Het Vlaamsche nieuws

2049 0
08 February 1915
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 08 February. Het Vlaamsche nieuws. Seen on 22 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/x05x63cv0c/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

pîaafldag 8 f ebruai 11915 Berne Jaarg. Ni 26 HET- Prijs : 5 Gentlemen door geheeî Beîgië Vlaamsche Nieuws «rr» " iiimw ^ iw -msm m» mmsk —muwr smr^ mmi* -mm> m * m * w H et best ingeUcht en meest verspreid Nieuwsblad van België. • Ver schijnt 7 maai per week BONN EMENTSP RIJZ EN : ,weà Ô-35 [ Per 3 maanien . tM j JfUjaod . . . 1.60 J Per 8 snaefcder, 7 SB Per jaar 14.00 HITiiii • war • « i i» i BESTUUR ; Hoofdopsteiler : Aîfons BAEYENS Behcerder ; Aat. VAN GPSTRAET TT^rn—■BTiflWMtflJ " T*--" -"" BUREELEN: «oodestraat, 44, ANTWERPJ * Tslsîoan 10&S AANKOND1QINCJEN : Tweeds b'aè: <:sr regel . S.50 } Yierds bla&e. per regel . 0.35 D«rde îc ' Jd. .1,00 ; oî volgess orereankojast, Boadsberichî b.QQ \ ».?~r -.Arv^L«nansBMnas,vaU50C .r>-.f.->œ3ir^T--^r. s»s«amuMaMeKaBSt2£*33rC«SMHÇ -Z'C-, --s^HWttr, Voor en na de Beschieting I. heeft zich achter de Nethe iu goede orde il zijû, zonder mcer, simpele herin- teruggetrokken. Ook wordt de verzeke- ngen over den val van Antwerpen. ring gegeven dat het Duitsche loger die I ik zag en lioorde, rondom mij, tij- natuurlijke verdedigingslijn, waar tevens ;dc dagen die de besckieting vooraf- goede verschausingen zijn aangelegu, reii en tijdens de beschieting zelf, wil niet kan overschrijden, des te meer daar n dere regelen zoo eenvoudig raoge- de Belgische troepen aldaar gesteund saamvatten. vvorden door wat er nog van de bescho-io Vrijdag 2 en Zaterdag 8 Oktober ten forten overschiet en mede beschermd het gerucht algeineen verspreid dat door het onder water gezette land. Ten Leste forten gevallen en in handen slotte krijgen we — voor de hoeveeîste Duitschers waren. Niemand echter maal? — den geruststellenden zin te le-het gelooven. De forten gevallen of zen : « La situation est donc entièrement foikbaar gemaakt? Wat zou het ! satisfaisante. » Toch is er een proklama-i lachte er om: « Ja, onbruikbaar tie van den bevelhebber De Guise die |ze, maar lang zal 't niet duren, men iets of wat achterdocht wekt. Hij bekent ein den Minerva aan 't herstellen. » dat, sinds enkele dagen, de beschieting creen proestte het meteeu uit. En van de versterkte plaats in hare aktieve l't gerucht won meer en meer veld période is getreden. Hij voegt er zelfs aau zekere bijzonderheden die men bij dat de militaire geschiedenis heeft ledeelde kon niet getwijfeld worden, uitgefnaakt dat, tijdens een bombardent al de stalen koepels met de eer- nient, de versterkte stad aan het ont-treffende projektiel doorboord wer- ploffen van obussen kan blootgesteld en dat ons geschut zoo ver niet çijn. eg als dat der Duitschers. En toch jn stad alom op toren eu musea de :i de groote menigte betrouwen op de nieuwe vlag, rood en wit, de beide kleu- cieele mededeeliagen. Het leven ren overhoeks geplaatst, om aan te dui- ;! zijn gang gaan. Er heerschte zelfs ^en, naar îuid van de Konventie van ;i beweging op straat en in de kof- j)cn Haag, dat de kunstgebouwen waar- iuizen dan in normale tijden. Daar- v>oven zij wappert voor geene militaire kon men voelen, in ailereerste doeleinden zullen gebruikt worden. Het jts, dat Antwerpen niet meer « werk- Volk begint te mopperen. Men weet wel irts danr op het stadhuis, maar men wil )e beschieting van de forten van Ka- jiet zegg-en Als ailes goed gaat en jne-Waver, Duffel en Waelhem, in er gee;i gevaar is dan zijn die vlaggen inacht van 80 September op 1 Okto- er noodig. 't Is zeker dat men ons ,van Woensdag tôt Donderdag, had v,et etgste verbergt. Waarom toch de i danig veel opschudding verwekt. ^vaarheid niet gezegd, dan kunnen wij e inwoners hadden er niets van ge- mnatregelen nemen. ,rd. Het geschut was 's avonds be- Hfit gocdc nieuws ontbrak op dien da? men, rond half-ti<m ongeveer. De ^ J|k.t. het luiddc . Morgen komen de id blies van uit het Zuiden en zorg e Nu za! 't niet Isng meer m» dat men elk schot duidelijk kon dwcn , Wecraî kîample Tîïc.n zich vast imanen. Het geschut woedde ge- aan dk h<X)p en ^ op vluchten stond digen een goed opmerker kon, door stdde >t ^,eeral uit verschil van geluid, opmaken wan- ,, .. . . - . _ , . , , „ .. Zondag -1 Oktober. t Motregeut. Op r de Belgische en wanneer de Duit- de wandelbruggen aan de Schelde staat ekanonnen aan het woord waren.Die- , . . ... , . , .. , de rnemgte dicht-biieengepakt, ongedui- ic van onze forten — zij waren het , ^ ° "J £ , ..... , , , * ,ii dier wachtend op de komst der Engel- htst bi] de stad geplaatst — klonken , 1 , , schen. Rond 4 uur komen de eerste au-en zij werden onmiddelhjk opge- , . ,, , , ^ ,. ... , , tooussen over de vlotbrug gerold. hr Ka door een stilleren knal — het ont- .. . , . ...... znn er negentig. Geene soldaten schier. [fen van het obus m de vijandelijke , , , ... Slechts een honderdtal. De andere — igen of in de richting van den vijand; . , , _ . , , tnen spreekt van 17 en zelfs van 30 dui-: antwoord der Duitsche kanonnen .. , , , t zend — znn van nacht aangekomen en s ook duidelijk verneembaar : het , ^ „ . . „ . , . , bevmden zich reeds op het front. Het tik telkens vager, heel en al m de . . . . , , , t volk juicht de Britten toe die, hier en te, rasgçlijks gevolgd door een ont- ... ... . .... , , , daar, op een autobus zitten en zii zwie-«ing van de projektiel op de forten. 1 T, . , . . .... ... . ren met hun petten. Enkele machien- meer westelnke richting werd, dien- . . , .. , ... ° geweren. Op eene autobus zie ik met iden nacht. het fort van Breendonck • » . , ' . _ . , knjt geschreven staan : Berlin via Ant- îflijks beschoten. Daarvan echter T , , , „ , . . werp. In de schemenng trekKen ze allen rie men mets te Antwerpen. , „ naar Mortsel langs den Mechelschen «nacht van 1 en 2 Oktober was stil . , . T , . A Steenweg. Langs aile kan ten is het een rastig. In de onmiddellijke buurt van . , _ ,. , . . , , geiubel. Dames werpen bloemen naar werpen werd mets gehoord noch ver- , „ , ,. ,. , , ,, . , „ de Engelsche soldaten die met handkus- Alleen in den omtrek van Baes- , ... , , ... , . sen antwoorden. Waarachtig, de hoop werd er hevig gevochten, welheht, ... . , ,, . . ... , ., 7 . . , bezielt eemeder. Men vergeet er den i]k later geblekèn is, door het op- , ,, . , .... , , ^ plakbnef van De Guise bn meldende dat «n der Duitschers naar Dender- . , , , . ,„ i al wie de versterkte plaats van Antwer- i r, ... „ , pen verlaten wil zulka vrijelijk doen J® Vnjdag, 2 Oktober, vloog rond '<2 uur nanoen eene « taube » over de " ir. Zij kwam uit oostelijke richting Deu Mamxdag, 5 Oktober, kom.n er wendde zich naar het Zuid-Westen, g«-ustellende benchteà met de vleet. 'jd maar hooger klimmend. De bijzon- 0nzc hf;blKm de Dmtâchers te" ^batterijen van de forten hadden den fngehonden. Nous tenons mieux que te opgemerkt en vuurden. Rond J^ais la ligne de la Nethc, Te Kornngs- 'vliégtuig alom de witte wolkjes van H^ckt' 2^en de dagbladen, heeft Wfende shrapnells. 't Volk ver- men voormtgang gemaakt en wel zoo- «10,^1. j , danig dat de Duitschers zich thans in '"S zich op de Meirburg, waar ik ook 6 . y _ een netengen toestand bevmden. "a «i een angstig oogenblik mee- ° Het vliegtuig scheen opeens ge- Een opsteller van Le Matin, die van 8» en wiegelde onzeker heen en Contich komt, zegt me dat we thans Iedereen dacht dat het er mee ge- °P ons tw€e ooren kunnen slapen. Aile 111 was en vliegtuig en vlieger gingen gevaar is geweken. De Engelsche ka- ««imelen. Men ademde niet meer, «onnen, de long-toms, zijn opgesteld en "ontsteltenis. 't Was maar een vluch- ziî zullen degelijk werk verrichten. Ant- ; oogenblik wederom hief het vlieg- werpen blijft oninneembaar ! '8 zich hooger op en 't vluchtte weg Een Belgisch officier geïntervieuweerd de uiteen-wattende shrapnellwolk- door La Métropole verklaart : « N'écou- ; Meet'dere toeschouwers meenden tons pas les prophètes de malheur qui een tweede vliegtuig gezien te menacent d'un bombardement imminent. N dat de « taube » in zijn vlucht N'oublions pas qu'une semblable opéra- ^ 's Avonds vernam men dat de tion ne peut être effectuée qu'avec des "tschç vlieger bommen had geworpen canons de grandes dimensions très diffi- Serchem en mede een manifest van ciles à transporter et à mettre en posi- "ttaal von Besseler, den aanvoerder tion dans lés terfains peu consistant et II fe belegeringstroepen. très détrempés par les pluies automnales ^ Zaterdag 3 Oktober is er geen qui entourent notre première ligne de jlt'el meer. De forten zijn gevallen. défense. Il est certain que les Allemands ^ het officieele nieuws blijft guns- ne se risqueront pas à entreprendre cet-! '°°r wie niet tusschen de regels te opération saïls être sûrs du sort de Onze inf«at«xie, zoo he«t het, leur9 canons Or, leur situation est pré caire, car nous leur opposons une résistance acharnée. » Iedereen moet dezelfde meening ziji toegedaan geweest, vooral wamieer d geweldige kanonnen in de onmiddellijk buurt van Antwerpen denzelfden a von: begonnen te bulderen. Waren het d long-toms? Ik soupeerde dien avond bi een vriend in het midden der stad ei bijwijlen werden wij opgeschrikt ei gingen toen luisteren aau het open staandc venster. Ja, ja,, het was wel lie Engelscli geschut. 't Is een long-tom zegden wij. Later bleek het dat geei enkel der twee groote Engelsche kanon nen in werking was geweest. Men had moed en vertrouwen, of schoon er dien dag niet eeus een offi cieele mededeeling in de dagbladen ver scheen eu, 's avonds, de openbare lan tarens zelfs niet meer ontstoken wer den. Er lag een groote treurnis over d stad. Maar de eenvoudige \ olksmeenin) bleef : Als er iets dreigde zou men on toch wel verwittigen. En toen 's anderdaags 's morgens den Woensdag1 7 Oktober, was het er Bevelbebber De Guise meldde aan d bevolking dat de beschieting aanstaand was en dat al wie zich aan geen gevarei wilde blootstellen de stad verlaten moes in noordelijke richting, naar Hollan dus. Ook de bekendmaking van burgt meester De Vos betreffende de inaatre gelen te nemen door de inwoners : i: den kelder kruipen, zakken zand leg gen op de keldergaten, emmers water o al de verdiepingen plaatsen, om een be gin van brand te blusschen, enz., enz. ontnuchterde deu Antwerpenaar. Het i met die bekendmaking dat de Duitsch schrijver Herbert Eulenberg in de; Dùsseldorfer Anzeigcr zoo geestig de; draak heeft gestoken. En de Antwerpe naars, die van natuur ailes, in tegensla; en 1-eed, langs den besteu kant nemen moe'sten er op hunne vlucht, trots a hunne miserie, nog om lachen. Tout v bien, herhaalden zij î Les forts tiennen toujours ! Een zakje zand,, een emme water en den kelder in, dan vliegen e geen bommen meer 1 J. V. M. il KirMi «i 2ijm Mtiffen Wij vimden iu de « Vorwârts » de vol gende bijzonderheden aangaande de ak tiviteit van de « Karlsruhe » sedert he begin van den oorlog tôt einde Oktobe 1914: Boives Castle, buitgemaakt op 18 Au gunstus 1914, geladen met ijzererts ; Mable Branche, 6500 ton, op 31 Au gustus, geladen met premie vee. Strathroy, 7000 ton, op 1 September geladen met steenkolen. Highland Hope, 5500 ton, op 14 Sep tember, geladen met verschillende koop waren. Indrany, 7000 ton, op 17 September geladen met steenkolen. Een Nederiandseh stooinschip, 50CK ton, op 21 September, geladen met oor logs-contrebande. Cornish City, 4000 ton, op 21 Sep tember, geladen met steenkolen. Rio Jiuassu, 4000 ton, op 22 Septeni bt-r, geladen met steenkolen. Niceto de Larinage, 10,000 ton, op i Oktober, geladen met veevoeder. Farn, 6000 ton, op 6 Oktober, gelades met steenkolen. Lyngrovan, 5000 ton, op 7 Oktober geladen met suiekr en maïs. Ceravantes, 5800 ton, 8 Oktober, ge laden met ha ver. den met Pruth, 4000 ton, op 9 Oktober. Condor, 5300 ton, op 11 Oktober, ge laden met div. en dynamiet. Glendton, 4000 ton, op 18 Oktober geladen met steenkolen. Horsdale, 4600 ton, op 28 Oktober geladen met maïs. Van Dyck, 14,300 ton, op 26 Oktober geladen met vleesch en meel in groob hoeveelheden. Behalve deze koopvaardijschepen heeft de « Karlsruhe » den kleinen En gelschen kruiser « Bristol » dermate ge havend, dat dit schip door twee Engel sche pantserkruisers naar de haven vaî Kingstown is moeten gesleept worden ten einde de noodige herstellingen te on dergaan. Pikante bijzonderheid: dez< twee kruisers, de « Karlsruhe » en & (( Bristol » hadden, eenige dagen voo hun gevecht, elkaar in de haven vai Kingstown ontmoet en toen zij elkan der voorbijvoeren, speelde de muziel aan boord van het Engelsche schip he Duitsche volkslied, hetgeen beantwoon werd door het Engelsche volkslied, aai boord van het Duitsche oorlogschip ge speeld. Drie dagen later, begroeten de ze schepen elkaar met kanonschoten DAGELIJKSCH NIEUWS i î ZONDAG, — Weer een grijze, verve-? lende Zondag. Wij kennen er gecue an-] dere meer. Toch heerscht er meer be-a weging zou men meenen, vooral in het " midden van de stad, op de Meirplaats en 3 op de De Keyserlei. Overal kruist men i gekende gezichten, menschen die men, i sinds enkele maanden niet meer ont-. moette. En benieuwd gaan ze naar den . Diûtschen dienst in de Hoofdkerk, en naar de parade ook, of ze loopen achtei ' de fluitjesmuziek. 1 ~ Ze zijn aan het terugkomen, zegt - mijn vriend, Hij bedoelt al diegenen welke zich, , sinds maanden, in Holland en Engeland ophielden, ginder een gemst en onbe-zorgd leven sleten en zich niet bekorn-merden opi onze miserie hier. — 't Is uit schrik voor de belasting, - Men zit in hun geldbeurs, wat denkt ? ge wel? Vier voile maanden hebben zij r ons in deu steek gelaten, Zij hebben hun ^ geld in deu vreemde verteerd en hier slabakte allés. Als ge weet dat men, reeds met Nieuwjaar, voor zeven mil- > joen Belgische munt had gewisseld in : Zeeland alleen, dan kunt ge uitrekenen 2 wat er zooal, op vier maanden tijd, in a Blngeland en Holland door de Belgen moet uitgegeven zijn. Wat had dat al-1 les aan onzen kleinhandel van pas geko-' men ! We willen niet beweren "dat die 1 menschen allemaal tijdens de bescliie-. ting hier te Antwerpen moesten geble-ven zijn, neen, maar als goede Belgen, moesten zij hunnen post hernomen heb-1 ben zoodra daartoe mogelijkheid was, - En hier ware alsdan de toestand min--> der bedroevend, de armoede mindei . groot geweest. ~ Maar zij zijn ook de schuldiger ' niet. Zij zijn slechts de lichtgeloovigc slachtoffers geweest van al de praatjes die in Holland en Engeland de ronde deden over al wat in België gebeurend waa. Men onderhield den schrik ondei die menschen, tèr wille van de « zaak-.. jes FENE VERDIENDE ONDER-j SCHE1DING. — Doctor Laurent, pro- 3 fessor aan de Uuiversiteit te Brussel, t die zooals men weet, verscheidene maan-;• den in de Bulgaarsche veld-hospitalen r te Andrinopel, gedurende den laatsten Balkan-oorlog, heeft doorgebracht en de resultaten zijner chinirgikale studies in een boek getiteld « Chirurgie de Guer-5 re » uitgaf, dat eeuigen opgang maakte, is met algemeene stemmen zijner 64 kie-zers tôt korrespondent van de « Acade- - mie de Paris » benoemd. r DE BELGISCHE MUSEUMS EN HET «INSTITUUT DE FRANCE». — In hare laatste zitting heeft de «Académie des Inscriptions » te Parijs de Akademie van België en de Belgische Muséums besproken. Ziehier wat « Le Temps » erover zegt : « De Akademie was sedert vier maan-. den zonder nieuws van hare leden en . korrespondenten in België. Zij weuschtc en vreesde tegelijk om iets te hooren, doch gisteren eindelijk, ontving men tij-' ding en ze was goed : HH. Franz Cu-) mont, Charles Michel, Henri Pirenne . en de P. Delehaye zijn allen in goede gezondheid. De brief, om zich in het geheugen hunner Fransche konfraters te brengen, . behelst eenige intéressante bijzonderheden van wat alzoo achter de Duitsche > schermen voorvalt. En wat er voorvalt is dit, dat de Koninklijke Belgische i Akademie waarvan de vier geleerdeti deel uitmaken, — lid en korrespondenten van ons Instituut, zijne zittingen toch te Brussel houdt, in eene geleende - zaal, weliswaar, — want haar paleis is door de Duitsche rekwisitie ingenomen, en zonder dat de Gentsche, Luiksche leden er waren, natuurlijk verhinderd eu . verontschuldigd. De brief - brengt eene rektifikatie. , Men heeft verscheidene malen over de plundering van Muséums gesprokeu, , Gelukkig is het feit niet juist. Al de konservators zijn op hun post geble-, ven, nadat zij de kostbaarste kollecties, ; welke aan hunne bewaring waren toe-vertrouwd, in zekerheid hadden ge-, bracht. Den 2e Januari echter, heeft de Kom- - mandantur toegestaan de muséums weei - open té stellen. En toen men opperde, i dat deze maatregel geene gerustelling » gaf, beloofden de Duitsche overheden, - dat, wat ook gebeuren mocht, de mu-î seums van Brussel nooit zouden gebom-: bardeerd worden, noch zijne gebouwen f eenige schade zouden lijden. Men heeft i nota van de belofte genomen. DE PARIJSCHE BANK EN DE ï BELGISCHE MAKELAARS IN EF-1 FEKTEN. — Onder den titel « Is het i veroorloofd om het te zeggen? » heeft - « La Guerre Sociale » de gewoonte al- - lerlei oordeelen te vellen, waarover de een suur streng waakt, zooals de groo te ledige ruimteu van dit blad aantoo-nen, De censuur schijnt evenwel nu en dan een oogje dicht te knijpen ; zcx heeft ook het volgeude nieuwsje aan het vreeselijke roode potlood kuuner ontsnappen : Is het veroorloofd om te zeggen dat enkele Belgische makelaars die thans in Parijs verblijven, geen verlo hebben om op de treden van de Beun hunne effekten te verhaudelen, welke te Brussel genoteerd zijn, en dat dit ver^ bod te danken is aan het veto der Pa-lijsche makelaars, die volstrekt geene sympathie toonen voor onze Belgische vrienden ? « Is het veroorloofd te zeggen, dal dientengevolge beunhazen gouden ber> gen maken eie>or de ongelukkige Belge; hunne papieren tegen spotprijzen af te koopen en het krediet van België, dooi hunne gemeene handelwijze, lager doer dalen dan noodig is? » DE HEER RENKIN EN DE TOE KOMST DER KONGOLEESCHE ONDERNEMINGEN. — De heer Ren-kin is Maandag te Londen aangekomer en heeft partikuliere audiënties aan de notabelen der Belgische koloniale w& reld verleend. Hij heeft de Algemeene vergadering van de dirigenten der Belgische koloniale vereenigingen te Londen, geleid, met het doel om de noodige middelen te be-ramsn, ten einde het normale ekonomi-sche leven in de Kolonie te verzekeren. De heer Renkin heeft aan de vergade ring de maatregelen voorgelegd, welke hij vanaf het begin van den oorlog ge-1 nomen had, en waardoor het politieke en administrateive leven in de Kolonie heeft kunnen doorgaan. zonder iets vai de Europeesche gebeurtenissen te lij-. den. De veilig'neid van Kongo is verzekere: en er heerscht volkomen orde. De indus-triëele ondernemingen hebben echtei den weerstoot gevoeld der militaire be-zetting van Brussel en Antwerpen, al-waar de meeste bestuurders dezer ondernemingen zich bevenden. De Minis-ter heeft gevraagd om ailes in het werk te stellen om elen ekonomischen te>e-stand in Afrika te herstellen en er zoe mogelijk eene nieuwe vlucht aan te ge-ven.Eene gedachtenwi&seling greep tusschen de vertegenwoordigers der koloniale maatschappijen plaats over de fi-nantieele punten : het inneu van belas-tingen, het vervoertarief van i-ekere pro-dukten, markten, enz. Aile desiderata zullen ernstig overwogen worden en vol-gens de omstandigheden zoo goed mogelijk uitgevoerd worden. De Afrikaan-sche transporthandel naar Europa, schijnt voor het oogenblik de beste maatregel te zijn, waartoe wij onmiddellijk zullen overgaan. DE BELGEN INGELIJFD IN HET BUITENLAND. — Volgens de Parij-sche en Londensche bladen heeft men nu aile Belgen tusschen 18 en 30 jaai verplicht zich in te lij ven en zich te onderwerpen aan de krijgsoefeningen. Te Parijs heeft de prefekt der Seine eene list gebruikt om de weerspannigen te doen opgaan. Hij heeft al de jonge Belgen in eene kazerne bijeengebracht om hen eene mededeeling, te doen, doci; eenmaal dat ze daar waren aanzag hij hen als ingelijft en liet ze niet meer uit-gaan, niettegenstaande dat bij velen een iuid protest opging. Te Londen en in verschillende Engelsche steden werden dergelijke middelen gebruikt om de uitgeweken jonge-lingen te verplichten zich ten dienste van het leger te stellen. OVER DE GASMAATSCHAPPIJ — Sinds enigen tijd reeds, laat hei : licht der Engelsche maatschappij « Con tinental Gaz Association » veel te wen-schen.Ten gevolge van de schaarsheid var de petrool, bestatigen we dagelijks he plaatsen, vooral in de arme wijken, vai : <e vijfcentjes gaz ». In eene enkele straat van de 10e wijl hebben we tôt 5 plaatsingen geteld. Dit ailes zou nonnaal zijn en zov geene aanleiding tôt opmerkingen ge ven, ingeval de maatschappij hare klan ten gewetensvol bediende. We weten, dat er in een der afhanke lijkheden van de schietbaan op he' Kiel, een toestel staat dat de verlich-tingsmacht kan nazien van de koopwaai geleverd door de Gasmaatschappij, ou der kontrool van de stad. Elke maand werd er vroeger in de dagbladen eene mededeeling gedaan welke de uitslag der ontleding opgaf. Waarom werd dit afgeschaft? HET HEROPBOUWEN IN DE BUITENGEMEËNTEN. — De land bouwafdeeling van het Nationaal Steun en Voedingskomiteit zal zich ten gepas ten tijde onîedig houden om aan de belanghebbenden elen noodigen raad ei bijstand te verleenen tôt het heropbou wen der hoeven en vernielde huizen dei buiteugemeentea; Uit zijne verstandhouding met het Nationaal Komiteit voor verfraaiing van het buitenleven zouden waardevolle ekonomische, sociale en kunstvolle voor-deelen kunnen voortspruiten. De eerste te treiien maatregel is te ' doen bestatigen op eene regeimatige wijze door experteu en getuigen, zoo-veel mogelijk, de senaeie toegedraclit cloor ooriogsteiten, Maar om te kunnen genieten vau de : vergoedmgen, clie zeer waarschijniijk zullen verleend worden, tôt net nerop-' neropbouwen van de dorpen, zullen de : heropbouvvingsplans moeten ondeiwor-pen worden aan het oordeel van de be-| voegde komiteiten, tusschen de welke | de provinciale aldeelingen van het iNa-' tionaal Komiteit voor verfraaiing van net buitenleven. Deze provinciale komiteiten, zeer goed gedocurnenteerd en sameiigesteid ! uit akkerbouwkuudigen, specialisten-■ bouwmeesters, estheteu, vertegenwoor-! digers van landbouwvereenigingen, zullen voor princiepen hebben : l'J de stijl van de streek te eerbiedigen ; 2° de rneest ^ praktische beschikkmgen aan te nemen, ; ten einde het werk te verminderen; 3" ' te waken op eene strikte uitsparmg zon-; der de regels der estethiek en der ge-; zondheid te verwaarloozen. De landbouwers en de gemeentebe-sturen zullen kostelooze inlichtingen kunnen verkrijgen de>or zich te wenden tôt den d.d. sekretaris van het Komiteit, M. Giele, akkerbouwkundige van den staat, te Leuven, of tôt den onder-voor-zitter, M. A. Dutry, Theresianenstraat, 26, te Gent. WETSONTWERP. — De Regeering van het Grouthertogdom Baden heeft : een wetsontwerp ueergelegd in den Landdag ten einde de 70 miljoen buiten-gewone uitgaven te dekken, welke ver-oorzaakt werden de>or den oorlog. NOG GEENE VERANDERING. — Nog altijd zijn de opschriften op het . gebouw van het Roode Kruis op de Meir alleen in het Fransch. Zou die instelling de twee landstaleu niet kunnen eerbiedigen en aan Vlamm-gen ook een weinig voldoeniug geven? POSTVERKEER. — Aan het brief-verkeer in België zijn aangesloten ge» worden vanaf 28 Januari : 1. Het tôt heden alleen voor de troepen en overheid gebruikte postkantoor van Beverloo, (oefeningsplaats), bene-vens de nabijzijnele plaatsen Baelen, Beverloo, Exel, Hechtel, Heppen, Moll en Oostham. 2. Lier bij Antwerpen behoort bij po3tkantoor n. 1 te Antwerpen. Verder is van den 28 Januari in Antwerpen in het Loodswezen (haven-gebied) een afdeeling voor het binneu-landsch verkeer ingericht behoorende bij het postkantoor 3 van Antwerpen. GOED VOORBEELD. — Een groep nijveraars heeft te La Louvière eene bank opgericht met het doel de werk-lieden, getroffen door werkloosheid te ondersteunen. Een reservefonds van 3 milje>en voor-ziet iu de onmiddellijke behoeften van de werkeloozen door maandelijksche stortingen van 100 franken, die ze ont-vangen in ruil vau werkbons; het is te zeggen, dat zoohaast het werk zal hernomen worden, er van hun arbeid van elken dag een zeker aantal uren zal af-getrokken worden om alzoo de aange-gane schuld te amortisseeren. Deze bank aanvaardt waarden in de-pot aan 3 % en disconteert tegen 75 % van hunne nominale waarde. Ook kunnen de handelaars leeningen ; bekomen om aankejopen van goederen in het groot te doen. VOOR DE FA'MILIES DER VLAAMSCHE KRIJGSGEVANGE-NEN. — Het hoofdbestuur der Duitsche post in Brussel heeft besloten dat brieven aan krijgsgevangetien in ' Duitschland gerieht, in de Nederland-• sche of Vlaamsche taal mogen gesteld 1 zijn, en dat de adressen van postzendin-gen in dezelfde taal mogen geschreven ' worden. Vraagt aan onze verkoopers tien Vlaamschen Scheuralmanak DE iiUiS> . VRIEND, laugs twee kanien g«drukt, aan !5 centiemen. IN DEN DIAMANTHANDEL. — De diamanthandel begint ietwat op te ■ leven. De markt is onwrikbaar vast. Het Londensche syndikaat heeft voor 20 miljoen diamanten naar Amerika ver-kocht tegen dezelfde prijzen als voor het uitbreken van den oorlog. • Dit is de grootste hoeveelheid, sedert • het begin van den oorlog verkocht. De • vraag naar kleine steenen, waarvoor ook : van Duitsche zijde vraag bestaat is iets i levendiger gewoiden bij een prijs van • 150 à 175 fr. per karaat. Men ziet een ■ krachtiger ppleving na het sluiteu van den vrede tegemoet

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het Vlaamsche nieuws belonging to the category Gecensureerde pers, published in Antwerpen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods