Het Vlaamsche nieuws

167 0
16 December 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 16 December. Het Vlaamsche nieuws. Seen on 30 March 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/9g5gb2055s/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

ABONNEMENTSPRIJZEN : Voor één mA&nd 1.75 Voor 3 maand 5.— Voor 6 maand 10.— Voor één jaar 18.— Redaktie, Beheer en Aankondigingen : 44, ROODESTRAAT, 44 ANTWERPEN HIIIMI, Il 'I Zondag 16 Dec. 1917 - Jaarg. Nr 346 Prîîs Hpntip'frî vnnr F'pIp-Îp ——— a—■ » 11 —m—Kn i AANKONDIGINGEN l'weede blad, don regeù' 2.50 Derde id. id ' Viorde id. id. 0.50 Doodabericht 5.— Elke medewerkei* ia persoonlijk v«ractwoerdelijk voor zijn achrijven, •o bindt niet lieel de Redaktie. HET VLAAMSCHE NIEUWS VERSCHfJNT 7 MAAL IN DE WEEK op^.elraad. lïa! ^RHULSl, Dr. Aug. BORMS, Alb. VÀN DEN BRANDE; met vaste medewerklng van Hoogleeraar Doctor Antoon JACOB BELANGRIJiC BfîRICHT AL WIE EEN ABONNEMENT NEEMT OP « HET VLAAMSCH NIEUWS» VOOR TEN MINSTE DRIE MAAND, ONTVANGT H£ BLAD KOSTELOOS VAN DEN 15n DEZER TOT HET EINDE VA HET JAAR. DEN ln JANUARI BEGINNEN WIJ DE AFKONDIGING VAN EE PRACHTiG NIEUW MEN G EL WERK, WAAROP WIJ EERSTDAAC TERUGKOMEN. Officieele berichten VAN BUITSCHE ZIJiiE DUITSCH AVONDBERICHT Berlijn,, Vrijdag 14 Decembcr. — ficieel : Een aanval dcr Italianen op den M Pertica is mislukt. Eenige honderdei vangenen bleven in onze handen. VAN OÛST.-HONG. IUI Weenein, Vrijdag: 14 December. — ficieel : ITAUAANSCH CiEVECHTSTERREI Tusschen Piave en Brenta is <le vechtswerkzaamheid weer opgeleefd. RUSSISCH EN ROEMEENSCl GEVECHTSTERREIN De wapens rusten. De onderhand gen over een wapenstilstand duren v< , VAN BULGAARSCHE ZIJi BALKANFRONT Sofia, Vrijdag 14 December. — ( cieel : Aan de Tsjernvena Stena en bewe dien Dobropolje af en toe levendiger schutvuur. In de bocht van de Tsema dror: Bulgaarsche storm troepen op versche punten in do vijandelijke schansen keerden met Italiaansche en Fransche vangenen terug. In het dal van de tu den-Stroema joegen wij verscheiden vi delijke verkenningsafdeel.ngâtn uiteej Aan het Dobroedzja.front rust. VAN FRANSCHE ZfJDI WESTELIJK GEVECHTSTERRE Parijs, Vrijdag 14 December. — C cieel : Matige geschu'twerkzaamheid, zor infanterie-aktie. V&N ENGELSCHE ZIJD WESTELIJK GEVECHTSTERRE Londen, Vrijdag 14 December. — ficieel Als een gevolg van den bomsrijd oosten Bullecourt, waarvan het laa avondbericht melding maakte, hebben Britsche troepen h un stelliing daar beetje verbeterd. De vijand overv?el in den afgeloo nacht cen onzer posten bezuiden Pr ville. Enkelen der onzen worden verm VAN ITALIÛANSCHE ZIJD ITALIAANSCH GEVECHTSTERREIÎ Kome, Vrijdag 14 December. — O cieel : Gisieren bij het aanbreken van den c is voor de derde maal de strijd tusscl Breata en Piave hervat. De tegenstan-viol, na verscheiden uren aan één s zijn batterijen tegen onza stell-ngen in streek van de Col Coprile en Col Bore te hebben saamgetrokken,, die verw< aan. Toen hij ons weerstands vermo<: ongeschokt en stevig had bevond schorste hij den aanval der infanterie hernam hij, zwaren druk op ons blijv< uitoefenen, het geschutvuur, dat heel c dag aanhield. Het werd door onze bal rijen geheel van pas beantwoord, we evenals de bombardeervliegtuigen < goede schijf hadden in de dichte ope hoopingen van vijandelijke troepen, ■ in de valleien benoorden onze linie w den opgehouden. In de eerste uren van den ochtej beukten felle vuurroffels, door onstuin verwoestingsvuur g-evolgd, op onze st< lingen aan ; den Monte Solarolo, die < half een in een stormachtige omvattinj beweging van het Westen en Noordo< ten uit werden aangevallen. Forsche a; valsgolven, soms in dichte massa's ov gaande, werden tegen den Col Or: Monte Solârolo en den ingang van I Val Calcino geworpen. Een vînnig vu werd tevens afgegeven. Prachtig en n eeri vinnigen tegenstand, die tôt een str van man tegen man werd doorgezet, hi< de Italiaansche infanterie, door onze de Fransche batterijen schitterend geh pen, haar stellingen tegen den aandra der tegenstanders. In den nacht, toen de strijd aan hefti heid afnam, werd een onbeduidende zeer korte strook gronds benoorden liinie van den Monte So'arolo en den gang van het Val Calcino voet voor vc door de dappere verdedigers ontruirr hetgeen voor den vijand de eenige v< goeding was voor zijn zeer groote offe aan bioed in den loop van den dag. Dr -a vliegtuigen zijn, door Italiaansc vliegers geveld in het Val Assa, benoc Ot- den Asiago en benoorden dien Mob Grappa neergestoipt. Een vierde, door k onte nonvuur geraakt, tuimelde bij SuSeigan ,ge" TELEGRAMMEN BONAH LAW OVER DEN ' ^ MILITAIItEN TOESTAN . I^onden, 12 December. — Bonar Ivaw zei in antwoord op de verschillende redevoeri gen : Onze bswegingen in Mésopotamie eu Palt ,T tina zija geenszins veroveringstochten. \\ moesten onze positie in Egypte verdedig-ge- uit een zuiver militair oogpuut, en zeer di wijls is de beste verdediging de aanval. twijfelde niet, of een van de bevredigen< j hoofdstukken van dezen oorlog zou zijn < wijze, waarop lîngeland zich hersteld had vj de fouten, die het in den beginne.in Mesop eiin- tamië begaan had, en de schitterende krijy verrichtingen die tôt de vermeestering vî Jeruzakm hadden geleid. Of wij, vervolgde spr., al of niet vroeg | jC naar Saloniki hadden moeten gaan, om Serv " te helpen is een vraagstuk, ' waarover allet de geschiedenis zal kunnen beslissen. Ma; het was volstrekt zeker, dat als. onze strij -.pp. macht niet te Saloniki gekomén was, de Dui schers in het algeheele bezit van Griekenlar en het geheele Balkan-scliiereiland gekomç sten zouden zijn en dat zij dat als een van de groo p-e_ ste suksessen van dezen oorlog beschouw ° zouden hebben. I3r liepen velerlei geruchten, volgens well gen de Duitschers een aanval op Saloniki zoud€ den doen. Als zij dat mochten doen, kon hij zej en gen dat men zieh den toestand bewust was è dat er, wat er ook mocht gebeuren, aan de &e" kaut van de geallieerden geen gebrek aa -•ne- voorbereiding zou zijn. De geallieeruen hat jan- den Griekenland aan hunne zijde vtreenige , De Grieksche troepen werden geoefend oi met hun troepen samen te werken. I-Iij durfd de voorspeling doen, dat, als de aanval onde: nomen werd, het gevolg daarvan niet een t< ■ rugkeer in triomf van koning Konstantijn i 1 Griekenland zou zijn. Aangaande het gebeurde bij Kamerijk, lie IN pen er weliswaar verschillende geruchter .. maar, voor zoover spr. kon oordeelen en o grond van aile inlichtingen, waarover de ro geering beschikte, kon hij verklaren, dat di .der geruchten grootelijks overdreven waren. Naa zijn meening was die overdrijving ten deel te wij ten aan de buitensporige verwachtinger Ewaarmee het aanvankelijke sukses in het Hui ontvangen was. Toen hij de luide toejuichir gen hoorde, waarmee het bericht van dat suk ses ontvangen werd, had hij al neigmg ge IN voeld om op te staan en dadelijk te zeggen Qf_ dat men volstrekt geen doorbraak beoogd haï en dat het een eenvoudige operatie gold, di min of meer op zichzelf ,stond. Hij was echte be- niet opgestaan, omdat hij bedacht dat hij o] ;Ste deze manier den vijand inlichtingen zou ver schaffen. Hij besefte, dat de overdreven ver wachtingen, die door dat zeer groote sukse een gewekt waren, kwaad zouden doen, als mei gewaar werd, dat het niet tôt eenigszins "be >en slissende uitkomsten zou leidea. 0n= Wat de ondervonden tegenslagen betrof, zoi . hij aan het Huis ten naaste bij aile inlichtin 'St. gen verschaffen, die de regeering er over be zat. In den bewusten nacht of in den vroegei Eochtend deden de Duitschers verschillend< tegenaanv.allen op de Engelsche troepen bi Kamerijk. De kleinste aanval, die gedaai werd, dat wil zeggen, de kleinste wat het aan tal manschappen die er bij betrokken waren i betreft, werd ondernomen op een gedeelte vai ffi_ het front, waar de vijand bij verrassing door brak. De andere twee aanvallen, die met tal . rijkei strijdkrachten gedaan werden, werdei met zware verliezen voor den vijand afgesla îen1 gen. jer Op het oogenblik, dat het kabmet berich uj^ ontving over hetgeen er gebeurd was, had lie . aan Ilaig opdracht gezonden, het een volledig de verslag te stureu. Het Huis moest niet den tta ken, dat de regeering, zoodra zij overtuige >ed was, dat een militair, op welken post ook, niet ren te&en «jn taak opgewassen was, hem op dier ^ post zou handhaven. Maar het was' voor bur--n> gers, zelfs als zij over de beste inlichtinger en beschikken, niet mogelijk militaire hoedanig-nd: heden te beoordeelen. De regeering moet zich |en grootendeels door hare militaire deskundigeu laten leiden en hij kon ten aanzien van de te" loopende geruchten verklaren, dat een voile-Ike dig onderzoek gehouden zou worden. Voor het :en overige waren incidenten als deze onvermij-delijk, in een oorlog. Verrassingen op een j. mistigen ochtend waren altijd mogelijk, zon-der dat iemand daarvoor gelaakt kon worden er- en ailes wat hij kon zeggen, was dat de regeering en de militaire overheid vast besloten 1C| waren, de geheele waarheid in deze zaak uit . ' te vinden en zoodanige stappen zouden doen, "p als de omstandigheden raadzaam maakten. 'h- Daarna heeft het T^agerhuis het gevraagde >m krediet goedgekeurd. rS" I)E ONDERHANDELINGEN VOOR DEN )S~ WAPENSTILSTAND in~ Het oordeel van den Oostenrijksch-Hongaarsclien -r- rainister van oorlog !0, Weenen, 13 December. — De «Nette Freie Presse » heeft een onderhoud overgenomen, dat de bijzondere korrespondent van het e Ber-liner Tagej?latt», Dr. Lederer. met den minis-ter van oorlog Stoeger-Steiner heeft gehad en ijd waarin deze met betrekking tôt het sluiten ïld van een wapenstilstand met Rusland verklaar-en de dat de gemakkeù, welke het gevolg daar-van zouden wezen natuurliik van de bijzonder-heden der schikkins: afhankelijk zijn. In elk "lg geval echter wordt het spoorwegmateriaal naar het Oosten verminderd en zoodoende de transportdienst niet onaanzienh'jk'ontlast. ^ Aangaande het vraagstuk der ontwapening en zejde de minister dat hij het inzicht van den de minister van buitenlandsche zaken Czernin n- volkomen deelt. dat de uitgaven voor leger en )e£ marine een hoogte hebben bereikt. die op den , dùur onder geen omstandigheden kunnen wor-den gehandhaafd. Het zou onjuist zijn, zeide 5T- de mini3ter, om te veronderstellen dat wij, nulitairen, in beginsel tegenstanders van ee ontwapening zijn. Wij hebben ons beroep liei maar wij zijn er ons van bewust aat wij slecht een deel zijn van het geheel, dat wij hebbe £ te ditmen en dat leger en vloot slechts zo ; I laug aan het doel van liun bestaan hebben t N béant vsvjrden, als zij voor de veilighei van d-eu staat noodzakelijk worden geach' Ook wij achten het stelsel van militaire st£ N ton niet het ideaal der wèreldorde. doch zo rS lan^ er ^ 4e Piaats van dit stelsel geen ande treedt, dat in gehjke.mate veiligheid voor ee ongehinderde en vrije ontwikkeling van de — staat biedt, zoo lang hebben leger en vloc hun pheht te vervullen. Ontwapening i slechts mogelijk, wanneer zij langzamerlian en gelijktijdig geschiedt. Nîmmer echter me gen wij ons zelf in een toestand brengen, di de overige wereld in staat zou stellen om on haar wil voor te schrijven ; heden minderlda rsi °°it:» nu de reek.s van militaire staten nog me twee geweldige machteu vermeerderd is : Er geland en de Vereenigde Staten. Naar aanleiding van de opmerking van de; >r- korrespondent dat het stelsel van een str. a m te léger door dat van een militie moet worde] a_ vervangen, zeide de minister dat «het denk deeld van een militie-stelsel tlians wel ee: a* groote demokratische kracht bezit, doch da het, naar werd vastgesteld, kostbaarder is. Ten slotte wees de minister op de uitmun tende betrekkingen tusschen de Duitsche ei Oostenrijksche ministeries van oorlog. D De beraadslagingen gaan hun gang le Berlijn, 14 December. (Officieel.) — In dei u_ ochtend en namiddag van den 13n Decembe hebben te Brest Litowsk volledige zittingei s. plaats gevonden, waarin over de afzorfderlijkt ij punten der waderzijdsche voorstellen nopen: m den wapenstilstand uitvoerig beraadslaagd is le- Den 14n December 's ochtends worden d< r. onderhandelingen voortgezet. le Besprekingen aan het Kaukasus îrout tn Konstantinopel, 13 December. (Officieel.) -o- Gelijk al was afgesproken, zijn de onderhan-s- delingen voor het sluiten van een wapenstil-in stand, die de wapenrust zal moeten vervangen, vandaag begonnen. n- De Russisclie bevelhebber aan het Kau'ca-ië susfront is gereed om in bijzonderheden te n treden nopens het sluiten van een wapenstil-ir stand t- DE ENGELSCHE WERKLIEDENPARTIJ d EN DE OORLOG 11 De « Nieuwe I^otterdamsolie Courant » ver neemt uit Londen dat de parlementaire kom-d missie van het kongres der werkiedensyndika-ten en het nationaal bestuur der Labour Party e eene résolu lie aangenomen hebben waarin ver-11 langd wordt dat de Engelsche regeering zoo »" spoedig mogelijk in beslisL© bewoordigingen eene n officieele verklariiig zaïl pubiicceren over de n doeleinden voor de welke de Geallieerden den " oorlog voortzetten. I. LANDING VAN EEN"ËNGELSCH n LUCHTSCHIP IN NEDERLAND e De « Telegraaf » deelt mede dat het Engelsclie luchtschip n. 26, Donderdagoohtend om 7 uur, zonder bemanaiing geland is nabij Eemnes (»i0 a km. Zuid-Oostelijk van Aansterd.irn) ; het lv?l>t-acliip is biijven hangen tusschen de daken en de y teiefoondraden. Eén der iinzittenden is terugge-' vonden ge worden in een polder bij Dordrecht. l_ Hij verkiiaarde dat het luchtschip in den mor-^ gen van den vorigen dag in Engeland was op-r gestogen met een bemanning van 5 koppen. Het a was ton gevolge van den nevel boven Neder-landsoh grondgebied verdwaatd geraakt en was ^ op een gegeven oogenblik. tôt diclvt bij den grond _ gedaa-d, waarvan vier man gebruik maakten om over boord te springon. Het luchtschip dreef iater over Dordrecht, ai waar ook de vijfde man er in slaagde vasten grond te béreiken. Van j daar is het luchtschip naar Eermes afgedreven. , Lve 4 andere leden der bemanning zijn Zuid-Oostelijk A'an Rotterdam t-eruggevonden gewor-j den. MISLUKTE VREDESPOGINGEN IN SEPTEMBER L.L.I 1 Berlijn, 14 December. (Officieel.) — Blij- - kens een Reuter-bericht uit Londen heef.t llal-four in het Lagerhuis op de vraag of de Brit- 1 sche regeering vredesvoorstellen van de mid- ■ deli ijken had ontvangen eu of zij daarover een • verkiaring kon afleggen, geantwoord : 1 c Daar de volkskommissarissen in Rusland : het oorbaar hebben geacht, een vertrouwelijk I rapport van den Russischen zaakgelastigde te L Londen openbaar te rnaken, kau er geèn be- • zwaar meer bestaan om mee te"" deelen, dat ■ Z. M.'s regeering in September j.l. door be-L middeling van een onzijdig diplomaat kenuis heeft gekregen, dat het de Duitsche regeering genoegen zou doen om Z. M.'s regeering een L mededeeiing over den vrede te doen. Z. ivl.'s regeering antwoordde, bereid te zijn elke mededeeling in ontvangst te 'nemen die de Duitsche regeering haar zou weuschen te ; doen en daarover met haar bondgenooten van gedachten te wisselen. Z. M.'s regeering heeft ook inderdaad de regeeringeu van Frankrijk, Italie, Japan, Rusland en de Vereenigde Staten van het Duitsche voorstel en haar antwoord op de hoogte gesteld. Hierop hebben wij geen antwçord ontvangen en sedert dien hebben geen andere officieel e mededeelingen over deze aangele-genheid ons bereikt. » Hierbij zij, ter verbetering en aanvulling, het volgende aangeteekend : In het begin van September ontving de Duitsche regeering door bemiddeling van een onzijdige mogendheid een diplomatieke vraag over de Duitsche oor-log«x>ç:merken. De mededeeling der onzijdige regeering was van dien aard, dat volgens diplomatieke gebruiken als vaststaande moest worden aangenomen, dat de vraag met voor-kennis eu instemming der regeeriug van Groot-Britannië werd gesteld. Verder kon uit den aard van de vraag met groote waarschijnlijkheid worden afgeleid dat het Engelsche kabinet van dezen stap althans zijn voornaamste bondgenooten had verwit-tigd en hun instemming had verkregen. De Duitsche regeering w^as in beginsel bereid de vràag te beantwoorden. Daartoe ston-den haar twee wegen, de rechtstreeksche en de indirekte, open. Tegen den indirekten weg, d. i. door bemiddeling van een neutralen staat, pleitte de overweging, dat elke eenzijdige be-kendmaking van het Duitsche standpunt, zelfs aan een onzijdig bemiddelaar, de Duitsche politiek eenzijdig zou binden, zonder eenige waarborg voor de door de tegenpartij ingeno-men positie. De rechtstreeksche bean.twoor-ding door een gemachtigde leek uit dien hoof-de de aan ge wezen weg. De verdere loop der gebeurtenisseu vestigde , bii de Duitsche regeering intusschen de over-tuiging dat onze tegenstanders niets deden om een dergelijke rechtstreeksche beantwoording der vraag mogelijk te maken. Van een uitla-ting der Engelsche regeering, dat zij bereid , was elke mededeeling der Duitsche regeering in ontvangst te nemen, heeft de Duitsche regeering eerst door de verkiaring van den heer Balfour in het Lagerhui* kennis gekregen. Van Duitschen kant zijn geen verdere stappen in deze aangelegenheid gedaan. AAN DE ' Hoogeschool te Genl 3 e J Oratie van Prof J. Ds Decker, dekaa 1 der fakulteit van J Wi'jsbegeerte en Letteren 2 a ^ Op Donderdag 6n December had in t stemmige Aula cen plechtige zitti ? plaats ter gelegenheid van de orati-e \ . Prof. De Decker. 2 Eerst dient gezegd, dat het onze h< ® geschool tôt eer strekt deze uiting v t universitair ieven, die onder de Ned - landschef regeering in zwang was, en < der het Belgisch bestuur werd verge:* | weer te hebben ingevoerd. Prof. l Decker sprak over : « De genesis en de ontwikkeling ( J Grieksche en Romeinsche instellinge als faklor voor de kennis der algemet . menschel jke evolutie. » 1 Om 11 uur was de zaal met een uitg lezen publiek gevuld1. Na een inleidc woord waarin spreker wijst op de n i thoden van wetenschappelijken'arbeid " klaagt over het deduktieve dilettantisi J dat bij de studàe der geschiedenis-ph ; sophie înaar al te vaak de plaats inneei . van het wetenschappelijk induktief wer ^ nadat hij de groote vragen naar de o< zakelijkheid en de stuwkracht in de or vvikkeling der menschheid gesteld hee: . zet hij zijn eigen oorspronkelijk stan punt uiteen. Het is hoog tijd, zegt spreker, dat v een nieuw en bijzonder standpunt inn men ; het i's hoog tijd dat wij onze aa aacht vestigen op het genetische en ev lutioneele in de geschiedenis; het.is hoc tijd dat wij ons meer wijden aan < studie der sociale instellingen, als uitlr van het Ieven en den groei der volkerei Uit. natuurdrang immers zijn dez* on staan., en aan de levensvoorwaardcn va het volk zijn zij aangepast. Psychologie, biologie en ethnolog /.ullen hierbij hun hulp moeten veileener slechts een-studie met streng-wetenschaf pedlijke stelselmatigheid volgehoudei kan den gezichteinder der geschiedenii philosophie doen opklaren. In de laatste jaren heeft men zich ve< bezig gehouden met de ontwikkelin, dcr godsdiensten ; in verschillende lar den heeft men daarover studiën geschre ven, en spéciale tijdscnriften werden ge sticht om dat punt te behandelen. Wan neer mogen wij iets dergelijks verwach ten voor de studie der sociale instellin gen? Spreker deelt mede, hoe hij reeds vros ger deze opvatting verdcdigde. Hij geef een synthesis van de vruchten zijner stu die over Grieksche en Romeinsche instej lingen, hun genesis en evolutie in ver band met het afwisselende karakter de gemeenschap. Hij spreekt over de ont wJkkeling der Grieksche « poleis », ove Lucurgus die nooit bestaan heeft en aa: wien toegeschrpven wordt hetgeen eigen lijk maar de vrucht is van een langdurig evolutie ; over Sparta, met zijn mastigâ sis (afzweeping) en krupteia (Hiloten jacht) : hij wijst erop hoe haast dezelTd gebruiken zijn aangetroffen bij heae: nog primiitieve volkeren, 't geen beteeke nen /.ou dat wij hier le doen hebben me ten natuurlijke uiting van 't menschelij! wezen ; verder over de eeuw van Pericle met haai eigenaardige instellingen half demagogischv half-ideëel ; over het geheJ leniseerde Egyptr, waar op de papvr haast moderne ekonomische toestanden in natura, ontdekt werden. En overgaande tx>t Rome, weidt hij ui over het kleine '1 iberstadje dat weldr; aangroeit tôt de kosmopblitische hoofd stad van een machtigen landstaat. Dat ailes, als een beëld van de toenma lige sociale toestanden, van het toenma l.ig maatschappelijk leven en van de ont wikkeling der beschaving, van de evolu lie in de geschiedenis. en van de aanpas sing der instellingen aan het maatschap pelijk midden. Klaar en duidelijk schild'erdè spreke: ons de instellingen der oudheid at. Eer buitengewone wetehschappelijke kenni: en beiezenheid straalde in gansch zijr oiatie door. Meer dan één uur wist hij d( toehoorders te boeien, en niettegenstaan de de hooge vlucht die hij noodzakelijker-wijze soms nemen moest, heett hij de aandacht van het publiek voordurend ge-^panncn gehouden. Om te sluiten richt Prof. De Decker zich achtereenvolgens tôt de HH. Rek-tor, kurator, professoren, docenten, stu-Jenten en toehoorder; hij demlct terug Kan zijn eigen studentenleven hier te acnt, toen ailes nog Fransch was^.. en met ontioering spreekt hij over de ver-•lieuwing onzer hoogeschool, die moet >e«fTondvest worden op de basis van ar-!>eid en vlîjt, op het « laboremus » dat de !euze moet zijn van al wie mee helpt xniwen aan den tempel der Vlaamsche ivetcnschap. « Niet uit haat tegen vreem-le kultuur, zei spreker verder, heb ik ge-landeld, maar uit liefde voor mijn ei'gen /olk ! » En voor hen die weten wat de loogeschool aan Prof. De Decker te ïanken heeft krijgen deze woorden een bijzondere beteekenis. Welgemeende en hartelijke toejuiehin-yen vielen den spreker ten <1661. G. V d. S. STAD en LANB BELANGRIJK BERICHT. — Onze inschri vers wier abonnement met Nieuwjaar ten eind loopt, raden wij dringend aan dit zoo haast mi n gelijk te laten hernieuwen. Ten einde nuttelooz onkosien te vermijdtn worden de abonnente buiten Antwerpen ùringend verzocht zich uiislu tend tôt het postkautoor hunner gemeente t wenden en daar huuue inschrijving te herniet wen. Daar de thans heerschende papie: de schaarschte ons voor het oogenblik verplicht ht ng getal abonnementen te beperken is het geraa( an /.aam de hernieuwing ZOO HAAST MOGI LIJK te doen; dit bevordert tevens de regelmi tige bestelling. Het Beheer. BIJ NEEL VAN DEUREN. — D bekende en algemeen geachte Sinjoc Neel van Deuren, heeft eenigen tijd ge kn leden een Siut-Lukashuizekcn geopenc vlak naast den voor-ingang van Sint-Jj cobskerk, Sint-Jacobstraat, nr. 7. 't I er klein. maar schoon, eng maar gezel er lig, en elk wandje, lioekje, kantje^me scliilderijen en paneelen behangen. :n~ Er is daar werk van Neel van Deure: z>eli, die niet alleen vaardig maar teveu re~ met kuUstz n het penseel weet te hantee nd ren. Hr hangt daar o.a. van hem di l€* Sint-Jacobskerk van Brvgge, die ee: en kunstliefhebber zich gaarne zal aan ne schaffen. Ga en kijk maar een's naar he werk van Neel van Deutren, 't zijn aile nt maal geen meesterstukken, doch dàt b.v wat we daar noemen... oordeel Heve ir'" zelf. It_ Schilderkunst en dichtknnst ziji steeds twee zusters geweest die veel vat elkander hielden. Vondel zei het zo< mooi. rJj Een Antwerpenaar die toren plezierig e- laat rijmen op jandoreni Van Luppen n- staan te... duppen, en Neéï vlan Beurer >- op niets af te keuren maakte het vol-'g* gende rijm, dat "in Sint-Lucashuizeker> le te verkrijgen is : ê Al is het klein bij Neel Van Deuren, 1, Toch prijkt er menig meesterstuk, £_ Waarop er niets valt af te keuren En zulks is waarlijk een geluk. n Artisten zeggen : wel jandoren, Van Deuren heeft een goed gedacht, e Dat hij hier aan St. Jacobs toren, Sint Lucas Huiz'ke heeft gebracht. » Men kan er aile dagen binnen, >- Van tien tôt twaalf en twee tôt vier, i} Voor ons mag Neel kalanteu winnen, Want iedereen doet hij plezier. Zoodus men moet niet lang staan duppen, Als men verlangt 'ne Quint Matsijs, 1 Of schilderijen van Van Luppen, y Van Rubens, Breughel, Cap of Leijs. ' Emiel Brees. « ONS LANI> », Algemeen Weekblad _ voor het Vlaamsche Volk ; ode Jaargang, _ n. 38. — Lfet gansche numiner staat in _ het teekea van den krachlig-geuiten, „ dringenden wensch van de iradikaalst mogclijke uitvoering der taalverordenin-gen. Uit een redaktioneel stuk bnippen t we deze programmatische verkiaring : , (( Er is maar een oplossi^g mogelijk ! Vlaanderen heeiemaal zelfstandig; d.i. _ Germaansch ; d.i. Vlaamsch I r of Vlaanderen terug bij België, d.i. opgeofferd aan het Anglo-L,atijnsch be- v lang. i En elke dag dat men weigert de _ Vlaamsche kwestie wat naden tôt haar s oploss'^ig te brengen is eqn dag verloren . voor het Vlaaihsch en het Germaansch _ element ! s Vlaanderen waclit op dadeii... "inen -, wcte het... leachtensmoe! » Volgt een artikel van George P. M. t Roose : « Belges comme des oies » ; Hot-c -landsche Briefwisseling, -een n'euwe ru-s briek, geopend door Rollo: Week aan _ Week; een redaktioneel stuk over de . rede van de Broqueville ; Zijn wij ge-i reed, een artikel van Jan Mei ; een ander : } Eein kort overzicht van Fritz Mertens; verder de gewone rubrieken. t Een uitstekend nnmmer, elken Vla-l ming ten voile lezenswaard. . LEOPOLD HAECK, kunstschilder, houdt een zeer belangwekkende tentoon-sfelling zijner laats.e werken in de La-morinière-zaal. Open tôt 17 December in-begrepen, van 11 tôt 6 Torenuur. KOMITEIT VOOR VOLKSVOOR» ; PRACHTEN, BORGERHOUT. — Op Maandag 17 December geeft de heer A. De Waele ons het vervolg over zijne voordracht ; « Mijne reis in de Sahara », om 8 1/2 T. U. in het lokaal « Dupont », Moorkensplein, 84- Wie het eerste deel gehoord heeft, wil zeker hier niet ontbre-ken. Weer zullen lichtbeelden de voordracht opluisteiren. De inkom is vrij en de zaal verwarmd. VOORDRACHT- EN KUNST-AVOND. — Op Zondag 16 December, te 5 uur (T. U.) stipt, in het lokaal « De A rend » over de kerk te Mortsel-dorp, prachtigf» Voordracht- en Kunstavond, ingericht door den « Vlaamschen Kring » van Mortsel. Het programma is samengesteld als volgt: 1. «Ballade», voor klavier, van Peter Benoit, door Mej. Irma Mortel-mans ; 2. a) « Wiegeliedje », gedicht van Guido Gezelle, muziek van Lod. Mortel-mans, en b) « Weemoedsweelde », gedicht van Lambrecht Lambreehts, muziek van Jef. Van Hoof, door Mej. E. Ickx ; 3. «c De korte Broek », van Jan van Rijs-wijck. door hr Fr. Snevders, deklamator ; ■i. Voordracht ovei* « De Haven van Ant-werpen en België's Wclvaart », door den hr Dr. Max Oboussier; 5. « Een Vr^ ken gezwiind te spinnen zat... », gedicht \-an Gentil Antheunis, muziek van \Y: lem De Mol, door Mej. E. Ickx ; 6-« Quinten Matsijs », van Theodoor Van Rijswijck, door hr Fr. Sneyders, deklamator. i i Iets voor iederen dag Jozef Caillaux e e Die Caillaux. het moge een betwiste a persoonlijkheid wezen, is een hoogst be-l* langv/ekkende verschijnirig. Einde Juli 19i4, toen, de oorlog ging uitoreken, •. stonden de bladtn vol van zijn naain. t Het procès van Jaevr. Caillaux, die Cal-mette, den hoofclopsteller van den l*\ga-ro, neer choot, was toen aanhangig. Heel de wereld was met de Caillaux-zaak be-e zig en wie kracht en moed bewondc-rt, had onr/aff voor de onstuimige eaergie en de vinnige redenaarsgave waarmede Caillaux, daags te voren minister, zijn ' vrouw voor het Assisenhof kwam verde-g digen ln den donkerendèn harrewar vanmo-t biJisatie en oorlogsverklaring werd Mevr. Caillaux vr.jgesproken. 1 Wat Frankrijk dreigde te splitsen ala de Boulanger- of Dreyfuszaak, werd plots ten onbeduidend voorval. Jaurès ver-moord ! 't Was duizendinaal ontzetten-^ der ; maar de Oorlog verklaard! dit-over- stemde ailes. ^ De naa m van Caillaux duikt nu weer op ,na drie en een half jaar, en komt in Frankrijk op 't voorplan. Zijn geval * schijnt een greoter bekommernis voor onze Zuiderburen dan de oorlog zelfl i 't Is al Caillaux wat de klok slaat. t Zal die naam, op fatidieke w jze, den ) oorlog openen en hem nu ook sluiten? Clémenceau vraagt thans de inbe-- schuldigingstelling van Caillaurc, voor i hoogveiraad. Wat er gebeurt, verwondert ons niet . en de lezers die eenig belang aan onze , aitikels willen hechten, zullen toegeven dat wij wel iets van 't geval voorzagen en voorspelden. Den 16 November 1.1. — dag op dag Is *t een maand geleden — schreven wij ui^ Zwitserland (br ef verschenen in nr. van Zonda? 25 Nov. 1.1.) bij 't vernemen dat het Clémenceau-ministerie was ge-vestigd, onder titel De Tijger onlketend! het volgende : « De laatste gestalte van den oorlog — of beter de voorlaatste — staat v66r de deur. De tijger is ontketend! Hij zal het eerst om zich heen klauwen en Caillaux zal wel zijn eerste slachtoffer zijn, en ook Poinca*é. Als hij ze beiden, ook den président. nie.' achter de grendels draait, kennen -we Clemenceau niet meer. , Die inan van 76 jaar vergeet of vergeeft nooit. Hij lieet zich een patriot en hij dient slechts zijn wrok en zijn haat, wat hij wei-licht zelf niet weet. Den dag dat hij Caillaux in de gevangenis werpt, zijn in Frankrijk de poppen aan 't dan-sen, want deze beruchte politieker heeft in de Fransche Kamer twee honderd afgeVozr-digden op zijn hand. Eerst zal het terrorism van der. Tijger wel een oogenschijnlijke onderwerping teweeg brengen, doch des te veerkrachtiger za*. het verzet losbreken... en 't zal verder go an da« de bedoeling, 't zal dieper treffer. dan één man, of dan de regeering! Frankrijk zal dan den weg opgaan van Rusland en dat zal het werk wezen van Clemenceau, s Ge ziet dat we Clémenceau goed kennen. Indien hij Caillaux klein krijgt, vliegt Poincaré er achter zoo zeker als twee en twee vier is. Hadden Churchill en Haig, even dicht bij de waarheid geweest in hun voorspel-lingen# ze zouden zich voor profeten uitbazuinen ! We wisten dat de tijgerwoede van Clémenceau zich niet op Duitschland zou koelen. doch dat hij het eerst om zich heen zou grijpen. Vandaag heeft hij den linkerklauw op Caillaux, morgen valt zijn rechter op Poincaré... als zij hem laten doen. Wij begonnen onze Zwitsersche bnef-^asseling met het Clémenceau-ministerie de voorlaatste gestalte van déni oorlog (in Frank-ijlk) te noemen. De laatste faze, meenden wij, zou een Caillaux-ministerie zijn. Maar als ge in Het Vlaamsche Nieuws van g'steren op de tweede bladzijde. derde kolon, de ophefmakende be^chuldi-gingen van den krijgsgouvemeur van Parijs tegen Caillaux leest, dan moet bekend worden dat Caillaux zelf reeds in December 1916, de huidige gebeurte-nissen vooruitzag, zijn inhechtenisne-ming, door Clemenceau, uitgezonderd. Knippen wij een paar zinnen uit dit nummer van gisteren : De militaire goevernenr van Parijs ver-volgt : «Caillaux zette uiteen, dat het minis-terie-Briand, dat zoo goed als verslagen was, ongetwijfeld door een ministerie-Clemenceau vervangen zou worden, dat nitsluitend zou kunnen bestaan ivanneer het den oorlog met grooter kracht voortzette... en dat hij (Caillaux) dan de regeering in handen zou nemen en den vrede teekenen. Het is daarom noodig, zeide Caillaux, dat Italie zich zou voorbereiden em een afzonderlijken vrede te sluiten met Duitschland. De wereld zal verbaasd zijn over de voordeelen, die Duitschland aan Italië en Frankrijk aal toestaan, daar al zijn oorlogs-uitgaven door Rusland en de Balkan-lsnden betaald, zullen worden. Servie zal verdwijnen en het zal hebben wat het verdient. Wat R$>e-menië betreft, dat zal ook verdwijnen... » De militaire goeverneur-generaal van Parijs-zegt verder, dat de ernst van deze verkiaring niet overdreven kaa worden, sedert daaruit

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het Vlaamsche nieuws belonging to the category Gecensureerde pers, published in Antwerpen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods