Het Vlaamsche nieuws

222 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 04 March. Het Vlaamsche nieuws. Seen on 09 August 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/hq3rv0fj9z/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

■fldag 4 Maart 1918. « 4de jaarg&ng* Ni 62 Prijs S Cccticm vocr fefeeel Feîgîë Het Vlaamsche Nieuws W^rtrrr Verschitit 7 maal in de week Blkî m*?e,Tker ■fT.jAKOBMÀRK 1, /d •» • verantw<»rd«iijk voor jljh ichnjvea ■ ANTWSMK* DE OPSTELRAÂD : fioofdojjstaHos Raf VERHULST, Dr. Aag. BORMS, Hoogteerur Âlfc. VAN DEN BRANDE «a bindt niet ke«i de Redairie. 1 _ j^-tt-fcfnBggaaASaa^nu m ■ mu nrg-rvTg»&a3C-sg^?cgc*wu->t t3*s3rrsœM&n*œv»3aKra3ziK3*mie*s^fm^^-,&Mj^^,^^ ——. n i >» n . m m un i i OFFICILLE BERICHTEN fret resultaat van den Duitschen opmarsch in F Rusland I fredcsondcrhandclisgea met Roememë ilTSCH LEGERBERICHT r s ll'n, Zondag 3 Maart. — Offi-I:■ Westelijk gevechtsterrein tont gen.-veldm. kroonprins Rup-ch{ van Beieren : 'tn 2. -W. van Lombardzijde na- 1 Epi; een aantal Belgen gevangen. \ndenburgsche stormtroepen brach-Ljr 'n aanval bij Neuve-Chapelle Wriugeezen, onder wie 3 officie-mmnkelijk terug. font van den Duitschen kroon- ■iiscfte kpmpagnie'ën vîelen 3e» Uj na een vuurvoorbereiding van Mere uren onze stellingen aan. Uerden in tegenaanval terugge-Len In Champagne flakJzerde de Mtswerkzaamheid in den strijd-jor van den /* Maart tijdelijk, op. |i5ch en Roemcettsch gevechtsîerrein tint gen.-veldm. prins Leopold Beieren : ■ operafies die na afloop Van den Insfî/stenJ Werden aangevat heb-Ffoî groote successen geleid. De Ben van gen.-overste von Kirch-i/ieijfcen Lijfland en Estland, ter ? Ijfeuning van de in nood geraa\-pjorers, in zegetocht doorloopen, |z<?W door deelen over den toege- i re/i Moonsund oprufykendc bezet- |en Van de Baltische eilanden en lEjfm'jche regimenten. Reval en pat Werden genomen. Onze troe-mtaan v66r Narwa. De îegers van lotenfr Von Kirchbach en ffen.-Im Eichhorn hebben, in onophou-| vooniitdringen over Dunaburg Iinsk h?en. na harden strijd Plea-eoenab .Tolozk en Dorissow ge- t K IIST.-HW6, IJII ! ' pneu, 2 Maart. — Officied: t AUAANSCH < GEVECHTSTERREIN « I het Italiaansch firont ia niets bij- 1 fers voorgevallen. i USSISCH EN ROEMEENSCH < GEVECHTSTERREIN f Podolië verioopen de krijgsveirrich- ^ a volgens het vastgestelde plan;. 1 S troepen hebben Lackowsky, Pros- < en Lipkowy bereikt. Bij Chotin en tez-Podolsky hebben zich twee ische legerkorpsen en drie infante-visiekommando's overgegeven. Tôt er werden aan buit geteld : meer dan kanonnen, 200 keukens, verscheiden erden voertuigen, alsmede een groo-)eveelheid niuniibio en ander ooclog»-liegnuteriaa'. j Il FR&NSCHE IIJOE a 5TEUJK GEVECHTSTERREIN ] ■rijs, 2 Maart. — Officieel avondbe- j de streek van Reims en m Champa- 1 heeft het Duitsche geschut in den van den dag inaar een matte werk-'heid getoond. Vanochtend hebben ransche troep>en hun linies bij La telle heel en al hersteld. Vol gens îl'ende inl:chtingen hebben twee 'Che bataljons vannacht dit punt tvallen. melijk levendîg kanonvmir op den 1 eroever van de Maas, bij koo£t# 344 'noorden Bezonvanx. het overige front was het met tu»- ' poozen aan den gang. IH EMCEl.SCHf 7U9E TELIJK GEVECHTSTERREIN j "den, 2 Maart. — Officiee' middag-it : ' ^pen uit Norfolk hebben gister- j een geslaagden aanval bezuideilf flfières gedaan, zij doodden een aan- ' janden en maak-ten enkele gevange- '■ ^nze patroeljes in de buurt van Ar- ! sn-Cohelle brachten eveneens krijgs- ' n?enen mede teTug. De vijand : gedurende den nacht aanvallen 1 'erscheiden ppnten te doen. Twee delijkç afdeelingen slaagden erin ! ^ies binnen te dringefl in het vak Sint-Kwintiin, Wij missen enkele 1 ^happen, Gedurende den derden 1 ^Jelijken overval in de buurt van j s'eourt slaagden enkele troepen er -rom in onze Ioopgraven te bereiken, r 7!l evenwel allen werden gedood ol ingen genomen. ! ® hevig bombardement, dat h?- « VMMar ovve ffm bro»«f front lomen. In Bobrinsk gebeurde de aan-luiting met Poolsche divisies. Deelen 1an de legergroep von Linsingen heb->en in overeenstemming met de ~)e\reentche regeering den spoorweg ian Luninice over Rjetschiza aan den )njestr tôt Gomel na herhaalden strijd )rij gemaafçt. Andere divisies hebben 1 nder de leiding van generaal v.Kner-er, vijandelijl^en tegenstand brekend, le naar'Kief leidende spoorwegen en le spoorlinie Kief-Schmerinka van ûjanden gezuiverd. Den I Maart tûerd Cief onder medewerking Van Oehre-iers genomen. Duitsche en Oostenr.-iongaarsche troepen zijn Schmerinka )innengetrohhen. De buit die den lijand werd ontnomen is zeljs niet bij tenadering naar het setal te bepalen. oor zoover de berichten melden, zijn n ont bezit. aan gevangenen 6,800 of-icieren en 57)000 man; aan buit 2,400 •anonnen en 5,000 machinegeweren, ieel voertuigen Waaronder meer dan <00 last- en IJ pantserouto's, rrieer lan 2 millioen stufys ortilleriemunitie ■n 128 000 gcweren, 800 Inhomotieven :n 8.000 sponrwapens. Daarhxj homt buit van Reval met 13 rvfficieren, >00 man, 220 ^anonnen, 22 tiliegtui-\en en veel rollend materieel. Front gen.-veldm. von Mackensen : De wapsnstihtand met Roemenië is 'isier opgezegd geworden. Daarop leejt zich de Roemeensche regeering tereid oerkjaard nieuwe onderhande-ingen over een verderen wapenstil-tand op grond van de door de Mid-felrijken gesteîde voorwaarden te be-'innen. A&n deze wapenstilstandson-lerhandelingen zulen zich vredeson-ierhandelîngen aansluiten. Van de andere gevechtsterreinen 1 iets nieuws. an Neav» CkapeSe in noordelijke rich-ing werd ingezet, drong een sterke ijandelijke aanvalsafdeeling op het Por-ugeesche front de Ioopgraven binnen, loch werd in een onmiddellijken tegen-hanval verrigeven ; het frott werd geheel lersteld. Andere vijandelijke overvallen labij het Ypere*-KoomenkaaaaI en ten îuiden van het Honth*lst«rbosck werden rveneens afgeslagen.Wij maakten eenige gevangenen en veroverden één machine-^eweer. Het vijandelijk geschut was zeer >edrijivg in het vak van PaSschendael# :n steunde de verschillende orervallen. m iTtuanscHE mm ITALIAANSCH GEVECHTSTERREIN Rome, 2 Maaxt. — Officieel : Tengevolge van het slechte weer is de jevechvswerkzaamheid gisteren over het jeheele front gering geweest. Onze pa-roeljes hebben op de hoogvlakte van ^siago wapenen en mumtie van de» rijand veroverd. Fransche patroeljes., die rich op den linkerœver van de Piava îadden begeven, hebben eenige geyang*. îen mee terug gebracbt. i ELEûE AMUM ROEMENIH EN DE VREDESONDERHANDELINGEN Berlijn, 2 Maart. — Uit Boekarest vordt ons zoojuÀst meegedeeld, dat Roe-nenië zich op den door het viervoudig rerbond voorgestelden grondslag voor de >nderhandelingen heeft gesteld en ver-egenwoordigers ter beraadslaging over iet sluiten van den vrede afvaardigen sa). Berlijn, 2 Maart. — Officieel: Een Duitsche duikboot onder bevel van L^iunburg heeft in het westen van de Hiddellandsche zee zes stoamschepen en ién zeilschip van bij elkaar op zijn minst !4,000 ton bruto in den grond geboord. >e stoomschepen werden grootemdeels lit stevig beschermde konvooien wegge-œhoten. Bij de tôt zinken gebrachte ichepen waren waarschijnlijk het Engel-sche stoomschip « Einbrief » (?, 3905 t.) roomede het vroegere Russische stoomschip « Empress Ekaterina II » (5545 t.). Bovendien heeft de duikboot het Engel-sche transportschip « Sardinia » (6580 t.) net een torpédo ernstig gehavend. Een hiikbootverschalker kreeg in een artille-■regevecht drie treffers. >E VREDESONDERHANDELINGEN TE BREST-LITOFSK Brest-Litofsk, 2 Maart. — De nïeuwe ;redesonderha ndel in gm va» het viervou-iig verbond met Rusland zijn vanochtend in eo* voltaiHig* verar*d«rii»a9 onder voor- zitterschap van gezant von Rosenburg bi geopend. De voorzitter stelde voor om h£ ter regeling van de politieke kwestiies een l:£ gemeenschappelijk verdrag der vier 1 te bondgenooten met Rusland te sluiten, ri< zootnede de ekonomische schikkingen en dj rechtskwesties ten deele in bijlagen bij ni het hoofdverdrag, ten deele in aanvul- hc lingsverdragen voor ieder afzonderlijk de van de bondgenooten gescheiden af te handelen. dî Sokolnikof, Jeider van de Russische af- h< vaardiging, bleek het daarmee eens, h( waarna men de zakeliike besprekingen « begon. De voorzitter legde Sokolnikof er fen door de bondgenooten gemeenschap- vc pelijk opgesteld ontwerp van het politie- d< ke hoofdverdrag voor, waarbij hij de ver- d; dragsverplichtingen elk voor zich gron>- ta dig naging. Eveneens werden aan de k* Russische d'elegatie door de vertegen- v< woord'gers der vier bondsenooten de ont- R werpen voor ekonomische en rechtsgey r« îeerde overeenkomsten met passende toe- h< lichting meee:edeeldk De Russische afvaardisring behield zich de beslissin^ voor, welke positie te. genover de pu n ten elk voor zich te moe- ten innemen, tôt ze al het materiaal on>- J£ der de oogen heeft. » b 's Middags gingen de onderhanddin-gen dbor. JAPAN EN RUSLAND CI»' Washington, 2 Maart. — In de kabi- j . netazitting, waarin de voorgestelde aktie cj van Japan in, Siberië werd besproken, r werd aanzienlijke steun verleend aan de p] opvatting dat Japan, hetwelk beter is toegerust, de leiding moet nemen en met \[l spoed alleen1 elke noodzakelijke verrich- st tiug ondernemen moet. g( New-York, 2 Maart. — De Washing- w tonsche korresponden-t van <je « Associated Press » seint : Terwljl er nog geen ^ eindbcslisiing ibetreffende Siberië is v-er-kregen, wordt er aangenomen dat het staatsdepalternent geneigd is om het denkbeeld te aanvaarden, hetwelk in Groot-Britannië, in Frankrijk en moge- ^ lijk 00k in Italië i^gang vindt, dat een tr< op zich zelf staande macht, met een pc krachtig leger en vloot, welke gemakke- b< lijik het strijdtooneel kan bereiken en h<. niet op een andere wijzç werkzaam is, i;j doch tevens in overeenstemming met de m algemeene overeenkomst handelt, in een betere positie zou zijn om in den huidi- < gen toestand op te treden, dan een internationale strijdmacht. Evenieenii wordt verklaard dat de omstandigheden z-ich N zôô spoedig wijzige13 en dat zich zôô tal- in rijke nieuwe feiten voordoen, dat het ge- d< waagd is om 's avonds te voorspellen wat pr er 's ochtends geschieden zal. ve Er wordt hier verzekerd dat de Japan»- h< ache regeering van meening is dat zij geen machtiging- van de Entente als geheel of van de VereeDigde Staten behoeft te vrage-n om een veldtocht in Siberië in te zetten, alhoewel er een uitzondering u'] ten opzichte van Groot-Britannië wordt V1 gemaakt, daar er een nauw verband tus- cl\ schen de beide staten bestaat, dat in het u.' bizonder op hun beider belangen op het 21 Aziatische vasteland slaat. Niettemin ® heeft Mikado, met betrekking tôt de sa- P: menwerking van Japan, Amerika, w Frankrijk en Italië ten opzichte van andere pu^ten der Oostersche kwestie, e< doen blijken dat hem de vrijwillige n goedkeuring van de regeeringen dezer ? staten van een of ander radikaal pro- " grain, hetwelk hij zich verplicht zou v achten in verband met de Russische T: Aziatische gebieden te aanvaarden, wel- kom zou zijn. a Reading en Tanaka, de Japansche zaakgelastigden, hebben gisteren afzonderlijk met Lansi.ng een bespreking fj gehad. , TOKIO, 28 Februari. — In spijt van 21 de aanhoudende geruchten mobiliseert Japan (niet? — Red.). Tegenover de wijdverspreide uitlatingen ten gunste çener oniniddellijke actie wordt uit be-voegde bron meegedeeld dat Japan nog niet in staat is om direkt militair werkzaam te zijn, daar er eer:-t volledige overeenstemming met de mogendheden ® moet worden bereikt. In handelskringen is'men over het al- b gemeen gekant tegen het zenden van ^ troepen. naar Siberië, daar men gelooft ^ dat de Duitschers waarschijnlijk niet c* door Siberië naar het Verre Oosten zul- 8 len trekken. De mogelijkheid van Duit- z sche duikboot- en^ luchtaanvalltn van ^ Wladivostok uit is nog verder verwij- derd. ° Londeni, 1- Maart. — Reuter verneemt d uit invloedrijke Japansche bron, dat Ja- k pan niet met een voorstel is aangekomen v nopens eenige aktie, die noodzalcelijk zou kunnen zijn ten gevolge van den toestand in Rusland. De zaken hebben zich een- voudig zoo toegedragen, dat de Japatu- k sche regeering enkele dagen geleden door ï middel van haar gezanten bij de geallieer- d de regeeringen navraag heeft laten doen h om hun meening over den jongsten loop P van zaken in Rusland te weten te komen. ^ Van Japansche zijde is echter geen voor- t ste' van militairen of anderen aard gfe- d daan. Men wijst erop, dat Japan dezen g oorlog niet op eenige voorwaarde noch t krachtens eenige overeenkomst met de 11 geallieerd'en ingwig, waaruit zou kunnen i blijken, dat Japan ooit «e*ig plan tôt ge- t edsvermeerdiering in den zin heeft ge-d. Het begon de vijandelijkheden stel-f niet met iets, dat naar zoo'n gedach-zweemde en indien het zijn krijgsver-:htingon moet uitbreiden, zal inlijving araan niet ten grondslag Iiggem. De euwe bedreiging heeft rechtstreeks op t verre Oosten betrekking en geldt in : eerste p'aats de vei'ighed van Japan. ^a' Japan vat zijn positie in diier voege op, it het verantwoordelijk is voor het be- , >ud van den vrede en de veiligheid in :t verre Oosten, De Duitschers zijn al , n bedreiging in 't Oosten van Siberië 1, de gealTeerdfen wisten dit opperbest °ï >6r de Duitschers onlangs Rusland ver- , •r binnenrukten. Men moet wel in ge- F!* ichten houden, dat voor Japan's mili- *îf ir optreden onveranderlijk de noodza-dijkheid ten leidraad strekt, om zijn eI ■rplichtingen als bondgenoot van Groot-ritannië na te komen zoowel als om 8* chtstreeksch gevaa,r voor eigen veilig-•id te ontwijken. m EEN JAPANSCHE LEENING AAN FRANKRIJK Nàar uit New-York wordt gesmeld zou VI pan aan Frankrijk een voorschot heb- Jjs in ver strekt van 25 millk>en dollar. cj( SOCIALISTISCHE BETOOGING f. TE ROME dl « Avanti » deelt mede dat naar aanle-i- v< ng van de veroordeeling van den heer îzzari-, sekretaris der I tal ia an sche so- ilistische partij, Woensdagavond te w orne betoogingen voor het socialisme di aats gehad hebben. Lazzari, ontving it nieuws zijner veroordeeling met den or eet : « I>eve het Socialisme! », die in- te emming vond bij velen der aanwezi- pe ïn, terwijl achter m de zaal geroepen w, ;rd : « Leve Italië en het leger I Weg et de verraders ! » De politie mœst de vr al laten ontruimen ; de betoogingen m ?rden alsdan op straat voortgezet. de DE OPGEWONDENHEID w< IN IERLAND D© Parijsche bladen vernemen uit Lon- &c ;n dat in het Ie.rsche graafschap C'are >ebelen uitgebroken zijn, die het ingrij- kr n der troepen noodig gemaakt heb- zu n. De ooriogstoestand werd in het ge- #]( ele graafschap uitgeroepen. De burger- ke macht is overgegaan in handen der bc ilitaire overheid. A* )NTSLAG VAN HET SERVISCH KABINET. ™ Den Haag. — Het « Hollandsch trj ieuwsbuireau » verneemt uit Korfoe dat jni den loop vain de zitting van Woensdag wj r Servische Skoeptsjina, de minister-esident, de heer Pasjitsj, het ontslag n het geheele kabinet aangeboden (eft. ROND HET AFTREDEN zo VAN HET SERVISCHE KABINET «« De Nederlandsche bladen vernemen w' t Korfoe dat het ontslag van het Ser- sche kabinet een gevolg is van een voor : regeering ongunstige stemming, die tgebracht is geworden bij de verki©- ng van den voorzitter der Skoeptsjina. ij deze stemming behaalde de radikale wtij, Gieka Brachinat, 54 stemmein, ter- h< iijl de tegenkandidaat der geunifieerde îpositiepartij 50 stemmen op zich ver- bl ■nigde. Naar aan'eiding dezer geringe ieerderheid van 4 stemmen door de re- d? eering bereikt, — meerderheid die ver- M inderd heeft dat het quorum voor de srkiezing-van den vice-president bereikt V ■erd — heeft de min'sterpresident Pas- ol tsj het ontslag van het geheele kabinet i. _ j r HUgCUUUtMi 1 UIT DUITSCHLAND R Berlijn, 1 Maart. — De Rijksdag heeft e eerste 'ezing der beerooting geëindigd 1 deze naar de hoofdkommissie verwe-sn. Hij is tôt 12 Maart verdaagd. n «SBFviTfsfiswî ÎBT 11 De toestand te Pefrograd te De Parijsche bladen vernemen uit Pe- ^ -ograd dat de Raad van Volkskommis- , irissen een Directoire ingesteld heeft ' at miet de meest uitgebreide volmacht P ekleed is geworden. Het Directoire, -aartoe Lenin eni Trotzky behooren, eeft de algemaen mobilisatie en de ver-ediging van Petrograd besloten. Vol-ens andere telegrammen uit Petrograd du het ontslag van Lenin en Trotzky ei anstaande zijn. De vrienden van Trotz-y beschouwen dezen laatste niet meer ^ 1s minister. Dit dubbel ontslag zou de P! ijeenroeping der Konstituante onmid- d; ellijk voorafgaan. Te Petrograd wordt "i oortsachtig gewerkt om de stad in staat „ an verdediging te brengen. d. De burgeroorlog m Finland ki VASA, 28 Februari. — Uit het hoofd- ol wartier wordt gemeld : In Ikalia en orkano hebben de roode garde geplun- g< erd ; zij werden teruggeworpen. Op te et front van Tavasthus hebben de dap- ere troepen van kolonel Bergstrôm bij e< rehnalakte een vijandelijke afdeeling vi ?tniggedreven en een hoeveelheid paar- h; en, wapenen en levensmiddelen buit ir emaakt. Op het front van Vavolak heb- en onze troepen Nurmes bezet, doch k: loesten daarentegen bij Savitaipale wij- :en. Op het front van Karelen moest de tt ijamd bij Jcmtae*o terugtrekk«n. v ETS VOOR IEDEREN DAG DE GEM AKKELIJ KE OORLOG EN" DE WEDERSPANNIGE VREDE! Zoo veel is reeds zeker : 't is gemakkelijker het :htwiei van den oorlog aan t wentelen te bren- n, dan het tegen te houden. Eén woord : IVlobiliseeren ! en heel de oorloga- ;drijvigheid treedt in werking. Ultimatums en oorlogsverklaringen ploffen als >venkpopende troeven met een daverenden slag ) de tafel. Voor oorlog stroomt het volk geestdriftig door : straten, wapperen de vaandels, klinkt het volks-:d, spelen de muzieken, kavaikadeeren de paar-;n, kletteren de wapens, steken de degens op, 1 galmen de kommando's ! t Is het hooggetij van hartstocht, wraakzucht, weld ! Ook vs.n den oorlog, vooral van den oorlog, oogt ge zeggen : hij komt te paard en gaat te >et weg. 't Is zelfs Ictierlijit waar. Er is niets zoo moeilijk als vrede maken. Het volledig verslagen en ontredderd Rusland oeg vrede voor Kerstmis ; daags voor dien hei-jen dag, waarop de engelen vrede toezingen a as : menschen van goeden wil ; de onderhandelin-n begonnen in vriendelijke stemming, en wij, e optimistisch aangelegd zijn, zagen er een zalig )orteeken in tôt de algemeene verzoening. 't Is nu Maart en 't .is nog geen vrede. Alleen met Oekrene is 't afgesloten, doch er Drdt nog altijd gevochten en de Oostenrijkers, e er eerst buiten bleven, rukken nu zelf vooruit ! t Is al acht dagen dat Rusland 48 uren kreeg n er zijn kop, goedschiks of kwaadschiks, bij leggen, maar te Brest-Litofsk verroesten nu de nnen, die het verdrag moeten teekenen. Voor mneer > Ook Roemenië scheen er bij te vallen en vroeg ede in een vlaag van moedeloosheid. Doch er ag geen gunstig windje waaien of de wieken van n oorlogsmoien beginnen weer te draaien en dfe Dedige maalder van volkeren beproeft zijn gru-:lijk werk te hervatten. Waarop is de vrede met Roemenië nu afge-Dampt ? De Dobroedsja? 't Is zeker een harde noot om îken. Uit louteren landhonger en veroverings-cht in de moorderij te zijn gekomen, meenende :chts de hand te moeten uit^-teken om Zeven-rgen in te palmen en dan zelf een bons voor de rst krijgen det ge hals-over-kop uit de drie-vier-n van uw rijk wordt gesmeten, dat nog al tmiçhterend, Even als Italië heeft Roemenië srekend. De En gel sche, Fransche en Russische istslieden hadden inist weer y00 hard vrve. en nmf geroepen dat Italiaan en Roemeen dachten : ^ien wij ons niet snoeden om er bii te ziin komen j te laat om te gabben en te grabbelen. En ze oedden zich inderdaad I Ziet ! hier loopt de dwaze bloed Recht zijn onheil te gemoet ! oals er op een mannekensblad stond, dat do rste wijsgeerige bladzijde van onze kinderjaren 18. Wie naar de speelbank gaat om te winnen, denkt te weinig aan dat het verliezen er naast ligt en : Schrift zegt : wie met het zwaard omgaat zal >or het zwaard vergaan. Het lot van Italie en Roemenië kan voor de itente een tegenvaller zijn, deerniswekkend ie ;t voor niemand. Zevenbergen werd niet veroverd en do Do-•oedsja is voor altijd verlgren ! Door een ongehoorde girast nog van 't lot ligt lar Bessarabië tusschen Proet en Dniester, een loldavisch grensvolk van Roemenië, met Kitsjinef s hoofdplaats, met Akkerman — hoe komt dio laamsche naam hier ? — of den mondingboezem estuarius van den Dniester, en nabij Odessa. Indien de Roemeensche regeering' den koning erdinand yan Roemenië, dan toch belust op rer-rering, beter hadde geraden, zou Roemenië op usland zijn gevallen. *t Heeft dan ook lang geaarzeld. 't Wiîste had ïweest zich koest te houden, maar wijsheid is : veel gevergd wanneer waanzin gansch het enschdom heeft aangegrepen. De verwaande Bratianoe, door de Entente netje* 1 de lurven gelegd, trok het kortste eindje. *t Was een geluk en een voordeel voor de En-nte ! schatte de menschelijke berekening die er io dikwijls nevenslaat ! Het tegendeel gebeurde •; was een ramp voor de Entente en een heil voor ; Middelrijken, want Bulgariie, dat een eitje te ;lien had met Servië, ook wel wat met Grieken-nd, doch in de eerste plants misschien met Roe-enië, om den zet van 1913, kon nu zijn hart :ns ophalen en trok met vuur en geestdrift stroom-waarts den Donau langs. Bulgarije steekt thans een pluim op zijn hoed i die pluim heet de Dobroedsja! Daar Oekrene Bessarabië niet begluurt en Groot-usland er niet meer aan kan, valt die gebakken :er Roemenië in den mond — als ze hun mond lar maar niet ontijdig toe doen. 't Heeft er een ;etie 't uitzicht naar! Wat mag er achter schuilen? Waarom m&akt oemenië nog beslag en omhaal ? Wat hopen ze lar? Hulp van de Entente? Langs waar? Dan mnen ze evengoed hulp van de planeet Mars : van Alpha van Sirius verbeiden ! Eén van twee : 't is een marktstreek om terug-îroepen te worden — of werkelijk is er een pil bitter om te slikken. 't Is erg, 't is al verloren wanneer een volk or ïn mensch minder den dood dan de ellende ■eest. En *t is verkeerd, want de ellende is een axde school. die sterkt voor de toekomst. terwijl :et den dood de wereld vereraat, voor wie sterft. Wat mag de wrange pil dan wel wezen ? De roon van den vorst ? 't Kan geen hinderpaal _ziin. Ferdinand gaat >ch, is "t vandaag niet dan is 't morgen, want een olfe in vrede kan weer denken en durff weer

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het Vlaamsche nieuws belonging to the category Gecensureerde pers, published in Antwerpen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods