ze stellingen. Eeu -<*anval van de na mijnontploffing tegen de K f^ich/ïcha ten Zuidwesten van ondernoenen, mislukte. Bij de tetering- van het Russische brugge-|«n Popichlicha aan de Stochod ipdl, vielen in onze handen 130 offi-li meer dan 9500 man, 15 kanonneri K^eer 150 machiengeweren en lerpers, evenals oorlog'smateriaal len aard. • pieensch gevechtsterrein N generaal-overste Aartshertog N nieuws. k gen.-veldm. v. Mackensen : (toestand is onveranderd. balkanfront r Oostelijke helft vani de Cerna-ï n,a.m het geschutvuur tijdelijk toe. I Wardar«dal werden door het wer-an toramen door onze vliegers groo^ s'agplaatsen van munitie tôt ont- gebracht. ! TURKSfVriE ZiiOE Wan'tinopel, Woensdag 4 April. — mesopotamie terugtoeht van de Engelschen en n VOor ons front aan de Diala duurt armenie °nzea linkervleugel zijn op twee II aanvalspogingen van sterke vijan-e verkennersafdeelingen verijdeld. VAN OOST.-HOKG.-ZIJDE ; € Weenen, Donderdag 5 April. — Officieel : RUSSISCH EN ROEMEENSCH ; GEVECHTSTERREIN , Behalve eénige met goed gevolg uitge- 1 voerde ondernemingen. van onze storm- ( troepen, is niets van belang gebeurd. ITALIAANSCH 1 GEVECHTSTERREIN 1 Bij helder weer over het algemeen leven-diger bedrij vigheid van artillerie en vlie- < gers dan in de laatste dagen het geval 1 was.' Ons verdragend geschut heeft met goedè uitwierking een vijandelijke troe- ] penparade ten Oosten van Cormons be-schoten. In Arco is de parochiekerk zwaar beschadigd. 1 BALKANFRONT Niets van belang. Mil BUISMRSCHE ZiiOE Sofia, Donderdag 5 April. —■ Officieel : ROEMEENSCH GEVECHTSTERREIN Niets van belang. BALKANFRONT Bewesten het Prespameier flauwe vuur-wisseling tusschen posten op de Tsjernve= na Stena. Bulgaarsche en Duitsche troepen hebben na vuurvoorbereiding een te-genaanval gedaan en een schans herno-men, die de Franschen tevoren in de lus van de Tserna bemachtigd hadden. Bij den vijand levendig vuur van mijnen op hoogte 1050. Aan het overige front zwak artillerie-,vuur.Een vijandelijke verkenningsafdeeling, die tegren de Bulgaarsche posten ten Zui-den van Gcvgeli trachtte van leer te trek-ken, is verjaagd door ons vuur. In de vlakte van Serres hebben bewakingstroe-pen van ons twee kolonnen Engelsche infanterie teruggeworpen, toen ze poogden op te marcheeren. VIN ENGELSCHE Z1JDE WESTELIJK GEVECHTSTERREIN Londen, Donderdag 5 April. — Officieel : Wij hebben de dorpen Ronssoy en Bas» seBoulogne na ee'n hevig gevecht ge-noman. Wij iftaakten twee-en^-twiintig gevangenen en vermeesterden drie machin ege'werein. De terugtrekkende vijand verwarde zich in zijn eigen draadver-spdrringeji en leed geducht door ons machinegeweervuur. Onze troepen ruk-ten verder voort Oosteiijlc en Noordoos-telijk van Metz=en-Couture ein bereikten de Westelijke en Zuidwestelijke randen van. de bosscheji van Gouzeaucourt en Havrincourt. Wij maakten 60 gevangenen em vermeesterden twee mortieren en vijf machinegeweiren. VAK ITAtlASHSCHE ZIJDE ITALIAANSCH GEVECHTSTERREIN Rome, Donderdag 5 April. — Officieel : Gisteren was vooral de artillerie ip touw. Op verschillende punten op het front in Trentino was het vuur tamelijk fel. Op het Julische front voorspoedige be-drijvigheid van onze patroeljes, die de Wippach bezuiden Raccogliano over-staken en aeht geyangeneni mcebrachten. Gisteren avond hebben vijandelijke vliegtuigen bommen geworpen op de kuststlreek tusschen Grado en Monfal-cone;. Eenige partikul^ere huizen werden daardoor beschadigd. Teri onverwijl-de wedervergelding bombardeerden Ita-liaansche watervliegtuigen het vijande-lijk vliegkamp te Prosecco en de gebou-wetn van den Qçratenrijkschen Lloyd1 te Triest. Een bevoegd Oordeel Wie eenigszins bekend is met de on-derwijswereld, zal toegeven, dat ik den heer A. Sluys als een der invloedrijkste en bekwaamste opvoedkundigen van ons land mag noemen. Voor hen, die den heer Sluys niet kennen, zal ik zeggen, dat hij negen-en-twintig jaar lang aan het hoofd stond van de huidige stedelijke normaal-school te Brussel. Hij heeft om zoo te zeggen gansch het tegenwoordige onder-wijzend personeel van Brussel gevormd, of ten minste beïnvloed, en was, beter dan wie ook, op de hoogte van de noiodwen-digheden van het fkger onderwijs te Brussel.In 1875 stond de heer Sluys met Karel Buis aan 't hoofd der Modelschool (l,ater veranderd in normaalsehool). Welke op-voedkundige eischen die sehool toen, ge-roepen was te bevredigen, zegt zeer dui-delijk de heer Aug. Smiets, schepene, van openbaar onderwijs te Molenbeek, in de voorrede van, het boek « L'école modèle », uitgegeven door den Onderrichts-bond in 1880. Ik vertaal, ter wille van plaats, tijd en duidelijkheid, em onderlijn eenige eischen : Blz. XI. — « De kiemende eigenschap-pen opwekken in de hersenen van het kind en ze harmonisch opkweeken,; het vrije spel, de geregelde marschen en turn-oèfeningen doen afwisselen met den geestesarbeid ; grondslagbegrippen ver-strekken door aanschouwing ; onophiou-delijk het initiatieî uitlokken ; zich bedie-nen van de nauwkeurige wetenschappen en van de waarnemingswetenschappen om daarin, de stof te vinden tôt geschikte oefeningen om te gewennen aan, aan-dacht, aan nadenken ; een gezond oordesî gavem; aan de verbeelding, — geleid door stiptheid en ware kennis van, de verworven begrippen, en door de ,recht-heid van het oordeel, — mime geizicht-eindsrs opensïi waar ze kan dwalen en zich te goed doen aan vage en onsamen-hangende droomen; — in een woord, mannen vorme© die waarîijk iets kemien, giCwend op to merken, met goed in-even-wiclite hoedanigliedeu en krachten, nauw-keurig denkend, beminnend den plicht en de vervulling ervan eenivoudiglijk omdat de wet het wil,zoo was de taak toever-troiuwd aan den onderwijzer van de Modelschool. » De vervulling van die eischen leidde gansch het streven van den heer A. Sluys, en dat hij ailes, ailes wat tôt zijn doel lei-den, kon beproefde, mag ik verzekeren. Terloops zij gezegd dat wij Vlaamsch-gezinden, tôt heil van de Brusselsche jeugd vurig zulke opvoeding voor haar wenschen. Dat zij die tôt nu toc nog niet krijgt, ligt in het verderfelijk knoeistelsel, dat d© Zeniiepedagogie ter aanbidding stelt. De heer Sluys veroordeelt ook ten strengste die Zennepedagogie in zijn Verslag over de Vlaamsche klas der Modelschool, opgenomen in het reeds ver-melde boek van 1880. Ik laat hem aap het wooird. Een flamingant kan niet beter voor onze zaak pleiten : « De stad Brussel bevindt zich in een buitengewonen toestand ten opzichte- van de taal. De volksklassen spreken eep tamelijk verbasterde Vlaamsche gewest-spraak, terwijl de burgerij Fransch spreekt, zelfs het deel dezer klas welk van Vlaamschen oorsprong is. De twee talen vermengen zich, werken zich min of meer dooreen en verbasteren door die o-nophou-delijke aanraking. De Vlamismen krioe-len in het Brusselsch. Fransch, dat overige ns algemeenlijk gesproken wordt met een sterken plaatselijken tongval, terwijl het Vlaamsch zich een massa Fransche woorden toeëigent die het volk slecht uit-spreekt en waaraan het dikwijls een be-•teekenis geeft op den wilden boef af. In de openbare scholen werd er vroe-ger niet genoeg rekening gehouden met dien uitzonderlijken toestand. Het Fransch was de taal waarin men aile vak-ken aanleerde... het Vlaamsch erin be-grepen. Ik herinner mij een klas welke ik bezoeht als leerling, meer dan twintig jaar geleden., (dus 1860. — K. B.) en waarin, op veertig kinderen, op zijn hoogst een dozijn Fransch spr'aken t'huis. De dertig anderen waren Vlamingen, en, alhoewel tôt in de hoogste klassen geraakt, ver-stonden ze met moeite het Fransch, dat nochtans de eenige aangeleerde taal was vanaf de laagste klas. Wij ontvingen gansch het onderwijs in het Fransch en het was ons zelfs strikt verboden onder-ling Vlaamsch te spreken. Twintig jaar later (1880. — K. B.), een ;gemeente-school bezoekende, zag ik een les. geven over de koe in het Fransch, aan een vijf-tigtal kinderen., Na de les, wanneer een kollega vroeg aan de klas, in het Fransch, wie begrepen had, stakem vijf of zes leer-lingen slechts den vingeç op. De anderen hadden zelfs den zin van de vraag niet ge-vat, terwijl, wanneer men hen toesprak, niet in hun dialekt, maar in zuiver Neder-landsch, ze allen volkomen begrepen en de vragen beantwooraden. De uitslagen opgeleverd door het onderwijs gegeven in het Fransch aan \ laamsche leerlingen zijn de volgende : i° Lang brengt het onderwijs niet de minste geestelijke verbetering te weeg bij de leerlingen die niets begrijpen van het-geen de meester zegt. Zij gewennen zich alzoo lijdelijk de lessen, bij te wonen, hun ge-est blijft verdoofd. 20 De lessen worden onvermijdelijk oefeningen vam woorden onthouden. De onderwijzer kan niet, iûderdaad, de leerlingen ondervragen en antwoorden uitlok-ken die opmerkzaamheid of beredeneering vereischen. Hij is verplicht één voor één de zinnen voôr te zeggen en ze te laten machinaai aframimelen door de leerlingen afzonderlijk of door àl de leerlingen geza-menlijk. Dit is, wat wij dikwijls hebben zien doen. Zoo, gedurende een aanschou-welijke(?) les over de koe, een gekleurde plaat toonende het dier verbeeldend, zei de me 2ster : Ce tableau représente une vache. La vache est un animal. La vache a quatre membres, enz. Na elken zin,-op een gegeven teeken, herhaalden de kinderen in koor. Onnoodig aan te dringen op de gevol-gen van een dusdanig onderwijs. 30 Het volkskind, het Fransch ziend do-mineeren in de sehool, misprijst weldra zijn moedertaal, die het beschouwt als een soort lagere taal, een gewestspraak, goed ten hoogste voor menschen zonder gc-leerdheid. Zou dit niet de oorzaak zijn van den weinigen eerbied welke menige Belgpen' van Vlaamschen oorsprong hebben voor onze oude nationale spraak, zoo rijk, zoo beelderig, zoo lenig, en die onder zeker opzichten onwederlegbaar boven, het Fransch verheven staat? Overigens, dat kind, sprekende ter sehool het Fransch dat het niet begrijpt en te huis het verbasterde Vlaamsch van het volk, geraakt er niet toe behoorlijk te spreken en te schrijven een enkel van de twee landstalen. Ook, eens de sehool af, zal het de •uitmuntende werken van de Vlaamsche sehrijvers niet lezen, noch die van sehrijvers in Fransche taal. Ten hoogste zal het zich zetten aan 't lezen van gemakkelijke en wufte romans, ge-schikt oui zijn smaak te vergallen en zijn hart te verderven ». Tôt daàr het theoretisch beschouwend verslag van den heer Sluys. Flink ge-dacht, niet waar Vlamingen. En ook, wat een vastheid en durf in het aanklagen van die wantoestanden. Doch in 1880, zooals tôt in 1914, en zooals de passieven het nu nog wenschen, was die gezonde Vlaamschgezindheid een politiek ge-knoei. Zoolang het een nieuwigheid was en kon uitgespeeld, worden ten voordeele van de Modelschool ging het goed, doch eens de faam van de inrichting bevestigd, en de politieke weergesteldheid besten-digd, was het d-ra gedaan en van Vlaamsche klassen geen spraak meer. Maar wat Sluys schreef in '80 is nu nog waar. Daarom eischen wij te Brussel die uit-roeiïng van de Zennepedagogeu, hun aanhang en hun verstompend stelsel. Weg er mee! Raad van Vlaanderen, wij wachten ongeduldig op de daad van zuivering, 110g in de eerste weken,. Karel BRYON. STAD en LAND DE GENTSCHE HOOGESCHOOL EN DE VLAAMSCHE KRIJGSGE-VANGENEN. — Gewoonlijk tegen beter weten in verspreidt de Vlaanderen vijandig gezinde pers in het buitenland allerlei valsche inhehtingen over kwes-ties die met de Vlaamsche beweging ver-band houden. Zoo werd in Holland her-haaldelijk geschreven dat jonge lieden m het bezet gebied te kiezen hadden tusschen deportatie of te Gent gaan studee-re,n, dat op de krijgsgevangeuen in Duitschland druk werd uitgeoefend om ze te verplichten naar de Vlaamsche Universiteit te kom'en, en dies meer. Wij lezen. in n. 85 van- « Onze Taal » (27 Januari 1.1.), het weekblaadje dat te Gôttingen verschijnt, dat 23 aldaar krijgsgevangen studenten het weigerend antwoord1 betreurem dat ingelcomen is op hun verzoek om aan de Gentsche Hooge» sehool te mogen gaan studeeren. Voor terechtwijzingen vau dien aard heeft de frariskiljonsche pers ephter doo-ve ooren. DE ZOMERTIJD. — Maandag if April a. s. zal de zoogenaamde « Zomer' tijd » in werking treden. Om 2 uur des morgens zullen de publie-ke uurwerken één uur voorgezet worder en zoodoende 3 uur aanwijzen. Deze staa van zaken zal gehandhaafd blijven toi Maandag 17 September, datum waarof dezelfde verandering za-1 volbracht worden maar in tegenovergestelde richting. "DE BELGISCHE KUNSTENAARS TE KRISTIANIA. — België telt talrijke en waardevolle sympathieën in Noorwe-gen. Zij ko-men zich eens te meer te uiter ter gelegenheid van een tentoonstelling va nBelgische werken,welke te Kristianis geopend is, in het Kunstforening (Kunst-kring).Twee en dertig werken zijn geexpoi-seerd. Tien hebben er reeds koopers ge-vonden. Onder de vijftien schilders, dis exposeeren,, worden o. a. genoemd : Op-somer, W. M. Paeretz, J. Posenaers Geudens, Doms, Viérin, Bosilers, Smeers, De meeste bladen der Noorsche hoofd1 stad prijzen de grondhoedanigheden dei Belgische kunstenaars, hoedanigheder die blijken geven van een oude en zeei verfijnde kultuur. EEN EIGENAARDIGE SERVI SCHE METHODE OM OP DE VIN GERS TE TELLEN. — De waarne mipg der Servi,sehe gevangenen, zegt he wetenschappelijk itijdschrift « Prome theus » heeft een eigenaardige method* aan he'c licht gebracht voor het tellen 01 de vin,gers, in gebruik bij de Serviërs die in 't algemeen maar middelrua-ig< rekenaars zijn en wier kennis wat betref de tafel van vermenigvuldiging oit ke hoofd, niet veel verder gaat dan 5x5 Ziehier htoe zîj te werk gaan oon zee: snel_twee getallen, van 6 tôt 10 gaande te vermenigvuldigen. Zij kennen aan d' vijf -vingers van elke hand, te beginnei mec, de duimen, respektievelijk de waar de der cijfers 6, 7, 8, 9 en 10 toe. Ver onderstel'len wij dat zij 7 met 8 te verme nigvuldigen hebben. Men brengt dei wijsvinger der ec.ne hand, het ci j fer ' voarstellende, tegen den middenviffige van de andere hançL, het pijfeti 8 voorstel lendc. Dan «neeint men. de som den vin gers te begurnen met den duim tôt et met den wijsvinger eenerzijdsi en tôt ei met de,n middenvinger anderzijds. Mei verkri-jgt aldus het cijfer -5, d.w.z. dei duim, d'en wijsvinger en den midden vinger va-n de eene hand en den duim e,i den wijsvinger van: de andere. Mei plaatst in de gedachte achter dit cijfe ee,n mil, hetgeen 50 geeft en men voeg daarbij het produkt van het aantal pvelr blijvende vingerg, dus d'en piuk en de,i ringvinger (2) eenerzijds en den duin (3) anderzijds. Men ziet dait dit produk 6 (2x3) opgeteld bij 50, dus 56, de uit komst geeft der vermenigvuldiging 7x8 DE EUROPEESCHE STAALKO NING. — De « Tijd » deelt eenige bij zonderheden mede omtrent de onderne-tniingen van den Duitschen ijzer- en staal koning, August Thyssen, die over eenigf maanden het vijftig-jarig bestaan var zijn firma viert. Thyssen, die thans tôt d< allerrijkste menschen van de wereld be hoort, en wiens ijzer- en staalfabriekei de grootste in Europa zijn, met uitzondë ring van die van Krupp, is betrekkelijl in het klein begonnen. Zijn buizenfabriel te Mùlheim heeft 7500 arbeiders in dienst de machienfabriek vdôr den oorlog 3500 thans 14.500. De aan Thyssen toebehoo rende koolmijn « Deutscher Kaiser » brengt per jaar 5 millioen ton kolei voort, en is op drie na de grootste kolen, voortbrengster in Duit^chland. Er wer ken thans 13.000 arbeiders. Het Stahl werk Thyssen, dat eerst ,in 1911 werd ge bouwd, is dadelijk ingericht op een jaar voortbrengst van 700.000 ton. Thyssen kontroleert ook groote erts velden buiten de grenzen, o. a. 6000 h.a ijzerertslanden in Lotharingen. Hij heef een overwegend belang bij de groote Bel gische staalfabriek Sambre et Moselle Te zamen met Fransche nijveraars heef hij het initiatief genomeni tôt st,ichtin| van een groot hoogoven en staalbeçlrijf ii Normandië, dat door hem werd gekon troleerd en dat vôôr den, oorlog reèd: fr. 50 millioen aandeelskapitaal had. I o de door Thyssen uitgebate bedrijven b,e hooren voorts onder andere 818 cokes O'vens met een jaarlijksche voortbrengs van 1.5 millioen ton, gasfabrieken, dii door m-iddel van 52 km. lange buisleidin gen, lichtgas leveren ver buiten de gren zen van het mijngebied, verder grooti transportondernemiigen, een eigen zee en Rijnvloot, 2300 spoorwagens, eer aantal reederijen, een uitjgebreide han delsinrichting, zoowtel in Duitschland al overzee en. zelfs buiten Europa. Iets voor iederen dag ' De « Rechte Lijn », van Jan Fabricius : Maar wat dehkt ge van den Konink-' lijken Vlaamschen Schouwburg van 1 Antwrpen? ,N,a Kon.ng Hagen, nu De Rechte Lijn van Fabricius. ; 't Is waar, ze hadden het tooneelsei-, zoen niet al te prachtig in- noch voort-. gezet. 't Was weer het oude euvel van l Fransche stukken dat op de reeks voor- ■ stellen kwam kleven. Op 't einde van 't jaar echter hebben zij zich met een . flinken ruk uit het spoor van sieur en slenter losgemaakt, om oorspronkelijk werk aan ons volk te schenken. De heropvoering van. Koning Hagen, , van dichter Flubert Melis is het glans-punt geweest van het najaar ; wij zeggen najaar, daardoor Maart bedoelend, want in de tooneelwereld zijn de getij-den omgekeord. Het jaar begint er met . Oktober en eindigt met April, zooals de dagtaak er begint met den aanvang van . den nacht. Zelfs het licht, dat overal van boven valt, uit den hemel, of van luch- • ters, straalt er omhoog en heet daarom ■ zeer juist het voetlicht. Het tooneel is • heelemaal een kur.stmatige vaak omge- - keerde wereld, doch 't -is nu het geàchikt ; oogenblik niet om daarover te filozo- - feeren. : Nog even in 't voorbijgaande ge-) vraagd : Komt er niets van een gala-, voorstelling van Koning Hagen om het ; tooneeljaar te sluiten? Een vadarland-t sche liefdadige instelling zou er tevens t baat bij viuden: Onze Vlaamsche Schouwburg, zonder : stadstoelage, heeft een totnogtoe nooit bereikten voorspoed genoten en in een ; finantieel opzicht is de bloei schitterend. 1 Dat de benefietvertocningen afgeschaft - werden heeft evenmin geschaad. Laat er . nu nog wat beslister gestreefd worde;i . naar het leveren van oorspronkelijk 1 kunstwerk, en de nood van den oodog ] zal ook hier initiatief hebben wakker ge-r schud, onder de bekwame leiding en - vaste hand van den bestuurder Louis . Bertrijn. 1 Vanavond gaat dus De Rechte Lijn 1 van Jan Fabricius. Hoe is het mogelijk 1 dat een oorspronkelijk Nederlandsch 1 stuk, van zulke tooneelwaarde, en dat in - Holland honderdmaal werd opgevoerd 1 sinds een achttal jaren, hier nog nooit 1 vectcond werd? 't Is te zeggen. I11 December 1911 t kwam het Rotterdamsch Gezelschap, op - uitnoodiging, het werk vertoonen in den l Antwerpschen Kunstkring. y Onze plaatselijke pers was gunstig in 1 t haar beoordeelingen ; zij kwam onder de bekoorlijkheid van de Neerlandsche voornaamheid — nous avons tous subi le charme de la véritable distinction néerlandaise, schreef een onzer Eransche bladen, —• maar het stuk had toch te weinig handeling, naar het heette. Ge kent onze kritiek ! Zij moet altijd ftwat hooghartig doen tegenover ailes wat rniet geschoteld van Frankrijk komt. | Zoo'11 voorbehoud moet doen veronder-^ stellen dat we hier al héél wat verder staan, waar het kunstsmaak geldt, dan in . Holland. ' ; Emm. de Bom schreef te die,r gelegeji- heid in de « N. R. Ct. » : , « Fabricius' werk heeft in Nederland - mooi zijn weg gemaakt. Het werd nu , toch meer dan vijftig malen vertoond. 1 En dat is dit fraaie werk van zulke felle - spankracht inderdaad waard. Anderaom - dan de landgenooten, wier zieniwijze ik - aanhaalde, acht ik, dat er een overvloedi- - ge actie is in dit stuk, en dat de aandacht - er onafgebroken, ja op haast tyrannische wijs, door geboeid wordt. Stevig heeft Fabricius u te pakken en hij laat u geen oogenblik meer los. Is dat geen zeer bij-zondere eigenschap voor een dramaturg? En wat een benijdenswaardig talent voor karakteristiek : ieder der dramatis per-sonae staat geheel op zich zelf en scherp belijnd voor ons. 1 » Het groote gewicht drukt natuurlijk - op Wilko de Hond die « de rechte lijn » > vertegenwoordigt, den kategorischen im-t peratief, voor wiens wil ailes buigt, die - de gebeurtenissen door zijn eigen recht- - lijnigheid bedwingt, van zich zelf en van t die hem oprecht lief heeft het grootste : offer verlangt en verkri^t, maar wiens - ij/eren wil ten slotte zelf machteloos staat - tegenover de noodlottige vergissing die ; zijn eigen huwelijk blijkt te zijn. Geheel - machteloos niet, maar toch doodelijk ge-i troffen. En, waar hij, met rigoritische - zelfkastijding, verkiest de gevolgen van ; zijn eigen vergissing te dragen, moet hij een heerlijken droom van lief de in zich

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het Vlaamsche nieuws belonging to the category Gecensureerde pers, published in Antwerpen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods