Het Vlaamsche nieuws

323 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 09 August. Het Vlaamsche nieuws. Seen on 07 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/kh0dv1f91q/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Il abonnbmentspruzbn. I w Ua maand 1.75 I fwr 3 maand S.— I foor 6 m»aD<i 18*~ yoar één j»w »»— ^Ue klachten nopee» onregetmatig-' i*kn in de bastaUdag der posta bonne-!Tt»n Kln UITSLUITEND te ri«h het BESTELLEND POST-jUBEEL ea niet aan het beheer y«n het blâdi I Vrijdmg 9 Aegostns 1918 - 4de Jaarg. JMr 214 PriJ* S Ceatiem s ou* Beâgiê Het Vlaamsche Nieuws * Ver&chijnt |œtti p&t week l DE OPSTELRAAD: Hoofdopsteller Ra! VERHULST, Dr. Ang. BORMS, Hcagteeraar Alh. VAN DEN BRANDE „„ | AANBONDiaiNÛEN j I Tweed* blmd, deu ...... t.S# : * Derde «£. id. |. £ Vi«rde id, id, ...... * Se | I"ood»iwsnoht 5,— | Elks m&dswerfcer i« peraoo&iïjk ? veraatwoardelijk voor zijn uchrijven, ? en bùidt ni»t heed de redaktie. { Redaktie, Behecr en Aankondigingen : I 73, ST-JACOBSMARKT, 73 ANTWERPEN i OFFICIEELE BERICHTEN |'Bl.aiUtS_CHf2UDf» duitsch avondbericht Berlijn, Wéesndag 7 Oogst, — Offi Sl! Niets nieuws. duitsch lêgerbericht Westelijk gevechtsterreia Berlijn, Donderdag 8 Augustus. — Ificieel : Legergroep Kroonprins Ruppr. var tieren : Aan weerszijden van de Leie sloegen jj Engelsche plaatselijke aanvallen af. inoorden de Somme deed de vijand litige tegenaanvallen tegen onzo jiiwe linies aan weerszijden van den laatweg Bray—Corbie. Ze werden af-:wezan. Gedurende de nacht bij tus-tenpoozen oplevende geschutbedrij-gheid en verkenningsgevechten. Bewesten Montdidier mislukte een aatselijke aanval der Franschen. Legergroep Duitschen Kroonprins : Tusschen Soissons en Reims leefde ; geschutstrijd voorbijgaand op. In-nteriegevechten van minderen om-ngaan de Aisne en Vesle en benoor-•r Reims. Legergroep Hertog Albrecht van uitemberg : Inde Vogezen suksesvolle aanvaJ in ivijandelijke linies aan nleesbaar. — Red.) Leutnant Freherr von Boerik be- alde zijn 20ste luchtoverwinning. m S04i. nû«ii. iïm ITALIAANSCH GEVECHTSTERREIN IVeenen, Woensdag 7 Oogst. — Offiel:M«rie»trijd on patroeljebedrij v ig-lialbanie Weenem, Woensdag 7 Ooget. — Offi-(1:Bewesten Berat zijn voorwaartsche be-Kingen der Italianen gestuit. In het dal n de boven-Devolii schoten we verder van TURKSCHE ZIJOE PALESTINA Konstant inopel, Dinsdag 6 Oogst. -Officieei : Tusschen de kust van Palestina en d Jordaan ver j oegen wij patroeljes e maakten we gevangenen. Onze vliegers boni b ardeerden een re . bellcnkarnp ten Zuki«n van Maan me fiukae». Aan het Oostelijk front bezetten wi Kioesjnoe en brachten we onze dekklngs troepen iin Zuidoostelijke richting voor uit. Aan de and«r« fronten ailes bij het on d*. VU F&WEHE UJDE WESTELIJK GEVECHTSTERREIN Parijs, Woensdag 7 Oogst. — Officieei : Tusschen Oise en AiSffle hebben df Duitschers, na een verwoed bombarde mieint, twre overrompelingen, bij Baill] on Tracy-le-Val beproefd. Ze werden teruggeworpen. Beoosten Braisile hebben eenige Fran-sche afo,eelingen tezamen met de Ameri-kaansche troepen de Vesle overschrederi en ajch op den Noordelijken oever genes-tekJ.Daiar hebben ze stand gehouden on-danks twee onstuimige tegenaanvallen der Duitschers. Ten Noorden van Reims hebben de Franschen hun linie over 400 meter tusschen de spoorlijnen naar Réthel en Laon vooruitgeschoven. VAK-!TALUUSCHE-ZIJDE ITALIAANSCH GEVECHTSTERREIN Rome, Woensdag 7 Oogst. — Officieei : Langs gebeel het front de gewone wis-seling van kanonvuur. De Italiaansche batterijen vatten het vuur sam,en op vij-andelijke wagen-kolonnes en troepen op marsch op de verbindings 1 ijinen van het Asiago-plateau. Tusschen de Astco en de Breiita hebben onze patroeljes de vijan-delijke voorposten terdege verontrust, ze gehavend en eenige gevangenen ge-rnaak.t Telegrammen I[e veroordeeling van malvy "rijs, 7 Augustus, — Alvorens tôt de uit-"ak van het vonnis over te gaan, had het paatsgerechtshof besloten de beschuldiging P medeplichtigheid aan verraad af te wij-'p maar de artikelen van het strafwetboek Iwitnde plichtverzaking in aanmerking te wijs, 7 Augustus. — De uitspraak van het satsgerechtshof, waarbij Malvy schuldig klaard werd aan ambtsmisdrijf (forfaiture) tôt 5 jaar verbanning zonder burgerlijke i'adatie veroordeeld werd, werd in d«n 'Min openbare zitting voorgelez«n. ^ Duitsche bladen toonen veel belangstel-« ''°or hat vonnis, dat over Malvy werd «reken. r' « Berl. Tageblatt » noemt het een ver-Mneidsoordeel, dat volstrekt geen gerech-W uitspraak is, maar als twee drupoels ^ op een parlementair votum, een daad i&rtijpclitiek lijkt. Het blad meent, dat «drijven tegen Malvy van de officieren (net tweede bureau bij den generalen staf rS' 2ij hebben Clemenceau, den ranoor-»an het hooge hof en den prokureur-ge-a|n gegevens tegen den (toenmaligen) j*agoe geholpen. Tegenover die partij gewezen mini9ter-presidenten en nui j vr(îefiere ambtgenooten van Malvy Me de flinkste sociaHstische radikalen, F|i'u€n .?n. invloedrijkste arbeidersleiders. tk« i'ji 'n ^en Senaat wordt door haar ,,5l« lid, Clemenceau, beheerscht. Dezen 'wnîf spai!?n- Z°u nu Malvy kort en bon-' men vrijgesproken, dan ware de eigen-aanklager, Clemenceau, veroordeeld. Kozen deze staatkundig oordeelende se-v n,,çn .Sulden middenweg. t h« SS1S Zeitung » herinnert eraan, je 1 ^noemde tweede bureau sedert de sts- ri1 ^et Dreyfus-geding wegens zijn reuk manier van optreden in kvva-ij,, s'®at- Clemenceau en Daudet zijn snten ,r',Citmat;.'Sfn weg aan talrijke doku-L , et ministerie van binnenlandsche De « I ,Iaiî ?°rloS gekomen. lfciiiwv L nze'^er>) meent, dat de Fran-s) e "'er weer als vôôr 20 jaar (Drey-•»dioon°nsc.'<''Se om redenen van staat-ken schuldig heeft verklaard. De Injp' ®e l'rey.fus naar het Duivelseiland th /j0r' in dit geval weer beproefd, in poij.. i®60 « gerechtolijken moord » van I tegenstander te ontdoen. lltlTli,.. —— I IN 5TAAT L, VAN BESCHULDIGING tjas^st' 8 Augustus. — Officieei wordt Seïën hf,mj , : Roemeensche Kamer is l'entai 0V€r ^et raPP°rt van Nt voor~e onderzoekskommissie, waarin Slidtut j™4 den vroegeren minùter-fet in ' atlatioe en vier leden van zijn ka- sena pleitten voor vervolging en ondanks het late uur gin? de Kamer nog tôt stemming over, die krachtens de wet voor elken minister afzonderlijk moet worden gehouden. Eenpa-rig, met 109 3temmen,werd besloten Bratianoe in staat van beschuldiging te stellen. Over de vier andere ministers zal vandaag (Dinsdag) worden gestemd. DE ARBEIDERSBEWEGING IN ZWITSERLAND Men meldde 3 dezer uit Zurich naar aanleidmg van het arbeiderskongres te Bazel, dat de onderhandelingen tusschen vertegen-woordigeri der Zwitsersche georganiseerde werk'ieden en der regeering werden gesloten tonder dat in den grond lets veranderd wa» in de houding, die beide partijen tegenover elkaar aannemen. De générale staf legt ech-cer de laatste hand aan de voorbereidselen voor een algemeene mobilisatie en de mili-tariseering van aile staatsbedrijven. Het ko-miteit der arbeiders heeft van zijn kant in een proklainatie aangedrongen op de voorberei-<img van de algemeene werkstaking, omdat tôt dan toe op geen enkel punt een beslissing was gevallen. De algemeene iridruk is, dat de bondsraad voor de arbeiders de vlag heeft gestreken, al heeft hij verklaard, zich alleen te willen binden aan de toezeggingen, die het komiteit Zaterdag j.l. schriftelijk zouden worden meegedeeld. Nagenoeg aile eiechen der arbeiders zijn — voorloopig — ingewilligd. Ze waren over het algemeen niet onaanneme-lijk. Verschillende bladen meenen, dat de achoen wringt bij de onbekendheid der regeering met den toestand in de arbeider#-kringea. DE HERVORMINGSVOORSTELLEN NOPENS BRITSCH-INDIE London, 7 Augnstna. — Gisteren is het rapport van Montagu en Chellnsford, houdende voor. gtellen tôt het invoeren ven hervormiegen in Indië zoowei in hst Lager- als in het Hoogerfruia besproken. Lord Ialin-gton verklaardo uit naam der regeering dat deze nog geen tijd heeft geh&d de voor-steflen te overwegen. Bladen van zoo Tiiteenlooipendi» richtuig aôa «Times» en «Daily News» zijn beide van oor-deel dat de regeering niet kan beweren in deze zaak geheel onvoorbereid te zijn. Bovendien w»3 de eratvang»t der voorstellen in beide h ai zen, maar vooral in het Lagerhuii zoo gnn&tig, dat ze moeilijk op de Jauge baan geschoven kunneû worden. . , De «Times» dringt er op aan dat de konrnna-sie uit het Lagerhuis, die de voorstellen aangaan-de Indische vertegenwordiging zal hebben te on-derzoeken. aanstonds wordt gevormd. Ook wordt geopperd een kommi*sie uit het Lagerhuis aan te wijzen am de hervormings-voorstellen in bijzonderheden na te gaan, _daar zij zoo teohtiisch zijn dat de leden er moeilijk in thuia kunnen raient. Gooreman aan *t werk DE VERGADERING , DER FARLEMfcNTSLEDEN (Van onziea briemiisclaar.} Brussel, 5 Angustus. Dat Cooreman het veel bihendigcr aan boord z.ou leggen dan zijn vooiga^gcr de liroquevilie, en hij dan ook veei ge-- vaarlijker kon worden, dii bes<-lte een-ieder die een weinig de Beigische politiek e v66r den oorlog heeft gi-volgd. a Men keut het standpunt dat de Bro-queville tegenover de uitlandige Belgi-. sche Kamerltden en Senat-ors had înge-t nomen. De Kcinpisclie aobiljon wen3cnte alléén te regeerea en bij meer dan ééne j gelegtnhe-d liet hij den Kainer.cden, . die hem lastig vielen met hunue vragea . uopens de Belgische politiek, voelen, dat huj hua raad wel ko» missi-n en van . hiffioe bemoeizucht vcrschuond wilde blijven. Dit spelletje was al begonnen toen de Broqueville met zijn staf ministers te Antwcrpea in het « Gtaud Hôtel » vertoefde. De oude Graaf Karel Woeste, die, blijkbaar om hoogst gewichtige re denen, het bezette Brussel verliet, om de regeering te Antwerpen te komen opzoe- ■ ken, werd als een ongewenschte last-verkooper ontvangen, zoodat de oude > heer onverrichterzake naar de hoofdstad • kon terug keeren, met de vaste overtui-' ging dat io Belgische regeeringskringen de taal van het gezond verstand wel geen gehoor me.er zou vinden. Aan al de ■ volksvertegenwoordigers gaf de Broqueville den raad toch « bij huu kiezers te blijven ». Doch dat vonden eenige van onze deputé's — gelukkig niet allen — wat al te bias! De Regeering trok er uit en zij zouden inoeten blijven tôt... de Duitschers er waren. De hazenmoed on-zer volksvertegenwoordigers kwam in opstaind tegen zoo 'n onmcnschelijken eisch. Als ge U langs den rug van het volk op de kussens werkt en ge vervult — à 4.000 fr. per jaar, een hongerloon ! — in wedestijd uw plicht tegenover het vaderland, dan eou inen nog durven e'schen dat ge in moeilijke omstandig- ' heden bij uwe kiezers blijft, dat ge mtt hem o'Jverteerbaar brood blijft eten tôt de hongersnood kom^, dat ge U blijft blootstellen aan de bommen der Entente-vliegers, enz. Neen, zoo'n « gebiedetid mandaat » «.trookte, volgens de meenmg I van talrijke député's, niet met de hooge ■ opvatting van hun verheven ambt vati 1 volksvertegenwoordiger. Het heilig 1 egoïsme vergt dat ge uw eigen lijf in 1 veiligheid brengt en- ze trokkcn er dan, 1 tegen de Broqueville's wenschen in, ook t van onder. v '• Doch de kasteelheer van Moîl was mans genoeg om zich die moedige hazen '■ van 't lijf te houdui. Toen ze te Haveie s kwamen vernemen hoe net met 't BeL- gisch staatsschip stond, ot het vveer viot < kon komen en, zoo ja, naar welke rieli- tmg het zou worden gestuurd, dan zond 1 hij d-e lastige, praat- en bemoeiziei.e s man/Uen naar de weerlicht. Hij uad daar. j voor een mooi argument. « ivijk ce11», i zegde hij, kan ik uw heidhala^e koiie- s gaa, die guids in 't belette geui^d hun > plicht vervuli^n te midden van de zvvaai- > tx.-proelde bevoïkiag, voor nun iiclucu- > mot-d nu gaan beloonen, door U — een > bœi lammefingen, d-e îa 't ure van ge- ) vaar het liazenpad hebben gekozeU — t aan de verantwoordelijkheid d^r regee- * ring te iaten-deelnemen.''» memana min. y der dan C. Hnysmnna heett in « i_,c Droit >; ■a-à reup-vs » ^rarija, iNr. van 7 Juni) >: verteld hoe de Broqueville de lastige dé- >: puté^ wist ai te schepen. « On a 1 air de >: leur dire, zegt Huysmans : Vous auriez t beaucoup mieux lait de rester en Bei- g que comme vos collègues et de nous \ ticher la paix. N'essayez pas de vous im- c yOJïl. H QVOli-i) Vx L» inv-Jt u^oUâlI de votre collaboration. Ce que vous avez v de mieux à faire, c'est de jouer Comité, r discrètement. Rendez-vous à Paris, si 1 vous en avez l'envie. Mangez, buvez, al- f lez même souptr, si l'occasion se p:é- j; sente. Mais, avant tout, taisez-vous 1 s Vous n'existez pas! » (l) r Het recept werkte uitstekeod ! De be- l rouwhebbende zondaars dropen af... t Bijna vier jaar hadden ze «oodig om op verhaal te komen. Toen hebben ze waar- _ schijnlijk bedacht dat de Broquev'He er al 'n zonderlinge logika op na hield. De g 60 à 70 im het buitenland vertoevende t Belgische Parlementsleden vormden wel u een minderheid, doch was dit wel een '1 reden om heel het staatsbeleid in handen ii te la(en van hoop en al vijftien min's- a ter a, die toch ook niemand meer achter i zich hadden . dan een s^af vetbetaalde ambtenaars en pei'sagenten ? ▼ Cooreman kwam en scinde aan heel de wereld : Ailes blijft bij 't oude, er is niets, heelemaal niets veranderd ! Ik zal ? het alleein met een nieuwe « méthode t< gouvernementale », met een nieuwe « re- g geeringsmethode » beproeven ! d De nieuwe méthode van Cooreman n kennen wetnu. In den grond wil hij juist b hetzelfde als de Broqueville, daarom 1? heet het dat er niets veranderd is ; doch d' hij zal het alleen met andere, sehijnbaar ir toegevende middeltjes beproeven om tôt ei hetzelfde resultaat te gerakem. De parle- ir mentsleden willefl vergadeuen. Qoedi, * laat ze samenkomen ! Ik ben er niks tegen, zegt Cooreman. Integendcel ! Wij Bullea hen te Havere hartelijk, ja feea-telijk zeifs ontvangen. De regeering zal deeluemen' aani de bijeenkomst, die eigenlijk geen officieei katak'-er zal dra-gen.En ze zija naar Havere getogen; 21 Juli was de uitverkoren datum. Vôôr het begin der zittingen werd de nationale feestdag gevierd : de kunstmatige liefde voor de hersenschimmige « âme belge » werd aan onze député's nog een s inge-s pot en, als een sérum tegen e;ke schei-dingsgedachte en tevens als een waar. scliuwing aan Van Cauwelaert en zijn aanhangers dat eenieder die op Franschen bodem de rechtcn van 't Vlaam-sche volk drnfde stellen tegenover het onnatuurlijk werk der Belgische staat kundige eenheid, wel zou geringeloord worden. Het « Bclgisch Dagblad » laat zich nu uit Havere berichten dat de Belgische parlementsleden die te Ste-Adtesse bij-eengeweest zijn, in besloten vergadering over het mémorandum van Van Cauwelaert aan de Engelsche regeering hun afkeunng hebben uitgesproken. De posi-tie va:a den heer Van Cauwelaert. op Fransch grondgebied is, volgens hetzelfde blad, zeer delikaat gewordeH. Ook verJangt hij vnrig naar Nederland terug te keeren. Dat laat zich hooren ! Nu het Ant-werpsch Kamerlid het aangedurfd heeft om in een vertiouwelijk stuk aan de Engelsche regeering, de waarheid te zeggen nopens de Fransche inmenging in onze binnenlandsche aange^egenheden, loopt hij veel kans hetzelfde lot te ondergaan als zijn waarde kollega Huysmans. Deze had de noodige papieren van de Belgische regeer'ng ontvangen voor den over-tocht uit Engeland ten ejnde de samen-komst der parlements'eden bij te wonen, maar de Engelsche zeelieden weigerden dem vredespropagandist aan boord te ne-men. Van Cauwelaert krijgt vermoede. lijk ook wel zoo'n reisverlof om in het vrije Holland zijn echtgenoote en zijn talrijk kroost te gaan vervoegen, doch 3p een wenk van den Tijger zouden ook 3e « zeelieden » zich wel cens tegen zijn reis kunnen verzetten ! De vraag is nu in hoever Van Cauwe-aert ook steun vindt bij sommige zijner : iollega's. Dr. Van de Pêne, bijvoor- ! jeeld, zal hem toch wel niet in den steek ! aten? Daarvan zal voorhaads met veel iitlekken, omdat de zitting waaria de j :aalkwe»tie ten berde kwam met geslo-en deuren plaata had. Voorloopig is al-ee-n bekend dat een blaam tegen de ak-iv:sten werd gesicmd. Dat is wel met 1 Londer hevige diskussie gcgaan. De « Nation Belge » (Nr 159 van 30-7) 1 ipreekt van « discussions qu'on peut, ' sans exagération, qualilier d'ardentes » [2) en verder van « délibérations plus >u moins animées » (3). Eerst heette het dat het protest tegen i îet aktivisme met eenparigheid van j itemmen was aangenomen. Volgens hoo- ; jergenoemd blad moet het met die een- s jarigheid wel een beetje treurig gesteld c âjn: «Les neuf dixièmes se sont pro- r i noncés résolument pour une politique } i de résistance énergique à toute ma- t ! nœuvre tendant à div'ser les Belges c i pendant la guerre. L'autre dixième, j ' dont nous ne suspectons pas le patrio- ; tisme, comprendra, nous en sommes < • suts, que, loin d'avoir avec lui le pays > flamand, il s'exposerait, en persévé- t rant dans une voix dangereuse, à être de plus en plus isolé dans la nation et r â nuire, par le fait même, aux reven- s dicat'ons flamandes les plus légiU- \ tes. » {4) * Er zijn dus parlementsleden diâ eenig ■oorbehoud hebben gemaakt. Willem zij te scheiding nâ den oorlog wèl? î: Al deze diskussies te Havere hebben h oor ons slechts psychologische beteeke- c us, vooral m zoover zij ons het bewijs sveren dat de daden die h'er door 't ak- } ivisme wordeu gesteld, bij de Fransch- o ezinde ministers, die eerst vast bes'oten ^ chenen nos te neg^eren, heel wat be-oering hebben verwerkt. Een duidelij- ^ er bew'js dat wij het bij 't goede eind t ebben kan wel niet worden geleverd. ^ Jan van Ravenstein. ^ 1) Gij zondt beter g-edaan hebben in Bel- ^ lè te blijven en ons geruat te latea. Tracht ' miet op te d<mgen. We hebben waarliik ^ we medewerkJng niet noodig. U kunt best in y gehelm komiteit spelen. Gaat naar î*arîji, ^ idien gij er lost toe hebt. Eet, drinkt en gaat (| rondmalcn als de gelegenheid zich voordoet. [aar, v66r aile» : zwijgt. Gij bestaat niet. 2) Besprekingen die men fonder overdrij-ing hevig kan noemen. v 3) Min of meer levendige beraad^lagingen. ^ 4) De 9/10 hebben lich beslist uitgesproken p x>r eene politiek van krachtigen weerstand ^ :gen elk manoeuvre stfekkende om de Bel- ^ :n tijdeus den oorlog te verdeelen. Het an- n :re 1/10, waarran wij de vaderlandsliefde iet verdenken, «al, we zijn er zeker van, îgrijpen, dat het, verre van het Vlaamsche nd met zicli te hebben, zich zou b'ootstellen, -jor op een gevaarlijke baan voort te gaan, | eer en meer afgezonderd te zijn in de natie v l, door het feit zelf, afbreuk te doen aan de v een rechtmatige aanspraken van bot Vlaam- ^ he rolfe, » Oproep aan de Katholîeh Vlûûmsche Jeugd Zaterdag, 17 Oogst a.»,, ia het de dag d« Vlaanische jeugdl Wij, kathoheke studentea en studentinnei mogen dien dag niet ten achter blijven. De katholieke jeugd is, door aile oorlog! neurose h een, zelfbewust Vlaamsch geblever maar de indrukwekkende landdagen, vaa v6c den oorlog, bleven uit. Nu, spijts laster en spijts aile tegenwerkinj onzer schooloverheid, is het oogenblik. uaa om ons te toonen als Vlamingen, en wee eeits-, door een grootsche manifestatie, t doen eien, wat ook de Katholieke Vlaamschi studeerenden eendrachtig willen : Vlaanderen zclfstandig en grootl Ben nieuwe Rodenbach is opgestaan onde; ons, Lode Craybeckx, en hij roept on» toe « Vooruit, gij jonge schare, de tijd is gunstig de studentenbeweging ran vroeger moet her le ven I » Wij jongeren, katholieke studenten, ittu dendnnen en inteKektueelen, moeten hem il dichtgesloten gelederea volgen, met de leea-wenvaan en het kruis in topl Katholieke studeerenden, vereenigen wi] ons zonder één enkele uitzondering, op de Groote Jeugd vergadering, met aile Vlaamsch« hitellektueele jongeren. In de vereeniging ligt de macht! Namens vel« Katholieke Vlaaaische Kol-legestudenten : Karel VAN VOSSSGHJÎM. STADenLAND LIEDERAVONDEN VOOR HET VOLK (A. N. V.).— LeiderrNand Rey-naers ; lokaal : Antwerpsch Koffiehuis.— Het wordt den zangeressen en zangers medegedeeld dat, evenals \oorgaande ja-ren, gedurende het schoolverlof geen lie-deraanleeringen zullen gehouden worden. Het hernemen der gewone zangles zal door de dagbladen woiden kenbaar gemaakt. — Het bestuur. MEDEDEELING. — De makkers svelke de stud^nfenmccting van Zondag i.s. te Turnhout wenschen bij tie wonen, junnen beat zich begeven naar de samen-comst aan de Turnhoutsche Poort, om lit. 10 tortnuur. \'<m daai uit zal mea in jroep vertrekken. Allen op t OPROEP1 — Bond der Gepensiôe-leerde Stadsbedienden «Onze BTaiigen». — Op Zondag, 11 Augustus, ten 11 to-enuur, algemeene vergadering voor al le leden in het «Antwerpsch Koffiehuis# /an Straelenstr., 6. Belangrijke mededeelingen. KRING «LICHT». — Nu de wer-:ing voor de Jeugdbeweg'ng zulken )rachtigen vooruitgang maakt,openbaart :ich in de verschillende bonden nieuw, appâj leven. Er staan frissche krachten >p, die de sluimerende werking van som-nige organismen nieuwe bedrijvigheid ùjzetten. Ook ae studiekrîng « Licht » spseft zijn plicht en richt een dringenden 'proep aan de Vlaamsche jongeren om anwezig te zijn op de feestzitting van 'atordag 10 Oogst, in de benedenzaal 1er Vereeniging voor Maatschappelijk /Verk, Kloosterstraat, 45, te 5 Toren-mr.Het programma ornvat : Muziekopvoe-iing en zang <loor enkele makkers ; Toe-praak van makker Segers; Verkiezing an het nieuw bestuur; Débat over de rerking van den StudJekring. Nieuwe leden worden verwacht. Ieder di.e door ernstige studie en dege-jken arbeio medewerken wil tôt de ver-efftng van Vlaanderen wordt hoogst-iringend opgeroepen. (Medegedeeld.) AAN DE JONGEREN. — De studen-innen en studenten, de op zich hebben enomen voor het a. s. Jeugdkongres ropnganda te voeren, worden hiprbij ringend verzocht vooral praktisch te r-erk te gaan, om te beginneu dat terrein ? bewerken <lat den rljkstjen oogst be-X)ft, om daarna moeilijke.r tôt ons te rengen middeas op die vrijze aan te vat-în die de hoogste kansen van welslagcn eraekert. De inrichters hebben hun plan zeer reedscheeps opgevat, en de taak die vol-oerrt moet worden is dan ook zeer waar. Daarom moet uit al de, de zaak ■n dienste staande krachten het mari-la m getrokken worden van wat er uit te •ekken is. \Ve roepen dan ook aile Jongere aîcti— isten op zonder verwijl hun toetreding i te zenoen naar het Jeugdbureel, in de rrnspsstraat, 10. Het gaat om hun aller laats als jongere menschen in de toe-omstige Vlaamsche gemtenschap. Nie-land onder hen mag nalaten zich in de meon van de jonge baanbrpkers der rlaamsche gedachte te laten imlijven. « Het V1aam«clte Nïenws » staat an de eerste oorlogsmaanden in âe hres nor V1aander«n's hevrijding, AJTe he-nste Mamingen stellen er dan ook prljSy p tôt zija getrouwe !«zers te betooren. foor laâereu cim Een en ander wat onze taal aanbelangt S Een Vlaamsche vriend schrijft ons : « Met groote instemming en vreugde, heb îk door uw artikel van 4 Aug. 1.1. vernomen dat Gustaaf Vermeersch zoo'n duchtige lans r breekt in Dietsche Stemmen voor het behoud van den alouden naam onzer taal Neder-l> duitsch. Ik ben altifcîeen overtu'gde voorstander van h die benaming geweest, voelend dat het de l> juiste was, doch mijn stelling zoo goed ver-r dedigen als G. V. zou ik niet gekund hebben. Een groote, bondige waarheid : Nederlatidsch, > een geografisch begrip, geen ethnografisch ; r Nederduitsch wel. r Met genôegen zie ik ook dat gijzelf, di« ! zoolang aan Vlaamsch vastgehouden hebt, ! naar Nederduitsch schijnt over te hellen. Een feit waarop in Het Vlaamsche Nieuws te dezer gelegenheid zou mogen ge-. wezen worden is dat geheel de IVde eeuw . door, tôt einde der.,18de, onze taa! bij het volk, ; dat is te zeggen bij Jan-en-alleman, heette en , geschreven werd Duytsch of Nederduytsch, en dit roowel te Amsterdam als te Antwerpen . en te Brussel. Wanneer i» het voîk te Antwerpc en t# Brussel zijn taal Vlaamsch beginnen te hee-ten en Hollandsch te Amsterdam ? Dat zal niet plots, doch Iangzamerhand zijn gebeurd. Advokaat Ver'oy van Brussel, de partijge-no6t van Vonck, schrijft in de jaren 1780-90 ; a Het Nederduitsch is onze taal. Edoch in het spreken nemen wij somtijds het woord Duitsch voo«- Hoogduitsch en Vlaamsch voor Nederduitsch. » Tôt hier het schrijven. Wij bedanken den geachten inzender voor zijn mededeeling. Wij vinden inderdaad Nederduitsch als algem^enr benaming beter dan Nederlandsch, doch dit neemt niet weg dat er drie takken zijn, beter nog drie weelderige twijgen van den Nederduitschen stam : Vlaamsch, Hollandsch en Ajrikaansch. Zoo had het Grieksch : Jonisch, Dorisch, Eolisch, en in 't Jonisch nog Attisch. Door Vlaanderen verstaan we tegenwoor-dig gansch het Vlaamschsprekend gedeelte van België, zooals de provincie Holland haar naam gaf aan gansch Noordnederland. Gelijk er een Vlaamsche en Hollandsch® Schilderschool is en een Vlaamsche muziek, zoo is er een Vlaams'.he en een Hollandsche, thans ook een Afrikaansche letterkunde. Hst zijn drie levende bronnen van de Nedeiduit-sche taal. Die verscheidenheid begint waar de zicl in de taal komt, dit is 't geval bij den kunste-naar. De ambtelijke taal is algemeen Nederlandsch in Holland en Vlaanderen. Maar ook als het volk spreekl is er een ziel bij en daarom — onverwachte gevolg-trekking — zijn we nog altijd wat schuw voor de Vereenvoudigde Spelling en voor de zutvere uitspraak op zijn Hollandsch. V. S. is een Hollandsch produkt uit noodza-kelijkheid des middels. De Hollandsche i itspraak kent geen kolen uit koolen, geen beet (biet) op 't veld uit een bcet in een boterham. Het Hollandsche volk voelt ook de g«-slachten van de woorden niet -meer; het Vlaamsche volk wel. Is het niet iets wonders dat een Vlaamsch kind uit het volk, zelf s als het niet lezen t f schrijven kan, heel de geslachtenlijst van de De Vries en Te Winkel zou kunnen opgeven, zonder bijna eens te missen ? Dat heeft het aan zijn uitspraak te danken. Wij zeggen ne man, 'n vrouw, e kind. Al wat ne is, is mannelijk, '« is vrouwelijk, e duidt op onzijdig. e voorhoofd (o.) ; 'n kaak of 'n wang (vr.) ; ne neus (m.) ; 'n lip, 'n tong, 'n kin (vr.) ; nen tand, tien baard, nen hais, ne nek (m.) ; 'n hand (vr.), maar ne voet (m.). Dat zou een Hollander moeten onthouden door de uitspraak gelijk een Franschman die zegt le pied en la main, doch de Hollander zegt over-al 'n t 'n man, 'n vrouw, 'n kind, 'n hand, 'n voet, 'n voorhoofd ! Zuivere uitspraak die leidt tôt het dooden van het taalgevoel. Alleen voor de woorden die beginnen met een klinker of met h — ook soms met b — laat onze uitspraak on» gedeeltelijk in den steek. Wij zeggen 'n hondje, 'n appeltje, 'n beest-je; gelijk '» buis, 'n hoofd, enz. Dat is de eufonische n achter het onzijdig e, want wij zeggen het juist voor 't manneiijk : nen hond, nen hemel, nen oap, nen appel. Doch als een woord met een klinker, met h of b begint moet g'er maar een hoedanig-heidswoord bijvoegen om dadelijk op 't rcch-te spoor te zijn : 'n'huis, ja, doch e schoon huis (o.) ; e klein appelije ; e goed beestje (o.). Voor een paar dozijn woorden is de Vla-ming niet t' akkoord met De Vries en T« Winkel en dat lijstje wordt dan ook in onzo «praakkunsten afzonderlijk en nadrukkelijk opgegeven : wij zeggen b.v. ne stoomboot, nen boot en boot is vr. Goed! maar heeft De Vries en Te Winksl geen ongelijk, vermits de Vlaming, alleen op zijn taalgevoel voortgaande, voor honderden, voor duizenden woorden het recht voor heeft ? De zuivere uitspraak î 'n man, 'n vrouw, 'n kind ; 'n kater, 'n kat, 'n katje — in stedo van ne kater (m.), 'n kat (vr.), e katje of e katteken (o.) — leidt tôt verdooving van het taalgevoel, gelijk het weg'.aten der scherp-lange ee en oo tôt kleurloosheid en eento-nigheid.Als ge bij ons tôt de meid zegt : « Ga om kolen I » dan trekt ze deo keîder in, en heet

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het Vlaamsche nieuws belonging to the category Gecensureerde pers, published in Antwerpen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods