Het Vlaamsche nieuws

1276 0
28 January 1916
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 28 January. Het Vlaamsche nieuws. Seen on 27 March 2023, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/jm23b5z27n/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

mrri dag 28 ijanuari 1916, Tweede j&arg. Ni 28 Frijs; g Ceatiemeig door gebeel België Het Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht en meest verspreid I^ieuwsblad van België. » Verschijnt 7 m&al per week ABONNEMENT5PRIJZEN : jtfr week 0.85 Per 3 maanden 3.7S Per inaand 1.28 ?er 6 maanden 7.58 Per jaai H.— | AFGEVAARD1GDEN VAN DEN OPSTELRAAD : Or Aug, BORMS, Alb. VAN DEN BRANDE œet vaste tnsdewarking van Dr A. JACOB BUREELEN: ROODESTRAAT. 44, ANTWERPEN. Tel. 1990 AANKONDIGINGEN: Tweede biadz., psr regel 2.S8 Vierde blade., per ?egel.. 8.5® Derde blada., M. T.— DoodsberiAt S.4- Voot elle annonce». weade raen zsoia : ROODBSÏKAÀT, 44. DE OORLOG Engelsche arbeiders en de dienstplicht e groep van den afgetreden Engel-n minister Sir John Simon heeft ;rea een vergadering gehouden, om te constitueeren. e nieuwe partij heeft de drie voile punten op haar program : 1* op kerking van de dien»tplichtwe.t het te houden ; 2° zich tegen elke po-j om den dwang uit te breiden, te ietten; 3° d® algemeene ontwikke-[ van de libéral* politiak i* dea çor-te volgen. IUdai, 26 Januari, — De vijftiande ksche konf»renti» d«r atbeiders-is vandaag te Bristol geopend. larlementslid Anderson zat roor. ; onmogêlijk, zei hij, dat het volk en langdurigen oorlog deelneemt it oorspronkelijk doel van daz*in ; weze wat het wil —, zondw ge-te loopen in reactie te vervallen. beiderspartij moet tegeti dit gevaai î door op cen vvaarlijk duurzamen, .len vrede aan te aturen. Militariâ-1 démocratie verdragen zich niet. militaire dienstplicht. Wanneei le mannen geëischt wordt dat zij ;ven ten offer brengen, dan behoo-3k de rijkdom en de landeigendom : zijn en uit die middelen dient een s worden besteed ter belooning van :lden der loopgraven. Hij waar-?de de arbeiders, toch in d® toe-te blikken en eenige der ergste jen van den oorlog af t» weren. Het Belgische kabinet /re, 26 Januari. — Helleputte, mi-van openbare werken, heeft zijr g gevraagd al» protest tegen het len van leden der oppositia in het zal rnorgen door den koning in r worden ontvangen eu waar-ilijk zijn on'calagaauvraag wel in- Blokkade-kwestiô in het Lagerhuis D« aangekondigd» «oti» iden, 26 Januari — In het Lag-er-heeft Shirley Benn een motie voor-ld, luidende : « dat het Huis, lettendc n omvang van den invoer, à a da aar lelijk gebied grenzenda onzijdige B:a, van goederen, die roor de* vijaac ^■tbeerlijk zijn om dea oorlog voort t* H*' bij de regeering «andringt ap i*-Bing van een zoo doeltreffead moge-ftijke fblokkade eonder dea normalea ia-te belemmeren van hetgeea de*« *■-H|sc landen voor hun binnenlandsch ge- noodig- hebben. » Bnn merkte op, dat d» regeerîngsbe-PuitMi de onzijdigen niet hadden voldaar «n«Aeniriin Duitschland belet zich van h#l ^Bige t» voorzien, D« regeering be-|w'' haar besluiten in t# trekken en iD sam^pwerki'ng met haar bondg«nooten ^■kraehtiga blokkade af t« kondigen, » dibn zin : dat de bondgenoot*n beslo-^■kbben door een blokkade van d« ^BeW havens den gebeelen overzee-BS| Iiandel van Duitschland te beletten'. Bslie Scott sloot zich hierbij aan. An-^■feden steunden de moti« krachtig. Blet antwoord Tan mioister Srey ^Bnister Grey zeide dat uit het débat Ht" ot misverstand bleek omtrent den van den goederenhandel op ^■scaland en omtrent de maatregelen, ^■enomen zijn om dien handel te be-R1- De cijfers hieromtrent in de pera ^Jnenen, zijn<*belacheiijk en kunnen ^■ onderzoek verdragen. Skandinavio ^■ederland hebben, wel verre van 31 bushels tarwe naar Duitschland ^Bbbsn gezonden, niet meer ingevoerd H hun eigen normale behoeften ver-^Fr>' Eenige doorsijpeling b onder ■een «nkel stelsel te voorkomen, hetzij H0' zonder blokkade, doch di« door-Mling is veel geringer geweest dan ■had kunnen verwachten. K verwierp met klem de veronder-E» dat het départ»meat vaa buitea-^§chî zaken de vloot ia hier b«wegia-Bl'flemmerl!.s tijd — vefvolgde Grey rfat ^Jpen, dis op de vloot leidea tat de ■flerstelling dat haar werk door een département ongedaan wordt ge-ophouden.W besluite wenschte Grey tet de «a-|ffcca z«gg«a dat wij «as recht »iet Jîtpafi eœ ««« vijaaëeitjkea kma^èi te uitoefenen aonder tôt zekere hoogte on gerief aan hun handel te berokkenen Wanneer de onzijdigen ons recht erken non om te beletten dat door bemiddelin<; van onzijdige landen handel met den vij and wordt gedreven, zijn z'j billijkheids halve verplicht hun best te doen om on het maken van het juiste onderscheid t-vergemakkelijken. Wanneer de onzijdi gen dit recht niet erkennen, dan is dit eei afwijking van de onzijdigheid. Andere besprekingen De opzienbarende mededeelingen, di volgens twee Engelsche bladen, Maandaj in het Lagerhuis zouden worden gedaai betreffende het Zweedsche verbod vai uàtvoer van pulp en den invoer in Enge land van weeldeartikelen, zijn uitgeble ven. Aangaande het eerste konstateerd miinâster Runciman «envoudig het fei en aangaande het tweede zeide hij, da het vraagstuk hœ overbodigen invoer a te snijden wordt overwogen. Op een vraag heeft Dr Macnamara van de admiraliteit, het bericht tegenge sproken, dat de Engelsche admiraliteit 'fi dertijd de Fransche vloot van haar pla: om de « Goeben » en de « Breslau » aa: te vallen had afgehouden. Tennant, de onder-minister van oor log, heeft gezegd, dat het krijgsbedrij in Nj as sol and door regens en o verstroc ming wordt belemmerd. Lynch, de nationalisé vroeg of het nie goed zou zijn een denkend departemen in te stellen om de regeering in d leiding van den oorlog te helpen, plan nen te maken enz., zoodat zij niet telken handelen moet als de dingen reeds ge beurd zijn. Asquith antwoordde, dat d regeering, door kundige raadsleden voor gelicht, reeds dœt wat Lynch wil. Als he , denkend département dan al bestaat vroeg Lynch weer, wanneer zal het da: zijn taak beginnen? Offîciëele Legerberichten VAN DUITSCHE ZIJDE WCàtelijk gevechtsterreiii Berlijn, 27 Januari. — Officieel : In aansluiting met eene beschietinj onzer stelling in de Duinen door di vijandelijke artilleiie, bestreken eenigi . monitors de streek van Westende zou . der uitwerksel met hun geschut. 1 Beiderzijda de baan Vimy-Neuvill' bestormden onz® troepen na voorafgaan : delijke ontploffing de Fransche stellinj op een« breedte van 500 à 600 meter , naemn 1 officier en 52 m»n gevangen - Na een vruchteloozeji tegenaanval vai de* vijand ont#ponnen zich hier en il de andere in de iaatste dagen veroverdi loopgraven levandige gevechteri me - handgtranate*. De atad L«n« la g onder havig vijan delijk mur, là da Argonnau. tijdelijk l«van«ttg< : artiUeriegavacht«a. Russisch gevechtsteTrein Berlijnj 27 Januari. — Officieel : Afg«zien van sukse»voll« onderna mingen'door kleine Duitscha en Oosten rijksch-Hongaarsche afdeelingen, bij d< legergroap van generaal v. Liusingen i« niet s van beteekenis t« melden. Balkanfront Berlijn, 27 Januari, — Officieel: Niets nieuw». VAN OOSTENRiJK- HONGAARSCHE ZIJDi Russisch ç'tvechtsterrein Weenen, 20 Januari. — Officieel : Nieta nieuws. Italiaansch gevechlsterrein Weenen, 26 Januari. —■ Officieel : Bij het bruggehofd van Gôrz hebber onze troepen in gevechten bij Oslavis een deel der vijandelijke stellingen al-daar genomen. Daarbij zijn 1197 ge-vangenen, o. w. ,4 ôoffirieren., en 2 ma-chinegeweren in onze handen gevallen, Oop op verscheidene andere punten van het front aan de Isonzo zijn de ge-vechten in hevigheid toegenomen. Vijandelijke aanvallen en pogingen on onze stellingen bij Podgora, op der Monte San Michele en ten oosten van Monfelconé te naderen, zijn afgeslagen. Onze vliegers hebben de kantonne-menten en opslagplaatsen van den vijand in Borgo en Ala met bommeji be-etaokt,He vêtvtlg « 6»fl»fïM-rgr***-*!W > ait rJ A Gft» "Briefwisseling uit ielgiëM — Reedt menigmaal hoorde ik Vlaamsch-gezinden er over klagen dat velen onzer Noord-Nederlandsche taalbroeders zich zoo weinig bckrcune.il 0111 den taalstrijd in België gevoerd door een tak van den " Groot-Nederlandschen stam. Zulks was • niet zonder reden, en nu 110g zou men van de Rolland ers me.er zedelijken steun mogen verwachten, alhoewel er sedert ' den oorlog heel wat gebeterd is in dlen toestand, en men zich, bijzonder in de ^ ontwikkelde Hollandsehe wereld, begint warm te voelen worden voor den strijd der Vlaamsche taalgenooten. Dat de eenigszins onverschillige hou-ding der groote massa in Holland zou te 1 wijten zijn aan minachting, gelooven » wij niet ; veeleer is het een gebrek aan 1 voldoende inlichting over onzen taal-1 strijd, en dat hebbe.n wij te danken aan - de aardige « briefwisselingen uit "Bel-" gië )> welke den Hollandschen kranter 5 gezonden worden, dusy aan de heerer 1 briefwisselaars van Hollandsehe bladen 1 die hunne kranten inlichten over der f toestand in België, niet in algemeener ki-itischen zin, doch wèl volgens eigei: > opvatting van de toestanden, of 00k wel " volgens hun eigen oordeel over het a " of niet wenscheliike, te spreken ovei 1 zekere feite-n die nochtans de Hollander; 1 belang zouden inboezemen. Zoo hebben we te Brussel een derge-" lijken briefwisselaar, Vlaamsch dichter, ^ die gewoonlijk zijn proza neerpent voot " een groote Hollandsehe krant. Die heet teekende, zoo het schijnt, 00k de mar-' mottenlijst, en hoe graag de Hollanders 1 nu 00k wat wenschten te vernemen ovei e hun Vlaamsche taalbroe-ders ,ze zuller niets weten, omdat die mijnheer als op-s vatting heeft dat er niet over taalkwestk mag gesprolccn worden in deze tijden e En zoo vindt ge dan de grappigste — zooniet de belangwekkendste, — brie 1 ven in het blad uit Rotterdam, van d< » hand van onzen Vlaaroschen vriend dfen 1 dichter. Toen v66r eenige. maanden — 't was in 't begin van het slechte jaar-getijde — overal het Vlaamsch leven t< Brussel begon op te borrelen, toen kre gen de Hollanders daarvan geen sikkepii te weten, maar er werd hun iet* geschre ven in dezçn aard : « 't Is koud ! Brr ! 't Loop rond, ir doodelijke verveling, handen in de zak-r ken en kraag omhoog,en 't bibbert.Alom ' grijnst ellende me tegen, en 'k zie kleine * kinderen, half gekleed, .door de koud< ' stromi>elen : aan de pasteibakkerijen wal men lekkere geuren me tegen, en 'k zie 3 lieve juffertjes, in prachtig toilet, bin-nentreclen met cen hondje in den arm \ warm in een kleedje met kraag en po-' chettes gedu'ffeld. » ■ Zie, zoo ging de briefwisseling voort | en zoo wisten de Hollanders precies dai ( het hier koud was, dat er arme <n rijk< ^ menschen waren en hondjes met eer t kleedeken aan. Maar van de Vlaamsch: leergangen, van de duizenden lezera dei , Vlaamsche boekerijen, van een leerganj voor Nederlandache uitspraak, niet» . geen woord ! E«n weinig later werd de wet toegô-past op het Vlaamsch o^derwijs, iets wal hier heel wat beroering bracht en zekei van belang was voor onze Noorderbroe-ders. Jawel, onze briefwisselaar-marmol achreef toen in zijn blad iets in dezen . aard : « Gekuiërd heb ik heel den dag, langs aile straten van Brussel, doelloos mijn blikken latende waren over de menigte niets-te-doen-hebbende menschen ; toen ik onverwachts aan de vaart stond. Mijn blikken gingen langs het water en ont-dekten pl®tseling de mosselschuite^i met de veel-gewilde-en-lekkere molusken, ge-; liefde spijze der Brusselsche. lagere klas, Ze zijn echter duur geworden, zeei duur! » Dat wisten de Hollanders nu 00k weei al, maar van de Vlaamsche wetstoepas-sing behoefden ze niets te weten, volgens de opvatting van den Vlaamschen briefwisselaar, natuurlijk ! Een weinig later, kwam het besluit ons ter kennis dat de Vlaamsche Hooge-school er zou komen. Dat was nu toch wel een nieuwsje ,sensatiewekkend ge> noeg om onzen Nederlandschen broeder; te doen. geworden. Maar jawel ! onze mftrmot-briefwisselaar scheen zoo vast te hebben geslapen dat hij niets van die hoogeschoolkwestie bleek af te weten. Want die week schreef hij aan zijn blad ongeveer het volgende : « En nu was het lang gelede* dat ik mijn hartje 110g had deugd gedaan aan mijn lievelingskost ! Ja, boonen hadden we al. daar had het Voedingskomiteit voor r'czorgd. Maar de pekelharing, de vette-voedzame-vol-sapnige. pekelharing hadden wa lang moeten derven ! En au 1 zoudea wa er etea, fijm, ingelegd i* a.ini* Wat lekkers, jongens ! Eu dat liaddsn wij U. Hollanders, te danken ! » ] Ja, waarachtig, onze muzenzoou had die week boonen met opgelegde pekelharing gegeten... En dat den Hollanden nielden scheen onzen Vlaamschen dichter heel wat gewichtiger dan hun te ver-tellen van de Hoogeschool voor Vlaau-deren die de heropbeuring van heel eer volk moet ten gevolge hebben. Maar 't is waar 00k, de pekelharing heef' misschien de opbeuring van den korres-pondent tengevolge gehad. Nou, da's heel wat bdlangrijker!... Een andere Vlaamsche. schrijver is ool : briefwisselaar van een Hollandsch blad .-n handelt juist als zijn collega. Op l2 Juli schreef hij over de droefheid de: Brusselaars die den Nationalen feestdaj; niet hadden kunnen vieren, zooals all< jaren, met vlaggentooi eu vroolijke ban ketteu. Die marmot sliep toen waar scliijnlijk zoo vast dat hij op 14 Jul reeds meende op 21 Juli te zijn, toçi hij bij toeval ontwaakte. Zoo wordt dan door zulke « Charela 1 het Hollandsch publiek ingelicht ovs: Vlaanderen's taalstrijd. Moeat ik be stuurder van zoo'n Hollandsehe kran zijn, ik vvierp die lieden, zoo ze nie; van taktic-k veranderden, hunnen pekel haring, met ajuin en al, naar het hoofd Maar als men dat ailes weet en een fiju nagaat, dan moet men niet verwon derd staan kijken als men bemerkt da » onze Noorderbroeders onzen taalstrij< niet kennen. Gelukkiglijk wordt, on ' danks die eenige inarmotten-brie.fwisse laars, door meer open geesten, en cvp rechte Vlaamschgeziude briefwisselaar gezorgd dat stilaan het goede zaad u Holland gezaaid worde.. En daartegei kunnen de mannen met hun boonen pekelharing, mosselen en pateekens 1 hoegenaamd niets doen... zelfs niet me te ronken ! En dat ze dan boonen etei • zooveel ze willen... met of zonder pekel haring ! Jef HERREMANS. DAGELUKSCH NIEUWS SPOORWEGBOEKJES TEGEî VERMINDERDEN PRIJS. — De ge meentebesturen hebben formeefe instruk ties ontvangen wat aangaat het afgevei 1 van attestaties. In eenige loealiteiten wei vereischt en de goedkoope couponboek jes aan werklieden en beambten. ' De vervoerprijs, van de plaats der be ; langhebbenden tôt de plaats waar zij hun ne bezigheid hebben, is slechts 21/2 cen ' tiemen per kilometer. Om hiervan te kun nen profiteeren moet men beambte o werkman zijn en een loon van minder dai 6 frank per dag hebben. Er wordt daartoe vereischt een bewij van het gemeentebestuur, ten einde al d' vergissingen te voorkomen en 00k om t beletten dat lieden, wier inkomen hoo< genoeg is om hét gewone vervœrtarie te 'oetalen, van deae gunst zouden ge bruilc maken. Vele gemeenten echter nemsn niât di vereischte 2 orge n ia acht in het afleverai van attstaties. In eenige loealiteiten wei , gerde men de vereischt» attestaties te ge ! ven, onder vûcrwendsel dat, wegens ge brek aan voldoende bewijzen, het onmo . geiijk was te kunnen zeggen, of de be trokkene als beambte of werkman mee: verdiende dan er voorgeschreven was Deze wijze van optreden was oorzaak da de vragers niet van dezen maatregel heb ben kunnen profiteeren. De nieuvve instrukties aan de gemeeti tebesturen houden in, dat het vol doen d< is de vertooning van een certifikaat vai den pa.troon te eischen. De gemeentei moeten goedschiks deze attestaties gevei en zien dat ailes nauwkeurig geschiede , Wanneer het beheer der spoorwegen dez< voordeelige aanbieding zou terugtrekkei , of opheffen, dan zouden de gemeentei hierdoor getroffen worden, want door dei werklieden minder gekgcnheid tôt arbeic te geven, zouden de lasten der weldadig heid noodzakelijkerwijze vermeerden worden. DE VUILE KWAST. — In het laat ste nummer van « Vrij België » beklaag de heer Van Cauwelaert zich er over da 00k hij door de « Métropole » voor Duit sche agent is uitgescholden geworden Het is niet goed, zegt hij, de Flamingan ten te doodverven als Duitschgezind. Maar heeft hij niet zelf die « vuil< kwast » tegenover enkele onzer ntedewer kers met verantwoordelijke lichtvaardig heid gehanteerd. (VI. St.) DOOD VAN DEN LANDSCHILDEF JAPY. — Men bericht te Parijs der dood, op 76-jarigen leeftijd, van dei landschapschilder Japy. Met hem ver dwijnt een der Iaatste leerlingen va» Corot. Evenals Courbet afkomstig ur d» Jua, heeft hij a»ind«< va* lich •;»rel«en. danb wprU- îk nl*t merkt voorbijgegaan. In zijn weergeven van nevel-, mist- en sneeuw-effekten, van bleeke en lichte lentezonnen, heeft hij eene treffende nauwkeurigheid en eene teergevoelige fijnheid weten te brengen, welke hem, van het begin zijner loopbaan af, onder de meest persoonlijke Fransche schilders geplaatst hebben. Het succès, dat hij spoedig verwierf, bleef hem ge-trouw, en zijne klanten bevonden zich niet alleen onder de Fransche liefhebbers maar 00k onder die der Vereenigde Sta-ten.EEN ENGELSCHMAN SPREEKT TEGEN DEN OORLOG. — Het Engelsche parlementslid Francis Neilson bevindt zich op het oogenblik in de Vereenigde S tat en. Men wist in Engeland wel, dat hij daar was, want ongeveer een half jaar geleden was hij z.g. tôt her-stel van gezondheid daafheen getrokken. Thans blijkt uit een « Time» »-telegram 1 uit New-York, dat Neilson in da Ver-1 eenigd» Staten lezingan houdt tegen den oorlog, dien hij onrechtvaardig acht. ' Hij zegt daarover nu aan het Ameri-r kaansche publiek wat hij t» zeggen " heeft. En hij acht dat aijn plicht, omdat t de Engelsche censor verhindert, dat in : de Vereenigde Staten bekend wordt, hoe ' in Engeland de stemming en de toestan-■ den in werkelijkheid zijn. * Men wist in Engeland natuurlijk heal " goed, dat Neilson den oorlog zoovvel on-noodig als misdadig oordeelde. Doch dat î de man daarover in de Vereenigda Sta-" ten lezingen houdt, valt toch tegea «n " wordt hem kwalijk genomen. ; DE BREVETTEN VOOR UITVIN-5 DINGEN. — Men neemt sedert eenigen 1 tijd eene zeer opvallende vermeerdering 1 waar in het aantal nieuwe uitvindingen, ' welke door het bureel voor brevetten wet-' telijk gedeponeerd worden. In den eersten tijd van den oorlog, schenen de uitvinders 1 zich een weinig terug te houden ; er werd weinig aangevraagd, te meer daar de groote industrieele maatschappijen, welke tôt de beste klanten van het « Brevetten bureel » behooren, meerendeel» aon-«- -der w-erk waren. Men is thans nog ver van de 9000 brevetten, in 1914, en de 9800, in J913 aangevraagd. Maar in zooverre men erover cordeelen kan, hebben de tegenwoordig I gedeponeerde brevetten betrekking op - ernstige uitvindingen en zijn niet zoo - fantastisch, zooals velen waren, welke im 1 de Iaatste jaren gevraagd werden, en - weiker aankondiging de spotlust der pers - opwekte. Onder de duizend brevetten, welke în - de Iaatste maanden gedeponeerd werden, - is er een zeker aantal dat op den oorlog - betrekking heeft... verschillende oorlogs- - werktuigen, springstoffen, dispositieven f voor het leeren van Schijfschieten, enz., 1 waarvan vele uit vreemde landen afkom- stig zijn. Iets voor iederen dag Over tw»« briove* 'i Is plezierig en tevens kepseketsend ho» razend «te Vlamingen zijn dis wij genoemd hebben als anderteekenaars van het Smttkschnft aan Zijn hxc, Geuverneur-Gtneraal von Eissmg têgtn de v&rviaamsching der Genlscne tloege-sehool,Wij ontvingen daarover twee brie ven en beide afkomstig van bestuursleden van den Liberalen Vlaamschen Bond, hh. Bin. De Puydt en Nie. Cupérus. Wat verschil met den opgewekten brief van Mter Fred. Del vaux, die niet heeft geteekçnd 1 Zij hebben wél geteekend ! De brief van De Puydt is grimmig, die van Cu-pérue schuimbekt, als we zoo'n «toute figuur mogen gebruiken. Eerst dachten wij het schrijven van den hr De Puydt maar liever ter zijde te leggen. 't Is niet gelukkig! j De schamp op de onderteekenaars van de lijst-René de Clercq en dat hij, De I Puydt, het onnoodig acht in de gazet ge-noemd te worden aan 2 fr. 60, is nog al grof. Hij staat er dus liever in om een ■ ploertigheid te onder teekenen. Ook goed. : Indien wij het stukje toch mededeelen i» het omdat de hr De Puydt door zijn vrienden laat rertellen dat hij aan Het Vlaamsche Nieuws ee* brief keeft ge-stuurd, zoo vreeselijk gepeperd dat wij hem niet durven op te nemen ! 1 Het stuk diene dan als dokumentatie over eigen waa». Het tweede schrijven — beide viadt de lezer op onze 5de bladzijde — is van den svmpathieken en gezelligen hr Nie. Cupérus, thans waarnemend bestuurder van het Kon. VI. Konservatorium. La musique adoucit les mœurs !... Laten wij den ken dat de brief geschre- . ven w«r<à «t Waa« va* ^îhe««i#-> 1 waaseiStiGrrri I^gri inra i rm nq 't la m» aeurig gelerabkal dat geduri* in herhalingen vervalt. Waar hij een oogenblik ouhoudt met zijn slechts half ingehouden. scheldea en iets wil gaan betoogen, slaat hij telken* zijn eigen ruiten in. Al de onderteekeningen zijn die « van mannen welke va$ het Vlaamsche volk een mandaat of lastgeving hebben ontvangen en die het recht hebben in zij nen naam te spreken». Welk mandaat heeft de hr Cupérus? Of blijven degenen medetellen aan wie de lastgeving ontnomen werd? En wat beteekent -een mandaat van het Vlaamsche volk? Stuurde 't Vlaamsche land, met al ons politiek gehaspel en geknoei, niet meer Vlaamschhater» dan Vlaamschgezinden, niet meer vijan-den dan vrienden naar Kamer, Senaat en Gemeenteraad ? Waar haalt de hr Cupéru» zijn be-toogtrant?En 26» gaat dat vbort ! Hij beweert dat wij den toestand voor, stellen « alsaf de vervlaameching der Hoogeschool van Gent reeds nabij was, terwijl ailes zich bepaalt bij dagbladar-tikelen en veronderstellingen ! (sic). En iedereen weet... «dat het in de huidipe omstandigheden onmogelijk ie de leergangen te hervatten ». Zed ! wel, brave heer Cup&rus, toaak u clan zooveel kwaad bloed niet ; slaap gerust ; laat den bezetter in zijn on-macht bçtijen ; laat da Vlamingen, —» hopend op een recht, het niet vragend) doch het aannemend, — een nieuwe te-leurstelling tegemoet gaan, geiijk zij dit reeds 85 jaar gewoon zijn en loop met geen Smeekschrift aan den bezetter rond ! Want een Smeekschrift is het, niet zoo waardig als hetgeen dat in de zes-tiende eeuw ook te Brussel aan de vœ-ten van een andere Landvoogdij werd neergelegd.. Geiijk we eergûteren zeiden : « Eerst is uw leus zwijgen ! En als gij de spraak terugkrijgt, is het om een recht aan uw volk te doen ontnemen *... en nog een recht waarvan gij d» uitvoering her9en-schimmig waant. Welnu, dat is verke«rd, om een zacht woord te gebruiken. Maar is ook niçt kenschetsend weeral dat om in 't gevlei te komen van de regeering, ge maar anti-Vlaamsch moet zijn? Worde* niet tl de flaminganten di» optreden voor het Vlaamsche reçht, met een toekomstig Fransch Schrikbewind bedreigd ? Zijn anderzijda niet al d» franskiljona en Vlaamschhater» tagen de huidig» vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool? Is dat gee* aanduiding voor de onderteekenaars ? Om te eindige* wil de hr Nie. Cupérus nog een druppeltje venijn ia zijn drankje laten valle*. Hij hoopt dat er ee* eiad zal komen aan dit ellendig gedet ! Vlamingen te-gen elkander jagen is slecht in gewone tijden, het is misdadig nu. IZeer juist, Mijnheer Nie. Cupéma, waarnemend beatuurder van het Ko-ninklijk Vlaamech Konservatorium ; ook doen wij niet niede aa* dat vuil, vuig, i aan dat sleeht en misdadig werk. | Wij lastertn niemand, wij maken nie-mand verdacht ! Wij, gij niet, Mijnheer Cupérus, zijn daar de slachtoffers van. En als er geen la.tten aan 't huis waren, dan zouden we man en paard noe-men, doch onze grootmoedigheid, onze Vlaamschgezindheid en onze vader-landsliefde beletten ons in deze tijden en met de straffen die afgekondigd werden, onze lasteraars bij name aan de kaak te stellen. Maar ge moet au toch geen misbruik willen maken van onze lankmoedighe.id en ons niet dwingen te spreken, want dan zou de verantwoordelijkheid op u vallen. Wij kennen menschen die wel laste-ren, en die nochtans als de verdedigéra zouden moeten optreden van het personnel waarover zij gesteld werden. Wij die »trijden voor het Vlaamsche recht, zonder eigenbaat^ zonder bijbe-doeling of berekening, wij die van kwa-lijkgezinden of slecht-ingelichten bedreigd worden met den dag dat de Entente hier zegevierend eal binnentreden, wij worden *u loos e* geniepig gel aster d en beloge*, en ze weten de som t» noemen die wij per dag va* dea Duits schen beretter trekken ! Als de hr Cupérus daar meer i*lich-tingça over wenscht, moet hij ons dat maar laten weten, maar hij moet ons dan tevens het middel aan de hand doen om voor een vierschaar van achtbare Vlaamschgezinden — ze mogen het Smeekschrift gete.ekend hebben — den lasteraar zijn misdadigea las ter te doen T Tf#

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het Vlaamsche nieuws belonging to the category Gecensureerde pers, published in Antwerpen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods