Het Vlaamsche nieuws

286 1
14 September 1916
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 14 September. Het Vlaamsche nieuws. Seen on 10 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/rf5k934k94/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Rflderdag 14 September j9c6, T wmûn jmrg. Sr 255 Priji i 6 Cffetieme© dom geheel België Het Vlaamsche Nieuws Het best ingeiicht en meesfc ^erspreid Hieuwsbîaâ ^au België. - Verschijct 7 mml pmr week rABONNEMENTSPRIJZEN : p«r ini*a<l 1-75 Pe*r 6 msandem il.— par 3 Biamden 5.— Per jaar 18.— AFGEVAARDIGDEN VAN DEN OPSTELRAAD : Dr Aug. BORMS, Alb. VAN DEN BRANDE. Met vaste medewerking van Dr A. JACOB I BUREELEN: ROODESTRAAT, 44, ANTWERPEN. Tel. 1908 | AANKONDIGINGEN : Tweede bladz,, per regel... 2.50 Viertte bladz., per regel,.. 0.59 Derd® bladz., id. 1.— Doodabericht 5.— f Voor aile anaonoen, wende men 7,ich ROODESTRAAT, 44 GEMEENTE BERCHBM IdaaG, DONDERDAG 14n SEPTEMBER, HEEFT TE 9 1/2 U. (T.U.) EEN ipenbarh vlaamsche meeting kaats in « HET PRINSENHOF », BAKKERSSTRAAT, Nr 41. L HEEREN Dr. AUG'. BORMS EN Dr. ANT. JACOB ZULLEN ER HANDEXfEN OVER : IET ACTIVISME IN DE VLAAMSCHE BEWEGING " bëOORLOC )e Toestand aanvallen van de geallieerden aa Lime zijn weer voor eenigen tij plstaad. gekomen. De Engelsehe », zooals Londen en Berlijn eer hig mededeelen, het dorp Ginchv fedtrt eenige dagen met de uiterst Ldheid om gevochten wordt, in bc taen. In de Foureaux- en Leuze feu wordt de strijd hardnekki pzet, Ten Zui'den van de Somm ij Verdun is niets van belang g< [het Oostelijk front valt er totdm Beilijk van een groot offensief t ea; wel doen de Russen aanvallen die blijven toeh bij enkele fronl Iten beperkt, en de bekomen uit | zijn niet van dien aard dat me: en opmarsch kan gewagen. Eers a, de Russen gepoogd door ee: tigen stoot Halicz te nemen, het éditer niet is gelukt ; thans golf ijd lieen en weer aan de beneden pd in' de buurt van Star a Çzer [ Na Galicië dus Wolhynië. D leid van de gevechten aan de Sto ehildert het volgende privaattele van het Oostelijk front aan d' n Volksz. » gezonden : iij Stara Czerwiscze hebben gister ! de Russen de poging herhaali ellingen aan den benedenloop vai ichod, tegenover Bolly, te verbete îen aanval rond 4 uur 's namiddag '«rd werd reeds door ons geschut in de kiem verstikt. Een tweedi vijf uur werd in de hindernisseï pu. Na zes uur werd, na eei tige voorbereiding met artillerie erke aanval ingezet die zich ool îet Noorden toe nitbreidde. Hi ivenals de andere, afgeslagen. Ii Jcht begonnen, om negen uur ei er uur, nieuwe aanvallen, die d< pperringen bereikten. Daar werc pwaartsche beweging gestuit ei Maten en mijnwerpers brachtei die, tengevolge van de hel ii niet meer terugkonden, zwar< «n toe. De gevechten, waarin d< 11 zich met onverstoorbare kalmt< îwheid weerden, hebben over he' îea «n ernstîg karakter. » 'in de Karpathen wordt de strijc M, de ongunstige weer gestel d pet daar echter frontverschuivin-N beteekenis belemmeren. De Fs vermelden aanvallen en te. Ivallen in de buurt van de Babî ,ai aan de Cimbroslawa en den Ca- F zich Zuidwaarts aansluitende pjven de Roemenen in Westelijke opschieten en bezetten er eenige plaatsen. P Dobroedseha niet veel nieuws. pffnemen wij voor het eerst dat «aaische en Duitsche troepen dit j fontgedeelte opereeren onder de i staan van generaal veldmaar-|°tj Mackensen. Van Bulgaarsche IJ de berichteu schaarsch. Ber- '' dat de opmarsch in de Do-F a voortgezet wordt, meer niet. , ostneensch communiqué van j Jz'r raeldde dat de Bulgaren uit "«n verjaagd geworden, terwijl |'giar&che van den volgenden dag f'genummers) vau een volledige va eI^Ussctl «n Roemenen in de ,n ^bric gewaagde. Omtrent j u Dobric bestaat dus nog on- U'Jivaat telegram va,n den lOn Sep- ii VfJ-gd aangekomen) bij de ûrriJ sz' " sPteekt nog eens van I H/,5tVeC en ten Noorden van n en b er'cllt voegt erbij dat de rs L Cmenen in die streek ge-fchWfdflieill^tongeho;rdMïtm ^la8v«ld ijlingô moes- Kt Z. r,d*r r«ik«a d# m«d«-N»Wu ^5 S. ^ ,s *».* à* T»mo«d«lijke • frontlinie met eenige zekerheid reken-| schap te kunnen geven. Op het overige Balkanfront is niet van beteekenis gebeurd. Met het aftreden van Zaimis is de po-litieke verhouding van Griekenland tôt de oorlogvoerende partijen een nieuvv a stadium ingetreden. Wij hebben mel--j ding gemaakt van een aanslag op het ^ Fransche gezantschap in Athene, waar-_ door een vinnige wrijving ontstaan is tusschen de Entente en de Grieksche re-'c geering aan dewelke nieuwe, blijkbaar ernstige eischen werden gestçld. Het is mqgelijk dat Zaimis die eischen wat al 0. te bar heeft gevonden om de inwilliging ^ ervan met het handhaven der Grieksche soevereiniteit en onzijdigheid in overeen-stemmiing te brengen, en daarom zijn . ontslag den koning aangeboden heeft. In e dat geval zou het niet verwonderlijk zijn dat de krisis gauw opgelost ware, en Zai-' mis door een ander politieker dan Veni-_ zelos vervangen worden, hetgeen voor-1 loopig nog zou beteekenen dat Grieken-t land in zijn neutraliteit volhardt. Moge-! lijk komt Venizelos onmiddellijk aan het _ bewmd, en dan is het partijkiezen van t Griekenland aan de zijde va,n het Vier-, voudig Verbond een zoo goed als voldon-gen feit. s Het staat vast dat het landje feitelijk _ door de geallieerden bestuurd wordt, en _ dat heel zijn ekonomisch leven aan hen onderworpen is. Zoolang echter de wil van den Koning en het hem getrouwe . leger niet gebroken is. is alleen een ra-j dikale maatregel, een staatsaanslag, toe-j reikend om een definitieve beslissing uit . te lokken. Is Venizelos daartoe besloten ? 3 En zou een dergelijke handelwijze de . waarde en beteekenis van Griekenland's » partijkiezen erg verhoogen ? De wanor-j delijke toestand waarin het land verkeert j voorspelt niet veel goeds desaangaande. Van de Italiaansche en de Aziatische [ fronten is er niets van belang te vermel-j den. ! Aanvallen uit de lucht : Weenen, 12 September. — Officieel : Vannacht heeft een smaldeel onzer 1 zeevliegtuigen bommen gcworpen op de 1 luchtschiploods te Gosi, de stationge- * bouwen van Tolconara en de afweerbat-i terijen van Ancona. De luchtschiploods ; is verscheidene malen vol getroffen. De ; vliegtuigen zijn door afweerbatterijen beschoten, doch aile onbcschadigfd terug'-I gekeerd. Berlijn, 12 September. — Den gn de-, zer verscheen tegen den avond een vijandelijk vlieger die blijkbaar ver-dwaald was, in de streek van Rotweil en wierp drie bommen, die, zonder schade aan te richten, op onbebouwd land neer-kwamen.Even vruchteloos is den volgenden dag een aanval van verscheidene vlieg-tuigen op de stad Saarburg, die geen militaire beteekenis heeft, gebleven. Nieuwe soldaten In een artikel, waar de censuur nogal in huisgehouden heeft, betoogt de «Temps», dat die Franschen, die we-gens veroordeelingen in het burgerlijke leven niet waardig geacht worden de wapens te dragen en in kampen in Al-gerië en Marokko hun straftijd uitdie-nen, voor den dienst opgeroepen moeten worden. De Fransche regeering, die er natuurlijk op uit is, de troepen steeds aan te vullen met nieuwe soldaten, zou er over denken, zoo heeft de « Temps » vernomen, om de wegens gezondheids-' redenen afgekeurde dienstplichtigen aan een nieuwe keuring te onderwerpen. De <( Temps » duidt aan, dat zij dit voor-nemen bestrijdt, maar dat de censuur haar belet hierover uitvoerig te schrijven. Ook gelooft de « Temps », al wil zij over de z. g. « embusqués », de uitknijpers hebben, dat een strenge herziening van de strijdbare mannen, die nu allerlei baantjes achter het front waarnemen, dia awakkea v«rvuld konden wor-r«oltafc#ii z#u «il ^ -M »■'■! ■ . (Zie vervolg tweede bladzijde). Onze Qrcotë GeïIIastreerdâ Letterkundige Prijskamp Olivier de Wree 1597—1654 Deze weinig bekende schrijver is een liruggeliug. Hij werd te Brugge gebo-ren, werd er aclvokaat en stierf er. Hij is meer bekend als geschiedschrijver dan als dichter. Hooge poëzie moeten wij bij hem dan ook niet zoeken, maar bij De Wree kunnen we nagaan dat onze moedertaal, in de eerste helft der lGde eeuw, te. Brugge werd geschreven. Iets van 't beste dat hij gemaakt heeft is Het kortstondig Rijk van Bacchus, een vertelling uit den tijd van de.n Bur-gondischen vorst Filips den Goede. De stoet van hovalingen gaat 's avonds door het slapende Brugge : Het was daar al in rust, de winkels toegeslegen, De keersen uitgedaan, de weefgetouweai zwegen... Ze vinden langs den w©g een ouden man in dronken toestand, en heleemaal bewusteloos. Hier ligt zijn vilten hoed vol gaten en vol scheuren, En daar zijn mantellap vol vensters en vol deuren. De vorst wil hem doen opstaan, doch niets kan bate.n : Want als een waterrat slaapt hij zijn vasten roes. Ze brengen hem naar 't palais en ste-ken hem in het vorstelijk bed « als in een pluimengraf ». Hij werd op voorhand ge.wasschen en in een mooi pak gestoken. Zoodra de man uit zijn roes oiitwaakt, kijkt hij vcrbauwereerd rond zich en betast de lakens. Dit lijnwaad en is niet van mijne Griet gesponnen. Is dit mijn kamer ook? en dit mijn beddespond? Ailes is den man een droom. Gelijk het duivelsbrood op eenen nacht gewassen Prorikt meit zijn witten kop en werdt tôt edel brassen Van 't alewaardig volk genomen uit he,t slijk Daar 't gister maar en was de modder heel gelijk : Zoo had nog deze kwant in zijnen zin onthouden Dat hij zijn noenmaal thuis met rapen had gehouden ; En dat hij gister had gemaakt te goe.den sier, En al te zeer gepooid van 't stelle Maarte-bier. Dat stelle zal wel niet anders beteekenen, dan het Maarte-bier dat op de stel-ling ligt. Het overige van de geschiedenis is ge-kend, Ze la ten den man een ganschen dag in den waan dat hij de koning is en aile e.erbewijzen laat hij zich dan ook zeer wijsgeerig aanleunen. Dan worden hem lekkere wijnen voorgezet en de man woerstaat niet aan de verzoeking. Hij drinkt zich opnieuw çen roes aan dat hij nogmaals aile bewustzijn verliest, wordt dan terug i,n zijn ou de plunje gestoken en netjes op c]e plaats, waar zij hem von-den, in het slijk neergelegd. Dat kortstondig koninkdom van één dag lijkt den man een droom en hij kan er niet wij s uit worden. Dit is zeker : hij werd thuis vier-en-twintig uren vermist. En De Wree si uit met deze eenigszi!ns er bijgesleurde zedeles : Leert hier uit, wie ge zij* en houd dak voor g*wis, Dat al dos werelds vreugd maar louter droomen is. L. DAGEIIJKSCH NIFUWS DE BOEKEN RENE DE CLERCQ TOEGEKOMEN. — Eindelijk! en beter laat dan nooit! D» bo«k«n van dichter R«né 4* #1»««| d on- tnMdtflik zijn w« « l, U§iuMÎʧ iv ffOHn*B. Wie haastig is mag zijn boek zelf ko-nv n halen, Roodestraat, 44, Antwerpen, 's m or gens vân 11 tôt 1 Torenuur, in-schrijvers die betaalden, gaan voor. DE INDRUK VAN DE VLAAMSCHE MANIFESTEN OP ONZE VRIENDEN IN 'T WALENLAND. — Een Vlaamschgezind priester schnijft ons uit 't hartje van Wallonie: 3-9"'16. Mijne Heeren, « Het Vlaamsche Nieuws » is prach-tig! Het nummer van Vrijdag in September met Prof, de Keersmaeckers ge-sprek en Geo's verloren uurwerk werkt aanmoedigend ; dat van Zaterdag 2n September neemt het Kerelszweerd ter hattd : overheerlijk ! Hoe het zien van die 104 namen deugd doet ! Eindelijk toch treden nu de leiders vooruit : een reuzen-stap. Gaat 't nu uit zijn met de Vlaamsche Beweging in woorden? Zou hande-len nu het wachtwoord kunnen worden? Sedert een halve eeuw Zingen wiij den Vlaamschen Leeuw. Edoch, kijkt en horkt rond u, Als 't u belieft, waar zijn wij nu? Ligt ons Waalsch getuig in spaanderen? Spreekt men eindelijk Vlaamsch in [Vlaanderen? \'laanderen, Vlaanderen, 't is hoog tijd! Min beslag en min lawijd, Blijft gij tôt den strijd beraân Vangt hem eens « uut ^oeten » aan. (A. Rodenbach.) Heeren, is 't gelegenheid nu om de tweetaligheid te weren? en te vragen dat aile Vlaming-en hun Fransch — als 't niet nuttig is — buiten zouden zetten? Waar-om rrioet M. de Beukelaer een tweetalig boekje uitgeven voor de bakkers, zoo hij 't beloofde in uw blad ; waarom? Laat ons beginnen met ons zelf te zijn, zelfs met behulp van de bezetters. Trou-wens is 't wel waar dat men hun niets mag vragen, ook niet het noodigste recht? het recht van te leven? De Vla-mingen, ik bedoel de strijdende, de ech-te, hebben ja niets gevraagd. Doch wie of -wat verbiedt mij tôt hen te gaan om mijn gestolen uurwerk terug te kmjgen, op wettelijke wijze? Ik meen dat we onze rechten mogen eischen van de wettige machthebbers, en vragen aan de bezetters, dat heet ik ook een versrchil. Leve de Vlaamsche Hoogeschool ! Een herlevende Vlaming, uit 't Walenland. N. S, — Zonder naam te vermelden, a. u. b. (eilaas !) DE POSITIE DER BELGEN IN ENGELAND. — De « Indépendance Belge » herinnert hare in Engeland ver-blijvende landgenooten eraan, dat aile Belgen in het algemeen Register moeten ingeschreven zijn en dat bij het verlaten van een plaats, zij de verplichting hebben de plaatselijke polttie van hun verhuizing te verwittigen en bovendien zich moeten laten inschrijven in de gemeente waar zij woning nemen. Door deze dubbele verplichting niet na te komen, stellen zij zich bloot aan vervolgingen en strenge straffen. De vorige week heeft de politie van Luton op die manier 18 Belgen, die zij in deze gemeente niet had kunnen te-rugvinden, voor de rechtbank gedaagd. Op deze 18 Belgen zijn er maar twee, die geantwoord hebben, en één van de twee bleef in gebreke voor de rechtbank te komen. De eenige die verscheen, is onder verzachtende omstandigheden, tôt 10 sh^ boete veroordeekl, maar de anderen zul-len waarschijnlijk strenger veroordeelingen oploopen. Het schijnt ook, voegt de « Indépendance Belge » erbij, dat er sedert 1 September in de Engelsehe munitiefabrie-ken werk geweigerd wordt aan de Belgen, die hun « Idendity Book » niet door de Engelsehe overheid geteekend hebben met de vergunning tôt werken, (mi- ; nisterie van munitie). Dit « Idendity Book » is onmisbaar. Iedere Belgischc werkman, moet het bezitten ; hij zou zon- : der dit éiénzelvigheidsbewijs, Engeland ] niet kunnen verlaten. Belgische werk- i lieden, in zekere fabrieken, zooals te ! Lancaster, sedert achttien maanden ] werkzaam, en wien deze verplichting vol- ; komen onbekend was, hebben zich werk < zien weigeren. • s DE INVOERING IN JAPAN VAN 1 T LATIJNSCHE LETTERSCHRIFT. J — Men bericht uit Parijs, zegt d« « Frankfurter Zeitung » dat na lang aar-zelen, Japan besloten heeft het Latijn-sche Letterschrift in te voeren. « Dit be- t sluit, zegt het blad, is bestemd een groo- t ten invloed uit te oefenen op de toekomst ( van het Rijk der Opkomende Zon. Tôt î nu toe hebben de Japanners zich bediend c van het ideografische schrift, hetwelk zij t antleend hebben aan China ; dat zijn te«- s k»ns wtlke »lk «en begrip uitdrakken «n t »ijg»velj lîunnun geleiMo w*r^en io v»r- 1 sehllleiade t*lea ; ae iiunntfu t verffeileke* worde* met d# rekeekundije 1 QUO VADIS ? Door schikkingen die genomen moeten worden voar den verkoop van het blad, omdat de vraag naar den wereldberoemde^n roman zoo groot is,. zal Het Vlaamsche Nieuws ZATERDAG a. s. 16 SEPTEMBER een aanvang nemen met het werk. Daar de kinema aan Quo Vadis ? een groote bekendheid heeft gege.veu, is het niet te verwonderen dat eenieder dit prachtig werk ook wil lezen. Maandelijksch overzicht lier Vlaamsehe Werking Kamp Gôttingen. Maandag, 5 Julj 1916, gaf onze Too-neelkring een bestgelukt feest ; hij voer-de op meesterlijke wijze « O, die Ivine-ma's » of « Jan Ongeluk », van Blumen-thal eu Kadelburg op. De moeilijkheden van tooneelschikking en van opvoeriug cîie zulke stukken mee-brengen, op een tooneel dat maar over geringe middelen beschikt, waren aile overwonnen. En geen wonder, als men weet dat de leiding toevertrouwd is aan mannen zooals De Pont en Brugge,n, en de rollen gespeeld worden door liefheb-bers die na jaren oefening niet moeten onderdoen voor beroepsspelers. De opvoeriug liep dan ook vlot van stapel. En we kunnen enkel èn leiders èn spelers van harte geluk wenschen om hun prachtige opvoering. De poozen waren iugevuld door mak-ker K. Van der Smissen, met zijn dege-lijk orkest. De bij val van dit feest was zoo groot dat het moest hergeven worden op Maan-dag 10 Juli. Op 17 Juli hadden we een feest, gege-ven door het Orkest, het Koor, en vcor 't ei.ndigen een tooneelspel « Achter 't slot », van Hendrickx. Vau der Smissen gaf ons de «Kinder-symfonie », van F. Lachner, voor strijk-orkest en kinderspeeltuigen, hun prettig stuk werd ot> onberispelijke wijze uitge-voerd.Savoir, Christiaens en De Vetter, lie-ten zich bcwonderen in een trio van Beethoven, « Thema's en Variaties», van Mozart. Cleyns werd luidruchtig toegejuicht met « Treurige Liefde », van Brahms, en twee liederen op woorden van dichter Breyne, getoonzet door Savoir en Van der Smissen. 't Koor gaf ons « Zoudag » ven Pene-randa, met Vcrcruysse,n als ténor-solo, en « Vlaanderen », van Gevaert. Vrijdag, '21 Juli, hadden we een voor-dracht over « Natuur en Mensch » door makker G. Balthazar. Spreker gaf ons een beschouwing tusschen natuurlijke en kunstmatige gevoelens in den mensch. Maandag 24 Juli 1916, groote Lieder-avond in den Schouwburg, onder leiding van Daniel Heffinck, koor- en lieder-avondbestuurder. Hij had z'n programma zoo weten vast te stellen dat het feest ook de moeilijksten voldeed. Hij gaf ons de mooiste liederen uit onzen Vlaamschen schat, en had zich tôt afwisseling de medewerking weten te verzekeren van de tenorzangers Vercruysse en de barytons De Pont, Truyts en Van Daele, die elk met 'n paar krachtige Vlaamsche zangen optraden. Bruggen en D'Ooster-linck, deklamators, gaven ons een ge-zonde brok uit hun repertorium. Dezen eersten liederavond in den schouwburg heeten wij van harte welkom en we ver-liopen ten stelligste dat makker Heffinck ons nog meer op zulke gezellige eeht Vlaamsche avonden zal vergasten. Vrijdag, 28 Juli, voordracht over «Borna », door makker J. Van Daele. Spreker, na 'n woorî gerept te hebben over den grooten Congostroom, haalde 'n stukje geschiedenis aan over onze Kolo-nie, om daarmee over te gaan tôt de be-stuurlijke verdeeling met 'n algemeen overzicht ovér bewoners en klim^at. Hij sprak over de ligging van Boma, zijne verdeeling in oever- en hoogvlakte, zijne çemeenschapswegen, zijne gebouwen. Verder een woordje over de afdamming der Kalama, het geliefkoosde doel der uitstappen van Boma's blanke bewoners. Om te sluiten deed hij de zeden en ge-vvoonten der blanken en zwarten te Boma kennen. Hij liet niet na er bij te voegen dat er ginder nog veel, heel veel te doen valt op Vlaamsch gebied. De officieele taal is ginder nog het Fransch en onze zoo schoone moedertaal staat bij de ne-gers in zoo'n geur dat zij ze de taal noe-inen der wilden vau Europa. Basendje n'am puta Kutuba flamand : — De wilden van Europa spreken Vlaamsch ! ! ! — En dat is de reden om dewelke de zwarten ze niet willen leereu. Wie heeft hun dat wijs gemaakt? Wij wenschen van harte proficiat aan den spreker voor zijne goede beschrijving en allerbeste bekendmaking wegens den taaltoestand in de hoofdstad onzer kolo-nie.Maandag, 31 Juli, prachtig tooneel-feest. Een kranig blijspel : «' Een opvlie-gend Heerschap », van Marc. Michel en Labiche, en het lieve tooneelspel van M. Sabbe : « Bietje ». Het orkest vergastte ons op eenige mooie stukjes onder leiding van K. Van-dersmissen.De Pont, baryton, bekwam veel bijval in « 't Lustige Weeuwtje », « Kino Ko-ningi'n » en laatste kussendans met zijn vier beste vrouwtjes. Truyts zong ons het « Kerelslied » en « Het Geuzenvendel » ; hij werd zeer toegejuicht. Langbeen deklameerde ons opperbest <c Schetsen uit de Ballingschap », van makker G. Balthazar. Allen hopen wij vurig een tweede opvoering van dat lieve tooneelspel «Bietje» van M. Sabbe. Afdeeling « Liederavonden » : Wekelijks hebben we twee groote liederavonden, die nog steeds beter gevolgd worden. Nochtans hopen we nog meer liefhebbers te winnen, om onze zoo schoone Vlaamsche strijd- en volksliede-ren aan te leeren. Wij leerden deze maand : « Ons Va-derland », van Th. Sevensen J. Blockx; « Strijdlied » en « De Schelde », van Th. Sevens en K. Mestdagh ; « Hij die geen liedje zingen kan », van W. Gyssels en E. Hullebroeck. Zooals onze landgenooten kunnen be-merke,n, vervelen onze Vlaamsche broe-ders zich niet in het ballingschap, dank zij de offervaardigheid van ons Vlaamsch orkest, Tooneelkring, Liederavond en Koor, en hunne leiders. Op 11 Juli, hadden we een groote mis, gelezen door de E. H. Van Rooy, voor onze gesneuvelde Vlaamsche soldaten. Onnoodig te zeggen dat de katholieke kerk gansch vol was voor nog een gebed te sturen aan onze zoo dierbart gevalle-nen.15 Oogs! 1916. Rev. P. S. — Niettegeuataande den onvef-moeibaren iever van o,nzen Koor- en Lie-deravondenbestuurder, vreest hij tôt een gewenschten ititslag niet te geraken, daar hij over zeer weinig middelen beschikt om de verspreiding en de waardeering onzer Vlaamsche muziek te verwezenlij-ke,n.Hij doet dus een driugenden oproep tôt al de Vlamingen om Vlaamsche liederen, Vlaamsche koren, en Vlaamsch or-kestmuziek van Benoit, Tinel, Wam-bach, Blockx, Mortelmans, Keurvels, Leenaarts, Hullebroeck, Herbrighs, Hendrickx, Candael, enz-, enz., in te z«-melen en naar het Gôttingerkamp te sturen.R. eekens, met de chemische en mathema-ische formules, welke algemeen door de )ostersche volken begrepen worden. ■Ien leest deze teekens zonder dat de mwillekeurige vertaling in de moeder-aal er een roi speelt, zooals bij ons. Het chrijfsyste«m van h«t Veïre-Oo&ten ii«dt ont«g«nz«gg«lijk groote voordee-»r>. taeh is h«t m«1> »nz» taal da*r- »f«nov»r Mer jçreot. Set aahtel teekens, l'elke ieder «p zichzelf een bejrip uit- drukken, gaat ver boven de 40.000; alleen de studie der teekens van dagehjksch gebruik vordert jaren. Er bestaat in Japan een syllabisch schrift, waarvan de twee groepen van phonetische lettergre-pen, de Katakana en dé Hiragana, ieder 4Q teekens bevatten en in de telegram^ men vervangen deze syllabische sedert Isn* reeds «ie ideogrsflsehe teek«û«ttna#r zij aôitden niet vergeleken Kunnen worde» met het phonetische schrift.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het Vlaamsche nieuws belonging to the category Gecensureerde pers, published in Antwerpen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods