Het Vlaamsche nieuws

621941 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 20 July. Het Vlaamsche nieuws. Seen on 15 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/ff3kw5bs5t/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

* îanderdâg 20 Juli 1916. Tweedc ja&rg Nr 199 Pfijsi 6 Centiemen door geheel België Het Vlaamsche Nieuws Het best inerelicht en meest versoreid Nieuwsblad van België. - Verschiint 7 maai per wee& AB0NNEMENTSPR1JZEN : P»r rnajuid 1-75 l'*r i ... lit— p»r i ttjutaé*» i.— l1*1 "•— AFGEVAARDIGDEN VAN DEN OP9TELKAAD: Dr Aag. BORMS, Alb. VAN DEN BRANDE. Met va*t« aeiewcrkiag vi« Or A. JACOB BUREELEN : ROODESTRAAT, 44, ANTWERFEN. Tel, W00 AANKONDIGINGEN ; Xwead* f*T regel... 2.51 Vient» bUd*., p«r régal... D«rd« }., 14. I.— Dood*b>Éj;<;hi . S.— Yoor oïl* ntaoneea, ytfm.de mut litb BOODKâTBAAT, 44 DE OORLOG uitsche tegenaanvallen op het fcngelsche Iront. — Onver-anderde toestand in het, Oosten. — Het beroep tegen Caiement's veroordeeling verworpen. — Torpedeeringeo. F De Toestand Er is in de gistoren door ons medege-tlde oorlogstelegrammen wein'g tmvs van beteekenis. In het Westen hebben de Engelschen inre vorderingen tiitgebreid en de ver-•enng van een betrekkelijk aanzienlijk jardelijk terrein voltoodd. De plaatsen Mers, Bazentin-le-Petit en Ovilers-la-oisfllc zijn thans geheel in hun bezit. pris melden zij de verovering eener ni; in^ericht Duitsche schans, do Wa-rto-ferm, nadruk leggend op den dap-;ren tcçenstand dien zij allerwege aan pziièvan den tegenstrever te overwin-en liadden. D.nFransehen gaat het nochtans rnin-:rg;oedmee; zij hebben nog geen gele-înheki gekregen om een o,m angrijken nval op Péronne te ondernemen, waar-an de verovering ongetwijfeld een hun-er nààste oogmerken moet zijn. Wij tbben de heroyéring door do Duitschers an het dorp Biaehes gemeld ; een la ter 'ransch legerberiehtt behelsde dat de aitschers opnieuw uit het dorp warefl iivorpen, en thans deélt een nieuw telc-am uit het Fransche hoofdkwartier mêlât de. Duitschers toch weer in Biaehes in binnengedrorigen tnaar dat zij zieh et van de hoeve Maisonnette konden (■osier maken. Het Duitsche hcofd-rartier gceft van de gebeurtenissen een idere vc-orstelling : het heeft de herove-<! van Biaehes geseind en niet verder «r het lot van het dorp gewaagd. Den SjJuli spreekt Berlijn van sterke (vijan-îlijke) aanvallen tegen Maisonnette-irlmx, waaruit te besluiten valtdat La (aisonnette in Duitsche handen is. Hier dus tegenspraak, misschien ook maar in ^chijnbare, want de wederzijdsche legrammen van de legerleiding worden Inetop hetzelfde tijdstip verzonden en de icdedeelingen van het vroegste bericht an tloor de gebeurtenissen achterhaald [orden. j Het feit dat om de kleinste terreinvak-|cn met zulk een hevigheid en afwisse-ï<i 'Ucces wordt gestreden kenschetst «karakter van de gevechten in den Min-.e-sektor. Wat den lezer op dit cogenblik het wst interesseren moet, is de algeheele Ptttkenis te kennen van het Fransch-Wkhe offensief, de kans op een door-pnâ succès, en vooral in hoeverre de pîiaaJde uitslagen aan de gestelde ver-pdi'ingeti hebben beantwoord. Wij wil-n daarover een neutrale stem laten Wfn, best geschikt om objektief de ^urtenissen te kunnen bespreken. Df hevoegde militaire medevverker 11 de (i Nieuwe Courant» srhrijft d.d. f teer het vo'lgende : Dat de Duitschers terrein hebben ■rtwon is buiten twijfel, hetgeen in ver-flijkinçr met het gebied dat ze bezet ■pfei, echter niet van groote beteekenis ■ ^en moet zich noch door de uitvoeri-■teriehten en schilderingen, welke de ■den der geallieerden mededeelen, noch ■oral de langdradige communiqué's op dwaalspoor laten leiden. Zij geven !cllts een eenzijdig beeld van den waren a"d \an zaken. Is de. beslissing bereikt? raa?t het blad. Meer dan ooit is die nog frwiiderd. Is het offensief der geallieer-c" mislukt ? Dat kan thans nog niemand §?en. De offensieve kracht der verbon-"fn zal wel nc^ in geen geval uitgeput "•Te groote verwachtingen zijn ge-'■ ?e\vorden, dan dat wij op grond 'ieiten nu reeds de balans zouden kun-P"t)maken. » negatieve beoordeeling dus, waar-"len eigenlijk niets heeftP.Precies, er J°°r 't oogenblik geen andere moge- ^tnmin als in het Westen is de toe-'n het Oosten opgehelderd. De !US9fn blij\vn wel hardnekkig stormloo-behalen ook niet onaanzienlijke ^rdeelen, maar een meer dan plaatselij-^oeteek'f.nis hebben die successen voor» P'S nog niet. In de streek van Riga setiert eenigen tijd hardnekkig ge-t'en< zonder dat het tôt frontverande-'ff komt, Meer Zuid-waa'fts hadden de Ysche aanvallen succès, o. a. bij Swi-. c,> &n in de streek van de beneden-waar ze echter, naar eigen aandui-tegenstand ontmoeten. Van 0 V.Cn ^ORko-\vina geen nieuws. r; het Kaukasus-front hebben de Rus-' ^ ^tad Raiburt bezet. Duikboot- en mijnoorlog Berlijn, 18 Jnli. — Ofticieel : Op 11 Juli heeft een van onze duik- su booten de ijzerfabriekeri van vSealiam aati V£ de Engelsche oostkust beschoten. In den tijd van 10 tôt 14 Jnli zijn aan m de Kngelsehe oostkust door onz:e duik-booten zeven F,ngelsche stoomvisschers- or vaartuigen en twee andere visschers- zc vaartuigen vernietigd. al st; I/ôndcti, 18 Juli. — IJoyd's verneemt er uit Malta : He Engelsche stoomschip oc « Virginia » is door een duikboot in den vî g-tond geboord. Van de bemanning zijn de er hier 47 aangekomen ; 6 gewonden zijn in het hospitaal opgenomen. De eerste gi officier wordt vermist. ze Lloyd's verneemt uit Lowestoft : Drie visscherssmakken zijn in den grond ge- di boord. De bemanningen zijn aan land te gebracht. st De « Virginia », in 1901 gebouwd, mat 4279 ton bruto en behoorde aan Napiet lo & Miller Ltd., te Glasgow. d< Londen, 18 Juli. — Het onbewapende af Engelsche &toomsohip « Wliton Hall », la me tende "387 ton, is in den grond ge- O boord. er Roger Casement j. Londen, L8 Juli. — Casement's bc-:oep tepen zijn doodvonnis is verwor- ]1( péri. v< Si Londeti, 18 Juli. — Naar verluidt, zal fC Roger Casement in beroep gaan bij het n] Hoogerhuis (hetwelk in hoogste instan- n] tie recht spreekt), wanneer daartoe al-thatis toestemminR- vau den procureur- |; generaal kan worden verkregen. zj De c Deutschland » w Londen, 18 Juli. — De « Daily Mail » ^ verneemt uit New-York : Von Jagow, de ''J Duitsche staatssekrotaris van buitenland- ' sche zaken, zegt in een hier openbaar ge- 1 \ maakte boodsehap : « Indien de Engelschen zoo lafhartig zouden zijn, om de al «Deutschland» in den grond te boren, v' zotiden de \*ereenigde Staten verplicht p' zijn, in naain van beschaving en men- " schelijkheid verzet aan te teekencn. » De kapitein van de duikboot tracht nu ^ een Amerikaansch passagier tôt beseher-ming van zijn vaartuig aan boord te La krijgen. „ _ ^ De (( Daily Chronicle )> verneemt uit ' New-York : Engelsche sportsmen heb-ben, in antwoord' op de pocherijen van de pro-Duitsche,rs over de « Deutsch- j1' land », aangeboden om, tôt een maxi- 'J< mura van 500C pond, vijftig tegen een te verwedden, dat de « Deutschland » °' niet veilig en wel te Bremen zal aanko- ^ ' men. a* Opgebrachte schepen 2 Dragoer, 17 Juli. — De Duitschers v, hebben vanmiddag ten Zuiden van Dra-goer drie Zweedsclie. stoomschepeu met j1( papierpulp en een Amerikaanschen ^ schoener, vermoedelijk met petroleum V( geladen, aangthouden en naar Swine- /-> mûnde gebracht. ee Uit Oostenrijk-Hongarije r Boedapest, 18 Juli. — Vijf-en-twintig afgevaardigden, die; uit de onafhankelijk- e< heidspartij zijn getreden, hebben beslo- 01 ten een nieuwe partij te vornien, welke Is de oude namen « onafhaukelijkheidspar- h< tij )> en « partij van '48 » zal blijven dra- S< gen. h: Graaf Michael Karolyi is tôt président 111 van de nieuwe partij gekozen. D Boedapest, 18 Juli. — Graaf Michael P< Karolyi heeft in de oprichtingsvergade- 1' ring van de nieuwe onafhankelijkheids-partij in zijn openingsrede o.a. het vol- te gende gezegd : Ter vermijding van mis- B' verstand, moet ik verklaren, dat onder I1' Hongaren geeji verschil van nteening in dit opzicht bestaan kan, dat, nadat de vv vijand ons eenmaal aangevallen heeft, er oj niet veel meer over te redeneeren valt, waarom en lioe het daartoe is kunnen jo komen, maar dat er slechts een enkele di plicht is, namelijk het vaderland te ver- ht rledigen. ni Lees vervolg « Oor!ogs t.elegra mm r n » op de 2de bladzijde. Je Onze (iroote Qeïllustreerde > Letterkundige Prijskamp Filipa Marnix van St Aldegonde 1538-1589 Een en ander wetenswaardigs Alexander Farneze, hertog van Patina, die den Val van Anlwerpen (1585) ■ berokkende, getuigt van Marnix : « Hoewel hij arm vvas, /.oclit hij zijn eigen voordeel niet, maar hij was onver-zettelijk in zijn godsdienst. » Marnix zelf schreef aan een vriend : « Laborante patria iniid fossit esse - suave ? Wat kan er zoets wezen als het I vaderland in druk verkeert ? » Elders schrijft hij met \Tome gelijk-i moedigheid : « Daarotn laat aile de wereld hobben - en tobben, woeden ende woeien, laat de - zee schuimen en bruisen, den duivel met al zijn gQWeld tierend ende baren, wij staan in Godes hand gesloten, niemand t en kan ons deren, behalve dat wij onze P oogen opwaarts slaan ende onze hulp :i van den Heere verwachten die he.mel en-a de aarde geschapen heeft. » a Marnix- was ook, wat den Bijbel aan-e gaat, geen modernist, libertijnen zeiden ze toen. e Hij treedt heftig op tegen al degenen y die beweren den Bijbel niet naar de let-:l ter, doch naar den geest te willen ver-staau.t Hij vvas een diepgodsdienstig en ge-r loovig raan en een groot vaderlander. Zijn godsdienst, zijn vaderland de Ne-derlahden, waren ailes voor hem en zijn e afgod, die beide, godsdienst en vaderland, verpersoonlijkte, was de prins van - Oranje, Willem de. Zwijger. \ret don moord op Prins Willem (1574) en den Val van I niwerpcn (1585), zou A'klegonde's staatkundige loopbaan ein-digen.« Als een somber ol gebroken inati, hebben wij otis Marnix in die laatste le-vcnsjarcn overigens uiet voor te stellen. Somber van aard kan une de Bicnkorf fehreef, bezwaarlijk zij.n geweest; zwaar-^ moediff of zwartgallig heeft ook zijn l" moeitevol ' leven hem niet gemaakt. Wij bezitter. een portrer dat hem voorstelt op 13-jarigea leeftijd : een sehrander ge-z.iciit, dat ondanlcs zijne geslotenheid een rustige onverzettelijkheid en tenau-wernood zichtbare luimigheid toon-t. n Louter ernst kijkt ons aan uit de beelte-e nis, di|c de beroemde graveerder Jan de Gheyn vijftien jaar later van hem maak-te (eu dat wc voor de lezers van Het l'îaumsche Nieuws lieten loodprenten en e afdrukken). Maar toch, een pilaarbijter j was deze vrome niet ; daarvoor was zijn geest te opgewekt, zijn blik te ruim, zijn [_ belangstelling in alle.s wat den mensch raakt te levendig. In 1590 ont moet u Arend van Buchel, toen secretaris van Walraven en Brederode, Marnix aan de c tafel van zijn meester. Neen zeker, dat was geen pilaarbijter, die kleine man-, die welbespraakte prater die; zoo verma-j_ kelijk uitweidde over de liefhebberijen n der nieuschen die hij htinne ketterijen noemde, over zijn eigen liefhebberij in j_ boeken, schilderijen, bloemen en* vruch-n ten, over de groote kweeën in zijn tuin )( op Wcst-Souburg, over zijn beetwortels van twintig en zijn poinpoenen of pronk-appels van zestig pond. » (Kalff.) De Bieënkorf werd in 1568 geschreven op het slot van Liitzburg bij Norden, aan de boorden der ze;e, in de nabijheid s van Emden. Eerste uitgave : 1560. De l" bisschop van Roermond vond eenig'e honderdtallen bij een bôekverkooper te II Well-bij-Venloo en deed ze aan den oe-11 ve.r van de Maas verbranden (1570). De -- Bieënkorf, bedoeld als een antwoord op een Fransch boekje tegen de protestan-ten geschreven, door een kaïiunuik vau Reims, met narae Geutiaan Hervet. g Marnix geeft zich sehertsend op als een katholieke godsgeleerde vau 'Leuven y ont Hervet te helpen... Hij noemt zich :e Isaac Rabbotenu van Loven en droeg r- het boekje op aan bisschop Franciseras L- Sonnius. Als slot zijner opdracht, zegt hij : « Datuin in onse Museo (stueleerka-Lt mer) den vijfden Januaty, welcke was Drij-Coningen avont, als de goede Ca-tholycken hen vrolyc maken ende roe-•1 peu : De Conine driuckt ! In 't jaer 1569. ^ Marnix overieed op 15 Deeember 1598 [. te Soeburg. Hij werd geboren, in 1838,te Brussel, in het hoekhuis aan straat eu ■x plein van het tegenwoordig Muzeum. n Op 4 September 1872 onthulden Ant-e wer.penaars een grafteeken aan Marnix :r op het kerkhol to Soeburg. Tijdens de vlucht 1914, is uienig Sin-n joor gen bloemen h tilde gaan brengen aan e dit gedenkteeken, terugdenkeud aan het ■- heldhaftig verzet van burgemeester Marnix van St-Aldegonde tegen Farneze in 1583-1585. » Marnix schreef, op verzoek van Graaf Jan van Nassouwen, een werkje getiteld Opvoedingstelsel, waaruit deze regelen : < i< De leerliugeu moeten niet in salons t en antichambres kunnen pronken, maar < wel de steun des vaderlands, der burgers en des voiles worden. Van jongsaf moet ; men in de kinderen het kwaad bestrij-den en de moeders niet toelaten, uit zwakheid,. uit teerhartgheid, het ontkie-mend kwaad aan te kweeken. Beginnen de kinderen liunne eerste klanken te laten hooren en allengs w-oorden te vor-men, dan mag men, wanneer zij slecht uitspreken, hen nooit nadoen, maar men moet hen verbeteren en terechtwijzen. » a Marnix — aldus Edward van Bergen, 1875 — verzette zich toen reeds, waartegen de; Vlamingen zich heden nog verzetteni, te weten : het verkeerd aan-leeren der vreemde talen. Volgens hein, kon men die slechts met vrueht aanlee-ren, wanneer men die vergelijkt met de mocderlaal, wanneer men van het be-kende tet het o/ibekcnde, en niet van hèt onbekende naar het bekende over-gaat. » Op anndringen van zijn vriend en afgod Willem den Zwijger, had Marnix, , op 30 Novembe.r 1583, in allerbenardste omstandighedcn, het tjurgemeesterschap van Antwerpen fenvaard. vSpijt laster en , verdachtmaking, dreef hi wilskrachtig ; de verdediging der stael tegen Farneze door, en hield twee voile jaren stand. Door hongersnood uitgeput (en na de mislukte pogingen met de brandsehepen op 4 April 1585), moest Antwerpen zich overgeven op "17 Augustus 1585. Farneze bracht onbewimpeld hulde aan den moed en de kunde vau Marnix. Hier volgt nog een oorspronkelijk sonnet, dat inderdaad mooi kiinikt en een merkwaardig stuk is in opzicht van taal en door 't gevoel daarin uitgedrukt : God houdt in zijne haud den beker der gerichten, Waarnit hij bitter of zoet eeu iegenlijke schenkt Naar dat zijn wijsheid groot verordent en gehengt >!aar geenszins bij geval alzoo de dwazen dichten. Nu moet zijn kerk, want hij z'in 't krtiis wil stichten, Drinken den eersten dronk met bitterheîd vermengd ; >,I:tar 't goddelooze volk 't welk vrij te wezen denkt, Den droesetn drinken uit en zoo den bodem lichten. Wat willen wij dan doen, Lucas, in tegenspoed? Zullen «ij treurig zijn en geven op den moed? Ni en ! neen ! maar wel getroost den beker me.t den drank. Nemeu van Godes hand gewillig en in dank En met dees Psalinen zoet zijn bitterheid vermengen Die ik u sanven wil met de.zen beker brengen. Uw goede vriend, Ph. van Marnix. Dit gedicht werd geschreven in Maart 1576 aan zijn vriend Lucas De Heere, toen Marnix op het punt stond Londen te verlaten. Het gedicht vergezekle een zilveren beker en de psalmvertaling. Bovenstaande bijzonderheden, hebben we rechts e.n links geput of werden ons door trouwe lezers van den Letterkundi-gei: Prijskamp verstrekt. Hiervoor dank. Morgen zullen wij over Carel van Mander spreken, nog een Vlaming, tijd-genoot vau Marnix. L. ___ DAGFLIJKSCH NIEUWS 1 IETS VOOR 1EDEREN 1)AG. -Onze medewerker Luc, zoo gewaardeerd door onze lezers, gaat een achttal dagen met verlof, zoodat onze dagelijksche ru-briek voor diep korten tijd geschorst zal wezen. 't Is een goed verdiende rust, dit. zal eenieder toegeven. Onze Letterkundi-g*e prijskamp gaat echter regelmatig vôort onder zijn leiding. BIJ EEN TOESPRAAK\ — Ter ge-legenheid der proclamatie van de lau-reaten in het uitgangsexamen aan ous Koninklijk Atheneum, sprak de hr Bael-de, in de plaats van schepen Desguin op-tredende, 11a de namen geciteerd te hebben in het Nederlandsch, eene Fransche rede\-oering uit. Wij zouden van dit feit geen melding hçbben gemaakt, gewoon als vvij zijn geraakt aan deze beleedigin-gen en wctsverkraclitingen, indien de hr Baelde zich daarbij had bepaald. Maar de hr Baelde heeft de gelegenheid mis-bruikt om tegen de Vlaamschgezindcn te oreeren. De jongelui wTerden aange-maand toch vooral voor de eenheid van België te voelen en niet te luisterennaar de enkelen flaminganten, die, onder de lekmantel der vaderlandsliefde, ni loen dan liet vaderland belagen. Jamr lat 's heeren Baelde's raadgeving bij :onge Vlamingen in zoo dorre aarde jevailen ! HET NIEUWE HOOFD DER Bl GERLIJKE POLITIE. — Gisteren d< den wij het ontslag mede van den h Stroum als gemeenteraadslid en tev als hoofd der burgerlijke politie. Wij \ nemen thans dat als zijn opvolger tôt waarnemen van laatstgenoemde func de heer Domien Simons, adjunkt-op ner van politie en dienstoverste • kaaien, werd aangesteld. Gelukkig 1 ons de keuze wel, want de heer Sim staat alo-m bekend als een uiterst bevo< man met een flinke organisatiegeest, bijgervolg staat het buiten kijf dat uiterst geschikt zal blijken om de t! voort te zetten, die zoo onberispplijk nauwgezet sinds maanden door zijn vo ganger werd waargenomen. GEVAAR VOOR BESMETTIN — Hoe groot het gevaar van versp: ling van besmettelijke ziekten door < ">orlog nog steeds is, blijkt o.a. hieri dat de vorige. m a and een Engelsch sel komende van Haiphong, via Colom :-n bestemd naar Marseille, met ongev 2800 opvarenden, meerendeels troej ait Antiam, door choiera besmet te S is aangekomen. Niettegenstaande het Colombo aan quarantaine onde^won vvas geweest, waren op reis versche-id çevallen van choiera voorgekomen. Gedurende het verblijf in de ha-van Suez wçrden 38 choleralijders c ieheept, waarvan 19 zijn gestorven. Aan boord overleden bovendien 6 1 sonen, terudjl onder de in observatie àtelden die naar het quarantaineka werden overgebracht, 23 door de zie werden aangetast, waarvan er 12 ove den. Nadat het schip herhaaldelijk wasc smet en van nieuw drinkwater was v< zien, werden de gezond bevonden j sot ten aan boord toegelaten en zette schip de reis naar Marseille voort. DE VIER « B »'S. — De « Mai heeft der censuur eene fijne poets geb ken. Onder den titel « De vier « B » en den ondertitel « Het zijn vier ge raals die aich onlangs onderscheidcn h ben » publiceerde het blad laatst de 1 gende nota, die rijkclijk « gewit » vv door den censor, zooals men verder z.ien : « Kent ge de vier » B »'s? Zij zijn roemd sedert (witte plaats) dagen. vier B's zijn vier generaals wier nar met deze hoofdletter beginnen. Het t val van het alfabet en van de gevecl orde heeft de vier bij elkandcr gebra (hier zijn vier regels weggeknipt) op punt dat wij niet nader zullen omsch ven uit eerbied voor de militaire gel men... en omdat iedereen het zal ge den hebben. Mag men de vier B's n men? Een hunner werd reeds on s te lijk gemaakt (twee witte regels) d eene schitterende citatie op de dagoro het is generaal B (witte plaats). De ti anderen zijn kommandant van kolon eenheden. Zij heeten B (witte plaats) B (nog een witte plaats), de vierde is neraal B (witte plaats). De vier B. zijn u hiermede bekend. » Wie waren nu wel deze vier B's « ge thans lcent « ? Onmiddellijk onder venstaande nota deelde het blad hoogst onschuldige wijze mede dat e groote provinciestad, die de heklhaf! heid eene harer kinderen wilde eeren, n'aam van Balfournier aan een harer nen gegeven had. En opdat toch voc niemand onwetend zou blijven, pu reerde de « Matin » den dag daarop portret der vier generaals die op de d order vermeld werden... HET SPAANSCH-ARGENTIJNS SCHEIDSGERECHT. — Uit Buer Ayres: De Argentijnsche minister ■ buitenlandsche zaken en de Spaans gezant alhier hebben een verdrag one teekend waardoor beide staten de verl tenis aangaan gebeurlijke geschillen ; een Seheidsgerecht te onderwerpen. DE CHINEESCHE MARINE 1 GEN DE KONINGSGEZINDEN. De korrespondent van de « Times » Shangaï sint op 8 Juli : « De « North China Daily News » bliceert een gewichtige verklaring admiraal Li-Ting-Sin inzake het ultii tum dat hij onlangs, in naam der mari naar Peking gezonden heeft. De admiraal vcrklaart dat de mat geheel en al op zich zelf gehandeld he-zonder in eenige betrekking te staan een der politieke partijen, en zon vijandschap tegen den président, d< dat zij besloten is te beletten, dat de n taristen en monarchisten die, volg admiraal Li-Ting-Sin, voortgaan < Président en den Eersten Minister beïnvloeden. China zouden beheersch Wat er ook van zij, de mai ine zal h vrijheid van actie behouden tôt de bije komst van het Parlement, op 1 August om te zien « van waar de wind korot ^ De Vlaamsche t Normaalschool i [R. Door de toepassing van het groudbe-ççj. ginsel « mocdertaal als voertaal in het 2ns onderwijs », zijn de gemeentebesturen er- gcdwongen, onderwijskrachten aan te het stellen, welke grondig demoedertaal van tie de scholieren kennen. jje. Voor de gemeenten in de Vlaanderen, :ler Antwerpen en Lùnburg zal dit nogal ge-jkt makkelijk gaan, doch andersi is het ge-Tns steld in Brabant, en vôoral rond Brussel. :gd In a'graieene.n regel zijn de kandida-en ten-onderwijzers jongens uit de streek, hij welke, na hun studies voleindigd te heb-lak ben, terug komen naar hun gemeento, en en dAàr een plaats trachten te bekomen. or- Die regel toit ook voor Brussel eh om-liggejide. Ofwel gaan de jongens naar (3, de stadsnormaalschool, of naar Nijvel, re{. en doen dan hun studies in 't Fransch ; jen zelden trekken ze naar Tienen of Lier, ût, Immers, naar Tienen of Lier gaan stond lip, gelijk aan vaarwel zeggejn aan Brussel bo, en voorsteden, daar een Vlaamsch onder-eer wijzer verdrongen wordt naar den bui->en teu. Die kans werd dan ook zelden ge-jez vraagd. te Dus komen de leerkrachten voor jen Groot-Brus.se! en zelfs omliggende ge->ne meenten, vooral uit Fransche nortnaal-scholen./en Die leerkrachten zijn niet bekwaam •nt- aan Vlaamsche leerlingen les te geven in hun moedertaal. >er- En toch moeten er Vlaamsche onder-ge- wijzers gevonden worden voor de Vlaam-mp sche klassen. Op jongens komende van kte Gent, Lier of Tienen kunnen we niet re-rle- kenen hier, daar ze broodnoodig zijn in de Vlaamsche gemeenten. nt- De krachten voor Groot-Brussel moe->or- ten uit Groot-Brussel zelf kunnen getrok >er- ken worden ook, dit is de eenige oplos-het sing. Van een zedelijke toepassing van verordeningen op taalgebied kan slecht» n » spraak zijn, als de -lecrkrachtén beschik-ak- baar zullen zijn. s » Op het Ministerie van Wetenschap-nc" pen en Kunsten heeft men dit mgezien, eh- en, opdat de Vlaamsche jongens van '°1- Groot-Brussel in de gelegenheid zouden erd geraken een Vlaamsche normaalschool te* za' bezoekcu, wordt ze dan ook gesticht. De nieuwe normaalschool zal naar aile *>e" waarschijnlijkheid gelegen zijn te Mo-De lenbeek. icn Een feit om aan te stippen, is, dat de oe" NORMAALSCHOOL, zelfs al waren cr îts- g-een leerlingen v<x>r, TOCH ZAL BE-STAAN, omdat het hoogere bestuur van :>en meening is, dat het initiatief van het Mi-ril" nisterie moet uitgaan. iei- Feitelijk kunuen geen ingangs-examen ra" afgelegd worden voor een school welke oe~ niet ingericht is. 1 e" Binnen kort zullen de leeraars bc-:}0[ noemd worden. cr ' Niet zonder achterdocht zien de Brus-v<:e selsche Vlamingen die benoeBiingen te !<( e gemoet. en Immers, ze vreezen, dat die benoe-mingen overgelaten zouden worden aan " s de gewone beambten van het Ministerie. Zoo kunnen dan leeraars aangesteld ^ worden, welke Vlaamsch van geboorte " zijn, hun lessen in 't Vlaamsch kunnen ,"e geven, doch... t'huis bun kinderen een • ^ Fransche opvoeding geven, en met Jan ^ en alleman voornaam doen en hun l Vlaamsch inwendig verlooehenen. ZULKE LEERARS WILLEN WE bli-NIET- het Aan een normalist liefde iuprenten tôt a zijn volk, als ge zelf die liefde niet in u hebt is onmogelijk. De verheffiug van ons Vlaamsche Volk is een liefdewerk. " Het vraagt hoogen moed en zelfverloo-chening. Slechts eeu Vlaming uit éen "lie stuk, een Vlaamschgezinde kan die taak |er_ volbrengen. Wij moeten bôvenal Vlaamschgezinde n leeraars hebl>en, waar we kunnen op be-trouwen. Zij moeten zelf het grootsche -g, van hun taak beseffen. We mogen niet dulden, dat de nieuwe te Vlaamsche normaalschool een nieuw wa-pen worde om ons te honen en te be-strijden.,an Met genoegen nochtans kan ik verze-na. keren, dat de betioemingen zullen gène schiedeu in de gunstigsto voorwaarden voor de Vlamingen. Mij werd bevestigd, ;n0 dat de Franskiljçnsclie beambten niet het laatste woord in de aanstelling zul-tot len hebben, en dat meu er aan houdt der een elcgelijke inrichting te verwezenlij-3ch ken. iili- Ben vcrblijdend nieuws ook nog. Al-ens le parti jgeest, bij het benoemen, zal ge-ien weerd wordeu. Men heeft ten voile be-te grepen, als men er poli tiek bij toeliet, en. men onvcrmijdelijk de nieuwe school are feitelijk ontoegankelijk maakte voor een en- deel van de Vlaamsche jeugd. En we us, hebben àlle, absoluut àlle \rlamsche >. krachten noodig.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het Vlaamsche nieuws belonging to the category Gecensureerde pers, published in Antwerpen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods