Het Vlaamsche nieuws

478 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 26 June. Het Vlaamsche nieuws. Seen on 15 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/hq3rv0fq3g/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Maandag 26 Juni igm. Tweede Jaarg Mr 176 Prlis ; 6 C^Mmmen d-fvr geheel België Het Vlaamsche Nieuws Hét best ingelicht en meest verspreid Wieowsblad vais België. - ¥erschijnfc 7 maai per week ABONNEMENTSPRIJZEN : P«r maand 1,75 Per 6 maanden IS.— Par 3 maandea S.—; Per jaar 18. AFGEVAARDIGDEN VAN DEN OP9TELRAAD : Dr Aug. B0RM3, Aïb. VAN DEN BRANDE. Met vaste medewerking van Dr A. JACOB BUREELEN : ROODESTRAAT, 44, ANTWERPEN. Tel. 1900 AANKONDIGÏNGEN: Tweed» bladz., per regel... 2.50 Vierde blada., per regel... 0.50 Darde biadz., id. 1.— Docdsb&richt 5.— Yoot allé annoncau, wcnde mon zich ROODESTRAAT, 44 «sce» s6SffiisassK!ïâBS^ïwe5«)es^ja<»»^W«tâ#^BB!B09Bîi«^ DE OORLOG S Naar een oplossing der Iersche kwestie. De aanneming van het regeseringsvoorstel Londen, 24 Juni. — De aanneming van de uitsluiting van een aantal graaf-sebappen in Ulster van Home Rule door de nationalisten in Ulster (met 475 tegen 265 stemmen) wordt algemeen als een gebeurtenis bcschouwd, die voor de regeling van de Iersche kwestie van be-alissenden invloed zal zijn, .Terwijl de beraadslagingeu nog gaande waren, was reeds bekend dat Redmond's rede vele vroegere tegenstanders bekeerd had. In ïijn openirigsrede ried Redmond de ge-delegeerden krachtig aan, de voorstelle& aan te nemen, zeggende dat dit de laat-ste gclegenheid was. Volgens de « Times » komt aan Devlin de grootste eer \oor het succès toe. Deze kwam zege-vierend uit een bitteren strijd met de klerikale elementen te voorschijn. De « Daily Te,legraph « zegt, dat de partijen even bitter tegenover elkaar staan als ooit. Elke partij verlangt een volledige overwinning en ziet in çeu ver-gelijk sieclits een triomf voor de andere zijde. In Ulster hebben beide partijen met veel tegenzin het regeeringsvoor-»tel aangenomen- En aangezien de Uls-terianen het meest bij de zaak betrokken /ijn, komt de oppositie in andere krin-gen cr minder op aan. De; « Daily News » ziet in den gang van zaken een afdoend antwoord op de bewering, dat Redmond en Devlin hun gezag in Ierland hebben verloren. De Lords Balfour, Crotner, Ilalsbury, Middleton en Salisbury maken «en ma-nifest tegen de plannen om in Ierland vrede te stichten, openbaar. Die plannen vormen een zeer groot gevaar voor den staat, Mannen van aile partijen, die bereid zijn om de Iersche vraagstukken onbevooToorde.eld te beschouwen, kunnen hun land het best dienen door hun energie te gebruiken om Ierland te be-veiligen tegen een toestand, die voor het Britsche rijk en de gealliec-rden zcer ge-yaarlijk zou zijn. De moeiîijkheden nog niet opgeheven. Uit Dublin wordt naar aanleiding van het besluit der conventie te, Belfast nog aan de « Times » geseind dat de nationalisten in de Zuidelijke provincies van Ierland er zich waarschijnlijk ineezul-len vereenigen, zooals ook de unionisten van Donegal, Cavan en Monaghan het besluit van den unionistischen raad van Ulster hebben aanvaard. In dat geval zal Lloyd George zijn voorstellen stellig bij het Lagerhuis indienen als vrucht van de definitieve regeling tusschen de, twee voornaamste partijen in Ierland. Intusschen — merkt ele redactie van de « Times » op — blijft er e;en belang-rijke nationalistische minderheid in Ulster, terwijl een zeer 'aanzienlijk deel van de nationalisten in de drie Zuidelijke provinçiën zal voortgaan zich tegen het huidige voorstel te verzetten. De invloed der roomsch -katholieke kerk gaat nog altijd ver en de bisschoppen uit 't Noor-den zullen niet blijmoedig de ncderlaag aanvaarden, die zij blijkbaar te Belfast hebben gçleden. Bovendien zal het Bel-fastische besluit de Sinn Fein-elementen in heel Ierland samenbrengen en wel-iicht zelfs in dç Sinn Fein-beweging een aantal nationalisten breugen, die totdus-ver Redmond hebben gevolgd. Met één woord, hoewel het besluit der Ulster-sche nationalisten de algçmeene regeling van het Iersche vraagstuk moge bespoe-digen, zoo zal het de zich onmiddellijk voordoende kwesties van het Iersche be-stuur niet vereenvoudigen. Redmond's \'oornaamste waarbor^ is op 't oogenblik de ontstentenis van een nian die de on-tevreden nationalisten zou kunnen vereenigen en aanvoere.n. Het unionistische vrouwenverbond van het graafschap en de stad Cork heeft een motie aangenomen waarin Home' Rule verderfelijk voor de unionisten van Cork en voor Ierland in 't algemeen wordt genoemd. Wij beschouwen, zoo eindigt de motie, het voorstel ve>oral op dit oogenblik als een verraad aan de be-lofte bij het begin van den oorlog afge-legd en als een overg-ave aan de mach-t^n die ontrouw prediken. De opvolger van Kitchener. I/Jhden, 24 Juni. — De « Morning-post » geeft eeni^e vaderlijke vermanin-^en aan Eloyd George, waari.n zoet en '/imr dooreengemened zijn. Het schiint ^et aan twijfel onderhevig, dat Uloyd _-«orge mimster van oorlog zal worden. " ij hfbbefi reeds de meening uitgespro-1 ken, dat er andere staatslieden zijn, die, volgens aard en ondervinding, beter vooi dezen post geschikt zi'jn, die in tijden van oorlog zoo uiterst belangrijk is, Zooals de zaken nu staan, behoeft on-voldoend organisatievennogen van eer minister, mits deze de grens van zijn eigen bekwaamheid kent, goen ernstige gevolgen te hebben. Want het treft vooi het lanel gelukkig, dat Robertson, de chef van deji staf, zoowel een groot organisa tor als een groot strateeg is. Wij laten Eloyd George recht wedervaren wanneer wij meenen, dat hij, in het op-rechte verlangen, zijn land te dienen, beperkinge,n aanvaqi'dt, door welke zijn burgerlijke voorgangers niet gebonden waren. George heeft noch het zwaar-wichtige verstand, noch de zeer groote ijdelheid, die, in een van zijn collega's van vôôr den oorlog, zoo verkeerd op den dienst gewerkt heeft en hoewel wij geneiçd zijn te erkennen, dat hij er van houdt gezag te oefenen, kunnen wij niet aannemen, dat hij daar aan zal toegeven ten koste van de militaire werking. Hoewel men betreuren inag, dat de re-geering door ixilitieke redenen geleid is, erkennen wij toch ten voile den ijvei en het initiatief en den moed van Lloyd George. Roemenië en Oostenrijk-Hongarije Weenen, 24 Juni. — Het verdrag over wederzijdsche vergemakkelijking van het handelsverkeer, dat onlangs tusschen Oostcnrijk-Hongarië en Roemenië tôt stand is gekomen, is nu, wat de grondslagen betreft, uitgewerkt. De bij-zonderheden van de praktijk moeten nog worden vastgesteld door de ge-mengde kommissie, die te Boekarest ver-gadert. De « Neue Freie Presse » ver-neemt, dat dit werk den eersten Juli gereed zal zijn. De Zwitsersche pers over Oriekenland Berlijn, 24 Juni. — De « Èokal Anz.» verneemt uit Zurich, dat het optreden der entente jegens Griekenland in Duitsch-Zwdtserland een begrijpelijk op-zien baart. De « Zùrcher Post » schrijft dat de uitwerking der tegemoetkoming van Griekenland dient te worden afge-wacht, aangezien het nog niet duidelijk is hoe ele Midden-Europeesche mogend-heden en Bulgarië zich daartegenover zullen gedragen. Voorts is het niet elui-deiijk hoe de stemmin-g in het land zelf daardoor beïnvloed wordt. Een ding schijnt zeker: dat ook de nieuwe Grieksche regeering met Zaimis aan het hoofd, de onzijdigheid wenscht te hand-haven ondanks ailes. Of deze onzijdigheid welwillend zal zijn jegens de sta-tengroep die het land sedert maanden zwaar heeft verdrukt, mag worden be-twijfelel. Het middel van ele karwats is niet geschikt om s.ympathieën op te wek-ken. Yerklaring van Koning Aîfons Berlijn, 24 Juni. — Uit Boedapest wordt aan het « Berl. Tageblatt » geseind, dat koning Alfons van Spanje dezer dagen den correspondent van de « Az Est » te Madrid, dr. Enver Revesq, in audientie ontvangen heeft. De Koning heeft zich bij deze gelegenheid uitgela-ten over de houding die Spanje tôt dus-ver in den wereldoorlog aangenomen heeft, welke het ook verder zal blijven aannemen. De Koning zeide : Wij staan op het standpunt van de strengste neu-traliteit en zullen daarin ook voor het vervolg blijven volharden, wat het ons ook moge kosten. Er ziin momenten ge-weest, dat het ons groote moeite gekost heeft onze neutraliteit te bewaren. Het is mogelijk, elat een der oorlogvoerende landen in het eene of andere land twijfel heeft verwekt omtrent de houding van Spanje. Een feit is het, dat ik echter nooit in de kwestie, welke houding Spanje moest innemen, gewankelel heb. Toen het gesprek op den vrede kwam, zeide de Koning : Ik ben bereid ailes in het werk te stellen, opdat wij nader tôt den vrede komen. Uit Zwitserland. Bern, 24 Juni. — De Nationale Raad heeft het besluit van den Bondsraad no-pens de maatreerelen voor de handhaving der onzijdigheid met 107 tegen 7 stem-men aangenomen. Tegen stem den vijf socialisten en twee radicale dissidenten. De Raael is tôt 18 Septemlxr uiteenge-raan. Onze Groote Qeïilustreerde Letterkuedlge Prijskamp Mijnheerken van Maldegem De rooversgeschiedenis van Mijnheer-ken van Maldegem staat overal wel bekend in Vlaanderen. Nu nog worden te Maldegem de kui-len getoond,waarin Mijnheerken de roo-vc-rs deed gevangen zetten. Het overschoon lied, dat wij heden ; geven, vertelt de geschiedenis zeer aan- schouwelijk. : De Heer vraagt aan den lierde-r : Mag ik 't van u vernemen Ende onbegrepen sijn : Van waar komt deze horen? Onbegrepen zal hier wellicht bedui-den : zonder dat ge mijn bedoelingen raadt. Mijnheerken moest den eed de>en, dat hij de schuilplaats der 36 roovers niet /.ou zeggen. Hij hield zijn woord, maar schreef in 't zand waar ze te vangen waren. Hoe levendig is weer trant eu gang, woord en beeld van dit mooi gedicht ! Gesmijde, is nu nog het zuiver Ne-derlandscho voor juweel ; zoo is hais- en armgèsmijde, halssnoer en armband. Mijnheerken van Maldeghem Die ging er eens uit jaghen, Hy reedt al buiten Brugghe, Daer staen drie linden breet : Hy vanter niet te jaghen Dan een herderken was cleene ; Hy moest hem spreken ane, Al wast hem lief of leét. « Oc h herder, och herderken, le moet u toch eens vraghen, Mach ict van u verneme.n, Ende onbegrepen sijn : Waen cemt u desen horen, Dien overschoonen hore.n? Als ic hem laetsmael sagh Doe wast die horen mijn. » « Mijnheerken van Maldeghem Rijdt vrijlic uwer straten ; Wat baet u desen horen Daer leit u luttel an. Soo ic daerop wou blasen, Op desen schoonen horen, Mijn lamkens quamen ute En souelen wesen gram. » Mijnheerken vau Maldeghem Die deed den herder blasen : Hy sette sijnen horen Aen sijnen rooden mond-Wel ses en dertig roovers Sijn toen uit tbosch ghesprongen, Ghelijc de hasen loopen Gejaget door den hont. « Mijnheerke.n van Maldeghem j Ghi sijt ons welgecomen ! Tgelaech suit ghi betalen Wi drincken geerne wijn, Sweert dat gij noit suit segghen Dat ghi in desen bossche Mc-t roovers hebt ghedronken Of roovers hebt ghesien. » Si nàmen sijn ghesmijde Ende al sijn beste panden. Hi moest sijn budel ruimen. « Houdt daer mijn penninc rood ! Ic vvil tgelaech betalen, le sal van u niet spreken ; Maer vrienden u geselschap Dat is mi al te groot. Mijnheerken van Maldeghem Mach weer naar Maldeghem rijden. Si gaven hem vrij gheleide Al om sijn edel bloet. Hi hevet stil geswegen ; Maer op deerde neergeschreven Te Brugghe in die ste,de, Metten teen van sijn voet. De Eogelschen en wij De veldtocht welke in Engeland teg«n de uitgeweken Belgen gevoerd wordt heeft ongetwijfeld de Belgische bladen, welke in het buitenland uitgegeven worden, in beroering gebracht. Onder dezen titeil behandelt Charles Bernard van de « Echo Belge » op zijn beurt een toestand die gevaarlijk zou kunnen worden : « Onze Belgische kollega's, welke te Londen verschijnen, zegt hij, voorname-lijk de « Indépendance Belge » en « La Métropole » geven ons den weerklank van een zekeren veldtocht, welke tegen onze landgenooten, die in Engeland vertoeven, gevoerd zou worden. Heel stellig hebben de twee genoémde bladen zich niet door kleinigheden laten veroveren, door uitin-gen, welke een zwaartillend profeet zich onbedacht zou hebben laten ontvallen en waarvoor men hem zelfs, billijkerwijze, niet verantwoordelijk zou kunnen stellen. Indien deze kollega's gelooven er tegen op te moeten komen dan 'is het, omdat zij gevoelen dat de waardigheid onzer natio-nalen op spel staat. Wij zijn derhalve vol-komen overtuigd dat hun protest recht-matig en wettig is. » Het is de « Daily Express » welke vindt dat de Belgen van « achter het front » de plaatsen stelen van de Engel-schen die aan het front zijn. De uitdruk-king is een weinig sterk. Dit blad trou-wens ontleent die aan den burgemeester van Bethnal Green die den Anti-Belgi-schen oorlog op touw zette. Men ziet het dus, een blad met groote oplaag, een offi-cieel persoon, er >Ls geen sprake meer van galoverlooping bij den een of den anderen bijzond-ere, en de zaak verdient opgf-merkt te worden. » Alhoewel zeker voorbehoud makende aangaande het gewiefit van dezen veldtocht, welken hij betreurt, voegt de heer Bernard er bij : a Wij protesteeren op onze beurt tegen de verkeerde opinie welke zekere Engel-schen tegen ons trachten te scheppen. Wij beamen derhalve ten voile de juiste op-merkingen van de « Métropole » ten op-zichte van « Bethnal Green Tribunal » welk zich ergert om te zien dat eenige vaders van Belgische gezinnen posten in Engeland hebben, en voor hun onderhoud gezorgd hebben. En hij doet uitkomen dat : « i° Achter de vijandelijke landen zijn er 7 millioen Belgen en bijna-evenveel Fran-schen zonder werk (« out of job »). s" Al de getrouwde en ongetrouwde mannen, die volgens de Belgische wet dienen moeten, zijn op het front, dat is, allen en niet gedeeltelijk in de legers, genaamd territoriaal, maar in of bij de vuurlinie, sedert 656 dagen. 30 In België is de « one man business » zoowel als de groote maatschappijen ôf gesloten, ôf kwijnend, ôf geruineerd, 40 De weerbare Belgen, die nog in Engeland en in Frankrijk zijn, zullen zonder groote belachelijke bekendmakingen, vertrekken, zonder « gewetensbezwa-ren », zonder opwerping van den « Oine man business », zonder eenige andere, bij uitstek, patriotische bedenking. 5° De getrouwde mannen van België hebben geen rijk lancl achter zich om de vrouwen.en de kinderen van de afwe-zigen, gedurende den oorlog, te kunnen ondersteunen en de weezen later op te \oeden. 6° Talrijke Belgen zullen na den oorlog hunne haardsteden wederom op te bou-wen hebben, alvorens in staat te zijn « het huisvuur te kunnen aanhouden », wat voor velen veel harder zal zijn dan wacht te houden in de loopgraven. Er is zeer, zeer weinig gevaar, ten min-ste wat de Belgen betreft — dat de « gestolen » posten of plaatsen, na den oorlog, niet zullen teruggegeven worden, zoodra de weg- naar Oostende weer vrij is. Zelfs met een dubbel salaris, zullen de meeste Belgen niet genegen zijn de be-trekkingen te houden welke zij alleen aannamen om aan de Openbare iiefdadig-heid te ontsnappen. De volslagen afwe-zigheid van kameraadschap in de kanto-ren en op de fabrieken, het absoluut gémis aan methodische werkverdeeling hebben sedert langen tijd de geëmployeer-den ontmoedigd, die wellicht voor e>en oogenblik van plan zouden geweest zijn, zich in dat land te vestigen. Er zullen eenige uitzonderingen wezen. Maar tôt hun juist cijfer teruggebracht, zal er zulk een overgroot verschil wezen tusschen deze cijfers en de melodramatische woorden « schandaal » en « betrekkingen stelen », zooals deze thans door zekere Engelsche persorganen gebruikt worden, dat deze woorden alsdan komiek en mons-terachtig onbillijk zullen schijnen. » DAGELIJKSCH NIEUWS VERKNOEID. — Gisteren werd in het artikel Iets voor iederen dag ge-knoeid. Vier beschuldigingen van Frans van Cauwelaert tegen Le XXe Siècle werden ingelijst. De opschriften die in italiek boven de woorden van F. v. C. plaatsten loopen in de twee eerste vakjes onder mekaar. Wij herhalen dus nogmaals de vier beschuldigingen, zetten ditmaal de opschriften boven de vakjes en de woorden van den Antwe.rpschen volksvertegen-woordiger in de omlijsting : I. Onze Vlaamsche kinderen worden gescholden in Engeland en Frankrijk ILe XXe Siècle heeft er schuld aan, dat de Vlamingen in Frankrijk en Engeland, ja dat onze Vlaamsche kinderen en werk-lieden, als « boches » dikwijls worden uit-gescholden of lastig gevallen, F. v. C. n. De Vlaamsche jongens in het Belgisch leger zijn verbitlerd Le XXe Siècle heeft er schuld aan, dat [j in het leger de verbitteriog in rele Vlaam- | sche harten gesiopen is, die hun bioed g met blijdschap vrijwillig het land rijil | komen aanbieden. F. v. C. ! m. De verwoede Taalstrijd in België Ë XXt Siècle heeft er grootendeels g Id aan, dat in het bezette gedeeite de | tiijd op dit oogenblik op eeu Ter- | e wijze gevoerd wordt. F. v. C. xv. Het werk der ontbinding. Tweedracht van boven tôt ben»cU-n ILe XXe Siicle heeft «r schuld aan, dat in «en land woax iedereen schouder aan schouder en voet bij voet zou moeten staan voor '* lands verdediging, de twee-dxacht van boven tôt beneden haar werk der ontbinding is begonnea. F. v. C. ALTIJD DE «XXe SIECLE.» — Het blad a Le XXe Siècle », welk te Havere verschijnt, heeft het op den heer Maurice Wilmotte, professor aan de Universiteit van Luik en hoofd van de Waalsche be-weging in België gemunt, d-en het be-schuldigt van « vruchtbare » rondreizen en voordrachten in het buitenland, te doen. Onder dit opschrift « De toewij-ding van Maurice "VVilmotte » ,komt het op zij ne beschuldiging &n zijn nummer van 15 Juni ferug. « De heer Wilmotte antwoordt ons. (« Heure » van 14 Juni) : « Van mijne 50 voordrachten in Fronk-» rijk, Italië, Spanje en Zwitserland, heb » ik er zelf een twaalftal gecrganiseerd. » Zij hebben onzen uitgewekenen eene » som van fr. 2.522,02 opgebracht en na » aftrek van aile onkosten, hebben die » mij niet het honorarium van één uur » sprekens in Frankrijk, vôôr den oorlog, » opgebracht. De andere voordrachten : » werden mij door vereenigingen, nieuws-» bladen, municipaliteiten,enz. gevraagd, » die slechts mijne reiskosten vergoed » hebben. Het dossier van deze campagne » xs ter beschikking van den Belgischen » minister van Kunsten en Wetenschap-» pen, den eenigsten persoon aan wien ik » denk, in dit geval, verantwoording » schuldig te zijn, ofschoon ik door hem » noch daarmede belast noch betaald ben » geworden. » Al de onkosten afgetrokken ? WTelke onkosten? En niettegenstaande deze af-trekking, blijft er toch een honorarium over, dat bescheiden t;, zooals de heer Wilmotte zegt, maar dat hij dan toch bekend gehad te hebben. Deze professor van Luik staat toch niet, in zooverre wij het weten, op straat. De heer Wilmotte verkiest het oordeel van den Minister van Kunsten en Weten-schappen boven het oordeel van het pu-bliek .Zonderling. Het zou eenvoudiger wezen om het dossier in de pers bekend te maken, dan zou een'feder de gematig-de onkosten, het bescheiden honorarium ' en de bewonderenswaardige toewijding van den heer WTUmotte voor de zaak der uitgewekenen kennen... De waarheid is, dat de heer Wilmotte, dien wij kennen, als een vijand van zijn land begint te spreken en te handelen. Maar men houdt hein in het 00g. » POST- EN TELEGRAAFNIEUWS. — Te rekenen van lieden zijn de steden Brussel, Luik, Verviers, met inbegrip der voorsteden en aanpalende gemeenten, alsmede Antwerpen en Hasselt, toegela-ten tôt het bijzonder telegramverkeer met Oostenrijk-Hongarië. Anderzijds wordt bekend gemaakt dat, , m het postverkeer van het generaal-gou-vernement met Duitschland en Oostenrijk-Hongarië, buiten de Duitsche, Ne-dierlandsche en Fransche talen, ook de Magyaarsche taal gebruikt mag worden. DE BELGEN DIE NAAR HUN LAND TERUGKEEREN. — Ziehier eenige cijfers welke het rapport van het Komiteit ter ondersteuning van de Belgische uitgewekenen in Zwitserland aan-geeft : Van de 537 Belgische uitgewekenen, die in het kanton Vaud, op 15 Fe-bruari 1915, geherbergd werden, zijn er , nog 275 overgebleven, en hun geheel ; aantal, dat voor geheel Zwitserland 2200 ; bedroeg, is thans 1200! Vele uitgewekenen hebben bezigheden ; in Zwitserland gezocht, doch hunne po-gingen, op een paar uitzonderingen na, ; bleven vruchteloos. De salarissen welke : men hun betaalde bleven verre beneden 1 die der lieden van het land, en de vrees 1 dat vreemdelingen de plaats der Zwitser-sche werklieden zouden innemen, was ■ oorzaak, dat hunne verzoeken afgewezen werden. Iets voor iederen dag Annexionisten Vôôr den oorlog want het anekdootje is oud en bekend. Abraham zit met zijn zoontje op een bank van 't Park ; 't is Zomer en m den grooten stedelijkeju lusttuin is er meer lucht dan op zijn eng vlieringka-mertje uit de Kievitstraat. Rijdt een praehtig tweespan voorbij met zenuwachtig hoogklauwende paar-den, diç de koppen fier in de lucht ste-ken, weigertoomsch het gebit laten rin-kelen maar toch gedwee in de leidsels draven. De rijtuigpanden glimmen diep als donke.re spiegels. In het rijtuig een gebaarde heer, keuriger gebaard dan Abraham, daar deze zich meer gelijken laat op een aUegorisch« afbeeldmg van de Jordaan. Achte;rop een gegalonneerde knecht die er met zijn livrei, zijn goud-omleg-den en bekokarden hoed, zijn bruinen rok met mooie knoopen en zijn gele laarsjes veel rijker uitziet in de oogen van Abrahams zoontje, dan de ineenge-dokên gebaarde heer onder zijn gedeuk-ten panama. — 't Is wel aardig zôô te rijen, zegt Abraham, Qn dat al de menseben je zien en je benijen. — Nou ! beaamt de kleine Salom^. — Als we rijk zijn, Salomotje, dan koop ik ook zoo'n prachtrijtuig en rijen over eie De Keyserlei en over de Meir. — En dan zit ik van achte.r op 't rij-ti ig met zoo'n mooien gouden hoed. — Foei. Salomo, dat staat niet. Dan zit jij bij me in 't rijtuig, — Neen, ik zit achterop !' zegt de kleine half-grijnend en nukkig. Ik zit achterop en niet in het rijtuig- — Ik zeg jou dat je naast mij zit en achterop zit de livreiknecht. Maar Salomo geeft niet toe; hij stampt met het voetje en schreiend, halsstarrig herhaalt hij : — Ik zil achterop ! Abraham, die zich gekrenkt voe.lt in djn vaderlijk en aartsvaderlijk recht ican niet dulden dat die wederspannige Àbsolon van een zeuntje hem zoo durft mgehoorzaam te zijn. Hij herhaalt nogmaals streng zijn bevel dat Salomo naast hem zal plaats nemen en daar het jon-gentje aan 't jammeren gaat dat hij met aen mooi frakkie achterop wil zitten, verliest Abraham aile geduld, legt Salomotje op zijn heup en geeft hem een paar duchtige klappen op zijn broek. Dan zet hij het luidkeels jankend ventje neer en zegt : — Dat zal je leeren van achter op het rijtuig te gaau zitten ! Toovermacht van de Oostersche ver-baeïding of een prettige droom op nare wijze in de gure werkelijkheid voort-gezet.Wij krijgen denzelfden indruk als we den annexatie-veldtocht lezen van de Le XXe Siècle. Het blad, dat. wordt geschreven en gedrukt onder den rook van den schoor-steen des heeren de Broqueville, zooals het Algemeen FJandelsblad zich uit-:lrukt, vraagt een gebiedsuitbreiding van België : naar het Oosten tôt aan den Rijn ; naar liet Noorden een gede;elte van Zeeuwsch-Vlaanderen en een stuk van Nederlandsch-Limburg. 't Klinkt tamelijk gek als ge sinds ^ bijna twee jaar een bezet gebied zijt, iat Engeland totnutoe niet kon outzet-ten. Wij spreken niet van Frankrijk want die hebben genoeg met zichzelf te stellen en moeten de uiterste krachtsin-îpanning iustellen en zich de reusach-Ligste offers getroosten om Verdun te redden, zonder dat ze zeker zijn — verre van zeker — daarin te slagen. De Hollandsche bladen maken de Ha-i/ersche regeering reeds aansprakelijk îmdat zij dit drijven totnutoe rpet af-iceurde doch stilzwijgend laat voortzet» !en. Begrijpen ze dan aan hoogerhand niet dat die misdadige plannen jegens Holland ons het grootste nadeel berok-kenen? Be.grijpen ze ook niet dat met zulke begin sels te huldigen en gebiedsuitbreiding ten nadeele van de naburige landen te prediken zij een voor ons gevaarlijk spel- spelen? Snijdt dit mes je; : liet langs twee kanten? Zij zouden moeten beseffen dat er eeu yneindig groot verschil is tusschen over-rompeld te zijn en tijdelijk bezet en... ngelijfd te worden ! Indien zij nu aannemen dat de sterk-=te dit annexatie-recht verwerft wat zullen zij dan inbrengen indien dit vuist-recht zich tegen België keert? En welk 1 souden de gevolgeu zijn indien ooit hun >nzalige droom ve.rwezenlijkt kon wor-ieti ? Het talenvraagstuk zou er door ver-.vikkeld worden op een zonderlinge wijze en de Duitsche taal zou mede een 1er drie ainbtelijke talen van België

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het Vlaamsche nieuws belonging to the category Gecensureerde pers, published in Antwerpen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods