Het Vlaamsche nieuws

327 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 09 April. Het Vlaamsche nieuws. Seen on 10 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/154dn42z7x/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

b»®* , g— ^ ■■ ::::::::: " 18,— iatf ^ L*» «■ Bel,6er! Aatwcrpc^ HET VLAAMSCHE NIEUWS AANKON1J1U1NUSN Tweedo biad 2,5V Dwtdtt » 1,-- Yk*cU> » 0,50 DoodsberiMrttn ®,— Asafcondiglagen s 44, Roodsstrgat, 44, Aniirwpea 3* MftiïGAMS « 99/800 IVfsartdag 9 en Dî^sdag 10 Âprî! 1917 PRIJS 6 CENTIEM (DUITSCHE ZIJÛE p'JITSCH avondbericht ïordag S Maart ('s avonds). — Om jere gektorem van Artois en de Aisr» u'sten van Champagawi fevendnge artï-(jchteû ea leveaidige vli^irsbedxijvfe ■> Oceten miets bijzoradeis. II# bij 4srech( be^oanem L Maandag 9 April. — Officiel : «SîEUJK GEVECHTSTERREIN -.jeraal velàmaaischalk krooipr, Rup-^ Brimai r en Neuville-Yetasse ten Zuid-fnn Atrecht) bereikte de gdcfoutetrijd Loote hevigheid. ïj'vandaag vuormiddag îs, na een sterk Lr van meerdere uren, d? «lag ibij i an gang. I , tb'.od tusschen de van Afert op Ka-; Péronne voerende wegeojiebbeo zich «echten anitwikkedd, die Jet- door ans [j,te verloop neanen. _ / I m den Duitschen krootip'ïne : j.'soris tôt in Westelijk Campagne was Mstrijd heviger. _ f ^ueraal v-eldmaaaracholkj uertog Albr. toitgen en in de Boergi*fecho Poort, fverboogde vaarbedrijvkfteid. .m vliegers en afweeKanancnein zijn, [ H jijandelijke vliegttujsn en 2 kabel-ntergeschoten gewordyn, Bitmeester KWrRichthofen bleef 'oftr den 38n_em L l)ïerwinnaar in lucbgevech-t. Luite- Lfedeed zijn 12a tç^asUever n&er-»Rt'SSISCH GEVECHTJTERREIN I ;fjeraal va'dmaarscl^lk prins Leopold jjgojs, benoordoostec Baraaiowitschi, bij u. tanidoosten Kow<i en bij Brzezaaiy, Pïjllen van Russiacb jachfckammaaido's i^gen geworden.*- 1 generaal-overate a-^rtsherbog Jozef: l Bœch-Karpai-hen k bij t«ragkew Tan le sterke Mî&euwjacit begonnen. [geœraal veldm. vcn Mackeneen : prden Foœani drongen na kortstondige Irbereiding onze aanvalstroepen iin de kesteûing bij Faa/rey binnen, vermielden fcavfn en keeaxjkn met 46 gervangeaieai feegeweren fcffuig. BALKANFRONT idig gwchtitviwr op den (rechteroever [Visdar ar 'Jeauddoosteii heit Doiran-___POST.-HOHG.ZIJQE hi Wag 8 April. — Officâeel : Ieensch en russisch gevechtsterrein loich-Karpithen en in Oost-Galicië le-Bedrijvighed'j. vao vexkenneira. Overigens ■elfa iaansch. en balka nfront ■derd mmrn ziJOE fcnopei, Vrijdag 6 April. — Oîfieieei. ■ieensch gevechtsterrein it; ffcfflt van onze troeipen, die in Roe-Sitoa. do çevœlitsw-ork^aaraiiekl he-rARMENIE Ivalspoging van een vijandeïijke rer-fc'icetje is afge&la^KB. — PALESTÏNA Bij «on verkeroiingsaaOTa-1 ten Zuiden v Gaza hebbsn cnze troepcn een hondeardta-1 kist met munitie, 'tedefoongeriaf en a rider ooriogsbï buitgeniaait, m BOLGJUffiSCHE ZUOi Sofia, Zatea-dag 7 April. — Officieel ; ROEMEENSCH GEVECHTSTERREIN Ten Oosten van, Tnlcea zwak geSchmtvimux. BALKANFRONT Tusschen do Wardar en het Doiraa:-mee(r Les de vijand gistercmddag een vrij hevig geschi varâr ondei-houden, dat tegen. den avond tôt r< feJvirar aangroeide. De vagand ondemnaim ge infanterieaanval. Op de rest vasi het froret zwa jke VTOirwiaseilàng. MU FRANSCHE ZIJDE WESTELIJK GEVECHTSTERREIN Parijs, Zaterdag 7 April. — Officiel a von beaâcht : Levemdige geeohutgevechten op verschilen' puoten. In de Argronnen is een vtjandelijke aarivai i onae schan-sen in het dal dier Aire na een vinn gevecht gekeerd. De Duitsohers hebben gisteren en in den a£g 2^>open nacht 7500 granaften ixi Reims gealimger Vijftisn, borgers vouden daardoor den doo vele zijrn gewond. Pamjs, Zondag 8 April. — Officieel avoin oencht : In dfn loop van den dag, geem voetvolkaoi over geheel het front. De geschutstrijd is hev geweest m aomœo'ge vakken tusschen Somme . Aisne en in Champagne. Den 7" 4iebben de Du scheo» bmst den dag 1R0Q obussen op Reims g alingerd. MU ENGELSCHE ZIJOE WESTELIJK GEVECHTSTERREIN Londen , Zaterdag 7 April. — Officieel : .Lusachen de doxpe^i ftelency en Jo-nioouirt he ban wij veld gewonTien, ein den rand van F« îioy4e-Petit bêreikt. Onze viieg«rs dedeai 17 gesïaagde bomaa vallen op vijandei'.jke vliegparken, opeiagplaa van muni/tie en spoorlijnen. Z® wi«ppen aol tan bomim^îi. Al di«iii tijd werr] er tus&ohen v>e vliegtuigen hard gevc-chten. Wij missea- 28 to stellen. De vijand leed erg zware verliezem. Vii tiesi vijandeïijke vliegtuigen heeft men op d< x'I'oiki te ptetter zicc: vallen, 31 andere werd^ naair omloag gejaaagd en liepeo schade op. Tvvi vajandelijke ballons ziisi' m vJammen geveid. Londe'n, Zondag 8 April. — Officieel: De Engelacheti woraien terrein m bezetten « aaptal pxinten in de buurt vain Sint-Kwintiji Zij bereiktec de buitenwijken van Ctoisioy-l Petit VAN ITAMAANSCHE ZIJDE ITALIAANSCH GEVECHTSTERREIN Rome, Zaterdag 7 April. — Officieel : Laaigs het peheele firont tusschein.poozieiK: vuurwisseîiîig, belemmerd door slecht weder. Gistermiddag heeft- de vijand een groote miij op den tweeden top van den Col Rricon, late springein, zonder echtar schade aa.n te richte of sJachtoffers te makop. Op den arst heéft een kleine Italioansche ve kenningsafdeeling in. den afgeioopem nachit te nocurden van Boecomado ceo vijaîideHjke vooa post bezet. Van de bezetting is e&n deei g©doo en de .rest gevaLngm genoimen. TELEGRAMMEN iPERIRA EN DUITSCHLAND fct™. 1 April. — De Scnaat heef p îangenomen waarmede er bij he van landbouw op aangedrongei I ■•wdselvoorradea van de natie t< f .Bii de gedachtenwisseling wer< ■u®§ gemaakt, dat de Vereenigd< ■ KJat zijn twee-en-een-haif maal di ''«dsel voort te brengen, die zi — De « Koln. Ztg. » schrijf fi'licg van de oorlogsverklaring vai I Amerikaansche volk heef f':ri w'Hoos werktuig in de haadet r1 wachtige belanghebbenden ei P'JC'izinnigen, kortzichtigen presi |*oor stap van den rechten weg de: F'ijaigheid laten afdringen. De An pan heeft over den vvaren Ameri Rsvierd en, voegen wij met smari f. wer het Duitsche Amerikanen I !!s 2'jn bittertse teleurstelling be rcfn nemen wij het goede zwaarc JE tlan^ «n treden den nieuwen te-fonder ouderschatting van kracht f " vrees met ougeschokt overwin-|l Zl'n. tegemcet. De materieek |cn ajn geweldig, maar de vloot is I - "en strijd gereed en het legei f 111 staat aan de invallen van de I « benden het hoofd te bieden. F "ANONNEERBOOT OPGEBLAZEN t,11 ' L April. — De Duitsche ka-lU ,moran». die te Guamc L-e«d was, is door de beman-rjerf bet schip aan de Ameri-Erf? • over te geven, vernield. F cieren en 5 matrozen zijn ge-P ersn, 12 onderofficieren en 321 f Sevangen genomen KIKBOOT EN MIJNOORLOG "pT'ù6 ApriL ~ Officieel : laven , 6611 vau otlze duikboo I . van Alexandrie een vijande-lit ri,U1T?rourï beeft geboord. Het k- 7ftr«-° amour *i groot 8500 ton en I A; toa kolen esi 1000 ton vee- Kopenhag^a, 7 April. — Het ministerie va buitenlandache :aken deelt mede dat c • stoomschepen a Estber d en a Methil ® nit Esl i«-g naar Aarhns met steenkool onderwe; den ln April in de Noordzee zijn vergaan. <- Madrid, 7 April. — Volgens het dagbla L 'K! Libéral » is een duikbootbasis op de bi î zittingen van • wijîen aartshertog Lodewij î Salvator gevestigd en is het Oostenrijksc! 1 Hongaarsche konsulaat daarbij betrokken. j HIT ENGELAND Londen, 7 April. — Gisterenavçnd is d rerordening van Lord Devonport verschene tegen het opstapelen van levensmiddelet t Ieder, die voedingsmiddelen in hoeveelhede vergaart in grootere hoeveelheid dan voor ht gewone verbruik noodig is, handelt diensi volgens onwettig. De verordening heeft gee: betrekking op eigen gcmaakte levensmidde len en ingrediënten daarvoor. Dit beteekeni dat inen b.v. suiker op zijn gewone rantsoe: mag besparen, om gelei te koken. Alleen pej sonen met een schrifteflijke machtiging va: Devonport mogen huizeii binnengaan om de: voorraad te inspekteeren. De verordening i veel zachter dan men voorspeld had. EEN 8ESCHIKKING VAN DEN DUITSCHEN KEIZEI De Duitsche Keizer heeft een beschikkin; aan den Rijkskanselier gericht. Plaatsgebrek tengevolge beperkt aantal bladzijden, verhic dert de volledige opname daarvan in dit num mer. Morgen deelen wij den volledigen teks mede. De Keizer heeft het over de hervormiug val den Pruisischen landdag, en de wijziging va) het kiesrecht voor het Huis van afgevaardig den. Hij vraagt dat hem, door het staatsministe rie nitgewerkte voorstellen zouden wordei voorgelegd, om de noodzakelijke hervormin gen onmiddellijk na den oorlog voor te leg geii- Heeft' de Belgische regeering ook geen her vormingen, o. a. voor Vlaandêren, aan te kon digon en voor te bereiden? DE REVOLLTIE IN RUSLAND St-Petersburg, 7 April. — Den 6n Apri heeft een afgvaariging van het eerste veldle ger aan het uitvoerend komitcit der Doema een verklaring overhandigd waarin o. a staat : Het doet one leed, dat de raad van af gevaardigden van werkliedeu en soldaten S zonder onze toestemming en zonder goedket ring der voorloopige regeering, zijn besluite J tôt ons leger uitstrekt. Dat geeft aanleidin " tôt talrijke misverstanden in het leger. W 1 hebben allen de voorloopige regeering e . kend, haar den eed van trouw afgelegd en w moeten ons op het gebied van hervorminge op haar verlaten en kunnen als pfficie %tl slochis de van haar uitgaande wetten, beschi-emi lcingen en veroreningen beschouwen. àg De raad van militaire afgevaardigden vs de Zwarte Zeevloot en het garnizoen van S bastopol hebben gezegd : « Wij spreken, al of het vrede was » maar men moet voor oogr 2 houden dat groote veldslagen binnen et » maand zullen beginnen en dat daarin zai wo den beslist of Rusland een nieuw vrij levt zal beginnen of zal worden verpletterd dex de D'U'schers. Er moet een eind komen a; het eeuwenlange wantrouwcn, dat officiers en soldaten belet hand in hand te gaan. Rodzianko, voorzitter van de Doema, hee zich volkomen bij de verklaring van de afg ,+ vaardiging- aangesloten en gezegd dat Ru ' land's eerste' doel de overwinning van de vijand moet zijn. Daarom moeten allen zit J ~ om de voorloopige regeering scharen en ha: te hulp komen. Men moet ook de oogen niet sluiten — gii: Rodzianko voort — voor den ernstigen tege: slag aan de Stochod. Dat moet de eerste waa schuwing zijn voor hen die hun persoonlijl zaken niet op zij willen zetten. Burgers, aile aan den arbeid! De oneenigheid moet u zijn ; het land is in gevaar ! d- Londen, 7 Apri!. — De korrespondent va de i Times» te St-Petersburg valt in een tel i« gram van 4 dezer den raad der arbeiders e soldaten hevig aan. Hij zegt dat zij het uite: >p ste element vertegenwoordigen en de voo ig loopige regeering hinderen. Een week geli den trachtten zij zelfs het uitvoerend komite ©- uit de Doema en de voorloopige regeering i ci. hechtenis te nemen, maar dit werd belet doc d, de Preobrajenski-garde. Massinghem schijft in de a Nation » van : d- Maart over de omwenteling in Rusland: « De gaffel van de omwenteling schijnt ec ,ie toespraak van Lord Millner in het Resta: ig rant Contan te Moskou te zijti geweest. 1 ïn kan er de strekking van slcchts gissen uit h-it- woedende antwoord van de libérale « Wjed< e. mosti », waarvan de hoofdredacteur nu mini nister van ondenvijs is. Lord Milner schiji gezegd te hebben ,dat er een Sabbatrust S t het land heerschte en de (onde) regeiing ui stekend was, afgebroken alleen door buiteng< wone geruchten.... Waarop de a Wjedomosti heftig antwoordt, dat de « buitengewone g< ruchten » teekenen waren van een buitengi wonen staat van zaken, waaraan alleen ee , volksreg-eering een einde kon inaken, en dî J" o indien deze maar al te bekende konservtau 3" en imperialist » slechts Moskou wilde bele< digen, gevraagd mocht worden, waarom h L'y daar kwara. Ja, waarom ? Lord Millner heei zijn gaven, maar het is een belachelijke booe j' schapper om uit Engeland near Rusland t 81 worden gezonden vlak voor een volksomwer teling ». ■ ■ ^ UIT DE LUCHT jg Berli jn, 7 April. — Officieel : Eergisternacht heeft een Duitsch zeevîieg tnigsmaldeel in de Duins liggende schepe: alsmede de inrichtingen voor zoeklichten e: de verdedigingswerken ten Noord-Westen va: 0 Ramsgate overvloedig en met goed geyol '• met bommen bestookt. 3- VRIJLATING VAN GIJZELAARS Bern, 7 April. — Schulthess, de Zwitsersch Bondpresident die bij generaal Friedrich, de; chef van de afdeeling voor krijgsgevangenei in het Duitsche ministerie van oorlog, stappei hepft gedaan ten gunste van de Fransche j;ii z -laars in Holzminden, heeft bericht gekre gen dat Duitschland bereid is deze gijzelaar « terug te zenden. Het zijn ongeveer 200 perso neu. Frankrijk heeft zijnerzijds het voorstel n om de in den Elzas gemaakte gijzelaars, voo: n zoover ze het wenschen, naar het vadeilanc n terug te zenden, goedgekeurd. BESCHIETING VAN SiNT-KWINTIJN n Beriijn, 8 April. — Het Duitsche stafberich van vandaag meldt dat de geallieerden een le a vendig vuur geopend hebben op St-Kwintijn waarbij de kathedraal door verschillendi treffers werd beschadigd. r DE BEDRÏJVIGHEID IN DE LUCHT e IN DE MAAND MAART Berlijn, 8 April. — Officieel : r Verliezen der geallieerden in Maart op d' " fronten in het Oosten, het Westen en op dei Balkan : 161 vliegtuigen en 19 kabelballons , Het Duitsche verlies bedraagt 45 vliegtuigen geen kabelballons. ^ TORPEDEERINGEN Kristiaflia, 8 April. — Heden avond werdei 7 Noorweegsche schepen als getorpedeerd ver meld. « Handels og Sjoefartstidende » be e richt dat in de week van 27 tôt 31 Maart £ t; schepen met 24.700 ton en in de laatste week , tôt heden 18 Noorweegsche schepen me( n 28,660 ton getorpedeerd werdec, Kopeuhagen, 8 April. — Naar een melding 1 van het ministerie van Buitenlandsche zaken. - werden de Deensche stoomschepen « Fjord » :, en « Helga » beide met kolenlading van En-a geland onderweg, in de Noordzee tôt zinken - gebracht. l Velerlei [ — lu hei la-atst vwn Aprii of in het Begàn v&n » Mei zal te Pardjs eeji oonforentie worden gehou-' den vaai afgevaairdjigden van Jodeoi uit de laji-deu der gealldeerdem, w o. thaos ook Amemka, ten-einde h- vraagstuk van Palesbiina te bes-pre-ken.— De zrva-k van, de vi«r Russdsche Jodeon, die 1 te K'irkwall va boord van een Deensch schip J warern gehaaid, is Donderdag te Londen weeir voor den poldtferechter geweest, inaar de vervol-gimg weî'd jjngetrokken, éian-geziein de Russisch© konsul dat vit naam der Ruseische regeering 1 had verzochfc. Buitenland NEDERLAND EN DE OORLOG 1 Hat « Algenieen Handelsblad » veraeemt uit - Den Haag dat er eene a-lgemeene exportvereoni-ging zal worden gevormd, die de regeiing van . den geheelen lâtvoer in haaidon zr.-u nemen en • die ook den ste un zou hebben van. de regeering. . TVoawens ligt het aanvs-nkeldjk aiithans in het i- voornemen om door deze reusachtige trusit eene n zijds behoorlijke uitvoerprijzen te doen vas g -stellen en amderzijds de nettowinst aan deScha i j :kist te doen afdragen. r- ij KRIJGSGEVANGENEN IN DENEMARKE n Men meldt -uit Kopenhagen dat de voorber< ;1 denda werken voor de onderbrenging van zie] s- ■k;lijgsgevanigenen in Denema-rken thans beëi digd zijn. Men> verwacht de eerste gevange n ttraneporten voor 18 dezer. t VOLKSKEUKENS IN ENGELAND m Men meldt uit Den Haag dat men in Eng :n latud begonmen is volksgaarkeukens in te rie r- ten, om den dreigemden levenamiddeleninood-n keer te gaan. n AANHOUDING VAN AMBTENAARS :u Nadat verleden Vrijdag een beambte van -t/ôlegraaî in den Haag wegens schending vi ft het ambtsgeh'_'im aangehouden werd, werd-e. Donderdag in het hoofdbureel vam de teiegra 5. Amsteidam verschillende andere beaxcbt :n acun.gehouden wegens dezelfde overtrediaig. :h lr OOOD VAN DEN RUSSISCHEN MILITAIREN ATTACHÉ TE WASHINGTO g Men mel^t- uit New-York dait in tegenstri 3. met de eerste berichten, de Russi&che militai r. -ittaché te Washington, giraaf Dorzatowski, ;e een sloot -te Baltimore <iood werd gevonden m n een revolver naast zich. Men, veroaoedt ze! it moord, GEEN SPOEDBESTELLINGEN MEER n IN FRANKRIJK Bern. — Volgens het Zwiteersch postbehe n mededeelt is te rekenen van 1 April de spoe-. hestelling van brieven >n Frankrijk niet me: . toegedaten. t " Binnenîand Stedelijke boterdienst. — Dinedag 10 Apri n geen verkoop. t l'»vist. — jn een slecht befaamde herberg d< f GiXJenstraat had een twis^; paaats tusschen de _ baas en een verbruiker. Ue baag, v. k. Pietet j bracht aan v. l. Xheofiel, wonende Meudeatee< t schen steenweg, een slag met een stok toe. L i. baas, die de vluclit had gen-omen, werd op c e h aide vetterskaai door v. L.. ingehaadd, die h-ej . een me^steek in den rug toebra-cht. Geceeshee Do Schuyter heeft beioe kere-a verzorgd. Inacbrijvingen ten voordeele der weeskindere der gesneuvelde soldaten. — Aangemoedigd doc d<-, mooie «om die door het samenwea'ken de o Waro Vriendein » uit het Koniiiga Kofiiehxùi " hdek der Scbouwburgiplaats, ten voordeele va bovengenoemd werk, kon gestori worden, wer door de maatschappij «De Ware Vriendem» b< y sloten, door de Duitsche overheid goedgekeurd » lijsten te laten rondgaan. De venschillende lede zullen dus zoo vrij zijn, deze aan hunne vriende en kennisser. aan te bieden. Zij verhopen ee goed onthaal en di'ukken den wensoh uat d S voorgaaaide eom verre overtroffen te zien. Z: danken op voorhand aile edeimoedige en mild inteekenaara. Huishoudkundige Beroepschool, Ste Margrkl Rtraat, 7. — Te rekensn van Dinsdag 10 Apri zullen de avondleesgangen der Huishoudkuindig Beroepschool regelmatig gegeven worden elke: Dinsdag, Woensdag, Donderdag en Vr-ijda avond, van 6 tôt 8 uur, Muziekonderwijs voor 't volk, Deze instel 1 limg richt, ,op Zaterdag 21 April, om 6 ure, i: den Vlaamschen Schouwburg, eein groot kunst feest in, ten voordeele van het Schooleetmaad. Mej. E. Nieuwejaars, pianiste, de hh. Lon t que, vialist, en Van den Bossohe, celltist, zulle-- werken uitvoeren van Liszt, Rubenstein en Men , delsshom ; Mej. A. De Vis. en Madeleine Poel ; voorde; hh. Desbayes en Die-pa zudleii liederen tweeza-ngen en kwartetten onzer nationale fcoom dichtera zingen ; Mej. L. Maesschalck treedt o] als uitgalimster. Het gemengd koor zal werkec vaai Fl. Van Duyse, Emiel Matthieu en Le Vain der Haeghen uitvoeren.. Het feest emdigt met de uitvoering der be j roemde cantata o De Wereld in ! » van Pete Benoit, door 500 kinderen, onder de leiding vai den bestuuirdeir Max Trenteseau. ' Kaarten aan den gewonen prijs van dea Schouwburg zijn te verkrijgen in de Best-orm at-raat, 8. Stedelijke Ambachtgchool van het Boek, Be rouw, 93. — Leergangen voor werkloozen. — Het onderricht voor werkloozen, in de Schoo van het Boek gegevem, begint op Woeosdag lj Aprjil, om 11 uur 's morgens. Nadere Wdchtin gen zijn te bekosnen. ter School, Berouw, 93. FRANSCH-KOMEN Bij de beschieting van Fransch-Komeni dooi Engelsche artillerie, op 23 Maart, werden d< volgende inwoners gewoind : Marie Augustine Valenduc, 20 jaar, zondes beroep, Gambettastraat, 167, zwaar gewond ; Bertha Louise Valenduc, 13 jaar, Gambette-stiaat, 167, zwaargewond ; Marie Grimon-prez, geboren Duboquet, 51 jaar, Gambettasiraat, 167, licht gewond. De bevolking was uiterst vexbitterd over de beschieting. MIDDELKERKE Bij de beschieting van Middelkerke door Fransche artillerie op 24 Maart werd de Belg Victor Deschacht, 26 jaar. gedood. Een zwaget van het slachtoffer dient in het Bclgisch leger. Bij de beschieting van Middelkerke door Fransche artillerie op 27 Maart werd een jeug-dige Belg, André Decock, geboren op 27 No-vember 1913, gewond. Een oom vain het slachtoffer staat in het Belgisch leger. De beschieting bracht bij de bevolking eene gedrukte steartming teweeg. UIT BERGEN în de kolenmHnen. — Men schrijft one uit Bergen d.d. 7 dezer : De ongeregelde aanvoer van Amerikaansche ievensmiddelen heeft, zooal® men weet, eene Vf,r-màndering van het broodrantsoen voor gevolg gehad. i'eze maatregel heeft im onze streek moeilijkheden na zich gesleent voor de bevoor-rading van talrijke huishoudens, en er de mijn-werkers van het Bergensche bekken toe gebracht den arbeid neer te Jeegen-. De houding der bevolking ie zeer kabn. Er zijn geen onge-regeldheden voorgekomen,. Men gelooft t-roa-weinB dat de arbeid na de Paaschdagon zal her-nomeo worden. ï De Se«*iin« derVoeding Je|g VMr y.». àw te Aniwerpen N ]i~ De Vlaamsche Socialisti&che Arbeidersgem,een le schap zondt ons afschrift van een vertoog da n" door haar aan den heer Genvcrnetix van Ant wer IV pen werd -gerieht, en aldus luidt : Anitwerpen, 2 April 1917. Aan den Heer Gouverneur van Antwerpen. e- Hooggeacshte Heer Gouvcr.nonr, J5" Wij zien ons genoodzaakt een beroep te doea k® op uvve tussehenKomst, om de schretuiwende mis taestaivden te dot-n opliouden, die heerschen bi de vœaseibedeeling aan de kdeime burgerij en d hulipbehoevende inwoners van Anitwtirpen. De genomen maatre-geien zijn voikomen ontoc 113 reikend en het voia^agen gebrck aan organisati-heeft voor gevolg dat de nood onder de beved ~ king verschirikkeiiijk wordt, zoo ztifs, dat d-goede orde er door gevaar loo.pt. Enkele eethuizen werden door het p-rivaa-t ini tiatdef tôt stand gebracht, geheel afgeiegen va] vodkrijke wijken. Het gevolg daarvain is, da van voor vijf uur 's morgens vrouwen, manne! Id c-n kinderen rang vos-men om tegen het middag Fe uur eenig voedsel te kunnen bekoœen. Uren ei ® uren ataan ze daar, doorweekt door den Tegen ^ vea-kleumd van de koude, met ijzige voeten ea hongerige magen. Moeders" staan erbij, die ge durende deze lange stonden zuigelingen in dei arm houden wiji andere kleine schoapjea aai hun voorschoot ha/ngon. Het personeel dezer en kele eethudzen is niet. >:j macht de honderdei sr en nog honderden wachteuden tijdig té bedienen i- zoodat er om 4 uren in de namiddag nog heeit îr dirommen wachten op hunne beurt om voedsel t< bekomen. Aan het kook'nuis der Naibionalestraat ziei men o.a. geregeid een lange menscnenirij, die var aan het a Aimer va, » tôt aan de .jyroneu bui-gstraat reikt. Lue toes-iawi is niet langea' houdbaaa*. Toci _ schijmen de o^tdioan'e uejiuuitn met gcneigd toi het ntunen van aotnuxaien-oe maa,1rtjj««on. l'aai waar net j^i'iv^at ina-uauet te kort som-et, moetei t de geuieeiiieiajKe ut^i^LU'en eeû optn-juarfit out-iiioa <V /Mua nitsiiieii, en wij meentan dat dit vooral gejid't voor eeue zoo gewioniuge zaaii aud de voso. Bcuvooi'ZienMig onzer oevoUung. . ^ Aan de iojsaien van Km&iei-ooze aoephedeelliig r is net, zoo mogenjK, nog treuriger geite^jd. t verstuente huk<j is oaar«n»>oveii on-toereUiend eu de Ut-naaiaenng dooigaaais laKU-oos ruw, om met s te zeggen, omnenacneJajk. JUe arme weiHaiaedem j wordan er bejegend ajs een troep sohooitxs, die xntn rnivt moei ontzien in hiunjne eueoiae. Wij vernameai, Hetsr Gouverneur, dat de ar-[5 gamsatie vain den voedingaaienut te BrusseJ vooru-effelijk gescineat, dat m groote eteuen ai/î >r Beriijn, de regeuo-g de bevyondeiriiiig aidwingt n van Vi<,ni!kle tz-czoeners. Suida maan-den ku-yegen wij de schreeuwende [! toestande-n aan, smeenteti wij om betere regeiang, e mçnschelijke behandeuin-g. Het baatte oiete. t: ^ biijit ons nog sleciita over onze hoop te steilen n ai den organwatiegee&t dier Bezetteaide Machit, x «n haar te verzoeken, den dienat der voeding in hand en te nemen, zooale zij het reeds doet in het a Etappengobied, 5- De iieicie voor het vaderland, Hooggeachte j. Heer Gouverneur, is voor ons de vei-knoclitheid (j aa-a ons volk, aan onze Jandgenooten «n ta de ri eerste plaats aan de zwakaten en de edleodigsten, (j en wij heboen de innige oveituiging die heiiige vaderlandsliefds te dienon, door het wee vam e ons voik_ te hedpem lendgen, langs de eenige we-n gen die in ons bereik blijven. n In de vaste overtudging, Hooggeachte Heer a Gouvemeuir, dat TJed. aan ons verzoek een wel-e willend verhoor zudt gelieven te venleenen, bie-j den wij [Ted. bij vooroaat de udtdirukking onzer e gevoeièns van erkemtelijkhedid. Met de meeste hoogachting, Namens de Vlaamsche -Socialietische > Aïbeidersgemeenachap. ® De Voorzitter. ; Tôt daar de tekst vaa> het vertoog. Zooctra ons eet> afschrift van het an-twoord toekomt, zullen wij het aan orne lezers mededeelan. Laat ons hopen dat deze gewichtige daad van van de V. S. A. G. verbeteiing zal bremgen in de voedingsregeling,waad'vain wij niet hebben op-gehouden de jammenldjke ontoereikendheid in a Het Vlaamsche Nieuws » aan te klagen. o-fyjdiy ts ismscssrz w Inbraah. — "Vei'leden Zateaxlag zijn dieven dusriï middel van bekiimming b;«iengedirc«ngeii :n het- magazij-n «Europa», gelegen tusschen hei Kattendijkdok en de aipeJsUKiat, en hebotn er 20 à 25 zakken koffie van verschillende mer-ken ontvreemd. Brooddief. — Van den 11-jarigen Jaak Daeins, uit do Lange Zavelstraat, ontfutselde een onbe-kende kerel in de Lange Beeldekensstraat twee ■ aroodcii ©n sloeg er mee op de vlncht. aOJBDE BliLOO.NINU «edien de kbetsier ziefa bekend Hiaakt die op 23 Maart 1.1. tusschen 8-9 u. (T. U.) een ijzeren koffer heeft afgehaald in de Isa-beîla iei, 101. Scbrijven : buree] hlad, onder letters L. D. C. 2557 Aangeslagen. — Door de politie dei- lOde wijk werden in een winkel 84 paardebroeden, van 600 gram elk, aan-geslagen, dewedke ender de bema-™ing van voggebrood tegen- 2 fenk vorkocht weiden. — In een anderen, winked weirdan eveineens 14 paairde,brooden, die onder dezdifde voœ-waa.r-den verkocht werden, aariges'.agen. Verloren. — Vrouw Germaine Sohapuys. ait de Larnge Achtoromstraat, veonloor haar bruin-Lederen gtldbeugel, 130 frank inhoudende. BRASILIANA is door zijne uit^teben-de hoedanighedea overa! gekend. 2537b Verdwenen, -- Sedert 23 Maart 1.1. is de ge-naamde Jan Van dm Eynde. 38 jaar oud, uit zijn® woning, Veldstraat, 83,' spoc-rloos verdwenen.— De genaa-mde Hendrik Deieeuw. 36 jaar oud, sitoker van beroep, is sinds 25 îlaairt 1.1. uit de echtelijke woning, August Sniedersstraat, 12, insgelijke spoorloos verdwenen. Zakkenrollers. >_ Van Petrns Roels, wxxnmde St-\ dmcentiusstraat, werd zijn bru,in lederen briwentesch, 23.75 frank indioudonde, op de Si -Lamreyskaai gerobbfwd. " . _ 1 it het handzakje van vtouw Rv^eman, uit d--> R-udolFstraat, werd haar rood-îedere-n da-men-brieventeech, <>ene »m vsm 100 fnairak n. hoiîdsnde onvreemd. î* E«n tlag vas rusfc,., Een dag van rust eu van niets doen, of juister van niets te moeten doen, en dat geen onuitwijkbare taak u te wachten staat bij 't ontwaken, Een oase waar ge pleistert en u uitstrekt om morgen den toclit te hernemen. 1 ' Stilie, zegenrijke, vruchtoare rust, waar j eenzaamheid en blijde ingetogenheid, een -, ziel.-aitb.maigheid wordt. Aiets ter wereld is zoo verrukkeiijk, zoo ^ goddcUjk, in de oorspronkelijke btieekenis . van 't woord : zoo Gode nabij. i Maar t moet meewilien : ge moet opgewekt zijn van geest, gezond en lenig van nchaam, ^ zonder onmiddeliijice bekommernissen. ,\iei t verpliclit zijn een brief te schrijven ; geen on-î s ast die u drukt ; geen schel aan de deur die u een vervelende boodschap brengt. Indien ge zelf straalt van binnen komt het i weer er met op aan. Zon in de kamer, op de - ruiten, op de daken stemt a misschien wat | feestelij ker, doch zou u naar baiten kunnen lokken. 't Is waarlijk nog beter — want îmii-i ger, huiselijker, stemmiger — v.anneer dan . de regen kletiert en sijpelt op de veusiers en i ronkt om het huisl... v Na 't ontbijt, de pijp aan : de geurige tabak , tabak, koffie en teel — drievuldige weelde, - ambrozijn dat den geest spijst en prikkelt, laatste doch groo.ste geschenk van den heniel aan het menschdom. Met uw pijp naar uw boeken. Indien er geen boeken bestonden, bestond er niets uan het vluchtig oogenolik ; dan zou het menschdom voor met geieefd, gedicht, gejuicht en geie-den hebbsn. Boeken dat is ailes : poezie, wijsheid, ge-schiedenis. Geschiedenis het gehe^gen der wereid. ijaar ligt het erfdeel dat de Oaaheid, dat Athene om naliet : kunst, gedachie, we-tenschap. 1k spreek niet van de wctenschap die stoombooten, lokomotieven, telegraaf, te-lefoon, kinema, vliegtuigen en duikbooten voortbra^ht, al wondere, prakusche, leelijke uitvindingen. Ik spreek van de wetenschap van de Grieken, de wetenschap bij uitnemend-heid, onovertroffen sindsdien, onbereikbaar sinds hen, en die is hun wonderbare zin voor niaat en vorm. Een wetenschap die een mees-terschap is over de stof en over de gedachte, die kracht paart aan gracie,'en uit die even-wichtigheid de volmaakte schoonheid, de vol-komenheid scheppend. De i'ranschea nebben een niachtspreuk in de wereld gesmeten : Ieder ruensch heeft twee vaderlanden, deux patries (Goddank! het klinkt niet in 't Vlaamsch, voor iets dat slechts één kan zijn) : het zijne en Frankrijk. Het zou juister wezen te z=ggen : ons va-derlana heeft altijd twee vijanden gehad, één die heeten kan Rome, Nooriand, fcpanje, Engeland, Oostenrijk, Duitschland, en één be-stendig, Frankrijk! Waarne.d is nel dat de wereld tocli een gcme^ns^happelijke bakermac b^zit van schoocueid en wetenschap ; die ba.^eruiat is Athene. Het vaderland vau de Atheners was klein, vriendelijk, geriefiijk : A.tika. Het werd eerst bewoond door de goden ; door de godeu ge-schikt, ingericht en dan aan de uienschen gesctionken, met een a^taar in het n.idaen, dat een heuvel is van honderd meter, een vlak bearend van honderd vijftig meter doorsnee • de Akropolis. De poezie van de godenleer leeft nog altijd voort en is met ondergegaan met net geloof er aan. De goden van Atuene zijn eeuwig en onsterfelijk. Er zijn twaau oppergo^eu, zoo zijn er ook twaalf apos.eien. AXaar noeui cens , deze twaalf î En indien gij ze door een kunstje van mnemotechme ontùoudeii hebt toon z= mij dan eens in beeld en woord t Buiten iJctrus en Jotiannes ; Juaas om zijn verraad, en Thomas om zijn ongeloovigheid, ver/.winden de anderen in den met van hun schimmigùeid. Als ik hun namen vergeet kan ik ze nooit terugvin-den. Maar wel heb ik onidekt dat de goden om ons en in ons bestaan en voorileven. De twaalf oppergoden, de dd consentes, de raadplegende tice.albssctiikkers, lev-n nog steeds voor onze oogen ; ik kan ze nooit ver-geten, en ze toch vergetend, kan ik ze allen dadelijk terugvinden wanneer ik om mij en in mij schonw. In den hemel zijn er vier goden ; op de aarde, twee ; onder de aarde, één ; in me zel-ven drie. Daar is er een voor de samenleving ; één voor het gezin. Aan den hemèl : de donder en het reine àit-spansel: Zens en zijn getnalin Hera ; de dag en de nacht : Apollo en Ar ternis. Op de aarde : grond en water : Demeter en Poséidon. Onder den grond : Hei aides, die hamert in den Etna. In mijn hoofd, het ver-stand : Pallas Athena ; in mijn hart, haat en liefde : Ares, god van den oorlog ; Afrodite, godin van de liefde. Een god voor de maatschappij : Hernies; één voor het gezin: Hestia. De Romeinen, die de eerste erfgenamen waren van de Grieken en die han geestelijke moeder met rneer wreedheid (loodden dan Nero zijn moeder Agrippina, noemden heu : Jupiter, Juno, Fçbus, Diana ; Ceres, Neptu-nus ; Vulcanus ; Miner va, Mars, Vcnns ; Mer-carias, Vesta. Door de schoonheid en goddelijkheid van Athene ; door Athene te voelen, te kennen ; te weten wat het wist ; daardoor schcnpsu w'j 5ns zelven een paradijs van licht en bli^heid n de goorheid van het alledaagsche leven en vorden wij weer een deel van dien he. riijkcn ijet.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het Vlaamsche nieuws belonging to the category Gecensureerde pers, published in Antwerpen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods