Het Vlaamsche nieuws

337 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 25 May. Het Vlaamsche nieuws. Seen on 15 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/901zc7vz5x/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

yrijdag 25 Mei 1917. Derde Jaargaag Nr. 145 Prijs : © Centiém voor geheel België Het Vlaamsche Nieuws Verschijnt 7 maal in de week ABONNEMENTSPRIJZEN: Lr één maand 1.76 |or 8 maand y 6.— Lr 6 maand 10 — loréte jaar IB.- Redaktie, Beheer en Aankondiglngen : ROODESTRAAT, 44 ANTWERPÉN DE OPSTELRAAD : Ral VERHULST, Dr. Aug. BORMS, Alb. VAN DEN BRANDE Met de vaste medewerbing van Hoogleeraar Docter Antoon JACOB Elke medewerker is persoonlijk ver-antwoordelijk voor zijn schrijven, en bindt niet heel de Redaktie. AANKONDIGINGEN : Tweede blad, den regel 2.58 Derde ié. id. |, Vierde id, id. 0.50 Dooisbericht 6,— OFFICIEELE BERICHTEN UN DUITSCHE ZIJDE duitsch AVONDBERICHT •Berlijn, Woensdag 23 Mei. — Offi-Ll • [Su ■ Jioch in het Westen, noch in het Oos-gbelangprijke gevechtsacties. Beriijti, Donderdag 24 Mei. — Officiel '• IESTELIJK GEYECHTSTERREIN ïront gen. veldm. Krooiipr i ns Rup-«ht van Beiejen : |j Wijtschaete en op beide Scarpe-K-ers was de vuurbedrijvigheid tôt i>n a. naclit levendig. Ook bezuiden de un Kamerijk—Bapaume en bij Sint-Ijintijn ,nam ze'tjjdelijk toe : front van. den Duitschen K'roonpriins : Aan den Chemin des Dames bereikte igeschutstrijd bij Braye en Craonelle wmiddags gToote kracht. Voor he;t tn-j! en der duisternis vielen de Fra«-|en de hoeve van Froidtaont en onge-Etegelijkertijd ook bij den molen van klere aan. Op beide plaatsen werden jmet hooge verliezen teruggeslagen. Ban den Winterberg belette ons ver-ftigiugsvuur de uitvoering van een ji voorbereidenden aan val. ïn Champagne was de gevechtswerk-kmheid vam het geschut tusgehen liuroy én het dal vain, de Suippes in de pdureii krachtiger. [Front gen.-veldm. hertog Albrecht van fiirtemberg : [In het bosch van Apremont drongen kvalstroepen van een Rijnlandsch re-iaent in de Franscbe stellingen en keer-smet 25 gévangenen en 3 mijnwerpers K jGisteren werden 10 vijandelijke vlieg-feen en 1 kabelballon ten val gebracht. aitenant Schaefer schoot zijn 28" en 29" jpstrever naar beneden. Luitenant iss bereikte door het vehen van een End hetzelfde aantal luchtoverwinnin-îii; Den 21" en 22n Mei hebben de En-ilsehen en de Franschen 5 vliegtuigen ihet Westen door afweervuur verloren. JJSSISCH EN ROEMEENSCH GEVECHTSTERREIN Op verscheidene punten flakkerde de schtsbedrijvigheid op. BeoostenTuk-Blfnabij de Oostzeekust) werden Rus-Re rerkenners verdreven. BALKANFRONT fon bijzondere gebeurtenissen. VAN OOST.-HONG. ZIJDE Pfenen, Woensdag 23 Mei. — Offi- IKSISCH EN ROEMEENSCH GEVECHTSTERREIN Ifts noemenswaards. BALKANFRONT pis noemenswaards. ITALIAANSCH GEVECHTSTERREIN |dag is gisteren aan de Isonzô rus-Wloopen. Laat in den avond pas on- ; tam de vijand een door mijnwerpers pig ingeleiden aanval tegen de Oos-^jksche schansen v66r de stad Gôrz, , "'onder zware verliezen werd hij te- , fevorpen. 'inochtend vroeg openden de Ita-®sche stukken en mijnwerpers het "tegen onze stelingen op den, Karst. ■artiilerieslag zwelt tôt groote heftig-- ; •aan. , 'jj Karinthië en Tirol hier en daar «er gevechtswerkzaamheid. ( fener); Woensdag 22 Mei. —- Avond-ttt a ' jpde Karst-hoogvlakte is sedert van- ©ST een infanterieslag gaande. . —— < VAN ENGELSCHE ZIJDE STELIJK GEVECHTSTERREIN Nen Woensdag 23 Mei. -— Offi- ] )' ' '■ ''jand heeft onze stellingen in de < wnburglinie bij Bullccourt opnieuw l Uc'1{; gfibombardeerd. 1 afgeloopen nacht deden wij met ( t''n uitslag een overval ten Zuid- 1 1{n van Gavrelle. t VAN RUSSISCHE ZIJDE St-Petersburg, Woensdag 23 Mei. — Officieel : RUSSISCH GEVECHTSTERREIN In het vak ten Noordoosten van Krewo hebben wij een poging van een vijandelijke kompagnie om onze schansen te na-deren, door ons vuur verijdeld. Gistermiddag om 3 uur hebben 3 vijandelijke vliegtuigen 20 bommen op het dorp Jablowof ten Noordoosten van Ga-lith geworpen. ROEMEENSCH GEVECHTSTERREIN Geweervuur. RUSSISCH-TURKSCH GEVECHTSTERREIN In Perzië duren de aanvallen van Koer-den op onze bivakken en posten voort. VAN ITALlAANSCHE ZIJDE 11 Al,l AAJN î>Lxl GEVECHTSTERREIN Rome, Woensdag 23 Mei. — Officieel : Op het front in Trentino was het vijan-delijk \aiur gisteren tusschen Garda en Brenta minder hevig dan voorgaande da-gen. Ook de bedrijvigheid van de vijandelijke stormpatroeljes was zwak. In het bekken van Laghi (Posina-dal) hebben wij bij een overval in de vijande-Monte Majo 10 gevangenen gemaakt. Gisternacht is een buitengewoon hevig gevecht g-eleverd in het Travignoln-dal. Na een hevige beschieting die onze stellingen op den kleinen Col Bricon (hoogte 2512) had ontredderd, ondernamen zeer sterke \ ijandelijke strijdkrachten een aanval en wisten enkele stukken onzer li-nies binnen te dringen, ondanks de taaien tegenstand der verdedigers. Aangerukte versterkingen wisten in een verbitterd. gevecht dat tôt gistermiddag duurde, onze geheele stelling weer in handen te krijgen. De vijand heeft een bloedigen te-genslag geleden ; hij heeft 100 lijken laten liggen ; wij hebben 60 gevangenen gemaakt, o. w. 1 officier, 2 machinegewe-ren en veel krijgstuig buit gemaakt. Op het Julîsche front hevige vuurwis-seling.Vijandelijke aanvalspogingen tegen onze linies ten Noorden van San Marco zijn door ons vuur verijdeld. Telegrammen DE TIENDE ISONZO-SLAG Weenen, 23 Mei. — In nabeschouwin-g"en over het nu geëindigde eerste stadium van den tienden slag aan de Isonzo stellen de bladen vast, dat de eerste dag van den slag aantoonde, dat Cadorna, de onmoge-lijkheid beseffend, om op de Karsthoog-vlakte vooruit te komen, volgens zijn ge-hechtheid aan methodisch handelen het plan had uitgebroed, de Oostenrijksch-Hongaarsche hoogtestellingen in de valt-ken van Auzza en Salcano onder den voet te loopen. Dit plan is intusschen grondig nislukt. De magere uitslag van het Ita-iaansche offensief, waaraan een half aar lang is gewerkt en dat met buitenge-.vone drommen soldaten, zoomede een >ntzaglijke hoeveelheid oorlogstuig on-iernomen, was dat de vijand op het heele-:ront van Tolmein tôt aan zee een onge-/eer twee km. breed stuk op den berg ECuk bezette. Dit gering resultaat kon hij *og niet eens uitbreiden. Dus zit hij aan die kanten ingeklemd op dit frontstuk >'nder het vuur van onze artillerie. Eveneens mislukte een poging om met ;en flinke krijgsmacht over de Isonzo te comen en in het centrum onzer stelling ian de Isonzo om door onze stormtroe-jen te overrompelen terrein te winnen. Nîergens kon de vijand aan onze stellingen zelfs maar wrikken, laat staan : die loorbreken, zoodat wij den verderen loop ,'an den slag aan de Isonzo in vol vertrou-.ven tegemoet kunnen zien. Weenen, 23 Mei. — Uit het ooriogs->erskwartier wordt gemeldt : Het be-•icht van den Italiaanschen generalcn ;taf van 21 dezer beweert, dat hoogte 363 jij Vodice door de Italianen in bezit ge-îomen is. Deze bewering strookt niet met le feiten. De hoogte, waar hevig om ge-•oebten is, is vast in het bezit van onze roepen De nieuwe tijd en de Raad van Vlaanderen Na ruim 85 jaar ruzie in het Belgisch huishouden, breekt thans een tijdperk van vrede en ook van waren voorspoed aan. De Bestuurlijke Scheiding en liare ge-voJgen zijn niet meer weg te praten. Of men de bewerkers daarvani uit-scheldt voor verraders, en hen l^edreigt met galg, kogel of 20 jaar dwang-arbeid, dat verandert niets aan den toestand. De inmenging van Frankrijk in onzen Belgischen strijd, zal door den invloed van Duitschland beslecht worden. Met of zonder overwinning zal dit gebeuren. Dan staan de Walen en Franskiljons aan de eene, en de Vamingen aan de an-dere zijde ; de eersten oni hunne vroegere voorrechten te behouden of te heroveren, de laatsten om hun onloochenbaar recht te handhaven. Dat oogenblik Wachten wij af met voile gerustheid. \\Te wachten even gerust af, het werk van eenige der leiders van 't Vlaamsche \-olk, die nu tegen de aktivisten gekeerd staan. Hun toestand zal de volgende wezen. Ze zullen zich voor eene drieledige keuze bevinden : i° Met ons, om te bewaren, te vol-tooien en vruchtbaar te maken wat reed's voor het \rlaamsche volk werd verkre-gen.2° Tegen ons, dus tegen het Vlaamsche volk, om af te breken, te vei nieti-gen, al wat voor dit volk werd gedaan, en daar dit volk met onberekenbare offers van zedelijken en stoffeijken aard werd betaald. 30 Buiten hun volk, en aldus het bewijs leverer., dat zij minder het heil des volks, dan wel hun eigen eer of hebzucht op 't 00g hadden. Een oogenblik hebben we betreurd, dat er sprake was geweest van aktivisten en passivisten. We dachten dat deze splitsing scbadelijke gevolge kon hebben. De tijd heeft ons geleerd, dat die splitsing een groot voordeel heeft rneege-bracht. Door eigen keus wordt nu vast-gesteld, wie het volk waarlijk redden wil, en wie dat volk w'aarlijk gebruiken wil als middel tôt eigen verheffing. Het Vlaamsche volk zal leeren zien en begrij-pen en kiezen. Dat beteekent het aan-breken van een nieuwen tijd. Dat hij werd ingeleid door de aktivisten en tôt rijpheid wordt gebracht door den Raad van Vlaanderen is voor niemand een ge-heim.Het werk van den Raad van Vlaanderen is nu : i° Het doorzetten der Bestuurlijke Scheiding. 20 Het stelselmatig uitwerken, d. w. z. het omzetten in daden, van het ekono-misch programma voor 't Vlaamsche volk. Opdat men begrijpe, dat de Raad van Vlaanderen, trots bedreiging en ver-dachtmaking, trots nijd en tegenspraak, het zedelijk en stoffelijk welzijn van het Vlaamsche volk nastreeft, sommen we hier eenige punten op. Men leze en oor-deele.a) Uitbreiding en verbetering van het onderwijs in 't algemeen, doen bijzonder van het vakonderwijs. Onze werklieden zullen met minder arbeid, meer geld ver-dienen, dank aan goed, Vlaamsch vakonderwijs.b) Een zoo spoedig mogelijke herin-richting- van onze zoo zeer getroffen nij-verheid. Het opzoeken van grondstoffen en van afzetgebieden. c) Uitbreiding en verbetering der ve-zekering tegen ongevallen, ziekte, werke-loosheid~en ouderdom. Voor oorlogskosten vond men miljoe-nen, terwijl voor de ouderlingen slechts 65 fr. per jaar te verkrijgen was: Dat zal veranderen. d) Hervorming van ons belastingstel-sel, op den grondslag der klimmende be-lasting. Uit schrik voor de kiezers, durf-de men dit rechtvaardig stelsel vroeger niet invoeren. De Raad van Vlaanderen zoekt het be-lang des volks, en niet zijn eigen belang. e) Ondersteuning van. onze zeevissche-rij. De staat moet er voor zorgen, dat de Vlaamsche kust een bron van rijkdom worde, niet alleen voor hotelhouders en uitbaters van strandvilla's, maar ook voor onze zeevisschers. f) Verbetering en uitbreiding onzer Scheldehavens en scheepvaart. Dat is eene levenskwestie voor ons land. g) Verbetering onzer binnenvaarten en herziening der vaartreehten. h) Herziening en verbetering van het liuur- en pachtstelsel. De ontvolking van déni buiten en de merbevolking der ste-den, een dreigend maatschappelijk ge-'aar, staat daarmede in verband. Acht punten grepeq, we uit het programma van den Raad van Vlaanderen. Sr is stellig meer. Het aangevoerde vo'-staat echter om t© bewijzen dat wel een nieuwe tijd is aangebroken. Nog \-oor h^t luiden der blijde vredeklok, zal die nieuwe 'ijd voor ons land zijn aangebroken. P. B Het groot Belgisch procès van Calais. De debatten in het procès, ingespan-nen door de Belgische regeering tegen de personaadjes die beticht worden van af-persing, omkooping en oplichterij in za-ke leveringen aan het Belgische leger, zijn 11 Mei voor den Belgischen krijgs-raad begonnen, in de wandelzaal van het Groote Theater van Calais, zegt de « Echo Belge ». Ziehier eenige bijzondej/heden daarom-trent ; De betichten zijn :■ baron Georges de Prelle de la Bienne, ex-sekretaris der Kommissie van lèven smiddelenverzor-ging van het Belgisch leger te Eonden ; de heeren Vandenplas, hoofd; van de rij-tuigmakea-ij van het autoinobielpark van het Belgisch leger ; Mahieu, vrijwilliger, bestnurder der fabriek van het arsenaal van autoinobielkonsitraktie van het Belgisch leger, en kommandant Masuy. -De krijgsraad is samengesteld uit ma-joor Smits, voorzitter ; den hr Claeys, bnrgerlijk rechter, en de kommandan-en I.epoint, Van Steen en Brandt. De zetel van het openbaar minsterie wordt ingenomen door den krijgsauditeur, den heer Maurice Verbate. De Belgische minister van oorlog,bu,r-gerlijke partij, is vertegenwoordigd door hr Millerand, oud-minister van oorlog in Frankrijk, en door Mter Yseux, der An t. werpsche balie. Mter Bonnet, voo.r, Vandenplas plei-tende, legt besluitselen neer strekkende tôt de niet ontvankelijk verklaring van den Staat als burgerlijke partij in de ak-tie dezer laatste, zich stennend op de wet van 4 Augustus 1914, die aile bur-gerlijk of handelsgeding tegen gemobili-seerclen verbiedt. Mters Millerand en Yseux geven tôt repliek dat de tekst sle'chts van toepassing is op zuiver bur-gesrlijke en handels-akties en niet op bij-komende akties eener strafvordering. In ieder geval moet het incident voor ge-sloten verklaard en in de debatten buiten beschouwing gelaten worden. De militaire auditeur vraagt ook dat men er over heen stappe. j\lter Ulrich legt besluitselen voor strekkend tôt onbepaalde vetrdaging, zieh steunend op het feit dat een beroep tôt verbreking neergelegd is bij de griif-fie van het Verbrekingshof van België te Brussel. Dit alleen. met uitsluiting van aile andere rechtspleging is bevoegd 0111 te beslissen over de geldigheid van dit beroep. Mter Wariiant, verdediger van de Prel. le, hrengt den krijgsauditeur, den heer Verbate, in geschil. Zijn besluiten, opge-steld onder den vomi van aanklacht ge-richt tôt het Beroepshof, tôt het Verbrekingshof van België en tôt den minister van justifie, zijn gegrondvest op het feit dat de heer Verbate de funkties van substitutif en auditeur zou uitgeoefend hebben, zonder eedaflegging, v66r 10 Juni 1916, het onderzoek der zaak geleid zonder tegenwoordigheid van een rechter-lijke kommissie en valschlieid m open-bare geschriften gepleegd te hebben wat betreft het uitgevaardigde bevel tegen ; de Prelle, dezen laatste gedurende meer dan drie dagen afgezonderd gehouden en < een borgstelling van 140.000 frank te : hebben laten storten voor een invrijheid- : stelling, die niet gevolgd is. Onder deze voorwaarden zal zijn klient de hoofd- -zaak niet erkennen. Mter Bonnet, verdediger van Vande-n- « plas, verklaart dat met het 00g op ze-kere onregelmatigheden in de rechtsple- • ging, hij niet op zich kan nemen over de i hoofdzaak te pleiten,en vervolgens drukt : hij op de diensten welke zijn kliënt het Belgisch leger gedurende den terugtocht bewezen heeft. ' De debatten werden verdaa'gd om den 1 krijgsauditeur in staat te stellen op de besluitselen der verdedigmg te antwoor- ; den 1 STAD en LAND DE « GNEISENAU» GEBORGEN. — Eergisteren, 23 Mei, is te 8 uur het vlotgebrachte Duitsche stoomschip « Gneisenau » in de haven aangekomen e,n aan de Sche.dekaaien gemeerd gewor-den.Aan die « Gneisenau » is sèdert het uitbreken van den oorlog een heele ge-schiedenis verbonden die wij hier ter her-innering in 't kort willen samenvatten. Kort na het uitbreken van den oorlog werd de « Gneisenau » op haar reis naar Australie, tijdens een tusschenlanding te Antwerpen, als eigendom van de Nord-deutsche l^loyd door de Belgische regeering in beslag genomein en, kort voôr den val der vesting, in de Schelde op'de afvaart naar Engpland tôt zinken gebracht, zoodanig dat zij met de stuur-boordzijde op dten Scheldebodem te liggen kwam. Het schip heeft een lengte van 143.6 me ter, is 16.85 meter breed ; de hoogte van den kiel tôt het hoofddek is 12 meter, daarbij komen nog hooge bovenbou-wen van 5 meter. Het meet 8185 register-ton. Door zijn ligging midden in het vaarwater vormde het een aatiz'enlijke hinderpaal voor het verkeer, weshalve beslotetn werd het schip vlot te brengen. Hat oprichten van het schip gebeuîrde in het begin der maand Januari van dit jaar. Het moet geem gemakkelijk werk geweest zijn deze zware massa recht te krijgen. Het werk werd door den sterken vorst-met den daaropvolgendeti ijsgang op de Schelde, die een tijdelijk volledige staking van de hefwerken ten gevolge had, aanzienlijk Bemoedijkt, eveneens door de ophooping van gewe'dige slijk-massa's in het binnenste van het scheeps-lichaam. Desnicttemiu koai de endeme-ming tôt een goed einde worden gebracht. In deskundige middens iroemt me,n de kmappe uitvoering ervan die aan twee bekende Duitsche firma's van naam was toevertrouwd, en wier toezicht-uit-oefenende ingénieurs op voorbeeldige wijze aile opdagende moeilijkheden met goed gevolg hebben weten te overwin-nen. OPROEP AAN DE VLAAMSCH-GEZINDE VEREENIGINGEN VAN ANTWERPEN. — De herdenkingsdag van den Guldensporenslag is nabij. Niet-tegenstaande de huidige .omstandighe-den, achten we het onzen plicht, dezen heuglijken dag in stilte te herdenken. Aangespoord door den bij val, dien het feest het vorige jaar in de Gelagzaal in-oogstte, richt het Voorloopig Komiteit een oproep tôt aile _ \rlaamschgezinde Vereenigingen om zich bij deze feestvie-ring aan te sluiten. De eerste vergadering zal plaats hebben in het lokaal « W'agner », Kunstlei, op Dinsdag' 2g Mei 1917, t©9 uur (T. U.) De maatschappijen, die zich wenschen aan te sluiten, kunnen hun afgevaardig-den naar deze bijeenkomst zenden, Het Voorloopig Komiteif. IN DE WERKLIEDENPARTIJ. ue soaaiisten, aangesioten dij de Werk-îiedenpartij van Antw-erpen enomstreken, worden opgeroepen tôt de openbare vergadering in het lokaal « Van Wezenbe-ke », Van We ze n b e ke s t r a a t, 7-9, op Vrij-dag 25 Mei, te 7 1/2 uur (T. U.) Dagorde : Deelnem.ing aan de Yredes-konferentie van Stockholm. — Houding van de socialisten in zake nationaliteiten-vraagstuk DE BELGISCHE PARLEMENTAI-REN IN HET BUITENLAND. - Op 3e laatste vergadering van de groep der Belgische senatoren en afgevaardigden, n Èngeland verblijvende, heeft men zich >eziggehouden met den financieelen toestand van België. Men weet, zegt de à Indépendance Belge », dat verschillende nalen onze mandatarissen aangedron-jen hebben op de instelling van een par-ementair toezicht op de ontvangsten en litgaven van den Staat, een toezicht îrnstig en doeltreffend, dat zich bij de jmstandigheden aanpast. In de maand November 1.1. hadden zij de belofte gekre-^•en van de instelling van een organisme, jeroepen om het Rekenhof te vervan-jen. Daar de verwezenlijking dezer be-ofte, sedertdien, .voortdurend uitgesteld s, heeft de vergadering besloten, met na-iruk, hare voorgaande pogingen te her-lieuwen.Verschillende vragen van ekonomi-;chen en politieken aard zijn tôt de regee-ing gericht geworden Brieven uit Duitschland Bij onze Jongens Gdttingen, Maandag 21 Mei 1917. Ik hoop wel dat mijn eerste brief, uit Munster op Vrijdag 18 dezejr gedagtee-kend, U goed is toegekomen. (1) Nu is het Maandag ochtend en niemand van ons heeft een rustig oogenblik-je gevonden om een woordje naar huis te sturen, laat staan wedervaren en in-drukken, zij het dan nog zoo vluchtig, tôt een dagblad-korrespondentie te orde-nen en samen te vatten. Thans nog zou-den we liever elders zitten dan aan de schrijftafel in de gasterije Zur Kronet waar we onder dalvzijn. Niet zoozeer omdat de stralende Mei-zon, of de oude u ni versitei tsstad, waar eens Bismarck studeerde (laten wij juis-ter zeggei] : student was) of de heerlijke streek ons naar buiten zouden lokken, ; ook wel, maar er is nog wat anders : zoo is Rousseeu reeds terug naar het Gevan-genenkamp, waar we gisteren, Zondag, den ganschen dag hebben doorgebracht, en Borms, opnieuw student voor een-maal, wil den cursus van onzen reisge-noot Prof. Dr. Stange niet « brossen », want de hoogleeraar, gebruik makend van ons vierdaagsth oponthoud te Gôt-tingen, heeft onmiddellijk zijn kolleges heriiomen en heeft weer zijn les heden ochtend te 8 uren Wij hebben een toelatiugskaart om vrij de gevangenenkampen te bezoeken eu heel den dag alleen met onze soldaten om te gaan. Wees gerust, wij zullen onzen tijd niet verbeuzelen. De eerste dag is reeds één vreugde geweest. Nu zouden we toch eerst en vooral van onze reis moeten vertellen ; van de oud-adellijke bisschopstad Munster, waar in 1648, door het noodlottig Westfalisch Verdrag, de dood van Antwerpen werd geteekend ; van Paderbom, de stille aan-trekkelijke stede, met nog een middel-eeuwsch karakter en vriendelijk in het groen verseholen ; van onzen tocht door het onmetelijk Teutoburgerwoud, dat zijn frijchgroene golvingen over bergen en dalen laat deinen, naar Externstein en het geweldig Hermans-Gedenkteeken, dat van op een hooge kruin gansch de streek beheerscht ; we zouden moeten zeggen hoe we over Detmold, Altenbeke Warburg en Cassel eindelijk, Zaterdag avond, na een 'heerlijke,doch ve-j-moeien-de reis, eindelijk te Gôttingen aankomen en er door een ver'irisschend onweer, met feestelijk bliksemvuurwerk en donderge. bulder ontvangen worden. Maar dat ailes zullen we in Het Vlaamsche Nieuws vertellen als we terug zijn. Wij hebben er nu geen tijd toe. Wij zouden ook willen mededeelen hoe we Duitschland vinden in Mei 1917 ; hoe het leven er uitarlijk zoo rustig en regel-matig is ; dat de treinen, ondanks een druk reizigersverkeer, niet alleen geen enkele aansluiting missen, doch ons steeds stipt ter bestemming brengen zonder de geringste vertraging. De menschen zijn hier ernstig, ingeto-gen, heelemaal anders dan b.v. de indruk is dien ge te Brussel op de middellanen ontvangt ; doch zonder gedruktheid, zich bewust van het ontzettend en gewichtig histarisch oogenblik dat het Duitsche volk doorworstelt. Al de krach ten reiken gezamenlijk naar één doel ; zijn als stroo-mingen van energie gericht naar de gren-zen, waartegen heel de wereld als een onstuimige oceaan met woede aanbeukt met de bedreiging en bedoeling het rijk te overstroomen en te vernietigen. Eén dijkbreuk in de borstwering die Duitschland daair plant, dwars door gansch Euro-pa, met zijn eigen vleesch en bloed, en zijn noodlot zou bezegeld worden. Al de weerbare mannen staan aan 't front of vullen hier nog de kazernen ; het vervoer van troepen en oorlogstuig rotst dag en nacht ; de vliegerscholetf laten de lucht ronken ; en toch zijn de velden bebouwd, is het grootsche Westfaalsche nijverheid^-gebied in voile werking gebleven en loopen treinen en trams normaal, meestal echteir door vrouwen bediend. Alzeker kunnen wij hier leeren hoe wij ook ons vaderland moeten liefhebben met een onverzwakte taaie wilskracht en een onverbiddelijke zelfopoffering. Ook de voedingskwestie is hier flink en doortastend geregeld, door middel van brood- en vleeschkaarten, en voor zoo-veel wij er in gasterijen en spijswagens konden van bemerken, ervaren wij dat een verstandig toemeten van eetwaren, een stevige en smakelijke bediening niet uitsluit. Hoe het volk het schikt, moeten

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het Vlaamsche nieuws belonging to the category Gecensureerde pers, published in Antwerpen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods