Het Vlaamsche nieuws

640959 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 18 March. Het Vlaamsche nieuws. Seen on 18 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/sx6445k46m/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

^■ponderdag 18 laan *915. Eerste Jaarg. Nr 64. Priis : 5 Ceotiemen door g-ehee! België T ■■■' UHI'l"! __ «4L* rJhiKvJt ««v- Vlaamsche Nieuws I Het best ingelicht en meest yerspreid Nieuwsblad van België. - Verschijrit 7 maal per week E ABONNEMENTSPRIJZENÎ ' ' ' ] i.SS | Per 3 maandess , 4.9* à . . . i.St J Per « maandett . . Î.S4 Fsr jasr c ... . I4.M BESTUUR | BUREELENs flooldopsîeîler ! Allons BAEYENS Roo<#straat, 44, ANTWERPEK "rteheerder: Ant. VAN OPSTRAE! T«le!oa« 199# I ~ " AANKÔNDIGINGEN ; ~ | Tweeds bîadï., pe? regel . 8.S8 j Vierde bladz,, per regeî . 8.2* Darde blada. Id. , 1.18 | ro!gen» ovreenkoisft, | Bood»bericht . - . . . S.S3 «jg»nii<ww^ïïagggri n'\ WERKELOOZEN !'s morgensi vroeg slenteren de 10ozen door de stad ; ze gaan, een en stoet, naar de stempelbureelen. ^ou benevens de waarheid zijn te 5 dat zij er wanhopig uitzien. Zt-ij de meesten is ailes behalve op-theid te bespeuren ; bij enkelen, sscbien meer dan hun lotgenooten zaren drak der ellende voelen, uit ; neerslachtigheid in droeve blik-l loomen gang. Doch bij de groote :rheid leeft de hoop op eene betere ist ; de hulp door de stad verleent, klein, houdt den nioed wakker : lhans is keukenmeester, doch hij den lionger buiten de deur ; dat îoornaamste. let buitenland doen fantastische :n de ronde, over opstootjes, door tide verwekt ; over menschen, die ig en dag vindt liggen, gestorven brek en honger, op de hoeken der anders is de werkelijkheid ! De rpsche arbeider sterft niet zoo ran ontbering ; hij weet dat zijn noederstad, dat de welhebbende :n te milddadig zijn, om hun nut-edeburgers hulpeloos te laten om- ange, lange rijen loopen zij rond I, zoekende of er soms niet hier of en djob te vinden is ; in groepen :ij aan de deur der sterapellokalen eindelooze palabers bespreken zij e»tand, den baardbrander tusschen den, en beoordeelen de legerope-ils waren zij allen gepensioeneerde indig is de verscheidenheid der be-î die zij uitoefenen, en die een ge-1 oog gemakkelijk onderscheidt. men eene opsomming? r zijn metsers en wijnstekers,hout-;rs en glazenmakers, bakkers en ders, zeelieden en spoorwegbe-n, epiegelslijpers en plakkaten-rs, borduurders en hoefsraeden, borstelmakers en stalgasten, briefdra-gers en muziekanten, elektriciens en foorreizigers, trapmakers en rijtuigma-kers, houtzagers en koffergarnierders, boodschappers en gasplaatsers, huisbe-waarders en kappers, beeldhouwers en diamantbewerkers, leurders en kîerken, machinisten en pasteibakkers, scbeeps-riggers en temperaars, scheepsschilders en markeerders, telefoonbedienden en mandenmakers, nieuwwasschers en ver-lakkers, zeilmakers en vijsdraaiers, ver-gulders en nachtwakers, sjouwers en steenhouwers, verhuizers en letterzet-ters, regelaars en gevelschilders, hove-niers en paswerkers, beliangers en kui-pers, ziekenoppassers en trambedienden, steendrukkers en brooduitvoerders, wa-penmakers en plafonneurs,bootjesroeiers en koffiebranders, natiebazen en meu-belmakers, brouwers en chauffeurs, sie-raadstekers en koks, boekbinders en loodgieters, foorlie en inpakkers, sni-kerbakkers en bankbedienden, dokkers en verstelders, sigarenmakers en kraan-mannen, magazijniers en drijvers, goud-smeden en winkeldochters, grondwer-kets en stokers, kasseiers en parapluie-sliksters, voerlieden en gazetverkoopers, dopmakers eu vloerders, scheepsbouwers en schrijnwerkers, kopergieters en blik-slagers, kleennakers en draaiers,scheeps-jongens en steenlossers, horlogiemakers en coupeurs, teekenaars en orgelmakers, vuurwerkmakers en scharenslijpers, kla-viermakers en fabriekwerkers, moeleer-ders en marmerbewerkers... Zoo drentelt, dag aan dag, de lange stoet der werkelooze arbeiders van hon-derd en één beroepen door de stad,trach-i tende met heet verlangen naar den dag, ! waarop zij Antwerpen weer zullen ma-ken tôt den gonzenden, nijverigen bijen-korf, en hun arbeid, in zijn duizëndvou-digen vorm, tôt zegen «al worden voor geheel ons land... Alek. Hlfmoord van Barones Vaughan 16 Maart. — Naar de « Matin » Bldt heeft barones Vaughan, de mor-^■atische echtgenoote van Leopold il, door een re vol verse hot om het leven S* i f Paspoortdiensf ta Liiik ■en weet dat de paspoorten tegen-B»rdig een groote roi in ons leven spe-■ - Ziehier eenige meer nauwkeurige Bchtingen omtrent dit onderwerp : ®lleen te Luik reeds heeft de pas-ilBrtdienst 4 officieren noodig, 5 onder-o®cieren en 14 soldaten, die dagelijks B î tôt 800 soldaten moeten te woord De aldus afgeleverde paspoorten tusschen de 800 en 1200 mark Ipropos van Invalieden missen op dit oogenblik vele d.=r den, welke wij vroeger waarachtig enoeg op prijs stelden. Integendeei î we vrijheden behouden, waar we ekt niet trots moeten op zijn. Een lie liberteiten is : de vrijheid van te vertellen, — en zekere men-tnaken daarvan een onmatig ge- goeie ouwe man, die in de Nieuwe voor een invaliedenhuis ijvert met jke hardnekkihgeid is een van die ien ; we moeten hem dit recht la-edervaren dat hij zich niet bepaalt let uitkramen van onzin over dat 'le onderwerp ; hij brengt dat bij e gelegenheden ook te pas. bekappitelt het Handelsblad, dat "g zweert manhaftig aile beproe-n te zullen doorstaan : hij verklaart te akkoord met die mannelijke en herhaalt dat hij « ons land lze stad deze droeve tijden moet 11 doorworstelen ». is zoo maar eens mooi gezegd ; , ' wil er bij ons niet in dat het iets kent. Van de felle worsteling die at in niets te doen, de dingen hun ie laten gaan, onderdanig te zijn ^roveraar en veroverden, aan gou-:ur eu plebaan, zal de goeie ouwe u,et gauw moe worden. |sschien wel daarom treedt hij zoo j°Ptegen het Handelsblad en houdt ": konfrater voor dat dit worstelen "îilf werk, — en dus geen werk is. * ouwe rnan is dus te akkoord met, en doet mee aan iets dat geen werk is. Éigenlijk doen zijn konfrater en hij dus niemendalle... in fiere manhaftig-heid. Of het zeer vernuftig is dat met holle woorden le betoogen? De goeie ouwe man van de Niewwe Gazet schildert zich zelf af als een tra-nerigen Jeremias : « de horizont onzer oogen, zegt hij, verduistert door de tra-nen die er vloeiçn ». Het moet ons dus geen wonder baren, dat hij zulk een slechten kijk heeft op de dingen, en de toekomst zoo moeilijk onderscheidt. Hoe wilt ge, om de liefde Gods, klaar zien in den toestand, met een eeraer water in uwe oogen? Edoch, en echter, en desalniettemin, verklaart de goeie ouwe man dat eene groote verzuchting hem recht houdt,het-geen voor iemand die zijne architektuur kent eene tamelijk gewaagde bewering is ; hij wil de toekomst vrij waren en zorgen dat het nageslacht hem niet ver-vloeke !... Ik meen dat het nageslacht wel wat anders te doen zal hebben dan goeie ou-de plezante mannen te vervloeken ; ik denk dat zij hun doen en laten zullen inzien, en zorgvuldig vermijden zoo dwaas te doen als zij. De Spartanen ver-vloekten hunne Iloten niet.... Wat moeten we doen, om niet door onze achterkleinneven vervloekt te worden ? De goeie ouwe man van de Nieuwe Gazet zal het ons zeggen : « Wij moeten liefde winnen door wilskracht te too-nen ». Ik onderstel dat hij wil zeggen : dat we met de uiterste energie moeten voort-gaan met niets te doen ; dan zullen de bazen en de onvolprezen voormannen van aile kaliber ons gaarne zien... Mis-schien niet eens dit : het kan ook maar een ledige frase zijn, gekopieerd en vrij vertaald naar den salonfilosoof Renan. Maar dan veroorloof ik me de aanmer-king dat zulke citatie beter te pas moest worden gebracht dan hier, waar hij zegt: « Dat ons land genegenheid wete te ver-» wekken, en zijne neerlaag zal meer » waard zijn dan de schitterendtse zege-» praal ! » Ik meen dat geen land teT wereld meer genegenheid heeft weten te verwekken dan het onze, door zijn onverdiend leed en zijn heldhaftigen tegenstand.Meent de goeie ouwe man van de Nieuwe Gazet dat we nog niet genoeg getuchtigd zijn, en voorziet hij, door zijne oogen vol nattigheid, onze finale neerlaag, dan ben ik geneigd om zijn zeggen eene ge-meenheid te heeten,— voor zoover priet-praat en onzin gemeen kunnen wezen... Maar, zal men zich afvragen, waarom al dat gezeur? Eenvoudig om triomfan-telijk te rnelden, dat de goeie ouws rnnr van de Nieuwe Gazet, geholpen door eet timmerman en een schrijnwerker di :leelmaken van zijn Komiteit, een hou ten poot gedraaid hebben voor een in ralied, die in den oorlog een been ver [oor. Dcze dappere werd doorgezondei te Antwerpen, omdat hij te Merxeir woonde, en te Merxem zond men hen wandelen, omdat die klerikale gemeente geene onderrichtingen heeft ontvanger aangaande de behandeling van de slacht-affers van den oorlog, Geen woord van afkeuring voor het klerikale gemeenle-bestuur, — de politieke wind kan keerei: en dan keeren de iiaantjes mee ; — geen woord van verontwaardiging voor de ge-tneentevaders, welke hardvochtig genoeg zijn, in deze dagen, ons stug en streng te houden aan reglementen en in-structies...Niets, dan eene bespiegelende dythi-rambe over de uitbundige vreugde welke tieerschen zou bij aile invalieden, als ;r eens een huis bestond waar zij konden Dpgeborgen worden. De goeie ouwe man denkt er niet eens aan, dat zijn ideaal reeds bestaat, en dat de Werklieden Parti j, namelijk te Char-eroi, een toevluchtshuis heeft opgericht i-oor de invalieden van den Arbeid, die svel zooveel belangstelling en medelijden «erdienen, als die van den oorlog... De roes van edelmoedige onzin is nog niet bedaard : de goeie ouwe man gaat ;r nog breeder in op. Hij weigert nu waarachtig de Staat te laten tusschen-komen, omdat deze er eerst en vooral ■>p bedacht zou wezen, vele beambten te plaatsen... Hij, de goeie ouwe, hij be-oogt het geluk van den werkman, van den strijder! (luide toejuichingen). En dan komt de kroon op het werk in vorm van dezen onzin : « Ons Invaliedenhuis — en ook dal » der overige provinciën — moet be-» stuurd worden door de Invalieden zel-» ven, en geen Staat, maar een hart, » moet hetzeîve bezielen ! » ... 't Schijnt dat men ook buiten zekere bekende geineenten onzer schoone Kempen menschen ontmoet, wier manier van redeneeren wel wat hyperbo-lisch klinkt, maar die het niet noodig is op te sluiten... Alek. Moed aïs gewooiite Een Belgisch soldaat schrijft uit een stad aan het front : Ik kwam, een paar dagen geleden, in een Vlaamsche stad toe, die ik op dit oogenblik niet noemen mag. Zij heeft erg van de beschieting te lijden gehad, en geen dag of nacht gaat voorbij, zon-der dat ettelijke bommen of granaat-kartetsen ons ongenood komen opzoe-ken. Gelukkig hebben ze mij nog niet thuis gevonden. Toen ik met een paar officieren de stad binnenreed, gaf mij de verwoes-ting en de verlatenheid van de buiten-ste wijk te denken dat aile inwoners ongetwijfeld op de vlucbt waren. Hel was valavond en wij bereden vier bruim blessen, die zeer hoog waren en voet-staps gingen, zooals op een primitieve schilderij. Het bitschuim viel hen bi; 't proesten van den knikkenden kop, oj d hoekig geheven bonkige knie. En zie, onze trage intrede moes prachtig zijn langs het puin der go thische huisgevels, wanneer drie half naakte bengels over de straat wipper en, met den neus in de handen geklemd het geluid van een neerkomende gra naatkartets natuiten. En met zulke be drevenheid, dat, om ons achter een rech muurtje schuil te gaan zetten, we all< drie reeds aan den' rechter toem gesnok' hadden, toen we de guitige kereltje! barstend van het lachen en ongestraf weg zagen loopen. Inderdaad, zonde; knal was de lucht van het granaatgeluic gezuiverd. Het was, niet waar, op eei sisser uitgeloopen. Ik moet bekennen, dat het voor onzt soldateneer een vernederend procès wa: geweest, om de wetenschap op te doen dat de burgers, in deze niet gansch ver-laten stad, een nog kranig figuur slaan Voor mijn makkers het meest, die officieren zijn bij 't Engelsche leger. Wal mij betreft, mijn burgerlijkere aanstel ling als tolk laat mij toe iets van de dapperheid en koenheid die onder hei uniform passen, te missen. Gisteren ber ik er trouwens weer ingeloopen, in d< zelf de map en ook, ditmaal, daar ik t< voet was, in een deurgat, om mij teget een nagemaakte granaat te beschermen Nu, eindelijk hoop ik toch dat, na di< dubbele oefening, ook mijn gehoor to het onderscheid voldoende gescherpt is Ik zat eens met een Engelsch gene raal en zijn staf aan de ontbijttafel vai een nog gespaard gebleven huis. He maal, moet ik het bijvoegen, bestond ui den vaderlandschen porridge. Een bon brandt in den tuin los, werpt een stof wolk op, die langs de gebarsten rui naar binnen zinkt. De genoraal kijk nxisnoegd naar die vuilnis. Strekt d ljnkerhnnd beschermend over de brij Staat recht. Neemt zijn bord op. En, ir allen ernst, zonder een woord te spre-ken, gevolgd van zijn staf, daalt de keldertrap af, waar wij allen voort eten. Maar wanneer de generaal den laatsten lepel der kostbare spijs, in de algemeene stilte heeft ingezwolgen, zet hij zijn bord voldaan neer en iacht hij eventjes om het gebeurde. Wat ons allen in het begin zwaar te beslissen valt, is de vraag, of we in den kelder of op de verdieping slapen zullen. Hier dreigen de brommers. Daar is het de rheumatiek. En de zorg voor gc-wriehten, pezen, banden en spieren doet haast allen de huiselijke slaapkamer verkiezen. Na twee dagen denkt men niet meer dat het mogelijk zou zijn die uit behoudeniszucht te verlaten. Het bed is te malsch en de'lakens die nog steeds naar den vreedzamen thijm geu-ren, te wit. En, in de kamer naast de uwe, slaapt trouwens heel rustig het huisgezin dat den haard getrouw blijft. Ik wandelde in een enge straat, die naar St. Jan heet, en op de kathedraal uitloopt. Een man staat in 't midden van de straat geplant, en kijkt met wel-behagen naar het herstellen van een dak, op een huis dat het zijn moet wezen. Een bom heeft een schouw en en-kele kepers met de pannen weggesla-gen. Ik zeg hem : « Gij zijt niet bang. Ik vind het kranig dat ge hier blijft wonen ». Hij bekijkt mij schalksch en welgeluimd : « Ik weet wat het is, voegt hij mij toe, voor de zesde maal hebben ze gisteren de linker schouw van mijn dak weggeschoten. Nu zie ik toch dat ze tegen de rechter niets vermogen ! » Gisteren hoor ik achter eèn lagen inuur een vrouwenstem zingen. Ik duw benieuwd de tuindeur open : over het murenomsloten schraal graspleintje, is een jonge vrouw vroolijk bezig de wasch op een dwarsgespannen touw te hangen. De witte stukken wapperen aan hare zijde. — Is de baas terug? roep ik haar ver-rast toe. — Ach meneer ; terwijl er niets valt moet ge toch wat voorraad van vroolijk-heid opdoen ! Dan kunt ge tegen de bommen beter op. En we moeten met errze N zure gezichten toch spaarzaam zijn. Want het kan nog veel erger worden. En indien we nu reeds van morgen tôt avond treurden, wat zouden we later dan doen? En waarachtig, ik moet bekennen, waar ze niet wil onderdoen of buigen, dat ze groot gelijk heeft. En nochtans : den dag tevoren waren weer enkele schoten op de stad gelost geweest, en gisternamiddag herbegon de beschieting weer. Over de stad, waar de spoel of het getouw niet meer kruisend loopt, weven thans de puntige stalen moordtuigen een geduldige en onmete-lijke doodswade. En hoe lang sîeept zich die ellende nog voort? Dit ailes toont aan hoe de burgermen-schen hier zijn. Zij overtreffen haast de soldaten. Zoo niet in moed, dan toch in eenvoud tegenover het gevaar. Zij leve-ren een schitterende getuigenis van hunne burgerlijke deugden af. Ik begon met van de kinderen te vertellen. Zij hebben minder dan ooit den oorlog leeren aan-zien als iets anders dan het mooiste onder de snelen. En ze voegen bij hunne roekeloosheid, een guitige wreedheid, waar de niet verwittigde slechts verae-' derd kennis mee maakt. t Het belet nochtans niet dat, voor een leven van bespiegeling, het hier de ge-schikte plaats niet is. Maar hij die een les van moed of eenvoudige wilskracht noodisr voelt, hij kome een paar daeen ' bij de Vlamingen van hier wonen. Aan | hem wil ik wel de plaats met haar naaro . noemen... ; Een andere maal heb ik, tijdens een t beschieting zelf, een man een bakstee-i nen raur.r zorgvuldig en zonder haast t zien optrekken. Een jone meisje van tien jaar îoont l met een STÛtshondje over straat. Het i roept .s'esta ni g op het beestje dat het zich niet \ erwijderen zou. Een sranaat sist. ; Het kind snrinaft naar het hondje toe, i neemt het op, drukt het aan haar borst. De sranaat ontnloft wat verder. Het meisje laat het dier'je weer loopen.Voot haar is er jreen gevaar greweest. En een oud wijfje komt langs een rij : huizen. half in puin geschoten, wanneei ■ een bom or» geen tien meters voor haar : neervalt. Het ding brandt niet los, maar : ontwikkelt een opbollende stofwolk. Het i wijfje dat, in tweeën s"ebroken, met een ; stok loopt, is niet blijven staan, kijkt : even on en doet dan een haak om het i vliegend stof te vermijden. Dergelijke gevalletjes van onverschil-1 ligheid doen zich hier dagelijks voor. Een man drapât op den arm een paar • wollen dekens. Een tuiten in de lucht. ■ Meer om het zonderlinge gebaar dan uit t voorzorg, legt hij zich de dikgeplooide i dekens op het hoofd. De kartets brandt t boven zijn hoofd los : een kogel ervan i raakt de wollen beschutting, glijdt er - op af, knapt tegen de straat. Wat moet t hij om liet -gevaîletje lachen ! Hij proest t het uit. En hij roept in een aativlieging - van spotzucht : « Ik ga *nij bij 't 1£(roi - als schitdpad -nc1dci3 ! v DAGELIJKSCH NIEUWS HULP VOOR WERKI.OOZEN. -Het nationaal komiteit voor hulp en voe-ding onderzoekt of zijne middelen toela-ten hulp te verleenen aan de werkloozer in de gemeenten waar tôt hiertoe geene werkeloozen-bedeeling bestaat. Daarover is een onderzoek aan gang. Men weet dat in Antwerpen deze maat-regel van het begin van den oorlog in voege is, tôt groote leniging van den nood. In de andere gemeenten der om-heining is dit niet het geval. Of het Nationaal Komiteit bij machte zal wezen zijn plan, dat miljoenen eischt, uit te voeren, en tôt welke mate, is nog niet uitgemaakt. Het onderzoek zal dit uitwijzen. Maar toch zijn er menschen die gaarne het aanzien hebben goed ingelicht te zijn, en die er reeds aile bijzonderheden over weten ; dadelijk doet nu de geschie-denis de ronde als zouden er io miljoen te Brussel zijn aangekomen voor dit doel. Bij een der Burgemeesters onzer omge-ving, is reeds eene Deputatie van Syndi-katen verschenen om hun paart te ko-m-en vragen ! Zulke vaart neemt heden de verbeel-ding ! Wordt het vraagstuk opgelost, dan zullen gesyndikeerde en niet gesyndi-keerde arbeiders heelemaal op den zelf-den voet behandeld worden. Het Nationaal Komiteit zal naar aile waarschijnlijkheid eerst eischen dat de nieuwe hulp besteed worde voor zoover mogelijk aan werken, en dat dus voor den ontvangen steun arbeid worde ver-strekt.Ook is het plan de hulp voor het groot-ste deel in eetwaar en niet in geld te verstrekken, Laat ons hopen dat het Nationaal Komiteit, dat reeds zoo veel deed, bij machte zijn zal ook dit vraagstuk op te los-sen ; maar intusschen moet niemand zich met voorbarige hoop blij maken. BERICHT, — Ten einde het gebrek aan veevoeder te bestrijden, acht het Gemeentebestuur dat het volstrekt nood-wendig is allerlei keukenafval als voeder bruikbaar te maken. Ten dien einde wordt beroep gedaan op de bereidwilligheid van al de inwoners om den afval van groenten en vruchten, en in het algemeen dien afval welke zou kunnen gebruikt worden als veevoeder, niet meer in de vuilnisbakken noch op straat te werpen. De inwoners worden dringend aanzocht den keukenafval te bewaren, om hem ter beschikking der melkboeren te stellen. Het Gemeentebestuur rekent op de medewerking van al de inwoners. MILITIEVERGELDING. — UITBE-TALING. — Den rechthebbenden op mi-litievergelding wordt herinnerd dat de vergelding iedere week moet ontvangen worden. De uitbetalingen geschieden tusschen 9 en 4 uur (Torenuur) Donderdags voor n. i tôt 3000. Vrijdags voor n. 3001 tôt 6000. Zaterdags voor n. 6001 en hooger. Opdat sommige inlichtingen op de kaarten vermeld zouden kunnen nage-gaan zal, deze week, het trouwboekje van den militair of dit zijner ouders die-nen getond . KOEPONS VAN ANTWERPSCHE LOTEN. — Volgens eene melding uit Luxemburg aan de « Frankfurter Ztg. » zijn de vervallen koepons onzer stad be-taalbaar gesteld. OVER SUIKER. -y- Dr. H. C. Prin-sen zegt in zijn overzicht over « De sui-ker en de oorlog » in de « Indische Mer-cur »dat de suikervoortbrengst van ons land in 1914 nog 160,coo ton zou beloo-pen hebben. De schrijver zegt er nochtans bij dat dit cijfer enkel op schattingen berust. GARNAAL. — Sedert verleden week is in Holland aangevangen met den ver-koop van ongepelde gekookte garnalen door verkoopers van het centraal Bureau voor den afzet van de visscherij-produc-ten. De prijs der garnalen werd vastge-steld op 10 cents per liter (ongeveer 1 pond). Dezen maatrege.l werd genomen om den garnaal m eet' te doen toenemen als voedingsmiddel. ALBERICWSWARTE IN ROLLAND. — Gisteren hield de gekende Vlaamschgezinde Heer Alberic De Swarte, advokaat bij het gerechtshof van Brussel in Holland eene lezing over de « Historische Vlaamsche steden », dit xoor de leden der Nederlandsche Ver-eeniging van Bouwkunde en Vriend-schap.De voordracht werd door lichtbeelden opgeluisterd. DE ONDERSTAND HOOR DEN ARBEID. — Zekere gedeelten van de gemeenten welke vlak buiten onze slads-wallen liggen bieden op het oogenblik geen alledaags doch wel een zeer merk-wa&rdîg" uitzieht «au duîsenden men- i schen, ouderlingen, mannen, vrouwen en | zelfs kinderen houden zich onledig met het in regel stellen van de gronden welke ter hunner beschikking gesteld werden tôt het planten van aardappelen. Elk ingeschreven huisgezin heeft ge-trokken voor een strook gronds van 5 tôt 600 vierkante meters, voldoende om voor den toekomenden winter een ha H' dozijn zakken aardappelen te leveren. Alleen bij het zicht van die tallooze brave menschen, die zich beijveren aan het uitvoeren van een werk waarmede ze niet vergroeid zijn krijgt men de overtui-ging dat het gedacht uitstekend is. Mogen Dinnen enkele maanuen deze poginjjen beioond woruen zooais net be-noeu : een o^ervloeaigen oogst zal in deze benarcie tijden zeKer duot>el weikorn zijn VOOR ONZE GEINTERNEER-i>t,W. — Men ftoudt zich te Parijs onle-Qig met het verzameien van boeken voor onze in Holland geinterneerde soiaaten. Het initiatiet van die werking werd genomen door de « \ ie Féminine » het bij-Dlad van « Excelsior ». BIJ DE TURNERS IN HOLLAND — Zondag j, 1. werd in het « American Hôtel » te Amsterdam de jaarvergade-nng gehouden van het « i\ederlandsch uyinnastiek Verbond ». In zijne ope-ningsrede besprak de voorzitter M. Joh. Heynen, in geestdriltige bewoordingen net rampzalig lot dat ons land en dus ook aen « Belgischen l urnbond » beschoren werd. Verder stelde spreker voor, den heer. N. j. Cupérus, eerelid van het Ned. Gymn. Verbond en voorzitter van het Belg. Turnverbond een huldetelegram te zenden. Zulks werd met algemeenheid van stemmen bijgetreden. BIJ ONZE VLUCHTELINGEN IN liULLAAu. — De centrale Kommissi« tôt behartiging van de belangen der naat .Nederiand uitgeweken viuchteluigeu deelt mee, dat op het sekretariaat een al-geheele herziening heett plaats gehao van de registratie van de vluchtelingen, met het oog op de vele veranderingen ir. woonplaats, welke er in den laatsten tijd zijn voorgekomen. Dank zij de groote medewerking, die de kommissie van de overheden mocht ondervinden, is het mogen gelukken een zoo zuiver mogelijke opgave t everkrijgen van de ruim boo gemeenten, waar zich op 't oogenblik nog vluchtelingen bevinden. Ook van de vluchtorden werdoen opgaven ontvangen. In enkele der grootere gemeenten, zooals Rotterdam en 's Gravenhage, moest een geheele nieuwe registratie worden ter hand genomen. Het aantal aanvragen beloopt per week nog steeds meer dan 500 ; in de afgeloo-pen week konden omtrent 600 families juiste gegeven worden verstrekt. . In totaal werden 10,200 families gevonden, omvattende ongeveer 40,000 per-sonen ; er kwamen in ongeveer 16,000 aanvragen, omvattende 65,000 personen. Het registratiebureel, dat, gevestigd is in Den Haag, Plein 27, is dagelijks tôt s avonds 10 uur geopend ; aile scrhiftelij-ke aanvragen dienen te worden gericht aan het sekretariaat der regeeringskom-missie, Lange Voorhout, 45, Den Haag. BIJ ONZE GEINTERNEERDEN IN HOLLAND. — /.ondag is het eerste sterfgeval onder de te Harderwijk geïn-terneerde Belgische militairen voorgekomen.IN ONS POLITIEKORPS. — Maan-dag j.l. werd de 25 jarige indiensttreding van den heer adjunkt Coopman der 8e wijk gevierd. Heer Baesen, overste van den dienst maakte den lof van den jubi-laris en hoopte hem nog lange jaren van eene goede gezondheid te zien genieten. Heer Van Huile sprak in naam der agenten, en gaf een prachtig geschenk. Het antwoord van den heer Coopman was zooals altijd luimig en hij meldde eene som te storten voor de noodlijden-de huisgezinnen* TELEFOON. — Het blijkt uit eene proefneming voor eenigen tijd gedaan door een groot dagblad dat er te Parijr, dertien maal meer tijd noodig is dan te New-York om eene telefonische aanslui-ting te bekomen. _ Eene zulkdanige aan-sluiting wordt gewoonlijk te Parijs ver-kregen in 85 sekonden wanneer men ze te New-York verkrijgt gemiddeld in 6 sekonden tijds. VOOR DE WEDUWEN EN WEE-ZEN ONZER SOLDATEN. — Door het Regeeringskomiteit tôt behartiging der belangen van vluchtelingen te Vlis-singen is bekend gemaakt dat een fonds is opgericht tôt ondersteuning van vrouwen en kinderen wier man of vader in den oorlog is gevallen, als mede van andere weduwen en weezen, die door den .oorlog buiten staat zijn geraakt in hun onderhoud te voorzien. Ook kan tèn «dette hulp worden verstrekt indien omtrent het leven van den m;in of vader onzeker-heid best^Ht.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het Vlaamsche nieuws belonging to the category Gecensureerde pers, published in Antwerpen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection