Het Vlaamsche nieuws

483 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 18 July. Het Vlaamsche nieuws. Seen on 07 June 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/z02z31qj07/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

[ Woeasdftg 18 Juli *917- Dcrde Jaarga^g Nr. 198 Prijs î O Cefâtiem voor geheel België Het Vlaamsche Nieuws Verschijnt 7 maal in de week ABONKEMINTSPRIJZEN.i yoot 44» «Miid ï-7* Voor » maand »■— yooi I maand Voor één jaar »•— R«<ikti«, Bekcn «a Aank<miigi*f« ' ROODESTRAAT, 44 AHTWÏBPEH Dl OPSTELItAADi Xst VEBHOLST, Dr. Aif. BORMS, Alfc. VAN DEN BStAJjlDE Mit <i* vast* «eitwtrklE j tu Hoogleirsjr Uectur Aitooa JACOB Slke medewerker ia persoonlifk ver-aatwoordelijk voor cija schrijven, es bindt niet fcccl de Redaktia. AANKONDlGltiâJBNi Tweede blad, des regel 3.H Dsrde id, id |._ Vierde [d. id. C.it Doodtbericht S.- OFFICIEELE BERICHTEN m wukck*zijde DUITSCH AVONDBERICHT Berlijn, Maandag 16 Juli. — Officieel : Geen groote gevechtsaktie in het Wes- I Op vele frontgedeelten in het Oosten I l»vendige vuuraktie. I m OOST.-HÛMd ZUÛE Weenen, Maandag 16 Juli. — Offi- ■ RUSSISCH EN ROEMEENSCH GEVECHTSTERREIN la de Bosch Karpathen en ten Zuiden I van den Dnjester hebben wij aanvallen I van Russische verkenningsafdeelingen I afgeslagen. V«rder niets van belang. BALKANFRONT Ni#»» nieuws. ITALIAANSCH GEVECHTSTERREIN Bij Jamiano zijn verscheidene plaatse-I lijko aanvallen der Italianen mislukt. I VAH BULG&ARSCHE ZIJDE Sofia, Maandag 16 Juli. — Officieel: ROEMEENSCH GEVECHTSTERREIN Aan het geheele Donaufront van Ga-I latz tôt aan de zee stelselmatig geweeer-I vuur ; hier en daar afzonderlijke kanon-I schoten. Ten Oosten van Tulcea gedu-I rende den nacht levendiger vuur van ge-I w«r»n en machinegeweren. BALKANFRONT lu de streek van Monastir nam het ar- I tillerievuur van tijd tôt tijd in levendig- I heid toe. Op Set overige gedeelte van het I front zwakke bedrijvigheid van de artille- I rie. Verkenningsdetachementen zijn ten I Zuiden van Doiran in de loopgraven van I den vijand binnen gedrongen en. hebben I hem gevoelige verliezen toegebracht. Aan I den benedçnloop der Stroema tusschen I de dorpen Haznatar en Ormanri is een I detachement vijandelijke kavalerie uit- I Hngedreven. I TIR TURIS6HE ZIJDE TURKSCHE FRONTEN Konstantinopel, Zondag" 15 Juli. — Of-I (icieel : Behoudens antm'oetingen van verken-I tcrsafdeelingen en licht artillerievuur, I heeft er aan het Kaukasische front en in I Palestina g-een enkel feit van belang I plaats g^ehad. I lit ENGELSCHE ZIJDE I WESTELIJK GEVECHTSTERREIN Londen, Maandag 16 Juli. — Offi- Vannacht hebben wij ten Noordwesten I Tan Fontaine-lez-Croisilles en bij Armen. I tières overvallen afgeslagen, met verlie-I zen voor den vijand. Bij Oppy hebben wij een geslaagden I «verrai gedaan. Bij deze kxijgsverrichtingen hebben I wij «enige gevangenen gemaakt. I VAN BUSS1SCHE ZIJDE RUSSISCH GEVECHTSTERREIN St-Petersburg, Maandag 16 Juli. — I ôfficieele mededeeling : Gevveervuur aan den benedenloop van I m Lomnitza. Ten Zuidwesten van Ka-I lusz heeft onze tegenstander verscheidene ■ malen onze troepen aangevallen, die het ■ front Dobrowilany—Novitza bezetten. I Aile aanvallen werden afgeslagen. In den I loop van de gevechten in d>e streek heb-I ben wij 16 officieren en 600 soldaten ge- ■ Tangen genomen. In de streek van Lidziany hebben onze 1 'roepen, na een reeks hardnekkige aan-I vallen, de Oostenrijkers uit hun stellin- ■ îen verdreven en ongeveer 1000 gevan- ■ genen gemaakt, met machinegeweren. I In de buurt van Perehinsko heeft de vij-I and bij de punten van overtocht over de I Lomnitza het offensief genomen, trach-I tend onze troepen op den rechteroever I <îer Lomnitsa terug te werpen. Ons of-I î«ni«f aan het front Sslioki-Jasen ont- moet krachtige tegenstand van den vi. and. Tengevolge vain den regen zijn d Lomnitza en de Dnjestr zeer gestegei De beken worden tôt rivieren gevormd e zetten de wegen onder water. Aan het verdere front toestand onvej anderd. VAN ITALIAANSCHE ZIJDE ITALIAANSCH GEVECHTSTERREIN Rome, Zondag 15 Juli. — Officieel: Tusschen Garda en Lens de Vallars werden talrijke vijandelijke patroelj< aanvallen door ons vuur verijdeld. Te Oosten van Gôrz trachtten vijandelijli afdeelingen onze stellingen op hoogte 12 bij Grazigna te naderen, doch werde door handbommen teruggeworpen. E artilleriestrijd, die over het algemee over het geheele front slechts beperl was, groeide somtijds tôt hevigheid aa tusschen de Dosso Faiti en Castagni vizza, en. rondom Versio. Groote bedrijvigheid in de lucl heerschte boven Karinthië en bovein c eerste linies van het Julische front. 3e vijandelijk vliegtuig werd in een luch gevecht getroffen, en stortte ten Oostc van Castagnevizza, in vlammen gehuli Beer. TELEGRAMMEN DE DEENSCHE BEVOORRADIN< Kopenhagen : De mini s ter van binne: landsche zaken heeft in het Folkethk een wetsontwerp neergelegd vvaar maatregelen voorgesteld worden om < voeding der Deensche bevolldng te ve zekeren door middel der nationale voor brengselen ; dit in verband met het stee< moeilijker wordende Deensche handel verkeer met het buitenland en met < door de Ententemogendheden aangeko digde dwangmaatregelen tegen, de ne traie landen door het afsnijden der to voeren. Voor dit doel neemt de staat h toezicht op het graanverbruik in hand< en zorgt door het verleanen van zeke toelagen aan de varkensslagerijen vo< mahige vleeschprijzen. De uitgaven d voor den Staat zullen spruiten uit het to passen der maatregelen voorzien in h wetsontwerp, worden op 50 miljoeri kr nen geschat. DE BROODRANTSOENEERRING IN FRANKRIJ « Nouvelliste » van Lyon verneemt u Parijs dat het broodrantsoen dàt aan < bevolking verstrekt zal worden in uitvo ring der getroffen maatregelen, 500 gra per hoofd zal bedragen; de landboin werklieden zullen 700 tôt 800 gram on vangen. Voor het geval dat het broo rantsoen eene inieuwe vermindering- moe ondergaan, zou de verordening waart vleeschlooze dagen werden ingesteld, i: getrokken worden. VERBOD VAN EEN HONGRES IN ZWISERLAN Bern : Het kongres van den Bond d Naties, dat van 14 tôt 16 Juli moe plaatshebben, is door de regeering- ve boden geworden. EEN ONVERWACHT ARGUMENr Het Engelsche Lagerhuis houdt zic tegenwoordig bezig met de kwestie va de vethooging, der belasting op de 00 logswinsten. De verdedigers der scheep reeders werpen op dat dit voorstel d€ oindergang der reeders zal bezegelei Daarop heeft de he.er Bonar Law het vo gende antwoord gegeven : « Ik bezit a ai deelein van vijftien, scheepvaartmaa schappijen, voor een totale momina! waarde van 8.110 £. In vredestijd zou i mij gelukkig geacht hebben wanneer d* ze aandeelem mij 5 % hadden opg< bracht, zegge dus 405 £ ; in werkelijl heid hebben ze mij opgebracht 3824 in 1915 en 3847 £ in 1{916, en zulks e aftrek van de belasting op de oorlog: winsten. Een der maatschappijen, waa: van ik voor 350 £ aandeelen bezit, hee mij laten weten dat, daar de prijs d< schepen thans te hoog, staat om haar te te laten nieuwe schepen aan te koopei zij voornemens is het winstoversch< tusschen de aandeelhouders te verdeele en dat mij deswegen 1000 £ toekom Ziedaar de nijverheid die jammert di zij ten onder zal gebracht worden!... » In Efîgelsch Indië i « In het Lagerhuis is den 2den dezer sprake geweest van de politieke beroe-ringen in Madras en elders in Indië. Ko-lonel Wedgwood wilde aile vereenigin-gen, die daar voor zelfbestuur werken, e ontbonden hebben. en andqre maatrege-L* len genomen zien. Minister Chamberlain 11 vroeg vertrouwen in de regeering ter iplaatse. » Bij het lezen dezer regelen herinner-de ik mij een schrijven van A. Prayon van Zuylen, dat hij in het blad van Julius Hoste, De Vlaamsche Gazet, van ' 29 Juli 1909, liet verschijnen. Het is niet van belang ontbloot het in zijn geheel over te nemen ; de lezer zal een klaien blik krijgen o.ver de natie die voor het recht der kleine volkeren zoogezegd in a de bres gesprongen is. Luister : Q e DWANGREGIEM IN INDIË 6 q Hoe dikwdjls hebben wij niet in Engelache bdaden van aile sekten tegen de Russische dwin-e geilandij hooren donderen ! (Toeni was Rnsland n nog geen bondgenioot. — Red.) :t 1k zeg niet dat zij ongelijk hebben. Integen-n deel. Maar waarom zeggen zij zoo weinig vain' het-' >,m geen er in BritscliJndië gèbeurt? Daarover zwijgt de Eaigelsclie pers dat het een iplezier is, lt en wanneer zij ons na en dan iets te vertellen e heeft, dan zijn het gewoonlijk lougens ofwel ganech vexdraaide en. vervailschte bmjchten. n Bijvoorbeeld, hebben wij eerab door de ver-t- fclaringen van Dingra — den Indischen student, H welke dezer dagen te Londen een ambtenaar 1 doodsclioot — voor het gerecht afgelegd, ver-» nomen dat Engelamd iedor jaar mit Indië twee miljarden en hall trekt! 't Is waar, ieniand had dadelijk aan de bladen geschreven dat m en overdreef en dat het maar 500 miljoen per jaaT was dat de goede Engelschen in den zak staken. Het zij zoo. Dat is vrij wat beduidender dan , de zoogazegde afpersingen welke m en met het I 00g op Kongo aan België zoo schijnheHig ver-wij t. (Toon wareri' we nog geen bondgenoot. — Rod.) Maar we weten 00k dat de gedwongen & arbeid, de karwei, nog al tijd in Indië bestaat. n Daarom zeker, kunnen de protestantsche kerk-le oversten en evangelische pansen, die aan Mr. r_ Morel's ieiband loopen, niet verteren, dat de karwei iin ons Konigoland nog niet geheel de af-geachaft.is , » # s- . Wat de Russische dwingelandij betreft, hoe le laakbaar ook, is zij toch niet <irukkender dan het regiem waaronder Indië gebukt gaat. Eenige voorbeedden zullen zulks bewij zen. J~ ln Rusiaaid worden politieke gevangenen mis-5~ handeld eini geknoet. In Indië eveneens. Studen-et ten, advokaten, journalisten en andere persomen, ;n dikwerf tienniaal meer ontwikkeld dan iiun beu-len, worden aidaar dagelijks in 't openbaar ge-geeseld.>r In Ruslanid mag de regeering wien zij _wi! ie naar Siberië zenden. In Indië worden aanzien-lijke ingezetenenj dio geen wet hebbeni overtre-den, opgeldcht, ingekerkerd, a au secret» ge-houden en blijven maanden4 ja jarenlang vaun aile gemeeiischap met de buitenwei'eld, met h un eigen iamilie zeifs verstoken zonder dat zij — of wie 00k — weten wat h un ten las te wordt» ge-legd.»r Xn Rnéland om de Polakken te pJagen is men ^ voomemens een breede streep van h un laiwi af te it echeuren. Door de verdeeling van Bengalen heb-|e ben de Engelschen in 't hart van iederen inboor-ling een onhéelbare wonde geslagen. in Rusland is thans de pers betrekkelijk vrij. In Indië 00k. Maar 't is' een vrijheid gelijk die y- waarvan Figaro in het stuk van Beaumarchais t- gewaagt. Men mag schrijven wat men wil. Ja. , Maar indien er iets verschijnt, dat om 't even aan welken ambtenaar misliaagt, dan heet het st artikel oproerig : schrijver, drukker, uitgever, i-ij verkoopers worden vervolgd en krijgen gewoon-lijk zeven jaar dwangarboid. Ik heb verscheidene dier artikels gelezen : ten onzent zou men ze als uiterst gematigd beschouwen. Moesten zulke kritieken in België strafbaar zijn, weldra zou men geen enkelen journalist meer buiten het [) rasphuis hebben.. Edoch tusschen I^usland «n Indië bestaat er -r een gxoot verschil. De Russen worden door R/us-St sen verdrukt ; de Indiëra door vreemdelingen. Dat maakt het juk niet aangenaaner, te meer daar de Britsche gezagvoerders, hoog en iaag, Bidet fielden een overmoed laten blijken, die aile païen te buiten gaat. r Men kan begrijpen dat in Afrika en elders de k blanken zich alras boven de overigens onbé-schaafde zwarten verheven achten. Maar het ie II onuitstaanbaar dat Indiërs, die even goede A-r- xiërs zijn als h un meesters, door dezen voor 5. «ndggers» worden uitgemaakt en als onreine dieren behandeld. Onlanga nog wilde een Indiër in een spoorwegrijtuig plaats nemen waar twee of drie Engelsche heeren zaten. De Imdiër was 1- een man van goeden huize, welhôbbend, in Engeland opgebracht, een christen on met een-. Engelsche dame getrouwd. Om 't even ! hij werd met schimp en smaad buitengeschopt. e y. k * * Zulke dingen zijn moeilijk to verkroppen, voor-al wanneer men zich herinmert dat in Indië de î- massa der bevolking ten minste zoo besohaafd is als de lagere standen in de meeste landen van r Europa, terwijl miljoenen een graad van onder-k wijs bereikt hebben die voor dio van onze ont-a wikkelde klassen in het geheel niet moet onder. y- doen. Hier te Landen heb ik meer dan eens met Indische gentlemen geaproken en ik kan u ver-L zekeren dat zij, wat manieren, geleerdheid en T practischen zin aangaat, voor geen Engelsch-e man de vlag hoeven te strijken. L Men beseft dat zuilke mannen geen vrede er ? mede hebben in hun eigen iand op die wijze behandeld te worden en van allen invloed op n het beheer ervan verstoken te blijven, wamt In-dië wordt dcor Engelschen uitslnitend met het L{- 00g op Engeland's belang geregeerd en in vele opzichten uitgebuit. In het bestuur en in het gerecht kunnen in-boorlingen — behouden* «nkele »eldz«m« rdtzon- dermgen — aLleen de laagste bedieningen beko-men, degene die geen Europeeër zou willen aan-vaarden.Eveneens in 't ieger kan geen Indiër hooger kliimmen dan «soebadar» (kapiteinj en zijn jaar wedde is slechts een klein fractie van hetgeen een En gelsch officier van dezelfden rang trekt. Overigens is een in den dienst vergrijsd soe-badax gelioorzaamlieid verschuildigd aan 't as ge-iijk welken Europeeër, al waa het een twintig-jarig onderluitenaintj e verach uit de militaire school. * * * Dit ailes schonk het aanzijn aan de nationale bewegdng, die haar voornaamste niting" vond in de Indische Kongreasen, die aile jaren worden geliouden en door het puik van het denkendc Indië bijgewoond. Twee riclitingea of liever twee groepen zijr in die vergadering ontstaan: de gematigden. welke hot trapsgewijze in voeren van de onont beerlijkste vrijzinnige hervormimgen verlangen. en tevens met ietwat overdreven warmte huri gehechtheid aan Engeland betuigen, en de ra-dikalen, die met meer stouthedd hnn ideaaJ « Indië voor do Indiërs » vooruitzetten. Het doel waar beido afdeelingen wezenlijk naar streven aau Indië binnen het Britsche Rijk dezelfde onafhankedijke stelling te verzekereai ala die van Kanada of Australië. Eeu tijd lang bezag de regeering die agitatie met mi nachtende onverschilligheid. Toen echtei lord Curzon tôt onderkoning werd benoemd, be-loot hij door geweld aan de zaak een einde te maken. Aan de aniggers* werd op barschen toon hennnerd dat het hnn plicht was < te zwijgen en te gohoorzamen ». Dan nam men, allerlei maatregelen, op Russiachen leest geschoeid, oie de pers te muilbanden en aile verzet vanwejgc de bevolking door een miets ontziend schrik-bewind onmogelijk_ -te maken. Meteen poogdc men den ouden naijver van Hiindoea en Molianj. medanen weer aan te vuren. Het was hetzeifde stelsel dat in Ierland zulk€ m.ooie vruchten heeft afgeworpen. Daar was hel do protestantsche minderheid welke men ter nadeele der katholieko meerderheid stelselmatig begunstigde. Hier zijn het de 'Mohammedanen die tegen de vier- of vijfmaal zoo talrijke Hin-does worden opgeruid. Het gevolg waa trouwens hetzeifde als in 1er. land: passieve weerstand, boyootten der Engel sche goederen, geheime bonden en samenzwe r rigen, eindelijk politieke moorden. Het antwoord der regeering was dwang,dwan^ en niets dan dwang. Want de zoogezegde her vormingen door lord Morley beloofd zijn eer bittero klucht. Wat kan het baten bijv. dat e: voortaan in den Raad van den Onderkoning EEN (door de regeering benoemd) Indiër za mogen zotelen? Wat de Indiërs willen is wai men zelfa aan Turken en aan Perziërs heefl moeten gunnen : een door 't volk zelf gekozei Parlement. Intnsschen worden nieuwe dwangwetten aan-gekondigd. De politie_ wordt oppermachtig. Iode: agent zal een czaar in 't klein worden en zon dor gerechtelijk bevel 't is gelijk wie op eiger gezag mogou doen opslniten; _ meetings verbie den, bladen en drukkerijen. in beslag nemen huiszoekingen doen, kortom ails een autobraal handelen. Hot dwangregiem wordt overigems tôt Enge land uitgebreid. De te Londen gevestigde Indi sche advokaat Krishnavarna werd met schandt uit de Balie verjaagd en verplicht naar Pariji to vluchten, omdat hij in Engeland's hoofdstac een tijdschrift uitgaf : aThe Indian Sociologist » waarin de grieven en aanspraken van Indië wer den uiteengezet. En de drukker. een «respecta bêle » En gelsch man, werd tôt zijn groote verba zing vervolgd en gisteren tôt vier maanden "-e vangenisstraf verwezen! De groote Mongoolsche keizer Djingis-Khar placht te zeggen : « Te paard heb ik mijn rijh veroverd, maar te paard kan ik het niet bestu ren. » De Engelschen zeggen: a Met het zwaarc werd Indië gewonnen ; met het zwaard zuller wij Indië hlijven beheerschen. » Maar het zwaard kan breken... Emi dian? A. PRAYON YAN ZUYLEN. Twickenham, 24 Juli 1909. STAD en LAND NAKLANK VAN HET SPOREN-I-EEST. — Emmanuel de Bom schreei een prachtig verslag over het Antwerp-sche Sporejifeest in de « Nieuwe Rotter-damsche Courant ». Opdat ieder dit merkwaardig- relaas ir zijn bezit krijge, zullen wij het van inor-gen af als mengehverk in ons blad afkon-digen.OVKR DE AARDAPPELEN. - Niets is van grooter aktualiteit dan de nieuwe aardappelen, die eindelijk op onze schotel verschenen zijn. Zullen zij ons in 't vervolgf met dezelfde regelmatigheid toekomen? Men mag het hopen, dank zij de gunstige opbrengst der vroege aardappelen, vooral indien men, met behulp dei verbruikers, er in slaagt de handelinger der smokkelaars te onderdrukken. Waren de voortbrengers niet over-tuigd de hoeveelheden die zij onttrekken, heimelijk van de hand te kunnen doen, dan zouden wij verzekerd zijn gedurende heel het jaar een geregeld rantsoen te hebben. Zal het publiek het begrijpen? Wat er ook van zij, men heeft tôt nu toc kunnen oordeelen over de poginger der organismen, die de produkten centra-liseeren. Gedurende de eerste vijf dagen van het ôfficieele rooien, heeft het niet op-gehouden te regenen, hetgeen dezen arbeid eenigszins tegengewerkt heeft, dooi hem te vertragen. Voor 't overige ge-schiedt, voor vroege aardappelen, het sor- teeren ter plaatse, van waar de knollen onmiddellijk naar de ladingsstations ge-zonden worden. Voor het tijdperk van 26 Juni tôt 2 Juli heeft de Kartoffelversor-gungsstelle, uitsluitend ten behoeve van de bevolking, uit de streek van Mechelen, 396 waggons, gezamenlijk inhoudende 3,722,355 kilo aardappelen, naar de groote centra doen verzenden. IN DE AANGENOMEN NOR-MAALSCHOOL VOOR JUFFROU-WEN TE HERENTHALS. — Het be-> sluit van kardinaal Mercier betreffende het niet afleveren van einddiplomas aan de kandidaton-ondervvijzeressen heeft hier een aller-pijnlijksten indruk ver-wekt. Vele juffrouwen hadden er vast op gerekend nu eene winstgevende bedie-ning te yinden : ze zijn bitter teleurge-steld ! EPkele juffrouwen zullen 't eehter niet zoo laten : een vijftal kandidaten zijn reeds vast besloten hun einexaincns voor de middenjury af te leggen : andere zul-len^ naar aile waarschijnlijkheid, vol-gcn. Eep der juffrouwen heeft zelfs het karakter gehad effenaf te weigeren aan 't komedie-exaam te Mechelen mede te doon. Dit ailes moet indruk verwekt hebben : want pas was de beslissing dezer juffrouwen bekend of aan al de leerlingen werd eene verklaring ter onderteekening voorgelegdl waardoor moest worden be-vestigd dat, van wege het bestuur der mormaalschcol, op hen nooit de minste druk, de eindexameus betreffende, is uit-geoefend geworden. Onze Vlaamsche onderwijzeressen dra-gen nu de droeve gevolgen der hamdelwij-ze van een kardinaal die den godsdienst en dezes instcllingen misbruikt om zij ne politieke gedachten. Dat onze onderwijzeressen echter zonder schroom hun plicht vervullen ! WAAROM ER PASS1EVEN ZIJN? — Het Vlaamsch Korrespoindentie-Bu-reau uit Antwerpen schrijft : N iemand zal verwachteii van een volk, waarbij van af het iniddeîi van de zeven-tiende eeuw doorloopend teekenen van verval zijn aan te W'jze,n, en dat gedurende meer dan vijf-en-tachtig jaar is verdrukt geweest in het Staatsve: band dat het door de Mogendheden werd op-gelegd, nietnaiid zal van dit volk ver-wachtefi, dat het blijk zal geven van. een overmaat van burgennoed. Niet straffeloos muners heeft een volk een verleden als dit van het Vlaamsche. , Zijn levenskracht moet noodzakelijk af-1 nemen bij zulk een ongunst der t;jden, en halflieid moet gaaai heerschen oAder de volksgenooten. Het lage ontwJkke-lingspeil waarop zij staan, en dat maar steeds meer wordt neergedrukt door een met opzet verkeerd gericht onderwijs, is de oorzaak dat de volksgenooten ge-plaatst staan met steeds toeneinende o»-kunde v66r de ingewikkelde vraagstuk-keni, welke de tijdsomstandigheden naar r voren schuiven. De groote problemen, die zich met kracht opdringen en waarvan de toekomst van het Volk alhangt, gaan dit Volk ten slotte te machtig blij-ken : met verwatden geest en door bur-gerangst verkankerd gemoed worden zij benaderd door den volksgenoot. Hieriû ligt de verklaring dat, wat het verdrukte Vlaamsche Volk betreft, het mogelijk was, dat de passieve fraktie in de kringep der Vlaamschgezinden aan-hangers vond. Door den geschiedschrij-ver van de Vlaamsche Beweging zal eenmaal de nadruk worden gelegd op het feit, dat de Passieven van hoog tôt laag vatbaar zijn gebleken voor de intimidatie van de Belgische Regeering en er de slachtoffers van geworden zijn. Onder den drukkenden last van ons heilloos volksverleden is te kwader ure, en tôt çchade van de Vlaamsche Zaak, —- de onze en de hunne — hun Vlaamsche weerstandskracht bezweken. DE BEWEGING VAN HET POST-CHEQUE-VERKEER IN BELGIE. — 1. Aantal personen in het gebied van het genenaal-gouvernement die op 31 Juni 1917 houders waren van een postchèque-rekening : 1,289. 2. Beweging van het postchèque-ver-keer gedurende de maand Juni 1917: ten bedrage van mk. 15-55° kredietposten 39.251.620 27-^55 debetposten 37.035.482 Omzet 43.205 posten 76.287.102 daarvan is zonder geldspeciën vereffend 40-249,437mk. 3. Gemiddeld tegoed van de post-ehèquerekeningen in de maand Juni 1917 1 8.704,847 mk. 4. Door overschrijvingen zijn met Duitschland omgezet 2,937,629 mark. Iets voor iederen dag Het Muzeum Wiertz Tusschen de Luxemburgstatie en den Waverschen Steenweg is het Muzeum Wiertz op een hoog gedeelte van het heu-relend Brussel gelegen. Wiertz is een Seroemdheid voor vreemdelingen. De portier, die er 35 jaar is, en nog onder Conscience heeft gestaan — toch zoo'n brave oude heer, zegt hij — vertelt ons dat het vooral de Engelschen waren, v66r den, oorlog, die het Muzeum kwamen be-sichtigen en in bewondering stdnden voor de reuzentafereelen van den fellen borste-laar. Ze kijken ook gaaroe door de glaas-jes, gelijk op de foor, naar Leveni begra-ven. en Waanzinnig uit honger. Nu zijn het Duitsche soldaten die Wiertz een be-zoek gunnen. .Wij zijn voor 't eerst in het Muzeum geweest als tienjarige knaap ongeveer, en wat ons toen. vooral had getroffen was de hond die te sluimeren ligt in zijn, hok. Ook de twee vrouwen die uit een raam kijken waren ons bijgeblc-ven. Toen hadden we den hond voor werkelijk le vend gehouden_ wat bewijst dat kinderoogen, minder gewoon de werkelijkheid te on-derscheiden, zich gaarne laten begooehe-len. Ook een jonge verbeel-ding, zonder kritischen zin, in onderheviger aan sterke indrukken. Dat blijft het geval met weinig ontwikkelden en een boer — ver-schooning, heeren landbouwers, u zoo nog te noemen, gij die thans onze meesters en onze nieuwe geldaristokratie zijt — moet meer getroffen worden door het effektbejag van Wiertz dan door degroot-heid van Rubeas. Daarom is 't zonderling dat het volk er niet meer naar toestroomt. Ons volk verleerde den weg van elk muzeum. In den geest van Wiertz bruisen de geweldige vizioenen op, missehien wel onder het lezen van een Victor Hugo, aan wien hij verwant is. Hij zou willen ea-menstellen en schilderen gelijk een Michel-Angelo, doch 't is voor hem bo-venreiksch en alleen in afmetingen bereikt hij de grootheid. Dat neemt niet weg dat deze schilder een verschijnsel is geweest en zijn Hugo-liaansche grootsprakerigheid een tijd weergeeft. 't Is dan ook oprecht jchande hoe deer-lijk de Belgische regeering het Muzeum sinds een twintigtal jaren heeft laten ver-vallen.Schilderijen, muren, dak, kamers en woning, ailes draagt de kenteekens van verwaarloozing en verlatenheid. De kleur van de doeken is heelemaal getaand en wordt opgevreten door stof en vochtigheid. Het regent door de nok ; over de Zegepraal Christi loopen lange natte strepen van boven tôt onder. De Homerische worsteling is grauw uitge-trokken. 't Is overal vuil en slordig. De muren zijn rheumatiek en blotten af. 't Is hoog tijd dat het Vlaamsch Minis-terie dezen, kunstschat komt redden en d_ toestand waarin het Wiertz Muzeum verkeert bewijst dat een konservator geen overbodig ambt is. Dichter René de Clercq zal in den eer-sten tijd zijn handen vol hebben en zal krachtdadig zijn gezag moeten doen gel-den.De eenige minister van Schoone Kun-ste^ die wij ooit in België hebben gehad om iets te voelen voor kunst en voor kun. stenaars was Descamps-David. De schrijver van het treurspel Africa, zoo zeer ge-hoond en bespot door de afschuwelijlce Fransch-Brusselsche pers, wilde een twintigtal jaren geleden Camille Lemon-nier tôt konservator benoemen. Die in aile opzichten schoone en, gpede daad kon haar beslag niet krijgen door invloed van politiek kleiûzielig gedrijf. Waarom heeft toen koning Leopold niet ingegrepen en< zijn minister niet gesteund? De stad Brussel is al even schuldig. De dienst der aanplantingen zorgt niet meer voor den parktuin die aan 't Muzeum vast is. 't Ligt er verwilderd en 't staat er onbesnoeid. Het huis, waarin Conscience woonde en stierf, is zoo vervallen dat het volvtrekt onbewoonbaar is geworden. Buiten in den muur, op manshoogte, werd er een steen gemetseld om aan on-zen groote;:, romànschrijver te herinne-ren, maar binnen is geen spoor van hem meer te ontdekken, zelfs geen portret ! Wij dachten aan Weimar ! Met welk een vereering wordt er het huis van Goethe bewaard 1 Ailes bevindt er zich nog in denzelfden staat en moest Goethe tnorgen terugkeeren hij zou zijn inktpot en zijn per», en het laatste boek dat hij doorbladerde. op dezelfde plaats weder-vinden waar hij die voorwerpen had neer-gelegd.In zijn sterfkamer, met het sterfbed, s ailes uit piëteit onverand«rd geblev«n.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het Vlaamsche nieuws belonging to the category Gecensureerde pers, published in Antwerpen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods