Het Vlaamsche nieuws

618 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 28 June. Het Vlaamsche nieuws. Seen on 15 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/0p0wp9vn6d/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Woensdag 28 juni xgté. Tweede jftarg. Mr 178 Prijg 1 6 Ceotiemaa door gefaeal België Het Vlaamsche Nieuws Het best ingeiicht en meest^fèrspreid Meuwsbiad van België. » Iferschijnt 7 maai per wee& ABONNEMENTSPRIJZEN : Per inaaud 1.7b Per 6 maamten 10 Per 3 maanden S.— Par jaar 18.— u» .nim»'•'ss^œnœssïœf ~iin ini —Tnnir -mri~Tiirir«Ti ir"'i n i i i ■ iw m i afgevaardigdÊn"vÂnden^^elraad : Dr Aug. BORMS, Ai». VAN DEN BRANDE. Met vaste medewerkiag vas Dr A. JACOB BUREELEN: ROODESTRAAT, 44, ANTWERPEN, Tel. 1000 AANKONDIGINGEN: i'.ve&i« blatte., per r*g«i... 2.89 Vierd» L-Sâdz., p6r rsg-sl... ê.SS U&rdô tikuàn., id. ].— Doixkberiehi S.— Vcoï a.Eo annonce». wtaids men Éoh ROODESTKAAT, 44 DE OORLOG Uit Griekenland Atheue, 2G Juni. — Om de Griekscli regeering in de gelegenheid te stellen, i den tijd tôt à ail de verkiezing in drii gende behoeften te voorzien, heeft c Entente er in toegestemd een nieuwé .erniijn op de Grieksche leening, waa: 1 over vroeger onderliaudeld is, voor t -chicteu. Een Engelsch blad over Verdun De « Daily Chronicle » zegt in ee hoordartikel : Gelijk wij herhaaldelij! tebben laten ultkomen, kan de langzame | maargestadige vooruitgang van den aar val der Duitschers tegen Verdun, tenz ; hij gestuit wordt, slechts op één manie cindigen, namelijk met 'den va] van d | *tad. De Duitschers denken er echter te I naaste bij eender over. Een van hun voor naamste oogmerken is bij het langduri) | belee ten rmnste geweest, om Fransche le dooden en zij rekenen op hun over macht in zware kanonnen om de ver 1 if an van de infanterie te neutraliseeren Wij kunnen nog- niet precies bepaler naar welken kant de schaal zai doorslaan Reide partijen schijnen de frontstellinge hoe langer hœ dunner met manschappe te bezetten, naarmate zij de granate H dichter laten regenen. Buikboot» en mîjnoorlog Londen, at> Juni. — Lloyds meldt ui ■ Lowestoft : Het stoomschip « Astrologer I is in den grond geboord. Acht koppei I van de bemanning zijn aan land gebracht ■ lie overigen omgekomen. Uit Cartagena meldt Lloyds, dat he ■ Grieksche stoomschip « Nitsa » bij Orm ■ ions gezonken is. De bemanning is ge De. Italiaiansche zeilschepen «San Fran ■ ciico» en «Giuseppina» en het Franscb ■ zeilschip «Chinchella» zijn, naar geme'< ■ werd, in den grond geboord. Zoo ool ■ het Italiaanscho zeilschip «Santisscm; ■ Sagrada Famiglia» en de «Jagsanespe I ra», een schip van onbekende nationali Barcelona, 26 Juni. — Het stcomschij ■ «Canford Chine» uit Cardliff is in dei ■ ifrond geboord. De kapitéin en twaal ■ '^an zijn gered. De a Canford Chine», in 1903 gebouwd ■ mat 2398 ton bruto en behoorde aan d< I Canford Chine S. S. Cy. Ltd. (A. G. Har I lier & C°) te Cardiff. Home Ruie voor 1er! and Londen, 26 Juni. — Naar de « Times ■ uit Dublin vemee.mt, zal een sterke min 1derheid onder de nationalisten van U1 H •'ter, onder krachtige aanvoering van bis ■ schoppen en lagere geestelijkheid, zicl ■ (ot het uite,rste tegen Lloyd's George' ■ voorstel verzetten, en als het tôt afschei ■ ding van de zes graafschappen komt, kai ■ lit- partij nog last geven. De R.-K. gees ■telijkheid vreçst in Ierland voor het Ka ■'holieke onderwijs onder een Protestant ■ sche meerderheid, die in de laatste jart 1 M'elkeas haar wensch heeft kenbaar ge ■maakt om op de openbare school niet I wrsteliig onderwijs in te voeren. I V'erder verwacht de «Times»-man stel ■ %, dat het besluit van de nationalistei BteBekast het aantal Sinn-Feiners zal ver ■ iterken. Het heeft reeds een breuk in d< ■^tij gebracht. Gelukkig voor Redmone ■bestaat een groot deel van de nationalis die tegen de uitsluiting waren, ui mematigde mannen, die oproer verfoeien ■'n is de Sinn-Fein-partij voor 't oogen ■Mîk zonder bekwame en verantwoorde ■"jke aanvoerders. ■ In çen hoofdartikel zegt de « Times » Vat liet verstandig is niet te veel op he ■teluit van de nationalisten te bouwen ■jnaar af te wachten of Redmond 00k t< ■ "Win zijn eonventie meekrijgt. ■ '-h « Times » houdt verder de tegen ■s'aulcrs van de regeling onder de unio ■|Jstrn voor, dat deze twee jaar geledei een veel minder b^vredigende scliik ■|mg niet door hebben gekregen, en dâ ■ regeering wel geweten heeft wat z< toen zeeen spoedige, tijdelijke schik- ■ ."S een zaak van binnenlandsch er ■'iksbçlang noemde. I Londen, 26 Juni. —> Selborne's aftre-■u; heeft zijn oorzaak in de geschiller FKr het Home-Rule-vraagstuk. H Londen, 26 Jutji. — Een vergadering K; d« Icrsche Partij te Dublin he^ft, ■^' slechts twee stemmen tegen, een H.°l®. aa,igenomen ten gunste der aan- ■ rdmg Vari Lloyd George's voorstelleîi ■m-, J , ^ke re?eling van het Iersche ■raagstitk. | DE KENTERING IN " VRÏJ BELGIË " EN HET ACTIVISME Blijkens de door u Het VlaamscLi Nieuws» de vorige week overgenome e « Beschuldigiugsakte » van den Htc n Van Cauwelae.rt tegen «Le XXe Siècle — liet Haversche blad dat, zooals 01 ' langs treffend gezegd werd, « onder de rook van den schoorsteen des Heere De Broqucville » verschijut — zet d kentering in « Vrij België », het orgaa der Passivisten, thans krachtig door. Reèds ver reiken de eerste voorteek< nen er van tçrug. n In de laatste dagen van Augustus va f het vorige jaar werd, door het openingf > nummer van het Week blad, het ,001 spronkelijke stadium — het stadium de 1 bewe.eglooze Passiviteit —• ingeleid. r In zake Vlaamsche actie liuldigd e «X'rij België » de regeeringsopvatting ui het Kcninklijk Telegram van 14 Juli i] 1 antwoord op het Bussumer Sporenfeest Waar het blad in het te^ken stond vai ? het dringeude koninklijk beroep a op ail n llelgen, oju, voôr den vijand, geen aude doel noch bekoimnering te hebben, da: de vrijmaking van het grondgebied » • uitte de Vlaamsehgezindheid der leider ' zich slechts in ongevaarlijke, platonisch • Vlaamsche verklaringen. Er op a a: 1 scheen te worden gestuurd, om bij d 1 Vlamingen een blind toekomstvertrou 1 wen te kweeken. Derhalve zouden als motto boven di eerste stadium kunnen staan de bedrk gelijke woorden uit a Le XXe Siècle van SO Juni van het vorige jaar, van dei c hoofdredakteur Neuray : a De taalkwes " tic zal, in het België van na den Oorlog 1 even gemakkelijk en natuurlijk wordet > geregeld als de godsdienstkwestie Slechts wederzijdsehe verdraagzaamhei< 1 en een beetje vaderlandsche goede wi " zijn daartoe noodig » — een motto vai " fratiskiljonschen huize dat, in deu stij van het Auto-Rekest van 8 Januari j.l " vertolkt, gelijk luidt : « Het is onze die pe overtuiging, dat de gezamenlijk gele ' den smarten, in het herstelde België to c een eensgezinde, voldoende en volledigi 1 oplossing zullen leiden van de nog han gende taalvragen.» Doch weldra trad «Vrij België » eei nieuw stadium in — het polemische sta ) dium- Het kon zich niet aan de Polemiel ontti-ekken. Het was verplicht, uit ziji , tent te komen. Na zijn aanvankelijk* poging tôt verdrietig doodzwijgen zoo we-1 van het standpunt van het Franskil ' jonisme als van de arwijkende Vlaam sche richtingen, moest ten opziehte vai allerlei Vlaamsche vraagpunten positii worden genomen. In de, eerste plaats ten opziehte vai den eisch der Bestuurlijke Scheiding , «Vrij België » opperde de oplossing de . Bestuurlijke Aanpassing. De scherpi . « Aphorismen over Bestuurlijke Schei . ding » van Karel van den Oever, dank ! ten hieraan hun ontstaan : «De Belgischi j Wet laat de scheiding toe tusscheu dei . gehuwden man en de gehuwde vrouv ! om beters wil : dit is de scheiding de . individuen. De laatste consequentie hier . van is de nationaal-sociale scheidin{ . der groepen : de Bestuurlijke Sépara i tic, « pour le bien-être de notre patrii . commune, la Belgique » — « Kan piei . de zedelijke behoçften eener Genteen schap nutteloes heeten? De Bestuur . lijke Scheiding voor Vlaanderen en Wal ! lonië is een zedelijke behoefte van he . Vlaamsche en Waalsclie volk. Een parle ; mentair flamingant (Van Cauwelaert ii l «Vrij België n.l.) heeft nochtans laats . geschreven, dat de Bestuurlijke. Schei : ding nutteloos is... « Quos vult perder; Jupiter dément a t.» — « Als de kraut d< '■ spiegel is der burgerlijke middelmaat . des te; meer is de Bestuurlijke Aanpas sing de officieele weerspiegeling der bel gicistische medioeriteit » — «Wie doe t jonge wijn in oude zakken? Als strak; de jonge wijn der Vlaamsche; Beweging zal broeien in den brozen wijnzak dei Bestuurlijke Aanpassing of van elk an-dere gouvernementeele half-oplossing zal deze bersten en de wijn van der nieuwsten oogst onherstelbaar wegvlie-ten ». Men mag aannemen, dat deze (er dergelijke) onmeedoogende. bestrijding <( Vrij België » geleidelijk tôt het besel heeft gebracht, hoe steeds meer aan liel licht trad dat het slechts een Vlaamsche fractie vertegenwoordigde. Het prestige der leiders bleek, bij hun kleurlooze hou-ding, aangetast. Reeds had Prof, de Coek gewaarschuwd : (t Weest op uw hoede voor Staatsche leiders die op u komen toegeloopen, sussend en teemend : Voor-zichtig ! Niet zoo hard I In de rangen blijven, achter 6ns aan ! Ziet toe, of het geen leiders zijn, zelf verleiel door de Franskiljonsche sirene, dus tôt leiden niet geroepem Gedenkt dat er 00k leiders zijn, die 011s geregeld leiden naar neder- e lageu. Herinnert u 't lot van onze jong 11 ste legerwet en onze jongste onderwijs r wet : twee Vlaamsche nederlagen, di » door manuelijke onwrikbaatheid hadde 1- kunueii voorkomen worden, nederlage u waarvan de wondeu nog bloeden. » n Toen kwam, langzamerhand, veelee e door prikkels van buiten-af verwekt da: u door het voortÊchrijdend ontwikkelings procès eener logische gedachte, de Ken > tering. Het eerste; onelubbelzinnig symptoor a er van dagteekent uit de tweede helft vai - November. Op een goeden Vrijdag be - helsde het blad, van den Heer Iloste d r onbewimpelde verklaring : «Wauneer d Duitschers in het bezet gebied de wettei e van ons land —■ en dus 00k de taalwet t te;n —• toepassen, dan vervullen zi 1 slechts den plicht, dien international . verdi-agen hun opleggen». 1 Hier raakte Hoste een twistvraag aan e die de Vlaamschgezinden lang had ver r bijsterd. Eenige maanden tevoreu ha< 1 de (( Vlaamsche Post » er een reeks arti , kelen aan gewijd, waarvan de slotson s niet juister kon worden geformuleerd s dan hier het geval was. « Vrij België i 1 op het standpunt der «Vlaamsche Post,) ï de veel gçsmade.... het was een merk - waardig verscliijnsel. « De Vlaamsche Stem » ving onmid t dellijk het nieuwe geluid op en schreef - « Met voldoening zien wij, dat het aller u wegen zoo krachtig stuwende Vlaamschi 1 leven 00k op den heer Hoste vat krijgt - Ditmaal tcch trekt hij de stoute schoe , nen aan, 0111 een elementaire, sedert lanj 1 algemeen geldende Vlaamsche oorlogs . waarheid te verkondigen. Wij zien hier 1 in een verblijdend teeken, dat dit ool 1 weldra met andere punten het geval ma§ l zijn. Men herinnert zich ongetwijfeld 1 welk kwaad bloed in de Franschgezindc . kringen gezet heeft, dat de Vlaamsche • Beweging, 00k tijdens ele Bezetting, <îc - hand heeft gehouden aan de striktc t îoepassing der Belgische taalwetten. ; Bij deze gelegenheid verkîaarde de ■ Franschgezindheid de Vlaamsehgezindheid met Duitschgezindheid besmet- "De ! heer Hoste weet nu, welke aantijginj . hem te wachten st'aat. Zai hij er aan ont c komen? Wie kan dit zeggen? Wij geloo 1 veu, dat de pijl van den laster nu een- > maal door anderen de spits is afgebeten . geen doodelijke wonden meer slaat... De . heer Hoste kan dus gerust zijn en veilij . voortgaan, in zijn bulletin, de door de 1 Voorhoede vooruitgeschoven en glans-; rijk gehandhaafde stellingen, ver van hei strijdgewoel, na den. kamp, rustig als t onbetwist bezit te boeken. » De.in dit stukje uitgesproken verwach-r tiug, dat de kentering niet beperkt zot ; blijven tôt één etfifcel punt maar zicl ^ weldra zou uitstrekken 00k tôt meer an-. dere, ging in de volgende maanden, ver-; hcugenderwijs, in vervulling. [ Tôt hoe verre «Vrij België» thans w?edj j is genaderel bij het programma van het , Activisme, kan blijken uit een door het . nummer van 16 dezer, het nummer met r de « beschuldigingsacte », mogelijk ge-' madkte vergelijking. ; I11 een artikel, «Vaderlandsche Belan-t gen )> geheeten, behandelt de heer Hoste . onder meer de Taalkwestie. « De oplos- - sing der taalkwestie », sehrijft hij, « be-. hoort bij het opbouwend werk, dat in ons t vrij land onverwijld zal moeten gebeu- - ren en dat noodzakelijk omvat ;. de ver-i vlaamsching van het hooger onderwijs ; t — het Nederlandsch tôt bçstuurstaal ver- - heven in de Vlaamsche gewesten ; — het ; leger ingedeeld derwijze, dat 00k Vla-; mingeu in eigen taal opge.leiel en bevolen , worden ». Tien maanden tevoren had «De Vlaam- ■ sche Stem » bij de Redactie-wisseling ge-: schreven : « In verband met he.t wezen ; van den Belgischen Strijd en zijn Vlaam-; sche consequentie, drukken wij de hoop ' uit, dat door de Regeering, onmiddellijk ■ na het sluiteji van den Vrede, in de eer-, ste plaats de Vlaamsche kwestie aanhan- gig gemaakt worde in het Parlement en, door haar, haar zege worde bewerkt, des-uoods met, tôt ontbiuding der beiele Kamers, een plechtig beroep op het Hoogste Gezag. — Het centrum van ver-: fransching en verbastering in Vlaanderen, de Gentsche Hoogeschool, moet , plaats make.n door algeheele verneder-: landsching, voor een brandpunt van l.rachtige en diepe Vlaamsche werkzaam-heid. — Aile takken van bestuur. aile organismen van openbaar leven moeten in Vlaanderen volkomen Vlaamsch zijn. Zoowel in Vlaanderen als in Wallonie mcet met de tweetaligheid worden ge-broken. — De organisatie van 's lands weermacht moet ter hand worden genomen op gewestelijken grondslag, het Nederlandsch de taal zijnde van het be-vel over de Noordelijke, he.t Fransch de taal zijnde van het bevel over de Zuide-iijke korpsen». Zonder twijfel zal den lezer treffen, hoezeer beide teksten, onderscheidenlijk uit midden Augustus 1915 en midden Juni 1916, in hoofdzaak overeenstem-- men. Tien maand is er toe noodig ge-h weest, om « Vrij België » tôt deze for-e mules te brengen — tien voile maanden u wâarin, door zijn vreemdsoortig optre-1 den, in het Vlaamsche kamp de ergste verwarring werd gesticht. Wat tevoren r de Bestuurlijke Scheiding — als on-j tijdig, oniioodig en ■vcrderfelijk bij «Vrij . België » stond gebrandmerkt, doet er . thans opgeld ! Hoeveel maanden zullen nu nog verloopen, eer 00k de andere x Vlaamsche oorlogs-inzichten tôt de lei-! ding zullen zijn doorgpdrongen? Want het is er nog wat vandaan dat ; « Vrij België », nu de hakens blijken » verzet, reeels het Activisme zou hebben ! ingehaald, Sehuchterheid e-n vergoelijking zijn j nog al te zçer de stempel van zijn hou-> ding tegenover de Regeering- Door de verantwoordelijkheid ve>or de Belgische tweespalt te schuiven op een door den 1 heer De Broqueville geïnspireerd orgaan, \ poogt « Vrij België » nog steeds — hoe-. zeer 00k vergeefs — de met kracht naar , de Regeering geslingerde bliksems af te k,ide?n en het Regeeringsplicht-verznim ' goed te praten. Niet verschoond dient ) echter, cischen dienen hier eenerzijds . gesteld, anderzijds ingewilligd te worden.Het is tocli duidelijg dat de Regee-. ring, waar zij zooz.ee r tegenover Vlaan-] ';oren in gebreke blijft en ten opziehte , van het Vlaamsche Beginsel zoo weinig vfiii « de- vreeze des rechts » blijkt door-] drongen, voor de Fransch-Vlaamsche te. r genstelling in België in de éérste plaats ! aansprakelijk is. Ge;lieft het de Regeering niet in te zien, dat het thans, nu . de* strijd gaat om het levensrecht der • kleine \olkeren, minder aangaat dan ooit om het recht van het Vlaam-! sche Volk af te wijzen, zex> wijte zij , slechts aan zichzelf, dat het Vlaamsche . Volk reeds een flink eind op weg is, om , haar aie afval'lige te behandelen. Ook in de kwesstie der zoogenaamde , « vreemele inmenging » heeït « Vrij België » nog een heele evolutie door te ma-. ken. Sluw tracht de Franschgezindheid ons ^ te terroriseeren en te verlamnîen, door luidkeels te schreeuwen dat wij met den vijand heulen, wanneer wij bij de plaats-vervangende regeering aandringen op 1 ons Re.cht. Alsof de Vlaamsche eischen niet integraal me>eten worden gesteld aan ; elke Regeering, welke dan ook, die in Vlaanderen het bewind voert ! Ôf zou, terwijl de Bezetting wellicht . 110g jaren kan duren, de ontkrachting van het Vlaamsche Volk door een ver-franscht staatsorganisme, steeds onver-minderd maar moeten doorgaau? Zou, terwijl onze broeders bloedig voor het recht der kleine volkeren strijden, bij voortduring ons volksrecht, hùn volks-reeht, maar moeten blijven verkracht? Heeft de plaatsvervangende Regeering ! minder dan de uitgeweken Regeering tôt ! plicht, zorg te dragen voor de natuurlij-ke ontwikkeling der onder haar ressor-teerende bevolking, minder tôt plicht aile maatregelen te nemen — in de eerste plaats de vervlaamschingsmaatregelen — die hiertoe noodig zijn? Gaat het aan Vreemde Inmenging te noemen, wat niet anelers is dan Vervulling van Regeer-dersplicht?Ziedaar de dubbele zijde, in de tegen-woorelige Vlaamsche omstandigheden, van de verhouding tusschen Regeering en Volk — een verhouding die wij an-ders zien dan «Vrij België». Althans alsnog. Want het zou kunnen blijken dat « Vrij België », met zijn langzaam voortschuivend ontwikkelingstempo,, là-ter Weer tôt geen ander inzicht komt. Dr. A. JACOB. ïfnnji 1 mm ïwmmMÊSBammmmmatBamÊmÊrrr-Tyrf^mmÊmmÊmÊtaa Onze Qreote OeïIIustreerde Letterkuodfge Prijskamp De Mannen van Op-Sinjorken De, Mechclaars staan vooral in de volksverbeeldiiig bekend voor twee ro'emrijke feiten ; het blusschen van de maan en het ontrooven van Op-Sinjor-, ken aan de Antwerpenaars. Bcide gebeurtenissen werden eloor de diehters bezongen en Door van Rijswijck wijdde aan 't eerste feit een zijner lui-jnigste heldendichten. Doch ziehier nu een lied dat dagteekent uit het jaar 1432 en door een kloek-moedigen Mechelaar vervaardigd werd. Het heeft tevens een geschiedkundige beteekenis die voor onzen tijd niet van betang ontbloot is. Ook in 1432 was het een dure tijd, vooral van koren, en er kwam een bevel dat geen koren uit Brabant mocht ver-voerd worde,n. Een oude kronijk vertelt dat Mechelen daareloor zeer in 't nauw werd ge;bracht. Sommige pe>orters van Mechelen gingen heiinelijk koren koo-pen in Brabantsehe dorjxn en bfaehten deu voorraad binnen Mechelen. Als dit-van Brabant dat vernamen, vlogen ze iy, de wapens om het koren terug te be-inachtigen.Ziehier nu hoe de Mechelsche dichter de heldendaden der Mechelaars en de 3Iechelsehc- overwinning Ix-zingt : De 2egepraal der Mcchelarea (Lied van het jaar 1432) Ghy hceren van Brussele, vvy maken u Dat ghy u harnas ane doet, fvroet, Ende sprinct uyt uvver muyten : LT soudeniers die schijnen vfejwoet, Doch en willen op ons niet ruyteu . Den scamelen dorplieden ghy verbiet Dat sy ons t' eten brengen iet, Al wille.n wy wel betalen, Ghy scijnt one vrient, ghy en sijghes [niet ; Wy sullent noch self comen halen. . Die van Antwerpen laghen œ>c strange2) Int wiel, op dwater, herde; lange. Die Mechelers en mex;htender niet comen Maer sint dat wy ons bargien haelden En hebben wy niemant vernomen. Tghevieî op Sente Berbelen dach, Dat onse reyse te Ruysbroec lagh ; Daer mocLi men wonder mer ken. De Brussellers men vliedem zach ; Sy liepen op der kerken. Daer was te maie een groot gheloop ; , Daer viel er velen over hoop. Eer sy daer binnen conden, ; Sy had den de pijke,n in liaren cop, , Vele dooden, ende vele ghewonden. Daer was te maie een gre>ot ghecry. Buytcn riepen sy : « Blijfter by ! » I.aetse hier inné verbroeyen a). » Ghy Brusellers, ghy soueleniers, fy ! » Hoe es u rnr te moeye? » Doe liep die Mechlaer ende ron Tôt elat men eerlanc den kerebof won. ' Sy riepen luyde, al sonder inerren : « Her, vier ! her, stroy ! » Dat bolwerc willen wi berren 4) ! » Meri luydde storm met haesten groot. Sy lieteu weten haren noot ; Ontset dat sy begeeren : Maer 't bolwerc was terstont al vic-r, Sy en costens niet gheweren. De dach verginc, de nacht qttam aen, ] Wy moesten tstormen laten staen ; Die scutters' achterhielden ; Het was op davontuere ghedaen Oft sy noch s?ermutsen wilden. 1) Ruyten, rooven, stre>optochten doen ; 2) Sttange, fel, zeer ; 3) Ver- : broeyen, verbranden ; 4) Berren, ver-branden.Hoe es u nu te moye? beteekent natuurlijk ; Hoe zijt ge nu te moede? ECHO'S UIT DEN IERSCHEN OPSTAND Uit de « Maily Mail » : De Ieren, die geelurende de onlusten van Dublin aangehouden werde-n en die : nog niet terechtstonden, zullen niet meer ' voor een militaire rechtbank behoev^en te i verschijnen. Men zal op hen paragraaf 14 B uit de wet over de Verdedigng van ' het Rijk toepassen, krachtens welke zij, tôt na den oorlog, zullen opgesloten blij- ' ven. Zij hebben het recht om bij een i scheidsrechterlijk komiteit appel aan te ' teekenen. Met het 00g op het pre>ces van Sir ! Roger Caesment en den soldaat Bailey, 1 heeft men in de verhex>rzaal, waar de de- i batten zullen gehouden worden, een nieuwe bank voor de juryleden opgericht, 1 daar de bestaande bank de jury niet ver-oorloofde de beschuldigden te zien. Men denkt dat de rechters zullen zijn : Lord j Chief Justice, Mr. Avory en Mr. Horrid- , ge. ' ; Voor de rechtbank te Dublin stonden ; vier jengelui en 3 jonge meisjes, terecht i beschuldigd van aan de woelingen van Zaterdag te hebben deelgenomen. De toezichter van politie meldde dat, op dien 1 dag, 400 rnanifestanten door Westmore-landstreet zijn getrokken, gevolgd eloor eene menigte van ongèveer 2000 perso-nen. Voorop liepen jonge meisjes met een f Republikeinsche vlag, terwijl anderen \ kleine greene vaandeltjes zwaaiden. J Toen zij ve>or het kasteel van Dublin voorbijgingen, de vvoning van den Goe-verneur van Ierland, hebben de manifes- ' tanten gefloten, welicht voor de wacht ( bedoeld, en op de plaats van « College ' Green » riep men « Hoera ! » ter eere van t de Iersche Republiek. Vijf van hen werden tôt geldboeten van 2 tôt 5 liv. st. ver- 5 oordeeld. 1 lets voor iederen dag c riei Dorpje In de Zoa Ingevolge het slot van ons artikel van gisteren vraagt een onzer lezers, die tee-kent, (ongeteekende brieven laten wij onbeantwoord) : « Welke Vlamingen hebben, volgens r> ir, den besten weg gekozeu? Kent gij » cr soms geen die op een ve-rkeerde » baan zijn gesukkeld? » Luister, Waarde Lezer, wat we daar-over denken. Drie v rienden bevonden zich in de ber-gen van een Zuidelijk land, waar de lucht zeer re'n en helder is en 't zicht engelooflijk veire elraagt. Van op den woesten berg waar zij stonden zagen zij op den wand van den tegenovergestelden berg een lieflijk dorpje liggen te midden van de groene weiden en in een nestje van looverige be>omen verscholen. Zoo verrukkelijk ligt het" daar in de zem te glanzen, zoo rustig. zoo bekoor-lijk, zoo aardschparadijslijk dat aile dr e uitroepen : — Daar moeten wij naar toe ! Niets is zoo bedriegliik dan, in berg-ianden met doorzichtigen luchtkring, af-itanden te willen sehatten. Ge hoopt er 3p een goed uur te zijn en. met den >chteneîstond vertrokken, is het niet ze-•rer-flat eij v66r het vallen van den avond uw doel l>ereikt. Tusschen ele drie vrienden en den >ergwand met het dorpje :n de zon ligt le1- donkere dal met de bruisende berg-itroomen. De drie vrienden gaan langs îlingerpaden naar beneden, luchtig van iart, met veerkrachtige beenen, en den ilik van tijd tôt tijd blijmoedig op het ioel gericht: hét Dorpje in de Zon. Langs de kronkelwegeltjes komen zij n het dal, waar donkere bosc.chen s'aan, ivaar de beken witschuimend en dam-">end neerklateren tôt ze zieh breed-"uiscliend over kie^zel en steeji gaan uit-■preidon.Maar nu zien de drie vrienden dat al le bruggen van het elal door cen verwoo-lèn storm. gebroken zijn. — Ik ga niet voort, zegt er oe-n. Ik >b.jf hier zitten tôt al de bruggen weer lersteld zijn. —■ Wanneer zal elat zijn ? — Dat weet ik niet, maar ik blijf. — Zal het ooit wezen? —' Jk.za' er op wachten om naar het Dorpje in de Zon te gaan. Zonder brug-jen seh'jnt de weg mij ongeoorloofd. — Er is zeer veel kans dat gij er nooit comt. — Wij zullen zien. De twee andere vrienden huppelden /an kei tôt kei over den plas. 't Kan wel djn dat er een mistrapt ; dat een steen -rantelt en dat er een tôt over de enkels n het natte zand zinkt, maar ze gaan, se gaan vooruit. 't Gebeurt nu ook elat ze vennoeid ge-"aken op den langen glibberigen valîei-■veg ; dat de boschlucht klam en huive--ig op hun schouekrs valt en dat het hun *'oe om 't hart wordt, vooral omdat ze d cens hun schexm doel uit het 00g kwijt rerakcu. Eu ze zuchten : ~ God ! wat is 't ver en zwaar ! Toevailig komt er een kar voorbij eu r,e zien kans van mee te rijden, want de /oeiman doet hun elaartoe het vriende-ijk aanboel. -— Het dorp waar gij heen wilt, zegt ^ij, ligt juist op mijn weg. ■ -— Ik rijd mee ! zegt een van beide .rienden, zoo zal ik gauwer mijn doel XTeiken en spoedig aanlanden in het Dorpje in de Zon. Ik l>etrouw het niet, zegt de andere. k ga voort op mijn eigen beenen, 't zal anger duren maar ik zal er zeker ko-nen.,— Waarom betrouwt gij den voennau liet? — Het kan zijn dat hij het dorp dat A'ij bedoelen niet kent en dat hij een ?ansch anderen kant uit rijdt. Het kan ?ok zijn dat hij u slechts medeneemt om lan ele spaken van zijn wiel te duwen, '°° hij ergens in deze moerassige streek ndrast. — Ik betrouw den voerman. —• Goed !... tôt ginder boven in 't zon-lige dorpje. Hij gaat alleen voort, slechts op zich-:elf betrou^ end, zonder zich af te vra-feii of het toegelaten is zonder de brug-ren de l>ekcn te doorwaden en doende of •r geen voerliê bestonden om hem te iclpen. Wie het oerst het Dorpje in de Zon zal >ereiken weten wij niet. De onverstan-ligste schijnt ons de man die op den :ant van de gracht gaat zitten en wacht ot er weer bruggen zijn. De verstandigste van de dr'e vTienden :al wel degene wezen die alleen op eigen rrachten steunt, zoowel de bmggenleg-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het Vlaamsche nieuws belonging to the category Gecensureerde pers, published in Antwerpen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods